Plan pracy Zespołu Szkół w Mycielewie

Komentarze

Transkrypt

Plan pracy Zespołu Szkół w Mycielewie
Załącznik Nr 1
do uchwały nr 21/2014
Rady Pedagogicznej ZS w Mycielewie
z dnia 15 września 2014 r.
Plan pracy
Zespołu Szkół w Mycielewie
na rok szkolny 2014/2015
Mycielewo, 15.09.2015 r.
I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2014/2015.
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych
w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie
matematyki;
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Monitorowanie
o Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
o Monitorowanie sposobu wykorzystania analiz ilościowych i jakościowych wyników
zewnętrznych.
Kontrola doraźna:
o Zgodność z przepisami opracowania i realizacji programu profilaktyki.
o Zgodność oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów z zapisami zawartymi
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
I. Priorytety pracy szkoły w roku szk. 2014/2015
1. Podniesienie efektów kształcenia.
2. Wspomaganie rozwoju ucznia zgodnie z jego możliwościami.
3. Eliminowanie zachowań niezgodnych z przyjętymi normami.
4. Promowanie zdrowego stylu życia.
III. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Zadania
Przydział obowiązków służbowych wszystkim
pracownikom
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego
Przekazanie informacji do szkół o uczniach
spoza obwodu
Opracowanie programu wychowawczego i
programu profilaktyki
Osoba
odpowiedzialna
dyrektor szkoły
Termin realizacji
do końca sierpnia
rada pedagogiczna
dyrektor szkoły
dyrektor szkoły
do 15 września
do 15 września
do 30 września
wicedyrektor
do 30 września
Opracowanie organizacji dowożenia uczniów
do szkoły
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Awans zawodowy
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Nowelizacja statutu w związku z ukazującymi
się zmianami w przepisach prawa
Diagnozowanie i ocenianie wybranych
zakresów pracy szkoły
Doskonalenie obiegu informacji: tablica
ogłoszeń, księga zarządzeń, informacje ustne,
tablica informacyjna dla rodziców,
Prowadzenie skutecznej kontroli nad
wydawaniem środków finansowych:
* właściwe rozpoznawanie potrzeb szkoły,
* analiza kosztów eksploatacji,
wicedyrektor
opiekunki dziecięce
dyrektor szkoły
wicedyrektor
dyrektor szkoły
wicedyrektor
wszyscy
nauczyciele
dyrektor szkoły
zespół zadaniowy
rada pedagogiczna,
uczniowie, rodzice
dyrektor szkoły
wicedyrektor
wrzesień
dyrektor szkoły
wicedyrektor
wrzesień - czerwiec
wrzesień - czerwiec
wrzesień - czerwiec
wrzesień - czerwiec
wrzesień - czerwiec
wrzesień - czerwiec
wrzesień - czerwiec
NAUCZANIE
Zadania/działania
Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści
zawartych w podstawie programowej:
* zatwierdzenie zestawu programów, planów
wynikowych,
*opracowanie zrozumiałych dla ucznia i rodziców
wymagań edukacyjnych
Badanie efektów kształcenia:
* przeprowadzenie badania wyników nauczania
(diagnozy, próbne i zewnętrzne sprawdziany i
egzaminy) zgodnie z harmonogramem,
*rozwiązywanie przykładowych arkuszy
egzaminacyjnych.
*analiza wyników, opracowanie wniosków
*wskazywanie na osiągnięcia i niepowodzenia ucz.
