Nr 54 - Gmina Przykona

Komentarze

Transkrypt

Nr 54 - Gmina Przykona
Nr 3/12 (54)
Nakład 500 egzemplarzy
październik 2012
Szanowni Czytelnicy, mieszkańcy Gminy Przykona!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Głosu Przykony w nowej, zmienionej formie. Zgodnie ze społecznym oczekiwaniem, wydawany będzie częściej, przynosząc najświeższe informacje. Robimy to z przekonaniem, że bardzo ważną stroną pracy każdego samorządu jest informowanie obywateli o działaniach podejmowanych na ich rzecz i dla ich dobra. Na terenie
Gminy Przykona wiele się dzieje w każdej dziedzinie. Staramy się podnosić jakość życia
mieszkańców wykorzystując w maksymalnym stopniu możliwe do pozyskania środki unijne. Dzięki dobrej
współpracy z mieszkańcami, radnymi i sołtysami proces planowania inwestycji nakierowany jest na lepsze
rozpoznanie potrzeb każdej z miejscowości na terenie naszej Gminy. Starali się będziemy, docierać na bieżąco poprzez Głos Przykony ze wszystkimi informacjami o wydarzeniach mających miejsce na terenie naszej
gminy. Nasz informator zyska też walory edukacyjne, poprzez artykuły historyczne, traktujące o miejscowościach gminy Przykona.
To co Państwo otrzymujecie jest zaledwie propozycją zmian, ponieważ to wy Czytelnicy zadecydujecie o jego
ostatecznym kształcie. Jesteśmy otwarci na krytykę i nowe pomysły, które wzbogacą zawarte na łamach Głosu Przykony treści. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres Urzędu Gminy lub e-mil, które znajdują się w
redakcyjnej stopce.
Mirosław Broniszewski
Gościliśmy czeskie lokalne grupy działania
Gminę Przykona odwiedziła w dniu 16 sierpnia tego roku delegacja
czeska, składająca się z przedstawicieli dwóch lokalnych grup działania. Wśród gości była pani Zuzana Rohovska - Wójt Gminy Nove Sedlice, Jiri Krista - prezes MAS Opavsko i Pavela Kolar – prezes MAS
Nizky Jesenik..
obiektów sportowych. Goście pojechali
także nad zbiornik retencyjny Przykona, będący główną atrakcją rekreacyjno
- sportowo - turystyczną gminy.
Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R., którego członkiem jest
Gmina Przykona, realizuje projekt
współpracy z czeskimi lokalnymi grupami działania, które tam nazywają się
mistni akcni skupiny. W ramach projektu „Wieś ma co zaoferować" mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli społeczności lokalnych tworzących
MAS Opawsko (Śląsk Opawski) i Mas
Nizky Jesenik (mezoregion wchodzący
w skład Sudetów Wschodnich).
Czeskich gości przywitał Mirosław
Broniszewski wójt gminy Przykona, a
Wójt z czeskimi gośćmi nad zbiornikiem Przykona
zarazem przewodniczący Rady Stowarzyszenia T.U.R. Wprowadził w historię powstania LGD T.U.R. oraz zapre- rzyszenia T.U.R., przybliżając działa- Czesi zachwyceni byli gościnnością
zentował gminę i jej atuty inwestycyjne nia turkowskiej LGD.
gminnych władz samorządowych i bojak i rekreacyjne. Następnie głos zabraWójt Broniszewski zaprosił gości do gatym dorobkiem gminy. Zaprosili
ła Magdalena Ciołek - prezes Stowa- zwiedzenia kompleksu Zespołu Szkół mieszkańców gminy Przykona do odw Przykonie i towarzyszących mu wiedzenia ich pięknych stron.
2
Głos Przykony
październik 2012
XX Sesja Rady Gminy Przykona
Dnia 28 sierpnia odbyła się XX Sesja Rady Gminy Przykona. Obrady
poprzedziło wspólne posiedzeniem komisji stałych Rady, na które
przybyli: mł. inspektor Grzegorz
Gibaszek - Komendant Powiatowy
Policji i podinspektor Bogdan Kaczorowski – jego pierwszy zastępca.
Komendant Grzegorz Gibaszek przedstawił planowane zmiany w strukturze
organizacyjnej Komendy Powiatowej
Policji w Turku. Doprowadzą one do
likwidacji posterunków policji w gminach, a w zamian utworzeniu komisariatów policji z siedzibami w Dobrej i
Tuliszkowie. W miejsce zlikwidowanego Posterunku Policji w Przykonie, ma
zostać utworzony Zespół Prewencji w
Przykonie Komisariatu Policji w Dobrej. Proponowane zmiany organizacyjne zdaniem komendanta sprawią, że
teren wszystkich gmin powiatu tureckiego zostanie objęty całodobową służbą patrolową, co jego zdaniem przełoży się na szybszą reakcję funkcjonariuszy Policji i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Radni
Następnie obyła się sesja. Rada dokonała zmiany budżetu gminy na rok
2012, a co za tym idzie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 20122027. Wysłuchano informacji z przygotowań placówek oświatowych do
rozpoczęcia roku szkolnego 2012-
2013. Rada zatwierdziła dwa projekty
współfinansowane przez Europejski
Fundusz Społeczny. W pierwszym z
nich „Równy start w przyszłość”
uczestniczyli będą w roku szkolnym
2012/2013 uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej w Przykonie.
