Pobierz załącznik: wrzesień

Komentarze

Transkrypt

Pobierz załącznik: wrzesień
BR.0002.8.2016
Protokół nr XXIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Niemczy VII kadencji,
która odbyła się 30 września 2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00
Godzina zakończenia obrad 16.00
W sesji, na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 radnych - lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radna Justyna Kaczorowska przybyła o godz. 15.30 (spóźnienie usprawiedliwione).
Radni nieobecni:
Łukasz Wolniak - nieobecność usprawiedliwiona
Na sesję przybyli:
z Urzędu MiG:
Grzegorz Kosowski
Burmistrz
Kazimierz Figzał
Z-ca Burmistrza
Marta Żłobicka-Wnuk
Skarbnik Gminy
Kazimiera Lenkiewicz
radca prawny urzędu
Grzegorz Procków
pracownik urzędu
Sołtysi:
Jan Cieleban
Kazimierz Dziadkowiec
Tomasz Palimąka
Zaproszeni goście:
Anna Okarma
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXI/16 i XXII/16.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2015-2016,
2) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020,
3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (działka nr 200/17),
4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (działka nr 200/15),
5) zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa w Sołectwie Gilów,
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2016 rok,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niemcza na lata 2016-2036.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2016 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury.
6. Rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców w sprawie podjęcia Stanowiska Rady
Miejskiej w Niemczy.
7. Informacja z pracy międzysesyjnej Burmistrza.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Wolne wnioski i informacje sołtysów.
11. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy o godz. 15.00 otworzyła sesję i powitała
wszystkich przybyłych. Następnie, w imieniu całej Rady, wręczyła Pani Annie Okarmie
z Przedszkola Publicznego w Niemczy oraz Radnemu Janowi Prokopowi z Zespołu Szkół
w Niemczy,
dyplomy
z
gratulacjami
uzyskania awansu
zawodowego
nauczyciela
mianowanego.
Przewodnicząca, na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum obrad.
Ad 2. Radna Lilla Górnik złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 „Rozpatrzenie
wniosku grupy mieszkańców w sprawie podjęcia Stanowiska Rady Miejskiej w Niemczy”
popierającego inicjatywę powierzenia Miasta i Gminy Niemcza i jej mieszkańców
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi (zał. nr 2).
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.
Ad 3. Protokoły z sesji nr XXI/16 i XXII/16 zostały przyjęte przez aklamację.
Ad 4. Radni przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2015-2016 (zał. nr 3),
Radni nie wnieśli uwag do projektu, który uzyskał pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/113/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy
Niemcza na lata 2015-2016 (zał. nr 4).
2) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Niemcza na lata 2017-2020 (zał. nr 5),
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady Miejskiej
podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/114/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy
Niemcza na lata 2017-2020 (zał. nr 6).
3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (zał. nr 7),
Przewodnicząca przypomniała, że projekt dotyczy nabycia działki pod oczyszczalnią
ścieków w Przerzeczynie-Zdroju, o nr geodezyjnym 200/17.
Radni nie wnieśli uwag, projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady
Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/115/16 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (zał. nr 8).
4) nieodpłatnego nabycia nieruchomości (zał. nr 9),
Przewodnicząca przypomniała, że projekt dotyczy nabycia działki o nr geodezyjnym
200/15, położonej w Przerzeczynie-Zdroju, pełniącej roli drogi dojazdowej do ujęcia wody.
Radni nie wnieśli uwag, projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych Komisji Rady
Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/116/16 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (zał. nr 10).
5) zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa w Sołectwie Gilów (zał. nr 11),
Radni nie wnieśli uwag do projektu, który uzyskał pozytywną opinię połączonych
Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Przewodnicząca zarządziła
głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/117/16 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa
w Sołectwie Gilów (zał. nr 12).
6) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2016 rok (zał. nr 13),
Projekt uchwały, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie wnieśli
uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/118/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy
Niemcza na 2016 rok (zał. nr 14).
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niemcza na lata 2016-2036 (zał. nr 15).
Projekt uchwały, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, uzyskał pozytywną opinię
połączonych Komisji Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia. Radni nie wnieśli
uwag. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Rada Miejska w Niemczy w obecności 13 radnych – 13 głosami „ za” podjęła
uchwałę nr XXIII/119/16 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2016-2036 (zał. nr 16).
Ad 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za I półrocze
2016 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek instytucji kultury stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu. Informacja została pozytywnie zaopiniowana podczas połączonych Komisji Rady
Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia oraz przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu (zał. nr 18).
