załącznik nr 9 / dodano 14-10-2011

Transkrypt

załącznik nr 9 / dodano 14-10-2011
Załącznik nr 9 do siwz
(Pieczęć Wykonawcy)
Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu
Przedmiot postępowania:
„Dostawa urządzeń i oprogramowania do integracji systemów łączności
KW PSP w Katowicach”
Tryb: przetarg nieograniczony
NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………..……………………………………………....................
ADRES:………………………………………………………………………….............................................................
NIP ……………………………………………………………….. REGON ………………………………………………………….
Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania:
Tabela nr 1
Wymagania dotyczące budowy i funkcjonalności serwera komunikacyjnego
*** Spełnienie wymagań
Obudowa serwera komunikacyjnego montowana w szafie RACK.
Elementy sterujące serwera montowane w szafie RACK.
Serwer komunikacyjny oparty o dedykowane rozwiązanie telekomunikacyjne.
Możliwa rozbudowa serwera komunikacyjnego o dodatkowe urządzenia umożliwiające podłączenie co najmniej 20
radiotelefonów zdalnych wykorzystując sieć IP lub łącze komutowane.
Serwer komunikacyjny zapewnia możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów bez wyłączania całego systemu.
Serwer komunikacyjny zawiera wbudowane układy i procedury samoczynnej kontroli sprawności poszczególnych
elementów systemu.
Sygnalizacja przez system usterek i awarii na konsolach dyspozytorskich.
Serwer komunikacyjny pozawala na zasilanie z 2 niezależnych źródeł zasilania (standardowe 230 V i awaryjne UPS).
Przełączanie zasilania odbywa się automatycznie na zasilanie bateryjne po utracie napięcia z sieci 230V.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę interfejsu lokalnych radiotelefonów konwencjonalnych.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę interfejsu konsoli dyspozytorskiej.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę interfejsu radiotelefonów zdalnych.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę interfejsu terminala systemu EDACS.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę interfejsu terminala MPT 1327.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę interfejsu terminala DMR MOTOTRBO.
Serwer komunikacyjny umożliwia obsługę i współpracę z centralą telefoniczną SIEMENS HIPATH 4000.
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Serwer komunikacyjny umożliwia pełną obsługę i współpracę z dostarczonym przez wykonawcę rejestratorem
rozmów.
Serwer komunikacyjny komunikuje się z urządzeniami poprzez sieć IP lub łącza telekomunikacyjne.
Serwer komunikacyjny umożliwia wykonywanie kopii zapasowej konfiguracji systemu.
Serwer komunikacyjny umożliwia odtworzenie z kopii zapasowej konfiguracji systemu.
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Tabela nr 2
Wymagania dotyczące raportów i statystyki
System posiada aplikację statystyk i raportów
Aplikacja statystyk ma być dostępna na stanowisku administracyjnym systemu i zabezpieczona loginem i hasłem
Aplikacja statystyki udostępnia możliwość wyboru okresu raportu w następujących zakresach: Dzienny,
Miesięczny, Roczny, za zadany okres.
Raporty dzienny, miesięczny i roczny są raportami stałymi i nie wymagają żadnej dodatkowej konfiguracji od
użytkownika dotyczącego zakresu czasu
Raporty udostępniane przez aplikację są przedstawiane graficznie w postaci wykresów i zawiera statystykę
połączeń telefonicznych obrazującą wszystkie połączenia w stosunku do połączeń odebranych
*** Spełnienie wymagań
Raporty udostępniane przez aplikację są przedstawiane graficznie w postaci wykresów i zawiera statystykę ilości
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
połączeń telefonicznych dla wybranej linii telefonicznej i radiowej
Raporty udostępniane przez aplikację są przedstawiane graficznie w postaci wykresów i zawiera statystykę czasu
rozmów telefonicznych i radiowych
TAK/NIE
Raporty udostępniane przez aplikację są przedstawiane graficznie w postaci wykresów i zawiera statystykę
pokazującą średni czas oczekiwania dzwoniącego na odebranie połączenia przez operatora
TAK/NIE
Raporty udostępniane przez aplikację są przedstawiane graficznie w postaci wykresów i zawiera tabelaryczne
podsumowanie zawierające dane wyżej wymienionych statystyk graficznych.