Drugi
„Konopnicka – szkoła równych szans”
kierowany jest do uczniów klas IV-VI i
trwał będzie do 31 stycznia 2015 roku.
Podczas sesji radni zgłaszali interpelacje i wnioski, które dotyczyły przede
wszystkim bieżącego utrzymania dróg,
rowów i poboczy przy drogach gminnych oraz oświetlenia drogowego. Mówiono też o problemach w dostępie do
Internetu części mieszkańców gminy i
pytano perspektywy dostępu do szerokopasmowego Internetu. Poruszono też
sprawę remontu świetlic wiejskich i
problemów z niedrożnymi ciekami
wodnymi, będącymi w gestii Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wójt Mirosław Broniszewski udzielił radnym szczegółowych, wyczerpujących odpowiedzi.
Redakcja ulica Szkolna 7, 62-731 Przykona
tel. 63-279-10-10; fax 63-279-10-22 e-mail [email protected]
Wydawca: Wójt Gminy Przykona
Redaguje zespół kierowany przez Mariannę Olejnik
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek w przekazanych do publikacji materiałach..
Za treść Reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Dystrybucja Głosu Przykony prowadzona jest poprzez placówki
handlowe na terenie Gminy Przykona . Dostępna jest także w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Przykona.
październik 2012
Głos Przykony
3
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom Szkół i Przedszkola składamy wyrazy uznania za wkład w rozwój
intelektualny młodego pokolenia.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w
dalszej pracy zawodowej oraz w życiu
osobistym.
Czesław Witczak
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Broniszewski
Wójt Gminy
Gmina Przykona w czołówce rankingu gmin
jednego mieszkańca,
kalnej.
- liczby podmiotów gospo- Jednocześnie gmina Przykodarczych,
na została sklasyfikowana na
- wydatków na promocje,
33 pozycji w kraju w kategoUzyskane wyróżnienie jest rii wielkości pozyskanych
kolejnym dowodem na to, że środków unijnych w przeli- wielkości pozyskanych w nasz gmina inwestuje i reali- czeniu na jednego mieszkańlatach 2009-2011
zuje zadania, zgodne z ocze- ca.
- zadłużenia samorządu w kiwaniami społeczności lostosunku do dochodów w
latach 2009-2011
- nadwyżkę operacyjną budżetu gminy
- dynamikę wzrostu dochodów własnych
- transport i łączność
- działalność na rzecz ochrony środowiska
- udział i aktywność gminy w
związkach komunalnych i
stowarzyszeniach.
- liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych,
- wydatki mieszkaniowe na Wójt Mirosław Broniszewski na wspólnym zdjęciu z profesorem Jerzym Buzkiem i minister Ewą Bieńkowską.
W dniu 16 lipca wójt Mirosław Broniszewski i Czesław
Witczak - przewodniczący Rady Gminy, odebrali z rąk
prof. Jerzego Buzka dyplom za zajęcie dziewiątego
miejsca wśród gmin wiejskich w rankingu dziennika
„Rzeczpospolita”.
Każdego roku dziennik
‘Rzeczpospolita” przygotowuje ranking samorządów
Rzeczpospolitej. W jego IX
edycji gmina Przykona odniosła znaczący sukces. W
Polsce jest 1571 gmin wiejskich. Spośród nich do etapu
finałowego zakwalifikowano
po weryfikacji 250 gmin.
Wśród nich gmina Przykona
zajęła bardzo wysokie dziewiąte miejsce.
Gmina została poddana ocenie za lata 2008-2011, między innymi w kategoriach:
- dynamiki wzrostu wydatków inwestycyjnych w latach
2008-2011
4
Głos Przykony
październik 2012
Wizyta ambasadorów Ukrainy i Gruzji
W dniu 17 lipca 2012 roku, Gmina
Przykona gościła ambasadorów
Ukrainy i Gruzji. Dyplomaci zapoznali się z dokonaniami gminnego samorządu i tutejszymi
atrakcjami turystycznymi. Byli
pod wrażeniem tego, co zastali w
naszej gminie.
Wizyta ambasadora obcego kraju w
małej gminie wiejskiej, jaką jest Przykona jest wielkim zaszczytem, a goszczenie dwóch ambasadorów wydarzeniem wyjątkowym. Do Przykony przyjechali: Markijan Malskij - ambasador
nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w
Rzeczypospolitej Polski z małżonką
oraz Nikolaz Nikolozishvili - ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Gruzji.
