TAJEMNICA BANKOWA w polskim prawie

Transkrypt

TAJEMNICA BANKOWA w polskim prawie
TAJEMNICA BANKOWA
w polskim prawie
W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie licznymi pytaniami na temat
istoty i roli instytucji tajemnicy bankowej, poniżej przedstawiamy informację
dotyczącą tego zagadnienia.
Ochrona
informacji
objętych
tajemnicą
bankową
jest
jednym
z najważniejszych obowiązków nałożonych na banki przez ustawę Prawo
bankowe. Tajemnica bankowa należy do tajemnic zawodowych związanych
z wykonywaniem określonych profesji. Obowiązek zachowania tajemnicy
bankowej, jak wynika bezpośrednio z treści art. 104 ust. 1 Prawa bankowego,
spoczywa na banku, osobach w nim zatrudnionych oraz osobach, za których
pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe. Tajemnica bankowa
obejmuje zgodnie z tym przepisem wszystkie informacje dotyczące czynności
bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy,
na podstawie której bank tę czynność wykonuje.
Jedynym beneficjantem tajemnicy bankowej jest klient banku –
instytucja ta służy ochronie praw klienta. Osoba, której dotyczą informacje
objęte tajemnicą bankową posiada konstytucyjnie zagwarantowane prawo do
ochrony informacji jej dotyczących. Właścicielem tajemnicy jest zawsze klient
banku i tylko on może nią rozporządzać, a bank jest zobowiązany do jej
bezwzględnego zachowania. Jeżeli osoba taka wyraża wolę udostępnienia
informacji, (które ustawodawca chroni właśnie wyłącznie w jej interesie,
a nie interesie banku), to nie ma przeszkód, ani ograniczeń, aby dana osoba
zrezygnowała w konkretnej sytuacji z przysługującej mu ochrony.
Obowiązek
zachowania
tajemnicy
bankowej
nie
jest
jednak
nieograniczony. Ustawodawca określa w Prawie bankowym precyzyjny
i zamknięty katalog zwolnień z obowiązku zachowania tajemnicy dotyczących
wskazanych w ustawie przypadków (zwolnienia przedmiotowe – art. 104 ust. 2)
jak i konkretnych ustawowo upoważnionych podmiotów (zwolnienia podmiotowe
- art. 105 ust. 2 tj. w szczególności: Komisja Nadzoru Bankowego, sąd,
prokuratura – w związku z toczącym się przeciwko posiadaczowi konta
postępowaniem karnym). Zgodnie z powyższym Sejmowa Komisja Śledcza nie
ma prawa zwolnić kogokolwiek z tajemnicy bankowej.

Podobne dokumenty