REGULAMIN KONKURSU „Odpicujemy Ci Ursusa”

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Odpicujemy Ci Ursusa”
REGULAMIN KONKURSU „Odpicujemy Ci Ursusa”
I. Nazwa Konkursu
1. Konkurs jest organizowany pod nazw! „Odpicujemy Ci Ursusa”, zwany dalej „Konkursem”.
W ramach Konkursu laureat zostanie wy"oniony na podstawie zada# konkursowych przez Kapitu"$
Konkursu.
II. Organizator i Partnerzy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze
Sp. z o.o. z siedzib! w Poznaniu przy ulicy Reymonta 9, kod pocztowy 60-791, zarejestrowana
w S!dzie Rejonowym Pozna# – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia" Gospodarczy Krajowego
Rejestru S!dowego pod numerem KRS: 0000101146, posiadaj!cy NIP 778-01-64-903, REGON
nr 630175513 oraz kapita" zak"adowy: 1 000 000,00 z"otych.
2. Partnerem strategicznym Konkursu, zwanym dalej „Partnerem strategicznym”, jest URSUS S.A.
z siedzib! przy ulicy Frezerów 7 w Lublinie, kod pocztowy 20-952, zarejestrowany przez S!d
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzib! w %widniku, VI Wydzia" Gospodarczy Krajowego
Rejestru S!dowego pod numerem KRS 0000013785, posiadaj!cy numer NIP: 739 23 88 088 oraz
REGON: 510481080 oraz kapita" zak"adowy: 26.180.000 z"otych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo w"!czenia do dzia"a# konkursowych innych partnerów po
uzyskaniu pisemnej zgody Partnera strategicznego.
III. Obszar i czas trwania Konkursu
4. Konkurs rozpoczyna si$ 01.12.2014 i trwa do 30.06.2015 i swoim zasi$giem obejmuje obszar
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
IV. Zasady prowadzenia Konkursu
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach okre&lonych w Regulaminie, mo'e by( ka'da osoba fizyczna
lub osoba prawna zamieszka"a na terenie Rzeczpospolitej Polski, która spe"ni "!cznie nast$puj!ce
warunki:
a) w dniu 10.02.2015 b$dzie podsiada( aktywn! prenumerat$ miesi$cznika „top agrar Polska”,
b) udzieli odpowiedzi „Za co cenisz top agrar Polska?,
c) prze&le zg"oszenie konkursowe do dnia 05.02.2015 (o zachowaniu terminu decyduje data
stempla pocztowego) na adres Organizatora (tj. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul.
Reymonta 9, 60-791 Pozna#) lub prze&le wiadomo&( drog! elektroniczn! na adres
[email protected] Prawid"owe zg"oszenie powinno zawiera( takie dane jak: imi$
i nazwisko lub nazw$ firmy, pe"ny adres, numer NIP – w przypadku firm, numer telefonu,
informacje o gospodarstwie rolnym, miejscowo&(; warunek konieczny – wpisze odpowied) na
pytanie. Do zg"oszenia do"!czy tak'e zdj$cie tabliczki znamionowej ci!gnika, 3 zdj$cia
dokumentuj!ce stan techniczny ci!gnika, krótki opis stanu technicznego ci!gnika i wymaganych
napraw zg"aszanego ci!gnika, kserokopi$ lub skan wa'nego dowodu rejestracyjnego
zg"aszanego ci!gnika zarejestrowanego na nazwisko Uczestnika Konkursu, kserokopi$ lub skan
wa'nego ubezpieczenia OC ci!gnika albo pisemne zobowi!zanie do zawarcia umowy
ubezpieczenia OC ci!gnika lub jej przed"u'enia na czas co najmniej 6 (s"ownie: sze&ciu)
miesi$cy pocz!wszy od 10.02.2015. Przes"anie zg"oszenia w formie listu lub drog! elektroniczn!