Dyplomatom towarzyszyli: współorganizator spotkania Zenon Siwiński - prezes Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego i Maciej Nuszkiewicz - dyrektor
Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu.
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy
oraz radni z przewodniczącym Czesławem Witczakiem na czele, powitali
przybyłych gości.
W z nimi uczestniczył również Ludwik
Greber, przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców.
Po powitaniu dostojnych gości
wójt przedstawił efekty budowy demokracji samorządowej w Polsce, a co
za tym idzie i gminie Przykona. Zaprezentował też dorobek działalności samorządu, co zaowocowało dużym rozwojem gminy i poprawą warunków
życia mieszkańców.
Wójt, jako gospodarz i prezes Wielko-
Na zdjęciu od lewej: Czesław Witczak - przewodniczący Rady Gminy, Nikolaz Nikolozishvili - ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Gruzji, Mirosław Broniszewski - wójt gminy Przykona, Markijan Malskij - ambasador
nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Rzeczypospolitej Polski, Roman
Marciniak - zastępca wójta gminy Przykona.
polskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, podsumował 5
-letni okres funkcjonowania i współpracy w ramach Towarzystwa „Ukraina Polska - Niemcy". Podkreślił wspólne
osiągnięcia samorządów w zakresie
wspierania idei samorządu i samorządności.
Ambasadorzy podczas wystąpień dziękowali za wsparcie w działaniach na
rzecz budowy samorządów w ich państwach. Podkreślali, że Polska jest dla
nich wzorem i przykładem skutecznej
reformy samorządowej. Dziękowali też
za umożliwienie rozwoju współpracy
narodów Ukrainy, Gruzji i Polski.
Wizyta Ambasadorów obejmowała też
zwiedzanie: Kopalni Węgla Brunatnego
„Adamów", gospodarstwa rolnego i
sztucznego zbiornika wodnego, wybudowanego w ramach rekultywacji wyrobisk kopalnianych. Goście zwiedzili
też obiekty związane z wykorzystaniem
wód termalnych w Uniejowie.
Głogowa 23
62 710 Władysławów
październik 2012
W tym cyklu będziemy artykuły historyczne dotyczące wsi gminy Przykona, począwszy od ich zarania do
końca II wojny. Jesteśmy przekonani, że wzbogacimy poprzez to Państwa wiedzę na temat rodzinnych
stron.
W
kaliskich księgach ziemskich,
Gąsin pojawia się w 1665 roku.
Dotyczy spłaty długu na wsiach Wiethenino i Gąsino – czyli Wietchininie i
Gąsinie, przez Macieja Konopnickiego* i jego żonę Teresę Korzenicką. Ponownie na zapis dotyczący tych wsi,
natrafiamy w tychże księgach, w 1724
roku. Dotyczy scedowania przez Jana z
Mycielina Mycielskiego (syna Krzysztofa – zmarłego w 1622 r. i Marii
Trzebnickiej drugiej żony Wojciecha
Grabowieckiego wsi Wietchinin i Gąsin
dziedzica) pewnej sumy Tomaszowi z
Domaniewic* Domaszewskiemu – sędziemu grodzkiemu sieradzkiemu i jego
małżonce Katarzynie Malskiej - cześnikównie czernichowskiej.
W konińskich księgach ziemskich,
wieś Gąsin pojawia się w 1751 r.
Wszystko za sprawą Franciszka Kilińskiego - ,,sędzica tczewskiego, dziedzica Wietynina (Wietchinina) i Gąsina w
powiecie sieradzkim’’ męża Barbary
Sokolnickiej, syna Franciszka Kilińskiego i Ewy Zawadzkiej. W 1773 roku
Józef Kiliński syn Franciszka Kilińskiego chorążego inowrocławskiego i Barbary Sokolnickiej, dziedzic Wietchinina
i Gąsina w powiecie sieradzkim zapisał
posag 40.000 dukatów żonie swej Helenie Łaszewskiej córce Floriana Łaszewskiego i Marianny Łubieńskiej, po odebraniu tej kwoty od Piotra Łubieńskiego podczaszego szadkowskiego, wuja
rodzonego żony.
Autorzy Słownika Geograficznego
Królestwa Polskiego, tak pisali o Gąsinie: ,,Wieś i folwark w powiecie tureckim, gminie Wichertów, parafia Turek.
W 1827 roku było tutaj 10 domów i 98
mieszkańców. Do Kalisza 42 wiorsty*,
do Turku 7 wiorst, do rzeki Warty
osiem wiorst. Folwark 414 mórg*, z
czego 278 mórg gruntów rolnych, 30
mórg łąk, 37 pastwisk, 60 zarośli, 9
nieużytków i placów. Płodozmian sześciopolowy.’’ Folwark posiadał jeden
budynek murowany i jedenaście drewnianych.