Ad 6. Burmistrz przedstawił Radnym informację z pracy międzysesyjnej. Radni pytali m.in.
o sprawy komunikacji miejskiej, problemów w Uzdrowisku, ewentualnej współpracy gminy
z TBS Dzierżoniów, plany remontów dróg lokalnych i dowozu dzieci do szkół.
6 lipca 2016 r.
Prowadzenie Walnego Zebrania delegatów ZGPD7.
13 lipca 2016 r.
Udział w Walnym Zgromadzeniu WiK Sp. z o.o.
Udział w zebraniu wiejskim w Przerzeczynie-Zdroju poświęconym zmianom stawek za
odprowadzanie ścieków.
20 lipca 2016 r.
Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy.
21 lipca 2016 r.
Udział w uroczystościach Dnia Policjanta w Dzierżoniowie.
22 lipca 2016 r.
Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkim PCK Panem Jerzym Gierczakiem w sprawie dalszej
współpracy Gmina-PCK.
28 lipca 2016 r.
Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Niemczy Panią Małgorzatą Kuźniar w sprawie
dowozu uczniów.
29 lipca 2016 r.
Rozmowa z Dyrektorem TBS Dzierżoniów Panem Lechem Nowakiem na temat możliwości
współpracy z Gminą Niemcza.
1 sierpnia 2016 r.
Rozmowa ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem w sprawie możliwości
dofinansowania obchodów II Milenijnych Dni Niemczy.
2 sierpnia 2016 r.
Spotkanie wiejskie w Gilowie dotyczące aktualnych problemów sołectwa.
3 sierpnia 2016 r.
Spotkanie z Komendantem Powiatowym PSP Panem Dariuszem Kopa.
Wizja lokalna z projektantem w sprawie budowy dojścia pieszego Niemcza-Wojsławice.
5 sierpnia 2016 r.
Inspekcja na budowie chodnika w Gilowie z udziałem projektanta, wykonawcy
i przedstawiciela Starostwa.
6 sierpnia 2016 r.
Wręczanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego.
7 sierpnia 2016 r.
Koncert zamykający Festiwal Polonia Cantans w Niemczy.
9 sierpnia 2016 r.
Kolejne spotkanie wiejskie w sprawie bieżących problemów Sołectwa Gilów-Gola
Dzierżoniowska.
10 sierpnia 2016 r.
Udział w pracach Stowarzyszenia ziemia Dzierżoniowska.
Spotkanie z biurem brokerskim w sprawie opracowania oferty dla wszystkich jednostek
gminnych.
11 sierpnia 2016 r.
Spotkanie w sprawie komunikacji szkolnej.
13 sierpnia 2016 r.
Udział w festynie zorganizowanym w Kietlinie.
18 sierpnia 2016 r.
Wręczenie nominacji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Annie
Okarmie i Panu Janowi Prokopowi.
21 sierpnia 2016 r.
Udział w Mszy Dożynkowej w Wilkowie Wielkim.
Udział w ceremonii dożynkowej w Przerzeczynie-Zdroju.
23 sierpnia 2016 r.
Kolejne spotkanie z Panią Dyrektor Małgorzatą Kuźniar oraz Inspektorem ds. oświaty Panią
Marzeną Krzyśko w sprawie dowozu uczniów.
24 sierpnia 2016 r.
Spotkanie z przedstawicielami szkół niepublicznych w sprawie dowozu uczniów.
Spotkanie z Panią Hanną Grzeszczak-Nowak w sprawie wznowienia rozmów dotyczących
zaopatrzenia w wodę Arboretum i udziału w tych pracach Uniwersytetu Wrocławskiego.
27 sierpnia 2016 r.
Dożynki w Podlesiu.
29 sierpnia 2016 r.
Kolejne konsultacje związane z dowozem uczniów.
Rozmowa z Burmistrzem Panem Dariuszem Kucharskim w sprawie pomocy Dzierżoniowa
w uroczystościach II Milenijnych Dni Niemczy.
31 sierpnia 2016 r.
Kolejne spotkanie w sprawie wodociągu Niemcza-Wojsławice z udziałem projektanta,
Prezesa Wik-u, przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego i Gminy Niemcza.
1 września 2016 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemczy.
2 września 2016 r.
Spotkanie z Panią Dyrektor Dorotą Jasińską z Uzdrowiska w Przerzeczynie-Zdroju w sprawie
aktualnych problemów.
3 września 2016 r.
Dożynki parafialne w Gilowie.
5 września 2016 r.
Spotkanie wiejskie w Gilowie i pożegnanie Sołtysa Pana Lecha Begierskiego.
6 września 2016 r.
