Wiedza o teatrze - ksztalcenie.uksw.edu.pl

Komentarze

Transkrypt

Wiedza o teatrze - ksztalcenie.uksw.edu.pl
Załącznik
do Uchwały nr 168/2012 Senatu UKSW
Z dnia 25 paĨdziernika 2012 r.
EFEKTY KSZTAŁCENIA WNH, Filologia Polska
STUDIA PODYPLOMOWE
Wiedza o teatrze
Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia (zgodnie z załącznikiem do
Uchwały nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 roku)
Nazwa kierunku studiów i kod programu
według USOS
Wiedza o teatrze
Poziom kształcenia
Studia podyplomowe
WH-P-KRS-KKT
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Obszar nauk humanistycznych i społecznych
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Nauki humanistyczne i społeczne, dyscyplina wiedza o
teatrze,
RóĪnice w stosunku do innych programów
o podobnie zdefiniowanych celach i
efektach kształcenia prowadzonych na
uczelni
Na UKSW nie ma studiów podyplomowych o takim
profilu. Na Kulturoznawstwie i Filologii Polskiej na I i II
stopniu studiów stacjonarnych funkcjonuje jedynie
specjalizacja teatrologiczna.
Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania tytułu zawodowego
60
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:
Wiedza o teatrze jest dziedziną interdyscyplinarną, lokującą siĊ na styku nauk humanistycznych i
społecznych. Głównym obszarem zainteresowania jest sztuka teatru – jej historia, teoria oraz współczesne
konwencje polskie i zagraniczne. Jednak teatru nie sposób oderwaü od literatury, antropologii, sztuk
plastycznych, pedagogiki. Dodatkowym atutem są zajĊcia praktyczne – uczestnicy studiów poznają
elementy gry aktorskiej, uczą siĊ budowaü relacje z publicznoĞcią. Poznają takĪe elementy reĪyserii oraz
teatralne formy adaptacji tekstu literackiego.
Podyplomowe Studia Wiedza o Teatrze swój program opierają na Instruktorskim Kursie
Kwalifikacyjnym w dziedzinie teatru. Ich celem jest przygotowanie do podjĊcia roli animatora teatru we
wszystkich grupach wiekowych i róĪnego rodzaju grupach i Ğrodowiskach. Dlatego oprócz zajĊü
teoretycznych, uczestnicy studiów mają zajĊcia z psychologii i zarządzania grupą, reĪyserii i animacji grupy.
DziĊki temu absolwenci bĊdą przygotowani do objĊcia stanowiska kierującego grupą teatralną w
róĪnorodnych instytucjach kultury.
ĨĞŬƚLJ
ŬƐnjƚĂųĐĞŶŝĂ
ĚůĂ ŬŝĞƌƵŶŬƵ
;<Ϳ
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH
STUDIÓW Wiedza o teatrze
Po ukoĔczeniu Podyplomowych Studiów Wiedza o teatrze
absolwent:
WIEDZA
ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ szczegółową z dziedziny
pedagogiki i zarządzania grupą, szczególnie na temat funkcjonowania
grupy oraz sposobów nią kierowania. Dotyczy to zarówno pracy
teatralnej, jak i działalnoĞci pozascenicznej
ma uporządkowaną i pogłĊbioną szczegółową wiedzĊ o antropologii
kultury, systemach kulturowych i funkcjonowaniu człowieka w
paradygmacie kulturowym. Zwraca uwagĊ na relacje pomiĊdzy
systemem kulturowym a jego emanacją estetyczną w okreĞlonej
konwencji teatralnej
ma uporządkowaną wiedzĊ o zarządzaniu instytucją kultury, w tym
prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania
instytucji związanych ze sferą działalnoĞci kulturalnej, szczególnie zaĞ
pozyskiwania Ğrodków finansowych, niezbĊdną do realizacji projektu
kulturalnego
ma pogłĊbioną wiedzĊ o dramaturgii, jej konwencjach, historii, a takĪe
relacji okreĞlonej konwencji literackiej ze stylistyką inscenizacji
K_W05
zna i rozumie najwaĪniejsze wydarzenia, a takĪe konwencje i trendy w
teatrze najnowszym – polskim i Ğwiatowym
K_W06
ma uporządkowaną wiedzĊ i zna podstawowe zagadnienia na temat
