Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i

Transkrypt

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i
Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i młodzierzy pod nazwą:
„Śląskie Przemysłowe Życiorysy”.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs będzie trwać w terminie od 01 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.
3. Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o osobach związanych z przemysłem działającym
na terenie województwa śląskiego.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej z
terenu województwa śląskiego, który nadeśle prace spełniającą warunki konkursu, wraz z
Formularzem Zgłoszeniowym podpisanym przez rodziców lub opiekunów zawierającym
zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych.
5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz potwierdza że spełnia wszystkie warunki
udziału w Konkursie.
6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
(www.walcownia.org) oraz zainteresowanych placówka oświatowych.
§ 2 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy, które spełni następujące wymagania:
 przygotowany tekst będzie dotyczył jednej osoby pracującej w jednym z zakładów
przemysłowych na terenie województwa śląskiego (np. kopalni, hucie, fabryce
chemicznej, zakładach maszynowych, elektrowni, kolejnictwie itp.);
 bohaterami opracowania mogą być zarówno osoby żyjące jaki i nieżyjące;
 praca musi dotyczyć osoby prawdziwej, a fakty podane w pracy także musiały mieć
miejsce w przeszłości.
 Praca konkursowa powinna składać się z:
◦ uzupełnionego kwestionariusza identyfikacyjnego bohatera pracy znajdującego się
w Formularzu Zgłoszeniowym (imię, nazwisko, nazwa zakładu gdzie pracowała
osoba, lata życia i okres zatrudnienia),
◦ tekstu opisującego życie danej osoby ze szczególnym uwzględnieniem działalności
zawodowego, codziennych zwyczajów panujących w danym zakładzie, anegdot
związanych z pracą, opisów technologicznych oraz zainteresowaniami i
osiągnięciami niezwiązanymi z życiem zawodowym.
◦ zdjęć przedstawiających daną osobę bądź zakład, w którym pracowała oraz kopie
dokumentów związanych z życiem zawodowym opisywanej osoby. W sytuacji gdy
brak wymienionego materiału ikonograficznego, ale dwa pierwsze elementy zostaną
spełnione, praca nadal będzie brała udział w konkursie.
◦ Organizator dopuszcza także przygotowanie filmu, w którym zamieszczony będzie
wywiad z bohaterem pracy.
2.
3.
4.
5.
Prace mogą być napisane ręcznie lub na komputerze.
Warunkiem przyjęcia pracy jest jej czytelność oraz spełnienie wymagań konkursowych.
Jeden uczestnik może nadesłać kilka prac konkursowych.
Organizator nie przewiduje ograniczeń objętości pracy oraz dostarczonego materiału
ilustracyjnego.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swoich prac przez
Organizatora w formie elektronicznej oraz analogowej na potrzeby projektu „Szychtownica.
Przemysłowe życiorysy”.
7. Nadesłane Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane
Uczestnikom.
§ 3 Termin nadsyłania prac
1. Prace należy dostarczyć do 31 stycznia 2016 roku drogą elektroniczna na adres:
[email protected],
lub pocztą tradycyjna na adres: Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku, ul. 11 listopada, 40-387
Katowice., z dopiskiem „Konkurs Szychtownica”. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną
przyjęte. Decyduje data stempla pocztowego.
§ 4 Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora specjalnie do tego
celu. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny, a uczestnikom nie przysługuje prawo
złożenia reklamacji.
2. Prace złożone na Konkurs zostaną zakodowane i ocenione anonimowo.
3. Prace te będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 szkoły podstawowe;
 gimnazja;
 szkoły średnie.
4. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsc do 07 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną
ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, a każdy z laureatów zostanie
poinformowany o swoim zwycięstwie.
5. Nagrodą główną dla zdobywcy miejsca I we wszystkich kategoriach wiekowych jest sprzęt
elektroniczny (tablet bądź czytnik e-booków). Dla zdobywców II miejsca przewidziane są
nagrody książkowe oraz jednorazowe zaproszenie dla maks. 5 osób do Muzeum Przemysłu i
Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Za zajęcie III miejsca uczestnicy otrzymają
jednorazowe zaproszenie dla maks 5 osób do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w
Jaworzynie Śląskiej.
6. Równocześnie Organizator planuję opublikować drukiem wszystkie nagrodzone oraz
wyróżnione prace.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom poświadczający udział, a ich prace zostaną
opublikowane na stronie projektu „Szychtownica. Przemysłowe życiorysy”
(www.szychtownica.pl) w zakładce „Baza życiorysów”.
8. Uczestnik konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na
żadne inne świadczenia.
9. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone 12 lutego 2016 roku w Walcowni – Muzeum
Hutnictwa Cynku w Katowicach-Szopienicach.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik i jego Opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz. U. 202 r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.)
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników
danych osobowych, praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu
zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmian terminów w razie
zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu.
3. Wszystkie ewentualne zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.walcownia.org.
4. Dostarczenie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez uczestnika karty zgłoszenia
jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Podobne dokumenty