* wzbogacanie banku standaryzowanych testów,
* wypracowanie spójnych przedmiotowych
systemów oceniania
Stosowanie nowoczesnych metod i technik
nauczania i uczenia się:
* częste stosowanie metod aktywizujących,
* wykorzystanie techniki multimedialnej w
nauczaniu,
Osoba
odpowiedzialna
dyrektor
wicedyrektor
nauczyciele
Termin
realizacji
wrzesień
n-le przedmiotów,
wrzesień –
czerwiec
przewodniczący
zespołów
samokształceniowych
wrzesień czerwiec
wszyscy nauczyciele
* zróżnicowanie metod pracy z uczniem zdolnym i
słabym,
* prowadzenie zajęć metodą projektu,
*organizowanie wycieczek dydaktycznych (plan
wycieczek)
*wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej
Motywowanie uczniów, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień uczniów:
* rozpoznanie zainteresowań uczniów,
*utworzenie kół rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia
*prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych,
w tym wyjazdy na basen
*uatrakcyjnienie pracy biblioteki,
*wykorzystanie pomocy multimedialnych
*oprawa muzyczna i taneczna imprez szkolnych
i środowiskowych,
*organizowanie zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych,
*organizowanie lekcji pokazowych z
wykorzystaniem dramy, metody projektu,
*organizowanie zajęć logopedycznych
Przygotowanie uczniów do korzystania z
różnych źródeł informacji oraz do
samodzielnego rozwiązywania problemów:
*wykorzystywanie przez uczniów w pracy na
lekcji i poza lekcjami czasopism, literatury
fachowej,
*INTERNET - umiejętność korzystania z
użytkowych programów komputerowych,
*doposażenie biblioteki jako ośrodka
informacyjnego w szkole (lektury, książki,
programy multimedialne, filmy, zbiory zadań).
Współpraca nauczyciela z pedagogiem, logopedą,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i
rodzicami w celu pomocy uczniom z trudnościami
Doskonalenie umiejętności nauczyciela –
zgodnie z planem WDN
Owocna współpraca nauczycieli w zespołach
przedmiotowych i zadaniowych.
Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce
dydaktyczne – tablice interaktywne
Udział w lekcjach koleżeńskich.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
wrzesień czerwiec
nauczyciele
wrzesień czerwiec
nauczyciele
n-l wych. fizycznego
n-l sztuki
wicedyrektor,
pedagog, logopeda
wszyscy nauczyciele
wrzesień czerwiec
dyrektor
wychowawcy klas
pedagog szkolny
logopeda
dyrektor szkoły
wszyscy nauczyciele
dyrektor szkoły
nauczyciele
wrzesień czerwiec
wrzesień czerwiec
wrzesień czerwiec
wrzesień czerwiec
wrzesień czerwiec
dyrektor
wicedyrektor
Obserwacje zajęć
według
harmonogramu
WYCHOWANIE
Zadania
Osoba
odpowiedzialna
wszyscy nauczyciele
Termin realizacji
Realizowanie/modyfikowanie programu
wrzesień - czerwiec
wychowawczego i profilaktyki
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań
wszyscy nauczyciele wrzesień - czerwiec
dzieci i uczniów
Organizacja uroczystości i imprez
wszyscy nauczyciele wrzesień - czerwiec
kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek
wg. harmonogramu
Podejmowanie działań mających na celu
wszyscy nauczyciele wrzesień - czerwiec
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
*przypominanie regulaminów szkolnych
*egzekwowanie przestrzegania zasad
*próbna ewakuacja
koordynator ds. bezp.
*przeglądy, kontrole okresowe
*pogadanki profilaktyczne
Wdrażanie uczniów do samorządności i pełnienia różnych funkcji:
* aktywny udział SU, MSU w tworzeniu i
monitorowaniu prawa szkolnego,
opiekunowie
wrzesień - czerwiec
* powszechna znajomość prawa szkolnego,
samorządów
* godne reprezentowanie społeczności szkolnej
wszyscy nauczyciele
na zewnątrz,
* godne pełnienie przyjętych funkcji w
strukturach SU i MSU oraz powierzonych
przez nauczycieli
Wychowanie ekologiczne
* udział w akcji „Sprzątanie Świata”
wychowawcy klas
* zbiórka zużytych baterii
* konkursy wiedzy
nauczyciele przyrody,
* wycieczki przedmiotowe
biologii
*zorganizowanie - „Zielonego Tygodnia”
i ed. wczesnoszkolnej
* wyposażenie ogródka przyrodniczego
Wychowanie prozdrowotne
Upowszechnienie wśród uczniów i nauczycieli nauczyciele
prozdrowotnego stylu życia.