reĪyserii, adaptacji tekstu na scenĊ, a takĪe pracy reĪysera z grupą
zna podstawowe pojĊcia, prawidłowoĞci i problemy związane z grą
K_W07
KĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
ĚŽ
ĞĨĞŬƚſǁ
ŬƐnjƚĂųĐĞŶŝĂ
ĚůĂ
ŽďƐnjĂƌſǁƐƚƵĚŝſǁ
K_W08
K_W09
K_W10
aktorską, wystĊpowaniem przed publicznoĞcią
ma uporządkowaną wiedzĊ z zakresu wymowy scenicznej,
kontrolowania głosu i oddechu
ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ z zakresu organizowania
przestrzeni teatralnej pod wzglĊdem plastycznym, jak teĪ ruchowym
ma uporządkowaną i pogłĊbioną wiedzĊ dotyczącą zasad improwizacji
w teatrze.
UMIEJĉTNOĝCI
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
potrafi wyszukiwaü, analizowaü, oceniaü, selekcjonowaü, integrowaü i
poprawnie interpretowaü teksty kultury pochodzące z mediów
tradycyjnych i elektronicznych i adaptowaü je na potrzeby projektu
scenicznego
posiada umiejĊtnoĞü integrowania wiedzy z róĪnych dyscyplin w
zakresie nauk humanistycznych i społecznych w zakresie formułowania
problemów związanych z teatrem
posiada umiejĊtnoĞü dostrzegania, definiowania oraz krytycznej analizy,
interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w kulturze
współczesnej, a takĪe wskazaü ich antecedencje
potrafi organizowaü pracĊ zespołową i kierowaü zespołem oraz
skutecznie komunikowaü siĊ, negocjowaü i przekonywaü do swoich idei
potrafi zintegrowaü oraz stymulowaü grupĊ do działania poprzez
przeprowadzenie projektu scenicznego
potrafi przygotowaü oraz zrealizowaü projekt sceniczny uwzglĊdniający
muzykĊ, przez co jest w stanie zintegrowaü kilka zespołów
potrafi przygotowaü projekt kulturalny i pozyskiwaü Ğrodki finansowe
na działalnoĞü kulturalną
posiada umiejĊtnoĞü panowania nad gestami, oddechem i głosem, przez
co jest przygotowany do wszelkiego rodzaju wystąpieĔ publicznych
posiada umiejĊtnoĞü improwizacji – nie tylko indywidualnej, lecz przede
wszystkim zespołowej. Potrafi takĪe integrowaü grupĊ przy pomocy
technik improwizacyjnych
potrafi organizowaü przestrzeĔ, adaptowaü przestrzeĔ do projektu
scenicznego
potrafi wykorzystaü taniec oraz üwiczenia muzyczno-ruchowe do
integracji grupy i stworzenia projektu scenicznego
posiada umiejĊtnoĞü animacji przedmiotu oraz budowania i animacji
lalek, dziĊki czemu umie stworzyü projekt sceniczny bez wygórowanych
ĪądaĔ finansowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
ma ĞwiadomoĞü poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebĊ uczenia siĊ,
rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe Īycie oraz
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniaü wiedzĊ i umiejĊtnoĞci,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
potrafi współdziałaü i pracowaü w grupie zawodowej, przyjmując w niej
róĪne role
potrafi podejmowaü odpowiedzialnoĞü zajmowania przywódczego
stanowiska w grupie
potrafi współpracowaü z róĪnymi grupami niezaleĪnie od wieku i
Ğrodowiska, umie integrowaü róĪne grupy miĊdzy sobą
potrafi wystĊpowaü przed publicznoĞcią – poprzez üwiczenia aktorskie i
wykorzystanie elementów gry potrafi nauczyü innych wystĊpowania
publicznego
umie adaptowaü gotowe elementy do swojego projektu – przestrzeĔ,
grupĊ, przedmioty – dziĊki temu moĪe zintegrowaü kaĪdą grupĊ i
Ğrodowisko
ma ĞwiadomoĞü odpowiedzialnoĞci za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i potrafi ją wykorzystaü we własnej
praktyce zawodowej
uczestniczy w Īyciu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów
tradycyjnych i elektronicznych ze ĞwiadomoĞcią wartoĞci tradycji i
kultury jako dobra wspólnego