Wielkanocna ozdoba stołu

Komentarze

Transkrypt

Wielkanocna ozdoba stołu
Regulamin konkursu
plastycznego
pn. „ My chcemy zimy, bo ją lubimy”
I Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
II Cel konkursu:

wymiana doświadczeo i pomysłów w zakresie technik plastycznych;

rozwijanie kreatywności, uzdolnieo plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

Promowanie osiągnięd uczniów uzdolnionych plastycznie;

Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych;

Rozwijanie umiejętności manualnych uczestników;

aktywizacja środowiska lokalnego.
III Zasady uczestnictwa:
1.
W konkursie mogą wziąć udział: dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I –III,
uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum z terenu Gminy
Gniewkowo.
2.
Każdy uczestnik może zgłosid 1 pracę w dowolnej technice - liczy się pomysłowośd
i estetyka wykonania prac, format pracy max. A 3;
3.
Każda praca powinna byd podpisana na odwrocie w następujący sposób:

imię i nazwisko autora oraz nr kontaktowy
4.
Przy składaniu prac wymagana jest załączona karta uczestnika konkursu
5.
Prace należy złożyd do dnia 23. 02. 2017 roku, na adres organizatora w każdy dzieo
powszedni, w godzinach pracy sekretariatu w godz. 8.00 – 16.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
ul. Dworcowa 5; 88-140 Gniewkowo
tel. (052) 3558800.
IV. Ocena prac:
1. Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora w następujących kategoriach:
- oddziały przedszkolne
- uczniowie klas I – III klasy szkół podstawowych
- uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
2. Nagrody otrzymają autorzy 3 najlepszych prac w każdej z trzech kategorii wiekowych.
3. KRYTERIA OCENY:

Estetyka wykonanych prac;

Oryginalnośd, pomysłowośd;

Zgodnośd pracy z tematem;

Samodzielnośd w wykonaniu pracy;

Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
V. Wyniki konkursu
O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie oraz umieścimy wyniki na stronie
www.kisgniewkowo.pl.
VI. Postanowienia koocowe:

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków;

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.kisgniewkowo.pl;

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie
danych dotyczących wyników konkursu, do prezentacji prac, notatek w mediach oraz na stronie
internetowej organizatora.

W sprawach nie przewidywanych regulaminem, decyzje podejmuje organizator konkursu.

Niniejszym regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

Podobne dokumenty