Głos Przykony
5
W przewodniku po Guberni Kaliskiej z 1912 roku czytamy: Gąsin –
wieś i kolonia w gminie Wichertów,
powiecie tureckim. Podlega Sądowi
Okręgowemu w Uniejowie. Poczta i
telegraf w Turku. Wieś w posiadaniu
częściowych właścicieli (dotyczy ma-
z podobieństwa nazwy wsi w gminie
Świnice Warckie – Gusin, która również należała do powiatu tureckiego. To
tam, a nie w Gąsinie zamieszkiwała
przez dłuższy czas ta znakomita polska
poetka, autorka między innymi ,,Roty’’.
Andrzej R. Tyczyno
Historia wsi gminy Przykona
* Maciej Konopnicki – sędzia ziemiański kaliski
* Mycielin wieś siedziba gminy, położonej w powiecie kaliskim na pograniczu z powiatami konińskim i tureckim.
* Domaniewice – wieś, siedziba gminy
w powiecie łęczyckim.
* wiorsta - 1066,78 m
* morga nowopolska – 0,5598 ha
* Pruszków – miasto i gmina w województwie mazowieckim, siedziba powiatu.
Źródła:
Gąsin
jątku z kilkorgiem udziałowców) i
uwłaszczonych przez cara włościan.
W Skorowidzu Miejscowości z 1933
roku Gąsin pozostaje w tej samej gminie i powiecie. Jedynie podlega Sądowi
Grodzkiemu w Turku, a Sądowi Okręgowemu w Kaliszu. Do najbliższej linii
autobusowej Dobra-Turek, mieszkańcy
Fragment mapy z terenem obecnej gminy Przykona , pochodzącej z początków XX wieku
mieli dwa kilometry.
Gąsin jest jedyną miejscowością w
Polsce o tej takiej nazwie, nie licząc
dzielnicy Pruszkowa o tej nazwie*.
Obecnie zamieszkuje tutaj około 200
osób. Sołtysem jest Marcin Czaja.
Wśród mieszkańców, ktoś rozpowszechnił jakiś czas temu pogłoskę o
związkach z tą wsią Marii Konopnickiej. Jest to nieprawda, która wzięła się
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich Warszawa 1880-1902, Teki Dworzaczk a – M a t e r i a ł y H i s t o r y c z no Genealogiczne do Dziejów Szlachty
Wielkopolskiej XV-XX wiek, Przewodnik Po Guberni Kaliskiej – Warszawa 1912, Skorowidz Miejscowości RP
Warszawa – 1933.
6
Głos Przykony
październik 2012
p
Tegoroczne Gminne Dożynki, odbyły się w Ewinowie. Połączone były z jubileuszem dwudziestolecia tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okazji
ewinowscy druhowie odebrali odznaki za wysługę lat. W części artystycznej
wystąpił zespół ludowy „Kostantynowiacy”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
polową, na ołtarzu ustawionym na scenie
przed remizą w Ewinowie. Koncelebrowali ją ks. Franciszek Zygadliński –
proboszcz parafii Boleszczyn i ks. Marek Musielak – proboszcz parafii Psary.
Do mszy posługiwali dwaj klerycy pochodzący z naszej gminy. Przed sceną
stanęły wieńce dożynkowe, przygotowane przez sołectwa: Smulsko, Żeroniczki,
Gąsin, Bądków Pierwszy, Przykona,
ną orkiestrę dęta pod batutą Janusza
Kujawy, głos zabrał Wójt Mirosław
Broniszewski. Poinformował, że na życzenie mieszkańców, uroczystości dożynkowe odbywały się będą rotacyjnie
w poszczególnych sołectwach. Podziękował wszystkim, którzy przyczyniają
się do kultywowania tej tradycji narodowej gminie Przykona. Mówił też o trudzie rolników, którzy wkładają wiele
pracy w wyżywienie narodu, czego zbyt wielu ludzi nie docenia.
- Bezpieczeństwo narodowe, to bezpieczeństwo żywnościowe – powiedział
Wójt. Życzył też rolnikom w każdym
roku udanych plonów. Wójt podkreślił
też, że przykońska wieś nie tylko rolnictwem żyje, a jej plony to także budowane drogi, obiekty sportowe i rekreacyjne
oraz wiele innych realizowanych corocz-
Dożynki Ew
Starostwie dożynek Agnieszka Dziamara i Krzysztof Jaros
nie inwestycji społecznie użytecznych.
Podkreślił też znaczący w tym udział
pieniędzy z programów Unii Europejskiej, w pozyskiwaniu których Gmina
Przykona zajmuje wysokie miejsce w
rankingu gmin wiejskich Rzeczpospolitwj Polskiej. Po przemówieniu Wójt z
przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Witczakiem i starostami dożynek,
Psary, Boleszczyn, Olszówka, EwinówTrzymsze, Bądków Drugi, Wichertów.