wychowawcy
* zwiększenie wpływu rozwoju sportu na
pedagog
efekty wychowawcze,
* promowanie prawidłowego sposobu
odżywiania i zdrowego stylu życia,
* walka z nałogami,
wrzesień
wrzesień – czerwiec
kwiecień
wrzesień – czerwiec
wrzesień – czerwiec
* konkursy profilaktyczne wg harmonogramu
Wychowanie komunikacyjne
Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w
środowisku
* spotkanie z policjantem
nauczyciel techniki
listopad
* przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa
nauczyciele
*egzamin na kartę rowerową – ucz. kl. IV
maj
*konkurs – BRD (SP i Gim)
marzec
Zapobieganie agresji, wandalizmowi, wulgarności i zjawiskom patologicznym
* realizacja programu profilaktycznego, w
tym przeciwdziałania agresji,
nauczyciele
wrzesień – czerwiec
* zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów(koła, wycieczki, zabawy, udział
w organizacjach),
* położenie nacisku na przestrzeganie
dyscypliny przez uczniów,
* diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa w
szkole
* włączenie rodziców do walki z
uzależnieniami i agresją wśród dzieci.
Kształtowanie systemu wartości i postaw patriotycznych
Promocja postaw szacunku dla innych i
nauczyciele
wrzesień – czerwiec
samego siebie.
Wdrażanie do poszanowania godła, hymnu
nauczyciele
wrzesień – czerwiec
państwowego
Kultywowanie tradycji i obchodów świąt
Zgodnie z kalendarzem uroczystości
narodowych.
szkolnych
Opieka nad grobami pomordowanymi w czasie MSU, SU
wrzesień – sierpień
II wojny światowej – Suchoręcz, Szaradowo
n-l historii
Nadanie szkole imienia
Zespół zadaniowy
wrzesień – kwiecień
- ogłoszenie konkursu na patrona szkoły
Zadania opiekuńcze
Zadania
* Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej i jej ewaluacja
*Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej.
*Wspieranie rozwoju dziecka 6-letniego na
I i II etapie edukacji
*Organizacja opieki wychowawczej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Osoba odpowiedzialna
koordynator ds. pomocy
wychowawcy klas
logopeda, zespoły n-li
dyrekcja szkoły
wychowawcy klas
pedagog
Termin realizacji
wrzesień - czerwiec
Wspieranie rodziców
Zadania
Przeprowadzenie prelekcji i pogadanek nt.:
* prawa i obowiązki rodziców
* sposoby i metody wspierania uczniów
* nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego
Osoba odpowiedzialna
Termin realizacji
dyrektor szkoły
pedagog szkolny
wychowawcy klas
Zgodnie z
terminarzem zebrań z
rodzicami
pedagog szkolny
wychowawcy klas
wrzesień - czerwiec
* wg. potrzeb klasowych
Udział rodziców w zajęciach otwartych
Współpraca z asystentami rodzin
BAZA SZKOŁY
Zapewnienie odpowiednich warunków do kształcenia i wychowania:
1. Wzbogacanie bazy programów edukacyjnych - gromadzenie oprogramowania do
nauki poszczególnych przedmiotów.
2. Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki.
