Oświadczenie od kiedy może nastapić zatrudnienie

Transkrypt

Oświadczenie od kiedy może nastapić zatrudnienie
……………………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………..
miejscowość, data
Dotyczy naboru na stanowisko:
……………………………………………….
……………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iŜ zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach na stanowisku
………….………………………………………….. moŜe nastąpić…………………….
…………………………….
podpis