Starostowie tegorocznych dożynek:
Agnieszka Dziamara z Wichertowa i
Krzysztof Jaros z Ewinowa wręczyli
wójtowi Mirosławowi Broniszewskiemu
bochen chleba upieczony z maki pochodzącej z tegorocznych zbiorów, który
został poświęcony. Na koniec mszy ks.
proboszcz Zygadliński podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania tej uroczystości. Przypomniał też, że jego parafianin pan Wacław Szajrych skończył 25 sierpnia 99
lat. Jubilatowi siedzącemu w pierwszym
rzędzie, zaśpiewano znaną urodzinową
pieśń: „Życzymy, życzymy i zdrowia i
szczęścia i błogosławieństwa przez ręce
Maryi”.
Po zagraniu trzech utworów przez gmin- Wójt Mirosław Broniszewski częstował uczestników chlebem
październik 2012
oczęstowali uczestników dożynek kromkami dożynkowego chleba.
Po dowcipnych przyśpiewkach dożynkowych zespołu „Zgoda” ze Smulska,
powołano komisję do oceny wieńców
dożynkowych. Na jej czele stanął ks.
Franciszek Zygadliński. Po obejrzeniu
wieńców przedstawił on werdykt. Powiedział, że wszystkie wieńce są piękne
i zostaną jednakowo nagrodzone. W
sposób szczególny wyróżniono wieniec
w kształcie łodzi z sołectwa EwinówTrzymsze oraz wieniec z Boleszczyna w
kształcie kościoła. Zdecydowano, że
będą one reprezentowały Gminę Przykona, podczas Dożynek Powiatowo –
Gminno - Parafialnych w Tokarach gmina Kawęczyn. Wójt wręczył delegacjom
wieńcowym pisemne podziękowania i
nagrody.
Następnie przyszedł czas na uroczystość
jubileuszową Ochotniczej Straży Pożarnej w Ewinowie, która obchodzi w tym
roku 20-lecie. Z tej okazji na ścianie
winów 2012
budynku strażnicy umieszczona została
figura świętego Floriana. Historię jednostki przybliżył prezes Robert Zagłoba. Powstała w 1992 roku. Komitet założycielski tworzyli: Kazimierz Banasiak (został jej pierwszym prezesem),
Bogumił Jaśkiewicz, Edward Kubacki
i Jerzy Zagozda. W 1994 roku rozpoczęto budowę remizy, która została oddana do użytku dwa lata później. W 1999 roku jednostka otrzymała pierwszy
samochód marki Żuk. Z okazji 10-lecia,
społeczeństwo ufundowało jednostce w
2003 roku sztandar. W tym samym roku
Głos Przykony
7
Uroczystość odbyła się na placu przed strażnicą w Ewinowie
jednostka otrzymała samochód marki
lublin. Obecnie jednostka liczy 30 członków czynnych.
Z okazji jubileuszu, strażakom z OSP
Ewinów przyznano odznaki za wysługę
lat.
Za 20-lecie: Kazimierz Banasiak, Andrzej Gorzelańczyk, Krzysztof Jaros,
Stanisław Szajrych, Krzysztof Szajrych, Dariusz Jurek, Eugeniusz Dzieran, Radosław Dzieran, Bogumił Jaśkiewicz, Tomasz Jaśkiewicz, Edward
Kubacki, Zenon Zagłoba, Tadeusz
Zagłoba, Józef Zalas, Józef Wapiński,
Piotr Szymanowski, Zdzisław Jurkiewicz, Jacek Papierkowski, Józef Papierkowski, Paweł Misiak, Mariusz
Zagozda, Jerzy Zagozda, Lech Majchrzak. Odznakę za 15 lat służby odebrał Robert Zagłoba, a za dziesięć lat:
Maksymilian Majchrzak. Za 5 lat:
Piotr Nita, Karol Jurek i Paweł Stasiak .
W imieniu władz powiatowych życzenia
rolnikom z gminy Przykona i strażakom
z Ewinowa złożył wicestarosta Włady-
Strażacy odznaczeni odznakami za wysługę lat
sław Karski w towarzystwie Wojciecha
Ruska – członka Zarządu Powiatu. Starosta Karski wręczył prezesowi Zagłobie modlitwę do świętego Floriana na
zwoju, a radny Rusek starościnie
Agnieszce Dziamarze kwiaty. W imieniu powiatowych i gminnych władz
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gratulacje ewinowskim strażakom złożył prezes Mirosław Sekura.
Życzeniami w imieniu gminnych władz
samorządowych złożył Wójt Mirosław
Broniszewski. Życzenia od Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przekazał na ręce
wójta Krzysztof Kałużny. Prowadząca
uroczystość Ewa Banasiak poinformowała o listach z życzeniami i gratulacjami, które wpłynęły na adres Wójta, między innymi od Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz wójtów i burmistrzów
miast i gmin powiatu tureckiego.