jest równoznaczne z akceptacj! o&wiadcze#, o których mowa w pkt. 8 i 31 niniejszego
Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu mo'e by( tylko w"a&ciciel ci!gnika URSUS C – 360, który posiada wa'ne
ubezpieczenie OC w okresie co najmniej 6 (s"ownie: sze&ciu) miesi$cy od dnia 10.02.2015 (dzie#
wy"onienia zwyci$zcy Konkursu) albo, który zobowi!'e si$ na pi&mie do zawarcia stosownej
umowy z Ubezpieczycielem, b!d) do przed"u'enia tej umowy na wskazany wy'ej okres czasu, a to
pod rygorem dyskwalifikacji uczestnika lub zwyci$zcy Konkursu i odst!pienia od wykonania
naprawy ci!gnika URSUS C – 360 w trybie natychmiastowym.
7. Osoby niepe"noletnie mog! bra( udzia" w Konkursie, tylko i wy"!cznie za zgod! swego opiekuna
prawnego. Zgod$ opiekuna prawnego nale'y do"!czy( do kuponu promocyjnego lub – w przypadki
zg"oszenia drog! elektroniczn! – przes"a( poczt! tradycyjn! na adres Organizatora Konkursu.
8. W Konkursie nie mog! bra( udzia"u pracownicy i przedstawiciele Polskiego Wydawnictwa
Rolniczego Sp. z o.o., pracownicy i przedstawiciele firm, których produkty i us"ugi stanowi!
nagrody oraz cz"onkowie ich rodzin: ma"'onkowie, rodze#stwo, wst$pni i zst$pni. Przyst$puj!c do
Konkursu uczestnik potwierdza o&wiadczenie o spe"nieniu warunków okre&lonych w zdaniu
poprzednim.
9. Ka'dy Uczestnik mo'e zg"osi( do udzia"u w Konkursie maksymalnie 1 ci!gnik Ursus C-360. Ka'dy
Uczestnik mo'e wygra( tylko jedn! nagrod$ g"ówn!.
V. Nagrody w Konkursie
10. Na pul$ nagród Konkursu sk"adaj! si$ nagrody rzeczowe o "!cznej warto&ci 30.000,00 z" netto
(s"ownie: trzydzie&ci tysi$cy z"otych 00/100 netto):
- nagroda g"ówna –1 sztuka – „remont kapitalny” ci!gnika URSUS C-360, o warto&ci
30.000,00 z" netto (s"ownie: trzydzie&ci tysi$cy z"otych 00/100 netto).
11. Pod poj$ciem „remont kapitalny” rozumie si$ remont wg dokumentacji technicznej, zgodnie
z orygina"em ci!gnika Ursus C – 360 z wy!"czeniem kabin ci"gnika. Wszystkie podzespo"y
powinny zosta( poddane szczegó"owej weryfikacji i poddane ewentualnej wymianie na nowe lub
naprawie zgodnie z normami przewidzianymi w „Instrukcji napraw ci!gnika C–30”. *!czna kwota
naprawy i cz$&ci zamiennych nie przekroczy 30.000,00 z"
netto (s"ownie: trzydzie&ci tysi$cy
z"otych 00/100 netto).
12. Remont kapitalny zostanie przeprowadzony zgodnie ze specyfikacj! zamieszczon!
w Za"!czniku 1, stanowi!cym integraln! cz$&( niniejszego Regulaminu. Przeprowadzenie remontu
kapitalnego i odpowiedzialno&( za remont ponosi Partner strategiczny Konkursu (tj. URSUS S.A.).
VI. Wytypowanie zwyci$zców
13. Nad prawid"owo&ci! urz!dzania konkursu nadzór sprawuje powo"ana przez Organizatora Kapitu"a
Konkursu, w sk"ad której wchodz! przedstawiciele redakcji „top agrar Polska”.
i URSUS S.A.