TAK/NIE
Tabela nr 3
Wymagania dotyczące budowy i funkcjonalności konsoli dyspozytorskiej
Komunikacja z serwerem komunikacyjnym poprzez sieć IP.
Instalowany system operacyjny posiada klucz licencyjny nieograniczony czasowo.
Poprawki i uaktualnienia systemu i oprogramowania instalują się automatycznie bez przerwania pracy konsoli
W razie niepowodzenia instalacji aktualizacji, poprawek systemu i oprogramowania jest możliwość przywrócenia
ostatnio, dobrze działającej wersji.
Praca na konsoli zaczyna się poprzez podanie użytkownika i hasła użytkownika.
Konsola umożliwia dynamiczne dzielenie linii pomiędzy radiotelefony i telefony włączone do systemu i
widocznych w głównym oknie ekranu.
Konsola umożliwia dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem
radiotelefonów i linii telefonicznych widocznych w głównym ekranie.
Konsola umożliwia wizualizacje stanu wszystkich podłączonych radiotelefonów i linii telefonicznych.
Oprogramowanie konsoli umożliwia dostęp i konfigurację co najmniej 500 klawiszy skróconego wybierania z
możliwością podziału na zakładki lub dodatkowe okna.
Opis klawiszy skróconych ma możliwość ustawienia co najmniej koloru, wielkości i pogrubienia czcionki.
Oprogramowanie konsoli umożliwia odbieranie i nadawanie na wszystkich radiotelefonach przyłączonych do
systemu.
Oprogramowanie konsoli udostępnia lokalną bazę kontaktów o wielkości co najmniej 10000 rekordów z
informacjami o imieniu, nazwisku, telefonie1, telefon2, stanowisko, firma, adres –e-mail.
Możliwy jest import danych do lokalnej bazy kontaktów z plików co najmniej z plików csv, xls, xml
Oprogramowanie wyświetla dane o osobie dzwoniącej, wywołujących radiotelefonach, na podstawie danych
zawartych w lokalnej bazie kontaktów i informacji wywoływania selektywnego dla radiotelefonów włączonych do
systemu i skonfigurowanych przez wykonawcę radiotelefonów zamontowanych w samochodach i kontenerze
dowodzenia i łaczności KW PSP.
Konsola umożliwia wizualizację zajętości kanału radiowego (fali nośnej), zajętości kanału przez radiotelefon który
wysyła kod CTCSS i SELECT 5 wyświetlając informację o nadającym radiotelefonie przypisane do tego kodu w
systemie.
Oprogramowanie konsoli umożliwia tworzenie grup radiotelefonów włączonych do systemu z możliwością
włączenia nadawania jednoczesnego na wszystkich radiotelefonach w tej grupie.
Oprogramowanie konsoli umożliwia wyświetlanie listy 10 ostatnio przeprowadzonych rozmów radiowych i
telefonicznych dla danej konsoli. Opcja jest konfigurowalna.
Oprogramowanie konsoli umożliwia zapisanie numeru telefonu zidentyfikowanego przez system, w bazie i
opisanie go w dostępnych polach.
Na konsoli widoczna jest klawiatura numeryczna umożliwiająca wybranie bezpośredniego numeru.
Oprogramowanie konsoli rejestruje każde połączenie telefoniczne i radiowe w bazie danych oraz udostępnia
statystyki z pracy dyspozytora wraz z rejestrem połączeń, administratorowi.
Oprogramowanie konsoli ma możliwość różnicowania uprawnień poszczególnych dyspozytorów.
Dyspozytorzy systemu z poziomu konsol mają dostęp do zasobów lokalnych oraz jednostek wyniesionych systemu
bez żadnych ograniczeń zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora systemu.
