Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nr sprawy: PZZ.25.9.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin.
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne: PZZ.25.9.2013 „Dostawa
1 szt. sprawnego technicznie nowego lub używanego samochodu
osobowego z roku produkcji 2013 lub 2012 dla Polskiego Radia –
Regionalnej Rzogłośni w Lublinie Radio Lublin S.A.”.
Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej
„ustawą” Radio Lublin S.A. zawiadamia, o wyniku oceny ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od 200.000 euro na
„Dostawę 1 szt. sprawnego technicznie nowego lub używanego
samochodu osobowego z roku produkcji 2013 lub 2012 dla Polskiego
Radia – Regionalnej Rzogłośni w Lublinie Radio Lublin S.A.”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty w dniu 15.11.2013 r.
została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Radia Lublin S.A. – na
podstawie art. 92 ust. 2 ustawy.
Wybór najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:
1) Za ofertę najkorzystniejszą dla zamówienia została uznana oferta
Nr 2 złożona przez Wykonawcę: „ZPUP Energozam Sp. z o.o.”,
ul. Zagłoby 5, 22 – 400 Zamość:
- w kryterium „Cena”oferta otrzymała 90 pkt.;
- w kryterium „Przebieg i rok produkcji” oferta otrzymała 10 pkt.
Łączna liczba punktów oferty nr 2 – 100.
Oferta nr 2 została uznana za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
pod względem kryteriów zakreślonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i obliczonych na podstawie wzorów podanych w
SIWZ.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta
nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz
oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów według kryteriów
przedstawionych w SIWZ.
2) Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę „Auto Club Sp. z o.o.”,
Ustowo, 70 – 001 Szczecin:
- w kryterium „Cena”oferta otrzymała 77,57 pkt.;
- w kryterium „Przebieg i rok produkcji” oferta otrzymała 10 pkt.
Łączna liczba punktów oferty nr 1 – 87,57.
3) Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę „AUTO BROKER Sp. z o.o.”,
ul. Mełgiewska 10, 20 – 209 Lublin:
PZZ.25.9.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 1 szt. sprawnego technicznie nowego lub
używanego samochodu osobowego z roku produkcji 2013 lub 2012 dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni
w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
- w kryterium „Cena”oferta otrzymała 76,74 pkt.;
- w kryterium „Przebieg i rok produkcji” oferta otrzymała 10 pkt.
Łączna liczba punktów oferty nr 3 – 86,74.
4) Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę „Toyota Auto Park”,
Kalinówka 18, 21 – 040 Kalinówka k/Lublina:
- w kryterium „Cena”oferta otrzymała 71,20 pkt.;
- w kryterium „Przebieg i rok produkcji” oferta otrzymała 10 pkt.
Łączna liczba punktów oferty nr 4 – 81,20.
Lublin, dnia 15.11.2013 r.
Prezes Zarządu
(-) Andrzej Szwabe
PZZ.25.9.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę 1 szt. sprawnego technicznie nowego lub
używanego samochodu osobowego z roku produkcji 2013 lub 2012 dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni
w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

Podobne dokumenty