14. Wy"onienie laureata Konkursu, którzy otrzyma nagrod$ g"ówn! odb$dzie si$ dnia 10.02.2015 roku
w siedzibie Organizatora spo&ród puli wszystkich nades"anych w terminie prawid"owych zg"osze#
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Zg"oszenia wype"nione
w nieprawid"owy sposób nie b$d! brane pod uwag$ przez Komisj$. Komisja wy"oni jednego
laureata, zwanego dalej „Zwyci$zc!”, który przes"a" najbardziej kreatywne – wed"ug Komisji – has"o
reklamowe dla miesi$cznika „top agrar Polska”.
15. Komisja sporz!dzi protokó" z podaniem wyników Konkursu. Dokumentacja dotycz!ca przebiegu
Konkursu, w tym protoko"y Komisji z przeprowadzonych czynno&ci, b$d! przechowywane
w siedzibie Organizatora. Uczestnik Konkursu mo'e zapozna( si$ z nimi na swoje '!danie przez
czas trwania Konkursu, w siedzibie Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
w Poznaniu, przy ul. Reymonta 9), od poniedzia"ku do pi!tku w godzinach otwarcia, tj. od 8.00 do
16.00.
16. Do kompetencji Komisji nale'e( b$dzie równie' rozpatrywanie reklamacji wp"ywaj!cych od
Uczestników Konkursu.
VII. Wydanie nagrody
17. O wynikach Konkursu oraz terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród Organizator
poinformuje Zwyci$zc$ telefonicznie w przeci!gu 5 dni po wy"onieniu laureata Konkursu.
Organizator wykona trzy kolejno nast$puj!ce po sobie próby telefonicznego po"!czenia si$
z laureatem. Zwyci$zca zobowi!zany jest odebra( po"!czenie telefoniczne, potwierdzi( swoje dane
osobowe (imi$, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania). Nieodebranie po"!czenia
telefonicznego nie powoduje utraty prawa do nagrody.
18. Do Zwyci$zcy dodatkowo zostanie wys"ana informacja listem poleconym priorytetowym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres podany przez uczestnika w zg"oszeniu, o którym
mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, w ci!gu 7 dni roboczych od daty wy"onienia laureata. W
li&cie tym zawarte b$d! informacje o konieczno&ci wp"aty podatku dochodowego, miejscu, sposobie
i terminie wydania nagrody. Wydanie nagrody g"ównej odb$dzie si$ najpó)niej do dnia 01.04.2015
roku. Organizator zastrzega sobie prawo przed"u'enia remontu, z przyczyn bezpo&rednio od niego
niezale'nych.
19. Osoba, która wygra nagrod$ g"ówn! w Konkursie zobowi!zane s! zap"aci( podatek w wysoko&ci
10% warto&ci wygranej nagrody tytu"em podatku dochodowego, najpó)niej w dniu wydania
nagrody. Przed"o'enie Organizatorowi dowodu wp"aty niniejszego podatku jest warunkiem
koniecznym do odbioru nagrody.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na Nagrodach materia"ów reklamowopromocyjnych, w my&l pkt. 31 niniejszego Regulaminu. Zwyci$zca jest zobowi!zany do nie
usuwania takich materia"ów z Nagrody przez okres minimum 2 lat.
21. W przypadku kiedy Laureat jest osob! niepe"noletni! wydanie nagrody mo'e nast!pi( jedynie
prawnemu opiekunowi Zwyci$zcy.
22. Niewydane nagrody pozostaj! w"asno&ci! Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialno&ci
za niewydanie nagrody z przyczyn le'!cych po stronie Zwyci$zcy, w szczególno&ci w przypadku,
gdy przyczyn! niewydania jest podanie b"$dnego adresu lub nieop"acenie w terminie podatku
w wysoko&ci 10% warto&ci wygranej nagrody tytu"em podatku dochodowego.