Oprogramowanie konsoli umożliwia wykonanie wszystkich poniższych czynności telefonicznych i radiowych
wprost z ekranu dotykowego :
•
Odebranie połączenia przychodzącego.
•
Odebranie kolejnego połączenia przychodzącego podczas trwania innej rozmowy.
•
Automatyczne zawieszenie trwającej rozmowy telefonicznej w momencie odebrania innego
telefonicznego połączenia przychodzącego (opcja konfigurowalna)
•
Zawieszanie bieżącego połączenia.
•
Przełączanie pomiędzy rozmowami.
•
Przekazywanie połączenia na numer wewnętrzne centrali.
•
Przekazywanie połączenia pomiędzy konsolami.
•
Łączenie rozmowy telefonicznej z wybranym kanałem radiowym.
•
Łączenie dwóch wybranych kanałów radiowych.
•
Włączenie nasłuchu wybranych kanałów radiowych z blokadą CTCSS i bez blokady.
•
Nadawanie na wybranym kanale radiowym z blokadą CTCSS i bez blokady.
•
Wywołanie selektywne urządzenia radiowego.
•
Wybranie numeru bezpośrednio z książki telefonicznej i wykonanie połączenia.
•
Wybranie numeru bezpośrednio z klawiszy skrótów i wykonanie natychmiastowego połączenia.
•
Zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek wywołań (w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika)
z wizualizacją numerów abonentów oczekujących w kolejce, z możliwością odebrania dowolnego
wywołania z kolejki
•
Możliwość grupowania klawiszy gorących linii w zakładki
•
Wyświetlanie historii połączeń telefonicznych
*** Spełnienie wymagań
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
•
Włączenie skaningu na wybranych kanałach radiowych
Oprogramowanie konsoli umożliwia regulację poziomu głośności nasłuchu osobno dla każdego z podłączonych
głośników i innych urządzeń audio służących do słuchania korespondencji podłączonych do konsoli, oraz
dodatkowo umożliwia regulację ogólnego (zmiksowanego) poziomu głośności wszystkich kanałów audio.
Konsola umożliwia przyłączenie następujących akcesoriów audio do prowadzenia rozmów:
- min. 3 głośników,
- zestawu nagłownego;
- bezprzewodowego zestawu nagłownego;
- słuchawki telefonicznej;
- przycisku nożnego PTT;
- mikrofonu biurkowego.
Oprogramowanie konsoli umożliwia funkcję przełączania pomiędzy trybem „głośnomówiącym” (mikrofon
biurkowy, głośnik) a zestawem nagłownym za pomocą jednego przycisku.
Istnieje możliwość przypisywania nasłuchu korespondencji prowadzonej za pomocą poszczególnych
radiotelefonów do jednego z dowolnych z głośników przyłączonych do konsoli.
Operator konsoli ma możliwość słyszenia pełnej korespondencji między użytkownikiem sieci radiowej, a
operatorem innej konsoli prowadzącej nasłuch tego samego radiotelefonu bazowego. Opcja jest konfigurowana.
Włączanie i wyłączanie nasłuchu jest dostępne osobno dla każdego monitorowanego radiotelefonu bazowego.
Oprogramowanie konsoli ma możliwość nadawania z każdego z przyłączonych do systemu radiotelefonów,
poprzez wciśnięcie jednego przycisku identyfikującego jednoznacznie dany radiotelefon
Oprogramowanie konsoli posiada funkcję dynamicznego łączenia, zestawiania połączenia pomiędzy dwiema
sieciami radiowymi przyłączonymi do systemu. Po włączeniu tej funkcji wybrane radiotelefony tworzą rodzaj
przemiennika radiowego, który zestawia łączność pomiędzy radiotelefonami pracującymi w różnych sieciach
radiowych
Oprogramowanie konsoli ma funkcję łączenia sieci radiowej z siecią telefoniczną użytkowanej przez
zamawiającego centrali telefonicznej. Funkcja zestawia połączenia między dowolnym radiotelefonem
znajdującym się w zasięgu radiotelefonu bazowego a dowolnym telefonem włączonym do centrali (wraz z bramką
GSM)
Oprogramowanie umożliwia logowanie się różnych użytkowników (operatorów) pozwalając w ten sposób na
indywidualizację ustawień parametrów konsoli w zależności od zalogowanego użytkownika. Ustawienia
indywidualne przypisywane do użytkowników (operatorów) obejmują:
Zestaw środków łączności dostępnych dla danego użytkownika (definiowany przez administratora systemu).
