Wyjaśnienia treści SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Wyjaśnienia treści SIWZ
Egz. Nr 1
Malbork, dnia 29.04.2016r.
Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP/38/IV/2016/AP.
Nazwa zadania: Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla 22 Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim”.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do
Zamawiającego zapytanie dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia informuję:
Pytania z 28.04.2016r.
Proszę o wyjaśnienie pozycji formularza cenowego część 3 dla SOI Pruszcz Gdański:
1. Poz. 33. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z otworem na baterię nakładany na blat.
Czy Zamawiający zaakceptuje szerokość komory 34 cm ?
Wyjaśnienie:
1. Tak, Zamawiający akceptuje szerokość komory 34 cm.
W związku z faktem, że wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzą
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający postanowił pozostawić wyznaczone terminy
składania i otwarcia ofert bez zmian. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert
pozostają również bez zmian.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Zamawiający
informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
DOWÓDCA
wz. ppłk mgr inż. Andrzej SIKORA
Wykonano w 1 egz.:
Egz. Nr 1 – ad acta (T:11/13) (BC)
Wykonała: A. Paściak 29.04.2016r. (tel. 261 536 782)
Dostęp do dokumentu: sekcja zamówień Publicznych

Podobne dokumenty