3. Obłożenie płytkami schodów wejściowych do szkoły.
4. Wyposażenie placu zabaw w kosz na śmieci i stojak z regulaminem.
5. Zakup 3 tablic interaktywnych.
6. Nagłośnienie w sali gimnastycznej.
7. Remont w pracowni komputerowej – nowa posadzka.
8. Dokończenie wymiany boazerii na piętrze budynku.
9. Unowocześnienie pomieszczeń szkolnych.
10. Remont łazienek uczniowskich.
11. Termomodernizacja budynku szkolnego (nowa elewacja budynku).
12. Zakup pomocy dydaktycznych, wymiana sprzętu komputerowego.
13. Przygotowanie terenu pod parking samochodowy.
ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY
1. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje. Wykorzystanie przez nauczycieli
zdobytych umiejętności poprzez:
- wymianę doświadczeń w zespołach,
- gromadzenie konspektów lekcji i zajęć oraz literatury metodycznej w bibliotece,
- gromadzenie programów komputerowych,
- wykorzystanie pracowni komputerowej do prowadzenia lekcji z różnych przedmit.
- wykorzystanie tablic interaktywnych do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów.
2. Rady Pedagogiczne poświęcone doskonaleniu zawodowemu: - opracowanie
referatów, zgodnie z WDN
3. Zachęcanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
4. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy obserwacje, udział w uroczystościach i akademiach szkolnych, udział w konkursach.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
1. Prezentowanie osiągnięć uczniów i szkoły na stronach internetowych szkoły i Urzędu
Gminy, wysyłanie notatek prasowych do mediów.
2. Włączenie rodziców do przygotowania każdej uroczystości organizowanej na terenie
szkoły i przez szkołę.
3. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
4. Pozyskiwanie i wykorzystanie opinii uczniów na temat pracy szkoły.
5. Uwzględnianie propozycji rodziców o realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez
szkołę.
6. Śledzenie losów absolwentów, prezentowanie sukcesów absolwentów.
7. Współpraca z innymi szkołami.
8. Współpraca z kołem łowieckim i nadleśnictwem
9. Współpraca z Policją, PPP, CKiB, MOPS, sołectwami, OSP,
10. Przeprowadzanie okresowych przeglądów budynku i otoczenia szkoły.
IV. ORGANIZACJA PRACY
Kalendarium szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2014 (poniedziałek)
Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2014 (wtorek)
Wszystkich Świętych
01.11.2014 (sobota)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 10.11.2014 (poniedziałek)
Święto Niepodległości
11.11.2014 (wtorek)
Zimowa przerwa świąteczna
22.12.2014 - 31.12.2014
Nowy Rok
01.01.2014 (środa)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02 i 05.01.2015 (piątek, poniedział.)
Trzech Króli
06.01.2015 (wtorek)
Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26.01.2015
Ferie zimowe
16.02.2015 - 01.03.2015
Sprawdzian klasy VI
01.04.2015 (wtorek)
Rekolekcje Wielkopostne
16, 17, 18 marca 2015
Wiosenna przerwa świąteczna
02.04.2015 - 07.04.2015
Egzamin klasy III Gim.
21,22,23.04.2015
Święto Pracy
01.05.2015 (piątek)
Święto Konstytucji 3 Maja
03.05.2015 (niedziela)
Dzień Dziecka
01.06.2015 (poniedziałek)
Boże Ciało
04.06.2015 (czwartek)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 05.06.2015 (piątek)
Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
19.06.2015
Zakończenie klasy III Gim,
oddziałów przedszkolnych
25.06.2015 (czwartek)
Zakończenie Roku Szkolnego
26.06.2015 (piątek)
I semestr
01.09.2015 - 31.01.2015
II semestr
01.02.2015 - 26.06.2015
WAKACJE
27.06.2015 - 31.08.2015
ZEBRANIA RODZICÓW
11.09.2014r. - ogólne
10.2014r.- zebrania klasowe
17.11.2014r. „Drzwi otwarte”
17.12.2014 r. - informacyjne
30.01.2015 r. - informacyjne
04. 2015r. – zebrania klasowe
18.05.2014r. - informacyjne
Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2014/15
Data
14 X 2014 r.
Dzień
tygodnia
wtorek
1 XI 2014 r.
11 XI 2014 r.
6 I 2015r.
1 V 2015 r.
3 V 2015 r.
4 VI 2015 r.
sobota
wtorek
wtorek
piątek
niedziela
czwartek
Święto – dzień ustawowo wolny od pracy
DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny
od zajęć lekcyjnych
Wszystkich Świętych
Narodowe Święto Niepodległości
Święto Trzech Króli
1 Maja – Święto Pracy
Święto Konstytucji 3 Maja
Boże Ciało
Dni wolne w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
L. p
1.