Zachowanie w pamięci wszystkich nastaw głośności i innych ustawień systemu dla danego użytkownika.
Na konsoli dyspozytora możliwe jest definiowanie (konfigurowanie) wyglądu interfejsu użytkownika z dostępnymi
funkcjami według jego upodobań. Profile takie mogą być tworzone dla stanowiska oraz indywidualnie dla
poszczególnych użytkowników. Profile mogą być przenoszone między różnymi stanowiskami.
Programowalne nazwy kanałów radiowych mają długość co najmniej 15 znaków alfanumerycznych i są widoczne
na monitorze w polach oznaczających przyłączone radiotelefony bazowe.
Wszystkie komunikaty wyświetlane na monitorze sterującym konsoli są w języku polskim.
Konsola musi wyświetla następujące informacje o sygnałach alarmowych pracy radiotelefonów podłączonych do
systemu: awaria zasilania, awaria łącza sterującego, awaria radiotelefonu, praca na zasilaniu sieciowym i praca na
zasilaniu bateryjnym.
Oprogramowanie sytemu uniemożliwia dyspozytorowi przejście do systemu operacyjnego konsoli.
Przełączanie kanałów radiowych powinno odbywać się niezależnie od ilości zaprogramowanych kanałów w
radiotelefonie w stałym czasie.
Oprogramowanie konsoli poprawnie obsługuje kanały radiowe kodowane sygnałem CTCSS
Oprogramowani konsoli pozwala włączyć skaning na dowolnych kanałach radiotelefonu podłączonego do sytemu
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Tabela nr 4
Wymagania dotyczące budowy i funkcjonalności rejestratora rozmów
System rejestracji ma możliwość odsłuchu nagrań lokalnie i poprzez sieć LAN z każdego komputera podłączonego
do domeny sieciowej KW PSP w Katowicach na którym zainstalowano oprogramowanie do obsługi rejestratora
Oprogramowanie do obsługi rejestratora nie jest ograniczone ilością licencji.
Dysk na którym zainstalowany jest system operacyjny rejestratora jest wykonany bez ruchomych części
mechanicznych.
Rejestrator posiada możliwość zasalania z 2 niezależnych źródeł zasilania (standardowe 230 V i awaryjne UPS).
Przełączanie zasilania odbywa się automatycznie na zasilanie bateryjne po utracie napięcia z sieci 230V.
Rejestrator posiada niezależny od dysku systemowego, dysk do zapisu rozmów pracujący w trybach: mirror z
funkcją hotswap i automatyczną konfiguracją nowego dysku. Po wymianie dysku na fabrycznie nowy, nie
zawierającego żadnego oprogramowania, rejestrator automatycznie przygotowuje i rozpoczyna z nimi pracę w
trybie mirror.
System ma możliwość rejestracji rozmów z:
- Linii ISDN PRA lub E1 połączonej do oferowanego systemu łączności radiowo telefonicznej,
- 8 linii systemowych użytkowanej przez zamawiającego centrali telefonicznej Siemens HiPath 4000
- 8 linii analogowych
System posiada możliwość rozbudowy o rejestracje rozmów telefonów VoIP, IP firmy Siemens i CISCO używanych
w KW PSP w Katowicach.
System rejestracji jest przystosowany do instalacji w szafie 19" RACK.
System rejestracji posiada możliwość rozbudowy do min. 64 kanałów w jednym module.
System rejestracji zapewnia całkowity czas zarejestrowanych rozmów minimum 15000h.
System rejestracji posiada wielopoziomowy system autoryzacji i zabezpieczeń do systemu rejestracji.