W części artystycznej wystąpiła kapela
„Konstantynowiacy” i Monika Kadrzyńska. Dożynki zakończyła zabawa taneczna.
8
Głos Przykony
październik 2012
V Gminny Festyn Sołecki w Ewinowie
W
niedzielne popołudnie 8 lipca
2012 roku, na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ewinowie, odbył się V Gminny Festyn
Sołecki. Jego organizatorami były:
Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie
i Rada Sołecka Sołectwa EwinówTrzymsze. Do rywalizacji o Puchar
Wójta Gminy Przykona zgłosiły się
reprezentacje dziesięciu sołectw: Boleszczyna, Bądkowa Drugiego, Ewinowa-Trzymsze, Gąsina, Przykony, Psar,
Radyczyn, Sarbic, Smulska i Wichertowa.
Sołectwa rywalizowały w dziesięciu
Gaszenie hydronetką
Pozostałe drużyny otrzymały puchary
za udział oraz dyplomy.
Dodatkową atrakcję Festynu był zespół
Urszula Chojan & Country Show Band
z Poznania. Oprócz wysłuchania znanych przebojów muzyki country,
uczestnicy festynu mogli nauczyć się
podstawowych kroków tańca do tej
muzyki. Nie zabrakło również atrakcji
dla najmłodszych. Z myślą o nich ustawiono dmuchane zamki, zjeżdżalnie i
trampolinę. Festyn w Ewinowie zakończył się zabawą taneczną.
Taniec z Urszulą Chojan i jej zespołem
konkurencjach sprawnościowych: sztafecie z jajkiem, bicie piany na czas i
kręcenie kogla mogla, szusowaniu zespołowemu, przeciąganiu liny, wykopie
kaloszem sołtysa, hydronetkach, piciu
piwa na czas, wykopkach, slalomie z
piłką w kaloszach i strzale do bramki
oraz wbijaniu gwoździa na czas.
Zwyciężyło sołectwo Psary. Drugie
miejsce zajęła Przykona, a trzecie Gąsin. Te trzy czołowe drużyny otrzymały
puchary i dyplomy. Wręczył im je Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy
Przykona. Indywidualnie, każdy zawodnik tych reprezentacji uhonorowany został medalem.
Urząd Gminy Przykona
Ulica Szkolna 7, 62 – 731 PRZYKONA
tel. 63-279-10-10, fax. 63-279-10-22
e – mail: [email protected]
godz. pracy:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
Wójt Gminy
Mirosław Broniszewski
Zastępca Wójta
Roman Marciniak
tel. 63 279 10 13
Sekretarz Gminy
Marianna Olejnik
tel. 63 279 10 14
Skarbnik Gminy
Maria Świerczyńska
tel. 63 279 10 20
tel. 63 279 10 15
październik 2012
Głos Przykony
9
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gospodarzem tegorocznych Gminnych Zawodów SportowoPożarniczych, które odbyły się 15 lipca, była Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radyczynach. Zwyciężyła drużyna reprezentująca
Ochotniczą Straż Pożarną w Boleszczynie.
Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Przykona wystawiły swoje reprezentacje. W kategorii seniorów rywalizowało siedem drużyn, w tym dwie z OSP
Boleszczyn. Strażacy pokazywali swoje
umiejętności w sztafecie i ćwiczeniu
bojowym. Głównym sędzią zawodów
był kapitan Marcin Dzieran z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
Jako pierwsi seniorzy wystartowali w
sztafecie. Najszybciej wykonała ją drużyna OSP Boleszczyn "B". Również w
ćwiczeniu bojowym druhowie z tej drużyny uzyskali najlepszy czas. Niewiele
gorsi byli strażacy z OSP Radyczyny
oraz sekcja z OSP Gąsin.
Po raz pierwszy swoje umiejętności i
kondycję pokazali też strażacy oldboye
z jednostki OSP Boleszczyn. Po raz drugi odbył się pokaz zawodów według
międzynarodowego regulaminu CTIF.
Wzięły w nim udział dwie drużyny mieszane dziewcząt i chłopców także z jednostki w Boleszczynie.
Zwycięska drużyna otrzymała puchar,
który wręczył Mirosław Broniszewski wójt gminy Przykona. Trzy najlepsze
jednostki otrzymały czeki na zakup
sprzętu bojowego. Wszystkie drużyny
D
nia 26 lipca miało miejsce uroczyste
podsumowanie trwających prawie
cztery miesiące warsztatów zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Przykonie dla mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Działania. Uczestnicy zajęć, 40 osobowa grupa głównie
ludzi starszych (60+) smakowała w różnych dziedzinach sztuki. Było śpiewanie,
granie, malowanie na płótnie, lepienie z
gliny, garncarstwo, teatr oraz zajęcia relaksacyjne. Dorobek artystyczny został
zaprezentowany podczas finałowego spotkania, na którym to wszyscy otrzymali
certyfikaty ukończenia warsztatów. Na
uroczystość zostały zaproszone władze
gminy, radni oraz zaprzyjaźnione grupy
seniorów z Gminy Dobra i kapela „Znad
Swędrni” z Gminy Goszczanów. Dzień ten
zakończył się wspólną integracją i zabawą.
otrzymały dyplomy. Po zakończonych
zawodach uczestnicy i publiczność bawiła się na zabawie tanecznej w remizie OSP Radyczyny.