2.
Data
Dzień / dni
Uwagi
10.11.2014 r.
(poniedziałek)
przed 11 Listopada
szkoła podstawowa
+ gimnazjum
02, 05. 01.2015 r.
(piątek, poniedziałek)
po Nowym Roku
szkoła podstawowa
+ gimnazjum
01.04.2015 r.
(środa)
sprawdzian po kl. VI
kl. VI wolne po
sprawdzianie
21, 22, 23. 04. 2015 r.
egzamin gimnazjalny
1 dzień kl. 0-V SP
3 dni kl. Ia,b i II gimnazjum
( wtorek, środa, czwartek)
5.
6.
01. 06. 2015 r.
(poniedziałek)
Dzień Dziecka
Dzień sportu
05.06. 2015 r.
(piątek)
po Bożym Ciele
szkoła podstawowa
+ gimnazjum
Z komunikatu dyrektora CKE na rok szkolny 2014/15:
1. Sprawdzian - 1 kwietnia 2015 r. (środa)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45
2. Dodatkowy termin sprawdzianu – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45
3. Egzamin gimnazjalny
Termin
Część egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
21 kwietnia 2013 r.
(wtorek)
Czas trwania
egzaminu
Możliwość
przedłużenia czasu
trwania egzaminu
dla uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
Część humanistyczna:
- z zakresu historii i
wiedzy o
społeczeństwie
-z zakresu języka
polskiego
22 kwietnia 2013 r.
(środa)
9.00
60 minut
20 minut
11.00
90 minut
45 minut
Część matematyczno – przyrodnicza:
- z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych
(biologia, chemia,
fizyka, geografia)
- z zakresu
matematyki
23 kwietnia 2013 r.
(czwartek
9.00
60 minut
20 minut
11.00
90 minut
45 minut
Część z języka obcego nowożytnego:
- na poziomie
podstawowym
- na poziomie
rozszerzonym
9.00
60 minut
20 minut
11.00
60 minut
30 minut
4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – 1- 3 czerwca 2015 r. (poniedziałek –
środa).
HARMONOGRAM KONKURSÓW
Konkursy
SZKOLNE
Lp.
Nazwa konkursu
1.
Szkolny konkurs „W zdrowym
ciele-zdrowy duch” kl. I-III
2.
Konkurs recytatorski „ Szkolny
mistrz recytacji” kl. I-III
3.
VI konkurs „Przedszkolaki
recytują”
4.
„Najpiękniejsza kartka
Bożonarodzeniowa” przedszkolaki
5.
„Turniej Tańca” kl. I-III
6.
Konkurs fotograficzny kl. IV-VI i
gim.
7.
Konkurs plastyczny „Cudze
chwalicie, swego nie znacie” kl.
IV-VI i gim
8.
II Szkolny Konkurs Pięknego
Czytania”
9.
„Mini Playback Show” kl. I-III,
IV-VI i gim.
10. „Zapach Świąt” kl. IV- VI
11. Konkurs „Myśliwi dzieciomDzieci Zwierzętom”
12. Konkurs matematyczny kl. I-III
Termin
IV
Odpowiedzialny
H.M.., M. K.
X
H.M
VI
I.W., G. W, M.T
XII
I.W.
IV
IV
M.T.
A.K-H.
V
A.K-H.
I
A.K-H.
XI
A.K-H.
XII
XII
A.K-H.
A.P., M.B.
XI i IV
E.S.
13.
14.
15.
Konkurs ortograficzny dla gim.
Konkurs literacki dla gim
Konkurs recytatorski
XI
XII
II
B.J.
B.J.
B.J.
16.
