Projekt z dnia 04.04.2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW

Komentarze

Transkrypt

Projekt z dnia 04.04.2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW
Projekt z dnia 04.04.2016
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia
2016 r.
w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze
służby w Policji
Na podstawie art. 121b1 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 355, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby lub w
drodze powrotnej ze służby;
2) tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby
lub w drodze powrotnej ze służby;
3) sposób informowania o zaistnieniu zdarzenia;
4) wzór karty wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze
służby, zwaną dalej „kratą wypadku” oraz termin jej sporządzania.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) poszkodowanym — rozumie się przez to policjanta, który uległ wypadkowi;
2) przełożonym — rozumie się przez to przełożonego, o którym mowa w art. 121b
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
3) wypadku – rozumie się przez to wypadek, o którym mowa w art. 121b ust. 1 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
1)
Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066,
1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147 i …
§ 3. 1. Poszkodowany niezwłocznie, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, lub po ustaniu
przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie, pisemnie zawiadamia o
zdarzeniu przełożonego, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.
2. Jeżeli zdarzeniu uległ przełożony, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków, dokonuje
bezpośredni przełożony.
§ 4. Ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia następuje na podstawie:
1) raportu poszkodowanego lub bezpośredniego przełożonego poszkodowanego, informacji
od członka rodziny poszkodowanego lub świadka o zdarzeniu;
2) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadka, co do czasu, miejsca i
okoliczności zdarzenia;
3) oświadczenia poszkodowanego, iż otrzymane zwolnienie lekarskie jest skutkiem
zdarzenia w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby;
4) uzyskanych informacji i dowodów pochodzących od podmiotów lub osób badających
okoliczności zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy.
§ 5. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy przełożony może zwrócić się do
kierownika jednostki organizacyjnej Policji, właściwego ze względu na miejsce zdarzenia, o
dokonanie ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku.
§ 6. Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 7. 1. Kartę wypadku przełożony sporządza nie później niż w terminie 14 dni od dnia
uzyskania zawiadomienia o zdarzeniu.
2. Kartę wypadku sporządza się, w co najmniej 3 egzemplarzach.
3. Sporządzoną kartę wypadku, przekazuje się po jednym egzemplarzu:
a) poszkodowanemu, a jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wypadku — członkowi
jego rodziny, za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
b) komórce do spraw finansowych właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w której
policjant na pełni służbę;
c) komórce do spraw kadr właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant
na pełni służbę.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia......(poz....)
WZÓR
KARTA WYPADKU
W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY LUB W DRODZE POWROTNEJ
ZE SŁUŻBY
I. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI
1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO
1. Imię i nazwisko ..............................................................................................................................
2. PESEL .......................................................
3. Dokument tożsamości albo legitymacja służbowa .................................................................
(rodzaj dokumentu) (seria)
(numer)
4. Data i miejsce urodzenia....................................................................................................................
5. Adres zamieszkania ...........................................................................................................................
III. INFORMACJE O WYPADKU
1. Data i miejsce ....................................................................................................................................
2. W dniu wypadku poszkodowany:
1)
miał rozpocząć służbę o godz. ………...............................
2)
zakończył służbę o godz. .....................................
3. Zdarzenie miało miejsce::
1) w drodze do miejsca pełnienia służby
2) w drodze powrotnej ze służby
4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. W sprawie zdarzenia były/nie były* podjęte czynności przez odpowiednie organy
...........................................................................................................................................................
6. Zdarzenie spowodowało niezdolność do służby od .......................... do ..................................... **,
*
Niepotrzebne skreślić.
Zdarzenie spowodowało zgon TAK/NIE. ........................................................................................
(jeśli tak podać datę zgonu)
7. Zdarzenie jest wypadkiem w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej
ze służby TAK/NIE.
8. Uzasadnienie nieuznania zdarzenia za wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby lub
w drodze powrotnej ze służby *:
...........................................................................................................................................................
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Data i miejsce sporządzenia karty wypadku......................................................................................
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku, podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada)
2. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w terminie 14 dni:
...........................................................................................................................................................
3. Kartę wypadku odebrano w dniu ......................................................................................................
(podpis uprawnionego)
*
Niepotrzebne skreślić
**
Podać okres niezdolności do służby objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 121b1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355,
z późn. zm.) wydanie rozporządzenia ma celu wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w
drodze powrotnej ze służby. Wskutek zmian prawnych, przepisów ustawy o Policji oraz
innych ustaw mające miejsce w lipcu 2014 r., gdzie nastąpiła zmiana definicji „wypadku
pozostającego w związku z pełnieniem służby”, która nie obejmuje już wypadków w drodze
do służby i w drodze powrotnej.
Z uwagi na powyższe proponuje się systemowe uregulowanie zarówno kwestii wypadków
w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jaki i sposobu
postępowania policjantów i kierowników jednostek organizacyjnych Policji w sytuacji
zaistnienia takiego zdarzenia.
Wprowadzono obligatoryjność zbierania przez kierownika jednostki organizacyjnej
Policji określonych dokumentów w toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku –
pozwoli to na podwyższenie poziomu merytorycznego realizowanych czynności.
Proponowane rozwiązania mają uwzględniać potrzeby zarówno po stronie kierownictwa,
jak i funkcjonariuszy.
Rozporządzenie pozwoli również na standaryzację dokumentacji opracowanej po
czynnościach ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do miejsca pełnienia
służby lub w drodze powrotnej.
Wskazano adresatów, do których przesyła się karty wypadku, co eliminuje wątpliwości co
do liczby egzemplarzy i komórek uprawnionych do otrzymania sporządzonej karty wypadku.
Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących
notyfikacji norm i aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Podobne dokumenty