pekao24makler

Transkrypt

pekao24makler
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
PEKAO24MAKLER
SERWIS MOBILNY
PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA
Spis treści:
1.
1|3
AKTYWA......................................................................................................................2
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
1. AKTYWA
W sekcji Aktywa prezentowane są informacje o
posiadanych instrumentach finansowych (akcje,
prawa poboru, obligacje, certyfikaty inwestycyjne,
kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe,
warranty), dla wybranego rachunku.
W celu przejrzenia posiadanych aktywów wybierz
z listy numer rachunku inwestycyjnego i potwierdź
wybór przyciskiem <Zatwierdź wybór>, co
spowoduje odświeŜenie informacji o posiadanych
instrumentach finansowych dla wybranego
rachunku.
Na liście Typ instrumentu wskaŜ instrumenty
finansowe, które chcesz przeglądać. Obok nazwy
typu instrumentu prezentowana jest ich łączna
wartość.
Zaakceptuj
wybór
przyciskiem
<Zatwierdź wybór>.
PoniŜej
wyświetli
się
lista
posiadanych
instrumentów finansowych z podstawowymi
informacjami:
•
•
•
Wartość
Dostępna ilość
Zablokowane pod zlecenia
JeŜeli chcesz przejrzeć szczegółowe informacje dotyczące wybranych instrumentów, wskaŜ nazwę
wybranego instrumentu, która jest linkiem do szczegółów.
2|3
Przewodnik po serwisie mobilnym Pekao24Makler
W
szczegółach
danego
instrumentu
prezentowane są następujące informacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nazwa
–
nazwa
instrumentu
finansowego,
Dostępna ilość – ilość instrumentów
finansowych dostępnych pod zlecenia
sprzedaŜy,
Zablokowane pod zlecenia – liczba
instrumentów
finansowych
zablokowanych pod zlecenia,
Inne blokady – liczba instrumentów
finansowych zablokowanych z innych
tytułów (np. pod kredyty IPO),
Cena zamknięcia – cena instrumentu
finansowego ustalona na ostatnim
zamknięciu rynku,
Wartość – bieŜąca wartość instrumentu
finansowego wyliczona na podstawie
ilości i ceny zamknięcia,
Rentowność dla ilości – informacja
o ilości papierów dla jakiej została
wyliczona rentowność,
Średnia cena zakupu,
Zysk / Strata – pole wyświetlane jedynie
dla
akcji,
PDA,
certyfikatów
inwestycyjnych, obligacji, warrantów,
Waluta – waluta, w której prezentowane
są wartości.
Z poziomu szczegółów danego instrumentu
moŜesz przejść bezpośrednio do formularza
zlecenia,
wybierając
przyciski
KUP
lub
SPRZEDAJ. Nastąpi automatyczne przeniesienie
do właściwego formularza zlecenia.
Szczegółowy opis obsługi zleceń znajduje się
w rozdziale ZLECENIA.
3|3