Konkurs na najlepszą prezentację
komputerową IV- VI i gim.
V
W.N.
17.
Konkurs na Hymn Szkoły, kl. 0III, IV-VI i gim
Konkurs o Św. Janie Pawle II kl.
IV-VI
Europejski Dzień Języków
Obcych, gim.
Konkursy biblioteczne zgodne z
planem pracy biblioteki
X
A.K-H.
IV
R.Sz.
IX
J.M-W, P.O.
zgodnie z
planem
pracy
zgodnie z
planem
VI
M.B.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
Konkursy organizowane przez SU
i MSU
IV konkurs „Przedszkolaki
Recytują”
Konkurs „ Przedszkolaki Ilustrują” V
Przeprowadzenie Ogólnopolskiej
Olimpiady Przedmiotowej
„Olimpusek” kl. I-III
SU i MSU
G.W., M.T.,
I. W.
G.W.
E.S.
4.
5.
GMINNE
6.
7.
8.
9.
ZAWODY
SPORTOWE
10.
11.
1.
2.
3.
4.
II konkurs ProfilaktycznoEkologiczny kl. I-III
Konkurs Piosenki Młodzieżowej
i Folkowej dla gim.
Konkurs recytatorski IV-VI
Ogólnopolski konkurs
matematyczny „Kangur 2015r.”
Konkurs „Stop Cyberprzemocy”,
gim.
„Zdrowy i wolny nastolatek” kl.
IV-VI
Turniej BRD IV- VI i gim
II Konkurs Językowy dla gim.
Piłka ręczna, IV-Vi i gim
Piłka siatkowa, gim.
Piłka koszykowa, kl. IV-VI i gim.
II Memoriał Jadwigi Woźniak w
piłce ręcznej, gim.
IV/V
E.S.
III
A.K-H.
II
IV
B.J.
A.D.
II
M.K., W.N.
IV
M.K., A.P.
III, IV
V
XI
I
II
V/VI
W.N.
P.O., J.M.-W
A.K.
A.K.
A.K.
A.K.
Przygotowanie uczniów i udział w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych
i organizowanych w gminnie, powiecie i województwie.
HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH
Miesiąc
Wrzesień
Zadanie/ działanie
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
2.Apel z okazji Wybuchu II Wojny Światowej
3. Spotkanie z policjantem bezpiecznie na drodze
4. Apel – powitanie jesieni
5. Sprzątanie Świata
1.Impreza integracyjna dla oddziału przedszkolnego, 0a i
0b oraz kl. I-III „Świeto Pieczonego Ziemniaka”
2. Pasowanie na przedszkolaka
3. Pasowanie na ucznia kl. I
4.Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Październik 5. Pasowanie na gimnazjalistę
6. Dzień Pluszowego Misia
8. Dbamy o groby – wyjścia na cmentarz
9. Akcja charytatywna – sprzedaż cegiełek
Listopad
Grudzień
1.Apel z okazji Dnia Niepodległości
2.Andrzejki
3. Akcja charytatywna – zbiórka zabawek
4. Inscenizacja legendy – „O piernikarzu i jego córce”
1.Mikołajki
2. Wigilie klasowe
3. Akcja charytatywna – Szlachetna Paczka
4. Akcja charytatywna – przygotowanie paczki
Odpowiedzialny
Dyrektor, wicedyr
J.B.-K.
E.S.
MSU
ES, MB, AP
E.S.