Miejsce
Jednostka
Sztafeta
Bojówka
1
2
3
4
4
5
Boleszczyn B
Radyczyny
Ewinów
Gąsin
Smulsko
Boleszczyn A
60,40
64,00
63,85
66,00
65,50
65,90
41,50
44,60
48,15
47,30
47,80
52,40
6
Przykona
70,75
55,30
Karne
Wynik
5
101,90
108,60
112,00
113,30
113,30
123,30
126,05
Śpiewające odkrywanie swoich pasji
Uczestnicy zajęć
10
Głos Przykony
październik 2012
„Wyprawka szkolna 2012”
wnioski do 15 października 2012 roku
Na podstawie Zarządzenia 142/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 września 2012 r. w
sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników wnioski o przyznanie pomocy, zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” można składać do dnia 15 października 2012 roku do dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie.
Programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2012 roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej. Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom
pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, zgodne z ustawą o pomocy
społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I
szkoły podstawowej wsparcie uzależnione jest od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.
Ze względu na zmiany organizacyjne szkół na terenie Gminy Przykona wprowadzone
Uchwałą Nr 0007.121.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w
filie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz zmiany kryteriów dochodowych w trakcie trwania programu „Wyprawka Szkolna” uprawniających do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji mogą zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze
wsparcia, termin składania wniosków ustalony został do 15 października 2012 r.
Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas
IV-VI szkoły podstawowej,
325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.
Dnia 14 września gimnazjaliści z Przykony wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata 2012"
październik 2012
Głos Przykony
11
Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
0d 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku realizowany jest projekt systemowy ,,Równy start w
przyszłość” skierowany do uczniów klas I – III Zespołu Szkół w Przykonie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie oraz Szkół Filialnych w Sarbicach i Boleszczynie. Udział w projekcie umożliwia sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w
nauce, a także ułatwia zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez indywidualizację procesu
kształcenia. W ramach projektu systemowego od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. odbywać się
będą następujące zajęcia:
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
specjalistyczne zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne indywidualne
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Przykonie oraz specjalistów spoza placówki w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Liczba uczniów w poszczególnych grupach
ograniczona.
Nowy rok szkolny w nowej strukturze organizacyjnej
Z dniem 1 września 2012 roku, zmieniła
się struktura organizacyjna szkół z terenu Gminy Przykona. Na mocy uchwały
Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca
2012 r., szkoły podstawowe w Boleszczynie i w Sarbicach zostały przekształcone w szkoły filialne. W skład Zespołu
Szkół w Przykonie weszły: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przykonie wraz z dwiema szkołami filialnymi w
Sarbicach i Boleszczynie, Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie oraz Przedszkole w Przykonie (w
Sarbicach i Boleszczynie znajdują się
oddziały przedszkolne).
Naukę w Zespole Szkół w Przykonie
pobiera obecnie 688 uczniów ( 109 dzieci w przedszkolu, 43 dzieci w oddziałach
przedszkolnych, 327 uczniów szkoły
podstawowej, 209 uczniów gimnazjum).
Zajęcia edukacyjne prowadzi 65 nauczycieli w 5 grupach przedszkolnych, 2 oddziałach przedszkolnych, 23 klasach
szkoły podstawowej i 9 klasach gimnazjum.
W poniedziałek, 3 września 2012r., w
takiej zmienionej strukturze powitano
rok szkolny 2012/2013. Uczniowie Zespołu Szkół w Przykonie, zgodnie z tradycją, wzięli udział w mszach świętych
(w Boleszczynie, Przykonie i Sarbicach).
Uroczystego otwarcia roku szkolnego we
wszystkich miejscach dokonał dyrektor
Zespołu Szkół w Przykonie Zdzisław
Nowak., który szczególnie ciepło przywitał pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Następnie wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce a nauczycielom
satysfakcji z wykonywania swojej pracy.
Do życzeń tych przyłączyli się również
zaproszeni na uroczystość Roman Marciniak - wicewójt Gminy Przykona, Marianna Olejnik - sekretarz Gminy Przykona i Ewa Banasiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie. Na
zakończenie został przedstawiony przydział do klas i wychowawców dla nich.