Spotkanie dotyczące wodociągu Niemcza-Wojsławice z udziałem Kanclerza Uniwersytetu
Wrocławskiego Panem Tomaszem Czają.
8 września 2016 r.
Udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dzierżoniowie.
9-11 września 2016 r.
II Milenijne Dni Niemczy.
15 września 2016 r.
Udział w ceremonii pogrzebowej Sołtysa Gilowa Pana Lecha Begierskiego.
17 września 2016 r.
70-lecie OSP Niemcza.
18 września 2016 r.
Europejskie Dni Dziedzictwa – 150-lecie organów w Kościele w Niemczy.
19 września 2016 r.
Spotkanie w Przerzeczynie-Zdroju ze Związkami Zawodowymi NSZZ Solidarność,
mieszkańcami oraz Posłem na Sejm Panem Michałem Dworczykiem w sprawie problemów
z uzdrowiskiem.
21 września 2016 r.
Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat Panem
Arkadiuszem Klebanem w sprawie dalszej współpracy z Gminą Niemcza.
22 września 2016 r.
Spotkanie z Dyrektorem NOK-u Panem Andrzejem Kukułą w sprawie podsumowania II
Milenijnych Dni Niemczy.
23 września 2016 r.
Spotkanie i wizja na terenie Gminy Niemcza z nowym Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych Panem Tomaszem Morawieckim.
24 września 2016 r.
Otwarcie Aktywnego Parku w Gilowie.
26 września 2016 r.
Udział w pracach Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.
29 września 2016 r.
Spotkanie w sprawie przyszłości komunikacji miejskiej w Powiecie Dzierżoniowskim.
Ad 7. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad 8. Przewodnicząca odczytała złożone do Biura Rady podziękowania Pana Zygmunta
Janika dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy, za przeprowadzoną akcję
ratunkową i udzielenie pomocy przedmedycznej po upadku z wysokości (zał. nr 19).
Przewodnicząca poinformowała także, że na jej zaproszenie, Rada Gminy Dzierżoniów
odbyła wczoraj w Niemczy sesję oraz spacer trasą questu „Wielka Obrona Niemczy”.
Radny Tomasz Nowak poruszył problem drogi gminnej prowadzącej do uzdrowiska,
która ostatnio, poprzez oznakowanie, jest drogą nieprzejezdną. Zwrócił także uwagę na
sprawę usprawiedliwiania nieobecności Radnych na sesjach. Następnie poruszył kwestię
wymiany betonowych słupów energetycznych, zauważył, że zamiast słupów sieć powinno się
prowadzić sieć podziemną. Burmistrz odpowiedział, że inwestycja ta jest wstrzymana
i badana przez nadzór, głos w sprawie zajął także konserwator zabytków. Radny Nowak
zwrócił się też z pytaniem do Burmistrza w sprawie zarezerwowania orkiestry dętej na
przyszłoroczne obchody Obrony Niemczy. Do pytania ustosunkował się Zastępca Burmistrza,
który zajmie się tą sprawą.
O godz. 15.30 na sesję przybyła Radna Justyna Kaczorowska.
Radny Robert Polański zapytał o termin odbioru chodnika w Gilowie.
Radny Tomasz Otworowski poruszył temat wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe
oraz budowy chodnika do marketu Dino. Radna Alicja Borodajko zwróciła uwagę, że chodnik
przydałby się także przy drodze prowadzącej do stacji paliw.
Ad 9. Sołtys Jan Cieleban zwrócił się z prośbą o poruszenie na posiedzeniu komisji tematu
pracowników interwencyjnych oraz remontu ul. Świerczewskiego. Poinformował o działaniu
fotoradaru w Przerzeczynie-Zdroju i podziękował Burmistrzowi za spotkanie w sprawie drogi
w Ligocie Małej i naprawę jej nawierzchni. Zaapelował o udział Radnych w spotkaniach
dotyczących problemów w uzdrowisku.
Sołtys Kazimierz Dziadkowiec, w imieniu Prezesa OSP w Przerzeczynie-Zdroju,
przedstawił fakturę za remont pompy dla jednostki. Ponowił także prośbę mieszkańców
o zdjęcie ogrodzenia wokół wozowni i zwrócił uwagę na potrzebę położenia asfaltu na ul.
Okrężnej. Przekazał też posiadane informacje na temat bieżącej sytuacji w uzdrowisku.
Ad 10. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy
o godz. 16.00 zamknęła sesję.
Nagranie z sesji znajduje się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=8sir24umTu8
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Niemczy
/-/ Monika Szymańska-Śledź
Protokołowała:
Monika Kunysz

Podobne dokumenty