GW. i I.W
MT
SU
MB, JBK
MSU
MT,ES, HM
MK
MSU
MSU, SU,
wychowawcy, AD
AK-H
MSU, SU,
wychowawcy
MSU, MT
ES
świątecznej
5. „Dziecięce kolędowanie” – koncert kolęd
AK-H
6. jasełka szkolne
RSz
1. Szkolny dzień talentów – Co mi w duszy gra?
AK-H
3. Dzień Babci, Dziadka
wychowawcy 0-III
Styczeń
1.Dzień bezpiecznego Internetu
WN, MK
Luty
2. Zabawa karnawałowa
SU
3. Walentynki
SU
4. Pasowanie na czytelnika
MB
5. Spotkanie z doradcą zawodowym
MK
1.”Tydzień kolorów”
MK, MT
2. Powitanie wiosny
MSU, SU
3. Apel z okazji Dnia Kobiet
SU
Marzec
1. Sprawdzian kompetencji kl. VI
Dyrektor, zespół n-li
2. Dzień przedsiębiorczości
MK
Kwiecień
3. „Zielony Tydzień’ – z okazji święta ziemi
ES
4. Egzaminy gimnazjalne
Dyrektor, zespoły n-li
1.Karta rowerowa - egzamin
WN
2. Apel – Dzień bez papierosa
MK
3. Dzień Mamy i Taty
Wychowawcy 0-III
4. Apel – Dzień flagi, Konstytucja 3-Maja
MSU, JB-K
Maj
5. OPERON, OBUT – kl. III
Dyrektor, HM
6. Inscenizacja „Calineczka”
AKH
1. Dzień Dziecka
wszyscy n-le, RR
2. Otwarcie ogródka
AP
3. Pożegnanie kl. III
PO
Czerwiec
4. Zakończenie roku przedszkolnego
GW, IW
Pozostałe działania, apele i uroczystości wg planu pracy MSU, SU i biblioteki szkolnej.
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Termin
Sierpień
Tematyka/cel
Organizacyjne – przygotowanie nowego roku szkolnego 2014/2015
Wrzesień
1. Zatwierdzenie planu pracy szkoły
2. Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na rok
szkolny 2014/2015
3. Zaopiniowanie wniosku dyrektora o przyznanie nagrody Burmistrza
Kcyni z okazji DEN
4. Zaopiniowanie wniosku dyrektora o przyznanie nagrody Dyrektora
Szkoły z okazji DEN
5. Realizacja zajęć świetlicowych i zajęć w ramach godzin z art. 42 ust. 2
Karty Nauczyciela.
1. Zatwierdzenie programu wychowawczego, programu profilaktyki.
2. Wnioski wynikające z analiz wyników sprawdzianu w klasie szóstej i
trzeciej gimnazjum.
Cel i przebieg ewaluacji zewnętrznej.
Wrzesień
Październik
Październik
1. Zatwierdzenie projektu planu finansowego szkoły na 2014/2015
2. Zatwierdzenie projektu planu WDN na rok 2015.
Listopad
Styczeń
Luty
Marzec
Czerwiec
Czerwiec
Sierpień
„Podnoszenie efektywności kształcenia” – konsultacje w szkole (40 h)
z udziałem edukatora KP-CEN
Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna
Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego.
Szkoleniowe – Organizacja wycieczek szkolnych
Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna.
Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015
Organizacyjne - przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
* Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły
wg potrzeb
Załączniki do planu pracy:
1) Plan pracy dydaktycznej
2) Szkolny system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
3) Plan pracy oddziałów przedszkolnych
4) Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej
5) Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego
6) Plan pracy zespołu humanistycznego
7) Plan pracy zespołu wychowania fizycznego
8) Plan pracy zespołu ds. egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych
9) Plan WDN
10) Plan pracy pedagoga szkolnego
11) Plan pracy logopedy
12) Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
13) Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego
14) Plan Pracy Biblioteki Szkolnej
15) Plan pracy zadań z doradztwa zawodowego
16) Zajęcia realizowane w ramach godzin zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela
17) Harmonogram wycieczek
18) Realizowane projekty i programy edukacyjne.
19) Plan dyżurów nauczycielskich.
Plan pracy na rok szkolny 2014/2015 został przyjęty Uchwałą RP nr 21/2014 w dniu
15 września 2014 r.
23 września 2014 r. zapoznany został SU - ……………………………….
24 września 2014 r. zapoznana została Rada Rodziców - ………………………….

Podobne dokumenty