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych uczniowie Zespołu Szkół w
Przykonie mają możliwość rozwijania
swoich pasji również na zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań i
zajęciach sportowych. Poza obowiązkową nauką j. angielskiego uczniowie mogą uczyć się drugiego języka obcego –
języka niemieckiego. Ponadto, dzięki
skomputeryzowanym bibliotekom i dobrze wyposażonym pracowniom informatycznym posiadają również szeroki do
Internetu.
Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych w Powiecie Tureckim.
UWAGA!!!
Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową
osób bezrobotnych w Powiecie Tureckim.
Powiatowy Urząd Pracy w Turku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na
aktywizację zawodową:
- osób bezrobotnych do 30 roku życia,
- osób bezrobotnych zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników,
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Turku przyjmuje wnioski
od osób bezrobotnych oraz pracodawców na następujące formy wsparcia:
- Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego.
Wnioski na przedmiotowe formy wsparcia dostępne są na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku www.pup.turek.pl oraz w siedzibie urzędu.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP Turek , ul. Komunalna 6,
tel. (63) 280 23 40.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.
ogłasza konkurs fotograficzny
pt.:,, Szanujmy wspomnienia
czyli Ziemia TURa w obiektywie wczoraj i dziś''.
Planowany termin trwania konkursu to 17.09-16.10.2012.
Uczestnikami konkursu mogą być rodziny zamieszkałe na terenie gmin, będących gminami członkowskimi naszego stowarzyszenia. Konkurs przewidziany
jest dla osób powyżej 40 roku życia, które wraz z przedstawicielami młodego
pokolenia, czyli członkami swoich rodzin do 26 roku życia przekażą zdjęcia z
gmin, w których mieszkają. Nie chodzi jednak o dowolne zdjęcia. Tematem konkursu jest bowiem wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zdjęć obrazujących
przemiany na Ziemi TURa, które dokonały się na przestrzeni lat. Zatem aktualnie wykonane zdjęcie powinno stanowić wierny kadr miejsca, czy obiektu sfotografowanego przed laty.
Zachęcamy do udziału w konkursie, tym bardziej, że przewidziano bardzo
atrakcyjne nagrody finansowe. Za zdobycie I miejsca przypadnie zwycięzcy
nagroda w wysokości aż 2500 tysiąca złotych! Mamy ogromną nadzieję, że projekt przyczyni się do integracji międzypokoleniowej i posłuży propagowaniu
wiedzy związanej z naszą lokalną historią. A być może także dzięki niemu pobudzimy w młodych ludziach zamiłowanie do fotografii? Zwieńczeniem projektu
będzie wydanie publikacji, stanowiącej zbiór fotografii zgłoszonych w konkursie. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast patronat medialny nad konkursem objął tygodnik ,,Echo Turku''.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach www.lgd-tur.org.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia. Wszelkich informacji
udzielają także pracownicy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 a
także telefonicznie pod numerem 63 289 36 57. Zachęcamy Państwa do udziału
w konkursie!!
Grają ze
zmiennym
szczęściem
Ze zmiennym szczęściem grają piłkarze Gminnego Klubu Sportowego
„Teleszyny” Przykona, występujący
w A-klasie. Można nawet powiedzieć, że tego szczęścia im wyraźnie
brakuje i jak tak dalej pójdzie, pozostanie im w tym sezonie jedynie
walka o utrzymanie się w tej klasie
rozgrywek Konińskiego okręgowego
Związku Piłki Nożnej.
Wydawało się, że siła drużyny zyska,
dzięki przeprowadzonym transferom.
Jak informuje klub na swojej stronie
internetowej do drużyny przybyli:
Krzysztof Grynda, Adam Naszkowski,
Wojciech Rusek i Radosław Rutkowski z Tura Turek, Adrian Laszkiewicz
z Olimpii Koło, a Roman Bąkowski i
Roman Buczyński wznowili treningi.
Niestety ubyło dziesięciu piłkarzy.
Tomasz Bartosik przeszedł do Wichru
Dobra, Mariusz Rusek, Robert Rosiak
i Rafał Szewczyk zakończyli karierę,
a: Artur Bocian, Damian Dygas, Sebastian Kolenda, Bartłomiej Szalewski, Michał Szefliński i Michał Wesołowski nie wznowili treningów.
W dotychczas rozegranych ośmiu spotkaniach, Teleszyna odniosła jedno
zwycięstwo, dwukrotnie zremisował i
pięciokrotnie zeszła z boiska pokonana.
Sparta Orzechowo – Teleszyna 2:2
Teleszyna – Strażak Licheń Stary 2:5
GKS Osiek Wielki – Teleszyna 2:2
Teleszyna – Sokół II Budzisław 2:4
Orzeł Kawęczyn – Teleszyna 3:2
Teleszyna Przykona – Orlik Miłosław 5:1
ZKZ II Zagórów – Teleszyna 5:0
Wyniki spotkań
oraz inne aktualności
z działalności
GKS Teleszyna
można śledzić
na stronie internetowej
www.teleszyna.futbolowo.pl