Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej

Komentarze

Transkrypt

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej
Działanie 2.1
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Beneficjent
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej
Konkurs 2.1.3
Tytuł projektu
MEDREH-UJK budowa i wyposażenie obiektów naukowoUniwersytet Jana Kochanowskiego dydaktycznych UJK przy Al.. IX Wieków Kielc i ul.Świetokrzyskiej,
w Kielcach
dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia i
rehabilitacji.
Politechnika Świętokrzyska
Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
dynamicznych pojazdów samochodowych
25-314 Kielce
Politechnika Świętokrzyska
Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
transporcie zbiorowym
25-314 Kielce
Politechnika Świętokrzyska
Modernizacja i rozwój infrastruktury dydaktyczno-badawczej dla
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
innowacyjnego kształcenia na kierunku Transport
25-314 Kielce
Politechnika Świętokrzyska
REOLAB-Stanowisko badań reologicznych szansą na zwiekszenie
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, innowacyjności naukowo-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w
25-314 Kielce
Kielcach
Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej
Warszawa ul. Instytutowa 1, 03-302
Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych
Warszawa
ELEKTROLAB.Rozbudowa laboratoriów dydaktyczno-badawczych
Politechnika Świętokrzyska
WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej obejmująca zakup aparatury
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
dla potrzeb elektroniki przemysłowej, biomedycznej i
25-314 Kielce
energoelektroniki
Politechnika Świętokrzyska
"G3DLAB - zakup wyposażenia laboratorium grafiki inżynierskiej
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
szansą na zwiększenie poziomu technologii projektowania w
25-314 Kielce
politechnice świętokrzyskiej w Kielcach"
Politechnika Świętokrzyska
DIAGNOSTALAB- Zakup wyposażenia laboratorium
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
diagnostycznego betonu szansą unowocześnienia kształcenia w
25-314 Kielce
Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach
Politechnika Świętokrzyska
"PKMLAB - Zakup wyposażenia Laboratorium Podstaw
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Konstrukcji Maszyn szansą innowacyjnego kształcenia studentów z
25-314 Kielce
wykorzystaniem współczesnych nauk projektowania inżynierskiego
Politechnika Świętokrzyska
Doposażenie laboratoriów wspomagających proces dydaktyczny
Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, kierunku Inzynierii Środowiska w Politechnice Świetokrzyskiej w
25-314 Kielce
Kielcach
Samodzielny Publiczny Zespół
Wyposażenie nowego pawilonu bloku operacyjnego i pracowni
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
endoskopowych celem rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w
Staszowie
SPZZOZ w Staszowie
Wnioskowana
całkowita
wartość
projektu
Wnioskowane przez Beneficjenta dofinansowanie z EFRR *
Suma punktów po
ocenie A+B
Wartość dofinansowania
% kosztów
kwalifikowalnych
46 276 843,55
30 079 948,31
65%
79
399 960,00
339 966,00
85%
71
399 984,01
339 986,41
85%
71
3 999 022,16
3 399 168,84
85%
68,5
315 270,00
267 979,50
85%
68
3 995 027,54
2 760 791,39
85%
67
398 999,70
339 149,75
85%
63
387 305,00
329 209,25
85%
62
399 851,00
339 873,35
85%
62
396 305,00
336 859,25
85%
60
374 223,91
318 090,31
85%
60
3 998 520,00
3 398 742,00
85%
59
*podane wartości są jedynie wnioskowanymi przez Beneficjentów i nie są obligatoryjne w przyznawaniu dofinansowania
Działanie 2.1
13
14
15
16
17
18
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej
Konkurs 2.1.3
Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Wojewódzki Szpital Zespolony ul.
Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu
Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Diagnostyki Obrazowej
Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni
Wojewódzki Szpital Zespolony ul.
Elektrofizjologii szansą na zwiekszenie innowacyjności
Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii
Wojewódzki Szpital Zespolony ul.
poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego
Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Szpitala Zespolonego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa im.
Wzmocnienie działalności B+R Wyższej Szkoły Handlowej im.
Bolesława Markowskiego w
Bolesława Markowskiego w Kielcach poprzez zakup wyposażenia
Kielcach ul. Perferyjna 15, 25-562
laboratoriów.
Kielce
Wyższa Szkoła Handlowa im.
Wzmocnienie działalności B+R Wydziału Zamiejscowego w
Bolesława Markowskiego w
Ostrowcu Świetokrzyskim Wyższej Szkoły Handlowej im.
Kielcach ul. Perferyjna 15, 25-562 Bolesława Markowskiego w Kielcach poprzez zakup wyposażenia
Kielce
laboratoriów
Wprowadzenie innowacyjnych metod szkolenia w dziedzinie
ARTMEDIK sp. z o.o.ul. Małogoska
medycyny poprzez stworzenie innowacyjnego Medycznego
25, 28-300 Jedrzejów
Zaplecza Badawczo - Dydaktycznego w Jedrzejowie
3 139 000,00
2 668 150,00
85%
58
3 365 000,00
2 860 250,00
85%
58
2 012 000,00
1 710 200,00
85%
58
342 100,00
290 785,00
85%
58
325 700,00
276 845,00
85%
58
30 687 569,10
14 302 907,50
85%
54
*podane wartości są jedynie wnioskowanymi przez Beneficjentów i nie są obligatoryjne w przyznawaniu dofinansowania