23. Zwyci$zcy nagrody nie przys"uguje prawo do zastrze'enia szczególnych w"a&ciwo&ci nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieni$'nego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialno&ci
za jako&( i u'yteczno&( wygranej przez laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialno&ci
z tytu"u gwarancji lub r$kojmi za wady rzeczy b$d!cej nagrod!). Odpowiedzialnym z tego tytu"u jest
osoba udzielaj!ca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
24. Wyniki Konkursu zawieraj!ce rodzaj nagrody oraz imi$ i nazwisko Laureata zostan! og"oszone
w najbli'szym mo'liwym po losowaniu wydaniu miesi$cznika „top agrar Polska”, tj. wydaniu
nr 03/2014 oraz opublikowane na stronie internetowej: www.topagrar.pl w dniach 11 luty 2015 do
15 luty 2015.
25. Wszelkie reklamacje zwi!zane z udzia"em w Konkursie mog! by( sk"adane osobi&cie w formie
pisemnej w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedzia"ku do pi!tku w siedzibie Polskiego
Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., ul. Reymonta 9, 60-791 Pozna# lub wys"ane listem poleconym
pod wy'ej wymieniony adres, nie pó)niej ni' po up"ywie 3 miesi$cy od dnia podania do publicznej
wiadomo&ci, zgodnie z punktem 24 niniejszego Regulaminu, informacji konkursu. W przypadku
wys"ania reklamacji listem poleconym o zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data
stempla pocztowego. Natomiast w przypadku dor$czenia osobistego decyduje data z"o'enia
reklamacji w siedzibie organizatora. Reklamacje zg"oszone po terminie nie b$d! rozpatrywane.
26. Rozpatrzeniu podlegaj! wy"!cznie reklamacje zg"oszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna
zawiera(: pe"n! nazw$ Konkursu, którego dotyczy, imi$, nazwisko, dok"adny adres Uczestnika,
przyczyn$ reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
27. Reklamacje b$d! rozpatrywane przez komisj$ Konkursu niezw"ocznie, jednak'e nie pó)niej ni'
w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, wliczaj!c w to wys"anie listem poleconym
zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
28. Roszczenia zwi!zane z udzia"em w Konkursie przedawniaj! si$ z up"ywem 3 miesi$cy od dnia ich
wymagalno&ci. Bieg przedawnienia roszcze# ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj$. Po wyczerpaniu post$powania
reklamacyjnego uczestnikowi przys"uguje prawo do dochodzenia nieuwzgl$dnionych roszcze#
w s!dzie.
29. Tre&( niniejszego Regulaminu jest dost$pna do wgl!du przez czas trwania Konkursu
w siedzibie Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. w Poznaniu, przy
ul. Reymonta 9), w godzinach otwarcia, tj. od poniedzia"ku do pi!tku od 8.00 do 16.00. Regulamin
b$dzie dost$pny na stronie internetowej www.topagrar.com.pl, podczas trwania Konkursu.
30. Wszelkie materia"y reklamowo – promocyjne maj! jedynie charakter informacyjny. Wi!'!c! moc
prawn! maj! wy"!cznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowi!zuj!ce,
odpowiednie przepisy prawa.
31. Uczestnicy Konkursu podpisuj!c stosowne o&wiadczenie (wzór do pobrania na stronie
www.topagrar.pl) b!d) przesy"aj!c listownie zg"oszenia lub e-mail, o których mowa
w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, wyra'aj! zgod$ na wykorzystanie przez Organizatora i Partnerów
ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jak równie'
w przypadku wygranej przeprowadzenia wywiadu i zamieszczenia wizerunku w &rodkach
spo"ecznego przekazu na warunkach okre&lonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z pó)n. zm). Wyra'enie takiej
zgody jest warunkiem przyst!pienia do Konkursu. Administratorem danych osobowych zebranych
podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z pó)n. zm.) - Organizator.
Uczestnicy maj! prawo wgl!du oraz poprawiania swoich danych osobowych.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialno&ci za nieprawid"owo&ci zwi!zane z dzia"aniem Poczty
Polskiej i firm kurierskich.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialno&ci za opó)nienia zwi!zane z wydaniem nagrody g"ównej.
34. Uczestnik bior!c udzia" w Konkursie wyra'a zgod$ na jej zasady okre&lone niniejszym
Regulaminem.
35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj! przepisy powszechnie
obowi!zuj!cego prawa.