System rejestracji zapisuje dodatkowe informacje o rozmowie, takie jak: data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas
*** Spełnienie wymagań
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
rozmowy, numer wołający/wołany.
System rejestracji ma możliwość definiowania momentu rozpoczęcia rejestracji rozmowy dla każdego kanału
indywidualnie na podstawie sygnalizacji lub poziomu sygnału akustycznego lub napięcia sterującego
monitorowanej linii
System ma możliwość zapisu numeru przychodzącego na liniach analogowych w standardzie FSK i wybieranych
DTMF.
System rejestracji ma możliwość nagrywania zapis sygnałów radiowych w standardzie Select V, CCIR, EIA, Zvei 1,
Zvei 2, PZvei, Euro, VDEV, CCITT, Natel, 5/6 Tone (radiotelefony).
System rejestracji poprawnie zapisuje rozmowy przeprowadzane na kanałach radiowych kodowanych kodami
CTCSS.
System rejestracji posiada funkcjonalność automatycznego nadpisywania najstarszych nagrań, bez nadzoru
administratora nad zajętością dysku.
System rejestracji nie ma możliwości modyfikacji oryginalnych plików i informacji stowarzyszonych, takich jak:
numer telefonu, numer radiotelefonu, data, czas powstania itp.
System rejestracji nie ma możliwości kasowania nagrań przez jakiegokolwiek użytkownika, w tym administratora
System rejestracji posiada możliwość archiwizacji automatycznej na płytach CD, DVD
System rejestracji posiada możliwość centralnej archiwizacji nagrań z wielu lokalizacji poprzez sieć IP.
System rejestracji pozwala na zgrywanie wybranych nagrań z radiotelefonów i linii telefonicznych co najmniej do
plików wav, mp3.
Nagrania na dysku systemu rejestracji są szyfrowane z użyciem algorytmu wykorzystującego klucz o długości min.
128 bitów
Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi systemu rejestracji jest w języku polskim
Oprogramowanie do zarządzania i odsłuchu nie posiada ograniczenia ilości stanowisk.
Oprogramowanie do odsłuchu ma możliwość wyszukiwania nagrań po zadanych warunkach czasowych, dla:
danego dnia, danej linii telefonicznej lub danym radiotelefonie.
Rejestrator umożliwia synchronizacja czasu z zewnętrznym wzorcem. W przypadku braku wzorca możliwość
korekcji dokładności zegara przez administratora.
Rejestrator konstrukcyjnie stanowi jedno urządzenie.
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Tabela nr 5
Wymagania dotyczące budowy i funkcjonalności urządzeń sterujących radiotelefonami
Urządzenie ma możliwość instalacji w szafie w szafie rack 19”
Sterownie urządzeniem i jego obsługa jest możliwa poprzez sieć IP i łącze komutowane (wykorzystanie
dodatkowych urządzeń np. modemy HDSL).
Urządzenie ma możliwość zasilania z 2 niezależnych źródeł zasilania (standardowe 230 V i awaryjne UPS),
przełączanych automatycznie na zasilanie bateryjne po utracie napięcia z sieci 230V. Czas pracy na zasilaniu
awaryjnym nie mniejszy niż 6 godz.
Urządzenie ma możliwość sterowania co najmniej 2 radiotelefonami, a uszkodzenie jednego modułu sterowania
radiotelefonami nie zakłóca pracy innych obsługiwanych przez urządzenie radiotelefonów.
Konstrukcja nie zawiera elementów wirujących (dyski twarde, wentylatory).
Obsługa następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania):
•
Konwencjonalne VHF,
•
EDACS,
•
MotoTRBO,
•
Kenwood Nexedge.
•
Zdalne radiotelefony konwencjonalne VHF
Urządzenie ma możliwość informowania systemu o awariach torów radiowych, przełączania trybów pracy
zasilania.
Urządzenie poprawnie obsługuje kodowanie kanału rozmownego kodem CTCSS.
*** Spełnienie wymagań
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
UWAGI:
...........................................................................
............................................................................
***niewłaściwe skreślić
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2011r.
………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty