bibliografia historii wielkopolski

Transkrypt

bibliografia historii wielkopolski
BIBLIOGRAFIA HISTORII
WIELKOPOLSKI
za lata 1939-2000
MIEJSCOWOŚCI
Wstęp
I. Założenia ogólne Bibliografii historii Wielkopolski
1. Bibliografia historii Wielkopolski (BhW) jest bibliografią retrospektywną, wtórną,
selektywną. Obejmuje piśmiennictwo z lat 1939-2000, tak polskie, jak i obcojęzyczne (głównie
niemieckie), w tym druki zwarte, artykuły i (w niektórych wypadkach) fragmenty tekstów, odnoszące
się do dziejów Wielkopolski od najdawniejszych czasów do roku 2000. w związku z rosnącą
(w ostatnich latach) ilością wartościowych publikacji zamieszcza się w niej również pozycje
bibliograficzne z lat 2001-2010. Merytorycznie i formalnie BhW jest kontynuacją dzieła prof.
Andrzeja Wojtkowskiego: Bibliografia historii Wielkopolski. (T. 1, t. 2 z. 1-5. Poznań 1938-1939 oraz
uzupełnienia: t. 2 z. 6-8. Poznań 1994).
2. BhW uwzględnia dzieje Wielkopolski od najdawniejszych czasów po rok 2000, w jej
szeroko pojmowanych historycznych granicach.
Najdłużej pod nazwą Wielkopolski rozumiano terytoria dwóch województw dawnej
Rzeczypospolitej: poznańskiego i kaliskiego (od XIV w. do 1793 r.; w latach 1768-1793 istniało
jeszcze woj. gnieźnieńskie, wydzielono z woj. kaliskiego). Kongres Wiedeński 1815 r. dokonał
„korekty” obszaru Wielkopolski, tworząc z części dawnego zaboru pruskiego Wielkie Księstwo
Poznańskie, określane przez administrację pruską jako „Provinz Posen”, z podziałem na dwie rejencje:
poznańską i bydgoską. BhW obejmuje więc i tereny „dodane” w XIX wieku do Wielkopolski, przede
wszystkim część rejencji bydgoskiej. Podobnie do bibliograficznej Wielkopolski weszły dalsze
terytoria, które znalazły się w obrębie woj. poznańskiego po i wojnie światowej. Takie granice
Wielkopolski zakreślił dla swego dzieła Andrzej Wojtkowski i BhW zasadniczo trzyma się jego
ustaleń, z tym, że włącza w zakres swego zainteresowania całość obszaru województwa
wielkopolskiego, utworzonego w roku 1999.
3. Autorami bibliografii są mgr Michał Boksa, mgr Joanna Jahns, mgr Michał Łuczak,
i niżej podpisany, który przyjął na siebie obowiązki redaktora.
4. Opracowanie BhW od 2003 do 2005 sfinansowane zostało z grantu przyznanego na ten
cel przez Komitet Badań Naukowych.
II. Części Bibliografii historii Wielkopolski
BhW będzie zawierała, podobnie jak to przyjął Andrzej Wojtkowski, dwa działy:
biograficzny (osoby) i geograficzny (miejscowości i inne obiekty topograficzne). Bibliografia historii
Wielkopolski w niniejszej (elektronicznej) wersji jest wersją roboczą, ciągle uzupełnianą
i aktualizowaną.
1. Dział pierwszy obejmuje w układzie alfabetycznym nazwiska Polaków, Niemców
i Żydów oraz przedstawicieli innych nacji mieszkających w Wielkopolsce, jednak tylko tych osób,
które tu zaznaczyły swój pobyt. Wyjątkowo BhW uwzględnia osoby związane incydentalnie
z Wielkopolską, m.in. z tego względu, że wprowadził je do swego dzieła A. Wojtkowski. Są to m.in.
hasła typu: „Mickiewicz Adam – w Wielkopolsce”. w Hasłach osobowych wyróżnia się zasadniczo
pięć wyodrębnionych poziomów, w obrębie których noty bibliograficzne szeregowane są w układzie
chronologicznym.
Najpierw,
w zapisie
skrótowym,
wymienia
się
Słowniki
biograficzne
i wydawnictwa encyklopedyczne (bez podawania roku wydania i stron), w których znajduje się
biogram danej osoby, później – Bibliografie, podmiotowe i przedmiotowe, następnie – Źródła (np.
autobiografie i wydania dokumentów dot. życia i działalności danej osoby). Dalej następują –
Biografie, do których włącza się nawet krótkie teksty, jeśli mają strukturę biogramu, np. nekrologii.
Poziom ostatni tworzą tzw. Przyczynki. Wyjątkowo w hasłach wyróżniamy Konferencje dot.
omawianych osób.
Przy hasłach osobowych w większości wypadków podajemy daty życia i krótkie
określenie, kim dana osoba była, choć autorzy BhW nie podejmowali w tym kierunku osobnych
poszukiwań. Skrót AW: oznacza odesłanie do starszej literatury, wyszczególnionej pod odpowiednim
numerem w Bibliografii Andrzeja Wojtkowskiego. w hasłach dot. twórców działających na terenie
Wielkopolski nie podajemy spisu ich dzieł.
2. Przy budowie haseł geograficznych, zgodnie z praktyką stosowaną przez Andrzeja
Wojtkowskiego, wyróżniono również kilka. Hasło otwiera Polska nazwa miejscowości, potem,
w przypadku
cytowania
literatury
niemieckiej,
położono
nazwę
niemiecką
[w
nawiasie
kwadratowym], dalej – powiat [w granicach z roku 2000], w którym dana miejscowość się znajduje.
Najczęściej pierwszy wyróżniony poziom merytoryczny hasła obejmuje Słowniki, drugi –
Źródła, trzeci – Bibliografie, czwarty – Monografie, piąty – Opracowania, szósty – Przyczynki.
w hasłach obszerniejszych, w zależności od liczby i rodzajów zapisów uwględnionych w BhW, dzieli
się je na całostki rzeczowe, wyróżniane pismem wytłuszczonym.
Uwaga: Wobec istnienia dla znacznej części miejscowości dawnego (w granicach sprzed
1793 r.) woj. poznańskiego doskonałego kompendium w postaci Słownika historyczno-geograficznego
województwa poznańskiego w średniowieczu. Cz. 1-4. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Wrocław [i in.]
1982-2003 (hasła od a do Sikorzyn) BhW zaznaczy ten fakt skrótem SHGWPŚ, pomijając w zasadzie
cytowaną tam literaturę odnoszącą się do dziejów średniowiecznych danej miejscowości.
3. Przewidywany w BhW teoretycznie dział trzeci, który obejmie rozbudowane hasło
Wielkopolska, znajduje się w stadium początkowym i ustalenie terminu zakończenia pracy nad nim
nie jest obecnie możliwe.
III. Źródła not bibliograficznych:
1. Bibliografie polskie i obce, przede wszystkim dziedzinowe, historyczne.
2. Biografie, monografie i opracowania książkowe – z podaniem autora (do trzech
nazwisk), tytułu (zbyt długie tytuły skraca się), numeru kolejnego wydania dzieła, adresu
wydawniczego, liczby stron (tylko numerowanych), informacji o ilustracjach, mapach i bibliografii
załącznikowej. Pomija się większość folderów i druków okolicznościowych.
3.
Inne
opracowania,
głównie
artykuły
o charakterze
monograficznym
czy
przyczynkarskim – z podaniem autora (autorów), tytułu, cytaty bibliograficznej i stron.
4. Wzmianki zawarte w obszerniejszych artykułach z czasopism i książek – z podaniem
tytułu czasopisma lub książki, stron i w końcu, jeśli to konieczne, [w nawiasie kwadratowym] –
adnotacji objaśniającej treść notowanej pozycji, np. Gaz. Wyb. nr 23 s. 4-5 [budowa pałacu w Z.
1845].
5. Recenzje – zawsze przy recenzowanej książce (bez powtarzania jej tytulatury),
zaznaczane skrótem R:
Uwaga: Wielokrotnie powtarzające się tytuły czasopism, słowników czy monografii
zaznaczono skrótami, których wykaz załączamy poniżej.
IV. Szeregowanie haseł i sposób wyszukiwania
1. Hasła w części osobowej ułożone zostały w kolejności nazwisk zgodnej z alfabetem
polskim, a w wypadku tych samych nazwisk – w kolejności imion. Święci, panujący (tak królowie, jak
i książęta dzielnicowi) szeregowani są według imion. Po nich idą inne osoby nie posiadające
wykształconych nazwisk (przede wszystkim zmarłe przed 1501 r.), w dwóch ciągach. Najpierw osoby
znane tylko z imienia – szereguje się je pod ich imieniem, chronologicznie, według czasu
występowania, w końcu – imiona osób zapisywane w źródłach średniowiecznych wraz z nazwą
miejscowości, z której pochodziły, w kolejności nazw tychże miejscowości, z pominięciem herbów,
przydomków i przezwisk.
Aby odnaleźć odpowiednie hasło osobowe należy wpisać w pole wyszukiwania nazwisko
(bądź imię w wypadkach wyżej wymienionych) z dodaniem (bez spacji) gwiazdki, np.: Kowalski* lub
nazwisko z gwiazdką i z imieniem, np.: Kowalski* Adam.
2. Hasła w części geograficznej ułożone zostały w układzie alfabetycznym. Do
identyfikacji niemieckich nazw tychże obiektów dołączona zostanie stosowna konkordancja na końcu
tej części BhW.
Aby odnaleźć odpowiednie hasło geograficzne należy wpisać w pole wyszukiwania nazwę
miejscową z dodaniem (bez spacji) gwiazdki, np.: Kobylin*. Gdy nazwa jest dwuczłonowa, np. Winna
Góra, szukamy ją pod pierwszym elementem składowym, również z gwiazdką: Winna* Góra.
Poznań, 30 kwietnia 2005 r.
Ryszard Marciniak – Dyrektor Biblioteki PTPN
V. Skróty powszechnie stosowane
abp
arcybiskup
AE
Akademia Ekonomiczna
AM
Akademia Medyczna
B.
Bydgoszcz [miejsce wydania]
bibliogr.
bibliografia
Bl.
Blatt
Bll.
Blätter
b. m. wyd.
brak miejsca wydania
bp
biskup
b. r. wyd.
brak roku wydania
chor.
chorąży
[et al.]
et alii
gen.
generalny, generał
Gn.
Gniezno [miejsce wydania]
gnieźń.
gnieźnieński
hrsg.
herausgegeben
[i in.]
i inni
Inowr.
Inowrocław [miejsce wydania]
Inst.
Instytut
IZ
Instytut Zachodni
IZ-S
Instytut Zachodnio-Słowiański w Poznaniu
Jb.
Jahrbuch
Jb. Zs.
Jahrbuch Zeitschrift
Jhrg.
Jahrgang
kan.
kanonik
kaszt.
kasztelan
kor.
koronny/a
Kr.
Kraków [mioejsce wydania]
nadb.
nadbitka
nekr.
nekrolog
odb.
odbitka
oprac.
opracował/a, opracowali/ły
P.
Poznań [miejsce wydania]
P:
polemika
płk
pułkownik
pod red.
pod redakcją
pozn.
poznański
PP
Politechnika Poznańska
ppłk
podpułkownik
praca zbior.
poraca zbiorowa
R:
recenzja
red.
redakcja
repl.
replika
ryc.
rycina
star.
starosta
UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UP
Uniwersytet Poznański
UW
Uniwersytet Warszawski
Vjh.
Vierteljaresheft
W. Ks. Pozn.
Wielkie Księstwo Poznańskie
WKZ
Wojewódzki Konserwator Zabytków
VI. Skróty bibliograficzne
ABMK
AHFM
AK
Alb. chirurgów
AMM
APH
APLK
Architekci
ARoz.
AUNC
AW (obok
podano nr
pozycji)
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Lublin 1959-2003.
„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. P. [1924] 1939/1947-2003.
[Zmiany tyt.: 1925-1948 „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii
Nauk Przyrodniczych”, 1957-1985 „Archiwum Historii Medycyny”, od 1986
powrót do tyt. pierwotnego: „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”].
„Ateneum Kapłańskie”. Włocławek [1909] 1939, 1946-2003.
Album chirurgów polskich. Pod red. W. Rudowskiego i A. Śródki. Wr. 1990.
Absolwenci Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 18051950. Oprac. A. Białobłocki. P. 1995.
„Acta Poloniae Historica”. Wwa 1958-2003.
Borczyński M.: Almanach polskich leśników kombatantów. P. 1997.
Łoza S.: Architekci i budowniczowie w Polsce. Wwa 1954.
„Archeologické Rozhledy”. Praha 1949-2004.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. [Różne serie]. Toruń 1973-2004. [Tyt.
poprzedni: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.”
Różne serie. Toruń 1956-1972].
Wojtkowski A.: Bibliografia historii Wielkopolski. T. 1-2 z. 1-3 [hasła PoznańStobrawska oraz fotokopia szpalt korektowych i rękopisu z. 4-5 hasła StodołyTuczno]. P. 1937-1939. T. 2 z. 4-5 [wznowienie A. Wojtkowskiego] oraz z. 6-8
B. Zarys dz.
Balde
BHSz.
Bibl. archiw.
Bielecki Słownik
Bielińska
Bieniaszewski
Spisy
Biogramy
uczonych
Biskupi
Biskupi katol.
Biuletyn APAN
BIZM
Bogacka
Pastorały
Boniecki
Fotografie
Boras,
Trzeciakowski
BSB
Bulletin
Byli wśród nas
(AE)
Calendarium
Catalogus
codicum BJ
Chojn. SB
Chybiński
Cmentarz Zasł.
Czas. Geogr.
Członkowie PAN
Członkowie
tajnych tow.
CzPH
Dawni pisarze
DM
[hasła Tuczno-Żytowiecko] oprac. M. Łuczak [i in.]. P. 1994.
Kabaciński R., Kotowski W., Wojciak J.: Bydgoszcz. Zarys dziejów. B. 1980.
Beiträge zu einem biographischen Lexikon der Deutschen aus dem Raum der
Provinz Posen. Nach den 1978-1998 in der Zeitschrift „ „Der Kulturwart” von
Joachim Heinrich Balde herausgegebenen „ „Posener Biographien”. Herne
2003.
„Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”. Wwa [1932] 1939, 1946-2003. [Od 1949
zmiana tyt.: „Biuletyn Historii Sztuki”].
Pakulski J., Piechota R., Ryszewski B.: Bibliografia archiwistyki polskiej do
roku 1970. Wwa 1984.
Bielecki R.: Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 1-3
(A-R). Wwa 1995-1998.
Bielińska M.: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie z XIII w. Wr. 1967.
Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. A. Bieniaszewski.
Wr. 1987.
Biogramy uczonych polskich. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Cz. 1-8
i suplement. Wwa 1983-1993.
Nitecki P.: Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Wwa 1992.
Krasowski K.: Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. P.
1996.
Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”. Wwa 1959-2003.
„Biuletyn Informacyjny Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”.
Wwa 1955/1956-1987. [Zmiana tyt. 1959-1973 oraz 1975-1987: „Biuletyn
Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”, w 1974: „Biuletyn
Informacyjny Zarządu Muzeów”].
Bogacka K.: Pastorały w Polsce XI-XVIII w. Marki 2004.
Boniecki J.: Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
i innych archiwów państwowych. Wwa 1989.
Boras Z., L. Trzeciakowski: w dawnym Poznaniu. P. 1971.
Bydgoski słownik biograficzny. Praca zbior. pod red. J. Kutty. T. 1-5. B. 19941998.
Bulletin. [Wyd.] Academie Polonaise des Sciences et des Lettres. Centre
Polonais de Recherches Scientifiques de Paris. Paris 1948-1957.
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy. [AE w Poznaniu]. Red.
Z. Knakiewicz. P. 2001.
Dzieje Bydgoszczy. Calendarium. Red. Z. Guldon. B. 1968.
Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca
Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 1-6. Wratislaviae [et. alt.] 1980-1996.
Stromski Z.: Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275-1980. B.
1986.
Chybiński A.: Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800. Kr. 1949.
Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Red.
M.A. Smoczkiewiczowa. Wwa 1982.
„Czasopismo Geograficzne”. Łódź [i in.] [1923] 1939/1946-2002.
Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. [Oprac.] J. Krzyżanowska.
Wyd. 5 uaktualnione. Wr. 1990.
Paluszkiewicz M., Szews J.: Słownik biograficzny członków tajnych
towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918. P.
2000.
„Czasopismo Prawno-Historyczne”. P. 1948-2003.
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski.
Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1 (A-H). Wwa 2000.
„Deutsche Monatshefte in Polen”. Katowice [i in.] [1934/35] 1939-1942/43.
DP
Drukarze III cz. 1
Dubowski
DWP
DWZW
Dyrygenci
Dz. AM
Dz. B.
Dz. Kal.
Dz. Najn.
Dz. P.
Dz. UAM
Dz. Wlkp
Dz. ZG
EK
Enc. konsp. wlkp.
EP
EWoJ
EWoK
FAP
Filozofia
w Polsce
Gałka
Gaz. Gost.
Gaz. Pozn.
Gaz. Wyb. (P.)
Gaz. Zach.
Gąsiorowski,
Skierska
Oficjałowie
Generałowie
Gerber Studenci
GH
Gł. Katol.
Gł. Ostr.
Gł. Wlkp.
Guerquin
Gumowski
Skarby
Hensel Studia
„Dziennik Poznański”. Red. nacz. Konrad Napierała. P. 1991-1999.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 1: Wielkopolska.
Oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka. Wr. [i in.] 1977.
Dubowski A.: Zabytkowe kościoły Wielkopolski. P. 1956.
Dziesięć wieków Poznania. Praca zbior. pod red. K. Malinowskiego. T. 1-3. P.
1956.
„Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland”. P. 1940-1943.
Błaszczyk L. T.: Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX
wieku. Wwa 1964.
Dzieje Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego
i Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 1918-1989. P. 1989.
Mincer M.: Dzieje Bydgoszczy do roku 1806. Zielona Góra 1992.
Dzieje Kalisza. Praca zbior. pod red. W. Rusińskiego. P. 1977.
„Dzieje Najnowsze”. Wwa 1969-2004.
Dzieje Poznania. T. 1 cz. 1-2 pod red. J. Topolskiego, T. 2 cz. 1-2 pod red.
J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego. P. 1988-1998.
Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Red. Z. Grot. P.
1972.
Dzieje Wielkopolski. Kom. red. Cz. Łuczak [i in.]. T. 1-2. P. 1969-1973.
Dzieje Ziemi Gostyńskiej. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1979.
Encyklopedia katolicka. T. 1-9. Lublin 1973-2002.
Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945. Praca zbior. pod red.
M. Woźniaka. P. 1998.
„Express Poznańsk”i. P. 1947-1999.
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Oprac.
L. Grzebień przy współpr. zespołu jezuitów. Kr. 1996.
Encyklopedia wiedzy o książce. Wr. 1971.
„Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici
Posnaniensis”. Vol. 4-39. P. 1953-2001. [Tyt. poprzedni: „Fontes Praehistorici”.
Vol. 1-3. P. 1950-1952].
Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Red. B. Baczko [i in.]. Wr. 1971.
Gałka W.: o architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku.
P. 2001.
„Gazeta Gostyńska”. Gostyń 1990-2004.
„Gazeta Poznańska”. P. 1952-1975, 1981-2000.
„Gazeta Wyborcza”. [Dodatek:] „Gazeta Wielkopolska”. P. 1990 [od 16.11.]2004. [Zmiana tyt. „Gazeta Wyborcza - Poznań” od nr. 264 z 12.11.2001].
„Gazeta Zachodnia”. P. 1975-1981.
Gąsiorowski A., Skierska I.: Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy.
„Roczniki Historyczne” 61:1995 s. 37-86.
Kryska-Karski T., Żurakowski S.: Generałowie Polski niepodległej. Wwa 1991.
Gerber R.: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik
biograficzny. Wr. 1971.
„Grenzmärkische Heimatblätter”. Schneidemühl [1925] 1939-1942.
„Głos Katolicki”. P. 1945-1956
„Głos Ostrowski”. Ostrów Wielkopolski 1945/1946-1949.
„Głos Wielkopolski”. P. 1945-2004.
Guerquin B.: Zamki w Polsce. Wwa 1984.
Gumowski M.: Polskie skarby monet z X-XI wieku. Materiały. Wwa 1953.
Hensel
W.:
Studia
i materiały
do
osadnictwa
Wielkopolski
wczesnohistorycznej. T. 1-7. P. [i in.] 1950-1995. [T. 4 i 6 autorzy: W. Hensel,
Z. Hilczer-Kurnatowska, T. 7 autorzy: W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska,
Hilczerówna
Dorzecze
Hist. B.
Hist. nauki
HZ
Iks
Inowr. SB
Inwentarze 175075
Inwentarze 177679
Inwentarze 178084
Inwentarze 178592.
Inwentarze XVI poł. XVIII w.
IPSW
Jakóbczyk Studia
Jarecki POW
Kal. Bydg.
Kamińska Grody
Kanoniści
Kat. biskupów
Kawalerowie VM
KDW
KDWsn
KH
KHKM
KHNT
Kiersnowscy
Skarby
Klanowski
KMP
A. Łosińska].
Hilczerówna Z.: Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI w.
Wr. 1967.
Historia Bydgoszczy. Pod red. nauk. M. Biskupa. T. 1 Do roku 1920; T. 2 cz.1
1920-1939. Wwa [i in.] 1991-1999.
Historia nauki polskiej. Red. B. Suchodolski. T. 1-7, 9. Wr. 1970-1986.
„Historische Zeitschrift”. München [und andere] [1859] 1939-2003. [Przerwa
wyd.: styczeń 1944 - marzec 1949].
„Iks. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”. P. 1992-2000.
Inowrocławski słownik biograficzny. Pod red. E. Mikołajczaka. Z. 1-4.
Inowrocław 1991-2000.
Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T. 2. z lat 1750-1775. Wyd.
W. Rusiński. Wr. 1959.
Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z l. 1776-1792.
Część 1: Inwentarze z lat 1776-1779. Zebrał i oprac. W. Rusiński. Rocznik
Kaliski 14: 1981 s. 99-264.
Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z l. 1776-1792.
Część 2: Inwentarze z lat 1780-1784. Zebrał i oprac. W. Rusiński. Rocznik
Kaliski 15: 1982 s. 129-273.
Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z l. 1776-1792.
Część 3: Inwentarze z lat 1785-1792. Zebrał i oprac. W. Rusiński. Rocznik
Kaliski 16: 1983 s. 85-229 [indeksy s. 230-241].
Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T. 1. Od XVI do połowy
XVIII wieku. Wyd. W. Rusiński. Wr. 1955
Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze. T. 1-4. Wwa [i in.] 19591966.
Jakóbczyk W.: Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy
organicznej). T. 1-3. P. 1951-1967.
Jarecki M.: Aby pamięć nie zaginęła. Słupca 2001.
„Kalendarz Bydgoski”. B. 1968-2004.
Kamińska J.: Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle
osadnictwa. Łódź 1953.
Polscy kanoniści (wiek XIX i XX). Zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył
J. R. Bar. Cz. 1-2. Wwa 1981.
Katalogi biskupów poznańskich. Oprac. J. Wiesiołowski. P. 2004.
Kawalerowie Virtuti Militari: 1792-1945. Słownik biograficzny. T. 2 (19141921) cz. 1-2. Koszalin 1991-1993, T. 3 (1939) cz.1. Koszalin 1997, T. 4 (19391945) cz. 1. Koszalin 1995, T. 5 (Konspiracja 1939-1945) cz. 1. Koszalin 1999
oraz poza numeracją: G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz: Kawalerowie Virtuti
Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za ojczyznę z lat 1863-1864, 19141945. Koszalin 1997 oraz K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki:
Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich. Wwa 2000.
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6-11. P.1982-1999. [T. 1-5 wyd. P.
1877-1908].
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. Seria nowa. Z. 1: Dokumenty opactwa
benedyktynów w Lubiniu z XIII-XV w. Wyd. i oprac. Z. Perzanowski. P. 1975.
„Kwartalnik Historyczny”. Lwów [1887] 1939, Kraków [i in.] 1947-2000.
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”. Wwa 1953-2000.
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. Wwa 1956-2000.
Kiersnowscy T. i R.: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza.
Materiały. Wwa 1959.
Klanowski T.: Germanizacja gimnazjów w Wielkim Księstwie Poznańskim
i opór młodzieży polskiej w latach 1870-1914 na przykładzie Gimnazjum Marii
Magdaleny w Poznaniu. P. 1962.
„Kronika Miasta Poznania”. P. [1923] 1939, 1945-2004.
KMuz.
Konsp. pomor.
Korth
Kościół W. Ks. P.
KowalskaPietrzak Prałaci
Kozłowski
Wielkopolska
Kron. AM
Kron. DWł.
Kron. UP
Kronika
karmelitów
Kronika pisarzy
Kroniki
benedyktynek
Kroniki
bernardynów
Krygier
Księga kupiectwa
Księża
Kto był kim
Kultura i Sztuka
Kunert Słownik
Kurnatowska,
Łosińska
KW
Kwilecki
Ziemiaństwo
Kwilecki
Ziemiaństwo II
KZBPP
KZSzt.
LBP
Leśny Ze studiów
LIK
„Kwartalnik Muzealny”. Kr. 1948-1949.
Komorowski K.: Konspiracja pomorska 1939-1947. Leksykon. Gdańsk 1993.
Korth R.: Die preussische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. Ein
Beitrag zur preussischen Polenpolitik der Ära Bülow. Würzburg 1963.
Zieliński Z.: Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w l. 18481865. Lublin 1973.
Kowalska-Pietrzak A.: Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV
wieku. Łódź 2004.
Kozłowski J.: Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918. P.
2004.
Kronika Akademii Medycznej w Poznaniu. Od stycznia 1950 do 30 września
1957. Red. A. Wrzosek [i in.]. T. 1-3. P. 1959.
„Kronika Diecezji Włocławskiej”. Włocławek [1927] 1939, 1945-2004.
Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny... [1923/1924-1936/1937,
1945-1954/1955] P. 1929-1938, 1958. [Kontynuowana pod tyt.: Kronika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: za rok szkolny...
1955/1956-1980/1981, 1984/1985-1992/1993. P. 1957-1993].
Kronika poznańskich karmelitów bosych. Oprac. P. F. Neumann. P. 2001.
Kronika poznańskich pisarzy miejskich. Oprac. J. Wiesiołowski. P. 2004.
Kroniki benedyktynek poznańskich. Oprac. M. Borkowska [i in.]. P. 2001.
Kroniki bernardynów poznańskich. Oprac. S. B. Tomczak i J. Wiesiołowski. P.
2002.
Krygier R.: Wpisani w dzieje ziemi szamotulskiej. Wybór biogramów.
Szamotuły 1998.
Januszkiewicz M. J., Pleskaczyński A.: Swój do swego. Księga kupiectwa
poznańskiego. P. 2004.
Księża społecznicy w Wielkopolsce 1849-1919. Słownik biograficzny. Zesp.
red. M. Banaszak [i in] T. 1. Gn. 1992.
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. nauk. J. M. Majchrowski przy
współpracy G. Mazura i K. Stepana. T. 1-2. Wwa 1994.
„Kultura i Sztuka”. Dodatek tygodniowy dziennika „Ilustrowany Kurier
Polski”. B. 1945 [od nr. 6]-1959. [Jest to integralna część dziennika, ale posiada
oddzielną numerację, po 1959 r. został przekształcony w stałą rubrykę
kulturalną].
Kunert A. K.: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. T. 13. Wwa 1987-1991.
Hilczer-Kurnatowska Z., A. Łosińska: Weryfikacja grodzisk wielkopolskich na
półmetku. „Fontes Archeologici Posnaniensis” 32: 1981 s. 25-62.
„Kronika Wielkopolski”. P. 1973-2004.
Kwilecki A.: Ziemiaństwo wielkopolskie. Wwa 1998.
Kwilecki A.: Ziemiaństwo wielkopolskie: między wsią a miastem. P. 2001.
Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 1 (woj.
poznańskie) z. 1 (pow. Gostyń). Wr. 1958.
Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 2 (woj. łódzkie) z. 10. T. 5 (woj.
poznańskie) z. 1-29. T. 11 (woj. bydgoskie) z. 1-21 [wykorzystano: z. 1, 3, 8,
10-11, 13-14, 16, 18, 20, 21]. Wwa 1958-1988.
Liber beneficiorum dioecesis posnaniensis anni 1510. Księga uposażenia
diecezji poznańskiej z roku 1510. Wyd. J. Nowacki. P. 1950.
Leśny J.: Ze studiów nad osadnictwem i dziejami Ziemi Pałuckiej we
wczesnym średniowieczu. „Slavia Antiqua” 22: 1975 s. 123-176.
„Leszczyński Informator Kulturalny”. Leszno 1977-2004. [Od nr. 2/1978
LL
Loewenthal Juden
LWK 1564/65
LWK 1628/32
Maciejewski
Episkopat
Majątki wlkp.
Malinowski
Muratorzy
Małyszko
Cmentarze
Mann Handbuch
Mapa grodzisk
Martyrol.
MGG
Ministrowie
MK
Motty
MPHsn.
MPT
MSPP
Münch
MW
Napisy
pamiątkowe
Nauczyciele MM
Nauka w Wlkp
NDB
NL
Nowacki
Nowy Korbut
NP
NRHA
NŚ
zmiana tyt.: „Informator Kulturalny Województwa Leszczyńskiego”, od nr.
6/1980 zmiana tyt.: „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa
Leszczyńskiego”, od nr. 1/1999 zmiana tyt.: „Informator Kulturalny
i Turystyczny Południowo-Zachodniej Wielkopolski”].
„Literatura Ludowa”. Wwa [i in.] 1957-2004.
Loewenthal E. G.: Juden in Preussen. Biographisches Verzeichnis. Berlin 1982.
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. 1564-1565. Cz. 1-2 oraz
Indeksy do cz. 1-2. B. 1961-1963.
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632. Wyd. Z.
Guldon. Cz. 1-3. Wr. 1967-1969.
Maciejewski J.: Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320. Kr. [i in.] 2003.
Majątki wielkopolskie. T. 1-7. Szreniawa 1994-2002.
Malinowski K.: Muratorzy wielkopolscy drugiej połowy 17 w. P. 1948.
Małyszko S.: Zabytkowe cmentarze przy rogatce w Kaliszu. Kalisz 2003.
Biographische Handbuch für das preussische Abgeordnetenhaus 1867-1918.
Bearb. von B. Mann unter Mitarb. von M. Doerry. Düsseldorf 1988.
Mapa grodzisk w Polsce. Praca zbior. pod red. W. Antoniewicza i Z.
Wartołowskiej. Wr. 1964.
Jacewicz W., Woś J.: Martyrologium polskiego duchowieństwa
rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Z. 1-5.
Wwa 1977-1981.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik.
Bd. 1-16. Kassel 1949-1979.
Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945. Red. M. Baumgart [i in.]. Szczecin
2001.
„Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. P. 1946-2004.
Motty M.: Przechadzki po mieście. Oprac. i posłowiem opatrzył Z. Grot. T. 1-2.
Wwa 1957.
Monumenta Poloniae Historica. Series Nova. Pomniki dziejowe Polski. Ser. 2.
T. 1-11. Kr. 1946-1994.
Miasta polskie w tysiącleciu. Red. S. Pazyra [i in.]. T. 1-2. Wr. 1965-1967.
Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1-2. Wwa 1966.
Münch H.: Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku. Kr.
1946.
„Myśl Współczesna”. Łódź 1946-1951.
Wojtkowiak Z.: Napisy pamiątkowe miasta Poznania. Nowożytne tablice
zewnętrzne: poł. XIX - początek XXI wieku. P. 2004.
Nauczyciele Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 17931996. Oprac. A. Białobłocki. P. 1998.
Nauka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały. Praca
zbior. pod red. G. Labudy przy współudziale W. Jakóbczyka i S. Weymana. P.
1973.
Neue Deutsche Biographie. Bd. 1-21 [do: Rohlofs]. Berlin 1953-2003.
„Nowiny Lekarskie”. P. [1889] 1939, 1945-1950.
Nowacki J.: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. 1-2. P. 1959-1964.
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Red. K. Budzyk. T. 1-18. Wwa
1963-2000.
„Nasza Przeszłość”. Kr. 1946-2004.
„Nadwarciański Rocznik Historyczny”. Gorzów Wielkopolski 1994-2004.
„Nowy Świat”. Tygodniowy dodatek do „Głosu Wielkopolskiego”. P. 1950 (od
29.10.)-1959 (do 6/7.09.). [Tyt. poprzedni: „Świat”. Ilustrowany dodatek
tygodniowy do „Głosu Wielkopolskiego”. P. 1946 (od 6.10.)-1950 (do 26.02.)].
Nurt
Obywatel
„Ojczyzna”
Opalenicki SB
Oracki Słownik
OWKalisza
Pan. Leszcz.
PAntrop.
PArch.
PBK
PGeogr.
PH
PHum.
Pisarze Wlkp.
PLit.
PLub.
PLudu
PMMAEŁ
Pol. Zach.
Polscy pisarze
Posłowie
PPK
Prasa
Przew. APAN
Przew. Kat.
Przybecki
PSB
PSocjal.
PSzL
PTeatr.
PTPN
PWlkp.
PZach.
RAP
RARP
RAU
RDSG
RDzPWlkp
„Nurt”. P. 1965-1989.
„Obywatel”. Murowana Goślina 1990-2000.
„Ojczyzna” 1939-1945. Dokumenty. Wspomnienia. Publicystyka. Red.
Z. Mazur [i in.]. P. 2004.
Opalenicki słownik biograficzny. Pod red. B. Wojcieszaka. T. 1-2. Opalenica
1993-1994.
Oracki T.: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV w.
do 1945 roku. Wwa 1963.
Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza
i regionu kaliskiego. T.1-3. P. 1960-1962.
„Panorama Leszczyńska”. Leszno 1979-2004. [Tyt. poprzedni: „Życie
Nadodrza” 1971 nr 10-1979 nr 11].
„Przegląd Antropologiczny”. P. [1926] 1939/1945-2002.
„Przegląd Archeologiczny”. P. [1919/1921] 1937/1939, 1946/1947-2003.
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”. Kórnik [1929] 1939/1945-2003.
„Przegląd Geograficzny”. Wwa [1918] 1939/1945-2003.
„Przegląd Historyczny”. Wwa [1905] 1939, 1946-2004.
„Przegląd Humanistyczny”. Wwa 1957-2004.
Chadzinikolau N., Mańkowski J.: Pisarze Wielkopolski. Informator. P. 1971.
„Pamietnik Literacki”. Lwów [1902] 1946-2003.
„Przegląd Lubuski”. Zielona Góra 1971-1983.
„Przyjaciel Ludu”. Leszno 1986-2000.
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Ser.
Etnograficzna. Nr 1-28. Łódź 1957-1988. Ser. Archeologiczna. Nr 1-42. Łódź
1956-2000. Ser. Numizmatyczna i Konserwatorska. Nr 1-10. Łódź 1981-1993].
„Polska Zachodnia”. P. 1945-1950.
Bartelski L. M.: Polscy pisarze współcześni 1939-1991. Leksykon. Wwa 1995.
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik
biograficzny. T. 1-2. Wwa 1998-2000.
„Polski Przegląd Kartograficzny”. Wwa 1969-2004.
Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 1-4. Pod red. M. Kosmana.
P. 1995-1998.
Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Oprac. H. Krajewska i A. Kulecka.
Wwa 1999
„Przewodnik Katolicki”. P. [1895] 1939, Jednodniówka z 1947, 1956-2004.
Przybecki M.: z dziejów staro-klasycznego Gimnazjum św. Marii Magdaleny
w Poznaniu. P. 1990.
Polski Słownik Biograficzny. T. 1-42 oraz Suplement. Kr. [i in.] [1935] 1939,
1946-2000.
„Przegląd Socjalistyczny”. Miesięcznik Centralnego Komitetu Wykonawczego
PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej]. Wwa 1945-1948.
Polska Sztuka Ludowa. Wwa 1947-1990.
„Pamiętnik Teatralny”. Wwa 1952-2003.
Veritate et scientia. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Wwa 1982.
„Przegląd Wielkopolski”. P. 1939, 1946-1947, 1987-2000.
„Przegląd Zachodni”. P. 1945-2000.
„Rocznik Archidiecezji Poznańskiej”. P. 1947-2000.
„Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”. P. 1972-2000.
Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”. Kr. [1873] 1939/40,
1945/1946-1947/1952. [Zmiana tyt. 1891/1892-1947/1952 Rocznik Akademii
Umiejętności].
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. P. [1931-1938] 1939 wyd.
w 1946-2000.
„Roczniki Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/19”. P. 1947.
RH
RHum.
RKal.
RKon.
RL
RLeszcz.
RLub.
RMNRSz.
RNn.
Rogall
Geistlichkeit
Rosin
Rospond Słownik
etym.
Rota
RPAN(Kr.)
RPil.
RPPO 1441
RPTG
Ruch PES
Rusiński
Struktura
RWWsch.
Rymut Nazwy
SA
SAdw.
SAP
SBKS
SBP
SBPNM
SBPW
SBTech.
SBTP I
SBTP II
SBWP-W I
SBWP-W zeszyt
próbny
Serwański
„Roczniki Historyczne”. P. [1925] 1939/1946-2000.
„Roczniki Humanistyczne”. Lublin 1949-2004.
„Rocznik Kaliski”. P. 1968-2000.
„Rocznik Koniński”. P. 1977-1982, 1997-1999.
„Ruch Literacki”. Kr. 1960-2000.
„Rocznik Leszczyński”. P. 1977-1987.
„Rocznik Lubuski”. Zielona Góra 1959-2000.
„Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”. P. 1976-2000.
„Rocznik Nadnotecki”. P. [i in.] 1966-1999.
Rogall J.: Die Geistlichkeit der Evangelisch-Unierten Kirche in der Provinz
Posen 1871-1914 und ihr Verhältnis zur preussischen Polenpolitik. Marburg and
der Lahn 1990.
Rosin R.: Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa. Łódź
1961.
Rospond S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wr. 1984.
Causae Polonae coram Sacra Romana Rota XV-XVII saec.: explanatio
processuum et regesta documentorum. Ed. Ch. Bukowska-Gorgoni. Roma 1995.
„Rocznik. Polska Akademia Nauk”. Oddział w Krakowie. Kr. 1957/1958-1996.
„Rocznik Pilski”. P. 1960-1962.
Rejestr poborowy powiatu ostrzeszowskiego z 1441 r. Wyd. S. Nawrocki.
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 5: 1959 z. 1 s. 221-224.
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego”. Kr. [1927] 1939, 19461980. [Wcześniej i później pod in. tytułami!]
„Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”. P. 1921-1924, 1958-1960 z. 2. [Zmiana tyt.:
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. P. 1925-1939; 1960 z. 32004].
Rusiński W.: Struktura osadnictwa i zaludnienie powiatu kaliskiego w 1789 r.
„Rocznik Kaliski” 3: 1970 s. 53-116.
„Rocznik Wielkopolski Wschodniej”. P. 1973-1976.
Rymut K.: Nazwy miast Polski. Wr. 1987.
„Slavia Antiqua”. P. 1948-2000.
Słownik biograficzny adwokatów polskich. Kom. red. Kom. red. Z. CzeszejkoSochacki [i in.]. T. 1-2. Wwa 1980-1988.
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających [od t. 4 adnotacja:
(zmarłych przed 1966 r.)] . Malarze, rzeźbiarze, graficy. Zesp. red. J. MaurinBiałostacka [i in.]. T. 1-7. Wrocław 1971-2003 [t. 6:1998, t. 7:2003].
Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. Kom. red. R. Bender
[i in.]. T. 1-3. Wwa 1991-1995.
Słownik biologów polskich. Red. S. Feliksiak. Wwa 1987.
Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Kom. red.
B. Popielski [i in.] T. 1-2 z. 1-4. Wwa 1991-2000. [t. 2 z.4:2002]
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Red. nauk.
A. Czubiński [i in.]. P. 2002.
Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1-8. Wwa 1989-1998. [wyszło do
t. 14:2003]
Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. Kom. red. S. Dąbrowski
[i in.]. [T.1]. Wwa 1973.
Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980. Napisał i oprac. zesp.
w składzie B. Berger [i in.] T. 2. Wwa 1994.
Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej: ziemi kaliskiej.
Pod red. H. Tadeusiewicz. T. 1-2. Kalisz 1998-2003.
Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej: zeszyt próbny.
Red. E. Polanowski. Kalisz 1993.
Serwański E.: Wielkopolska w cieniu swastyki. Wwa 1970.
SFiloz.
SGraf.
SHGWPŚ
SHGZWŚ
SHist.
SiMDW
Skarby - Atlas
Skuratowicz
Dwory
SLek.
SMK
SMP
SO
SPis.
SPis. K. i P.
SPKP
SPKP suplement
SPKP suplement
2
Spraw. Arch.
Spraw. PAN
Spraw. PAU
Spraw. PMA
Spraw. PTPN
Spraw. TNT
Spraw. Tow.
Nauk. KUL
Spraw. WHNS
PTPN
Spraw. WTN
SSS
SWB
Słownik filozofów. Red. I. krońska; autorzy artykułów K. Ajdukiewicz [i in.].
T. 1. Wwa 1966.
Mulczyński J.: Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku
urodzonych do 1939 roku. P. 1996.
Słownik
historyczno-geograficzny
województwa
poznańskiego
w średniowieczu. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Cz. 1-4 cz. 2. Wr. 1982-2003.
[cz. 3:1993-1999, cz. 4:2001-2003].
Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu. Oprac.
R. Rosin. Wwa 1963.
Słownik historyków polskich. Oprac. M. Prosińska-Jackl; autorzy biogramów
K. Baczkowski [i in.].Wwa 1994.
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. P. 1955-1994.
Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas. Oprac. L. Gajewski
[i in.]. Wr. 1982.
Skuratowicz J.: Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim. P. 1981.
Szarejko P.: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1-6. Wwa 1991-2001.
Winiowicz K.: Słownik muzyków z Kościańskiego. Kościan 1997.
Słownik muzyków polskich. T. 1-2. Kr. 1964-1967.
„Slavia Occidentalis”. P. [1921] 1947-2000.
Słownik pisarzy. Wrocław 1971
Mrozek Z.: Mały słownik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1991). B. 1992.
Słownik pracowników książki polskiej. Pod red. I. Treichel. Wwa 1972.
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Pod red. I. Treichel. Wwa
1986.
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2. Pod red. H. Tadeusiewicz.
Wwa 2000.
Sprawozdania Archeologiczne. Wr. [i in.] 1955-2000.
„Sprawozdania z Czynności i Prac”. Polska Akademia Nauk. Wwa 1953-1963.
[Kontynuacja pod in. tytułami].
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”. Kr.
[1920] 1939, 1945-1952, 1989/1990-2000. [Poprzednie roczniki pod in.
tytułami].
Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego. T. 1-5. Wwa 19451953. [T. 5 za 1953 zawiera Index I-V (1945-1953) wyd. 1956].
„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. P. [1928]
1945/1946 [zawiera sprawozdanie za 1939-1945]-1972. [Od Nr. 91 za 1973
podział na Sprawozdania poszczególnych Wydziałów PTPN].
„Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu”. Toruń 1947/1948-2000.
Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika
Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nr 3-17.
Lublin 1948/1949-1968. [Tytuł poprzedni: Sprawozdania z Czynności
Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Nr 1-2. Lublin 1945/1947-1947/1948; tytuł
następny: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Nr 18-21 Lublin 1969-1971].
Sprawozdania. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. P. 1973-1990. [Kontynuacja: Sprawozdania za lata 1990-1998:
wydziały II do VIII. P. 2001].
„Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”. Wr. 1946-1955.
[Od R. 11 z 1956 podział na serie].
Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian
od czasów najdawniejszych. Pod. red. W. Kowalenki [i in.]. T. 1-7 oraz 8 cz. 12 suplementy i indeksy. P. 1961-1996.
Słownik bibliotekarzy wielkopolskich: 1918-2000. Pod red. F. Łozowskiego. P.
SWPP
Sylwetki
Wielkopolan
SZ
Szam. Inf.
Szkice przedst.
med. pozn.
Szkoła Kaliska
SzSP Architektura
SzSP - Malarstwo
SŹ
Ślaski,
Tabaczyński
Śródka
Świechowski
Tabaczyński
Teki Hist.
Teolodzy
Tezlaff
Tłoczek
Trzeciakowski
Kulturkampf
Tyg. Powsz.
Tyg. Zach.
Udział duch.
Urzędnicy
centralni Spisy
WA
WAG
Wędzki Rozwój
osadnictwa
WH
Widnokrąg
Wielkopolanie
Wiliński
Wlkp. Wyb. Źr.
WNA
2001.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac.
E. Korzeniewskiej. T. 1-4. Wwa 1963-1966.
Kosmanowie B. i M.: Sylwetki Wielkopolan. P. 1988.
zesp.
pod
red.
„Strażnica Zachodnia”. P. [i in.] [1922] 1939, 1946-1950.
„Szamotulski Informator”. Szamotuły 1945-1946. [W 1945 wyd. pod tyt.:
„Informator Szamotulski”].
Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. Praca
zbior. pod red. J. Hasika i R. K. Meissnera. P. 1991.
Szkoła kaliska: i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu:
nauczyciele i wychowankowie. Pod red. K. Walczaka. Kalisz 1998.
Sztuka sakralna w Polsce. Architektura. Red. A. Krause. Wwa 1956.
Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo. Oprac. T. Dobrzeniecki,
J. Ruszczycówna, Z. Niesiołowska-Rotherowa. Wwa 1958.
Studia Źródłoznawcze. Wydawnictwo seryjne poświęcone naukom
pomocniczym historii oraz źródłoznawstwu polskiemu i powszechnemu. T. 141. Wwa [i in.] 1957-2003.
Ślaski J., Tabaczyński S.: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne
Wielkopolski. Materiały. Wwa 1959.
Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 1-4. Wwa 1994-1998.
Świechowski Z.: Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków. Wr.
1963.
Tabaczyński S.: z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami srebrnymi
Wielkopolski. Wwa 1958.
„Teki Historyczne”. Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii.
T. 1-22. Londyn 1947-1999.
Słownik polskich teologów katolickich. Lexicon theologorum catholicorum
Poloniae. Pod red. H. E. Wyczawskiego.T. 1-8. Wwa [i in.] 1981-1995.
Tezlaff W.: 2000 Kurzbiographien bedeutender deutscher Juden des
Jahrhunderte. Lindhorst 1982.
Tłoczek I. F.: Miasteczka rolnicze w Wielkopolsce. Wwa 1955.
Trzeciakowski L.: Kulturkampf w zaborze pruskim. P. 1970.
„Tygodnik Powszechny”. Kr. 1945-1953; 1956-2000.
„Tygodnik Zachodni”. P. 1956-1960.
Kącki F.: Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim
1918-1919. „Novum” 1971 nr 12 [specjalny] s. 31-119.
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac.
K. Chłapowski [i in.]. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992.
„Wiadomości Archeologiczne”. Wwa [1873] 1939 [reedycja 1948]-1991/2001.
„Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Gniezno 1946-2000.
Wędzki A.: Rozwój osadnictwa i podziały terytorialne Ziemi Lądzkiej do końca
XIV wieku. „Slavia Antiqua” 13: 1966 s. 1-141.
„Wiadomości Historyczne”. Wwa 1948-1953.
„Widnokrąg”. Tygodniowy dodatek społeczno-kulturalny Gazety Poznańskiej.
P. 1949, 1951.
Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbior. pod red. W. Jakóbczyka. T. 1-2. P.
1966-1969.
Wiliński S.: Granitowe kościoły wiejskie XII wieku w Wielkopolsce. „Przegląd
Zachodni” 8: 1952 nr 11/12 s. 417-432.
Wielkopolska. Wybór źródeł. Oprac. W. Jakóbczyk. T. 1 (1815-1850)-2 (18511914). Wr. 1952-1954.
„Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”. Kr. [1889] 1938/1939-
WNum.
Wojciechowska
Wolnomularze
Wróblewski
WSB
Współcz. pisarze
WTK
Wybitni hist.
wlkp.
Wybitni Wlkp.
Zakrzewski
Zakrzewski
Ulicami
Zap. TNT
Zasł. Pomorzanie
Zasł. Wlkp.
ZfO
ZH
Zielińska Poczet
Zieliński
Wykonanie
Ziemia
wrzesińska
Ziemianie
ZiZM
Znaki
ZNUAM
ZOW
1940/1948. [Kontynuacja: „Wiadomości Numizmatyczne” 1957-2000].
„Wiadomości Numizmatyczne”. Wwa 1957-2000.
Wojciechowska M.: Materiały do dziejów katolickich towarzystw robotników
polskich w Wielkopolsce. [W:] Poznańskie Studia Teologiczne T. 6: 1986 s.
399-422.
Hass L.: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik
biograficzny. Wwa 1999.
Wróblewski J.: Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy
Niemieckiej w latach 1843-1939. Olsztyn 1975.
Wielkopolski słownik biograficzny. Kom. red. A. Gąsiorowski [i in.]. Wwa
1981.
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny.
Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 1-8. Wwa 2003.
„Wrocławski Tygodnik Katolików”. Wr. 1953-1957 [Kontynuacja od nr. 9
1957: „Tygodnik Katolików”].
Wybitni historycy wielkopolscy. Praca zbior. pod red. J. Strzelczyka. P. 1989.
Wybitni Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbior. pod red. W. Jakóbczyka. P.
1959.
Zakrzewski Z.: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa 1983.
Zakrzewski Z.: Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918-1939. P.
1985.
„Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”. Toruń [1908] 1939/1945-1954.
[Kontynuacja: „Zapiski Historyczne” 1955-2002].
Zasłużeni Pomorzanie w latach II wojny światowej. Szkice biograficzne. Wr.
1984.
Jakóbczyk W.: Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku. Wwa 1987.
„Zeitschrift für Ostforschung”. Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa.
Marburg/Lahn 1952-2004. [Zmiana tyt. od 1995: „Zeitschrift für
Ostmitteleuropa Forschung”].
„Zapiski Historyczne” P. [i in.] 1955-2002. [Tytuł poprzedni: „Zapiski
Towarzystwa Naukowego w Toruniu”].
Zielińska T.: Poczet polskich rodów arystokratycznych. Wwa 1997.
Zieliński Z.: Wykonanie ustawy Sejmu pruskiego z 11 maja 1873 r.
o kształceniu i zatrudnieniu duchowieństwa na terenie Archidiecezji
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 1873-1887. [W:] Studia historyczne. T. 2. Lublin
1968 s. 7-107.
Ziemia wrzesińska. Przeszłośc i teraźniejszość. Pod red. J. Deresiewicza. Wwa
1978.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. [W cz.1-3 dodatkowy
podtytuł: Życiorysy]. Kom. red. J. Leskiewiczowa [i in.]. Cz. [1]-6. Wwa 19922002.
Zrodziła ich Ziemia Mogileńska. Praca zbior. pod red. Cz. Łuczaka. P. 1997.
Znaki pamięci: ...ludziom regionu Pomorza i Kujaw trwale związanym
z dziennikarstwem na tej ziemi spoczywającym. Autor biogramów
J. Brodziński [i in.]. B. 1999.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Różne
serie]. P. 1956-1973.
„Z Otchłani Wieków”. P. [1926] 1945-1988, 1999-2002.
Adamierz* (Słupca) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 79.
Adamin* (Koło)
Adamka* (Poddębice)?
Adamki* (Kalisz)
=Adamowice* - niezidentyfikowana osada, leżała prawdopodobnie koło miejscowości Drużyn (Nowy
Tomyśl). Słowniki: SHGWPŚ
Adamowiec* (Wolsztyn)
Adamowo* (Aleksandrów Kuj.)?
Adamowo* (Sępólno Krajeńskie)
Adamowo* (Szubin)
Adamowo* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 89-91.
Adamowo* (Leszno, grom. Krzycko Wlk)
Adamowo* (Leszno, grom. Osieczna) Monografie: S. Jędraś: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno
1994, s. 418-9. Folwark: Majątki wlkp. T. 4, s. 1, il.
Adamowo* (Wolsztyn)
Adamowo* (Międzyrzecz)
Adamowo* - Kolonia (Sępólno Krajeńskie)
Adamów* (Kalisz)
Adamów* (Konin, grom. Brzeźno)
Adamów* (Konin, grom. Golina)
Adamówek* (Kalisz)
Adelin* (Kalisz)
Adolfowo* (Chodzież) – Adolfsheim (b. Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar
Posen. Kiel 1970, s. 187.
Adolfowo* (Wągrowiec)
Adolfowo* (Wolsztyn)
Agnieszków* (Kalisz)
Akacja* (Ostrzeszów)
Albertowsko* (Nowy Tomyśl) Monografie: P. Anders: Grodzisk Wielkopolski. P. 1995, s. 49.
Grodzisko: Hensel: Studia. T. 1 s. 9. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 329, il.
Albertów* (Kępno)
Albertów* (Turek)
Albertynowo* (Wągrowiec)
=Albrechtowo* - niezidentyfikowana osada koło m. Chrząstowo (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Bielińska, s. 263-355.
Aleksandria* (Kalisz)
Aleksandrowo* (Bydgoszcz)
Aleksandrowo* (Szubin, grom. Piechcin)
Aleksandrowo* (Szubin, grom. Szubin)
Aleksandrowo* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 21. Przyczynki:
DzZG, s. 185.
Aleksandrowo* (Międzychód)
Aleksandrowo* (Szamotuły)
Aleksandrowo* (Wągrowiec)
Aleksandrowo* (Wolsztyn)
Aleksandrów* (Poddębice)?
Aleksandrów* (Jarocin)
Aleksandrów* (Kalisz)
Aleksandrów* (Środa) Opracowania: M. Florczak: A. Wiadomości Lokalne 1999 nr 1 s. 14.
Aleksandrów* (Turek)
Aleksandrówek* (Poddębice, grom. Lubola)?
Aleksandrówek* (Poddębice, m.Uniejów)
Aleksandrówek* (Konin)
Aleksandrówka* (Koło)
Aleksandrówko* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 21.
Aleksandrówko* (Wolsztyn)
Aleksów* (Turek)
Alfonsów* (Poddębice, grom. Drużbin)?
Algier* (Nowy Tomyśl) Monografie: A. Śmigielski: Lwówek. P. 1994, s. 43.
Alinia* (Turek)
Alinowo* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 72-5.
Ameryka* (Inowrocław)
Ameryka* (Szubin)
Amilkarowo* (Września)
=Amsberg* patrz Marunówko (Czarnków)
Anastazewo* (Gniezno) Monografie: P. Maluśkiewicz:
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 112-3.
Województwo
konińskie.
Szkic
=Andrzejowo* - niezidentyfikowana wieś pod Poznaniem. Słowniki: SHGWPŚ
Andrzejewo* (Słupca) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 252.
=Andrzejewo* (Środa) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 9 [znaleziska archeologiczne].
Andrzejów* (Wieruszów)?
Andrzejów* (Turek)
Andrzejów* - Głąba (Wieruszów)?
Andrzejówka* (Turek)
Andrzejpole* (Środa)
Anielew* (Konin)
Anielewo* (Gniezno)
Anielewo* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 25-6.
Anielewo* (Słupca)
Anielin* (Bydgoszcz)
Anielin* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 22-3. Przyczynki: DzZG,
s. 195.
Anielin* (Kalisz)
Anieliniec* (Bydgoszcz)
Anieliny* (Wyrzysk)
Aniołka* Druga (Kępno) Numizmatyka: Znaleziska monet, s. 83.
Aniołka* Pierwsza (Kępno)?
Aniołki* (Ostrzeszów)
Annapol* (Jarocin)
Annapol* (Rawicz)
Annogóra* (Szamotuły)
Annopol* (Kalisz) Onomastyka: M. Karaś: Nazwy miejscowe typu A., Białogard w języku polskim
i w innych językach słowiańskich. Onomastica Slavogermanica 5: 1970 s. 73-9. – M. Karaś:
Nazwy miejscowe typu A., Tarnogród w języku polskim na tle słowiańskim. [W:] Četvrto
zasedanie na Megunarodnata Komisija na Slovenska Onomastika. Skopje 1971, s. 105-13.
Annopole* (Złotów)
Annopole* (Środa)
Annowo* (Szubin)
Annowo* (Żnin)
Annowo* (Poznań)
Annówka* (Kalisz)
Anteczków* [Antonin] (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 24.
Antomir* (Koło)
Antoniewo* (Bydgoszcz)
Antoniewo* (Szubin)
Antoniewo* (Czarnków)
Antoniewo* (Ostrzeszów)
Antoniewo* (Poznań)
Antoniewo* (Rawicz)
Antoniewo* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
=Antonienhof (b. Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970,
s. 188, il. Opracowania: E. Nadolski: Międzynarodowy obóz jeniecki w A. pod Skokami.
KW 1999 nr 2 s. 26-36.
Antonin* (Jarocin)
Antonin* (Kalisz)
Antonin* (Koło)
Antonin* (Oborniki)
Antonin* (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 125-8, il. Kaplica p.w. NPM
Ostrobramskiej: KZSzt T. 5 z. 16, s. 1. – J. Fogel: Kościoły Wielkopolski, Kujaw i Ziemi
Lubuskiej z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808-1849). P. 1998, s. 20-1,
il. Zespół pałacowy: +G. Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. 2.
Nordostdeutschland. Berlin 1940. – KZSzt T. 5 z. 16, s. 1, il. 11. – F. Kowalski: z pobytu
Chopina w A. Południowa Wielkopolska 4: 1965, 2, s. 1-2. – Z. Ostrowska-Kębłowska:
Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu. P. 1975, s. 38-49 , il. 18-24. – Fryderyk Chopin A. Kalisz 1979, 6 k., il. [przewodnik po stałej ekspozycji]. – R. Hauk: Pałac myśliwski w A.
Zabytek i obiekt muzealny. RKal. 14: 1981 s. 354-8. – F. Kowalski: A. - wielkopolskie
centrum kultu Chopina. Ostrów Wlkp. 1982, 8 s., il. – Pałac Myśliwski - Dom Pracy Twórczej
w A. Oprac. R. Bieniecki. Kalisz 1984, 15 s., il. – Pałac Myśliwski - Dom Pracy Twórczej
w A. Oprac. R. Bieniecki. Wyd. 2. Kalisz 1985, 14 s., il. – P. Domachowski: Weekend
w pałacu. Iks 1992 nr 6 s. 43. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 19, il. – Majątki wlkp.
T. 3, s. 1-8, il. – P. Maluśkiewicz: A. pałac pełen muzyki. Iks 2002 maj s. 56, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 11-2, il. – A. Pieniążek: Pałac w A. Spotkania z Zabytkami 2003 nr 3 s.
14-6, il. – Perły architektury drewnianej. Tekst Jerzy Adamczewski. Fot. Agnieszka i Włodek
Bilińscy. Red. Jacek Illg. Katowice [Videograf II Sp. z o.o.] 2004, s. 4-5. – Z. Pałat: Zespół
pałacowy Książąt Radziwiłłów w A. Dziedzictwo materialne. Kalisz 2011, 112 s., il. – D. J.
Peśla: Radziwiłłowie w A. [W:] Z. Pałat: Zespół pałacowy Książąt Radziwiłłów w A.
Dziedzictwo materialne. Kalisz 2011, s. 95-108. Ikonografia: W. Banach: Powiat ostrowski
w dawnej pocztówce (do 1939 roku). Ostrów Wlkp. 1999, s. 22-37, il. Muzyka: Krzysztof
Pierzchlewski: Antonińskie festiwale. Kalisia Nowa 2006 nr 9/10 s. 43, il. – Wydawnictwo
jubileuszowe 25. Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2006.
Red. Andrzej Bronarski. Warszawa [Wydaw. Fonograficzne „Polmusic”] 2006, 48 s., il. + 1
dysk optyczny CD-ROM. – Wojciech Suszycki: Antonińska Kaplica Muzyki. Kalisia Nowa
2010, nr 1/3 s. 44 [Imprezy muzyczne poświęcone F. Chopinowi w pałacu Antoniego
Radziwiłła w A., pow. Ostrów Wlkp. Dot. m.in. wizyt kompozytora w A. w XIX wieku].
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 303-4.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 283-7, il.
Antonin* (Poznań)
Antonin* (Środa, grom. Kostrzyn)
Antonin* (Środa, grom. Krzykosy)
=Antonin* patrz Szelejewo (Krotoszyn)
Antonin* - Osina (Turek)
Antonina* (Poddębice, grom. Niemysłów)?
Antoninek* (Słupca)
Antoninek* (m. Poznań) Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 82-3. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 9-10 [znaleziska
archeologiczne na terenie osady wczesnohistorycznej]. Zespół dworski (z parkiem)
i folwarczny: Majątki wlkp. T. 8, s. 3-4, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 171.
Antoniny* (Chodzież)
Antoniny* (Leszno) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 88-91, il. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 188, il.
Antoniny* (Szamotuły)
Antosin* (Turek)
Anusin* (Wyrzysk)
Anusin* (Radziejów, grom. Piotrków Kuj.)? Numizmatyka: A. Suhle: Der Münzfund von A. bei
Radziejów (Bezirk Lodsch). Deutsches Jahrbuch für Numismatik 2: 1939 s. 128-38. – M.
Gumowski: Skarb brakteatów z A. WNum. 2: 1958 nr 4 s. 1-8 i 56. – S. Suchodolski:
Chronologia monet Władysława II i Bolesława Krzywoustego. WNum. 5: 1961 s. 113-4. – M.
Gumowski: Monety hebrajskie za Piastów. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
1962 nr 41 s. 3-5. – C. Küthmann, Hamburger Beiträge zur Numismatik 17: 1963 s. 514-5. –
J. Piniński: Brakteaty gnieźnieńskie Mieszka Starego z lat 1173-1177. WNum. 9: 1965 s. 87. –
M. Gumowski: Hebräische Münzen im Mittelalterlichen Polen. Graz 1975, s. 11-3. – S.
Suchodolski: Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej. Wr. 1987,
s. 100 i tabl. IX. – Znaleziska monet, s. 1-3. – Skarby średniowieczne Wielkopolski, s.
40.Park dworski: Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo włocławskie.
Wwa 1993, s. 73.
Arcugowo* (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki: Hensel: Studia. T.
1, s. 10. Zespół pałacowy: KZSzt T. 5 z. 3, s. 3. – P. Domachowski: Weekend w pałacu. Iks
1992 nr 9 s. 38. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 110. – M. Strzałko: Pałace i dwory
w dawnym województwie kaliskim. T. 1. Wwa 1994, s. 9-16. – Dwory i pałace wiejskie, s.
12, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 10-5, il.
=Area* Cauponaria - siedlisko karczmarskie zapewne w miejscu osady Kaczemka koło Sierakowa
(Międzychód). Słowniki: SHGWPŚ Żródła: Pommersches Urkundenbuch. T. 1. Köln, Wien
1970 nr 544.
Arentowo* (Wyrzysk)
Arkuszewo* (Gniezno, grom. Jankowo Dolne)
Arkuszewo* (Gniezno, grom. Jankowo Solne)
Arnoldowo* (Szubin)
Arnsfeld* patrz Gostomia
Arntowo* (Czarnków) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 414-5, il.
Arsenowo* [Nowy Młyn] (Międzychód, grom. Kwilcz)
Arsenowo* (Międzychód, grom. Chrzypsko Wielkie)
Arturowo* (Inowrocław)
Atanazowo* (Szamotuły)
Atanazyn* (Chodzież) Monografie: Athanasienhof (b. Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte des
Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 189-90, il. – P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 77.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 558.
Augustopol* (Leszno)
Augustowo* (Bydgoszcz)
Augustowo* (Szubin)
Augustowo* (Złotów) Monografie: A. Tyg. Pilski 1998 nr 2 s. 41 [rys historyczny miejscowości].
Augustowo* (Kościan)
Augustowo* (Leszno)
Augustowo* (Międzychód)
Augustowo* (Wągrowiec) – =Augustenau (b. Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar
Posen. Kiel 1970, s. 192, il.
Augustynki* (Leszno)
Augustynowo* (Mogilno)
Augustynowo* (Wyrzysk)
Augustynów* (Koło)
Augustynów* (Pleszew)
Augustynów* (Słupca)
Augustynów* (Turek)
Auguścin* (Wyrzysk)
Auguścin* - Gajówka (Wyrzysk)
Baba* (Mogilno)
Baba* (Środa)
Babia* (Konin) Archeologia: Kamińska: Grody, s. 111. – P. Makarowicz: Osada ludności kultury
trzcinieckiej w Babiej, woj. konińskie, stanowisko 6. Streszcz. w jęz. ang. Spraw. Arch. 47:
1995 s. 157-88. – J. Kabaciński, I. Sobkowiak: B., stanowisko 6 (AUT 354). [W:] J.
Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty.
z udziałem: P. Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M. Kobusiewicza, M. WiniarskiejKabacińskiej. P. 2009, s. 467-72.
Babia* Góra (Koło)
Babia* Gać (Szubin)
Babiak* (Koło) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 17. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 114-2, il. – H. Kurdek: B. Przegląd Koniński 1999 nr 6 s. 18. – B. Konin-P.
2002, 63 s., il., tabl. – Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 28. Kościół pw.
Przemienienia Pańskiego: Zabytkowe dzwony, s. 135. – abk: Po latach zapomnienia znów
zachwyca: odrestaurowali odnalezioną na strychu drewnianą szopkę [w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w B.]. Przegląd Kolski 2010 nr 2 s. 7, il. Przyczynki: KZSzt T. 5 z.
8, s. 1 [dzieje, dawny kościół ewangelicki]. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 26.
Kultura: Witold Machura: Miejsce spełniania marzeń. Monitor Wielkopolski 2002, nr 6, s.
18-19, il. [życie kulturalne w B.]. Etnografia, zespoły folklorystyczne: mak:
Bezkonkurencyjne „Borowioki”. Przegląd Koniński 2000 nr 28 s. 4 [Zespół folklorystyczny
w B.]. – Mariola Cedzidło: Osiem lat Zespołu Regionalnego „Mały Babiak”. Przegląd Kolski
2001 nr 12 s. 5 [przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w B.]. – (mir): Babiackie zespoły.
Przegląd Kolski 2001 nr 32 s. 8 [Amatorskie zespoły artystyczne w B.]. – Dariusz
Racinowski: Animatorzy kultury. Przegląd Kolski 2001 nr 14 s. 5 [Twórcy Regionalnego
Zespołu „Mały Babiak” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w B.]. – Folklor muzyczny
z okolic Konina. Z. 6: B. Red. Krzysztof Pydyński. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Konin [Rhytmos] 2002, 63 s., nuty + płyta CD. – Zespoły folklorystyczne 2005, s. 30-3.
Organizacje i stowarzyszenia: abk: Najstarsza fotografia pochodzi z 1898 roku. Przegląd
Kolski 2012 nr 45 s. 8 [„Babiacka historia wiecznie żywa” - projekt Stowarzyszenia
„babiak21” w B.]. – Piotr Gołdyn: Działalność NSZZ RI „Solidarność” na terenie gminy B.
w latach 1981-1989. Rocznik Kolski 2010 nr 3 s. 7-20. Gmina: Józef Stanisław Mujta: Gmina
B. Przeszłość i teraźniejszość. Konin – Babiak 1995, 273 s., il., bibliogr. – Najlepsza kadencja
pod względem inwestycji: podsumowanie prac samorządu gminy B. Przegląd Kolski 2002 nr
42 s. 7 [lata 1998-2002]. – rab: Pod znakiem inwestycji: 15-lecie Samorządu Gminy B.
Przegląd Kolski 2005 nr 23 s. 2.
Babice* (Ostrów)
Babimost* (Sulechów) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 17-8. – SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: =Archiwum [Jerzego] Erbta. Oprac. W. Sauter.
RLub. 2: 1960 s. 273-80 [dane dot. ludności polskiej na Babimojszczyźnie]. Monografie:
+B., Kargowa, Wolsztyn. z dziejów i współczesności. Zielona Góra 1981. Opracowania: L.
Obst: Szkoła w B. [W:] Nie damy pogrześć mowy... Przyczynki do dziejów szkolnictwa
polskiego na Ziemiach Zachodnich. Zielona Góra 1959. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 29. – K. Zierhoffer: Nazwa miasta B. Studia Polonistyczne [Poznań] 14/15: 1986 s.
405-10. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 27. – Z. i K. Zierhofferowie: Nazwy miast
Wielkopolski: B. Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan nr z 9-11.11.1990. Rozwój historycznourbanistyczny: I. Sajkowska: B. [W:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad
środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). T. 1. Pod red. Z. Kaczmarka
i A. Wędzkiego. Zielona Góra 1967, s. 127-34. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast
polskich. Wwa 1960, s. 122. Towarzystwo Młodzieży Polskiej: z działalności Towarzystwa
Młodzieży Polskiej w B. [Oprac.] J. Koniusz. RLub. 4: 1966 s. 340-9 [sprawozdania z lat
1912-1915]. Banki: M. Kuc, T. Kaczurak: Zarys historii Banku Ludowego w B. Zielona Góra
1987, 86 s., il., bibliogr. s. 75. Rzemiosło, cechy rzemieślnicze: E. Rabiega: o babimojskim
cechu rybackim. RLub. 4: 1966 s. 319-26. Pałac Unrugów: Skuratowicz: Dwory i pałace
(1992), s. 46. Etnografia: I. Koniusz, K. Malicki: w B. na moście. z legend i baśni
środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1979, 176 s., il. Strajki szkolne: +J. Oleksiński:
z dziejów strajku szkolnego w latach 1906-1907 na ziemi wolsztyńskiej, B., Kargowa,
Wolsztyn. Zielona Góra 1984. Powstanie Wielkopolskie 1918/19: M. Jabczyński: Od
Grodziska po B. i Kargowę. Na marginesie 1 z. „Materiałów do historii powstania
wielkopolskiego”. RDzPWlkp 1: 1947 s. 48-66. – S. Tomiak: z walk o B. w dniu 31 stycznia
1919 r. RDzPWlkp 1: 1947 s. 129-31. – S. Tomiak: Zdobycie B. przez Niemców. RDzPWlkp
1: 1947 s. 135-7. – L. Obst: Naprzód wiara! Nadodrze 1958 wyd. specjalne (październik) s. 4.
– T. Kajan, A. Wielowieyski: Spotkania kombatanckie. Tygodnik Zachodni 4: 1959 nr 9 s. 8.
– E. Paukszta: Wielkopolska kończy się Babimojszczyzną. Odra 2: 1959 nr 9 s. 1 i 10. – +J.
Benyskiewicz: Powstanie Wielkopolskie w rejonie wolsztyńsko-babimojskim. [W:] B.,
Kargowa, Wolsztyn. z dziejów i współczesności. Zielona Góra 1981. – Miejsca pamięci PW,
s. 19-20, il. – Z. Brember: Walki powstańcze o B. i Kargowę. Powstaniec Wielkopolski 2001
nr 7 s. 3-8. II wojna światowa: H. Szczegóła: B. i Zielona Góra dwa dramatyczne epizody
z 1945 roku. [W:] Studia zachodnie. Nr 2. Pod red. H. Szczegóły. Zielona Góra 1996, s. 97105. Mniejszość niemiecka: H. Szczegóła: Babimost i Zielona Góra - dwa dramatyczne
epizody z 1945 roku. Studia Zach. 1996, 2, s. 97-105 [represje wobec ludności niemieckiej].
Przyczynki: Münch, s.88 i 107, tabl. 1. – Hensel: Studia. T. 1, s. 11. – Muzyka: K. Sauter:
Śpiewnik babimojski. Zielona Góra 1970, 55 s., il. – Górczak: Rozwój majątków, s. 122, 123,
286, 287, 299, 311, 595, 626. Ziemia Babimojska (Babimojszczyzna) / Powiat: Cz.
Ostańkowicz: Przed trzęsieniem ziemi. Nowe Sygnały 1956 nr 10 s. 1-2 [autochtoni na Ziemi
Babimojskiej]. – S. Orlicz: Serca pozostały nasze. (Historia Ziemi Babimojskiej). Nadodrze
1958 wyd. spec. listopad/grudzień s. 1 i 11. – +L. Obst: Spis nauczycieli szkół polskich na
Ziemi Babimojskiej i Międzyrzeckiej w latach 1929-1939. [W:] Nie damy pogrześć mowy...
Przyczynki do dziejów szkolnictwa polskiego na Ziemiach Zachodnich. Zielona Góra 1959. –
B. Linette: Pieśni ludowe z Babimojszczyzny. LL 1960 nr 6 s. 24-30. – W. Sauter: z walk
o polskość Babimojszczyzny. P. 1960, 217 s., il, mapy, bibliogr. R: T. Kajan, Odra 3: 1960 nr
28 s. 6; H. Szczegóła, WH 3: 1960 nr 5/6 s. 337-9; W. Maciąg, RLub. 3: 1962 s. 374-5. – W.
Sauter: z walk o mowę polską na Babimojszczyźnie. RLub. 4: 1966 s. 350-7 [1925-26]. – W.
Sauter: Życie Polaków na Babimojszczyźnie w latach 1860-1945 w świetle archiwum Erbta.
RLub. 4: 1966, s. 86-126 [Archiwum Powiatowe w Lesznie]. – =Z. Grodecka: Babimojskodąbrowiecki haft przewlekany. PSzL 21: 1967 nr 2 s. 93-102, il. – W. Sauter: Wspomnienia
z Babimojszczyzny. Nowa Szkoła 19: 1969, 8/9, s. 79-82. – J. Benyskiewicz: Związek
Polaków w Niemczech na Babimojszczyźnie (1922-1939). Przegląd Lubuski 2: 1972, 2, s. 7988. – Dz. Wlkp. T. 2, s. 362, 407. – G. Chmielewski: z dziejów bibliotek ludowych
w zachodniej Wielkopolsce (pow. skwierzyński, międzyrzecki i babimojski). PLub. 8 [właśc.
9]: 1979 nr 4 s. 55-70. – Z. Dąbek: Przyczynek do dziejów Babimojszczyzny. Wojskowy
Przegląd Historyczny 24: 1979 nr 4 s. 135-44. – G. Chmielewski: z dziejów bibliotek
ludowych w zachodniej Wielkopolsce (pow. skwierzyński, międzyrzecki i babimojski). VIII
Zjazd Bibliotekarzy Polskich - Poznań 25-27 września 1980. Poznań 1980, 10 s. – J.
Benyskiewicz: Polska rodzina wiejska na Babimojszczyźnie do roku 1939. Studia i Materiały
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Społeczno-Polityczne. 1982 z. 4 s. 6779. – K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wyd. 2. Wolsztyn 2005, 400 s.,
il., bibliogr. s. 398-9, indeks. – K. Raniowski: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej. Wyd. 2.
Wolsztyn 2006, 416 s., il., bibliogr. s. 413-5, indeks. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 468-9.
Babin* (Gniezno)
Babin* (Słupca) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 182, 233.
Babin* (Środa) Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 24, s. 1 [zabytki: dworek, figura przydrożna].
Babin* - Holendry (Słupca)
Babińskie* Holędry (Słupca)
Babka* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 11-2 [znaleziska archeologiczne].
Babki* (Mogilno)
Babki* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 83. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 135.
Babki* - Młyn (Poznań)
Babkowice* [dawna nazwa Bobkowice] (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 120, 311. –
Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 11. Przyczynki: KZBPP T. 1 z. 1, s. 27 [wiatraki]. –
DzZG, s. 57, 77, 208, 254, 515, 587. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 1, s. 25-6.
Baborowo* [dawna nazwa Baworowo] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Archeologia: R. Pietrzak:
Obrządek pogrzebowy na cmenatrzysku z póxnego okresu wpływów rzymskich w B., gm.
Szamotuły. [W:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie 4. Sobótka-Wr. 2002, s. 427-32.
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 644. – Górczak: Rozwój majątków, s. 307, 330, 332, 336, 363,
366, 371, 374, 375, 390, 591, 610, 615.
Baborówko* [dawna nazwa Baworówko] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, 35-6. Archeologia:
Hensel: Studia. T. 1, s. 12-3 [ślady osady wczesnohistorycznej]. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 13, il.
=Babsk* - zaginiona osada k. Kamienia Krajeńskiego. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s.
308, 315, 330, 595.
=Babskie* Jeziora (gm. Pobiedziska) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Babulczyn* (Szamotuły)
Baby* (Sieradz)?
Baby* (Ostrów, grom. Lewków) =Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 13 [ślady osady
wczesnohistorycznej].
Baby* (Ostrów, grom. Odolanów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Dwór i majątki:
Majątki wlkp. T. 3, s. 9-11, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 13-4, il.
Bachorce* (Inowrocław)
Bachorza* - rzeka na Kujawach. – +E. Wiśniewski: Dolina B. - problem jej genezy i znaczenia
w okresie wczesnośredniowiecznym. PGeogr. 46: 1974 z. 2.
Bachorzew* (Jarocin) – =A. Koerth: Neumärkische Kolonisten im Bachorzebruch 1790. DWZW 2:
1940, s. 278-9.
=Badurowo* - nieistniejąca miejscowość koło Krobi (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 91.
=Badurkowo* niezidentyfikowana wieś, leżała koło Przyborowa (Gostyń) i Kuczyny (Gostyń).
Słowniki: SHGWPŚ
Bagatelka* (Wieruszów)
Bagatelka* [Bagatela] (Ostrów) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 13-4 [znaleziska archeologiczne].
Pałac i majątek: Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 14, 89, il. [pałac]. – Majątki wlkp.
T. 3, s. 11-2, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 14, il. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 281, il.
Bagatelka* (Września) Monografie: +M. Borczyński: B. - miejsce zamieszkania i działalności
zasłużonych leśników. Kalisz 1988. – B. Kucharski: Miłosław i okolice. P. 1997, s. 52-3.
Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 190.
Bagdad* (Wyrzysk) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 14-5, il.
Bagna* (Oborniki)
Bagna* (Wągrowiec)
=Bagniewa* Jata - prawdopodobnie osada między Bolewicami i Starym Tomyślem (Nowy Tomyśl).
Słowniki: SHGWPŚ
Bagno* (Szubin)
Bagno* (Koło, grom. Bogusławice)
Bagno* (Koło, grom. Lubstów)
Bagno* (Wschowa)
Bagrowo* (Środa) Kościół p.w. św. Katarzyny i cmentarz: KZSzt T. 5 z. 24, s. 1-2, il. 80-1. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 130. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
11, il. – Zabytkowe dzwony, s. 136. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 15, il. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 248.
Balczewo* (Inowrocław) Archeologia: M. Kowiańska-Piaszykowa, A. Malinowski: Uwagi na temat
cmentarzyska z II okresu epoki brązu w B., pow. Inowrocław oraz charakterystyka
antropologiczna pochodzących stamtąd czaszek ludzkich. FAP 21: 1970 s. 53-67.
Balczewo* (Żnin)
Balice* (Mogilno) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 17-8.
Balice* (Turek)
Balin* (Poddębice)
Balin* [Balino] (Inowrocław)
Baliński* Łęk (Poddębice)?
Bałamącek* (Ostrów)
Bałczyna* - wzniesienie 278 m. n.p.m. 3 km na południe od Ostrzeszowa Słowniki: Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 128. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 307.
Bałdoń* (Kalisz) Osada wczesnośredniowieczna: Hensel: Studia. T. 1, s. 14. – Kamińska: Grody, s.
125.
Bałdoń* II i III (Kalisz)
Bałdowice* (Ostrzeszów) Skarb wczesnośredniowieczny: IPSW T. 4-B, pozycja 1. – Skarby - Atlas,
s. 20, 31, mapy 1-2. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 291, il.
Bambry* (Wolsztyn) Przyczynki: B. Kucharski: Powiat wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane.
Poznań 2005, s. 94.
Banach* (Pleszew)
Banachów* (Koło)
Bandlawiec* (Kępno)?
=Banie* [jezioro] - patrz Dolskie Wielkie [jezioro]
=Banie* - obecnie przedmieście Dolska (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ
Baran* (Krotoszyn)
Baraniec* (Września)
Barankowo* (Złotów) Monografie: Barankowo. Tyg. Pilski 1998 nr 4 s. 24 [rys historyczny
miejscowości].
Baranowice* (Koło)
=Baranowice* k. Santoka – E. Rymar: B., wieś sołecka. [W:] Dzieje Santoka - gród, wieś i okoliczne
miejscowości. Red. R. Piotrowski. Santok 2007, s. 131.
=Baranowo* - osada o nieokreślonej lokalizacji. Słowniki: SHGWPŚ
Baranowo* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 14. Skarb wczesnośredniowieczny:
Slaski - Tabaczyński, s. 11. – IPSW T. 1, pozycja 1. – Skarby - Atlas, s. 20, mapa 1.
Baranowo* (Gniezno, grom. Witkowo)
Baranowo* (Gniezno, grom.Łubowo)
Baranowo* (Poznań, grom. Przeźmierowo) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 83-4. Archeologia:
Hensel: Studia. T. 1, s. 15. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 15, il. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 489.
Baranowo* (Poznań, grom. Mosina) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 15-6
[ślady osady wczesnohistorycznej].
Baranów* (Kępno) Słowniki: SHGZWŚ – MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 19. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 129. – Krótka historia wielowiecznego B. Tyg. Kęp. 2001 nr
17 s. 17. – Barwne dzieje B. Ziemia Kaliska 2004 nr 96 dod. Kurier Baranowa s. III. – Florian
Piasecki: Historia B. i Trzcinicy. (Wszystko o regionie; cz. 2). Kurier Region. 2006 nr 2 s. 4-
5, il. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 30. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987),
s. 28. Historiografia: F. Gruszka: B. czy Kępno? o pomyłce historyków-regionalistów. Tyg.
Kęp. 1992 nr 5 s. 4. P: A. Wędzki, Tyg. Kęp. 1993 nr 12 s. 11. Sądownictwo: Łaska dla
koniokrada. (Pitaval baranowski). Tyg. Kęp. 1996 nr 6 s. 12. – Na Boga, rety, zabiją nas panie,
czyli jak to za łby brali się nasi przodkowie. (Pitaval baranowski). Tyg. Kęp. 1996 nr 8 s. 12
[dot. rozstrzygania sporów mieszczan przez magistrat]. Kościół p.w. śś. Wawrzyńca
i Andrzeja: KZSzt T. 5 z. 7, s. 1-2, il. 25, 51, 62, 64-5. – Znane i nieznane zabytki regionu.
Zebrał i oprac. S. Polański. Tyg. Kęp. 1994 nr 4 s. 4. – E. Nawrot: Dekanat ostrzeszowski
1821-1945. P. 2001, s. 25-6. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 130. – Drewniane
kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 12, il. – Zabytkowe dzwony, s. 136-7. Krzyż
przydrożny: Danuta Wojcięgowska, Bogdan Jarosz: Krzyż w Kowalewie strzeże B. 150 lat.
Środa Wlkp. 2010, 75 s., il. [Badania genealogiczne autorki dot. rodu Garsztków i jego
związków z Kowalewem-Baranowem, pow. Pleszew od końca XVIII wieku. M.in. historia
krzyża przydrożnego Pawła Brylińskiego i rozbieżności dot. jego fundatorów]. Sfragistyka:
Dawne i obecne pieczęcie B. Zebrał i oprac. J. Sarnowski. Tyg. Kęp. 1995 nr 6 s. 19.
Pomniki: M. Malinowski: Rekonstrukcja pomnika poległych w Baranowie. KW 1999 nr 3 s.
148-151. Szkolnictwo i oświata: MAW: Sztandar i patron dla szkoły: miejscowy Zespół
Szkół nosi imię Powstańców Wielkopolskich: B. Twój Puls Tygod. 2006 nr 36 s. 9, il.
Sztuka: Baranowskie Pejzaże: kronika plenerów malarskich w B. 1991-2010. Red. Andrzej
Szwancar [i in.]. Zdzieszowice – Baranów 2011, 86 s., il. Zawiera m.in.: Artyści
uczestniczący w plenerach. [Sylwetki] s. 48-82. Amatorski ruch artystyczny: H.
Tyszkiewicz: Towarzystwo śpiewu w B. Tyg. Kęp. 1996 nr 46 s. 13. Ochotnicza Straż
Pożarna: (mirs): Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek czyli historia Ochotniczej Straży
Pożarnej w B. Tyg. Kęp. 1997 nr 3 s. 5; nr 5 s. 13; nr 6 s. 12; nr 8 s. 12; nr 9 s. 12. – Tradycja
zobowiązuje. Oprac. (es). Tyg. Kęp. 2000 nr 19 s. 13. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 16
[grodziska wczesnohistoryczne]. Artykuły: H. Tyszkiewicz: Zapiski baranowskie ks. Fabisza.
Tyg. Kęp. 1992 nr 10 s. 7. – F. Gruszka: Sór i ugoda w B. Tyg. Kęp. 1995 nr 19 s. 12. – H.
Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego nie znacie: B. (Nasze miejscowości). Tyg. Kęp. 1997 nr
9 s. 4. – Lekcja historii. Oprac. (ems). Tyg. Kęp. 1999 nr 1 s. 14. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 317. Gmina: Nowa książka o historii
B. Tyg. Kęp. 1996 nr 38 s. 12 [fragm. książki M. Malinowskiej i J. Sarnowskiego pt. „Historia
oświaty w Gminie Baranów”]. – B. [gmina]. Ziemia Kaliska 1999 nr 70 s. 7, il. – Gmina B.
[informator]. Fot. Mariusz Hertmann. Tłum. Bożena Kubiak. Kalisz [ARP-95 Promocja
Reklama] 2001, [18] s., il. – Marzena Domagała: Gmina B. Przegląd Wielkopolski 2006 nr 2
s. 42-48, il. – Zabytki w gminach B. i Trzcinica. Kurier Region. 2006 nr 1 s. 8, il.
Baranów* (Pleszew) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 241.
Baranówek* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 758-9. Folwark (zespół
folwarczny): Majątki wlkp. T. 2, s. 15-7.
Baranówko* (Poznań)
Barbarka* (Konin, grom.Cukrownia Gosławice)
Barbarka* (Konin, grom. Golina)
Barbarki* (Szamotuły)
Barbarki* (Śrem) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 3.
Barce* (Konin)
=Barchcino* patrz Barcinek
Barchlin* [dawna nazwa Barklin] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: B. Kucharski: Powiat
wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 49. Zespół dworski (z parkiem)
i folwarczny: Z. Łuczak: Ewidencja parku dworskiego w B. 1982 [maszynopis w Archiwum
PSOZ-WKZ Leszno]. – Majątki wlkp. T. 5, s. 3-4, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 15, il.
Przyczynki: Nowacki: T. 2, s. 434-6. – Górczak: Rozwój majątków, s. 136, 137, 546, 549.
Barcin* (Szubin) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 19. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 18-9. – J. Krzyś, Cz. Cieślak: Szkice
z przeszłości B. Grudziądz 2007, 227 s., il., bibliogr. – J. Krzyś, Cz. Cieślak: Szkice
z przeszłości B. Wyd. 2 popr. i uzupełn. Barcin 2009, 256 s., il., bibliogr. Onomastyka:
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 30. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 28. – Z. i K.
Zierhofferowie: Nazwy miast Wielkopolski: B. Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan nr z 2325.11.1990. Rozwój historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 11 z. 14, s. 1. Heraldyka: M.
Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 123. Numizmatyka: R. Kuczma, WNum. 10:
1966 s. 124. – M. Męclewska: Materiały do inwentaryzacji znalezisk monet krzyżackich.
WNum. 12: 1968 s. 204, nr 161. – A. Musiałowski, PMMAEŁ Seria Num. i Kons. 9: 1989 s.
182. – B. Pietroń, WNum. 39: 1995 z. 1-2 s. 57-9. – Znaleziska monet, s. 83. Kościół p.w. św.
Jakuba St.: KZSzt T. 11 z. 14, s. 1, il. 63. Dwór: KZSzt T. 11 z. 14, s. 1-2. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 16, il. Dom ul. 4 Stycznia nr 12/14: KZSzt T. 11 z. 14, s. 2. Pomniki, tablice,
cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 20. Biblioteki: G. Szafranek: Nowe lokale dla bibliotek
w B. Bibliotekarz Bydgoski 1995 nr 2 s. 19-23 [Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy B.]. II
wojna światowa: H. Napieralski: Wielkie i małe odblaski. Elbląg 1997, 190 s., il., tabl.,
indeksy [kampania wrześniowa 1939 r.]. Przyczynki: J. Nowacki: z dziejów kultu św.
Wojciecha w Polsce. [W:] Św. Wojciech 997-1947. Praca zbior. Gn. 1947, s. 162. – Hensel:
Studia. T. 1, s. 16-7. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 166. Region: Nad rzeką Noteć. o przyrodzie i kulturze okolic B., Łabiszyna, Pakości.
Pod red. J. Drążek, J. Chmiela, M. Kupczyka. Barcin 2008, 223 s., il., bibliogr. s. 201-6.
Barcin* - Wieś (Szubin)
Barcinek* [dawna nazwa Barchcino] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: P. Anders: Puszcza
Zielonka. P. 1997, s. 33.
Barczygłów* (Konin)
Barczyzna* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 89, 229.
Bardo* (Września) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: K. Szymoniak, H.
Nowicka: Ostatni z Rodu. Nurt 1988 nr 9 s. 6-8 [rys historyczny i rozmowa z jednym
z mieszkańców na temat wsi]. Kościół p.w. św. Mikołaja i cmentarz: KZSzt T. 5 z. 29, s. 1,
il. 8. Dwór: KZSzt T. 5 z. 29, s. 1. – Dwory i pałace wiejskie, s. 16, il. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 17. – Ziemia wrzesińska, s. 35, 39, 41, 42, 108, 149, 171, 182, 389, 390, 392,
426. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 186.
Bargły* (Krotoszyn)
=Bargowo* patrz Borgowo
=Barklin* patrz Barchlin
=Barklino* Stare - nieistniejąca wieś koło Barchlina (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
=Barlin* jezioro (Międzychód). Słowniki: SHGWPŚ Onomastyka: E. Mośko: Światowid czy
Świętowit? Berlin i B. Problemy 25: 1969 s. 623-4.
Barłogi* (Koło)
Barłogi* (Konin)
Barłożna* Gościeszyńska (Wolsztyn)
Barłożna* Wolsztyńska (Wolsztyn)
=Barneczna* - niezidentyfikowane jezioro koło Trzebiszewa (Gorzów). Słowniki: SHGWPŚ
Bartnia* (Ostrów)
Bartochów* (Sieradz, grom. Warta)?
Bartochów* - Wojtczak (Sieradz, grom. Warta)?
Bartodzieje* (Wągrowiec) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 17.
=Bartodzieje* - zaginiona osada koło Międzychodu. Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 286, 302, 303, 589, 590.
Bartodzieje* Małe (Bydgoszcz)
Bartodzieje* Wielkie (Bydgoszcz) Monografie: J. Długosz: W. B. Kal. Bydg. 1990 s. 198-201.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 17 [pod hasłem Bartodzieje].
Bartodziejewice* (Mogilno)
Bartołów* (Ostrzeszów)?
Bartoszewice* (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 17. – Nowacki i s.
415. – Górczak: Rozwój majątków, s. 47, 48, 61, 62, 67, 70, 85, 86, 89, 523.
Bartoszewice* Małe - patrz Płaczkowo
Bartoszkowo* (Złotów)
Barycz* [rzeka] Słowniki: SHGZWŚ – E. Rzetelska-Feleszko, A. Wędzki: B. [W:] SSS T. 7
suplement. Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź 1982, s. 409-10. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Archeologia: Z. Bagniewski: z badań wydm pradoliny B. Spraw. Arch. 20:
1969 s. 13-24. Onomastyka: M. Rudnicki: Nazwy Odry i jej ważniejszych dopływów. [W:]
Monografia Odry. P. 1948, s. 19-69. – S. Rospond: Słownik etymologiczny nazw
geograficznych Śląska. T. 1. Wwa 1970, s. 29. – Słownik prasłowiański. T. 1. Wr. 1974, s.
191. – J. Udolph: Studien zu slavischen Gewässerbezeichnungen. Heidelberg 1979 s. 63-6. –
+A. Bańkowski: B., toponim i apelatyw małopolski. [W:] Nazwy własne a wyrazy pospolite
w języku i tekście. + 1986, s. 47-53. Osadnictwo: J. Czyżewski: Dolina B. Czas. Geogr. 19:
1948 s. 125-56. – Z. Hilczerówna, A. Urbańska-Łosińska: Rozwój terenów osadniczych
u schyłku starożytności i we wczesnym sredniowieczu w południowej części województwa
zielonogórskiego. [W:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą
i dolną Wartą. T. 2. Zielona Góra 1970, s. 85 i następne. – A. Wędzki: Mapa podziałów
plemiennych w Wielkopolsce. [W:] Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 1. Wr.
1979, s. 46-50, mapa pomocnicza I. – B. Dzieduszycka: z badań nad kształtowaniem się
osadnictwa wczesnośredniowiecznego na przykładzie regionu nadgoplańskiego, regionu
zachodnich Pałuk i regionu środkowego biegu Baryczy [ref. ]. Streszcz. w jęz. niem. SA 35:
1994 s. 69-99. Wojskowość: +T. Poklewski-Koziełł: Rubież Prosny i B. 1333-1401.
Fortyfikacje stałe. Łódź 1994.
Baszków* (Krotoszyn) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 130-1. – P. Anders:
Krotoszyn. P. 1994, s. 59-62. Dzieje: KZSzt T. 5 z. 11, s. 1. Kościół p.w. Wniebowzięcia
NPM (Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej): A. S. Labuda: Problem stylu
w drewnianej rzeźbie wielkopolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. [W:] Studia nad
renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 163, il. 14. – KZSzt T. 5
z. 11, s. 1-2, il. 33, 95, 161, 205, 256. – Zabytkowe dzwony, s. 137. Pałac: +Z. OstrowskaKębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce. P. 1969. –
KZSzt T. 5 z. 11, s. 2-3, il. 53-4. – Dz. Wlkp. T. 2, s. 38, 99. – Z. Ostrowska-Kębłowska:
Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu. P. 1975, s. 9. – Skuratowicz: Dwory i pałace
(1992), s. 9-11, 13, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 16-7, il. Dworek myśliwski: P.
Domachowski: Weekend w zabytkowym dworku myśliwskim w B. Iks 1999 nr 6 s. 65, il.
Gorzelnia: KZSzt T. 5 z. 11, s. 3. Pomniki, cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 20.
Biblioteka: ToC: Biblioteka [Publiczna w B.] od półwiecza. Rzecz Krotoszyńska 2005 nr
51/52 s. 9, il. – Tomasz Chudy: Biblioteka - jubilatka: w B. istnieje od 50 lat. Inf. Region.
Krotoszyn. 2006 nr 12(20/531) s. 9, il. Dom Pomocy Społecznej: Marcin Szyndrowski: 25 lat
minęło jak jeden dzień. Rzecz Krotoszyńska 2013 nr 33 s. 22. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 412.
Baszyny* (Krotoszyn) Monografie: P. Anders: Krotoszyn. P. 1994, s. 62-3.
Baśkowo* (Inowrocław)
Batkowo* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 17-8.
Batkówka* (Turek)
Batorowo* (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 106-7 B. Tyg. Pilski 1998 nr 20
s. 44 [rys historyczny miejscowości]. Kościół p.w. Dobrego Pasterza: Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 130. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 13-14, il.
Batorowo* (Poznań)
Batorówko* (Złotów)
=Baworowo* patrz Baborowo
=Baworówko* patrz Baborówko
Bażantarnia* (Wyrzysk)
Bażantarnia* (Chodzież)
Bażantarnia* (Gostyń)
Bażantarnia* (Leszno)
Bażantarnia* (Ostrów) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 18 [znaleziska archeologiczne].
Bażantarnia* (Rawicz)
Bazantarnia* (Września)
Bąblin* [dawna nazwa Bądlino] (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 182. Zespół pałacowy (obecnie klasztor i ośrodek rekolekcyjny Misjonarzy
Świętej Rodziny): Księga zjaw i duchów, s. 9-12, il. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 160, il.
=Bąblin* k. Szamotuł Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 270, 271, 307, 363, 364, 366, 375,
578, 591, 610, 615, 628.
Bąblinek* (Oborniki)
Bąbliniec* (Oborniki)
Bąblino* jezioro (Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ
Bąbolin* (Inowrocław)
Bąbowo* (Mogilno)
Bączew* (Jarocin)
Bączylas* [dawna nazwa Bełczylas] (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Folwark (zespół folwarczny):
Majątki wlkp. T. 1, s. 26. Przyczynki: DzZG, s. 57, 77, 203.
=Bąd* jezioro (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ
Bądecz* (Wyrzysk) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1988, s. 107. Kościół p.w. św. Józefa: KZSzt T. 11 z. 20, s. 1. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 623.
Bądeczek* (Wyrzysk)
Bądków* (Turek)
Bądków* Pierwszy (Turek)
=Bądlino* patrz Bąblino
=Bądlino* patrz Bąblin
Bądowo* - niezidentyfikowana osada, leżała między Mieściskami (Szamotuły), Grzebieniskiem
(Szamotuły) i Gorgoszewem (Szamotuły). Słowniki: SHGWPŚ
=Bądowo* k. Bytynia Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 353, 605.
Bąk* (Sulechów, grom. Nowe Kramsko)?
Bąkowo* (Inowrocław)
=Bąkowo* [Babowy] k. Jutrosina Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 52, 58, 59, 61, 62, 8082, 523, 530.
=Bąkowo* - niezidentyfikowana wieś koło Obrzycka (Szamotuły). Słowniki: SHGWPŚ
Bąkowo* (Sulechów, grom. Nowe Kramsko)?
Bąkowo* Dolne (Wyrzysk)
Bąkowo* Górne (Wyrzysk)
=Bedłkowski* Młyn - niezidentyfikowany młyn na przedmieściu miasta Poniec (Gostyń). Słowniki:
SHGWPŚ
=Bednarek* - niezidentyfikowane jezioro miedzy Człopą i Czarnkowem. Słowniki: SHGWPŚ
Bednary* (Poznań) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 29.
Bednary* - Kolonia (Poznań)
Bekanowo* (Żnin)
Belęcin* [dawna nazwa Bylęcino] (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 162. Monografie: B. Kucharski: Powiat wolsztyński. Wydanie
2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 49-50. Pałac z parkiem: Dwory i pałace wiejskie, s. 17, il.
– Neogotyckie rezydencje, s. 16-7, il. Przyczynki: W. Hensel: Studia i materiały do
osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 3. P. 1959, s. 36. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 333, il.
Belęcin* Nowy (Leszno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 18 [domniemane grodzisko].
Belęcin* Stary [dawna nazwa Bylęcino] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 2, s.
414. – DzZG, s. 77, 360 [pod B.]. Folwark: Majątki wlkp. T. 4, s. 2.
Belki* (Żnin)
=Bełczylas* patrz Bączylas
=Bełdowice* - nieistniejąca osada na północ od Olszowej (Kępno). Słowniki: SHGZWŚ
Bełka* (Żnin)
Bełkotek* (Wschowa)
Benice* (Krotoszyn) Słowniki: MPT – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 131-2. – P. Anders:
Krotoszyn. P. 1994, s. 63-5. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 32. – Rymut:
Nazwy miast Polski (1987), s. 30. Kościół p.w. św. Mikołaja i otoczenie: =J. Grzegorczyk:
Architektura kościelna Wielkopolski w XVI w. 1955 [rękopis w Zakładzie Historii Sztuki
UAM w Poznaniu]. – KZSzt T. 5 z. 11, s. 4-5, il. 5, 8-9, 93, 110, 117, 228, 245, 255.
Benewicze* (Września) Monografie: Pyzdry miasto nad Wartą. Opracowali P. Anders, R. M.
Czerniak, P. Kowalski, A. Winiecki. P. 1993, s. 47.
Benignowo* (Słupca)
Beniów* (Konin)
=Benkowo* - niezidentyfikowana wieś prawdopodobnie koło Poznania. Słowniki: SHGWPŚ
=Bercholt* patrz Brzeźniak (Wałcz)
Berda* (Słupca)
Berdychowo* (Kościan)
Berdychowo* (Leszno) Monografie: S. Jędraś: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno 1994, s. 415-6, il.
Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 2-3, il.
Berdychowo* (Oborniki)
=Berdychowo* (m. Poznań) Folwark: Majątki wlkp. T. 8, s. 5.
Berdychów* (Krotoszyn, grom. Koźmin Zachód)
Berdychów* (Krotoszyn, grom. Kobylin)
Berkowo* (Gniezno) Przyczynki: M. Chojnacka, B. Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P. 2003, s.
24.
Berlinek* (Mogilno)
Bernatki* (Kalisz)
=Bertołdów* - początkowo wieś, od XVI w. przedmieście Ostrzeszowa. Słowniki: SHGZWŚ
Przyczynki: Rosin, s. 162-3.
Berzyna* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 158. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 453. –
KZSzt T. 5 z. 28, s. 1 [krzyż przydrożny].
Berzyna* - Las (Wolsztyn)
=Berzyńskie* [dawna nazwa Niałeckie] [jezioro] (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski
Besiekiery* (Łęczyca) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Zamek: KZSzt T. 2. –
Guerquin, s. 101-2, bibliogr.
=Bestwin* k. Jutrosina Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 76, 489, 525.
Betkowo* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 4-5.
Beznatka* (Kalisz)
Beznazwa* (Turek)
=Bezow* niezidentyfikowany gród w zachodniej Wielkopolsce. Słowniki: SHGWPŚ
Bębnikąt* (Oborniki)
Będlewo* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: F.
Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 84. – P.
Anders, K. Kasprzak, B. Raszka: Wielkopolski Park Narodowy. P. 1999, s. 69. Zespół
pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi: Z. Ostrowska-Kębłowska: Siedziby
wielkopolskie doby romantyzmu. P. 1975, il. 10. – KZSzt T. 5 z. 20, s. 1-2, il. 53, 56-7. – G.
Ciołek, W. Plapis: Materiały do słownika twórców ogrodów polskich. Wwa 1968, s. 82. –
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1. Województwo poznańskie. Oprac. M.
Strzałko. Red. naukowa i wstęp J. Skuratowicz. Wwa 1991, s. 15-28, il. – P. Domachowski:
Weekend w pałacu. Iks 1993 nr 6 s. 27. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 44, il. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 18, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 18-27, il. – Witold Gostyński:
w gościnie u Potockich: za rogatkami: B. IKS 2010 nr 10 s. 87, il. [pałac i park] Kaplica:
KZSzt T. 5 z. 20, s. 2. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 368. – Górczak: Rozwój majątków, s.
196, 484. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
366.
=Będlewskie* jezioro - patrz Dymaczewskie jezioro i Łódzkie jezioro
Będziechów* (Turek) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 472, 473, 634.
Będziechów* A, C (Turek)
Będziechów* Pierwszy (Turek)
Będzieszyn* (Ostrów) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 18-9 [grodzisko stożkowate]. Zespół
dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 13-4, il.
Będzitowo* (Inowroclaw) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 19-20. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 18, il.
Będzitówko* (Inowrocław)
Będzmirowice* (Czarnków)
Bętkowo* (Mogilno)
Biadaszki* (Wieruszów)
Biadaszki* (Kępno)
Biadaszki* (Ostrów)
Biadki* (Krotoszyn) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 132. – P. Anders: Krotoszyn.
P. 1994, s. 65-6. Kościół p.w. św. Izydora i parafia: KZSzt T. 5 z. 11, s. 5. – A.
Robakowska: Dzieje parafii p.w. św. Izydora Oracza w B. w latach 1925-1992. Rozdział 1 Geneza i powstanie parafii. [W:] Regionalia Krotoszyńskie. Zeszyt 13. Krotoszyn 2002, s. 58. – (mal): Historia dwóch parafii. Rzecz Krotoszyńska 2004 nr 38 s. 8, il. [Parafia pw. św.
Izydora Oracza w B. i parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie]. – Anna Robakowska:
Dzieje parafii pod wezwaniem św. Izydora Oracza w B. w latach 1925-1992. Kaliskie Studia
Teologiczne 2004 t. 3 s. 389-406. – A. Robakowska: Dzieje parafii p.w. św. Izydora Oracza
w B. w latach 1925-1992. Rozdział II - Obszar i ludność parafii. [W:] Regionalia
Krotoszyńskie. Zeszyt 15. Krotoszyn 2004, s. 5-7. – Zabytkowe dzwony, s. 137. Szkoła
Podstawowa: B. Ciesiółka, M. Karbowiak: Kalendarium Szkoły Podstawowej w B. 18062006. [W:] Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe. Praca zbior. pod red. J.
Zdunka. Tom 2. Krotoszyn 2006, s. 149-55. Organizacje i stowarzyszenia: (es): Jubileusz
35-lecia koła seniorów w B. Gazeta Krotoszyńska 2012 nr 17 s. 20. Zespół Śpiewaczy
„Biadkowianki”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 42-3. Radio: Historia radia w B. Inform.
Samorz. Krotoszyn. 2012 nr 8 s. 8, il. [„Jak powstało radio” - wystawa kolekcji
radioodbiorników Grzegorza Dudka w bibliotece w B.]. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 421.
Biady* (Ostrzeszów)
Biała* (Bydgoszcz)
Biała* (Czarnków, grom. Krucz) – +J. Bielecka: Instrukcje gospodarcze dla majątków wielkopolskich
w pierwszej połowie XIX wieku. P. 1959 [m. in. dla majątku B.].
Biała* [dawna nazwa Biała Górna] (Czarnków, grom. Rosko) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 109. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 19 [znaleziska archeologiczne]. – =KZSzt T. 5 z. 2, s. 1 [kościół]. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 264, 575.
Biała* (Kalisz)
Biała* (Konin)
=Biała* (Piła?) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 19-20 [znaleziska archeologiczne].
Biała* (Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 107-8. Rozwój
historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 5 z. 18, s. 1. Archeologia: Cz. Strzyżewski, Z.
Żurawski: Badania weryfikacyjne w B. na terenie gminy Trzcianka w woj. pilskim. BIZMiOZ
1976 nr 122 s. 4-5. – Cz. Strzyżewski: Wyniki badań wykopaliskowych Muzeum
Archeologicznego [w Poznaniu], przeprowadzonych na cmentarzyskach kurhanowych w B.
i Sarczu k. Trzcianki w województwie pilskim. BIZMiOZ 1976 nr 122 s. 5-7. – Z. Żurawski:
Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu na stanowiskach kultury łużyckiej i pomorskiej w B., gm. Trzcianka, woj. pilskie
w 1976 r. BIZMiOZ 1976 nr 122 s. 7-8. – Cz. Strzyżewski: z badań nad osadnictwem
pradziejowym w dorzeczu dolnej Noteci na podstawie lustracji i prac wykopaliskowych w B.,
Sarczu i Trzciance, w województwie pilskim w 1976 roku. RNn 8: 1977 z. 1 s. 129-44. – M.
Nowakowska: Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w B., woj. pilskie. FAP 33: 198284 s. 19-42, il., mapy, sum. Osada wczesnośredniowieczna: Hensel: Studia. T. 1, s. 19-20.
Kościół p.w. Wszystkich Świętych: Nowacki T. 2, s. 384. – KZSzt T. 5 z. 18, s. 1-2, il. 11,
13, 15, 19, 21-4. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 130-1. Zamek i oficyna zamkowa:
KZSzt T. 5 z. 18, s. 2-3, il. 7. Kapliczka przydrożna z 1832 r.: KZSzt T. 5 z. 18, s. 3.
Przyczynki: +J. Deresiewicz: Materiały do dziejów chłopa wielkopolskiego w drugiej
połowie XVIII w. T. 1. Wr. 1956. – Górczak: Rozwój majątków, s. 182, 186, 202, 559.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 568.
Biała* [rzeka] patrz Miała
=Biała* Góra (m. Poznań) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 8, s. 5.
=Biała* Górna - patrz Biała (Czarnków, grom. Rosko)
=Biała* Nadolna - niezidentyfikowana osada, prawdopodobnie Miały (Czarnków). Słowniki:
SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 264, 575.
=Biała* Pośrednia - niezidentyfikowana osada, prawdopodobnie Mężyk (Czarnków). Słowniki:
SHGWPŚ
Biała* - Bagno (Konin)
Biala* - Góra (Poddębice)?
Biała* - Góra (Wolsztyn)
Biała* - Górka (Poddębice)?
Biała* - Karczma (Środa)
Biała* Królikowska (Konin)
Biała* Paniewska (Konin)
Biała* Róża (Krotoszyn)
Biała* Wieś (Nowy Tomyśl)
Biała* Wieś (Turek)
Białas* (Kalisz)
Białas* (Turek)
Biała* Tul (Mogilno)
=Białałęka* - nieistniejąca osada na południe od Jutrkowa (Wieruszów). Słowniki: SHGZWŚ
=Białcz* jezioro (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ
Białcz* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 19, il.
Białcz* Nowy (Kościan)
Białcz* Stary [Stary Białcz] [dawna nazwa Białe Jezioro] (Kościan). Słowniki: Słownik krajoznawczy
Wielkopolski – SHGWPŚ Dzieje: KZSzt T. 5 z. 10, s. 5. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s.
20-1 [grodzisko wklęsłe z VII-XI w.]. – M. Anioła, A. Zarzycka: B. S., stan 14 (53), gm.
Śmigiel. Kultura łużycka. [W:] Wyniki badań archeologicznych w związku z budową
gazociągu DV 350/300 relacja Kościan-Zielona Góra, na odcinku woj. wielkopolskiego. P.
2004 [maszynopis w archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Poznaniu].
Kościół p.w. Wszystkich Świętych i otoczenie [cmenatrz, plebania, figura św. Jana
Nepomucena]: +E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A. Sławska: Sztuka
baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958. – E. Linette: Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło
w Wielkopolsce. Wwa - P.: PTPN, 1973, s. 99-103, il. 63-73. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 5-9, il. 356, 52, 161, 169, 177, 233, 241, 249-51, 313-4, 327, 387, 419, 421, 438, 470-3, 476. –
Zabytkowe dzwony, s. 137-8. Zespół folwarczny: KZSzt T. 5 z. 10, s. 9. – Architektura
niedostrzegana, s. 28, il. 89 i 90. – Majątki wlkp. T. 5, s. 247-51, il. Przyczynki: Nowacki T.
2, s. 378, 434. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 376. – Śmigiel. [Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 1994/95], s. 15 nlb.
Białe* Błota (Mogilno) Gmina: Gmina B. B. wczoraj, dziś, jutro. Praca zbior. pod red. S.
Płotkowskiego. B. 1998, 135 s., tabl., mapy.
=Białe* Jezioro - patrz Białcz Stary
Białepiątkowo* [Białe Piątkowo] (Września) Monografie: B. Kucharski: Miłosław i okolice. P. 1997,
s. 53-4. Stanowiska i znaleziska archeologiczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 21-7. Skarb
wczesnośredniowieczny: Slaski - Tabaczyński, s. 75. – IPSW T. 1, Załącznik 1. – Skarby Atlas, s. 20, mapa 1. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 10, 15, 31, 39, 42, 46, 72, 89, 96, 98,
107.
Białebłota* (Bydgoszcz) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 23.
Białęgi* (Czarnków) Monografie: Z. Wojczak: Białęgi. Obywatel 1994 nr 6 s. 4.
Białężyce* (Września) Archeologia: +P. Chachlikowski, L. Czerniak, B. Jóźwiak, R. Kirkowski, J.
Nowakowski: Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w B., gm. Września,
stanowisko 1. NR AUT.309. 1997 [maszynopis]. – +L. Czerniak, B. Jóźwiak, R. Kirkowski,
T. Krysztofiak, J. Nowakowski: Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w B.,
gm. Września, stanowisko 9. NR AUT.313. 1997 [maszynopis]. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 19, il. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 47, 73, 186.
Białężyn* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 186, 202,
559.
Białężyn* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: Z.
Wojczak: B. Obywatel 1994 nr 4 s. 4-5. Kościół p.w. św. Tymoteusza: KZSzt T. 5 z. 15, s. 1,
il. 47. – J. Roguszczak: z dziejów regionu goślińskiego - kościół p. w. Św. Tymoteusza w B.
Obywatel 1997 nr 2 s. 15; 1997 nr 3 s. 15; 1997 nr 4 s. 19; 1997 nr 5 s. 23; 1997 nr 6 s. 27;
1997 nr 7 s. 21; 1997 nr 8 s. 19; 1997 nr 9 s. 23; 1997 nr 10 s. 21; 1997 nr 11 s. 19. –
Zabytkowe dzwony, s. 138. Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 235; T. 2, s. 137 [własność
biskupstwa pozn.]. – J. Kaczmarkowski: o Skokach i okolicy słów kilka. [P. 1966], s. 25. –
Miejsca pamięci PW, s. 20.
Białężynek* (Oborniki)
Białków* Górny (Koło) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 27 [pod hasłem Białków].
Białków* Kościelny (Koło) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 116-7, il. Kościół p.w. św. Stanisława bpa: KZSzt T. 5 z. 8,
s. 1. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 131. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P.
2004, s. 15, il.
Białobłocie* (Złotów)
Białobłoty* (Pleszew) Monografie: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P.
1999, s. 45.
Białobród* (Konin)
=Białobrzeg* - nieistniejący młyn nad Wartą koło wsi Jaszkowo (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ
Onomastyka: T. Stojanowska: Nazwy złożone typu Białobrzegi, Krasnystaw w języku
polskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo. 4: 1970
s. 129-77.
Białobrzeg* (Września) Ślady osadnictwa pre-historycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 27. – A.
Prinke: Badania wykopaliskowe w B., pow. Września. BIZMiOZ 1972 nr 103 s. 8. – Ziemia
wrzesińska, s. 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42. – A. Prinke: Badania wykopaliskowe osady
mezolitycznej i neolitycznej w B., pow. Września, stan. 6. FAP 24: 1973 s. 236. – A. Wędzki:
Ląd. [W:] SSS T. 8. Wr. - Wwa - Kr. 1996, s. 387, ryc. 200. Onomastyka: T. Stojanowska:
Nazwy złożone typu Białobrzegi, Krasnystaw w języku polskim. [W:] Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo. Z. 4. Opole 1970 s. 129-77.
Białobrzeg* Pietrzykowski (Września)
Białobrzeg* Ratajski (Września)
Białokoskie* jezioro (Międzychód) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Białokosz* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 27-8 [domniemane grodzisko]. – Nowacki II 2 s. 463. Dwór i park:
KZSzt T. 5 z. 13, s. 1. – Dwory i pałace wiejskie, s. 19, il. Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze
międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 68.
=Białokosz* - niezidentyfikowane jezioro w okolicy Kopanicy (Wolsztyn), prawdopodobnie Jezioro
Kopanickie. Słowniki: SHGWPŚ
Białokoszek* (Międzychód)
Białokoszyce* (Międzychód)
Białośliwie* [niem. Weissenhöhe] (Wyrzysk) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 24. –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 109-10. Dzieje: KZSzt T. 11 z. 20, s. 1. – W. Coblewski:
Dzieje B. do roku 1939. Zarys monograficzny. Białośliwie 1995. R: J. Knopek, Przegląd
Zachodnio-Pomorski 14: 1999 z. 3 s. 217-219; J. Knopek, Zeszyty Naukowe WSP
w Bydgoszczy. Studia Historyczne Z. 6: 2000 s. 149-51. – W. Coblewski: Dzieje B. od czasów
najdawniejszych po rok 2000. Białośliwie 2000, 207 s., il., mapa. Kościół p.w. Najświętszego
Serca Jezusa: KZSzt T. 11 z. 20, s. 1. Zabytkowe domy: KZSzt T. 11 z. 20, s. 1-2.
Archeologia: W. Kuczkowski: Sprawozdanie z badań ratwniczych na stanowiskach 1 i 2
w B., pow. Wyrzysk. [W:] Komunikaty Archeologiczne. B. 1978, s. 79-84. – W. Kuczkowski:
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 3 w B., pow. Wyrzysk, w 1971 r. [W:]
Komunikaty Archeologiczne. B. 1978, s. 85-8. – M. Dernoga, A. Fredrych: Osada ze schyłku
środkowego okresu lateńskiego w B., woj. Piła. FAP 34: 1982-85 s. 66-76, il., sum. – M.
Dernoga: Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w B., Masłowie, Parkowie
i Siedleczku. RNn 25: 1994 s. 107-11. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 558. Gmina: Amtsbezirk Weissenhöhe. [W:] Der Kreis Wirsitz.
Ein westpreussiches Heimatbuch. Herausgegeben im Auftrage des Heimatkreises Wirsitz von
H. Papstein. Oldenburg 1982, s. 385-404.
Białośliwie* - Kolonia (Wyrzysk)
Białotul* (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 53. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 20, il.
Białowieża* (Wyrzysk)
Białowska* (Kalisz)
Białożewin* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 28 [znaleziska archeologiczne]. – KZSzt T.
11 z. 21, s. 1 [wiatrak].
Biały* Bór (Wągrowiec)
Biały* Dąb (Września)
Biały* Dwór (Krotoszyn)
Biały* Ług (Kępno)
Biały* Młyn (Kępno)
Biały* Orzeł (Rawicz)
=Biały* Zdrój k. Kalisza Pomorskiego Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 182.
Białykał* [Biały Kał] (Rawicz) Monografie: S. Jędraś: Gmina Pakosław. Zielona kraina nad Orlą.
Leszno 2006, s. 292-301, il. Przyczynki:: Miejsca pamięci PW, s. 20-1.
Białyług* (Ostrów)
Białyń* (Ostrów)
Bibianki* (Ostrów)
Bibianna* (Turek)
Bicz* (Konin)
Bicz* - Ostatki (Konin)
Biechowo* (Września) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 84-5. – B. Kucharski:
Miłosław i okolice. P. 1997, s. 54-8. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel:
Studia. T. 1, s. 28-31 [stanowiska archeologiczne: grodzisko wklęsłe, cmentarzysko rzędowe,
ślady osad otwartych]. Kościół p.w. Narodzenia NPM i klasztor filipinów: KZSzt T. 5 z.
29, s. 2, il. 6, 9, 24-5, 39, 62, 70-1. – +E. Marxen-Wolska, J. Wolski: Dwa wizerunki maryjne
w obrazie ołtarza głównego w kościele parafialnym w B. [W:] Ars una. Prace z historii sztuki.
Red. E. Iwanoyko. P. 1976. – Zabytkowe dzwony, s. 138-40. Przyczynki: Ziemia wrzesińska,
s. 31, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 62, 65, 69, 72-5, 77, 85, 89, 97, 101, 102, 145,
180, 189, 191, 195, 239, 280, 298, 386, 387, 409, 411, 412, 415, 416, 418, 420, 424, 425.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 187.
Biechowo* Duchowne (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 97.
Biechowo* Szlacheckie (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 97.
Biechowy* (Konin)
Biechówko* (Września)
Bieczewo* (Września)
Bieczyny* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 32 [grodzisko
stożkowate]. Dwór i zespół folwarczny: P. Stankiewicz: Skrócona ewidencja parku
dworskiego w B. P. 1995 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Poznań]. – Majątki wlkp. T.
5, s. 5-7, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 20, il.
Biedaszkowo* (Bydgoszcz)
Biedaszkowo* (Kościan)
Biedaszkówko* (Bydgoszcz)
Biedaszówek* (Poddębice)
Biedrusko* [dawna nazwa Biedrusko] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 32-3 [znaleziska archeologiczne]. – T.
Piszczek: Znaleziska archeologiczne na terenie Owińsk i okolicy. Głos Czerwonaka 1992 nr 8
s. 5. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi: M. Bringmann: Was heist und zu
welchen Ende studiert man den Schlossbau des Historismus. [W:] Historismus und
Schlossbau. Studien zur Kunst des XIX Jahrhunderts. Bd. 28. München 1975, s. 48. –
Skuratowicz: Dwory i pałace (1981), s. 92-3. – Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T.
1. Województwo poznańskie. Oprac. M. Strzałko. Red. naukowa i wstęp J. Skuratowicz. Wwa
1991, s. 29-34, il. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 98-9, il. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 20-1, il. Ruiny kościoła z XVI w.: A. Stukowski: Ruina na poligonie. Spotkania
z Zabytkami 1999 nr 4 s. 36-38. Parki, zieleń: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 42-3, il.
Artykuły: (KriSt.): Na skraju gminy. Dziennik Poznański 1999 nr 28 s. 6-7. Przyczynki:
Górczak: Rozwój majątków, s. 414.
Biedzin* - Młyn (Międzychód)
Bieganin* (Ostrów) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 33 [domniemane grodzisko]. Zespół
dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 14-5, il.
Bieganinek* (Ostrów)
Bieganowo* (Środa) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 221, 222.
Bieganowo* (Września) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 85-6. Onomastyka:
MAG: B. (Skąd ta nazwa?). Gazeta Poznańska 2003 nr 158 dod. Expr. Pozn. s. 6. Ślady
osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 33-4 [domniemane grodziska
stożkowate]. Kościół p.w. Znalezienia Św. Krzyża (pw. Świętego Krzyża): KZSzt T. 5 z.
29, s. 3-4, il. 42, 63. – Zabytkowe dzwony, s. 140-1, il. Pałac (dwór): Dwory i pałace
wiejskie, s. 21, il. – Nina Białkiewicz-Gałkowska: Powrót hrabiego z B. Rozmawiał Filip
Biernat. Wiadomości Wrzesińskie 2012 nr 28 s. 9. – Filip Biernat: Sprawa odzyskania pałacu
[w B.] zawieszona przez wojewodę. Wiadomości Wrzesińskie 2012 nr 29 s. 15. – Filip
Biernat: Rodzina Grabskich odzyskała pałac w B. Wiadomości Wrzesińskie 2013 nr 40 s. 9, il.
Szkolnictwo i oświata: TOS: Rymowany jubileusz: 20-lecie istnienia Szkoły Podstawowej
w B. Wiadomości Wrzesińskie 2005 nr 17 s. 11, il. Kombinat PGR: Kombinat PGR B. P.
1974. Uroczystości: Filip Biernat: Święto w stylu retro. Wiadomości Wrzesińskie 2010 nr 26
s. 15, il. [obchody jubileuszu 800-lecia B.]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 186. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 67, 71, 75,
76, 96, 101, 103, 108, 120, 123, 146, 163, 183, 186, 201, 239, 250, 337, 339, 389, 398, 399,
402, 424-6.
Biegańszczyzna* (Września)
Biegodzin* (Wyrzysk)
Biela* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 219-20. Numizmatyka: J. Kisielewski: Znalezisko
półgroszy Władysława Jagiełły i groszy praskich z miejscowości B., pow. Konin. WNum. 16:
1972 z. 3 s. 157-68. – Znaleziska monet, s. 85-6.
Bielany* (Słupca)
Bielawa* (Złotów)
Bielawka* (Żnin)
Bielawka* (Wieruszów)
Bielawki* (Żnin)
Bielawki* (Turek)
Bielawy* (Bydgoszcz)
Bielawy* (Szubin, grom. Płużnica) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Bielawy* (Szubin, grom. Rynarzewo)
Bielawy* (Wyrzysk)
Bielawy* (Żnin) – =B. Czajkowski: Kronika Kujawskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego
w Bielawach koło Inowrocławia 1860-1967. Kwartalnik Hist. Zawod. 1969, 4, s. 56-74.
Bielawy* (Gniezno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 34-5 [stanowiska archeologiczne:
cmentarzysko ? i osada ?].
Bielawy* (Gostyń) Dwór i folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 27. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 21-2, il. Przyczynki: DzZG, s. 254.
=Bielawy* - nieistniejąca miejscowość koło Siemowa (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 22.
Bielawy* (Jarocin)
Bielawy* (Kalisz)
Bielawy* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 39-40.
Bielawy* (Kościan)
Bielawy* (Leszno) Zespół pałacowy i folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 4-5, il.
Bielawy* (Nowy Tomyśl) Monografie: P. Anders: Grodzisk Wielkopolski. P. 1995, s. 49-50.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 35 [znalezisko archeologiczne]. – Nowacki T. 2, s. 137
[własność biskupstwa pozn.].
Bielawy* (Pleszew)
=Bielawy* - nieistniejąca wieś między Biedruskiem (Poznań) a Owińskami (Poznań). Słowniki:
SHGWPŚ
Bielawy* (Rawicz)
=Bielawy* czyli Uroczyska - nieistniejąca osada pod Konarami (Rawicz). Słowniki: SHGWPŚ
Bielawy* (Słupca, grom. Młodojewo)
Bielawy* (Słupca, grom. Strzałkowo)
Bielawy* (Turek)
Bielawy* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 96, 101. – Górczak: Rozwój majątków, s.
113.
=Bielawy* (dawny powiat Orłowski - m. Łowiczem a Łęczycą) Kościół p.w. św. Józefa (dawniej
Nawiedzenia NMP): Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 107-8.
Bielawy* Nowe (Wyrzysk)
Bielawy* Nowe (Szamotuły) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 36 [pod hasłem Bielawy].
Bielawy* Pogorzelskie (Krotoszyn) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 22, il.
Bielawy* p. Wronkami (Szamotuły)
Bielawy* Szelejewskie (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 28.
Przyczynki: DzZG, s. 91, 203.
Biele* (Koło)
Bielejewo* (Jarocin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 36.
Bielejewo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 281, 334,
412, 587, 599, 610, 629.
Bieleń* [Białe Piaski] (Międzyrzecz)
Bielewice* (Sulechów)
=Bielewko* - nieistniejąca osada koło Bielewa (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
Bielewo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: DzZG, s. 33, 36, 45. Monografie: Z.
Szymankiewicz: Lubiń. P. 1995, s. 60-1. Zespół dworski: Majątki wlkp. T. 5, s. 7-8, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 375.
Pobyty znanych osób: P. Maluśkiewicz: Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza. P.
1993, s. 27-8.
=Bielewo* k. Konina Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 171.
Bielica* (Szczecinek, grom. Drzonowo)?
Bielice* (Bydgoszcz)
Bielice* (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 53-4. Zespół dworsko-parkowy:
Kaja: Przewodnik, s. 20-1. – Dwory i pałace wiejskie, s. 22, il.
Bielice* (Szczecinek, grom. Kluczewo)?
Bielice* Nowe (p.m. Bydgoszcz)
Bielnik* (Wolsztyn)
=Bielskie* jezioro (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ
Bielsko* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 36.
Bielsko* (Czarnków)
Bielsko* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 36 [grodzisko ?
stożkowate]. – W. von Kalckreuth: Historisch-genealogische Beiträge zur Geschichte der
Herren, Freiherren und Grafen von Kalckreuth. Ergänzungsband. Lauptheim [ca 1983].
=Bieniewo* k. Pleszewa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 449, 635.
=Bienino* patrz Binino (Szamotuły)
Bieniszew* (Konin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 117-20, il. Archeologia:
Beata Pieczyńska: Szukali kul z Powstania Styczniowego, a znaleźli... skarb. Polska Głos
Wielkopolski 2013 nr 219 s. 2, il. [wykopaliska w Puszczy Bieniszewskiej]. Klasztor i kościół
p.w. Narodzenia NMP: Dubowski, s. 7-8. – H. Jantos: „Ludu mój nie chodź smutny”
(Odpust w B.). Tygodnik Zachodni 1959 nr 39 s. 1 i 3, il. – S. Szymański: Trzysta lat eremu
kamedułów w B. Przew. Kat. 55: 1965 s. 326-7. – E. Żaczek: Dzieje pustelni bieniszewskiej
koło Konina. KW 1994 nr 2 s. 61-74. – K. Kolska: Gdzieś na końcu świata. GWyb. Poznań
1996 nr 184 s. 3. – Artur Brodziak: w leśnej pustelni. ABC 1998 nr 74 s.6, il. – A.P.:
Kameduli. Przewodnik Katolicki 1997 nr 27 s. 20. – Anna Chadaj: Powołani do życia
pustelniczego. Przegląd Koniński 1998 nr 15 s. 25 [klasztor kamedułów]. – AK: Erem w sercu
puszczy. Gazeta Poznańska 1999 nr 211 s. 3, il. – A. K.: Kameduli z B. Obserwator
Wrzesiński 1999 nr 15 s. 5 il. [Wystawa fotografii Tadeusza Topolskiego z Konina w Muzeum
Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni]. – (red): Kameduli z B. Wiadomości
Wrzesińskie 1999 nr 13b s. 8. – Stanisław Zasada: Radość kameduły. Przewodnik Katolicki
1999 nr 14 s. 30-32, il. – Janusz Gulczyński: Klasztor w B. (Notatki z przeszłości). Przegląd
Koniński 2000 nr 39 s. 31, il. – Stefan Paszek, Leszek Rutecki: Pustelnia bieniszewska. Zarys
dziejów. Fot. Zenon Horowski. Konin [Drukarnia Wydawnictwa „Trans-Druk”] 2000, 74 s.,
il. – Stanisław Zasada: Milczący mnisi. Przewodnik Katolicki 2000 nr 5 s. 4-5, il. – Stefan
Paszek: Klasztor oo. kamedułów w B. Red. Anna Miecznikowska. Konin [Markuz] 2001, 50
s., il., pl., sum., zsfg. [historia i przewodnik po zespole klasztornym oraz szlaki turystyczne
wokół B.]. – Stefan Paszek: Pustelnia bieniszewska. Zarys dziejów. Wyd. 2 popr. Konin
[Markuz] 2001, 78 s., il. – Roman Skiba: Życie pustelnicze kamedułów w B. Kronika
Wielkopolska 2001 nr 4 s. 73-84. – Witold Gostyński: Kameduli z Bieniszewskiej Puszczy.
Głos Wielkopolski 2002 nr 206 dod. Turystyczny s. 3, il. – E. Kręglewska-Foksowicz: Zespół
kamedulski w B. Studium historyczno-architektoniczne. [W:] Dzieje K. B. Cz. 2: Dzieje kultu
Pięciu Braci Męczenników w Polsce i Europie. Pod red. A. Szymkowskiego. Kazimierz
Biskupi 2002, s. 159-86. – W. Stalica: Zarys dziejów konwentu ojców kamedułów w B.
(1663-1985). [W:] Dzieje K. B. Cz. 2: Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce
i Europie. Pod red. A. Szymkowskiego. Kazimierz Biskupi 2002, s. 143-58. – Superiorzy
i przeorzy eremu ojców kamedułów pod wezwaniem Pięciu Braci Męczenników w B.
w latach 1663-1819, 1937-1940 i 1945-1986. [W:] Dzieje K. B. Cz. 2: Dzieje kultu Pięciu
Braci Męczenników w Polsce i Europie. Pod red. A. Szymkowskiego. Kazimierz Biskupi
2002, s. 281-4. – Bernadeta Gozdowska: Pustelnicy... Przewodnik Katolicki 2003 nr 36 s. 2223, il. – Bernadeta Gozdowska: u pustelników... Gazeta Poznańska; Ziemia Kaliska 2003 nr
226 s. 12, il. – Bernadeta Gozdowska: u pustelników... Gazeta Poznańska; Ziemia Kaliska
2003 nr 226 s. 12, il. – Kameduli w służbie Bogu i ludziom: [album]. Fot. Franciszek
Kupczyk. Teksty Stefan Paszek, Korneliusz Wencel. Red. Małgorzata Paszek, Iwona
Mokrzan. Konin [Markuz] 2003, 88 s., il. Rec. Piotr Gołdyn: Kameduli. Przegląd
Wielkopolski 2003 nr 3/4 s. 116-118. – Bolesław Starzec: Milczą dla Boga. Rozmawiała
Katarzyna Kolska. Gazeta Wyborcza Poznań 2003 nr 265 s. 10-11, il. [klasztor kamedułów]. –
Izabela A. Kolasińska: Surowa droga do nieba: erem w B. - jedyny kamedulski klasztor
w Wielkopolsce. Gazeta Poznańska 2004 nr 219 s. 16-17, il. – Przemysław Maćkowiak:
u kamedułów w B. Przegląd Wielkopolski 2005 nr 3/4 s. 2, 3-4 okł. – Ach: Na wakacje do
klasztoru: kameduli, salezjanie, misjonarze Świętej Rodziny zapraszają. Przegląd Koniński
2006 nr 31 s. 1, 6, il. [dot. klasztorów w B. i Kazimierzu Biskupim, pow. Konin oraz
w Lądzie, pow. Słupca]. – Izabela A. Kolasińska: Bliżej stąd do nieba: odpust u kamedułów
w B. Gazeta Poznańska 2006 nr 211 s. 17, il. – AK: Odpust w środku puszczy. Głos
Wielkopolski 2007 nr 211 s. 8, il. – AK: Bramy pustelni kamedułów otwarte dla kobiet.
Polska Głos Wielkopolski 2008 nr 211 s. 11. – Alew: Po spokój i refleksję do B. Przegląd
Kolski 2008 nr 2 s. 7, il. [klasztor kamedułów]. – BS: w murach klasztoru : wystawa fotografii
Franciszka Kupczyka [w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu]. Ziemia Kaliska
2008, nr 12, s. 19, il. [Ora et labora” - wystawa fotografii na temat klasztoru kamedułów
w B.]. – RJ: Wokół pustelni. Monitor Wielkopolski 2008 nr 12 s. 10, il. – Legenda białych
braci. Fot. A. Bujak. Kompozycja wydawnicza, wybór i grafika L. Sosnowski. Teksty Brunon
z Kwerfurtu, H. Samsonowicz. Kr. 2009, 175 s., il. – Ola Braciszewska: Klasztor się sypie:
kameduli z B. nie mają pieniędzy na remont kościoła. Polska Głos Wielkopolski 2010 nr 66 s.
4, il. – Roman Domański: Kameduli w dzisiejszej Polsce. Poznaj Swój Kraj 2011 nr 5/6 s. 43.
– Karolina Ławniczak: Mnisi w habitach żyją w ciszy: odpust u kamedułów w B. Przegląd
Koniński 2011 nr 37 s. 11. – ABRA: Jubileusz eremu. Kurier Koniński 2013 nr 155 s. 10
[350. rocznica powstania zakonu kamedułów]. – B.: klasztor kamedułów : [informator]. Tekst
Dorota Parus. Red. Jerzy Łojko. Fot. Waldemar Dryjański. Konin b.r. wyd., [12] s., il. Kult
religijny: Anna Dragan: Droga do B. Koniec, a nie lepiej początek? (Tysiąclecie Męczeństwa
Pięciu Braci Polaków). Przegląd Koniński 2003 nr 37 s. 26; nr 39 s. 29, il. – Anna Dragan:
Sentymenty, nostalgie, pamiątki: pejzaże kazimiersko-bieniszewskie. Przegląd Koniński 2003
nr 51 s. 44, il. [Miejsca kultu Pięciu Braci Polaków w Kazimierzu Biskupim i B.]. – Z.N.:
Skarb nie spocznie na laurach: [uroczysta] Sesja [Rady Gminy] w klasztorze kamedułów [w
B.] Przegląd Koniński 2003 nr 47 s. 16, il. [Obchody Tysiąclecia Męczeństwa Pięciu Braci
Polaków]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
206-7. – Szlak Pięciu Braci Męczenników: [Informator. Starostwo Powiatowe w Koninie.
Wydział Promocji i Informacji]. Red. Jerzy Łojko, Mariusz Lewandowski. Fot. D. Parus [i
inni]. Konin [b. r. wyd.], [12] s., il. [dot. głównie Kazimierza Biskupiego i B.].
=Bienkowo* patrz Binkowo (Śrem)
=Bienkowski* Młyn - niezidentyfikowany młyn koło Ostrobudek (Rawicz). Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 420.
=Bieńsko* - niezidentyfikowana lub nieistniejąca osada między Golą, Łęką Wielką i Brzeziem
(Gostyń). Słowniki: SHGWPŚ
Biercza* [Henrykowo] (Międzyrzecz)
Biernacice* (Poddębice)?
Biernacice* (Ostrów)
Biernatki* (Kalisz) Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: J. Kaźmierowski: Ewidencja
zabytkowego parku w B. 1977 [maszynopis w Archiwum Delegatury SOZ w Kaliszu]. –
Majątki wlkp. T. 6, s. 3-7, il.
Biernatki* (Śrem) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: M. Hłyń, I. Potocka:
Dzieje i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia
i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 301-2. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 379. – L. Krzyżaniak: Cmentarzysko kultury łużyckiej w B., pow. Śrem. FAP 14: 1963 s. 45111. – L. Krzyżaniak: Wczesnośredniowieczne pochówki z B. w pow. śremskim. PArch. 16:
1963 s. 173-8. – (R. Grenz): Ergebnisse der Untersuchungen von Leichenbränden aus dem
jungbronzezeitlichen Urnenfriedhof von Biernatki Kr. Schrimm. Wissenschaftlicher Dienst
15: 1965, 7, s. 241-9. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 57, 61, 63, 482, 521, 530.
=Biernatki* - nieistniejąca miejscowość koło Daleszyna (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 36.
Biernatowo* (Trzcianka) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 39 [znaleziska archeologiczne, pod
hasłem B. powiat Piła]. Kościół p.w. Wniebowzięcia NPM: KZSzt T. 5 z. 18, s. 3. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 131. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
16, il.
Biernatówko* (Trzcianka)
Bierzglin* (Września) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 22-3, il. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s.
68, 71, 73, 74, 76, 89, 102, 106, 107, 110, 149.
Bierzglinek* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 40, 41, 71, 73, 231, 239, 241.
Bierzmo* (Turek)
Bierzmo* Duże (Turek)
Bierzmo* Małe (Turek)
Bierzwienna* Długa (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 120. Kościół
p.w. św. Dominika: KZSzt T. 5 z. 8, s. 1-2.
Bierzwienna* Krótka (Koło) Zespół Śpiewaczy „Honoratki”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 33-4.
Bierzwienna* Długa, kol., wieś (Koło)
=Biesiekiery* (Łęczyca) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 115-6. Zamek: KZSzt T. 2 z. 4, s. 1, il. 14. – +T. Poklewski.
E. Grabarczyk: Zamek w B. w Łęczyckiem. [W:] Zamki środkowopolskie. Praca zbior. pod
red. T. Poklewskiego. Cz. 1. Łódź 1977. – M. Żemigała: Pomiary cegły zabytkowej z zamków
w B., Lutomiersku i Łęczycy. [W:] Zamki środkowopolskie. Praca zbior. pod red. T.
Poklewskiego. Cz. 1. Łódź 1977, s. 107-9. – Zamki środkowopolskie. Cz. 1: B., Lutomiersk,
„Dom stary” w Łęczycy. Pod red. T. Poklewskiego. Łódź 1977, 122 s., mapy. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 223.
=Bieskowo* (Bydgoszcz)
Bieślin* (Trzemeszno)
Bieślinek* (Mogilno)
Biezdrowo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Księga
ziemska poznańska. P. 1960, pozycje 1119, 2440, 2588, 2802, 2863, 2870. Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 110-1. – P. Mordal:
Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 36-7. Kościół p.w. Św. Krzyża i św. Mikołaja: KZSzt T. 5
z. 23, s. 1-2, il. 101, 121. – R. Kujawski: Ze śmierci do życia ... Przew. Kat. 64: 1974 nr 13 s.
2. – Zabytkowe dzwony, s. 141-2. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 108-9. –
Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 12-3, il. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami
ziemskimi: Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1. Województwo poznańskie.
Oprac. M. Strzałko. Red. naukowa i wstęp J. Skuratowicz. Wwa 1991, s. 35-47, il. –
Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 70-2, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 23, il.
Organizacje i stowarzyszenia: Bractwo Krzyża Świętego w B. Goniec Ziemi Wronieckiej
2007 nr 4 s. 22, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 39-40. – Nowacki T. 2, s. 465. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 265, 269, 409, 576, 585. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 498.
=Biezdrowsko* patrz Biedrusko (Poznań)
Biezdruchowo* Jezioro (Poznań) Przyczynki: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 66.
Bieżyn* [Bieżyń] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: Z. Szymankiewicz: Lubiń. P. 1995, s.
61. Opracowania: Z. Smoluchowski: Kartki z dziejów B. Pan. Leszcz. 1986 nr 7 s. 22.
Przyczynki: DzZG, s. 45, 77. Archeologia: A. Budnik: Ciałopalne cmentarzysko kultury
przeworskiej w B. (stanowisko 1) w świetle badań antropologicznych. PAntrop. 50: 1984 No
1 s. 151-5, sum.
=Bieżyn* jezioro (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ
Bieździadów (Jarocin) Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków
i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 28. Przyczynki: Miejsca pamięci PW, s. 21.
Bigosy* (Ostrzeszów)
Bilczew* (Konin)
Bilczew* (Ostrów) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 15-7, il. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 23-4, il.
Biłgoraje* (Ostrów)
Biniew* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 17-8, il.
Biniewo* (Wągrowiec)
Binino* [dawna nazwa Bienino] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 465,
467. – Górczak: Rozwój majątków, s. 281, 282, 297, 315, 333, 587, 599. Archeologia: M.
Kaczmarek, R. Pietrzak: Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w B., gm. Ostroróg, stan.
2. [W:] Badania archeologiczne ziemi szamotulskiej. Część 1. P. 2002, s. 189-97, ryc.,
bibliogr.
Binkowo* [dawna nazwa Bienkowo] (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 217, 220.
Biskupice* (Mogilno) Źródła: =Regestr wydatków na budowę kościoła w B. (1711-1733). Oprac. J.
Kowalczyk, J. Zawadzka. KHKM 5: 1957 nr 3/4 s. 721-844. Odb. 116 s. Onomastyka: F.
Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski 59: 1979 s. 284-9.
Biskupice* (Żnin) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski 59: 1979
s. 284-9.
Biskupice* (Gniezno) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski 59:
1979 s. 284-9.
Biskupice* (Kalisz, grom. Blizanów) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B.
Język Polski 59: 1979 s. 284-9. Zespół dworski (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 8.
Biskupice* (Kalisz, grom. Dobrzec) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B.
Język Polski 59: 1979 s. 284-9.
Biskupice* (Konin, grom. Grodziec) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B.
Język Polski 59: 1979 s. 284-9.
Biskupice* (Konin, grom. Ślesin) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język
Polski 59: 1979 s. 284-9.
=Biskupice* patrz Biskupice Dłużyńskie (Kościan)
Biskupice* (Ostrów) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski 59:
1979 s. 284-9. Kościół pw. św. Bartłomieja: Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004,
s. 17, il.
Biskupice* (Ostrzeszów) Onomastyka: F. Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski
59: 1979 s. 284-9.
Biskupice* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 2930. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 40 [ślady osady o nieustalonej chronologii]. –
=Nowacki T. 2, s. 136 [dot. B. pod Bninem, w pobliżu Bnina nie ma B]. Onomastyka: F.
Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski 59: 1979 s. 284-9. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 103.
Biskupice* [n. Radyczą] (Środa) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 40 [znaleziska archeologiczne ślady osady bagiennej ?]. – KZSzt T. 5 z. 24, s. 2 [zabytkowy dwór]. Onomastyka: F.
Wysocka: Przyczynek do historii nazwy B. Język Polski 59: 1979 s. 284-9.
Biskupice* Dłużyńskie [dawna nazwa Biskupice] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Opracowania:
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 140.
Biskupice* Jeziorne (Gniezno)
Biskupice* Ołoboczne [dawniej: Szalone] (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 41-3. Kościół pw. św. Bartłomieja: KZSzt T. 5 z. 16, s.
1-2. – Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z. 12. Wwa 1972, s. 89. – G. Ruszczyk:
Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 123,
286. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 131. – Zabytkowe dzwony, s. 142. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 422.
Biskupice* Zabaryczne (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ Źródła: RPPO 1441, s. 223. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 43 [grodzisko stożkowate].
Biskupie* Sarnowskie [Biskupie] (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północnozachodniej części województwa konińskiego. P. 1995, s. 129-31.
Biskupin* (Żnin) Słowniki: Z. Rajewski: B. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 120-1. – A.
Niesiołowska-Wędzka: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź, s.
469-72. – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Bibliografie: D. Piotrowska: Prolegomena do
archeologii B. T. 1: Bibliografia archeologiczna B. 1933-1983. Przekłady tekstów na j. ang.
A. Petrus-Zagroba. Wwa 2008, s. 463 s., il., indeksy. Monografie: Z.A. Rajewski: B., gród
prasłowiański. Wwa: Czytelnik, 1946, 43 s. – F. Jaśkowiak: Słowiańska Pompeja. (B.). Polska
1955 nr 4 s. 6-7, il. – Z. Rajewski: 10 000 lat B. i okolic. Wwa 1958, 141 s., il. R: J. Friemann,
Nowe Książki 1959 nr 5 s. 257-8, il.; W. Patalas, Głos Nauczycielski 1959 nr 20 s. 4. – Z.
Rajewski: B. Polish excavations. Warsaw 1959, 77 s, il., mapy. – Z. Rajewski: B. Polnische
Ausgrabungen. Warschau 1959, 81 s., il., mapy. – Z. Rajewski: 10 000 lat B. i jego okolic.
Wyd. 3. Wwa 1965, 145 s. – +J. Głosik: Zapiski biskupińskie. Wwa 1983. – P. Anders:
Pałuki. P. 1997, s. 19-20. – W. Szwajcer, W. Zajączkowski: B. i jego odkrywca. Wr. 2003. –
D. Piotrowska: B. - ideologie - kultura. [W:] Archeologia Kultura Ideologie. Red. B. Gediga,
W. Piotrowski. Biskupin-Wr. 2004, s. 91-155. Neolit: F. Wokroj: Neolityczne szkielety
ludzkie z B. ZOW 1953 z. 4 s. 142-5, il. – E. Wokroj: Neolityczne ludzkie szczątki kostne z B.
PAntrop. 20: 1954 s. 315-40, il., tabl., mapa. Archeologia (ogólnie): Z. Rajewski: B. w r.
1939. ZOW 14: 1939-45 z. 9-12 s. 28-32. – Z. Rajewski: Jak zachować B. ZOW 17: 1948 z.
11-2 s. 174-6. – Z. A. Rajewski: Wczesnośredniowieczny cyrkiel żelazny z B. pow. Żnin. WA
1956 z. 2 s. 208-10, il., rys., sod., Sum. – Z. Rajewski: B. - wykopaliska. Wwa 1957. R: A.
Gardawski, WA 1958 z. 4 s. 393. – J. Gąssowski: Wyniki badań archeologicznych na
stanowisku 15a w B. w r. 1955 SA 5: 1959 s. 101-4. – T. Piętka-Dąbrowska: Wyniki prac
wykopaliskowych na stanowisku 4 w B. pow. Żnin za r. 1958. WA 26: 1959-60 s. 298-9. – Z.
Hilczerówna, J. Olczak: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku
4 w B., pow. Żnin w 1960 r. SA 14: 1962 s. 102-6. – Z. Rajewski: Zapiski biskupińskie. ZOW
35: 1969 z. 3 s. 235-9. – W. Piotrowski, W. Zajączkowski: B. Archaeology by Experiment.
Experimentelle
Archäologie.
Bilanz
1991. Archäologische
Mitteilungen
aus
Nordwestdeutschland 6: 1991 s. 131-8. – W. Piotrowski: 50 lat badań w B. [W:]
Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Red. J.
Jaskanis. Wwa 1991, s. 81-105. – W. Niewiarowski, B. Noryśkiewicz, W. Piotrowski, W.
Zajączkowski: B. fortified settlement and its environmental and archaeological studies. [W:]
The Wetland Revolution in Prehistory. Ed. W. Coles. Exeter 1992, s. 81-93. – M. Bilz, D.
Grattan, M. Horvath: The Test Treatment of Waterlogged Wood from the B. Archaeological
Site, Poland. [W:] Proceedings of the 5th ICOM Group on Wet Organic Archaeological
Materials Conference (Portland, Maine 1993). Bremerhaven 1994, s. 23-40. – D. Piotrowska:
Wykopaliska biskupińskie w świecie nauki i kultury. Żnińskie Zeszyty Historyczne 11: 1994 s.
30-43. – W. Piotrowski: B. reconstructions problems. [W:] Les sites de reconstitutions
archéologiques. Actes du colloque d’Aubechies. Aubechie 1994, s. 73-7. – A. Plenzler:
Postarzanie B. [W:] Tajemnicza Wielkopolska. Pod red. Z. Roli. P. 2000, s. 25-32. – K.
Misiewicz: Sprawozdanie z badań archeologiczno-geofizycznych w B. 2005 [maszynopis
w Muzeum archeologicznym w B.]. Osadnictwo kultury łużyckiej i in. (przed
średniowieczem): S. Nosek: Znaleziska w B. a współczesna kultura ludowa Słowian. Lud 36:
1939-45 s. 289-312. Odb. Lublin 1946, 26 s. – Z. A. Rajewski: Zabytki «awarskie» z B.
w pow. żnińskim. WA 16: 1939 (1948) s. 341-7 i odb. 6 s. [streszcz. w j. franc.]. – J.
Kostrzewski: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w osadzie bagiennej w B. w pow.
żnińskim w r. 1936. ZOW 12: 1947 z. 1-2 s. 4-7. – Z. Rajewski: B. PZach. 3: 1947 nr 5 s. 4147. – A. Łączyńska: B. najcenniejszy i najpożyteczniejszy dokument kultury łużyckiej. Odra 4:
1948 nr 28 (137) s. 1 i 3. – Z. Rajewski: Scytyjski nóż znaleziony w B. PArch. 1948 z. 1 s. 545. – Z. A. Rajewski: Sprawozdanie z prac w B. w roku 1947. ZOW 17: 1948 nr 3/4 s. 48-53. –
W. Szafrański: Wierzenia mieszkańców grodu biskupińskiego. ZOW 17: 1948 nr 5/6 s. 69-76.
– =Ama: Biskupizna. Pol. Zach. 1949 nr 27 s. 3. – S. Jasnosz: Nowe znaleziska mezolityczne
z B. PArch. 25: 1949 t. 8 z. 2 s. 315-8. – K. Moldenhawer: Zielarstwo w grodzie biskupińskim
w świetle faktów. ZOW 18: 1949 z. 11-2 s. 187-8. – D. Piasecki: Geneza grodu
biskupińskiego w świetle badań morfologicznych. Czas. Geogr. 20: 1949 z. 1/4 s. 185-97
[nadb. Wr. 1950]. – Z. A. Rajewski: o wynikach prac wykopaliskowych w B. w r. 1948. ZOW
18: 1949 z. 1-2 s. 13-8. – F. Wokroj: Szczątki ludzkie z okresu kultury łużyckiej w B. Spraw.
PAU 50: 1949 nr 6 s. 333-5. – J. Kaj: Szczątki rybne w materiale kostnym z grodziska kultury
łużyckiej i wczesnohistorycznej w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych
w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod
red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 72-8. – Z. Kołosówna: Przedmioty kultu i zabawki z grodu
kultury łużyckiej w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury
łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J.
Kostrzewskiego. P. 1950, s. 193-239. – K. Krysiak: Szczątki zwierzęce z B. wydobyte
z warstw kultury łużyckiej w sezonie wykopaliskowym 1948. [W:] III Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939
i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 39-71. – Z. Kołosówna: Przedmioty
kultu i zabawki z grodu kultury łużyckiej w B. [W:] III Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939
i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 193-239. – F. Maciejewski: Narzędzie
kamienne z grodu kultury łużyckiej w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych
w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod
red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 105-10. – F. Maciejewski: Paciorki z grodu „kultury
łużyckiej” w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej
w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P.
1950, s. 111-3. – F. Maciejewski: Zabytki z młodszej epoki kamiennej na półwyspie jeziora
biskupińskiego w pow. żnińskiem. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie
kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J.
Kostrzewskiego. P. 1950, s. 88-94. – K. Moldenhawer: Szczątki roślinne z wczesnego okresu
żelaznego w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej
w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P.
1950, s. 79-88. – D. Piasecki: Geneza grodu biskupińskiego w świetle badań
morfologicznych. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej
w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P.
1950, s. 19-27. – Z. Pieczyński: Formy i przybory odlewnicze z grodu kultury łużyckiej w B.
[W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie
żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 113-32. – Z.
Rajewski: Sprawozdanie z organizacji prac w B. w pow. żnińskim w latach 1938-1939 i 19461948. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B.
w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s.
1-15. – J. Slaski: Łużyckie wyroby drewniane z B. [W:] III Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939
i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 160-71. – W. Szafrański: Ciężarki
tkackie i przęśliki z grodu kultury „łużyckiej” w B. [W:] III Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939
i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, s. 132-60. – W. Szafrański: Wyniki prac
wykopaliskowych na stanowisku nr 6 w B., pow. Żnin. (Tymczasowe sprawozdanie z badań
w 1949 r.). Spraw. PMA 3: 1950 z. 1/4 s. 123-44. Odb. 22 s. – III Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939
i 1946-1948. Pod red. J. Kostrzewskiego. P. 1950, 373 s. – T. Żurowski: Budowle kultury
łużyckiej w B. Próba rekonstrukcji. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie
kultury łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J.
Kostrzewskiego. P. 1950, s. 286-370. – W. Szafrański: Jak datować gród kultury łużyckiej
w B. ZOW 20: 1951 nr 1/2 s. 10-27. – F. Maciejewski: Groby szkieletowe z młodszej epoki
kamiennej w B., pow. Żnin. (Stanowisko 15a). ZOW 21: 1952 z. 6 s. 186-8, il. – Z. Rajewski:
B. sprzed 25 wieków. Rekonstrukcja rysunkowa grodu biskupińskiego T. Żurowskiego. Wwa
1952, 31 s., il. R: jf, ARoz. 5: 1953 nr 1 s. 114. – T. Żurowski: System obronny grodu kultury
łużyckiej w B. Ochrona Zabytków 5: 1952 nr 2 (17) s. 105-10, il. – F. Maciejewski: B., pow.
Ż. ZOW 22: 1953 z. 2 s. 73-4. – F. Maciejewski: Budowla trapezowata i jamy z młodszej
epoki kamiennej w B., pow. Żnin. ZOW 22: 1953 z. 6 s. 215-9, il. – Z. Rajewski: B. osiedle
obronne patriarchalnych wspólnot rodowych sprzed 2500 lat. Wiedza i Życie 1953 nr 6 s. 4169, il. – Z. Rajewski: B. v Polsku. Opevněné sidlo lidu s Lužickou kulturou. ARoz. 5: 1953 nr 4
s. 489-512, il. – Z. Rajewski: Ciekawe narzędzia odlewnicze z B. z osiedli z wczesnej epoki
żelaznej. ZOW 22: 1953 z. 1 s. 18-21, il. – Z. Rajewski: Nowe odkrycia archeologiczne w B.
Skarb żelazny kultury łużyckiej. ARoz. 5: 1953 nr 2 s. 202-3, il. – F. Wokroj: Neolityczne
szkielety ludzkie z B. ZOW 22: 1953 z. 4 s. 142-5. – T. Ziółkiewicz: Choroby Prasłowian z B.
ZOW 22: 1953 z. 2 s. 47-9, il. – K. Krysiak: Szczątki zwierzęce z wczesnej epoki brązu w B.,
pow. Żnin. WA 20: 1954 z. 3 s. 260-2. – F. Maciejewski, Z. Rajewski, F. Wokroj: Ślady
osadnictwa kultury tzw. brzesko-kujawskiej w B., pow. Żnin. WA 20: 1954 z. 1 s. 67-79, il.,
tabl, sod., sum. – Z. Rajewski, F. Maciejewski: Badania wykopaliskowe źródeł krynicznej
wody w B., pow. Żnin. WA 24: 1954 z. 3 s. 232-43. – L. Rauhut: Ślady osadnictwa kultury
iwieńskiej na stanowisku 2 a w B., pow. Żnin. WA 20: 1954 z. 3 s. 252-9. – W. Bender: Ślady
osadnictwa z okresu rzymskiego odkryte w 1954 w B. SA 2: 1956 s. 39-41. – A. Gardawski:
Wyniki badań w 1954 r. nad osadnictwem kultury iwieńskiej w B. SA 2: 1956 s. 34-8. – F.
Maciejewski: Budowla trapezowata kultury nadcisańskiej z B. Spraw. Arch. 2: 1956 s. 26-33.
– J. Dąbrowski: Osada kultury amfor kulistych w B., pow. Żnin. WA 24: 1957 s. 244-9. – A.
Gardawski, J. Dąbrowski, R. Miklaszewska, J. Miśkiewicz: Kraal z wczesnej epoki brązu
w B., pow. Żnin. WA 24: 1957 s. 189-208. – M. Gądzikiewicz, T. Liana, T. Piętka:
Sprawozdanie z badań osadnictwo łużyckiego w B., pow. Żnin w 1956 r. WA 24: 1957 s. 20931. – D. Piasecki: Zagadnienie zalewu prehistorycznego grodu biskupińskiego. ZNUAM nr 8:
Geografia. 1957 z. 1 s. 87-118, il., tabl., mapy, bibliogr. – Z. Rajewski: Osadnictwo w czasach
pierwotnych w B. i okolicy. WA 24: 1957-8 z. 3 s. 165-88, bibliogr. R: M. Malinowska,
SiMDW 1962 z. 1 s. 398-9. – T. Liana, T. Piętka: Sprawozdnie z badań w 1957 r. osadnictwa
łużyckiego w B., pow. Żnin. WA 28: 1958 s. 202-11. – F. Maciejewski: Dalsze badania nad
źródłem wody w B., pow. Żnin w 1957 r. WA 25: 1958 z. 3 s. 248-9. – J. Piaskowski:
Technika odlewnictwa w grodzie kultury łużyckiej w B. [Brak msca wyd.] 1957. R.: BK,
ZOW 1958 z. 2 s. 145-6. – Z. Rajewski: B. - wnętrza osiedla obronnego patriarchalnych
wspólnot rodowych z lat 550-400 p.n.e. Tablica szkolna. Wwa 1958. – Z. A. Rajewski: New
discoveries in Western Poland. Archaeology (Cambridge, Mass.) 11: 1958, 1, s. 40-7, il.,
szkice. [dot. Biskupina]. – Z. Rajewski: Osadnictwo ludności z kulturą „łużycką” we
wczesnym okresie epoki żelaznej w B. i okolicy. Archeologia Polski 2: 1958 z. 1 s. 7-31, il.,
mapy, Zsf. – W. Szafrański: Wyniki badań archeologicznych w B. na stanowisku 6. ARoz. 10:
1958, 3, s. 330-43, szkice. – J. Dąbrowski, T. Wiślański: Tymczasowe sprawozdanie z badań
wykopaliskowych na st. 18 w B., pow. Żnin. SA 5: 1959 s. 87-96. – F. Maciejewski:
Sprawozdanie z badań nad osadnictwem z młodszej epoki kamiennej w B., pow. Żnin,
stanowisko 15a. Spraw. Arch. 5: 1959 s. 79-86. – F. Maciejewski: Sprawozdanie z badań
źródła na stanowisku 15a w B., pow. Żnin, w latach 1955 i 1956. Spraw. Arch. 6: 1959 s. 736. – F. Maciejewski: Wyniki dalszych badań nad źródłem na stanowisku 15a w B., pow. Żnin
w roku 1958. WA 26: 1959-60 z. 3-4 s. 299-301. – Z. Rajewski: Befestigte und offene
Siedlungen der Lausitzer Kultur in B. und Umgebung. Ethnographisch- Archäologische
Forschungen 6: 1959 s. 84-100, il. – Z. Rajewski: Pol’skie archeologičeskie raskopki v B.
Varšava 1959, 77 s., il., mapy. – Z. Rajewski: Settlements of a Primitive and Early Feudal
Epoch in B. and its Surroundings. Archaeologia Polona 2: 1959 s. 85-124. – Z. Rajewski: Die
Besiedlung von B. und Umgebung in der frühen Eisenzeit. [W:] Frühe polnische Burgen.
Berichte über archäologische Grabungen. Dresden, Weimar 1960, s. 9-26. – K. Tobolski:
Badania palinologiczne torfów z warstw kulturowych Osady Biskupińskiej. Badania
Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 14: 1964 s. 145-50. – T. Dąbrowska, T. Liana: Ślady
osadnictwa z okresu późnolateńskiego na stanowisku 15a w B., pow. Żnin. WA 32: 1966 s.
168-73. – B. Balke: Dwa późnolateńskie groby szkieletowe z B. WA 34: 1969 s. 361-9. – A.
Wiercińska: Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z okresu późnolateńskiego
z B., pow. Żnin. WA 34: 1969 s. 370-3. – Nowe odkrycia w B. [Gogółkowo]. Warmia
i Mazury 17: 1971 nr 12 s. 24. – =A. Niesiołowska-Wędzka: Początki i rozwój grodów
kultury łużyckiej. Wr. 1974, s. 122-9, 175-6. – J. Piontek, J. Strzałko: Późnolateńskie
szkielety z B., pow. Żnin. WA 39: 1975 s. 317-23. – M. Henneberg, J. Ostoja-Zagórski: Próba
rekonstrukcji gospodarki ludności związanej z grodami typu biskupińskiego na podstawie
ekologicznego modelu funkcjonowania populacji ludzkich. [W:] Przemiany ludnościowe
i kulturowe i tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem. Wr. 1983, s. 391-411,
tabl. – A. Lasota-Moskalewska: Kości zwierzęce z osiedla obronnego kultury łużyckiej w B.
WA 49: 1984 s. 17-36. – J. Dąbrowski: Obiekt kultury iwieńskiej ze stanowiska 2A w B., woj.
bydgoskie. [W:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Warsaw 1985, s.
181-91, sum. – A. Lasota-Moskalewska: Hodowla i łowiectwo w B. na tle innych osiedli
obronnych kultury łużyckiej. [W:] Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli obronnych
na początku epoki żelaza. Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, s. 185-95. – R. Mikłaszewska-Balcer:
Ceramika kultury łużyckiej ze stanowiska 4 w B. [W:] Prahistoryczny gród w B.
Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, s.
127-69. – R. Mikłaszewska-Balcer: Datowanie osiedla obronnego kultury łużyckiej w B. [W:]
Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Red. J.
Jaskanis. Wwa 1991, s. 107-13. – B. Nowaczyk: Sytuacja geomorfologiczna i geologiczna
osady kultury łużyckiej w B. [W:] Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli obronnych
na początku epoki żelaza. Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, s. 19-22. – J. Ostoja-Zagórski:
Problemy organizacji halsztackich wspólnot terytorialno-gospodarczych typu biskupińskiego.
[W:] Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza.
Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, s. 37-58. – Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli
obronnych na początku epoki żelaza. Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, 245 s., il., tabl., mapy. – M.
F. Pazdur, R. Mikłaszewska-Balcer, W. Piotrowski, T. Węgrzynowicz: Chronologia
bezwzględna osady w B. w świetle datowań radiowęglowych. [W:] Prahistoryczny gród w B.
Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, s.
211-9. – M. F. Pazdur, A. Pazdur, T. Goslar, W. Piotrowski, W. Zajączkowski: Nowe dane do
chronologii osady w B. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Matematyka-Fizyka z. 71,
Geochronometria nr 10 (1994) s. 97-113. – W. Szafrański: Biskupińskie refleksje
religioznawcze. [W:] Prahistoryczny gród w B. Problematyka osiedli obronnych na początku
epoki żelaza. Red. J. Jaskanis. Wwa 1991, s. 171-84. – An: B. 748 p. n. e. Gaz. Wyb. (P.)
1994 nr 72 s. 3 [dot. odkryć archeologicznych z 1993 r.]. – T. Dąbrowska: Okolice B.
w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich. [W:] Zarys zmian
środowiska geograficznego okolic B. pod wpływem czynników naturalnych
i antropogenicznych w póxnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s.
87-95. – W. Niewiarowski, B. Noryśkiewicz, W. Piotrowski, M. Sinkiewicz An outline of
natural and anthropogenic changes of geographical environment in the B. area during the last
7000 years. Quater. Stud. Pol. 13: 1995 s. 77-88. – W. Piotrowski: B. - the fortified settlement
from the first Millennium BC. Quater. Stud. Pol . 13: 1995 s. 89-99. – W. Zajączkowski:
Biskupiński mikroregion osadniczy od II okresu epoki brązu do halsztatu D. [W:] Zarys zmian
środowiska geograficznego okolic B. pod wpływem czynników naturalnych
i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995 s.
77-85. – A. Grossman: Kto użytkował wczesnobrązowy Biskupin, czyli stanowisko 2a w B.,
gm. Gąsawa, woj. bydgoskie w swietle najnowszych badań. [W:] „Trzciniec” - system
kulturowy czy interkulturowy proces? Praca zb. pod red. A. Kośko [i in.]. P. 1998 s. 179-192.
– M. Parczewski: Obrona B.: ( w odpowiedzi prof. W. Mańczakowi). SA 39: 1998 s. 292-293.
– W. Niewiarowski, B. Noryśkiewicz: Environmental changes in the vicinity of B. in selected
periods of the last six thousand years and their reflection in pollen diagrams. Acta
Palaeobotanica Supplementum 2: 1999 s. 581-8. – J. Łabęcka: Zwierzęce szczątki kostne ze
stanowiska B. 2a, tzw. „kraal” kultury iwieńskiej. 2000 [maszynopis Archiwum IA UW). – A.
Mierzwiński: Zagadnienie obronności osiedli typu biskupińskiego. o potrzebie alternatywnej
interpretacji. PArch. 48: 2000 s. 141-51. – A. Drzewicz: Wyroby z kości i poroża z osiedla
obronnego ludności kultury łużyckiej w B. Wwa 2004, 142 s., il., bibliogr. s. 71-80. – W.
Wróblewski i A. Bitner-Wróblewska: Znad Dniepru czy z Gotlandii? Kontrowersje wokół
fibuli z B. [W:] Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii
Miśkiewicz. Pod red. Z. Kobylińskiego. Wwa 2004, s. 145-56. Osadnictwo
wczesnohistoryczne: W. Szafrański: Para odosobnionych, wczesnodziejowych krępulcy od
uprzęży z B. Sprawozdania PMA 2: 1949 s. 123-9. – W. Szafrański: Wczesnohistoryczny piec
chlebowy ze st. 6 w B. Spraw. PMA 2: 1949 s. 117-22. – W. Szafrański: Wczesnohistoryczna
smolarnia w B. SA 2: 1949/50 s. 453-85. – Hensel: Studia. T. 1, s. 43-59 [stanowiska
archeologiczne]. – Z. Kołosówna: Wczesnodziejowe wędzarnie ryb w B., pow. Żnin. Spraw.
PMA 3: 1950 s. 145-52. – W. Szafrański: Domniemane „kowadełka” wczesnośredniowieczne.
SA 3: 1952 s. 202-8. – K. Kapitańczyk: w sprawie hutnictwa wczesnośredniowiecznego w B.
(Dane analityczne i technologiczne). Studia Wczesnośredniowieczne 2: 1953 s. 127-36. – J.
Żak: o chronologii ostróg o zaczepach haczykowato zagietych do wnętrza z B., pow. Żnin.
WA 20: 1954 z. 3 s. 276-9. – J. Gąssowski: wczesnośredniowieczny rylec do pisania z B. WA
22: 1955 z. 2 s. 195-6. – W. Szafrański: Odkrycie dwu kompletów wczesnośredniowieczych
żarn obrotowych w B., pow. Żnin. WA 22: 1955 z. 2 s. 196-8, il. – W. Szafrański:
Sprawozdanie z badań archeologicznych w B. na stanowisku 6 w 1954 r. SA 2: 1956 s. 42-8. –
W. Bender: Niecka drewniana, odkryta w B., pow. Żnin. WA 24: 1957 s. 249-50. – W.
Szafrański: Na śladach prototypu wczesnośredniowiecznego młyna z X-XI wieku.
Archeologia Polski 1: 1957 s. 143-63. – R. Mikłaszewska: Badania na stanowisku 17 w B.,
pow. Żnin. WA 25: 1958 z. 3 s. 249-56, rys. – W. Szafrański: Wyniki badań archeologicznych
w B. na stanowisku 6. ARoz. 10: 1958 s. 330-44 i 357-60. – Z. Bukowski: Sprawozdanie
z badań wczesnośredniowiecznych wędzarni na stanowisku 2a w B., pow. Żnin, za rok 1956.
Spraw. Arch. 6: 1959 s. 77-81. – Z. Bukowski: Tymczasowe sprawozdanie z badań
archeologicznych w B., pow. Żnin na stanowisku 2a w r. 1955. SA 5: 1959 s. 105-11. – F.
Maciejewski: Sprawozdanie z badań źródła na stanowisku 15a w B., pow. Żnin, w latach 1955
i 1956. Spraw. Arch. 6: 1959 s. 73-5. – Z. Rajewski: Settlements of a Primitive and Early
Feudal Epoch in B. and its Surroundings. Archaeologia Polona 2: 1959 s. 85-124. – W.
Szafrański: Sprawozdanie z terenowych badań archeologicznych w B., pow. Żnin, na
stanowisku 4 (półwysep) w r. 1955. Spraw. Arch. 5: 1959 s. 113-26. – W. Szafrański:
Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego wału gródka z X-XI wieku w B., pow. Żnin,
stanowisko 4 (półwysep), w 1956 r. Spraw. Arch. 6: 1959 s. 82-8. – R. Mikłaszewska:
Sprawozdanie z badań na stanowisku 17 w B., pow. Żnin. WA 26: 1960 s. 182-8. – +Z.
Rajewski: La territoire de B. au Moyen Age. [W:] Les origines des villes polonaises. Paris, La
Haye 1960 [B. w średniowieczu]. – W. Szafrański: Sprawozdanie z badań archeologicznych
na półwyspie biskupińskim w 1957 r. Spraw. Arch. 10: 1960 s. 71-6. – B. Balcer:
Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych 1959 r. na st. 4 w B., pow. Żnin. SA 13:
1961 s. 51-3. – B. Balcer, J. Dąbrowski: Komunikat o pracach wykopaliskowych
prowadzonych w 1959 r. na st. 4 w B., pow. Żnin. WA 28: 1961 s. 282-4. – Z. KołosSzafrańska: z badań nad garncarstwem wczesnośredniowiecznym. Analiza ceramiki z B.,
pow. Żnin, stan. 6. [W:] W. i Z. Szafrańscy: z badań nad wczesnośredniowiecznym
osadnictwem wiejskim w B. Wwa 1961, s. 145-229. – W. i Z. Szafrańscy: z badań nad
wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w B. Wr.-Wwa-Kr. 1961, 229 s., il. R: J.
Filip, ARoz. 15: 1963 seš. 2 s. 250-1; B. Nadolski, KH 70: 1963 nr 1 s. 149-52. – Z.
Bukowski: Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego zespołu wędzarskiego na
stanowisku 2a w B., pow. Żnin za rok 1960. SA 14: 1962 s. 177-83. – B. Balcer: Wyniki prac
wykopaliskowych 1959 r. na stanowisku 4 w B., pow. Żnin. WA 29: 1963 s. 331-51. – W.
Hensel: Archeologia o początkach miast słowiańskich. Wr. 1963, wg indeksu. – W.
Szafrański: Recherches sur l’habitat rural du Moyen Age a B. Studia z Dziejów Gospodarstwa
Wiejskiego 6: 1963 s. 75-84. – L. Leciejewicz, Z. Hilczerówna: Uwagi
o wczesnośedniowiecznym osadnictwie na stan. 6 w B. w pow. żnińskim. Archeologia Polski
9: 1964 z. 1 s. 172-84. – Z. i W. Szafrańscy: Jeszcze w sprawie wczesnośredniowiecznego
osiedla na stanowisku 6 w B. Archeologia Polski 9: 1964 z. 1 s. 184-93. – J. Głosik: B., pow.
Żnin. Informator Archeologiczny Badania 1967, s. 195-7. – W. Szafrański: Jeszcze
o badaniach na stanowisku 6 w B., pow. Żnin. Studia Archeologiczne 2: 1967 s. 229-61. – J.
Głosik: B., pow. Żnin, st. 18. Informator Archeologiczny Badania 1968, s. 214-6. – B.
Mikłaszewska-Balcer: Badania na stanowiskach 17, 17a oraz 18 w B., pow. Żnin. WA 33:
1968 s. 315-24. – J. Głosik: B., pow. Żnin, st. 18. Informator Archeologiczny Badania 1969, s.
230-2. – J. Głosik: B., pow. Żnin, st. 17. Informator Archeologiczny Badania 1970, s. 113. – J.
Głosik: B., pow. Żnin, st. 18. Informator Archeologiczny Badania 1970, s. 147. – B. Lepówna:
w sprawie pracowni garncarskiej w B. Pomorania Antiqua 5: 1974 s. 397-401. – J. Leśny:
z badań nad osadnictwem i dziejami ziemi pałuckiej we wczesnym średniowieczu. SA 22:
1975 s. 123-76. – A. Niesiołowska-Wędzka: Problem genezy i funkcji grodów „typu
biskupińskiego” w świetle oddziaływań kultur południowych. SA 23: 1976 s. 17-38. – F.
Białęcka, E. Jasiewicz: Ceramika wczesnośredniowieczna ze stanowiska 4 w B. SA 27: 1980
s. 209-30, mapy, rés. – J. Głosik: Ogólna charakterystyka osadnictwa
wczesnośredniowiecznego B., gm. Gąsawa, w świetle badań stanowiska 18. [W:] Miscellanea
Archaeologici Thaddaeo Malinowski dedicata quae Fransisens Rożnowski redigendum
curavit. Słups-P. 1993, s. 167-75. – W. Szafrański: Die frühmittelalterliche Teerschwele in B.
[W:] Proceedings of the First international Symposium on Wood Tar and Pitch. Red. W.
Brzeziński, W. Piotrowski. Wwa 1997, s. 53-62. Dzieje badań archeologicznych: Z. A.
Rajewski: B. PZach. 1947 s. 414-7. – Z. A. Rajewski: Co zrobić z B. PWlkpi 3: 1947 nr 4-6 s.
143-5. – Z. A. Rajewski: Sprawozdanie z prac w B. w roku 1947. ZOW 17: 1948 s. 48-53. –
Z. A. Rajewski: Wyniki prac wykopaliskowych w B. w r. 1948. ZOW 18: 1949 s. 13-8. – Z.
Rajewski: Budowle grodów kultury łużyckiej na półwyspie jeziora biskupińskiego w powiecie
żnińskim. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na grodzie kultury łużyckiej w B.,
w pow. żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Red. J. Kostrzewski. P. 1950, s. 239-85. –
Z. Rajewski: o metodach badań w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na
grodzie kultury łużyckiej w B., w pow. żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Red. J.
Kostrzewski. P. 1950, s. 11-8. – Z. Rajewski: Sprawozdanie z organizacji prac w B. w pow.
żnińskim w latach 1938-1939 i 1946-1948. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych
na grodzie kultury łużyckiej w B., w pow. żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Red. J.
Kostrzewski. P. 1950, s. 1-11. – W. Piotrowski: 50 lat badań w B. [W:] Prahistoryczny gród
w B. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Wwa 1991, s. 81-105. – J.
Kolendo: Słowiański B. to naukowa legenda! Archeologia Żywa 1996 nr 1. – W. Mańczak:
Czy słowiański B. to naukowa legenda? SA 38: 1997 s. 191-4. P: M. Parczewski: Obrona B.
(w odpowiedzi...). SA 39: 1998 s. 292-3. – D. Piotrowska: B. 1933-1996. Archaeology,
politics and nationalism. Archaeologia Polona 35/36: 1997/98 s. 255-85. – W. Szafrański: Die
frühmittelalterliche Teerschwele in B. [W:] Proceedings of the First International Symposium
on Wood Tar and Pitch. Red. W. Brzeziński, W. Piotrowski. Wwa 1997, s. 53-62. – D.
Piotrowska: Wykopaliska biskupińskie w archeologii w archeologii i kulturze polskiej XX
wieku. [W:] Drewno archeologiczne. Badania i konserwacja. Sympozjum Biskupin-Wenecja
1999. Red. L. Babiński. Biskupin 1999, s. 11-28. – Badacze B. Pod red. A. Grossman i W.
Piotrowskiego. Biskupin 2005, 315 s., il. Zawiera: Z. i S. Kurnatowscy: Archeologia polska
w dobie podejmowania badań w B., s. 13-27; J. Gąssowski: Archeologowie przedwojennego
B., s. 29-38; B. Gediga: Józef Kostrzewski w B., s. 39-52; S. Tabaczyński: Zdzisław Adam
Rajewski i B., s. 53-70; Z. Bukowski: Działalność Wojciecha Kočki w B., s. 71-84; T.
Malinowski: Włodzimierza Szafrańskiego związki z B., s. 85-99; B. Balcer: Badacze B. po II
wojnie światowej - do lat 60, s. 101-24; R. T. Maczijewski, A. Grossman, W. Piotrowski:
Biskupiński czas Franciszka Maciejewskiego, s. 125-38; B. Nowaczyk: Badania
geomorfologiczne i geologiczne w B., s. 139-58; B. Noryśkiewicz: Badania biologiczne w B.,
s. 159-70; A. Lasota-Moskalewska: Sylwetki badaczy szczątków kostnych znalezionych w B.,
s. 171-80; W. Piotrowski: Współpraca w B. z przedstawicielami nauk technicznych
i niektórych przyrodniczych, s. 181-221; A. Grossman: Dokumentaliści B. (z biskupińskich
kronik), s. 223-88; W. Zajączkowski: Wspomnienia o Walentym, s. 289-312. Archeologiczne
obozy szkoleniowe: Z. A. Rajewski: Archeologiczny obóz szkoleniowy w B. ZOW 21: 1952
s. 141-6. – Z. A. Rajewski: Wykaz wykładów i ćwiczeń archeologicznych obozu
szkoleniowego w B. ZOW 21: 1952 s. 172-3. – (Z. R.) [Z. A. Rajewski]: Drugi archeologiczny
obóz szkoleniowy w B. ZOW 21: 1952 s. 200. – (Z. R.) [Z. A. Rajewski]: III Archeologiczny
Obóz Szkoleniowy w B. ZOW 22: 1953 s. 199. – J. Gąsssowski: Archeologiczny obóz
szkoleniowy w B. w roku 1954. Dawna Kultura 1: 1954 s. 188-9. – (z. r.) [Z. A. Rajewski]:
Archeologiczny obóz szkoleniowy w B. WA 22: 1955 s. 109-10. – Z. A. Rajewski:
Archeologiczny obóz szkoleniowy w B. w 1955 r. WA 23: 1956 s. 293-4. – (Z. R.) [Z. A.
Rajewski]: Międzyuczelniany archeologiczny obóz szkoleniowy w B. w 1956 r. Dawna
Kultura 3: 1956 s. 320. – (z. r.) [Z. A. Rajewski]: Archeologiczny Obóz Szkoleniowy w B.
w 1956 r. WA 24: 1957 s. 163. – J. Olczak: Archeologiczny obóz szkoleniowy w B. w 1960 r.
ZOW 26: 1960 s. 363. – Z. Rajewski: Międzyuczelniany Archeologiczny Obóz Szkoleniowy
w B. w 1960 r. WA 28: 1962 z. 3 s. 298-9. Metody badań archeologicznych: R.
Cebertowicz, D. Jasieński: Elektrokinetyczna metoda petryfikacji drewna oraz mumifikacja
mątewki z prehistorycznego wykopaliska w B. [W:] Streszczenie prac naukowo-badawczych
wykonanych w okresie od 15 IV 1946 do 15 IV 1951 r. i przedłożonych na i Sesję Naukową
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 8 czerwca 1951. Gdańsk 1951, s. 7-8. Ochrona
i konserwacja drewna: J. Lehmann: Metodyka konserwacji drewna wydobytego z wody
a problem zabezpieczenia odsłoniętych reliktów osady prehistorycznej w B. 1979
[maszynopis w Muzeum Archeologicznym w B.]. – J. Tomaszewski: Konferencja poświęcona
konserwacji drewna biskupińskiego. Wa 44: 1979 z. 1 s. 113-4. – R. Mikłaszewska-Balcer:
Najważniejszy problem B. - konserwacja drewna. ZOW 47: 1981 z. 3 s. 155-61. – W.
Piotrowski: B. bezpieczny. Jak konserwować drewno sprzed 2500 lat? Wiadomości
Konserwatorskie 1991 nr 3-4 s. 27-30. – W. Piotrowski: Archeologia i drewno mokre.
Wprowadzenie do tematu. [W:] Drewno archeologiczne. Badania i konserwacja. Sympozjum
B.-Wenecja 1999. Red. L. Babiński. Biskupin 1999, s. 27-30. – M. Zborowska i inni:
Drewniane pozostałości osiedla kultury łużyckiej w B. Monitoring i stan zachowania. P. 2007,
69 s., il., bibliogr. s. 66-9. Dendrochronologia: T. Ważny: Dendrochronological dating of the
Lusatian culture settlement at B., Poland - first results. Newsletter of the Wetland Archaeology
Research Project 1993 No 14 s. 3-5. – T. Ważny, W. Piotrowski, W. Zajączkowski: B.
i dendrochronologia. Żnińskie Zeszyty Historyczne 1994 nr 12 s. 4-14. – T. Ważny:
Dendrochronology of B. - absolute dating of the early iron-age settlement. Bulletin of the
Polish Academy of Sciences Biological Sciences Vol. 42: 1994 No 3 s. 283-9. – T. Ważny:
Dendrochronologia B. - drewno archeologiczne źódłem informacji. [W:] Drewno
archeologiczne. Badania i konserwacja. Sympozjum B.-Wenecja 1999.Red. L. Babiński.
Biskupin 1999, s. 305-10. Muzeum: Z. Rajewski: Nowa forma organizacyjna Muzeum w B.
WA 23: 1956 z. 2 s. 228. – R. Miklaszewska-Balcer, W. Zajączkowski: Działalność Oddziału
Państwowego Muzeum Archeologicznego w B. od XII 1974 do XII 1975 oraz plany
badawcze. WA 42: 1977 z. 1 s. 107-8. – D. Artymowski: Festyn archeologiczny „Berło miecz - sakiewka”: B., 12-20 września 1998. Kronika Zamkowa 1998 nr 1 s. 154-6.
Geografia historyczna: A. Gadomska-Czekalska: Podłożę geologiczne grodu
prasłowiańskiego w B. [W:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury
łużyckiej w B. w powiecie żnińskim, za lata 1938-1939 i 1946-1948. Pod red. J.
Kostrzewskiego. P. 1950, s. 28-38. – W. Niewiarowski, A. M. Noryśkiewicza: Zarys rozwoju
torfowiska biskupińskiego. [W:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic B. pod
wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red.
W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 235-45. – W. Niewiarowski: Paleohydrological changes
during the Vistulian and Holocene in the southern part of the Żnin subglacial channel, the B.
Region. Quaternary Studies in Poland 12: 1994 s. 59-72. – M. Sinkiewicz: Paleogeograficzna
wymowa budowy stożków napływowych w okolicy B. na Pojezierzu Gnieźnieńskim. AUNC
Geografia 27: 1994 s. 35-57. – W. Niewiarowski, B. Noryśkiewicz, W. Piotrowski, M.
Sinkiewicz: An outline of natural and anthropogenic changes of geographical environment in
the B. area during the last 7000 years. Quaternary Studies in Poland 13: 1995 s. 77-88. – M.
Sinkiewicz: Przeobrażenia rzeźby terenu i gleb okolicy B. wskutek denudacji
antropogenicznej. [W:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic B. pod wpływem
czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W.
Niewiarowski. Toruń 1995, s. 247-79. – Zarys zmian środowiska geograficznego okolic B.
pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie.
Pod red. W. Niewiarowskiego, Toruń 1995, 290 s., tabl., mapy, bibliogr., summ.
Fotointerpretacja:
M.
Sinkiewicz:
Wyniki
badań
fotointerpretacyjnych
i geomorfologicznych nad denudacją antropogeniczną w okolicy B. [W:] Materiały XIII
Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji, Toruń 21-23 września 1989. Toruń 1989, s.
105-10. – W. Piotrowski: Wykopaliska biskupińskie z lotu ptaka - próba podsumowania. [W:]
B. ... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii. P. 2005, s. 27-49. Etnografia: F.
Malinowski: Legenda o zatopionej osadzie w B. Ilustracje H. Wojtas. B. 2008, 11 s., il.
Edukacja: +Z. Rajewski: B. - osiedle obronne patriarchalnych wspólnot rodowych z lat 550400 przed n.e. - opracowanie wykładu szkolnego i serii przezroczy. Wwa 1957. – Z.
Rajewski: B. - wnętrze osiedla obronnego patriarchalnych wspólnot rodowych z lat 550-400
przed n.e. - tablica szkolna. PZWS 1958. Film: Z. Rajewski: Nowy film o B. ZOW 16: 1947
z. 7-8 s. 116. – Z. Rajewski: Film o B. w Szwecji. ZOW 24: 1958 z. 1 s. 57-8. – A. Grossman:
B. w filmie. WA 49: 1984 z. 2 s. 287-8. Festyny archeologiczne: D. Artymowski: Festyn
Archeologiczny „Berło - Miecz Sakiewka”. B., 12-20 września 1998. Kronika Zamkowa 36:
1998 s. 154-6. – W. Piotrowski: „Od Popiela do Piasta” - Festyn Archeologiczny w B. ZOW
57: 2002 z. 3-4 s. 73-80. – W. Piotrowski: „Indian Summer” - Festyn Archeologiczny w B.
ZOW 58: 2003 z. 1-4 s. 179-86. – W. Piotrowski: Jubileuszowy Festyn w B. ZOW 59: 2004/05
z. 1-4 s. 138-41. Wystawy: Z. Rajewski: Nowa wystawa archeologiczna w B. ZOW 24: 1958
z. 1 s. 57. – T. Węgrzynowicz: „B. - polskie Pompeje” wystawa PMA w Jugosławii. WA 42:
1977 z. 2 s. 249-50. Rezerwat archeologiczny: +W. Zajączkowski: B. - rezerwat
archeologiczny. P. 1987. Rocznice: Z. Rajewski: w 25 rocznicę rozpoczęcia badan
wykopaliskowych w B. ZOW 25: 1959 z. 2 s. 130-2. Zabytki: Zabytki architektury polskiej
T. 1, s. 18-9, il. Turystyka: Z. Rajewski: Wycieczki zagraniczne w B. Wznowienie badań
morfologicznych i geologicznych. Nowe próby konserwacji drewna. ZOW 17: 1948 z. 11-2 s.
188-9. Rezerwat archeologiczny: KZSzt T. 11 z. 21, s. 1-2, il. 1-2. Skarb
wczesnośredniowieczny: Slaski - Tabaczyński, s. 75. – IPSW T. 1, Załącznik 2. – Skarby -
Atlas, s. 20, mapa 1. Skarb żelazny: F. Maciejewski: Odkrycie skarbu żelaznego w B. ZOW
1953 z. 1 s. 21-3, il. Numizmatyka: Spraw. Arch. 5: 1959 s. 97-9. – Znaleziska monet, s. 87.
Zjazdy i konferencje naukowe: L. Babiński: „Drewno archeologiczne - badania
i konserwacja” - sympozjum, B.-Wenecja, 22-24 czerwca 1999 r. Ochrona Zabytków 1999 nr
4 s. 463-5. Albumy: Z. Rajewski: B. Osiedle obronne wspólnot pierwotnych sprzed 2500 lat.
(Album). Wwa 1970, 105 s. R: Nowe Książki 22: 1970 nr 16 s. 1015; J. K., Pomorze 16: 1970
nr 24 s. 11. Szkolnictwo: Kronika szkolna (Biskupina w l. 1918-1939). Świat 18: 1968, 27, s.
10-11, 14. – A. Wróblewski: Kronika szkoły w Biskupinie. Nurt 1975 nr 5 s. 9-11. Region:
W. Zajączkowski: Biskupiński region osadniczy od III okresu epoki brązu do halsztatu D.
[W:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników
naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski.
Toruń 1995, s. 77-85. Język biskupiński: H. Ułaszyn: Biskupiński język prasłowiański. Język
Polski 24: 1939/45 s. 16-23. Przewodniki: Z. Rajewski: B., osiedle obronne sprzed 2500 lat.
Przewodnik. Wyd. 4: P. 1966, 46 s., il. Wyd. 5: P. 1972, 47 s., il. Wyd. 6: P. 1975, 54 s., il.,
mapy. Wyd. 7 popr. P. 1977, 10 s. – Z. A. Rajewski: B., a fortified settlement dating from 500
b. c. P. 1980, 45 s., il. – +W. Zajączkowski: B., rezerwat archeologiczny. Przewodnik. P.
1987. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 158-61. – +W.
Zajączkowski: B. Przewodnik. Żnin 1992. – +W. Zajączkowski: B. Przewodnik po rezerwacie
archeologicznym. Wr. 2001. Zniszczenia wojenne: H. Schleif: SS-Ausgrabung Urstätt im
Warthegau. Germanien 12: 1942 s. 431-6. – H. Schleif: SS-Ausgrabung Ursätt im Warthegau.
Posener Jahrbuch für Urgeschichte 1: 1944 s. 11-7. – W. Hensel: Co zrobili Niemcy z B.
Ilustrowany Kurier Polski 1946 nr 115 s. 6. Przyczynki: +J. Morawska: Naukowa
prapremiera w B. NŚ 2: 1951 nr 38 [reportaż z pokazu ceramicznego lepienia garnków
sposobem prehist. w B.]. – Z. Rajewski: Wystawa archeologiczna w B. Wwa 1953, 8 s., il.
Odb.: Spraw. PMA 1953 z. 3/4. – J. Januszewski: Rola słońca w ekspozycji budynków
słowiańskich na przykładzie B., Opola i Gdańska. Czas. Geogr. 33: 1962 z. 2 s. 235-9. – M.
Godlewska: Od B. - po domki tkaczy. „Franek” ciągle pompuje... Życie Warszawy 32: 1975 nr
200 s. 12, il. – A. Niesiołowska-Wędzka: Problem genezy i funkcji grodów „typu
biskupińskiego” w świetle oddziaływań kultur południowych. SA 23: 1976 s. 17-38. – M.
Henneberg, J. Ostoja-Zagórski: Próba modelowej rekonstrukcji gospodarki mieszkańców
halsztackich grodów typu biskupińskiego. KHKM 25: 1977 nr 3 s. 319-40. – =W. Krassowski:
Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 1. Wwa 1989, s. 23-7, 30, 34; il. 3663, 65. Architektura obronna: +J. Bogdanowski: Architektura obronna w krajobrazie Polski.
Od B. do Westerplatte. Wwa-Kr. 1996. R: A. Oleńska, Barok 6: 1999 nr 1 s. 237-8. Chałupa
z XIX w.: KZSzt T. 11 z. 21, s. 2, il. 28.
Biskupin* - Wieś (Żnin)
Biskupińskie* Jezioro (Żnin) – T. Sporakowski: Wyniki dotychczasowych badań nad geografią J. B.
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 1950 nr 2 z. 1. – B. Bogaczewska-Adamczak:
Kopalna flora okrzemkowa J. B. [W:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic
Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale
i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 99-206. – T. Kuc: Skład izotopowy
węglanów w dennych osadach J. B. [W:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic
Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale
i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 207-13. – T. Mieszczankin: Hydrologiczna
charakterystyka J. B. [W:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod
wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red.
W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 29-40. – W. Niewiarowski: Osady denne J. B. i osady
bagienno-jeziorne z zanikłych (zarośniętych) jego części. [W:] Zarys zmian środowiska
geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych
w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 121-46. – A.
Noryśkiewicz: Roślinność przybrzeżnej części J. B. [W:] Zarys zmian środowiska
geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych
w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 48-62. – W.
Niewiarowski: Wahania poziomu wody w J. B. i ich przyczyny. [W:] Zarys zmian środowiska
geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych
w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s. 121-46. – W.
Niewiarowski, A. Noryśkiewicz: Zarys rozwoju torfowiska biskupińskiego. [W:] Zarys zmian
środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych
i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s.
235-45. – B. Noryśkiewicz: Zmiany szaty roslinnej okolic J. B. pod wpływem czynników
naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. [W:] Zarys zmian
środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych
i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s.
147-79. – A. Pazdur, M. F. Pazdur: Datowania radiowęglowe z J. B. i jego otoczenia. [W:]
Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników
naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski.
Toruń 1995, s. 115-20. – K. Szeroczyńska: Cladocera w osadach J. B. [W:] Zarys zmian
środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych
i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W. Niewiarowski. Toruń 1995, s.
181-90. – Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem
czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie. Red. W.
Niewiarowski. Toruń 1995. – „Świt historii nad J. B.” Nowa wystawa w muzeum w B. Nowe
Przemiany 1997 nr 5. – B. Bogaczewska-Adamczak, B. Noryskiewicz, J. Węgrzyn-Stachura:
Environmental changes of Lake Biskupin in late Holocene on the basis of palaeoecological
research (the last 4.300 years). Limnological Review 2: 2002 s. 29-37.
Biskupizna* - region złożony z 12 wsi wokół Krobi (Gostyń). Etnografia: J. i J. Bzdęga: Folklor B.
jako trwały element kultury współczesnej Krobi i jej okolic. [W:] Szkice z dziejów ziemi
krobskiej. P. - Krobia 1986, s. 168-89.
Bledzew* (Międzyrzecz) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 30. – SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 37. –
Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 35. Opracowania: Bledzew ‘95. Gazeta Ilustrowana
dla Mieszkańców i Gości. Bledzew 1995. – =W. Witek: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie ochrony kultury, gm. B., woj.
gorzowskie. Szczecin 1996 [maszynopis w WKZ w Gorzowie i Urzędzie Gminy w B.].
Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny: J. Fogel: Kościoły Wielkopolski, Kujaw i Ziemi
Lubuskiej z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808-1849). P. 1998, s. 30-1,
il. – Tureczek: Najstarsze dzwony, s. 70-1, 87-9, 90-1. – Tomala - Murowana architektura. T.
1, s. 109-10. Klasztor cysterski: A. Ciesielski: Materiały archiwalne do dziejów bibliotek
w Wielkopolsce (biblioteki klasztorne cystersów). Roczniki Biblioteczne 8: 1964 z. 3/4 s. 45762. – B. Dratwa: Ostatni cystersi z B. Przew. Kat. 1971 nr 34 s. 311-2. – E. Rymar:
Identyfikacja wsi „Zambrisk” z dokumentu Henryka Brodatego (1236 r.). Przyczynek do
początków klasztoru cystersów w Zemsku (B.). SiMDW 13: 1980 z. 2 s. 133-8. – =A.
Rudniewska: Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku. Wwa
1993 [katalog i ikonografia wg Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów: B. nr 34]. – =M.
Słomiński: B. Studium historyczno-konserwatorskie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. 1993-4 [maszynopis w: Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp.]. – T. Łaszkiewicz, Z. Seroczyński: B. Opactwo
oo. Cystersów, gmina loco w woj. gorzowskim. Wstępne wyniki badań archeologicznoarchitektonicznych (1 etap) w 1996 roku. P. 1996 [maszynopis w Archiwum Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.]. – A. M. Wyrwa, B. Kucharski: Szlak
Cysterski w Wielkopolsce. P. 1996, s. 83-91. – J. Fogel: Kościoły Wielkopolski, Kujaw
i Ziemi Lubuskiej z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808-1849). P. 1998,
s. 22-9, il. – T. Łaszkiewicz, Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na
stanowisku 45 (Opactwo Cystersów) w B. gm. loco, pow. Międzyrzecz w woj. lubuskim
z realizowanych w 1999 roku (IV sezon). Międzyrzecz 1999 [maszynopis w Archiwum
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.]. – A. M. Wyrwa: Zemsko B. [W:] Monasticon Cisterciense Poloniae. T. 2. P. 1999, s. 370-86. – A. M. Wyrwa:
Ikonografia opactwa cysterskiego w B. jako źródło do rekonstrukcji wyglądu klasztoru. [W:]
Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. K. Kaczmarka [i in.]. P. 2000, s. 441-64. – A.
Jezierska: Mecenat artystyczny opatów klasztoru cystersów w B. w XVII i XVIII wieku. [W:]
Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku. Red. naukowa D. Dolański.
Zielona Góra 2005, s. 129-41, il. Archeologia: J. Kaźmierczyk: Stanowisko z młodszej epoki
brązu w miejscowości B. pow. Skwierzyna. WA 20: 1954 z. 4 s. 419-20. – Z. Trudzik: Osada
wczesnośredniowieczna w miejscowości B., pow. Skwierzyna. WA 26: 1959/60 z. 3-4 s. 3014. Heraldyka: Marek Adamczewski: Gurowscy herbu Wczele a pieczęcie miasta B.,
Kleczewa i Władysławowa. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 3: 1997 s. 167174. Fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego: J. Sadowski: Fortyfikacje MRU
w okolicy B. Odcinek północny MRU od GW „Ludendorff” do GW „Schill”. Wydanie 2
poszerzone. Gliwice – Tarnowskie Góry 2010, 80 s., il., mapa. Obóz hitlerowski: P.
Mnichowski: Hitlerowskie obozy karne w latach 1939-1945 na Ziemi Lubuskiej. PLub. 1972
nr 2 s. 89-103. – P. Mnichowski: Hitlerowskie obozy w Międzyrzeczu i S. w latach 19391940 w swietle nowych dowodów. PLub. 1977 nr 4. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 5960. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 488.
Bledzewka* (Międzyrzecz)
Bledzianów* (Ostrzeszów) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 133. Papiernia: S. Nawrocki: Papiernie w B. i Olszynie w drugiej połowie
XVII w. Przegląd Papierniczy 11: 1955 nr 4 s. 118-9. – S. Nawrocki: Wiadomości z ksiąg
grodzkich ostrzeszowskich o papierniach w B. i Olszynie w drugiej połowie XVIII wieku.
SiMDW 2: 1956 z. 1 s. 263-72. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.
288, il.
Blekot* (Szczecinek, grom. Łubowo)?
Blekoty* (Trzcianka)
Blewiązka* (Ostrzeszów)
Blinek* (Wolsztyn)
Bliskowice* (Wągrowiec) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 60.
Blizanów* [Blizanowo] (Kalisz) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 30. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 133. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 60. – E. Pudełko:
Wystawa archeologiczna w Blizanowie. KW 1998 nr 1 s. 125-7 [zabytki archeologiczne ze
stanowiska w Szadku (Kalisz, grom. Jastrzębniki)]. Kościół pw. Narodzenia NMP: +A.
Sławska: Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy. P. 1952. – KZSzt T. 5 z. 6,
s. 1, il. 31, 95, 132. – Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Zeszyt 4a:
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (B., Dolsk, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa,
Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Wierzbica). Opracował M. Pawlaczyk. Wr.-WwaKr... 1985, s. 17-26, il. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 131-2. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 18, il. – Zabytkowe dzwony, s. 142-3. Zespół dworski (nie
zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 9. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 283. Zespół Folklorystyczny „Kalina”: Zespoły folklorystyczne
2005, s. 26-7.
Blizanów* a (Kalisz)
Blizanów* B (Kalisz)
Blizanów* Górny (Kalisz)
Blizanów* Poduchowny (Kalisz)
Blizanów* - Szosa (Kalisz)
Blizanówek* [I-III, wsie] (Kalisz) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 10.
=Blizna* (Koło) – A. Wędzki: B., pow. Koło. WNum. 1962 z. 2 s. 122-3 [monety starożytne].
Bliźnięta* (Kalisz)
=Bliższy* Młyn - niezidentyfikowany młyn koło Koszanowa (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
=Bliższy* Młyn - niezidentyfikowany młyn na Noteci koło Czarnkowa. Słowniki: SHGWPŚ
Bliżyce* (Wągrowiec) Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 60. Numizmatyka: Znaleziska monet, s.
87. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 277, 279.
Bludewo* (Słupca)
Błaki* (Nowy Tomyśl)
Błaszki* (Kalisz) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 30. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: +R. Tuzin: B. Błaszki 2000. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 37. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 35. Żydzi: H. Marcinkowska:
Miasteczko w kolorze niebieskim: Żydzi z B. Błaszki 2001, 99 s., il. Opracowania: H. A.
Podsiadły: B. dawniej a dziś. Ziemia Kaliska 2: 1958 nr 3 s. 8 i 11, nr 4 s. 5 i 8, il.
Przyczynki: +A. Breyer: Deutsche Tuchmachereinwanderung in den Ostmitteleuropäische
Raum von 1550-1830. Leipzig 1941 [sztuka]. – M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa
1960, s. 133. – KZSzt T. 5 z. 6, s. 2 [dzieje, zabudowa, kościół p.w. św. Anny i plebania]. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 437, 439, 441, 450, 455, 456, 578, 631, 635, 637, 638, 639.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 291.
Bławatki* (Mogilno)
Bławaty* (Mogilno)
Błażejewko* (Śrem) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 86. – M. Hłyń, I. Potocka:
Dzieje i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia
i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 302-3. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 59, il. Konferencje naukowe: =M. Kędelski: Konferencja
demograficzna w Kórniku - B. Studia Demograficzne 44: 1976 s. 169-74. – =Z. Wojtkowiak:
Sesja naukowa Komisji Mediewistycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego w B. ZH 42:
1977 z. 1 s. 177-9 [14-15 V 1976 na temat: Europa Jagiellońska - problem przełomu
nowożytnego]. – =J. L., J. S.: II Konferencja nt. Europejskiej współpracy w zakresie
informacji i dokumentacji nauk społecznych. B. k. Poznania 16-21 października 1978.
Zagadnienia Informacji Naukowej 16: 1978 nr 2 s. 185-9. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 294-5.
Błażejewo* p. Bninem (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi
gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P.
2007, s. 303-4. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 60-1 [ślady osad wczesnohistorycznych].
– J. Fogel, J. Jasiewicz, A. Łosiński, A. Sikorski: „Nowy” gródek późnośredniowieczny
w rejonie jezior bnińskich (B., gm. Kórnik, woj. wielkopolskie). Folia Praehistorica
Posnaniensia 10/12: 2003 s. 269-96. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 57, 58, 6164, 72, 74, 75, 85, 521, 522.
Błażejewo* p. Dolskiem (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: Z. Dłużak: Dolsk. P. 1997, s. 44-7. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła: KZSzt
T. 5 z. 25, s. 1, il. 12. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 132. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 19, il. – Księga zjaw i duchów, s. 13-5, il. Zespół dworski
i folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 3-5, il. Przyczynki: DzZG, s. 55, 335. Zabytki
przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 242, il.
Błenna* (Koło) Kościół p.w. św. Małgorzaty i Michała Archanioła z otoczeniem [plebania,
ogrodzenie]: KZSzt T. 5 z. 8, s. 2. – Zabytki architektury i budownictwa w Polsce.
Województwo włocławskie. Wwa 1993, s. 47. – S. K. Olczak: Kościoły parafialne
w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 40, 59, 121, 131, 158, 167,
169, 204, 206, 207, 239, 244. – Zabytkowe dzwony, s. 143. Zagroda nr 26: Zabytki
architektury i budownictwa w Polsce. Województwo włocławskie. Wwa 1993, s. 47.
Błenna* B (Koło)
Błenna* [I i II, wsie] (Koło)
Błenna* - Budy (Koło)
=Błędno* patrz Zbąszyńskie Jezioro
Błędów* (Koło)
Błękwit* (Złotów) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1988, s. 111-2. – A. Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 30. Przyczynki: L. Bończa-Bystrzycki:
Parafia katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. (1821-1945).
Studium społeczno-gospodarcze. Koszalin 2002, passim. – Górczak: Rozwój majątków, s. 77,
86, 308, 526. Archeologia: A. Krzyszowski: Osada ludności kultury łużyckiej
w miejscowości B. (stan. 9), pow. Złotów, woj. wielkopolskie. Materiały ZachodnioPomorskie 46: 2000 s. 67-106, Zsf. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 570.
Błociszewo* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: Z.
Szmidt: Śrem. P. 1994, s. 57-9. – K. Kasprzak, B. Raszka: Rogaliński Park Krajobrazowy. P.
2005, s. 53. Kościół p.w. św. Michała Archanioła i cmentarz przykościelny: KZSzt T. 5 z.
25, s. 1-2. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 132. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 20-1, il. – Zabytkowe dzwony, s. 143. – Elżbieta Jankowska: B.
ery minionej: 600 lat istnienia parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w B. 14082008. Cz. 1. Gazeta Śremska 2008 nr 9/10 s. 8-11 [Historia parafii na tle dziejów
miejscowości i jej właścicieli]. – Elżbieta Jankowska: B. ery minionej: 600 lat istnienia parafii
pod wezwaniem św. Michała Archanioła w B. [pow. Śrem]1408-2008. Cz. 3. Gazeta Śremska
2009 nr 1/2 s. 24-25. Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny: S. Łoza: Architekci
i budowniczowie w Polsce. Wwa 1954, s. 283. T. Jackowski: w walce o polskość. Kr. 1972, s.
262-70. – KZSzt T. 5 z. 25, s. 2. – M. Strzałko: Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T.
1. Województwo poznańskie. Wwa 1991, s. 49-57, il. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992),
s. 107, il. – Majątki wlkp. T. 7, s. 6-9, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 24, il. Przyczynki:
Nowacki T. 1, s. 391; T. 2, s. 428. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 337.
Błocko* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 28, s. 1 [owczarnia].
Błonawy* (Koło)
Błonice* (Konin)
Błonie* (Mogilno) Onomastyka: K. Zierhoffer: B. i błoń w polskich nazwach miejscowych
i terenowych lądowych i wodnych. [W:] Opuscula Polono-Slavica. 1979, s. 429-37.
=Błonie* - nieistniejąca miejscowość koło Gostynia. Przyczynki: DzZG, s. 91.
Błonie* Małe (Sulechów)
Błońsko* (Wolsztyn)
Błotkowo* [dawna nazwa Błutkowo] (Leszno, grom. Lipno) Słowniki: SHGWPŚ
Błotkowo* (Leszno, grom. Krzycko Wielkie)
Błotnica* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: B. Kucharski: Powiat wolsztyński. Wydanie
2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 50-1. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 436-7. – Miejsca
pamięci PW, s. 21.
Błotniki* (p.m. Bydgoszcz)
Błotno* (Szczecinek, grom. Łubowo)?
Błoto* (Międzychód)
Błoto* Chojeńskie (Szamotuły)
=Błożejewo* - osada o nieokreślonej lokalizacji. Słowniki: SHGWPŚ
=Błożejewo* patrz Błażejewo p. Dolskiem (Śrem)
Bługowiec* (Złotów)
Bługowo* (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: A. Śmigielski:
Złotów. P. 1995, s. 30-1. Rysy historyczne: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 112. – KZSzt T. 11 z. 20, s. 2. Kościół p.w. św. Jakuba
i cmentarz: KZSzt T. 11 z. 20, s. 2-3, il. 99. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego:
Hensel: Studia. T. 1, s. 61 [grodzisko wklęsłe, pod hasłem B. powiat Wyrzysk].
=Błutkowo* patrz Błotkowo (Leszno, grom. Lipno)
Bnin* (Szubin) Onomastyka: =E. Mośko: B. Poradnik Językowy 1959 s. 165-74.
Bnin* (Wyrzysk) Onomastyka: =E. Mośko: B. Poradnik Językowy 1959 s. 165-74.
Bnin* (Śrem) Słowniki: MPT [pod Kórnik] – J. Żak: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa - Kr. Gdańsk - Łódź 1982, s. 488-9. Źródła: Kórnik- B. we wspomnieniach najstarszej mieszkanki
[Heleny Grządzielewskiej]. Oprac. Lucyna Pepel. Kórniczanin 1998 nr 3 s. 22, il.
Monografie: G. Wilhelm: Die Stadt Bnin. Jb. Weichsel-Warthe 1969, s. 116-7. – F.
Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 86-8. –
Leonard Ratajczak: B. - rys historyczny. Cz. I-II. Kórniczanin 2004 nr 17 s. 18, 20; nr 18 s.
32-33, il. [Historia miejscowości od 1232 do 1945 roku]. – z dziejów Kórnika i B. Studia
i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, 498 s., il. – Łukasz Grzegorowski: B. - miasto,
którego nie ma. Kronika Powiatu Poznańskiego 2012 nr 3 s. 115-120 [Historia miejscowości
(od 1961 r. w granicach administracyjnych Kórnika. M.in. starania o przywrócenie praw
miejskich]. Dzieje miasta w poszczególnych okresach: A. Wędzki: Początki B. PBK 8: 1963
s. 5-22. – L. Gomolec, J. Skrzypczak-Kręcina: w dobie wiosny ludów. [W:] Kórnik i B.
w walkach o wolność w latach 1794-1945. Red. S. Weyman, L. Gomolec. P.-Kórnik 1976, s.
31-61. – D. Adamski, K. Antkowiak, M. Cyranik, J. Fogel, R. Grześkowiak, A. HalamaZygmanowska, T. nestorowicz, E. Nowak, D. Pawłowicz, I. Potocka, I. Rauk, J. Robiński, A.
Szyc, Z. Szymańska, H. Tomaszewska, S. Zygmanowski: w okresie powojennym. [W:]
z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 205-62, il. – J.
Dobosz: w średniowieczu i dobie renesansu. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały.
Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 75-87, il. – W. Karkucińska: w czasach staropolskich. 2.
[W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 97-148, il. –
K. Krawiarz: w okresie międzywojennym. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały.
Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 149-75, il. – S. K. Potocki: w czasach staropolskich. 1. [W:]
z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 89-96, il. – A.
Wędzki: Przechadzki po Wielkopolsce. P. 2007, s. 39-55 [Początki B.]. – M. Woźniak, M.
Woźniak: Pod okupacją niemiecką. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1.
Red. J. Fogel. P. 2007, s. 177-203, il. – Andrzej Wędzki: Początki B. Część 2- 3. Śremski
Notatnik Historyczny 2012 nr 9 s. 6-11; nr 10 s. 19-26, il. Rozwój historycznourbanistyczny: +Münch – KZSzt T. 5 z. 25, s. 2. – Zygmunt Dolczewski: Urbanistyka B.
i Kórnika: uwagi o przemianach przestrzennych od XV do XVIII w. PBK 2005 z. 27 s. 275294, il. – Barbara Dolczewska, Zygmunt Dolczewski: Urbanistyka B. i Kórnika od XV do
XVIII w. Kronika Powiatu Poznańskiego 2012 nr 3 s. 23-34, il. Zagadnienia prawnoustrojowe: S. Weyman: Lokacja miasta B. PBK 8: 1963 s. 23-33. – Sławomir Lechna: B.
znów miastem. Głos Wielkopolski 2004 nr 251 dod. Głos Poznaniaka s. I, il. – Łukasz
Grzegorowski: Dwa miasta w jednej gminie: Kórnik – B. Merkuriusz 2011 nr 3 s. 8-9, il.
Władze miejskie: J. Niemir: Spisy burmistrzów i proboszczów Kórnika i B. [W:] z dziejów
K. i Bnina. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 389-92. Historia polityczna:
+S. Gibasiewicz: w walce z hitlerowską przemocą 1939-1945. [W:] Kórnik i B. w walkach
o wolność w latach 1794-1945. P. 1976. – +L. Gomolec: Od insurekcji kościuszkowskiej do
powstania listopadowego 1794-1831. [W:] Kórnik i B. w walkach o wolność w latach 17941945. P. 1976. – +L. Gomolec: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. [W:] Kórnik i B.
w walkach o wolność w latach 1794-1945. P. 1976. – +L. Gomolec: w walce z germanizacją
1864-1918. [W:] Kórnik i B. w walkach o wolność w latach 1794-1945. P. 1976. – +L.
Gomolec, J. Skrzypczak-Kręcina: w dobie Wiosny Ludów. [W:] Kórnik i B. w walkach
o wolność w latach 1794-1945. P. 1976. – Kórnik i B. w walkach o wolność w latach 17941945. Pod red. Stefana Weymana i Ludwika Gomolca. Poznań-Kórnik [PTPN] 1976, 243 s.,
il. R: M. Kosman, KW 5: 1977 nr 1 s. 142-5; M. Rezler, SiMDW 13: 1980 z. 2 s. 198-201. –
+R. Marciniak: Powstanie styczniowe 1863-1864. [W:] Kórnik i B. w walkach o wolność
w latach 1794-1945. P. 1976. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960,
s. 134. Onomastyka: E. Mośko: B. Poradnik Językowy 1959 s. 165-74. – J. Żak: o nazwie B.
[W:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P. 1975, s. 9. –
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 35. Numizmatyka: Hensel: Studia. T. 1, s. 66, ryc. 50. –
Gumowski - skarby, s. 10. – Slaski - Tabaczyński, s. 11. – S. Gibasiewicz: Skarb z B. z XI w.
WNum. 4: 1960 z. 1/2 s. 76-8. – R. K[iersnowski]: B., pow. Śrem. WNum. 1964 z. 1/2 s. 54
[znalezisko denara]. – IPSW T. 1, pozycja 2; T. 4/1, pozycja 154. – Skarby - Atlas, s. 20, 31,
mapy 1-2. Osadnictwo pre- i wczesnohistoryczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 61-9. – KZSzt T.
5 z. 25, s. 5 [grodzisko pierścieniowate]. – J. Fogel: Pracownia odlewnictwa brązu z okresu
wczesnożelaznego w B., pow, Śrem. WA 22: 1967 z. 3-4 s. 512-31. – M. Iwaszkiewicz:
Pozostałości ichtiologiczne z grodziska wklęsłego w B., pow. śremski. [W:] Materiały do
studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P. 1975, s. 199-200. – M.
Klichowska: Subfosylna roślinność z grodziska wklęsłego w B., pow. śremski. [W:] Materiały
do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P. 1975, s. 185-98. – E. Krause:
Grodzisko stożkowate w B. w powiecie śremskim. Spraw. WHNS PTPN 39: 1975 nr 93 s. 5-6.
– Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Red. J. Żak. [Cz. 1]: Grodzisko wklęsłe.
P. 1975, 268 s. R: K. Jażdżewski, PMMAEŁ Seria archeologiczna. 23: 1976 s. 330-9; A.
Wędzki, SIMDW 12: 1977 z. 2 s. 183-6. – A. Pałubicka: Grodzisko wklęsłe w B., pow.
śremski. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P. 1975,
s. 11-184. – M. Sobociński: Materiał kostny zwierzęcy z grodziska wklęsłego w B., pow.
śremski. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P. 1975,
s. 201-52. – A. Waluszewska-Budzień: Resztki kostne ptaków z grodziska wklęsłego w B.,
pow. śremski. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P.
1975, s. 253-64. – J. Żak: Wprowadzenie. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem
bnińskim. Grodzisko wklęsłe. P. 1975, s. 5-8. – M. Klichowska: Rezultaty badań próbek
archeobotanicznych z grodziska stożkowatego w B. koło Śremu. [W:] Materiały do studiów
nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko stożkowate. Wwa 1976, s. 117-9. – E. Krause:
Grodzisko stożkowatw w B. koło Śremu. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem
bnińskim. Grodzisko stożkowate. Wwa 1976, s. 3-115. – Materiały do studiów nad
osadnictwem bnińskim. Red. J. Żak. [Cz. 2]: Grodzisko stożkowate. Wwa - P. 1976, 150 s.,
il., tabl., mapy. R: K. Jażdzewski, PMMAEŁ Seria Archeologiczna 23: 1976 s. 330-9; Nowe
Książki 28: 1976 nr 12 s. 79; L. Kajzer, KHKM 25: 1977 nr 3 s. 400-2; A. Wędzki, SiMDW
12: 1977 z. 2 s. 183-6. – M. Sobociński: Materiał kostny zwierzęcy
z wczesnośredniowiecznego grodziska stożkowatego w B. koło Śremu. [W:] Materiały do
studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko stożkowate. Wwa 1976, s. 121-50. – M.
Iwaszkiewicz: Szczątki ryb z podgrodzia w B. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem
bnińskim. T. 3: Podgrodzie. Pod red. J. Żaka. Wwa 1979, s. 305-7. – Materiały do studiów
nad osadnictwem bnińskim. T. 3: Podgrodzie. Pod red. J. Żaka. Wwa 1979, 307 s., il., tabl. –
K. Szamałek, J. Dudziak-Jankowiakowa, Z. Karolczak: Osadnictwo podgrodzia bnińskiego.
[W:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. T. 3: Podgrodzie. Wwa 1979, s. 5263, tabl., mapy. – A. Waluszewska-Bubień: Resztki kostne fauny ptasiej w materiale
wykopaliskowym z podgrodzia w B. w byłym pow. Śrem, stanowisko 2 B. Archeozoologia 5:
1979 s. 163-77. – J. Fogel: Odlewnia brązu w osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej
w B., woj. poznańskie. pamiętnik Muzeum Miedzi 1: 1982 s. 189-98, mapy, sum. – J. Fogel:
Przemiany osadnictwa mikroregionu bnińskiego w epoce brązu i wczesnych okresach epoki
żelaza. [W:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński. Red. J.
Żak, J. Fogel. P. 1985, s. 35-118, il., tabl., mapy, sum. – Materiały do studiów nad
osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński. Red. J. Żak i J. Fogel. P. 1985, 207 s., tabl.,
mapy. – Jerzy Fogel: Mit i rzeczywistość „grodu” ludności kultury łużyckiej w B.,
w środkowej Wielkopolsce : (nieodosobniony przykład funkcjonowania półprawd we
współczesnej archeologii polskiej). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Prahistorii.
Zakład Epoki Kamienia i Brązu. Poznań [Wydawnictwo Sorus] 1993, 42 s., il. R: J. OstojaZagórski, Archeologia Polona 1995 z. 1/2 s. 162-6. – Czy skrzyniowa konstrukcja odkryta
w Bninie była wałem obronnym grodu ludności kultury łużyckiej? Bnińskiego mitu ciąg
dalszy [polem. ] / Krzysztof Szamałek / Jerzy Fogel .-Streszcz. w jęz. niem. Archeologia
Polona 1995 z. 1/2 s. 149-162. – M. Kara, M. Przybył: Wczesnośredniowieczne grodzisko
wklęsłe w B. koło Poznania w świetle dotychczasowych ustaleń dendrochronologicznych.
FPP 10/11: 2003 s. 255-68. – J. Fogel, A. Sikorski: Textile impressions on clay casting
utensils from the Lusatian culture at B. (Poznań district, Wielkopolska province), site 2 b.
Spraw. Arch. 58: 2006 s. 503-17. – J. Fogel: Archeologia. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia
i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 55-73. Sztuka: Strusińska: Obraz „Męczeństwo
św. Wojciecha” z B. P. 1997 [maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Historii ztuki
UAM]. Kościoły: ŁG: Bniński kościół. Kórniczanin 2004 nr 10 s. 17, il. [Okoliczności
zniszczenia zabytkowego kościoła w B. w 1942 roku]. Kościół p.w. św. Wojciecha
i cmentarz przykościelny: =A. Wojtyła: Działalność kulturalna Andrzeja z Bnina
Bnińskiego, biskupa poznańskiego. 1951 [rękopis w Zakładzie Historii Sztuki UAM
w Poznaniu]. – KZSzt T. 5 z. 25, s. 3. – J. Fogel: Kościoły Wielkopolski, Kujaw i Ziemi
Lubuskiej z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808-1849). P. 1998, s. 32-3,
il. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 110. – L. Wilczyński: Dzieje parafii bnińskiej.
[W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 265-82.
Dawny kościół ewangelicki i otoczenie [cmentarz i pasatorówka]: KZSzt T. 5 z. 25, s. 3-4,
il. 55, 63, 71, 96, 108, 111. Gmina ewangelicka: H. Blümel: Bnin, eine evangelische
Kirchengemeinde in der Provinz Posen 1775-1945. Posener Stimmen 9: 1961, 2, s. 4-5; 3, s.
4-6; 4, s. 4-5, il. Ratusz: KZSzt T. 5 z. 25, s. 4, il. 47. – Filip Czekała: Tylko w B. ratusz bez
wieży. Polska Głos Wielkopolski 2009 nr 181 s. 13 [remont zabytkowego ratusza w B.] –
Robert Domżał: Odnowią ratusz w B. Polska Głos Wielkopolski 2009 nr 24 s. 14. – ŁG:
Oczekiwane znalezisko w wieży. Kórniczanin 2009 nr 14 s. 12-13, il. [dokumenty dot.
remontów ratusza w B. z lat 1924 i 1958]. – ŁG: Remont ratusza w B. zakończony.
Kórniczanin 2010 nr 21 s. 8, il. Dawny szpital: KZSzt T. 5 z. 25, s. 4. Zabytkowe domy:
KZSzt T. 5 z. 25, s. 4-5. Cmentarze, pomniki: Łukasz Jastrząb: Mogiły powstańców
wielkopolskich na terenie powiatu śremskiego oraz w Kórniku i B. Śremski Notatnik
Historyczny 2008 nr 1 s. 67-72. – Miejsca pamięci PW, s. 21-22. – Kazimierz Krawiarz:
Powstanie Wlkp. - nieznane fakty, pomyłki. Kórniczanin 2012 nr 18 s. 10, il. [Tablice
upamiętniające powstańców wielkopolskich z Kompanii Kórnickiej w B. i Łomnicy, pow.
Nowy Tomyśl]. Izba Pamiątek Regionalnych: Kazimierz Krawiarz: Izba Pamiątek
Regionalnych w Kórniku-B. Śremski Notatnik Historyczny 2012 nr 10 s. 65-66. – ŁG: Izba
Pamiątek Regionalnych [w Kórniku-B.] otwarta. Kórniczanin 2012 nr 9 s. 5, il. – Kazimierz
Krawiarz: Kórnicko-Bnińska Izba Pamiątek Regionalnych i Izba Szymborskich w Bnińskim
ratuszu. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2014 nr 1 s. 9-13 [dot. także losów rodziny
Szymborskich w B. w okresie międzywojennym i otwarcia Izby Szymborskich w 2012 roku].
Biblioteka: Tadeusz Siejak: 50-lecie istnienia Biblioteki Publicznej w B. Rozmawiała Alicja
Matuszewska [i inni]. Kórniczanin 1998 nr 4 s. 16 [Wspomnienia czytelnika]. – Jadwiga
Niemier: 50-lecie istnienia Biblioteki Publicznej w B. Oprac. Alicja Matuszewska i Beata
Cichocka. Kórniczanin 1998 nr 5 s. 10 [Wspomnienie czytelniczki]. Szkolnictwo i oświata:
RD: Nowoczesna stulatka. Gazeta Poznańska 2004 nr 130 dod. Expr. Pozn. s. 5 [Szkoła
Podstawowa im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku-B., pow. Poznań. M.in.
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronce]. Strajki szkolne: B. i Kórnik
w obronie języka ojczystego 1906/07. Tłum z niem. i oprac. Janusz Robiński. Kórniczanin
2002 nr 1 s. 8-9, il. – Jan Robiński: w 100 rocznicę strajku szkolnego w B. i Kórniku 19061907 oraz walk Wielkopolan z zaborcą pruskim o niepodległość Polski. Kórniczanin 2007 nr
5 s. 12-13, il. Dom Dziecka: ARA: Dom Dziecka w Kórniku-B. istnieje 50 lat. Kórniczanin
2003 nr 4 s. 8, il. – ŁG: Jubileusz Domu Dziecka w Kórniku-B. Kórniczanin 2011 nr 11 s. 89, il. [m.in. historia placówki od 1951 roku]. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 57-8, il. Właściciele: R. F. Prinke: Właściciele Bnina i K. [W:] z dziejów K.
i Bnina. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 375-87. Przyczynki: Z. Górczak:
Kariera majątkowa rodziny Górków herbu Łodzia w XV-XVI w. [W:] Docendo discimus.
Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. Pod red. K. Kaczmarka [i in.]. P. 2000, s. 379. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 34-8, 40-3, 46-8, 51, 53-5, 61-7, 70-8, 81-5, 87-91, 93, 94, 101, 103, 105-11,
116-8, 120, 140, 146, 153-6, 158, 167, 168, 178, 216, 219, 255, 272, 481, 482, 518, 520-2,
530, 531, 535, 538, 539, 551, 585. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 242-3. Ziemia: Robert Wrzesiński: Kazimierz Krawiarz
prezentuje Ziemię Kórnicko-Bnińską. Kórniczanin 2002 nr 5 s. 28 [„Moja Ziemia KórnickoBnińska” - wystawa zbiorów bibliofilskich Kazimierza Krawiarza w Bibliotece Raczyńskich].
Bnińskie* Jezioro [Jeziora] Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Ślady osadnictwa prei wczesnohistorycznego: J. Fogel: Badania podwodne stanowisk archeologicznych na J. B.,
pow. Śrem. (Odkrycia). WA 35: 1970 z. 3 s. 415-7. – B. Dzieduszycka, W. Dzieduszycki:
Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie niecki Jezior B. [W:] Materiały do studiów nad
osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński. Red. J. Żak, J. Fogel. P. 1985, s. 141-97, mapy,
sum. – D. Jankowska: Osadnictwo w niecce Jezior B. w epoce kamienia. [W:] Materiały do
studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński. Red. J. Żak, J. Fogel. P. 1985, s.
21-34, il., mapy, tabl., sum. – H. Machajewski: z badań nad osadnictwem niecki Jezior B.
w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. [W:] Materiały do studiów nad
osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński. Red. J. Żak, J. Fogel. P. 1985, s. 119-347,
mapy, sum. – B. Nowaczyk: Rozwój geomorfologiczny rynny glacjalnej Jezior KórnickoZaniemyskich (Bnińskich) w aspekcie osadniczym. [W:] Materiały do studiów nad
osadnictwem bnińskim. 1985, s. 7-20.
=Bnowo* - nieistniejąca osada koło Murowanej Gośliny. Słowniki: SHGWPŚ
=Bobkowice* patrz Babkowice (Gostyń)
=Bobolczyno* patrz Bobulczyn
Bobowicko* (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
LWK cz. 1, s. 175. Sztuka: M. Tureczek: Uwagi na temat stanu zachowania oraz próba
charakterystyki XVIII-wiecznych płyt nagrobnych z Gorzycy i B. Przykłady zabytków
epigraficznych z okolic Międzyrzecza. [W:] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Red. B.
Mykietów, M. Tureczek. Międzyrzecz - Zielona Góra 2003, s. 59-71. – M. Tureczek: Jeszcze
o XVIII-wiecznych płytach nagrobnych z Gorzycy i B. w gminie Międzyrzecz. [W:] Ziemia
Międzyrzecka. Szkice z dziejów pogranicza. Red. B. Mykietów, M. Tureczek. Międzyrzecz Zielona Góra 2004, s. 199-208. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 469. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 341. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 485.
Bobrowniki* (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
RPPO 1441, s. 223, 224. Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 133-4. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 69 [grodzisko
stożkowate, pod hasłem B. powiat Kępno]. – Rosin, s. 129. Kościół pw. św. Barbary: KZSzt
T. 5 z. 17, s. 1, il. 29, 54. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 132. – E. Nawrot: Dekanat
ostrzeszowski 1821-1945. P. 2001, s. 26. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
22-3, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
310.
Bobrowniki* (Wągrowiec)
Bobrowniki* [I-III] (Ostrzeszów)
Bobrowo* (Wałcz)
Bobrowo* (Konin, grom. Golina)
Bobrowo* (Konin, grom. Rzgów)
=Bobrówka* młyn na rzece Czarna Woda (Nowy Tomyśl). Słowniki: SHGWPŚ Monografie: P.
Anders: Nowy Tomyśl. P. 1998, s. 69.
Bobrówko* (Nowy Tomyśl)
Bobrówko* [os. m.] (Wągrowiec)
Bobry* (Międzychód)
Bobulczyn* (Szamotuly) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 43, 223.
=Bochenek* Jezioro (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
=Bochenki* k. Wrześni Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 113.
=Bocheńce* patrz Bochenek Jezioro
Bochlewo* (Konin)
Bochlewo*[I-III] (Konin)
Bocianiec* (Koło)
Bocianowo* (Bydgoszcz)
Bocianowo* (Żnin)
=Bocieniec* niezidentyfikowane folwarki koło Kołaczkowic (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ
Bociniec* (Poznań) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 69-70 [stanowiska archeologiczne:
cmentarzysko rzędowe, osada, domniemane grodzisko].
Boczki* (Poddębice)?
Boczków* (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 134. Przyczynki: Miejsca
pamięci PW, s. 22-3. Ikonografia: W. Banach: Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do
1939 roku). Ostrów Wlkp. 1999, s. 38-9. Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s.
19-21, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 24, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 278, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 424.
Boduszewo* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s.
30. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 25, il.
Bodył* (Ostrów)
Bodzewko* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 119. Przyczynki: DzZG, s. 57, 91, 97, 98,
185, 335, 587. – Górczak: Rozwój majątków, s. 136, 258, 471, 543, 571, 640. Zespół
dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 1, s. 28-9. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 25, il.
Bodzewko* - Huby (Gostyń) Krzyż przydrożny: +S. Błaszczyk: Rzeźbiarze ludowi południowej
Wielkopolski. PSzL 12: 1958. – KZSzt T. 5 z. 4, s. 1, il. 174.
Bodzewo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 111. Opracowania: Z. Smoluchowski:
Kartki z dziejów B. Pan. Leszcz. 1990 nr 28 s. 8; 1990 nr 29 s. 8. Przyczynki: KZBPP T. 1 z.
1, s. 27, il. 10 [wiatrak]. – DzZG, s. 57, 62, 71, 77, 87, 185, 231, 256, 283, 292, 325, 359, 448,
450, 461, 465, 491, 492, 515, 573, 584, 587, 640. – Górczak: Rozwój majątków, s. 42, 98,
217, 484, 528. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 1, s.
30-1. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 43.
=Bodzia* (pow. włocławski) Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe:
średniowieczne Wielkopolski, s. 65.
Skarby
Bodzyniewo* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 121. Monografie: Z. Szmidt: Śrem. P.
1994, s. 59. Folwark: Majątki wlkp. T. 7, s. 10. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s.
42, 98, 100, 112, 528, 544.
Bogacin* (Bydgoszcz)
Bogatka* (Koło)
Bogdaj* (Ostrów) – Hensel: Studia. T. 1, s. 71 [znaleziska archeologiczne]. – Miejsca pamięci PW, s.
23. Kościół p.w. Chrystusa Króla: Zabytkowe dzwony, s. 144. Ikonografia: W. Banach:
Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do 1939 roku). Ostrów Wlkp. 1999, s. 40-1, il.
Bogdałów*(Turek)
Bogdałów* [I i II] (Turek)
Bogdałów* [B i C] (Turek)
Bogdałów* - Dominików (Turek)
Bogdanek* (Turek)
Bogdanka* [rzeka] Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki: Źródła
kartograficzne do dziejów Poznania. Katalog wystawy. Muzeum Historii m. Poznania,
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, wrzesień 1978, nr 10, 13, 14, 17.
=Bogdanka* - młyn w Poznaniu Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 415, 468, 469, 488, 630,
640.
Bogdanki* (Wałcz)
Bogdanki* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 448.
Bogdanowo* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 77, 231. Przyczynki: Nowacki T. 2, s.
379. Archeologia: A. Gałęzowska: Materiały z „B. koło Obornik”, woj. Poznańskie,
w zbiorach Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Wielkopolskie Sprawozdania
Archeologiczne 4: 1996 s. 145-53.
Bogdanowo* (Wągrowiec)
Bogdanów* (Kalisz)
Bogdarka* (Żnin)
Bogiel* (Jarocin)
Boguchwała* (Mogilno, grom. Kołodziejewo)
Boguchwała* (Mogilno, grom. Dąbrowa)
Bogucice* (Kalisz)
=Bogucin* (Oborniki) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 71 [znaleziska archeologiczne].
Bogucin* [dawna nazwa Hamer] (Poznań) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 301. Przyczynki: W. Sobisiak: Rozwój latyfundium biskupstawa poznańskiego od XVI do
XVIII wieku. P. 1960, s. 89.
Bogulin* (Poznań)
Bogumiła* (Leszno)
Bogumiłów* (Kalisz)
Boguniewko* (Oborniki)
Boguniewo* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 96. Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 112-3. Przyczynki: K.
Malinowski: Muratorzy wielkopolscy drugiej połowy XVII w. P. 1948, s. 83, 84, 104. –
Hensel: Studia. T. 1, s. 71-2 [grodzisko typu nieustalonego]. – Nowacki T. 2, s. 379, 644.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 617.
Bogusław* (Jarocin) Znaleziska archeologiczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 72-3. – Kamińska: Grody, s.
131. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 245.
Bogusław* (Pleszew) Folwark: Majątki wlkp. T. 2, s. 18.
Bogusławice* (Kalisz) Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 10-2, il.
Bogusławice* (Koło)
Bogusławice* (Pleszew)
Bogusławice* - Nowiny (Koło)
=Bogusławice* k. Kazimierza Biskupiego Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 293.
Bogusławki* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 31. Przyczynki: DzZG, s. 57, 77, 86,
528. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 1, s. 31. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 25-6, il.
Bogusławki* (Środa)
Bogusy* (Sieradz, grom. Klonowa)?
=Boguszyce* osada na miejscu dzisiejszej osady Kopanina (Szamotuły). Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 376, 395, 432, 610, 616.
Boguszyn* (Wałcz)
Boguszyn* (Jarocin) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. P.
1997, s. 28-30. Pałac z parkiem: Dwory i pałace wiejskie, s. 26, il. – Neogotyckie
rezydencje, s. 28-31, il. Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 290-1; T. 2, s. 398. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 288, 589.
Boguszyn* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 133. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 432. –
Ziemia wrzesińska, s. 162. – S. Malepszak: Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy
Przemęckiej. Leszno 1993, ibidem. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp.
T. 4, s. 6-7, il. Zabytki przyrody: S. Malepszak: Zabytkowe lipy w B. PLudu 1991 z. 4 (34)
s. 13-5. – Wielkopolskie drzewa, s. 221, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 450.
Boguszynek* (Jarocin) Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków
i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 30-1. Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP:
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 132. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
22-3, il.
Boguszyniec* (Koło)
Boguszyniec* Mały (Koło)
=Boguthe* Villa - niezidentyfikowana wieś w północnej okolicy Poznania. Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: W. Kuhn: Die Stadtdörfer der mittelalterlichen Ostsiedlung. Zeitschrift für
Ostforschung 20: 1971 H. 1 s. 1-69. – Poznań. Zarys dziejów. Pod red. J. Topolskiego. P.
1973, s. 19.
Bojanice* [os] (Gniezno)
Bojanice* [wieś] (Gniezno)
Bojanice* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 109. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 73
[grób szkieletowy o nieustalonej chronologii]. – Nowacki T. 2, s. 414. – DzZG, s. 77. Zespół
dworski (z parkiem) i folwarczny: H. Rataj: Ewidencja parku dworskiego w B. 1977
[maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 4, s. 7-9, il.
Bojanice* (Środa)
Bojanowo* (Rawicz) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 34. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: =S. M. Fidelis: Wspomnienia z obozu w B. Homo Dei
18: 1949 nr 3-4 s. 460-2. Monografie: O. Pilz: B. - eine reindeustche Kleinstadt. Posener
Stimmen 6: 1959, 9, s. 13-4, il. – J. Steffani: B. im Wandel der Zeiten. [W:] Spuren die der
Wind nicht verweht. Ein Posener Heimatbuch. Herausgegeben von der Gemeinschaft
Evangelischer Posener e. V. Lüneburg 1977, s. 139-41. – T. Böhm, M. Drożdżyński: Dzieje
B. P. 1987, 151 s., il., bibliogr. s. 143-5. – M. Bojanowski: z dziejów B. PLudu 1990 z. 4 s. 916. – S. Jędraś: Miasto i gmina B. Leszno 2005, 400 s., il., mapy. Rozwój historycznourbanistyczny: +Z. Kulejewska-Topolska: Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI
do końca XVIII wieku. P. 1964. – +G. Wróblewska: Ukształtowanie przestrzenne
nowożytnych miast Wielkopolski od r. 1500 do rozbiorów. Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki 10: 1965. – KZSzt T. 5 z. 21, s. 1. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast
polskich. Wwa 1960, s. 136. Onomastyka: A. Gallitsch: Wie kam die Stadt Bojanowo zum
Namen Schmückert? Posener Stimmen 5: 1958, 12, s. 9. – Rymut: Nazwy miast Polski, s. 39.
– Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 37-8. – Z. i K. Zierhofferowie: Nazwy miast
Wielkopolski: B. Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan nr z 23-25.11.1990. Ratusz: Wielkopolskie
ratusze, s. 14-5, il. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego: KZSzt T. 5 z. 21, s. 1-2,
il. 31, 86. – E. Pelińska: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w parafii B. w latach 1935-2002.
Bojanowo 2005, 79 s., il., bibliogr. s. 78-9. Historia szkolnictwa i oświaty: H. Barycz:
Szkoła miejska w B. u schyłku wieku XVIII. (Ustęp z dziejów szkolnictwa mniejszościowego
w Polsce). PZach. 8: 1952 nr 11/2 s. 585-93. – Ł. Kryszkiewicz: 40-lecie Szkoły Rolniczej
w B. 1922-1962. Wwa 1962, 67 s., il. – Ł. Kryszkiewicz: Obchód 40-lecia szkoły rolniczej
w B. Przegląd Historyczno-Oświatowy 8: 1965 nr 1 s. 95-7. – Ł. Kryszkiewicz: 65 lat szkoły
rolniczej w B. P. 1987, 180 s., il. – M. Bojanowski: Bojanowskie „Atheneum”. PLudu 1991 z.
2-3 s. 23-5. – M. Bojanowski: Szkoły wiejskie koło B. PLudu 1991 z. 6 s. 5-6. – F.
Wieremiejko: w internacie ZSR. Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 10 s. 42-43 [Internat Zespołu
Szkół Rolniczych]. Historia książki i prasy: J. S. G. Gerlach: o wystawieniu bibliotek przy
szkołach miejskich. Oprac. M. Ptaszyk Streszcz. w jęz. niem. Roczniki Biblioteczne 1997 z.
1/2 s. 167-174 [bibliotekarstwo szkolne w B. w XIX w.]. Straż pożarna: T. Nawrocki:
Ochrona przeciwpożarowa miasta i gminy B. w latach 1774-2008. Bojanowo 2008, 71 s. , il.,
bibliogr. s. 63. Obóz hitlerowski: A. Prawdzic: Hitlerowski obóz dla sióstr zakonnych w B.
1941-1943. Chrześcijanin w Świecie 10: 1978 nr 6 s. 21-40. – H. Duda: Nonnenlager
Schmückert. Obóz sióstr zakonnych w B. Bojanowo 1999. Pomniki, cmentarze: Miejsca
pamięci PW, s. 23. Żydzi: D. Czwojdrak: Zakład opiekuńczy dla dzieci żydowskich w B.
(1926-1935). KW 2000 nr 4 s. 19-27 [dla dzieci głuchych i niewidomych]. Wystawy: I.
Topczewska: Ptasia galeria w Bojanowie. KW 1999 nr 1 s. 107-109 [rzeźba ludowa ekspozycja autorstwa Mariana Andersza]. Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca
„Gołaszyniacy”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 87. Przyczynki: DzZG, s. 33, 93, 102,
251, 307, 491. – Górczak: Rozwój majątków, s. 96, 97, 313. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 396. Gmina: W. Mikołajczyk:
Pocztówkowe sentymentalna: gmina B. Bojanowo 2010, 126 s., il. [album].
=Bojanowo* Stare patrz Stare Bojanowo (Kościan)
Bojnice* (Środa)
=Bokszyn* - nieistniejąca osada koło Przytocznicy (Ostrzeszów). Słowniki: SHGZWŚ
Bolechowo* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LWK s.
131. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1980, s. 88-9. – P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 31. Archeologia: Hensel: Studia. T.
1, s. 77 [ceramika wczesnośredniowieczna]. – T. Piszczek: Znaleziska archeologiczne na
terenie Owińsk i okolicy. Głos Czerwonaka 1992 nr 8 s. 5. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s.
26-7, il. Zabytki: T. Piszczek: Krzyż na polu B. Głos Czerwonaka 1992 nr 6 s. 2.
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 377. – Górczak: Rozwój majątków, s. 217. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 596-7.
=Bolechowo* Małe patrz Bolechówko (Poznań)
Bolechowo* Osiedle (Poznań) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 31-2.
Bolechówko* [dawna nazwa Bolechowo Małe] (Poznań). Słowniki: SHGWPŚ
Bolegorzyn* (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 183. – LWK 1628/32 cz. 1, s.
41.
=Bolelice* patrz Bolewice (Nowy Tomyśl)
Boleń* [Bolechowiny] (Międzyrzecz). Przyczynki: SHGWPŚ cz. 1, s. 88 [Boleniny].
Bolesławice* (Gniezno)
Bolesławice* (Poznań)
Bolesławiec* [Bolesławiec nad Prosną] (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ – MPT – Rospond:
Słownik etymologiczny, s. 35. – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LWK
Monografie: T. Olejnik: B. Biuletyn PTTK Okręgu Łódzkiego 1964 nr 10/100 s. 1-4. – T.
Poklewski: Dzieje B. nad Prosną. Kalisz 1979, 60 s., il., mapy. – P. Anders: Województwo
kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 134-7, il. Dzieje miasta w poszczególnych
okresach: K. Brysik: B. – wrzesień 1939. Gdynia 2004, 65 s., tabl., bibliogr. s. 61-4. Rozwój
historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 2 z. 12, s. 2. Numizmatyka: I. Wierstakow, A.
Gupieniec, Łódzki Numizmatyk 19: 1980 s. 47. – Znaleziska monet, s. 88-9. Onomastyka:
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 40. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 38. Wojskowość:
J. Maik: Military accesories from B. on the Prosna. Tłumaczenie Z. Poklewska-Parra. Fasc.
Archaeol. Hist. 10: 1997 s. 19-38 [znaleziska archeologiczne broni]. Grodzisko stożkowate
wczesnośredniowieczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 77 [pod hasłem Bolesławice powiat Kępno].
– Kamińska: Grody, s. 112. Kościół p.w. Św. Trójcy: KZSzt T. 2 z. 12, s. 1-2. Klasztor p.w.
św. Krzyża - Norbertanki: M. Borkowska OSB: Leksykon zakonnic polskich epoki
przedrozbiorowej. Tom 1: Polska Zachodnia i Północna. Wwa 2004, s. 17-20. Zamek: +Z.
Ziętkiewicz: Zamek w B., pow. Wieruszów, woj. łódzkie. Opracowanie badań
architektonicznych. P. 1964 [maszynopis PKZ]. – +Z. Baranowska: B., pow. Wieruszów, woj.
łódzkie. Ruiny zamku. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Wwa 1972 [maszynopis
PKZ]. – KZSzt T. 2 z. 12, s. 2, il. 22. – Guerquin, s. 110-1, bibliogr. – M. Żemigała, T.
Poklewski: Próba odtworzenia zmian w budowie zamku w B. nad P. w woj. kaliskim w ciągu
wieków od XIV do XVIII. RKal. 14: 1981 s. 9-22, 2 tabl., rés. s. 379, rez. s. 385. – J. Maik, E.
Grabarczyk: Zamek w latach 1333-1401. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną.
Pod red. T. Poklewskiego. Wr.-Wwa-Kr. [i inne] 1982, s. 23-40. – T. Poklewski, E.
Grabarczyk: Metoda badań. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną. Pod red. T.
Poklewskiego. Wr.-Wwa-Kr. [i inne] 1982, s. 12-22. – T. Poklewski, E. Grabarczyk:
Zakończenie. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną. Pod red. T. Poklewskiego.
Wr.-Wwa-Kr. [i inne] 1982, s. 65-71. – A. Wierstakow, E. Grabarczyk: Zamek w latach 16151704. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną. Pod red. T. Poklewskiego. Wr.Wwa-Kr. [i inne] 1982, s. 51-64. – Zamki środkowopolskie. Część 2: B. nad P. Pod red. T.
Poklewskiego. Wr. 1982, 89 s., il., mapy, tabl., rés. – M. Żemigała: Pomiary cegły zabytkowej
z azmku w B. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną. Pod red. T. Poklewskiego.
Wr.-Wwa-Kr. [i inne] 1982, s. 72-6. – M. Żemigała, E. Grabarczyk: Zamek w latach 14011615. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną. Pod red. T. Poklewskiego. Wr.Wwa-Kr. [i inne] 1982, s. 41-51. – M. Żemigała: Ogrzewanie piecowe na zamku w B. nad
Prosną XIV-XVII w. Wr.-Łódź 1987, 97 s., il., tabl., rés. R: T. J. Horbaczn i Z. Lechowicz,
KHKM 36: 1988 nr 2 s. 331-48. – M. Dąbrowska: o metodzie rekonstrukcji pieców w zamku
w B. KHKM 36: 1988 nr 4 s. 681-96. – M. Machowski: B., woj. kaliskie. Zamek królewski.
[W:] Architektura gotycka w Polsce. Pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego. T. 2: Katalog
zabytków. Pod red. A. Włodarka. Wwa 1995, s. 30, 354-ryc. 25. – L. Kajzer: B., woj. łódzkie.
[W:] L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm: Leksykon zamków w Polsce. Pod red. L. Kajzera.
Wwa 2001, s. 102-4. Starostwo: T. Poklewski: Lista starostów bolesławieckich w latach
1401-1704. [W:] Zamki środkowopolskie. Cz. 2: B. nad Prosną. Pod red. T. Poklewskiego.
Wr.-Wwa-Kr-... 1982, s. 77-80. Młyn wodny zbożowy na Prośnie: KZSzt T. 2 z. 12, s. 2, il.
25. – S.: Młyn Napoleona Ordy. Ziemia 1957 nr 10 s. 9. – Młyn w B. Gazeta Wieluńska 1958
nr 22. – KZBPP T. 4 z. 3, s. 34, il. 39-42. Przyczynki: Rosin, s. 77. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 441. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 324.
Bolesławiec* (Poznań) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 78 [grodzisko wczesnohistoryczne].
Bolesławiec* - Chrościce (Wieruszów)
=Bolesławiecki okręg (districtus) - obszar wokół Bolesławca (Wieruszów). Słowniki: SHGZWŚ
Przyczynki: Rosin, s. 77.
Bolesławowo* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 69-70.
Bolesławów* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 203, 289.
Bolesławów* (Konin)
Bolesławów* (Turek)
Boleszyn* [Boleszczyn] (Turek) Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła: KZSzt T. 5 z. 26, s. 1 [pod hasłem
Boleszczyn]. – Zabytkowe dzwony, s. 144-5. Archeologia: M. Głosek: Badania na grodzisku
w Smulsku im osadzie w B., pow. Turek. Spraw. Arch. 21: 1969 s. 197-202.
Boleszyn* Poduchowny (Turek)
Boleszyn* - Majorat (Turek)
Bolewice* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: A. Śmigielski: Lwówek. P. 1994, s. 43.
– P. Anders: Nowy Tomyśl. P. 1998, s. 60-1. Onomastyka: M. Rutkiewicz: Przydomki
i przezwiska we wsi B. koło Nowego Tomyśla oraz ich formy marytonimiczne, patronimiczne
i matronimiczne. Streszcz. w jęz. fr. Onomastica 43: 1998 s. 141-69. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 78. – Bielińska, s. 261. – KZSzt T. 5 z. 14, s. 1 [krzyż przydrożny]. – Górczak:
Rozwój majątków, s. 283, 588, 600. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 509.
Bolewicko* (Nowy Tomyśl) Monografie: A. Śmigielski: Lwówek. P. 1994, s. 44. – P. Anders: Nowy
Tomyśl. P. 1998, s. 61-2.
Boliki* (Ostrzeszów)
Bolkowo* (Szczecinek, grom. Okonek)?
Bolmów* (Kalisz) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 12. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 415, 629.
Bolwerk* (Szubin)
Bonikowo* (Kościan) Słowniki: Z. Hołowińska: B. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 149. – Z.
Hilczer-Kurnatowska: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź 1982,
s. 505-6. – SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 133. Dzieje:
KZSzt T. 5 z. 10, s. 9. Grodzisko wklęsłe: Hensel: Studia. T. 1, s. 78-9. – W. Hensel, Z.
Hołowińska: Sprawozdanie z prac badawczych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w B.
w roku 1951. PZach.7: 1951 nr 11/2 s. 510-4. – W. Hensel: Grodzisko
wczesnośredniowieczne w B., pow. Kościan, Polska. ARoz. 4: 1952 nr 6 s. 508-10. – W.
Hensel, Z. Hołowińska, L. Łuka: Badania archeologiczne w Nacławiu i B. w pow.
kościańskim. PZach. 9: 1953 nr 4/5 s. 625-8. – Z. Hołowińska: Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych prowadzonych w B. w pow. kościańskim w roku 1953. PZach. 10: 1954 nr
1/2 s. 232-4. – S. Zajchowska: Próba rekonstrukcji środowiska geograficznego okolic B.
z okresu wczesnego feudalizmu. PZach. 10: 1954 nr 11/2 s. 425-62, bibliogr., mapy. – Z.
Hilczerówna, Z. Hołowińska: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na
wczesnośredniowiecznym grodzisku w B. w powiecie Kościańskim w latach 1953-1954.
Spraw. Arch. 1: 1955 s. 131-6. – Z. Hołowińska: Wczesnośredniowieczne grodzisko w B.
w powiecie kościańskim. Wyniki badań z lat 1951-1953. P. 1956, 86 s., il., plany. R: T.
M[alinowski], ZOW 23: 1957 z. 2 s. 106. – Z. Hilczerówna: Gród z początków wczesnego
średniowiecza w B., pow. Kościan. Sprawozdania Wydziału Nauk Społecznych PAN 3: 1960
s. 59-65. – M. Sobociński: Spożycie mięsa na wczesnośredniowiecznym grodzie w B., pow.
Kościan. KHKM 9: 1961 nr 4 s. 771-7. – Z. Woźnicka: Osadnictwo z okresu rzymskiego w B.
pow. Kościan. WA 27: 1961 z. 2 s. 210-6, il. – Z. Hilczerówna: Early Medieval Fort in B.,
district Kościan (Great Poland). Archaeologia Polona 5: 1962 s. 64-75. – Z. Hilczerówna:
Naszyjnik brązowy z wczesnośredniowiecznej osady w B. w pow. kościańskim. [W:] Munera
archaeologica Iosepho Kostrzewski quinquagesimum annum optimarum artium studiis
deditum peragenti ab amicis, collegis, discipulis oblata. Przewodniczący komitetu red. W.
Kočka. P. 1963, s. 343-53. – M. Sobociński: Materiał kostny zwierzęcy z wykopalisk
wczesnośredniowiecznego grodziska w B. P. 1963, 81 s., il., tabl., bibliogr. – Hilczerówna:
Dorzecze, s. 284-7, 290-1. – M. Sobociński: Materiał kostny zwierzęcy z grodziska w B.
RARP Wydział Zootechniczny 20: 1973 s. 121-43. – =I. P. Rusanova: Slavjanskie drevnosti
VI-VII vv. Moskva 1976, s. 179-83. Kościół p.w. św. Mikołaja i parafia: Nowacki T. 2, s.
427. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 9-11, il. 64, 166, 188, 221, 309, 406, 435, 489. – Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 133. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 24, il. –
Zabytkowe dzwony, s. 145. Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny: C. Iwanowski:
Ewidencja parku pałacowego w B. 1977 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Leszno]. –
KZSzt T. 5 z. 10, s. 11. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 120, il. – Majątki wlkp. T. 5,
s. 9-12, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 27-8, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 371.
Boników* (Ostrów) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 137-8.
=Bonin* - dawniej wieś (m. Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: J. Majewski: Gospodarstwo
folwarczne we wsiach miasta Poznania w latach 1582-1644. P. 1957, s. 30-1. – Dz. Wlkp. T.
1, s. 713 [spalenie wsi w 1703 r.]. Folwark: Majątki wlkp. T. 8, s. 6-7.
Bonowo* (Rawicz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 79.
Bończa* (Czarnków)
Borczysko* (Pleszew)
Borczysko* (Kalisz) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 13-4, il.
Boreczek* [dawna nazwa Borek] (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T.
7, s. 10-2, il.
Borecznia* Mała (Koło)
Borecznia* Wielka (Koło)
Borek* (Szubin)
Borek* (Wyrzysk)
Borek* (Żnin)
Borek* (Poddębice, grom.Wartkowice)?
Borek* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Borek* [os. m.] (p.m. Ostrów)
Borek* (Kalisz, grom. Piwonice) Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego: Hensel: Studia. T. 1,
s. 80-1. – Kamińska: Grody, s. 125, 131. – L. Ziąbka, B. Maryniak: Wyniki badań
cmentarzyska z II oraz przełomu II na III okresu brązu w B., woj. kaliskie, stan. 1. RKal. 19:
1986 s. 283-300, tabl. – L. Ziąbka, B. Maryniak: Cmentarzysko z II i przełomu II na III okres
epoki brązu w B., gm. Godziesze Wielkie, woj. kaliskie (stanowisko 1). FAP 36: 1988 s. 5988.
Borek* (Kalisz, grom. Iwanowice)
Borek* (Kępno)
Borek* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 12.
Borek* (Międzychód, grom. Kwilcz)
Borek* (Międzychód, grom. Łowyń)
Borek* (Szamotuły) Archeologia: M. Sip: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej we Wronkach-B.,
stan. 2. [W:] Badania archeologiczne ziemi szamotulskiej. Część 1. Red. H. Machajewski, R.
Pietrzak. P. 2002, s. 47-176, il.
Borek* (Rawicz) Kościół pw. Przemienienia Pańskiego: Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P.
2004, s. 25, il.
=Borek* patrz Boreczek (Śrem)
Borek* (Turek, grom. Tokary)
Borek* (Turek, grom. Tuliszków)
Borek* (Gorzów, grom. Santok)? Opracowania: S. Jasnosz: Cmentarzysko kultury łużyckiej w B.,
pow. Gorzów, ziemia lubuska. FAP 3: 1952 s. 85-6 i 96-7. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1,
s. 80.
Borek* (Międzyrzecz)
=Borek* - w XVI-XVII w. miasto, obecnie część Ostrzeszowa. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 39. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 343, 441.
=Borek* - folwark w Białympiątkowie (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 96.
Borek* Księży (Kalisz)
Borek* Mały (Ostrów)
Borek* Mielęcki (Kępno) – H. Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego nie znacie: B. M. (Nasze
miejscowości). Tyg. Kęp. 1997 nr 39 s. 4.
Borek* Wielkopolski (Gostyń) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 35-6. –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: K. Raczak: z B. do Poznania i z powrotem.
Wspominki Klemensa Raczaka z lat dziecięcych, młodzieńczych, męskich i starości.
Komorniki 1997, 116 s., il. Monografie: Z. Gryczka: z dziejów B. PLudu 1991 z. 5 s. 2-5.
Dzieje miasta w poszczególnych okresach: H. Knebel: Na początku była wieś. Pan. Leszcz.
1981 nr 22 s. 10 [dot. początków B.]. – W. Pezacki: Borek w okresie Konstytucji 3 Maja.
PLudu 1991 z. 5 s. 5-9. Rozwój historyczno-urbanistyczny: H. Knebel: Pośrodku stał rynek.
Pan. Leszcz. 1981 nr 23 s. 11 [dot. XVw.]. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast polskich.
Wwa 1960, s. 137. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 41. – Rymut: Nazwy miast
Polski (1987), s. 39 Zabytki: Dubowski, s. 8-11 [kościół p.w. NMP Pocieszenia na Zdzieżu,
kościół p.w. św. Stanisława, figura przydrożna na rynku]. – KZSzt T. 5 z. 4, s. 1-7, il. 6, 18,
23-4, 46, 53, 56, 59, 67, 69-70, 84, 93, 107, 111, 113, 115-7, 120, 143, 162, 171 [dzieje,
zabudowa, zabytki: kościół p.w. Pocieszenia NMP i św. Filipa Nereusza, mur kościelny
z bramą, plebania, kościół p.w. św. Stanisława bpa i brama kościelna, kaplica cmentarna,
ratusz, domy, figura przydrożna na rynku]. Ratusz: Wielkopolskie ratusze, s. 16-9, il. Kościół
p.w. Pocieszenia NMP i św. Filipa Nereusza na Zdzieżu: K. Malinowski: Muratorzy
wielkopolscy drugiej połowy XVII w. P. 1948, s. 78, 141. – Zabytkowe dzwony, s. 145-6.
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa: Zabytkowe dzwony, s. 146-7. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 110-1. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 14-5, il. Pomniki, tablice,
cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 23-4. Biblioteki: P. Rumatowski: Biblioteka kościelna
w B. W. z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi 16: 1995 s. 113-23 [XVII-XIX
w.]. Muzyka: B. Januszkiewicz-Weber: Życie muzyczne w B. na Zdzieżu. Muzyka 21: 1976
nr 1 s. 134-9. – M. Perz: o dacie organów Józefa Janiczka w B. W. Muzyka 22: 1977 nr 3 s.
116-7, sum. Zespół Folklorystyczny „Borkowiacy”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 16-17.
Zespół Ludowy Studzianna: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 17. Mniejszości narodowe:
H. Knebel: Szkoci przybyli do miasta. Pan. Leszcz. 1981 nr 25 s. 10 [dot. XVI i XVIIw.]. – S.
Jankowiak: Szkoci w Gostyniu i B. PLudu 1988 z. 3 s. 18-20, il. Przyczynki: DzZG, s. 6, 8,
12, 22, 26, 47, 56-8, 69-71, 73, 74, 76, 77, 80, 86, 87, 89-91, 95-7, 112, 114, 118, 120-6, 128,
34, 136, 139-42, 145, 148-50, 152-4, 156, 171, 173-7, 179, 183, 186-92, 200, 202, 204, 205,
212, 214, 216, 220, 221, 224, 233, 241, 242, 247, 250, 251, 253, 259, 261-4, 269, 281, 285,
289, 290, 299, 312, 324, 328-30, 345, 346, 357, 362, 371-3, 390, 400, 401, 408, 412, 414,
418, 421, 422, 428, 459, 464, 465, 468, 475, 476, 485, 489, 491-3, 499, 500, 505, 506, 516,
545, 546, 553, 554, 556, 559, 563, 582, 584, 586, 587, 589, 590, 594, 598-602, 607, 609, 615,
639-41, 649, 651, 654, 656, 657. – Górczak: Rozwój majątków, s. 45, 47, 48, 50-54, 58, 59-
62, 66, 67, 70, 72-8, 80-91, 93, 255, 481, 482, 489, 498, 520, 523, 530. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 351
Borgowo* [dawna nazwa Bargowo] (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ
Borki* (Szczecinek, grom. Lotyń)?
Borki* (Wieruszów, grom. Walichnowy)
Borki* (Wieruszów, grom. Sokolniki)
Borki* (Kalisz)
Borki* (Koło, grom. Osiek Wielki)
Borki* (Koło, grom. Kościelec)
Borki* (Konin)
Borki* (Słupca)
Borki* (Wolsztyn)
=Borki* Drużbińskie (Poddębice)
Borkowice* (Śrem)
Borkowo* (Inowrocław) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 21-2. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 81 [grodzisko wklęsłe].
Borkowo* (Września) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 28, il. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s.
68, 171.
Borków* (Kalisz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 81. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła:
Zabytkowe dzwony, s. 147.
Borków* – Koronka (Kalisz)
Borków* Nowy (Kalisz)
Borków* Stary [Stary Borków] (Kalisz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 138. Kościół pw.
św. Andrzeja Apostoła: KZSzt T. 5 z. 6, s. 2-3, il. 145, 157 [kościół, dwór]. – Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 174-5. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 247, il.
Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 14-8, il. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 424.
Borowa* (Konin)
Borowa* Karczma [Karczma Borowa] (Leszno) Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 228, il.
=Borowe* [dawna nazwa Głęboczek] [jezioro] (Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ
Borowiec* (Jarocin)
Borowiec* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 21-2, il.
Borowiec* (Słupca)
Borowiec* (Turek)
Borowiec* [dawna nazwa Borek] (m. Poznań lub Śrem), koło Skrzynek (Śrem) [na mapie jest,
w spisie brak) Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 135. Obserwatorium astronomiczne:
Astronomiczne Obserwatorium Szerokościowe w B. Oprac. W. Jakś. Kronika Oddziału
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 1994 nr 1 s. 97. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 238.
Borowiec* Nowy (Konin)
Borowiec* Stary (Konin)
Borowina* (Ostrów) Dwór: R. Kąsinowska: Dwór w Borowinie. Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki 20: 1975 z. 1 s. 67-86.
Borowna* (Złotów)
Borownica* (Krotoszyn) – Miejsca pamięci PW, s. 24.
Borownik* (Szamotuły)
Borowno* (Bydgoszcz)
Borowno* jezioro koło Kujanu (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 113. – A.
Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 31.
Borowo* (Chodzież) Monografie: Waldberg - Borowo (östl. von Samotschin, Kr. Kolmar). [W:]
Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 303-4, il. – P. Anders: Pałuki.
P. 1997, s. 77. Przyczynki: Miejsca pamięci PW, s. 24.
Borowo* (Konin, grom. Kazimierz Biskupi)
Borowo* (Konin, grom. Krzymów)
Borowo* (Konin, grom. Skulsk)
Borowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 126.
Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980,
s. 89. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 82. – Nowacki T. 1, s. 259 i 271-2. – Górczak:
Rozwój majątków, s. 50, 228, 233, 257, 363-5, 524, 569, 582, 617. Zespół dworski (z
parkiem) i folwarczny: M. Dominas: Ewidencja parku pałacowego w B. P. 1979
[maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Poznań]. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 624. – M. Lajszner: Rezydencje ziemiańskie w Kościańskiem. B. Wiadomości Kościańskie 1994
nr 36. – Majątki wlkp. T. 5, s. 13-6, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 28-9, il. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 402.
Borowo* (Środa)
Borowo* [Owczarnia] (Międzyrzecz)
=Borowy* [staw] patrz Bukowieckie Jezioro (Międzyrzecz)
=Borowy* Młyn - niezidentyfikowany młyn koło Bledzewa (Międzyrzecz). Słowniki: SHGWPŚ
=Borowy* Młyn - prawdopodobnie obecne Grądzkie (Międzyrzecz). Słowniki: SHGWPŚ
=Borowy* Młyn - nieistniejący młyn na Małej Wełnie koło Potrzanowa (Wągrowiec). Słowniki:
SHGWPŚ
=Borowy* Młyn - nieistniejący młyn na Cybinie koło Swarzędza (Poznań). Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 135.
=Borowy* Młyn - niezidentyfikowany młyn prawdopodobnie koło Witankowa (Wałcz). Słowniki:
SHGWPŚ
=Borowy* Młyn - nieistniejący młyn prawdopodobnie koło Maciejewa (Czarnków). Słowniki:
SHGWPŚ
Borowy* Młyn (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze
międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 155, 157.
Borowy* Młyn (Poznań)
Borowy* Młyn (Międzyrzecz, grom. Bobowicko) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 167.
Borowy* Młyn (Międzyrzecz, grom. Pszczew) Słowniki: SHGWPŚ Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 484. – W. Łęcki: Pojezierze
międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 132.
Borów* (Kalisz)
Borówiec* (Słupca) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 267.
Borówiec* (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy
kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s.
305-6.
Borówki* (Sępólno Krajeńskie)
Borówki* (Chodzież, grom. Margonin)
Borówki* (Chodzież, grom.Szamocin) Monografie: Waldtal - Borowki (b. Samotschin, Kr. Kolmar).
[W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 304.
=Borówko* patrz Borówko Stare ( Kościan)
Borówko* (Poznań)
Borówko* Nowe (Kościan) Archeologia: T. Wiślański: Jama kultury pucharów lejkowatych
z elementami grupy górowskiej kultury lendzielskiej z B. N., woj. Leszno (stan. 3). FAP 25:
1974 s. 69-73.
Borówko* Stare [dawna nazwa Borówko] (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 126.
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 426. – Górczak: Rozwój majątków, s. 50, 72, 228, 363, 364,
524, 569, 617.
Borównia* (Szubin)
Borówno* (Bydgoszcz)
Borówno* (Szubin)
Borówno* (Kępno)
Boruchowo* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 91. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 382.
Borucin* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 142-3, 351-2. – Inwentarze 1776-79,
s. 219-21. – Inwentarze 1780-84, s. 251. Monografie: P. Anders, A. Gulczyński, J.
Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 45-6. Zespół dworski i folwarczny z dobrami
ziemskimi: Rusiński: Struktura, s. 84-5. – =E. Bażant: Ewidencja zabytkowego parku w B.
1984 [maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 2, s. 18-21. – Dwory i pałace wiejskie, s. 29-30, il.
=Borucin* k. Kórnika Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 62, 63, 65, 75, 84, 481, 521, 530.
Borucino* (Szczecinek, grom. Okonek)
Boruj* (Trzcianka)
Boruja* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 162. Monografie: B. Kucharski: Powiat
wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 51-2.
Boruja* Kościelna (Nowy Tomyśl) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Nowy Tomyśl. P. 1998, s. 62-3. Kościół p.w. św. Wojciecha: KZSzt T. 5 z. 28, s. 1.
Boruja* Nowa (Nowy Tomyśl) Monografie: P. Anders: Nowy Tomyśl. P. 1998, s. 63. Zabytki
przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.331, il.
Boruja* Stara (Nowy Tomyśl)
=Boruje* - niezidentyfikowane jezioro między Stęszewem (Poznań) a Mirosławkami (Poznań).
Słowniki: SHGWPŚ
Borujka* [dawna nazwa Borujski Młyn] (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ
=Borujski* Młyn patrz Borujka (Wolsztyn)
=Borujsko* (Wałcz lub Drawsko Pomorskie) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 628.
Boruszyn* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
79. Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s.
114. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 188, 202, 559, 563. Kościół pw. św.
Andrzeja i parafia: Nowacki T. 2, s. 332, 382. – KZSzt T. 5 z. 2, s. 1. – Zabytkowe dzwony,
s. 147-8.
Boruszynek* (Czarnków)
Borysławice* (Kalisz)
Borysławice* Kościelne (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 121. Kościół
p.w. Wniebowzięcia NPM: KZSzt T. 5 z. 8, s. 2, il. 15, 25, 57. – Wielkopolskie kościoły
drewniane, s. 133. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 26-7, il. – Zabytkowe
dzwony, s. 148. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 223.
Borysławice* Zamkowe (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 121-2, il.
Zamek: KZSzt T. 5 z. 8, s. 2-4, il. 17. – Z. Ziętkiewicz: Sprawozdanie z prac badawczych na
ruinach zamku w B. Poznań 1960 [maszynopis w PKZ Poznań]. – Guerquin, s. 114-5,
bibliogr. – Wielkopolskie zamki, s. 8-11, il. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 111-2
[kaplica zamkowa]. – Księga zjaw i duchów, s. 16-20, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 223.
Boryszyn* (Świebodzin) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 174. – LWK cz. 1, s. 171. Przyczynki:
Nowacki T. 2 , s. 476. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 514.
Borzątew* (Gniezno) Skarb srebrny wczesnośredniowieczny: Hensel: Studia. T. 1, s. 82. – Slaski Tabaczyński, s. 12. – IPSW T. 1, pozycja 3. – Skarby - Atlas, s. 21, mapa 1.
=Borzej* - młyn miasta Pyzdry (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 114.
Borzejewo* (Środa) Skarb srebrny ukryty po 982 r.: Hensel: Studia. T. 1, s. 84. – Gumowski skarby, s. 14. – J. Slaski: Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej
kasztelanii gieckiej w X-XI wieku. PArch. 9: 1953 s. 274. – Tabaczyński, s. 31. – Slaski -
Tabaczyński, s. 12. – IPSW T. 1, pozycja 4. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. Osada
wczesnośredniowieczna: Hensel: Studia. T. 1, s. 82-4. Figura św. Jana Nepomucena:
KZSzt T. 5 z. 24, s. 2.
Borzenkowo* (Bydgoszcz)
Borzewisko* (Poddębice) Kaplica p.w. NPM: KZSzt T. 5 z. 26, s. 1, il. 24.
Borzęcice* (Krotoszyn) Skarb srebrny ukryty po 1061 r.: Hensel: Studia. T. 1, s. 84-5. – Gumowski
- skarby, s. 12. – Tabaczyński, s. 31. – Slaski - Tabaczyński, s. 12. – IPSW T. 1, pozycja 5. –
Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 267, 576,
577.
Borzęciczki* (Krotoszyn, grom. Koźmin - Zachód) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 13840. Dzieje: KZSzt T. 5 z. 11, s. 5-6. Kościół p.w. św. Marcina z plebanią: +A. Sławska:
Sztuka renesansu i manieryzmu - malarstwo i rzeźba. [W:] Dzieje Wielkopolski. T. 1. P. 1969.
– Z. Dolczewski: Geneza i rozwój renesansowego nagrobka z figurą stojącą w Wielkopolsce.
[W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. P. 1970, s. 134, il. 3-4. – KZSzt T. 5 z. 11, s. 68, il. 22, 85, 91, 123, 148, 208, 227, 229-30, 257, 267. – Zabytkowe dzwony, s. 148-9. –
Materiały źródłowe do dziejów Koźmina Wlkp. i ziemi koźmińskiej. Krótki szkic historyczny
przedstawiający powstanie kościoła parafialnego w B. i jego dzieje aż do dni naszych. Napisał
X. T. Konopiński. 1904. Do druku przygotował M. Pietrowski. Szkice Koźmińskie 46: 2010 s.
47-58, il. Dwór [pałac] z folwarkiem: KZSzt T. 5 z. 11, s. 8. – Skuratowicz: Dwory i pałace
(1992), s. 104. – M. Pietrowski, J. Tomala Zabytki architektury gminy Koźmin : zespół
pałacowo-folwarczny w B. Szkice Koźmińskie. 16: 1995 s. 21-34. – Dwory i pałace wiejskie,
s. 30, il. Stowarzyszenia i organizacje: S. Fontan: Tak pracuje koło miczurinowskie w B.
Praca Świetlicowa 1953 nr 12 s. 37-9. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 260.
Borzęciczki* (Krotoszyn, grom. Pogorzela)
Borzęcino* (Szczecinek, grom. Krosino)?
=Borzujewo* k. Wrześni Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 113, 130, 154, 155, 541, 552.
Borzykowo* (Września) Monografie: Pyzdry miasto nad Wartą. Opracowali P. Anders, R. M.
Czerniak, P. Kowalski, A. Winiecki. P. 1993, s. 47-8. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 30,
il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 85. – Ziemia wrzesińska, s. 47, 50, 51, 70, 145, 160,
164, 171, 177, 188, 205, 239, 269, 283, 319, 328, 330, 331, 360.
=Borzykowo* jezioro (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ
=Borzym* jezioro - prawdopodobnie obecne Jezioro Młyńskie (Międzychód). Słowniki: SHGWPŚ
Borzynia* (Ostrzeszów)?
Borzysko* (Czarnków)
Borzysław* (Nowy Tomyśl, grom. Granowo) Onomastyka: =B. Siciński: Nazwy miejscowe typu
Borzysławowic - Grzybowo. [W:] Studia językoznawcze poświęcone prof. drowi
Stanisławowi Rospondowi. Wr. 1966, s. 429-33.
Borzysław* (Nowy Tomyśl, grom. Grodzisk Wielkopolski) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 159,
302. Onomastyka: =B. Siciński: Nazwy miejscowe typu Borzysławowic - Grzybowo. [W:]
Studia językoznawcze poświęcone prof. drowi Stanisławowi Rospondowi. Wr. 1966, s. 42933.
Borzyszkowo* (Sępólno Krajeńskie) – S. Szpilewski: Drewniany i zadbany. Spotkania z Zabytkami.
1996 nr 8 s. 19-20 [kościół z XVIII w.].
Boszkowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Zespół dworski
i folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 17-8, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 30-1, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 449.
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 131-3, 542, 549.
=Boszkowo* Stare - nieistniejąca wieś koło Boszkowa (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
Boża* Pomoc (Leszno) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 9, il.
Bożacin* (Żnin)
Bożacin* (Krotoszyn) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 261.
Bożacin* Nowy (Krotoszyn)
Bożatki* (Konin)
Bożawola* [Boża Wola] (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 18.
Bożejewice* [Bożejowice] (Mogilno) Archeologia: B. Jerszyńska, J. Kropińska: Cmentarzysko
z okresu wczesnego brązu w B., gmina Strzelno. Charakterystyka biologiczna. PAntrop. 48:
1982 No 1-2 s. 145-53, sum.
Bożejewice* (Żnin)
Bożejewiczki* (Żnin)
Bożydar* (Środa)
Bógdaj* (Ostrów)?
Bógwidze* (Pleszew) Źródła: Inwentarze 1750-75, s. 481-8. Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 845. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 2, s. 22-3. – P.
Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 49.
Bógwidze* - Kotarby (Pleszew)
Bór* (Koło)
Bracholin* (Wągrowiec) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. WwaP. 1988, s. 114. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 85. – KZSzt T. 5 z. 27, s. 1, il. 44
[zabytkowy wiatrak].
Braciszewo* (Gniezno) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 31, il.
=Brajec* jezioro (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ
=Braksztyn* patrz Dobino (Wałcz)
Bralin* (Kępno) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 37. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 140-2, il. – Hanys Rybark: B. Poznań [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział
Teologiczny. Redakcja Wydawnictw] 2009, 67 s., il. [Przedruk. Oryg.: Kępno: nakładem
i czcionkami Drukarni Spółkowej, 1936. Monografia. Bezpłatny dodatek do „Nowego
Przyjaciela Ludu”]. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 41. – Rymut: Nazwy miast
Polski (1987), s. 39. – E. Kuś: Skąd się wzięła nazwa „B.”? Tyg. Kęp. 1995 nr 36 s. 11.
Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 85. Zabytki: KZSzt T. 5 z. 7, s. 2-4, il. 3, 9, 22, 37-8,
60-1 [dzieje, zabytki: kościół p.w. św. Anny, dom parafialny, figura przydrożna, kościół
odpustowy p.w. Narodzenia NPM]. Kościół p.w. św. Anny i parafia: A. Rozwadowski:
Galeria. Tyg. Kęp. 1999 nr 35 s. 12. – Zabytkowe dzwony, s. 149. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 112-3. – PAW: Boże zachowaj: zakończono remont kościelnej wieży.
Twój Puls Tygod. 2005 nr 45 s. 11, il. – Dariusz Smolnik: Bądźmy świadkami Miłości... Życie
Gminy Bralin 2010 nr 1 s. 5, il. [Parafia w B. w 2009 roku. Sprawozdanie]. Kościół pw.
Narodzenia NPM „Na Pólku”: W. Krassowski: Architektura drewniana w Polsce. Wwa
1961, il. 139-40. – E. J. Kuś: Kościół odpustowy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny „na
Pólku” pod B. Bralin 1991. – Kościółek „Na Pólku”. Zebrał i oprac. S. Polański. (Znane
i nieznane zabytki regionu). Tyg. Kęp. 1993 nr 12 s. 9. – Krótka historia kepińskiej
pielgrzymki „Na Pólko”. Zebrał M. Kucharzak. Tyg. Kęp. 1994 nr 16 s. 4. – M. Wrotkowska:
Kościół „na Pólku” odznaczony medalem „Europa Nostra”. RKal. 24: 1994 s. 167-71. – J.
Kuropka: Odchodzą bralińskie Marie. Tyg. Kęp. 1995 nr 31 s. 12. – A. Rozwadowski: Galeria.
Tyg. Kęp. 1999 nr 35 s. 12. – A. Rozwadowski: Galeria. Tyg. Kęp. 1999 nr 38 s. 5. – H.
Tyszkiewicz: Jest zakątek pod B. Tyg. Kęp. 2001 nr 13-4 s. 6. – K. Ilski: Kościół na Pólku pod
B. Bralin 2003, 64 s., il., bibliogr. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 133. – Drewniane
kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 28-30, il. – Dariusz Smolnik: Kontynuujemy prace
remontowo-konserwatorskie na Pólku. Życie Gminy Bralin 2009 nr 6 s. 6, il. Zbór
ewangelicki: J. Kuropka: Bralińscy ewangelicy i ich zbór. Tyg. Kęp. 1995 nr 8 s. 18.
Zabytkowe budynki: MON: Bronią rudery. Twój Puls Tygodnia 2010 nr 40 s. 14, il.
[Zabytkowy budynek gospodarczy w B.]. Biblioteka: Biblioteka [publiczna w B.] i jej
pracownicy. Życie Gminy Bralin 2008 nr 6 s. 9. Pomniki: Jacek Kuropka: Historia pewnego
pomnika. Życie Gminy Bralin 2008 nr 2 s. 3 [Historia pomnika poległych w i wojnie
światowej w latach 1928-1941 oraz pomnika pamięci ofiar represji i walk o wolność
odsłoniętego w B. w 1990 roku]. Poczta: Marian Kucharzak: B. pocztowa historia. Bralin
[Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin] 2013, 63 s., il. Szkolnictwo i oświata: Tadeusz
Ambrozik: Gimnazjum [im. Polskich Noblistów w B.] ma już 10 lat. Życie Gminy Bralin 2009
nr 5 s. 8. Organizacje i stowarzyszenia: Andrzej Galuba: Co nam się udało? Życie Gminy
Bralin 2009 nr 6 s. 10, il. [Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej w B.]. – Maria
Rabiega: Działamy na rzecz parafian. Życie Gminy Bralin 2009 nr 1 s. 6 [Działalność oddziału
Akcji Katolickiej w B. w 2008 roku]. Artykuły: Braliński okruch piastowskiej historii Śląska.
Oprac. J. Kuropka. Tyg. Kęp. 1995 nr 37 s. 12; nr 41-1 s. 11. – J. Kuropka: Groźny pożar w B.
Tyg. Kęp. 1995 nr 27 s. 12. – J. Kuropka: Tajemnice sprzed lat. Tyg. Kęp. 1995 nr 24 s. 13. –
Miasteczko B. przy śląskiej granicy. Oprac. J. Kuropka. Tyg. Kęp. 1996 nr 3 s. 13; nr 4 s. 12;
nr 5 s. 13; nr 6 s. 11; nr 7 s. 11; nr 8 s. 11; nr 9 s. 11; nr 10 s. 11; nr 11 s. 11; nr 12 s. 11. – A.
Górecka, I. Dobra, H. Tyszkiewicz: Jest zakątek pod B. Tyg. Kęp. 2000 nr 36 s. 5.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 316.
Zabytki przyrody: Tadeusz Ambrozik: Braliński potomek słynnego „Bartka”. Życie Gminy
Bralin 2008 nr 3 s. 1, il. [Dąb w B.]. – Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 294, il. Ziemia
bralińska: +M. Kucharzak: Powrót ziemi bralińskiej do Macierzy. Opole 1996. Gmina:
Gmina B. Krzyże, kapliczki, groty, figury Ziemi Bralińskiej. Skala 1 : 30 000. Oprac.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Red. Grzegorz Zwoliński. Tekst Jacek Kuropka.
Kartogr. Marta Zięba. Wrocław [Studio Plan] 2009, 1 mapa: kolor.; 67 x 47 cm, złoż. 24 x 12
cm. – Gmina B.: [informator]. Bralin [Urząd Gminy] b.r. wyd., 12 s., il. [Tekst także w jęz.
niemieckim].
Bralin* jezioro (Międzychód) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 504.
Branno* (Inowrocław)
Branno* (Konin)
Bratkowo* (Koło, grom. Izbica Kujawska)?
=Bratostowo* prawdopodobnie część obecnej wsi Łęg (Śrem) lub odrębna nieistniejąca osada koło tej
wsi. Słowniki: SHGWPŚ
Bratuszyn* (Turek)
Brączewo* (Szamotuly) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 79. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 270, 307, 328, 363, 366, 375, 400, 578, 591, 610, 615.
Brąszewice* [Brąszowice] (Sieradz, grom. Brąszewice) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s.
455, 463, 467, 637.
Brąszewice* - Przerycie (Sieradz, grom. Brąszewice)?
Brąszewice* - Przyczółki (Sieradz, grom. Brąszewice)?
Brda* [rzeka] Słowniki: T. Lehr-Spławinski: B. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 163. – A.
Wędzki: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź 1982, s. 522.
Geografia gospodarcza: P. Szafran: Przebieg granicy plemiennej pomorsko-wielkopolskiej
między B. a Głdą. ZH 1956 z. 1/3 s. 66-79, mapa, Sod. s. 330-1, Sum. s. 338. Onomastyka: J.
M. Rozwadowski: Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kr. 1948, s. 52-5. – E. Szmańda:
o nazwach: Bydgoszcz i B. [W:] Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia
1959, s. 9-13. – H. Górnowicz: B. i nazwy pochodne. Zeszyty Naukowe Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 11: 1985
s. 31-6. Osadnictwo: +R. Galon: Morfologia doliny i sandru B. Toruń 1953. – W. Posadzy,
A. Wędzki: „Wały kujawskie”. SiMDW 1: 1955 z. 1 s. 143-68. – K. T. Witczak: „Goplanie”
i Bierdzanie czyli rzecz o prapolskim zasiedleniu Kujaw. (Z problematyki Słowiańszczyzny
plemiennej. Cz. 6). Streszcz. w jęz. ang. SO 57: 2000 s. 149-65.
Transport i komunikacja: L. Łbik: Średniowieczne brody i przeprawy na dolnej B.
w okolicy Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 131-145. Administracja: K. Ślaski:
Podziały terytorialne Pomorza w XII-XIII wieku. P. 1960, s. 214 i następne. – Z. Guldon, J.
Powierski: Podziały administarcyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XII-XIV wieku. Wwa
1974, wg indeksu. – A. Bogucki: Kasztelanie nad dolną Brdą w XII i XIII wieku. Streszcz.
w jęz. niem. RH 62: 1996 s. 89-112.
Brdowo* (Wągrowiec) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 20. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 31, il.
=Brdowo* - niezidentyfikowana osada. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 237.
Brdowskie* Nowiny (Koło) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 220.
Brdów* (Koło) Słowniki: MPT – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 123-5.
Dzieje: +KZSzt T. 5 z. 8, s. 4. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 42. – Rymut:
Nazwy miast Polski (1987), s. 40. Opracowania: +J. S. Mujta: Gleyt sławetnym
mieszczanom brdowskim dany ... Gazeta Kolska 1992 nr 7. – +J. S. Mujta: Miasteczko B.
w lustracji królewskiej. Gazeta Kolska 1992 nr 15. – +J. S. Mujta: Sukcesja po Hińczy
z Rogowa na Kole i B. Gazeta Kolska 1992 nr 2. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 85-6. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 271. Kościół p.w. św. Wojciecha i klasztor paulinów:
+KZSzt T. 5 z. 8, s. 4-5, il. 9, 33. – +J. Mozga: Dzieje konwentu paulinów w B. Studia
Clarmontana 5: 1981. – +J. Wiesiołowski: Fundacje paulińskie w XIV-XV wieku na tle ruchu
fundacyjnego klasztorów w Polsce. Studia Clarmontana 6: 1985. – Zabytkowe dzwony, s.
149-50. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 113. Kościół parafialny: S. K. Olczak:
Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 17, 26, 32,
34, 45, 49, 51, 52, 70, 71, 78, 150, 151, 159, 160, 187, 204, 206, 207, 221, 240, 243. Muzyka:
+P. Podejko: Osiemnastowieczna kapela muzyczna w B. [W:] z dziejów muzyki polskiej. Nr
10. B. 1965. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 220.
Brdyujście* [os. m.] (pm. Bydgoszcz) Archeologia: W. Kuczkowski: Prasłowiańskie cmentarzysko
grobów kloszowych w Bydgoszczy - B. B. 1970, 25 s. – W. Kuczkowski: Sprawozdanie
z prac wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzysku grobów kloszowych w Bydgoszczy
- B., w 1968 roku. [W:] Komunikaty Archeologiczne. B. 1972, s. 10-7. – W. Kuczkowski:
Cmentarzysko grobów kloszowych i skrzynkowych w Bydgoszczy - B. Pomorania Antiqua 7:
1977 s. 403-38.
Bredówka* (Włocławek, grom. Przedecz)?
Brenno* (Wschowa) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
Opracowania: Z. Smoluchowski: Kartki z dziejów B. Pan. Leszcz. 1988 nr 11 s. 22; 1988 nr
12 s. 22. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 42. – Rymut: Nazwy miast Polski
(1987), s. 40. Archeologia: A. Kołodziejski: B., pow. Wschowa. Silesia Antiqua 14: 1972 s.
291-3 [sprawozdanie z prac wykopaliskowych za 1969 r.]; 16: 1974 s. 343 [za 1971 r.]. – A.
Kołodziejski: B., woj. Leszno. Silesia Antiqua 18: 1976 s. 286-7 [sprawozdanie z badań
wykopaliskowych w 1973 r.]. Kościół pw. św. Jadwigi: Zabytkowe dzwony, s. 150.
Wiatrak: O. Napierała: Leszczyńskie wiatraki. PLudu 1986 nr 5. Przyczynki: Nowacki T. 2,
s. 444. – S. Malepszak: Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej. Leszno 1993,
ibidem. – Górczak: Rozwój majątków, s. 120, 121, 126, 129, 134, 542. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 447.
=Brniewa* patrz Samica [rzeka]
=Brocz* jezioro (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
=Brocz* patrz Broczyno (Wałcz)
Broczyno* [dawna nazwa Brocz] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 184, 187. –
Pommmersches Urkundenbuch. T. 1. Köln, Wien 1970, nr 544.
Brodek* (Wałcz)
=Brodki* - niezidentyfikowana osada koło Dąbcza (Leszno). Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s.
110.
Brodna* (Złotów)
Brodna* (Chodzież) Monografie: Brodden - Brodna (b. Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte des
Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 199-200.
Brodnia* (Poddębice) Monografie: Dzieje wsi w poszczególnych okresach: S. M. Zajączkowski:
Uwagi nad dziejami wsi B. koło Sieradza (do początków XVII wieku). Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Archaeologica nr 18, 1994, s. 105-25. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika: KZSzt T. 5 z. 26, s. 1-2, il. 49, 52. – G. Ruszczyk: Drewniane kościoły
w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 203. – Zabytkowe
dzwony, s. 150-1. Stacja królewska: A. Gąsiorowski: Sądy nadworne w B. w XV wieku.
CzPH 23: 1971 z. 1 s. 171-8. – =A. Gąsiorowski: Stacje królewskie w późnośredniowiecznej
Polsce. KHKM 20: 1972 nr 2 s. 243-65. – M. Glosek, L. Kajzer, A. Wójcik: B., gm. Pęczniew,
woj. sieradzkie. Archeologiczne badania weryfikacyjne późnośredniowiecznej stacji
królewskiej. Łódź 1986 [mps w Archiwum WOSOZ w Łodzi, Delegatura w Sieradzu]. – L.
Kajzer: B., gm. Pęczniew, woj. sieradzkie. Stanowisko 2. Informator Archeologiczny Badania
1987 s. 188. – L. Kajzer: Folwark i stacja królewska w B. koło Sieradza. Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Archaeologica nr 18, 1994, s. 77-104.
Brodnica* (Śrem) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 38-9. – SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 134. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo
poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 89. – B. Ziemia Kaliska 2002 nr 241 s. 28.
– K. Kasprzak, B. Raszka: Rogaliński Park Krajobrazowy. P. 2005, s. 53-4. Onomastyka:
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 42. Skarby srebrne wczesnośredniowieczne: Hensel: Studia.
T. 1, s. 86. – Gumowski - skarby, s. 14. – Slaski - Tabaczyński, s. 13. – IPSW T. 1, pozycje 67. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. Cmentarzysko szkieletowe wczesnohistoryczne:
Hensel: Studia. T. 1, s. 86-7. Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny: P. Domachowski:
Weekend w pałacu. Iks 1992 nr 10 s. 41. – B. Zagrodzka-Blok: w pałacu rodziny
Mańkowskich. Gł. Wlkp. Architektura 06.06.2000 s. 16, il. – Majątki wlkp. T. 7, s. 13-8, il. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 31-2, il. Kościół p.w. św. Katarzyny: KZSzt T. 5 z. 25, s. 5, il.
94, 106-7. – Wincenty Cichowski: Budowa kościoła w B. (kopia opisu budowy kościoła).
Śremski Notatnik Historyczny 2008 nr 1 s. 36-39, il. [Odbudowa kościoła po pożarze w 1862
roku. Tekst dokumentu sporządzonego przez księdza W. Cichowskiego w 1869 roku. M.in.
wykaz wsi i folwarków parafii Brodnica]. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 68, il. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 425-6. – Jakóbczyk Wielkopolska, s. 37
[regulacja gruntów w 1829 r.]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 336. – +Z. Szmidt: Przewodnik turystyczny: Śrem, Dolsk, B.,
Kórnik, Czempiń, Książ Wlkp. P. 1998. – +Z. Szmidt, B. Żelaźny, Z. Żelaźny: Szlaki
rowerowe. B., Czempiń, Dolsk, Kościan, Krzywiń, Książ Wlkp., Śrem, Zaniemyśl. Śrem
1999. Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator. Opracowanie
redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 7-9.
=Brodnica* - dawniej miasto, obecnie część wsi Brodnica (Śrem). Słowniki: MPT – SHGWPŚ
Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 40. Przyczynki: Katalog planów miast i wsi
wielkopolskich. Oprac. K. Górska-Gołaska. Z. 2. Wwa 1968, nr 1114, ryc. 4.
Brodniczka* (Śrem) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 19. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 68, il.
=Brodno* - osada niezidentyfikowana koło Lubinia (Kościan). Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
87.
Brodowo* (Środa) Skarb srebrny z X-XI w.: Hensel: Studia. T. 1, s. 87. – Gumowski - skarby, s. 15.
– J. Slaski: Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii
gieckiej w X-XI wieku. PArch. 9: 1953 s. 274. – Slaski - Tabaczyński, s. 13. – IPSW T. 1,
pozycja 8. – Skarby - Atlas, s. 21, mapa 1. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 32, il.
Brodów* (Ostrów) Folwark: Majątki wlkp. T. 3, s. 22.
Brody* (Gniezno)
Brody* (Kępno)
Brody* [Brody Poznańskie] (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 169-70. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie.
Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 90-1. – A. Śmigielski: Lwówek. P. 1994, s. 44-9.
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 461. – Górczak: Rozwój majątków, s. 341, 350, 354, 431, 600,
608. Kościół p.w. św. Andrzeja i parafia: Nowacki T. 2, s. 461. – KZSzt T. 5 z. 14, s. 1-2, il.
32, 34-5, 62, 98, 108, 141. – 900 lat parafii B. P. Informator. Oprac. E. Jaworski, T. Łubiński,
M. Sawicka; fot. A. Magdziak, A. Bereszyński. Brody Poznańskie 1995, 46 s., il. Zawiera
m.in.: Sawczyn Piotr. Legenda o B. s. 7-8; Rezerwat im. Bolesława Papi na Jeziorze
Zgierzynieckim s. 9-10; Buk s. 11-13; Duszniki s. 14-15; Kuślin s. 16-18; Lwówek s. 19-21;
Opalenica s. 22-24; Nowy Tomyśl s. 25-28; Pniewy s. 29-31. – Wielkopolskie kościoły
drewniane, s. 133-4. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 31-2, il. – Zabytkowe
dzwony, s. 151. Zespół pałacowy i folwarczy z dobrami ziemskimi: Skuratowicz: Dwory
i pałace (1981), s. 99. – Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1. Województwo
poznańskie. Oprac. M. Strzałko. Red. naukowa i wstęp J. Skuratowicz. Wwa 1991, s. 59-71,
il. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 107-9, il. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il.
124-6. – Księga zjaw i duchów, s. 21-3, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 32-3, il. Gród
i kasztelania: Hensel: Studia. T. 1, s. 89 [pod hasłem Bródki]. – A. Gąsiorowski: Uwagi
o mniejszych kasztelaniach wielkopolskich XIII-XV wieku. CzPH 19: =1967 z. 1 s. 71-108. –
Hensel: Studia. T. 7, s. 345-6. Pomniki, cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 25. Stacja
Doświadczalna Katedry Łąkarstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu: P. Goliński, J.
Biniaś: Stacja Doświadczalna Katedra Łąkarstwa - B. Wieści Akademickie 1999 nr 5 s. 18-9,
il. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Akademii Rolniczej w Poznaniu: E. Warych:
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne B. Wieści Akademickie 1998 nr 9-10 s. 14-5, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 462.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 326, il.
Brody* (Oborniki)
Brody* (Turek)
=Brody* jezioro (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 209. Przyczynki: A.
Wielopolski: Polsko-pomorskie spory graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s.
102.
Brodziszewo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P.
1993, s. 37-8. Opracowania: E. Byliński, M. Król: Pacyfikacja mieszkańców wsi B. (19391940). 70. rocznica wydarzeń. P. 2009, 184 s., il. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 372, 463.
Brodzki* (Inowrocław)
Brodźce* (Szczecinek, grom. Silnowo)?
Brodźce* (Szczecinek, grom. Spore)?
Brokęcino* (Szczecinek, grom. Okonek) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół pw.
św. Kazimierza: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s.
115. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 134. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P.
2004, s. 33-4, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 577. – A. Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 31.
Bromki* (Konin)
=Bronczyn* (pow. sieradzki) Kaplica pw. NP Marii: Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 134.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 279, il.
Bronibór* (Kalisz)
Bronice* (Czarnków)
Broniewiaki* (Mogilno)
Broniewiany* (Wyrzysk)
Broniewice* (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 54-5. Ślady osadnictwa
prehistorycznego: I. Kranz: Materiał kostny zwierzęcy z osady kultury przeworskiej w B.
RARP Archeozoologia. 3: 1977 s. 13-21. Zespół pałacowo-parkowy: KZSzt T. 11 z. 10, s. 1.
– Kaja: Przewodnik, s. 23. – Dwory i pałace wiejskie, s. 33, il.
Broniewiczki* (Mogilno)
Broniewo* (Inowrocław)
=Broniewo* (na płn-zachód od Radziejowa) Kościół parafialny: S. K. Olczak: Kościoły parafialne
w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 59, 61, 62, 64, 65, 67, 82, 85,
90, 94, 127, 157, 187, 206, 207, 240, 244.
Broniewo* (Wyrzysk) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 23-4. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 33, il.
Broniewski* Młyn (Wyrzysk)
Broniki* [dawna nazwa Bronkowo] (Konin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 87-8.
Bronikowo* [dawna nazwa Brunkowo] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 115. Przyczynki: Nowacki T.
2, s. 390. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
537.
Bronikowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
129-30, 246-8. Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu: KZSzt T. 5 z. 10, s. 11-3, il. 56-7, 158,
239, 296, 382, 400, 439, 477-81, 492, 501. – G. Ruszczyk: Drewniane kościoły w Polsce
1918-1939. Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 123, 286. – Wielkopolskie kościoły
drewniane, s. 134. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 35, il. – Zabytkowe
dzwony, s. 151. Pomniki, cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 25. Zespół dworski
i folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 19-22, il. – G. Gąsior: Pojezierze Leszczyńskie - pałace
i dwory. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 8 s. 23, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 33-4, il.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 220, il. Przyczynki: Nowacki T.
2, s. 433, 435. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 379. – Śmigiel. [Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 1994/95], s. 16 nlb.
Bronikowo* (Międzyrzecz)
Broników* (Kalisz)
Bronimierz* Mały (Inowrocław)
Bronimierz* Wielki (Inowrocław)
Bronisław* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 88.
Bronisław* (Środa)
Bronisława* (Koło)
Bronisławka* (Koło)
Bronisławka* (Ostrów) Leśniczówka i osada robotników leśnych: Majątki wlkp. T. 3, s. 73-5, il.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 288, il.
Bronisławki* (Czarnków) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 34, il.
Bronisławki* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 32. Przyczynki: DzZG,
s. 203.
Bronisławów* (Koło, grom. Kłodawa)
Bronisławów* (Koło, grom. Olszówka)
Bronisławówek* (Koło)
Broniszewice* (Pleszew) Źródła: Inwentarze 1750-75, s. 561-80. – Inwentarze 1776-79, s. 99-101,
237-8. – Inwentarze 1780-84, s. 242-5. – Inwentarze 1785-92, s. 94-9. Monografie: P.
Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 46-4. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 88-9 [osada wczesnohistoryczna, pod hasłem B. powiat Jarocin]. –
Rusiński: Struktura, s. 84-5. Kościół p.w. św. Michała Archanioła: KZSzt T. 5 z. 19, s. 1. –
Zabytkowe dzwony, s. 152. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi: J. Tomala:
Budownictwo obronne wschodniego pogranicza Zachodniej Wielkopolski w XIII-XVII/XVIII
w. [W:] Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu
i w czasch nowożytnych. Sieradz 1993, s. 165. – Majątki wlkp. T. 2, s. 23-7. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 34-5, il.
Broniszewice* Nowe (Pleszew) Kościól p.w. św. św. Piotra i Pawła: Zabytkowe dzwony, s. 152.
Broniszewice* Stare (Pleszew)
Broniszewo* (Radziejów, grom. Przewóz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 433, 623.
Broniszewo* (Września) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 125. Etnografia: =S. Saternus, H. Ferlińska: Zwyczaje
ludowe spod B. Nad Wartą 4: 1961 s. 7, il.
Broniszewo* - Folwark (Włocławek, grom. Przedecz)?
Broniszewo* - Holendry (Radziejów)?
Broniszewo* - Probostwo (Radziejów)?
=Bronowo* (Pleszew) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 212.
Bronów* (Poddębice, grom. Biernacice)?
Bronów* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 60-1, 417-9. Monografie: P. Anders,
A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 48-9. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 89 [pod hasłem B. powiat Jarocin]. – Rusiński: Struktura, s. 84-5. Zespół
dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: =K. Będkowski i zespół: Ewidencja parku
zabytkowego w B. (woj. kaliskie). 1987 [maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 2, s. 28-30. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 35, il.
Bronów* - Wielopole (Poddębice, grom. Biernacice)?
Bronówek* (Poddębice, grom. Biernacice)?
Brończyn* (Kalisz) Słowniki: S. Suchodolski: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa - Kr. Gdańsk - Łódź 1982, s. 534. – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Skarb srebrny ukryty
po 1021 r.: Gumowski - skarby, s. 14. – Tabaczyński, s. 27, 28, 30, 31, 32, 34. – Slaski Tabaczyński, s. 13-4, bibliogr. – V. M. Potin: Znaleziska monet na obszarze Polski według
danych archiwów leningradzkich. Cz. II. WNum. 15: 1971 z. 4 s. 104-5. – IPSW T. 1, pozycja
9. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. – A. Kędzierski, L. Ziąbka: Monety z odległych
wieków. Kalisia 1994 nr 7 s. 10-1. Kaplica p.w. NPM: KZSzt T. 5 z. 6, s. 3.
Brońsko* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 128. Archeologia: E. Pawlak, P. Pawlak:
Wczesne średniowiecze. B., stan. 8 (116), gm. Śmigiel. [W:] Wyniki badań archeologicznych
w związku z budową gazociągu DN 350/300 relacji Kościan - Zielona Góra, na odcinku woj.
wielkopolskiego: B.-Kokorzyn. P. 2004, s. 40-57 [maszynopis w archiwum Pracowni
Archeologiczno-Konserwatorskiej w Poznaniu]. – E. Pawlak, P. Pawlak: Brońsko, stan. 24
(gm. Śmigiel). [W:] Wyniki badań archeologicznych w związku z budową gazociągu DN
350/300 relacji Kościan - Zielona Góra, na odcinku woj. wielkopolskiego: B.-Kokorzyn. P.
2004 [maszynopis w archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Poznaniu]. –
E. Pawlak, P. Pawlak: Wczesne średniowiecze. B., stan. 1 (52). [W:] Wyniki badań
archeologicznych w związku z budową gazociągu DN 350/300 relacji Kościan - Zielona
Góra, na odcinku woj. wielkopolskiego: B.-Kokorzyn. P. 2004, s. 102-31 [maszynopis
w archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Poznaniu].
Bród* (Koło) Znaleziska archeologiczne luźne: Kamińska: Grody, s. 130.
Bród* Kamienny (Inowrocław)
Bród Toboła (Sępólno Kraj.)
Bródki* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 169. Monografie: A. Śmigielski:
Lwówek. P. 1994, s. 49-50. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 89 [grodzisko wklęsłe].
Brójce* [nazwa zamienna Rostocze Stare] (Międzyrzecz) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik
etymologiczny, s. 39. – SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: S. Janicka:
Zarządzenia sowieckiej Komendantury Wojennej Brójec. NRHA 5: 1998 s. 245-69.
Monografie: +M. Tureczek: B. - zarys dziejów miasta 1428-1946. Zielona Góra 2003.
Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 43. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 41.
Kościół parafialny i parafia: Nowacki T. 2, s. 474 [parafia]. – Tureczek: Najstarsze dzwony,
s. 69, 77-8. Miejsca pamięci narodowej: P. Mnichowski: Świebodzin - B. 1942-1945.
Miejsca pamięci narodowej województwa zielonogórskiego. Świebodzin 1978, 16 s., il.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 89-90 [grodzisko wklęsłe]. – SHGWPŚ cz. 1, s. 107 [pod
hasłem Brodcza]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 299, 311, 312, 342, 404, 405, 626, 627,
629. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 51011.
Bruczków* [Bruczkowo] (Gostyń) Kaplica publiczna p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny: Zabytkowe dzwony, s. 152-3. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami
ziemskimi: =C. Iwanowski: Ewidencja parku pałacowego w B. 1976 [maszynopis]. – Majątki
wlkp. T. 1, s. 32-4. – Dwory i pałace wiejskie, s. 35, il. Obóz germanizacyjny: N. Dudziak:
Obóz germanizacyjny w B. PLudu 1994 z. 5-6 s. 33. Przyczynki: DzZG, s. 20, 22, 26, 289,
391, 405, 603. – Górczak: Rozwój majątków, s. 51, 61, 75, 523. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 352.
Brudnia* (Inowroclaw) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 90. – KZSzt T. 11 z. 8, s. 1, il. 195, 217
[kościół p.w. św. Michała Archanioła].
Brudzew* [os.] (Kalisz, grom. Lipe)
Brudzew* [wieś] (Kalisz, grom. Lipe) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 142. Archeologia:
Kamińska: Grody, s. 120, 131 [ślady osadnictwa wczesnohistorycznego]. – L. Długopolska:
Cmentarzysko kultury łużyckiej w B., pow. Kalisz. Materiały Starożytne 11: 1968 s. 259-302.
Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 18-25, il. Zabytki: KZSzt
T. 5 z. 6, s. 4, il. 106 [kościół p.w. św. Stanisława Kostki, dwór z oficynami i zabudowaniami
gospodarczymi, szkoła]. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 28, 415, 629.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 283.
Brudzew* (Kalisz, grom. Koźminek)
Brudzew* (Turek) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 39. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 125-7. – Mariusz Kaszyński: B. - historia miejscowości.
Wieści Gminy Brudzew 2005 wyd. spec. maj s. 1-8, il. Rozwój historyczno-urbanistyczny:
KZSzt T. 5 z. 26, s. 2. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 43. – Rymut: Nazwy
miast Polski (1987), s. 41. Zabytki: Andrzej Ciapciński: o historii B. i jego zabytkach. Echo
Turku 2001 nr 32 s. 7, il. Kościół p.w. św. Mikołaja i parafia: KZSzt T. 5 z. 26, s. 2-3, il. 3.
– Jacek Siekacz: Jak miła Panie jest świątynia Twoja. Echo Turku 2003 nr 52 s. 7, il. –
Andrzej Jarek: Brudzewscy parafianie i ich świątynia. 550-lecie kościoła parafialnego p.w.
św. Mikołaja w B. Echo Turku 2005 nr 42 s. 5, il. – Witold Kujawski: Historia świątyń
w parafii B. Kolski do 1939 r. Wieści Gminy Brudzew 2005 wyd. spec. październik s. 4-8, il. –
Zbigniew Wróbel: Parafia świętego Mikołaja w B. – dzisiaj. Wieści Gminy Brudzew 2005
wyd. spec. październik s. 8-10, il. [m.in. wykaz proboszczów i administratorów parafii w XX
wieku]. – Mariusz Kaszyński: Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w parafii B. [w 1966 r.].
Wieści Gminy Brudzew 2006 nr 3 dod. Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa s. 3-4. – Zabytkowe
dzwony, s. 153-4. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 114-5. – Gotyckie kościoły
w Wielkopolsce, s. 16-7, il. Kaplica pogrzebowa p.w. Św. Ducha [dawny kościół
szpitalny]: KZSzt T. 5 z. 26, s. 3, il. 18, 20. Plebania: KZSzt T. 5 z. 26, s. 3. Cmentarze: Aj:
Cmentarzyk ponad podziałami. Echo Turku 2007 nr 46 s. 11, il. [Odrestaurowanie cmentarza
Kurnatowskich przez Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa w B.]. – Olga Boksa: Modlitwa na
brudzewskich polach. Echo Turku 2009 nr 45 s. 16, il. [Zabytkowy cmentarz rodziny
Kurnatowskich w B.]. – mej: Cmentarze ewangelickie i nowy pastor. Echo Turku 2011 nr 47
s. 20, il. [Odsłonięcie tablicy na ewangelickim cmentarzyku Kurnatowskich w B. Dot. także
innych cmentarzy ewangelickich w okręgu turkowskim oraz pastorów parafii ewangelickoaugsburskiej z Konina: Andrzeja Mendroka i Waldemara Wunsza]. Rezydencja obronna:
KZSzt T. 5 z. 26, s. 3. – AZ: Resztki obronnej fortecy. Echo Turku 2004 nr 30 s. 5, il. [Prace
wykopaliskowe]. – Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Krzysztof Gorczyca: Fortalicja
typu „palazzo in fortezza” w B. koło Turku. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski T. 3: 2006
s. 201-212, il. [Wyniki badań archeologicznych pozostałości rezydencji dworskiej z XVII
wieku]. – M. Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s.
289-302, il. – Krzysztof Gorczyca: Fortalicja w B. Kronika Wielkopolski 2011 nr 1 s. 75-81,
il. [Wyniki badań archeologicznych pozostałości rezydencji dworskiej z XVII wieku]. Dwór
Kurnatowskich: Ach: Archeolodzy szukają pałacu: wykopaliska w B. Przegląd Koniński
2004 nr 30 s. 22, il. – M.K.: Strasz(n)y dwór [w B.] Wieści Gminy Brudzew 2006 nr 2 dod.
Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa s. 2. – Anna Zawadka: Spór o dwór. Echo Turku 2006 nr 4
s. 1, 4, il. [Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa. Dot. m.in. zespołu dworsko-parkowego]. – M.
Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 25-64, il.
Właściciele: Mariusz Kaszyński: „B. miejscowość prywatna i jej właściciele”. Wieści Gminy
Brudzew 2005 wydanie specjalne październik s. 1-4. Szpitale: Andrzej Filipiak: Dom
Miłosierdzia w B. Dobrzyckie Studia Ziemiańskie 2011 nr 2 s. 102-113, il. [Dom pomocy
społecznej (szpital) w latach 1838-1865. Dot. m.in. właścicieli majątku w B., Antoniego
Czarneckiego (1756-1845) i Alfonsa Taczanowskiego (1815-1867)]. Biblioteki: (art):
Przełożony jubileusz. Echo Turku 1999 nr 16 s. 6, il. [50-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej
w B.]. – Ił: Brudzewskie biblioteki. Echo Turku 2011 nr 4 s. 12, il. Teatr: H. Wieruchowski:
Sześćdziesięciolecie Teatru Amatorskiego w B. RKon. 8: 1980 s. 301-5. – Maria Zielona:
Rzecz o teatrze [amatorskim] w B. [w latach 1933-1987]. Wieści Gminy Brudzew 2005 nr 4 s.
3-4, il.
Zespół Tańca Ludowego „Brudzewiacy”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 103-4. Etnografia:
Brudzewskie „turki”. Wieści Gminy Brudzew 2005 nr 3 s. 1, 3, il. [Historia obyczaju adoracji
grobu pańskiego w B.]. Organizacje i stowarzyszenia: Mirosława Zybura: Po 66 latach mają
sztandar. Ziemia Kaliska 2013 nr 38 s. 12-13, il. [Koło Łowieckie „Wrzos” nr 33 w B.].
Historia polityczna: Mariusz Kaszyński: Brudzewskie echa w powstaniu styczniowym. Echo
Turku 2004 nr 3 s. 6, il. Sport: Piotr Kwieciński: Pierwsza dekada Rozm. (masz). Przegląd
Koniński 2006 nr 3 s. 32, il. [10-lecie Klubu Sportowego „Kasztelania” w B. Rozmowa
z prezesem]. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 27, 251, 317, 513. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 287.
Brudzew* [A i B] (Turek)
Brudzew* - Czapla (Turek)
Brudzew* - Goleszczyza (Kalisz)
Brudzew* Ordona (Turek
Brudzew* Poduchowny [Poduchowne] (Kalisz) Folwark: Majątki wlkp. T. 6, s. 25.
Brudzew* Poduchowny (Turek)
Brudzew* a - Podlesie (Kalisz)
Brudzew* - Wiktorów (Kalisz)
Brudzewek* (Pleszew) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 317, 593.
Brudzewko* (Gniezno)
Brudzewo* (Słupca) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 127-8. Kościół pw. św.
Marii Magdaleny z dzwonnicą: KZSzt T. 5 z. 22, s. 1. – Wielkopolskie kościoły drewniane,
s. 134. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 36-7, il. – Zabytkowe dzwony, s.
154. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 94, 158, 164, 195, 331.
Brudzewo* (Świebodzin) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki Nowacki T. 2, s. 458.
Brudzki* (Inowrocław)
Brudzyń* (Żnin) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 20-1. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1,
s. 90-1 [osady i cmentarzysko wczesnohistoryczne]. Zespół dworsko-parkowy: Kaja:
Przewodnik, s. 24-5, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 35-6, il.
Brudzyń* [os.] (Turek)
Brudzyń* [wieś] (Turek) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 128. Pałac: M. Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu
tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 65-82, il.
=Brunkowo* patrz Bronikowo (Wałcz)
Bruszczewko* (Kościan)
Bruszczewo* (Kościan) Słowniki: S. Jasnosz: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa - Kr. Gdańsk - Łódź 1982, s. 536-7. – SHGWPŚ Źródła: LBP s. 130. Zespół osadniczy z VII-XII
w.: W. Hensel: Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 1. P.
1950, s. 74-6. – S. Jasnosz: z problematyki badań wczesnośredniowiecznych osad otwartych
na podstawie wykopalisk w B., pow. Kościan. FAP 14: 1963 s. 198-206. – Hilczerówna:
Dorzecze, s. 284-99. – S. Jasnosz: Ein Beispiel der räumlichen Ausdehnung einer
Dorfsiedlung aus der Zeit vom VII. bis XI. Jh. [W:] 1 Międzynarodowy Kongres Archeologii
Słowiańskiej. T. 4. Wr. 1968, s. 106-10. – Z. Pieczyński: Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych na osadzie z II okresu epoki brązu w B., pow. Kościan, stan. 5. FAP 20:
1969 s. 268-71. – S. Jasnosz: Badania wykopaliskowe na grodzisku z VII-X w. w B., pow.
Kościan. FAP 21: 1970 s. 261-3. – S. Jasnosz: Badania wykopaliskowe na grodzisku
wczesnośredniowiecznym w B., pow. Kościan, stan. 13, w roku 1970. FAP 22: 1971 s. 21923. – S. Jasnosz: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w B., pow. Kościan. FAP 22:
1971 s. 39-59. – Z. Pieczyński: Die Ausgrabungen von B. als Beiträg zum Problem der
Verbindung der Aunjetitzer Kultur mit Kulturgruppen an der Wende der I. und II.
Bronzezeitperiode im mittleren Westpolen. [Streszczenie pt. Badania wykopaliskowe w B.
jako przyczynek do zagadnienia związku kultury unietyckiej z grupami kulturowymi na
przełomie i i II okresu epoki brązu w środkowej części Polski zachodniej]. Acta
Archaeologica Carpathica 15: 1975 s. 205-10. – M. Sobociński: Materiał kostny zwierzęcy
w wykopaliskach z osady z II okresu epoki brązu w B., woj. Leszno. FAP 26: 1975 s. 43-62. –
J. Piontek, B. Marecki, W. Berdychowski: Charakterystyka biologiczna populacji ludzkiej
z okresu kultury łużyckiej, uzytkującej cmentarzysko w B. (woj. poznańskie). PAntrop. 46:
1980 No 1 s. 121-31, tabl., summ. – Z. Pieczyński: Umocnienia obronne osady z wczesnej
epoki brązu w B., woj. leszczyńskie, stan. 5. [W:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen
in Mitteleuropa. Warsaw 1985, s. 167-79, il., sum. – J. Czebreszuk: Animal Husbandry and
Pastoralism in the Late Neolithic and Early Bronze Age. [W:] Pipeline of Archeological
Treasures. Pod red. M. Chłodnickiego i L. Krzyżaniaka. P. 1998, s. 36-43. – M. Brzostowicz:
z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną z B., gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie. [W:]
Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Red. H. Kočka-Krenz, W.
Łosiński. P. 1998, s. 409-18. – J. Czebreszuk, S. Kadrow: Bericht von den Ausgrabungen in
B., Gm. Śmigiel, Woj. Leszno (Grosspolen).[W:] Beiträge zum Oder-Projekt. Heft 4. Berlin
1998, s. 63-8. – +Osada obronna z wczesnej epoki brązu w B., Wielkopolska. Materiały
bruszczewskie. T. 1. Pod red. J. Czebreszka i J. Müllera. P. - Bamberg [ok. 1998]. – M.
Brzostowicz: Bruszczewski zespół osadniczy w IX i X wieku. [W:] Centrum i zaplecze we
wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Spotkania Bytomskie III. Pod red. S.
Moździocha. Wr. 1999, s. 135-53. – M. Brzostowicz: Bruszczewski zespół osadniczy we
wczesnym średniowieczu. P. 2002, 339 s. – M. Brzostowicz: B. i Spławie - dwa przykłady
grodów plemiennych z południowej Wielkopolski. Wielkopolskie Sprawozdania
Archeologiczne 6: 2003 s. 15-31. – Maciej Kaczmarek: Cmentarzyska ludności kultury
łużyckiej w B. (stan. 1 i 12), gm. Śmigiel, pow. kościański. Zarys historii i stanu badań.
Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 2003 t. 2 s. 179-194, il. – B. perła archeologii
Wielkopolski. Red. Janusz Czebreszuk. Śmigiel [Urząd Miejski Śmigla] 2009. Składanka, il.
– B. perła archeologii Wielkopolski. Red. Janusz Czebreszuk. Śmigiel [Gmina Śmigiel] 2009,
47 s., il.pl. Zawiera m.in.: Czebreszuk Janusz, Szydłowski Marcin. Historia badań
archeologicznych w B. s. 11-20; Czebreszuk Janusz, Jaeger Mateusz, Kneisel Jutta: Osada
obronna z wczesnej epoki brązu w B. s. 21-46. – (h): Archeologiczna perełka w CK. Gazeta
Kościańska 2009 nr 32 s. 11. – (h): Bruszczewo [pow. Kościan] w śmigielskim CK. Gazeta
Kościańska 2009 nr 29 s. 10. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 22. Przyczynki:
Górczak: Rozwój majątków, s. 60, 62, 91, 95, 96, 524, 532.
Brygidka* (Krotoszyn)
Brygidka* (Ostrów)
Brylewo* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: DzZG, s. 59, 77. Zespół dworski i folwarczny:
Majątki wlkp. T. 4, s. 10-3, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 36, il.
Brzazgały* [Brzezgały] (Ostrzeszów)
Brzeczka* (Toruń, grom. Wielka Nieszawka)
Brzeczka* (Środa)
Brzeczka* (Września)
Brzednia* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: Z. Dłużak: Dolsk. P. 1997, s. 47
=Brzednie* jezioro (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ
Brzeg* (Poddębice) Słowniki: A. Kufel-Dzierzgowska: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. - Wwa Kr. - Gdańsk - Łódź 1982, s. 539-40. Cmentarzysko rzędowe z XI-XIII w.: A. KufelDzierzgowska: Wczesnośredniowieczne cmenarzyska szkieletowe w Polsce środkowej.
PMMAEŁ Seria Archeologiczna. 22: 1975 s. 373-90. – A. Mikołajczyk: B., gm. Pęczniew,
woj. Sieradz. Nieznany brakteat Bolesława (Krzywoustego?). WNum. 20: 1976 z. 1 s. 43. – A.
Kufel-Dzierzgowska: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w B., woj. sieradzkie.
PMMAiEŁ Seria Archeologiczna 30: 1983 s. 309-48, sum.
Brzeg* (Czarnków)
Brzeg* - Szklanki (Poddębice)
Brzegi* (Trzcianka)
Brzekiniec* (Chodzież) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 89. – LWK cz. 1, s. 253-4. Monografie:
Braknitz u. Braknitz-Hauland - Brzekiniec u. Brzezinko (b. Kolmar). [W:] Antlitz u.
Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 198. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 383.
Straż pożarna: SP: 60 lat OSP B. Nasz Tygodnik Chodzieski 2007 nr 20 s. 6, il.
Brzeskowo* (Wągrowiec)
Brześć* (Inowrocław)
Brześć* (Konin)
Brześnica* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: Z. Dłużak: Dolsk. P. 1997, s. 48-9. Zespół
pałacowy (z parkiem) i folwarczny: KZSzt T. 5 z. 25, s. 5. – Architektura niedostrzegana, s.
28, il. 33. – Majątki wlkp. T. 7, s. 19-24, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 36-7, il.
Brzezgały* (Ostrzeszów)
Brzeziak* (Środa)
Brzezie* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 203. – DBL nr 191. Onomastyka: B. Kreja:
Zagadnienie polskich kolektywnych nazw miejscowych typu B., Pustkowie. Gdańskie Studia
Językoznawcze 4: 1988 s. 41-82. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 91. – DzZG, s. 22, 57,
59, 62, 63, 71, 77, 82, 86, 87, 97, 106, 137, 185, 191, 200, 208, 239, 259, 283, 292, 322, 325,
416, 492, 513, 596, 633. – Górczak: Rozwój majątków, s. 136, 258, 543, 571.
Brzezie* (Kępno) Onomastyka: B. Kreja: Zagadnienie polskich kolektywnych nazw miejscowych
typu B., Pustkowie. Gdańskie Studia Językoznawcze 4: 1988 s. 41-82.
Brzezie* (Pleszew) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Inwentarze XVI - poł.
XVIII w., s. 106-17. Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 143. – P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999,
s. 49-50. Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 86-7. – Górczak: Rozwój majątków, s. 451, 635.
Kościół p.w. Rozesłania śś Apostołów z dzwonnicą: KZSzt T. 5 z. 19, s. 1. – Zabytkowe
dzwony, s. 154-5. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: =K. Będkowski
i zespół: Ewidencja parku zabytkowego w B. (podworski), woj. kaliskie. 1987 [maszynopis].
– Majątki wlkp. T. 2, s. 31-3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 37, il. Archeologia: E. Pudełko:
Nowe cmentarzysko z okresu rzymskiego w Wielkopolsce odkryte w B., gm. Pleszew.
Kaliskie Zeszyty Muzealne 1985 nr 1 s. 17-38. – +E. Pudełko: Cmentarzysko pradziejowe
w B. (wstępne wyniki badań). RKal. 1987. – E. Pudełko: Wyniki badań archeologicznych
pradziejowego cmentarzyska w B. w latach 1986-1988. RKal. 22: 1991 s. 125-61. – E.
Pudełko: Wyniki badań archeologicznych pradziejowego cmentarzyska w B. pod Pleszewem
w latach 1989-1994. RKal. 25: 1994/95 s. 171-189, tabl. Onomastyka: B. Kreja: Zagadnienie
polskich kolektywnych nazw miejscowych typu B., Pustkowie. Gdańskie Studia
Językoznawcze 4: 1988 s. 41-82. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 265.
Brzezie* (Środa) Onomastyka: B. Kreja: Zagadnienie polskich kolektywnych nazw miejscowych
typu B., Pustkowie. Gdańskie Studia Językoznawcze 4: 1988 s. 41-82.
=Brzezie* lub Brzeźno k. Wrześni Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 236, 241, 570.
Brzezie* - Huby (Gostyń) Krzyż przydrożny: +S. Błaszczyk: Rzeźbiarze ludowi południowej
Wielkopolski. PSzL 12: 1958. – KZSzt T. 5 z. 4, s. 7, il. 175.
Brzezie* Łąki (Międzychód)
Brzezina* (Kościan)
Brzezina* (Turek, grom. Malanów)
Brzezina* [Brzeziny] (Turek, grom. Tuliszków)
Brzezina* - Piątek Wielki (Kalisz)
Brzezinka* (Szczecinek)
Brzezinka* (Sieradz, grom. Warta)
Brzezinka* ( Koło)
Brzezinka* (Krotoszyn)
Brzezinka* (Międzyrzecz)
Brzezinki* (Krotoszyn)
Brzezinko* (Wągrowiec) Monografie: =Braknitz u. Braknitz-Hauland - Brzekiniec u. Brzezinko (b.
Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 198.
Brzeziny* (Poddębice)?
Brzeziny* (Wieruszów) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. WwaP. 1983, s. 144.
Brzeziny* (Kalisz) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 41. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 143-4. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 25-7, il. Zespoły folklorystyczne:
Zespoły folklorystyczne 2005, s. 27. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 288. Gromada: J. Skulimowski: Gromada B. w powiecie
kaliskim. Kalisz 1965 [maszynopis w Bibliotece Gminnej w Brzezinach]. Rezerwat
przyrody: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 144-5.
Brzeziny* (Koło)
Brzeziny* (Kościan) – =M. Buchholz: Aus dem Leben der Gemeinde Brzeziny. Der Heimatbote 7:
1954, 1, s. 5-6.
Brzeziny* (Krotoszyn) – =M. Buchholz: Aus dem Leben der Gemeinde Brzeziny. Der Heimatbote 7:
1954, 1, s. 5-6.
Brzeziny* (Środa) – =M. Buchholz: Aus dem Leben der Gemeinde Brzeziny. Der Heimatbote 7:
1954, 1, s. 5-6.
=Brzeziny* osada niezidentyfikowana, zapewne nieistniejąca, koło Radzimia (Oborniki). Słowniki:
SHGWPŚ
Brzeziński* Rożek (Konin)
Brzezińskie* Holendry (Konin)
Brzeźniak* [dawna nazwa Bercholt] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 395.
Brzeźniak* (Konin)
Brzeźniak* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 23.
Brzeźnica* [Krajeńska] (Wałcz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 116. – A. Śmigielski:
Złotów. P. 1995, s. 31-2. Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła: Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 38-9, il.
=Brzeźnica* [rzeka] Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: A. Wielopolski: Polsko-pomorskie spory
graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 103-4.
=Brzeźnica* [dawne nazwy: Prześnica, Prosnica] [rzeka, prawy dopływ Prosny] (Wieruszów)
Słowniki: SHGZWŚ
Brzeźno* (Szczecinek, grom. Krosino)?
Brzeźno* (Szczecinek, grom. Silnowo)?
Brzeźno* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 185, 186,
202, 559, 563. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 37, il.
Brzeźno* (Konin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 129-30, il. Znaleziska
archeologiczne luźne: Kamińska: Grody, s. 130. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 213.
Brzeźno* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 40, 86. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1,
s. 92-3 [grodzisko wklęsłe]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 33, 35, 38, 261, 360, 377, 393,
396, 573, 610.
Brzeźno* (Środa)
Brzeźno* (Wągrowiec) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 34. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
92 [grodzisko stożkowate z ok. XII - poł. XIII w., pod hasłem B. powiat Oborniki]. –
Nowacki T. 2, s. 377. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 165, il.
Brzeźno* (Międzyrzecz)
=Brzeźno* osada o nieokreślonej lokalizacji. Słowniki: SHGWPŚ
Brzeźno* - wieś należąca od 1610 r. do benedyktynek poznańskich. Przyczynki: Kroniki
benedyktynek, s. 42, 154-5.
Brzeźno* Nowe (Konin)
Brzeźno* Nowe (Wągrowiec)
Brzeźno* Stare (Wągrowiec)
Brzostek* (Środa) =I. Bojarska: Naczynia gliniane z B. PSzL 5: 1951 nr 6 s. 171-6. – =R. Reinfuss: B.
zapomniany ośrodek ludowego garncarstwa. PSzL 5: 1951 nr 6 s. 167-70.
Brzostków* [Brzóstków] [Brzóstkowo] [niem. Warthebruch] (Jarocin) Słowniki: Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 145-6, il. – P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J.
Wilczyński: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 31-4. Przyczynki: Hensel: Studia.
T. 1, s. 93 [cmentarzysko szkieletowe wczesnohistoryczne]. – KZSzt T. 5 z. 5, s. 1-2, il. 12,
25, 61, 82 [zabytki: kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, plebania, dwór, spichlerz]. – Ziemia
wrzesińska, s. 69. Kościół p.w św. Jana Chrzciciela: A. Łuczak, T. Łuczak: Grabież
i niszczenie wyposażenia kościołów katolickich Ziemi Jarocińskiej w czasie II wojny
światowej. Zapiski Jarocińskie 2006 nr 2/3 s. 29. – Zabytkowe dzwony, s. 155. Dwór
z parkiem i spichlerz: Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 26. – Dwory i pałace wiejskie, s.
38, il. – Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 188, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 255.
Brzostkowiec* (Wyrzysk)
Brzóstownia* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 52, 140. Zespół dworski (z parkiem)
i folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 24-7, il. Kapliczka i figury: Zachowanie lokalnego
dziedzictwa. Świątki przydrożne i kościoły w gminie K. W. Zeszyt 1. Śrem 2007, s. 23-4.
Brzostownica* (Leszno) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 14.
Brzostowo* (Wyrzysk) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 116-7. Dzieje: KZSzt T. 11 z.
20, s. 3. Pałac z parkiem: KZSzt T. 11 z. 20, s. 3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 38, il.
Brzostowo* Nowe (Wyrzysk) Archeologia: W. Kuczkowski: Badania archeologiczne osady kultury
łużyckiej w B. N., pow. Wyrzysk, w 1971 r. [W:] Komunikaty Archeologiczne. B. 1978, s.
121-3.
Brzostowo* Stare (Wyrzysk)
Brzostów* (Jarocin) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 146-7. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 352.
Brzoza* (Bydgoszcz) – Miejsca pamięci PW, s. 25.
Brzoza* (Krotoszyn) Monografie: P. Anders: Krotoszyn. P. 1994, s. 66.
Brzoza* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 97. Monografie: P. Mordal: Ziemia
Szamotulska. P. 1993, s. 38. Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 422; T. 2, s. 370.
=Brzoza* (woj. wielkopolskie) Archeologia: A. Andrzejewska, D. Zawilska, A. Andrzejewski, T.
Grabarczyk, S. Rzepecki, P. Zawilski: Badania archeologiczne osady wielkokulturowej w B.,
woj. wielkopolskie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 8: 2003 s. 36-61.
=Brzoza* (na zachód od Poznania) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 227, 228, 241, 569,
584.
Brzozogaj* (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 609. Archeologia: =A. Michałowski, J.
Ratajczak: Ceramika z wczesnośredniowiecznej osady w B., gm. Kłecko, woj. wielkopolskie,
stan. 21. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 10: 2008.
Brzozogaj* (Słupca) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 241.
Brzozowica* (Czarnków)
Brzozowiec* (Mogilno)
Brzozowiec* (Kalisz)
Brzozowiec* (Kościan) Folwark: Majątki wlkp. T. 5, s. 23.
Brzozowiec* (Gorzów Wlkp)?
Brzozowiec* [Koszutski] (Środa)
Brzozowo* (Wałcz)
Brzozowy* Ług (Międzyrzecz)
Brzozówka* (Poddębice)
Brzozówka* (Gniezno) – =A. Mioduchowska: Współdziałanie gospodarcze w B. w końcu wieku XIX
i w wieku XX. [W:] Studia i materiały historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w. Zajęcia
pozarolnicze, współdziałanie gospodarcze. Wwa 1958, s. 25-73.
Brzózki* (Szubin)
Brzózki* (Wieruszów)
Brzózki* (Gniezno)
Brzózki* (Konin, grom. Kazimierz Biskupi)
Brzózki* (Konin, grom. Wysokie)
Brzuchowa* Góra - wzniesienie 208 m. n.p.m. 15 km na północ od Złotowa Słowniki: Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 117. – A. Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 32. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 572.
Brzuwiec* (Koło)
Brzyskorzystew* (Żnin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Pałuki. P. 1997, s. 21. Dzieje: KZSzt T. 11 z. 21, s. 2. Kościół p.w. św. Katarzyny
i plebania: KZSzt T. 11 z. 21, s. 2-3, il. 12, 39, 99. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 93.
Brzyskorzystewko* (Żnin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Pałuki. P. 1997, s. 21-2. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 94. Zespół dworsko-parkowy:
KZSzt T. 11 z. 21, s. 3 [dwór z parkiem]. – Kaja: Przewodnik, s. 26-7. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 39, il.
Buchaliniec* (Jarocin)
Bucharzewo* (Międzychód) Przewodniki, krajoznawstwo: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzkosierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 68-9. – P. Maluśkiewicz: B. Chata
Zbójców. Iks 2000 lipiec/sierpień s. 46, il.
=Buchen* Gmina: Amtsbezirk Buchen. [W:] Der Kreis Wirsitz. Ein westpreussiches Heimatbuch.
Herausgegeben im Auftrage des Heimatkreises Wirsitz von H. Papstein. Oldenburg 1982, s.
169-200.
Bucholcowo* (Wyrzysk)
Buchy* (Chodzież)
Bucz* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Monografie:
B. Kucharski: Powiat wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 52-3. Ślady
osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. s. 94-5 [ślady osady palowej,
grób szkieletowy]. Kościół p.w. św. Barbary z dzwonnicą: +A. Wasilkowska: Złotnictwo
Leszna w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w. Studia Muzealne 11: 1975. – KZSzt T. 5 z.
10, s. 13-4, il. 154, 385, 411, 474-5, 488. – +Z. Smoluchowski: Kościół w B. PLudu 1986 nr
1. RLub. 1959. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 135. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 40, il. – Zabytkowe dzwony, s. 155. Zespół pałacowy (z
parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 24-5, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 39, il.
Bucz* Nowy (Kościan)
Buczek* (Trzcianka)
=Buczek* (dawny pow. łaski) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 43. Kościół p.w. św.
Jana Chrzciciela: Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 115.
Buczek* Mały [Mały Buczek] (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 225-6. – A.
Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 56. Park: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 126-7, il.
Zabytki: Paweł Anders: Pamiątki z przeszłości. Jezioro Lutomskie. Jezioro Powidzkie.
Konarzewo. Krześlice. Kuźnica Zbąska. Mały Buczek. Mięcierzyn. Międzyrzecz. Mórkowo.
Wędrujemy 2009 nr 3 s. 96-102. Prace zbiorowe: Buczkowskie Konferencje Naukowe (19982004). Pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek. Gdańsk – Wielki Buczek [Oddział Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego Wielki Buczek, Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”, Instytut
Kaszubski w Gdańsku, Studio „Oko”] 2009, 163 s., il. Zawiera m.in.: i Buczkowska
Konferencja Naukowa rok 1998 75 lat Związku Polaków w Niemczech na Złotowszczyźnie:
Kęcińska Jowita. Katolickie Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Wielkim i Nowym Buczku:
s. 11-16; Zielonka Zbigniew: Związek Polaków w Niemczech na Złotowszczyźnie jako
ogniwo tradycji narodowej s. 16-21; II Buczkowska Konferencja Naukowa rok 1999 75 lat
szkół polskich na Złotowszczyźnie: Kęcińska Jowita: Szkoła w W. B. - portret szkoły polskiej
na Złotowszczyźnie s. 31-38; Zielonka Zbigniew: Szkoły ZPwN - ogniwem tradycji edukacji
narodowej s. 38-45; II Buczkowska Konferencja Naukowa rok 1999 Pomorska rodzina
nauczycielska: Rożeński Roman: Jan Rożeński (1904-1968) - sylwetka nauczyciela
krajeńskiego s. 58-60; Matysek-Szopińska Barbara. Tradycja a współczesność - nauczycielska
rodzina Rożeńskich s. 60-64; Kęcińska Jowita: Baltazar i Stanisława Lewandowscy - na styku
dwóch regionów s. 64-72; IV Buczkowska Konferencja Naukowa rok 2001 Pięć prawd
Polaków na czasy współczesne s. 75-87; V Buczkowska Konferencja Naukowa rok 2002
Ksiądz patron Bolesław Domański i księża pomorscy w 80. rocznicę Związku Polaków
w Niemczech: Kęcińska Jowita: Czy tylko wspominać? o księżach Krajny Złotowskiej
w międzywojniu, s. 92-95; Nadolny Anastazy: Ks. Józef Styp-Rekowski duszpasterz Związku
Polaków w Niemczech w latach 1926-1939 s. 96-119; VI Buczkowska Konferencja Naukowa
rok 2003: Aktualność idei i programów Związku Polaków w Niemczech na Złotowszczyźnie:
Kęcińska Jowita: Złotowszczyzna - miejsce spotkań dzisiejszych Polaków i Niemców s. 132135; Zielonka Zbigniew: Co zostało z tradycji złotowskich w konkretnym działaniu dnia
dzisiejszego? s. 135-141. VII Buczkowska Konferencja Naukowa Banki Ludowe i organizacje
gospodarcze na Złotowszczyźnie Polaków tradycje i współczesność: Brewka Kazimierz:
Geneza powstania „Rolnika” w Złotowie s. 147-152; Kęcińska Jowita. Polskie organizacje
gospodarcze na Krajnie Złotowskiej w okresie zaboru s. 152-158; Borzyszkowski Józef:
o zasługach ks. dr. Bolesława Domańskiego dla zachowania polskości na Złotowszczyźnie s.
158-160; Borzyszkowski Józef: Rys historyczny Domu Polskiego w Zakrzewie. Lata 19391945 s. 160-164.
Buczek* Mały (Kępno) Opracowania: H. Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego nie znacie: B.
(Nasze Miejscowości). Tyg. Kęp. 1997 nr 47 s. 4. – H. Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego
nie znacie. B. (Nasze Miejscowości). Tyg. Kęp. 1998 nr 33 s. 4.
Buczek* Wielki patrz Wielki Buczek (Złotów)
Buczek* Wielki [Wielki Buczek] (Kępno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 1478. Opracowania: H. Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego nie znacie: B. (Nasze
Miejscowości). Tyg. Kęp. 1997 nr 47 s. 4. – H. Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego nie
znacie. B. (Nasze Miejscowości). Tyg. Kęp. 1998 nr 33 s. 4. – Wyzwolenie W. B. i okolic.
Oprac. B. Nawrot. Tyg. Kęp. 2001 nr 3 s. 15. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 95. Kościół
pw. św. Jana Nepomucena: KZSzt T. 5 z. 7, s. 4-5. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s.
135. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 276, il. – Zabytkowe dzwony, s. 1556. – Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 295, il. [cmentarz przykościelny]. Dwór: Dwory
i pałace wiejskie, s. 39-40, il.
Buczkowo* (Inowrocław)
Buczyna* (Oborniki) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? B. Wieści 1971 nr 25. Rezerwat
„Buczyna”: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 163, il.
Buczyna* (Wschowa) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? B. Wieści 1971 nr 25.
Buczysko* (Złotów)
=Buda* - nieistniejąca miejscowość koło Chrośnicy (Nowy Tomyśl). Słowniki: SHGWPŚ
Budki* (Turek)
Budki* (Wągrowiec)
Budki* Duże (Turek)
Budki* Małe (Turek)
Budki* Nowe ( Koło)
Budki* Stare (Koło)
Budy* (Mogilno)
Budy* (Wałcz)
Budy* (Sieradz, grom. Brąszewice)?
Budy* (Konin, grom. Budzisław Kościelny) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe
w północno-zachodniej części województwa konińskiego. P. 1995, s. 91-4.
Budy* (Brzeźno)
Budy* (Krotoszyn) Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 11, s. 8 [krzyż przydrożny].
Budy* (Slupca)
Budy* (Środa)
Budy* (Września)
Budy* Chlewiskie (Inowrocław)
Budy* Dąbrowskie (Koło)
Budy* Grochowskie (Konin)
Budy* Klasztorne (Wyrzysk)
Budy* Kossewskie (Słupca)
Budy* Noskowskie (Jarocin)
Budy* Przybyłowskie (Koło)
Budy* Psarskie (Turek)
Budy* Rybackie (Bydgoszcz)
Budy* Stare (Krotoszyn)
Budy* Szelejewskie (Żnin)
Budy* Uniechowskie (Poddębice)
Budy* Wylatkowskie (Gniezno)
Budziaki* (Inowrocław)
=Budzice* - nieistniejąca osada między Bolesławcem (Wieruszów) a Rakowem (Kępno). Słowniki:
SHGZWŚ
Budziejewko* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: F.
Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 91. Kościół
p.w. św. Wojciecha: KZSzt T. 5 z. 27, s. 1. – Zabytkowe dzwony, s. 156. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 608. Głaz (kamień) św.
Wojciecha: Kamień św. Wojciecha – B. , gmina Mieścisko. Mieścisko [Urząd Gminy
Mieścisko] 1996, il. [Składanka]. – Kamień św. Wojciecha. Perły gminy Mieścisko.
Mieścisko [Urząd Gminy Mieścisko] b.r. wyd., il. [Składanka]. – Kamień św. Wojciecha.
Perły gminy Mieścisko. [informator]. Mieścisko [Urząd Gminy Mieścisko] b.r. wyd., il.
[Składanka].
Budziejewo* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Dwór: KZSzt T. 5 z. 27, s.
1. – Dwory i pałace wiejskie, s. 40, il.
Budziłowo* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 75, 108.
=Budziłowo* niezidentyfikowana, zapewne nieistniejąca wieś sąsiadująca z Ratajami (Wolsztyn),
Ruchocicami (Wolsztyn), Gradowicami (Kościan) i Łubnicą (Kościan, grom. Wielichowo).
Słowniki: SHGWPŚ
Budziłówko* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 75.
Budziska* (Czarnków)
Budzisław* (Żnin)
Budzisław* (Koło)
Budzisław* C (Koło)
Budzisław* D (Koło)
Budzisław* Górny (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej
części województwa konińskiego. P. 1995, s. 96-8. Dwór: Maciej T. Rokicki: Dwór w B. G.
[pow. Konin]. Gazeta Kleczewska 2007 nr 2 s. 13, il. [historia i architektura dworu rodziny
Nekanda-Trepków od 1920 roku].
Budzisław* Kościelny (Konin) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 130-1. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny: Zabytkowe dzwony, s. 156. Dwór: Maciej T. Rokicki: Dwór w B. K. Gazeta
Kleczewska 2007 nr 3 s. 11 il. [historia dworu rodziny Tylmanów rozebranego w okresie II
wojny światowej]. Budzisławskie źródła: J. Widajewicz: Rodowód Piastówny Adelajdy.
PZach. 1953 nr 9/10 s. 57-63. – K. Górski: Uwagi o źródłach budzisławskich. NP 5: 1957 s.
34-60. R: G. Labuda SŹ 3: 1958 s. 314. – K. Górski: Budzisławskie źródła. [W:] SSS T. 1.
Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 188-9. – A. Wędzki: Benedykt święty. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa Kr. 1961, s. 103. Gwara: J. Chojnacki: Błędy językowe uczniów szkoły podstawowej w B. K.
na tle ogólnej kultury języka społeczeństwa - zwłaszcza środowiska wiejskiego. Streszcz.
w jęz. ang. Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznaw. 6: 1999 s. 215-21.
Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części województwa
konińskiego. P. 1995, s. 83-6. Biblioteka: Teresa Fekner, Maciej Grzeszczak: Dzieje Filii
Bibliotecznej w B. K. Gazeta Kleczewska 2012 nr 10 s. 14-15.
Budzisław* Nowy (Koło)
Budzisław* Stary (Koło)
Budziszewice* (Wągrowiec)
Budziszewko* [dawna nazwa Budziszewo] (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 34, 80, 212. Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie.
Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 117-8. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego:
Hensel: Studia. T. 1, s. 95-6 [grodzisko wklęsłe, ślady osady]. Kościół p.w. św. Jakuba
i parafia: KZSzt T. 5 z. 15, s. 1-2, il. 31. – Nowacki T. 2, s. 380, 667. – Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 135. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 41, il. –
Zabytkowe dzwony, s. 156-7. Zespół pałacowy: +A. Rogalanka: Dwory mickiewiczowskie
w Wielkopolsce. [W:] Sprawy kultury i oświaty woj. poznańskiego. 2. P. 1962. – KZSzt T. 5
z. 15, s. 2. – M. Bajerowicz: Sanktuarium i zakała. Gł. Wlkp. 6/7.061992 s. 18, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 40-1, il. Przyczynki: J. Kaczmarkowski: o Skokach i okolicy słów kilka.
[P. 1966], s. 25-6. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 617. Pobyty znanych osób: P. Maluśkiewicz: Wielkopolskim szlakiem Adama
Mickiewicza. P. 1993, s. 54-61.
=Budziszewo* patrz Budziszewko (Oborniki)
=Budziszewo* k. Szamotuł Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 261, 378, 394, 396, 424, 428,
432, 573, 610.
=Budziszewskie* [dawna nazwa Radusz] jezioro k. Skoków (Wągrowiec) Słowniki: SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Budzyń* [niem. Budsin] (Chodzież) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 43. –
SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LWK cz. 1, s. 253. Monografie: F.
Kaźmierczak: Kronika B. Budzyń 1962 [masz.]. – E. Wieczorek: Wieś jak znalazł. Ziemia
Nadnotecka 1962 nr 10 s. 1, 4-5. – Budsin - Budsyn. [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises
Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 76-80. – J. Czyż: Monografia miasteczka B. P. 1972 [masz.]. –
W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 118-21, il. Dzieje
miejscowości w poszczególnych okresach: J. Arski: w Budzyniu, ongi mieście. Ziemia
Nadnotecka 1967 nr 11 s. 1-2 [lata 60 XX w.]. Opisy miejscowości: K. Rakoczy: Dawne
miasto i jego rocznice. Ziemia Nadnotecka 1969 nr 10 s. 2. Onomastyka: Rymut: Nazwy
miast Polski, s. 46. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 44. Pomniki, cmentarze:
Miejsca pamięci PW, s. 26-7. Historia polityczna: Z. Szymankiewicz: Prusacy zajmują B.
Spotkanie 1991 nr 3. Historia wojskowości: P. Balcerowicz: Front nadnotecki Powstania
Wielkopolskiego na odcinku budzyńskim. Tyg. Pilski 1983 nr 51 s. 3, 5. – E. Rakoczy:
Budzyńska epopeja. Zdobycie niemieckiego samochodu pancernego pod B. 7 litego 1919 r.
[W:] Powstanie Wielkopolskie. Album. Red. J. Macyszyn. Wwa 2006, s. 99-111. Kościół
p.w. św. Barbary: KZSzt T. 5 z. 1, s. 1, il. 30 [dzieje, zabytki: kościół p.w. św. Barbary,
kościół poewangelicki, domy]. – Zabytkowe dzwony, s. 157-9. Szkolnictwo i oświata: H.
Danielewicz: Budzyniacy w walce z germanizacją w latach 1901-1906 – strajki szkolne. Głos
Budzynia 2001 nr 3 (49). – D. Dudziak: Strajk szkolny w B. w latach 1906-1907. Budzyń
2006, 98 s., il., bibliogr. Biblioteka: Paweł Z. Kujawa: Bogactwa wieków i pokoleń. 50 lat
biblioteki [publicznej] w B. Tygodnik Nowy 1999, nr 43, s. 45, il. – Maria Ganclerz:
Biblioteka Publiczna Gminy B. Budzyń [Biblioteka Publiczna w Budzyniu] 1999, 16 s., il.,
rys. Mieszkańcy: Janusz Rozmus: Francuzi w dziejach Budzynia. (Z kart historii). G. Pozn.
(Wyd. pil.) 1997 nr 296 s. 9. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 383. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 553-4. Gmina: A. Nadolna: Dzieje
gminy B. ze szczególnym uwzględnieniem oświaty. Budzyń 2006.
Budzyń* (Poznań) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 228, il. =Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 96
[pod hasłem B. powiat Śrem].
=Budzyńskie* [dawna nazwa Mosińskie] [jezioro] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 103.
– LWK cz. 1, s. 133, 138. Monografie: P. Anders, K. Kasprzak, B. Raszka: Wielkopolski
Park Narodowy. P. 1999, s. 30, 32.
Bugaj* (Chodzież)
Bugaj* (Kalisz, grom. Słuszków)
Bugaj* (Kalisz, grom. Borysławice)
Bugaj* (Kalisz, grom.Brzeziny)
Bugaj* (Koło)
Bugaj* (Ostrów) Zespół pałacowy i folwarczny: K. Będkowski, J. Koc, D. Korpetta, Z. Kowalski, H.
Łabuz-Kędziorska, J. Mozgawa, H. Olenderek, E. Piekarski: Ewidencja parku zabytkowego
w B. (woj. kaliskie). Wwa 1989 [maszynopis w archiwum WKZ Kalisz]. – Majątki wlkp. T.
3, s. 23-2, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 41, il.
Bugaj* (Ostrzeszów)
Bugaj* (Poznań) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 33.
Bugaj* (Szamotuły)
Bugaj* (Środa)
Bugaj* (Turek)
Bugaj* (Września) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: B. Kucharski:
Miłosław i okolice. P. 1997, s. 58-61. Ślady osadnictwa pre- i wczesnohistorycznego:
Hensel: Studia. T. 1, s. 96-7 [domniemane grodzisko wklęsłe]. – D. Durczewski: Badania
ratunkowe na cmentarzyskach w B., pow. Września. FAP 22: 1971 s. 215-6. – E. Cnotliwy:
Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w B., woj. Poznań, stan. 9. FAP 25: 1974 s. 95-101. –
E. Cnotliwy: Grób ludności kultury pomorskiej w B., woj. Poznań, stanowisko 10. Spraw.
Arch. 28: 1976 s. 211-8. – Ziemia wrzesińska, s. 31, 36, 39-41, 42, 46. Przyczynki: Ziemia
wrzesińska, s. 94, 146, 169, 170, 231, 313, 337, 367, 378, 389, 395, 397.
Bugaj* (Sieradz, grom. Włyń)?
Buk* (Nowy Tomyśl) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 43-4. – SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski – Z. Kościański, E. Tomkowiak: Bukowianie
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. P. 2008, 135 s., il., tabl., bibliogr. s. 134-5. – M.
Formanowicz: Bukowskie rodziny. Słownik nazwisk mieszkańców B. z i połowy XVIII w.
Środa Wlkp. 2011, 74 s. Źródła: LBP s. 174, 207-9. Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 92-4. – A. Kowalczyk: B.
Zarys dziejów miasta. P. 1989, 179 s., il., bibliogr. s. 177-80. – A. Kowalczyk: B. - jedno
z najstarszych miast Wielkopolski. KW 1990 nr 2 (55) s. 72-8. Rozwój historycznourbanistyczny: =E. Linette: B. Studium historyczno-urbanistyczne. P. 1962 [rękopis w PKZ
Poznań]. – KZSzt T. 5 z. 14, s. 2-3. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa
1960, s. 142. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 46. – B. Kreja: Buk i nazwy
podobne jako podstawa słowotwórcza polskich nazw miejscowych. Cz. 1. Zeszyty Naukowe
Wydziału Humanistyczngo Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie 10-11: 1986 s. 91-7. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 44. – =I. Różycka:
Nazwy buk (Fagussilvatica), cis (taxus baccata), jawor (acer pseudoplatanus), modrzew (larix
polonica) i pochodne w mikrotoponimii polskiej. Acta Universitas Lodzensis. Folia
Linguistica 20: 1989 s. 53-99. Harcerstwo: +Z dziejów harcerstwa bukowskiego 1915-1980.
Buk 1980. – +H. Bimel: Okupacyjne harce. Szare Szeregi w B. w okresie okupacji 19391945. P. 1991. – +H. Blimel: Wspomnienia bukowskiego harcerza z lat 1945-1957. P. 1994.
Ratusz: Wielkopolskie ratusze, s. 20-1, il. Kościół p.w. św. Stanisława bpa: KZSzt T. 5 z.
14, s. 3-4, il. 31, 64, 74, 117, 133-4, 140, 155. – Zabytkowe dzwony, s. 159-60. – Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 115-6. Kościół p. w. Św. Krzyża i otoczenie [dzwonnica
i cmentarz]: W. Krassowski: Centralne drewniane kościoły barokowe. BHSz 21: 1959. – W.
Krassowski: Architektura drewniana w Polsce. Wwa 1961, il. 133. – KZSzt T. 5 z. 14, s. 4-5,
il. 36, 38, 65, 99, 156. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 135-6. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 42, il. Dawny szpital Św. Ducha: KZSzt T. 5 z. 14, s. 5, il. 120.
Dawny pałac biskupi: KZSzt T. 5 z. 14, s. 5. Dawna kanonia: KZSzt T. 5 z. 14, s. 5-6.
Dawna synagoga: KZSzt T. 5 z. 14, s. 5. Dawny sąd powiatowy i więzienie: KZSzt T. 5 z.
14, s. 6. Teatr: M. Piotrowska: Lubownicy sceny. P. - Kalisz 2000, passim [teatr amatorski
w XIX w.]. Harcerstwo - źródła: H. Blimel: Okupacyjne harce. Szare Szeregi w B. w okresie
okupacji (1939-1945). P. 1991, 229 s., il., tabl. [pamiętniki]. – H. Blimel: Wspomnienia
bukowskiego harcerza z lat 1945-1957. P. 1994, 290 s., il. [pamiętniki]. Powstanie
wielkopolskie 1918-1919: T. Nowacki: Powstanie ochotniczej kompanii bukowskiej i jej
szlak bojowy od 10.01.1919 r. Powstaniec Wielkopolski nr 8 s. 13-7. – Miejsca pamięci PW,
s. 27-9. Spółdzielczość: H. Błaż, Cz. Krolek, J. Krystkowiak: Informacja o działalności
Spółdzielni Mleczarskiej w B. w okresie 1882-1982. Nowy Tomyśl 1982, 14 s. – Spółdzielnia
Pracy „Bukowianka” w B.: 1948-1983. Buk 1983, 16 s., il. Przyczynki: Münch, s. 61, 155. –
Hensel: Studia. T. 1, s. 97 [domniemane grodzisko wklęsłe]. – J. Nowacki: Zapiski
historyczne z lat 1410-1530 (z ksiąg Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu). SŹ 3: 1958
s. 178. – Nowacki T. 2, s. 136-7 [własność biskupstwa pozn.]. – Górczak: Rozwój majątków,
s. 280, 283, 295. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 458-9. Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator.
Opracowanie redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 11-3. – S. Filipiak: Rok 1998: kalendarz
najważniejszych wydarzeń [w gminie B.]. Kosynier Bukowski 1999 nr 1 s. 4-5. – Miasto
i gmina B. na tle powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Kosynier Bukowski
1999 nr 2 s. 7. – H. Wejmann: Gmina B. Biuletyn Powiatu Poznańskiego 6: 2005 nr 7-8 s. 3-4,
il.
Buka* (Złotów)
Bukowce* [dawna nazwa Bukowiec] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 226, 568.
Bukowe* (Słupca) Archeologia: M. Mucha: Badania archeologiczne na terenie nowożytnej huty szkła
w miejscowości B. RKon. 7: 1979 s. 181-99.
Bukowice* (Czarnków)
Bukowiec* (Chodzież) – +S. Jasnosz: Rysunki figuralne na popielicach kultury pomorskiej z B., pow.
Oborniki. PArch. 1948 z. 1 s. 55-9.
Bukowiec* (Czarnków) – +S. Jasnosz: Rysunki figuralne na popielicach kultury pomorskiej z B.,
pow. Oborniki. PArch. 1948 z. 1 s. 55-9.
Bukowiec* (Leszno) Kościół p.w. św. Marcina i otoczenie: KZSzt T. 5 z. 12, s. 1, il. 281.
Bukowiec* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP
s. 162. Monografie: P. Anders: Nowy Tomyśl. P. 1998, s. 63-6. Kościół p.w. św. Marcina,
parafia, cmentarz: Nowacki T. 2, s. 428, 448. – KZSzt T. 5 z. 14, s. 6, il. 57. – G. Ruszczyk:
Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 123,
287. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 136. – Miejsca pamięci PW, s. 29. – Drewniane
kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 43, il. – Zabytkowe dzwony, s. 160. Muzyka: H. Bryś:
Dwie „Cecylie” (Jubileusze chórów amatorskich w Złotowie i w B., pow. Nowy Tomyśl).
Życie Śpiewacze 18: 1965, 1, s. 14-6. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 300, 328,
340, 592, 602. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 463.
Bukowiec* (Trzcianka)
Bukowiec* (Wągrowiec) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 97-8.
Bukowiec* (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP
s. 175. Kościół p.w. św. Marcina: Nowacki T. 2, s. 472-3. – Tureczek: Najstarsze dzwony, s.
94-5. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 346, 602, 607, 608. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 510.
=Bukowiec* (gm. bydg.) – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 44.
=Bukowiec* patrz Bukowce (Międzychód)
Bukowiec* Górny [Bukówiec Górny] [dawna nazwa Bukowiec Wielki] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ
– Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 155. – M. Maćkowiak-Dudek: B. G. moja mała Ojczyzna: pamiętnik. Leszno 1997. R: B. Głowinkowska. KW 1998 nr 3 s. 118-20.
– Wspomnienia i opowieści Bukowczan. Układ, oprac. literackie, redakcja: Z. Dragan.
Bukówiec Górny 2010, 287 s., il. Monografie: S. Malepszak: B. G. na tle dziejów Krainy
Przemęckiej. Leszno 1993, 377 s., il., bibliogr. R: S. Sierpowski, KW 1994 nr 4 s. 138-40. – S.
Malepszak: B. G. na tle dziejów Krainy Przemęckiej. Leszno 1995. – S. Malepszak: B. G. 800
lat dziejów. Bukówiec Górny 2007. Opisy miejscowości: Opis B. G. PLudu 1989 Z. 4 s. 3-9
[opracowanie oparte na kronice prowadzonej przez Fr. Kaczmarka, opracował Jan
Grzesiecki]. Kościół p.w. św. Marcina: S. Malepszak: Bukowieckie dzwony. PLudu 1988 z.
5 s. 9-11 [dot. historii dzwonów kościelnych w B.]. – Zabytkowe dzwony, s. 160-1. Zespół
folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 14-5. Ruch artystyczny: A. Kaczmarek: 20 lat Szkolnego
Zespołu Regionalnego w B. G. Nasze Jutro 1991 nr 15 i 17. – J. Głowinkowski: Kabaret
„Dziura” z B. G. KW 1998 nr 2 s. 157-9. Zespoły folklorystyczne: A. Kaczmarek: 20 lat
Szkolnego Zespołu Regionalnego w B. G. Nasze Jutro 1991 nr 9 i 10. – Zespoły
folklorystyczne 2005, s. 48-50. Cmentarze, tablice, pomniki: Miejsca pamięci PW, s. 29.
Muzeum: I. Michalewicz: Izba Regionalna w B. G. KW 1997 nr 2 s. 109-10. Wiatraki: S.
Malepszak: Bukówieckie wiatraki. PLudu 1989 z. 3 s. 20-23. Demografia: S. Malepszak:
Emigracja zarobkowa z B. PLudu 1987 z. 5 (11). – S. malepszak: Przemiany ludnościowe B.
G. na przestrzeni wieków. PLudu II/XCII 2001. Etnografia: J. Senftleben: Słownictwo
gwarowe ze wsi B. G. w woj. leszczyńskim. 1977 [praca magisterska w Instytucie Filologii
Polskiej UAM w Poznaniu]. – Z. Smoluchowski: o zespołach regionalnych w B. G. Pan.
Leszcz. 1986 nr 7, 8, 9, 10, 11, 12. – I. Michalewicz: Konkurs Kapel Dudziarskich w B. G.
KW 1996 nr 2 s. 172-5. – A. Kowol-Marcinek: Dawne gry i zabawy dziecięce w B. G. Leszno
1999, 48 s., il. – M. Mackowiak-Dudek: Piesni ludowe z B. G. Leszno 2000. Powstanie
wielkopolskie 1918/1919: S. Malepszak: B. G. w Powstaniu Wielkopolskim. PLudu 1987 z. 6
s. 7-11; s. 21-24. – +J. Grzesiecki: Opis B. i jego działalność w Powstaniu Wielkopolskim
w 1918/1919 roku, wyd. staraniem grupy powatańców w 1935. PLudu 1989 z. 4 (22). –
Powstanie Wielkopolskie w B. i okolicy. Opisy, wspomnienia, opracowania. Red. Z. Dragan,
B. Dragan, R. Wirecki. Bukowiec Górny 2009, 66 s., il. Organizacje: A. Kowol-Marcinek:
Sokole gniazdo w B. G. PLudu 1992 z. 3-4 s. 20. Mieszkańcy, rodziny, rody: A. Kaczmarek:
B. też miał posła. Nasze Jutro 1990 nr 2. – S. Malepszak: Losy wojenne jednej rodziny
bukówieckiej w ZSRR (rodzina Szady). PLudu 1991 z. 35. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1,
s. 98 [znaleziska archeologiczne]. – Nowacki T. 2, s. 444, 667. – Górczak: Rozwój majątków,
s. 120, 121, 125, 126, 129, 134, 141, 542. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 450.
=Bukowiec* Mały - nieistniejąca wieś koło Bukowca Górnego (Leszno). Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 448. – S. Malepszak: Bukówiec Górny na tle dziejów
Krainy Przemęckiej. Leszno 1993, ibidem. – Górczak: Rozwój majątków, s. 120, 121, 125,
126, 141, 542.
Bukowiec* Stary (Nowy Tomyśl)
=Bukowiec* Wielki - patrz Bukowiec Górny (Leszno)
Bukowieckie* Jezioro [dawna nazwa Borowy, staw] (Międzyrzecz). Słowniki: SHGWPŚ Źródła:
LWK cz. 1, s. 178.
Bukowina* (Kalisz)
Bukowina* (Szamotuły)
Bukownica* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 112. – Wielkopolskie roty sądowe. T. 3:
Roty kościańskie. Wr. 1967, nr 733. Przyczynki: DzZG, s. 57, 60, 61, 77, 87, 100, 184, 371,
617, 631.
Bukownica* (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
RPPO 1441, s. 223. Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 148. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 98 [grodzisko wklęsłe, pod hasłem
B. powiat Kępno]. Kościół p.w. śś Apostołów Filipa i Jakuba: KZSzt T. 5 z. 17, s. 1-2, il.
21. – E. Nawrot: Dekanat ostrzeszowski 1821-1945. P. 2001, s. 26-7. – Zabytkowe dzwony, s.
161. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 309.
Bukowo* (Słupca) =Huta szkła: M. Mucha: Badania archeologiczne na terenie nowożytnej huty szkła
w miejscowości Bukowe. RKon. 7: 1979 s. 181-99.
Bukowo* [niem: Buchholz] (Wyrzysk) – A. Koerth: Das Dorf Buchholz zu Beginn des 19.
Jahrhunderts. Grenzmärkische Heimatblätter 17: 1941 s. 78-80.
Bukowo* (Wałcz)
Bukowo* (Słupca)
=Bukowo* (Sulechów) Archeologia: M. Kwapiński: Kurhan z III okresu epoki brązu w B., pow.
Sulechów. FAP 24: 1973 s. 12-6.
Bukowo* - Krąpiel (Wałcz)
Bukowskie* (Sieradz)?
Bukowy* Las (Środa)
Bukówka* [rzeka w powiecie Trzcianka] Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Źródła: LWK cz. 1, s. 197, 199. Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 121.
Bułaków* (Krotoszyn) Przyczynki: DzZG, s. 77. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 42, il.
Buławy* (Konin)
Bułowe* (Ostrzeszów)
=Bunino* osada zanikła, prawdopodobnie leżała koło Gryżyny (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 428.
Buntowo* (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 121-2. – A. Śmigielski:
Złotów. P. 1995, s. 32-3.
Burbony* (Konin)
Bure* (Gniezno) Onomastyka: Z. Zierhofferowa: Nazwy miejscowe B. (nie kolorowa etymologia).
Język Polski 63: 1983 s. 84-8. Dopisek: S. Urbańczyk, tamże s. 88-9.
Burzykowo* (Oborniki)
Busewo* (Mogilno)
Busino* (Wałcz)
=Buszcz* k. Nakła Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 229, 570, 582.
Buszcze* (Wałcz) – =J. Widajewicz: Najdawniejsi proboszcze parafii w B. NP 2: 1947 s. 237-44.
Buszewko* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993,
s. 38-9. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
476.
Buszewo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
213. Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 39. Przyczynki: Nowacki T. 2,
s. 463. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 42, il.
Buszewo* (Wągrowiec)
Buszkowiec* (Środa)
Buszkowo* (Bydgoszcz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 98-9 [cmentarzyska szkieletowe,
znaleziska archeologiczne luźne].
Buszkowo* (Szubin)
Buszkowo* (Konin)
=Buszkowo* k. Pleszewa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 449, 636.
Buślewo* (Radziejów, grom. Ośno Górne)?
Byczek* (Inowrocław)
=Byczewice* (Chodzież) ? – Bischwitz - Byczewice (an der Ostgrenze des Kreises Kolmar). [W:]
Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 195.
Byczyna* (Poddębice, m. Uniejów)?
Bydgoska* Puszcza – J. Woźny: Enklawa osadnictwa pradziejowego i wczesnonowożytnego
w centrum Puszczy Bydgoskiej na tle dziejów zespołów leśnych północnych Kujaw. Ziemia
Kujawska 14: 2000/01 s. 5-16.
Bydgoski* kanał – T. Grygier: Polski projekt budowy k. b. (1772). PZach. 8: 1952 nr 5/6 s. 421-6. –
A. Szufrajda: K. B. i jego gospodarcze znaczenie dla przemysłu drzewnego w okresie
zaborów. Przemysł Drzewny 14: 1963, 11, s. 23-4. – J. Podgóreczny: K. B. Mówią Wieki 1973
nr 12 s. 27-8. – B. Schmidt: Der Ausbau des Bromberger Kanals 1905/1917.
=Westpreussische Jahrbuch 23: 1973 s. 121-5. – M. Badtke: K. B. Spotkania z Zabytkami
2005 nr 4 s. 26-8, il. – M. Badke: K. B. Wstęp S. Malinowski. B. 2006, 116 s., il., bibliogr. s.
111-2. – Bydgoski węzeł wodny. Materiały pokonferencyjne z pierwszego sympozjum
historyczno-literackiego, z okazji uroczystej inauguracji działalności Muzeum Kanału
Bydgoskiego, Bydgoszcz 29 września 2006 roku. Red. S. Malinowski. B. 2006, 112 s., il.,
bibliogr. s. 57-8. – W. Banach: Nad starym B. K. na podstawie dawnych pocztówek
i fotografii. B. 2007, 129 s., il., tabl., bibliogr.
Bydgoszcz* [niem. Bromberg] Słowniki: MPT – A. Wędzki: B. [W:] SSS T. 7 - suplement. Wr. Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź 1982, s. 557-8. – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 46-7. – W.
Jastrzębski: Słownik biograficzny nauczycieli bydgoskich - ofiar II wojny światowej. Cz. 1:
Litery od a do K. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 211-32. – W. Jastrzębski, D. B. Rudnicki:
Słownik biograficzny nauczycieli bydgoskich - ofiar II wojny światowej Uzupełnienia do
„Słownika”. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 335-50. – W. Jastrzębski: Słownik biograficzny
nauczycieli bydgoskich - ofiar II wojny światowej. Cz. 3: Litery P-Ż. Kronika Bydgoska 15:
1993 s. 252-74. Uzup. D. B. Rudnicki: [Uzupełnienie danych dot. Stanisława Krasickiego].
Tamże 14: 1992 s. 349-50. – S. Błażejewski, J. Kutta, M. Romaniuk: Bydgoski słownik
biograficzny. Pod red. J. Kutty. T. 1-3. B. 1994-1996, [T. 3] 197 s. – M. Romaniuk: Honorowi
obywatele B. (1815-1919). Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 243-9. Źródła: Galli Anonymi
Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Edidit Carolus Maleczyński. [W:] MPH
Nova Series. T. 2. Kr. 1952, lib. III, c. 26, s. 160. – MPH Nova Series. T. 6. Kr. 1962, s. 4. –
+Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434-1770. Wyd. T. Esman, Z. Guldon. B.
1963, 105 s., il. R: K. Ciesielska, ZH 30: 1965 z. 4 s. 90-1; S. Herbst, SŹ 10: 1965 s. 187. –
Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661-1775. Wydał Z. Guldon. B. 1966, 60 s., mapa. – Acta
consularia civitatis Bidgostiensis 1671-1675. Cz. 1-2. Wyd. Z. Guldon, R. Kabaciński. B.
1967-9, 131 + ? s. R: R. K., =Nuova Riv. Stor. 55: 1971 fasc. 1/2 s. 249-50. – +Pierwsze
miesiące okupacji hitlerowskiej w B. w świetle źródeł niemieckich. B. 1967. – +W.
Czarnowski: Ze wspomnień starego bydgoszczanina. P. 1969. – Inwentarz wójtostwa
bydgoskiego z 1744 roku. Oprac. R. Guldon, Z. Guldon. Prace BTN Seria C. Nr. 10: Prace
Komisji Historii. 7: 1970 s. 62-101. – Rejestry ekonomiczne miasta B. z lat 1742-1761-1765.
Wydał R. Kabaciński. B. 1970, 226 s. – J. Hernet-Kłodzińska: Było nas dziesięciu. Kal. Bydg.
1977 [wspomnienia]. – Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766. Wyd.
R. Kabaciński. Wwa - P. 1977, 86 s., mapa. – [Konotacja kamienic rezydencjonalnych
w mieście Jego Królewskiej Mości B.]. [Wyd.] R. Kabaciński: Rezydencje uczestników sesji
Trybunału Koronnego w B. w 1766 r. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 219-24. – T. Piziewicz:
Wspomnienia z czasów pracy w bydgoskiej adwokaturze. Do druku przygotował J.
Libiszewski. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 273-83 [lata 1951-1970]. – +Z. Raszewski:
Pamiętnik gapia. B. jaką pamiętam 1930-1945. B. 1995. – J. Nowakowski: Szczęśliwe lata
gorzki czas czyli Urodzony w B. B. 1996, 333 s., il. [wspomnienia o międzywojennej B. oraz
pracy w bydgoskiej prasie codziennej „Gazecie Zachodniej” i „Gazecie Pomorskiej” w l.
1948-1957]. – Przywilej lokacyjny miasta B. - 19 kwietnia 1346 r. Wyd. R. Kabaciński. B.
1996, 18 s. R: B. Rogalski, Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 322-31. – Kronika najważniejszych
wydarzeń w Bydgoszczy za okres od 1 kwietnia 1883 r. do 31 marca 1888 roku. Oprac. W.
Jastrzębski. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 278-85. – A. Cohn: Erinnerungen an Bromberg.
Wspomnienia o B. Oprac. E. Alabrudzińska, B. Janiszewska-Mincer. Toruń 2001, 202 s., il.
Monografie: B. dawna i dzisiejsza 1346-1946. B. 1946, 93 s., plan. – B. w roku
jubileuszowym (1346-1946). Jednodniówka sprawozdawcza Komitetu Obchodu 600-lecia
miasta B. B. 1947, 28 s. – B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Praca zbior. Gdynia 1959,
447 s., il., bibliogr. R: N. Cz., Pomorze 5: 1959 nr 19 s. 7; Forn., Tyg. Zach. 4: 1959 nr 36 s.
10-1; Z. Grot, Pomorze 5: 1959 nr 21 s. 4; K. Pastuszewski, Kierunki 4: 1959 nr 41 s. 2; Z.
Guldon, ZH 25: 1960 z. 3/4 s. 189-93. – K. Watras, J. Wrzesiński: B. wczoraj, dziś , jutro. B.
1961, 101 s., il. – Dzieje B. Calendarium. Red. nauk. Z. Guldon. B. 1968, 186 s., il., bibliogr.
– Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt- und Landkreis Bromberg.
Zusammengestelt von G. Meinhard. Wilhelmshaven 1973, 553 s., mapy. R: J. Wojciak,
Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 236-46. – B. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Informator.
Komitet red. W. Domisz [i inni]. B. 1979, 112 s., il., tabl. 12. z treści: E. Szmańda:
z przeszłości B.; Tenże: Zabytki; Tenże: Wybitni bydgoszczanie; M. Bałachowska; J.
Wiśniewski: Gospodarka w B.; M. Skowroński: Nauka i oświata. – +R. Kabaciński, W.
Kotowski, J. Wójciak: B. Zarys dziejów. B. 1980. – +Historia B. Pod red. M. Biskupa. Tom 1:
Do roku 1920. Wwa - P. 1991. Rec. J. Maciejewski, Z. Zyglewski, Kronika Bydgoska 13:
1991 s. 147-65; B. Rogalski, Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 387-98; B. Rogalski, Kronika
Bydgoska 15: 1993 s. 303-21. – F. Mincer: Dzieje B. do roku 1806. Zielona Góra 1992. R: Z.
Zyglewski, Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 95-107; B. Rogalski, Kronika Bydgoska 16: 1994 s.
280-314; P: J. Maciejewski: Dzieje B. w nowym ujęciu? Na marginesie recenzji książki F.
Mincera. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 305-9; Replika: B. Rogalski: Jackowi
Maciejewskiemu replika ku pamięci - „Sine ira et studio”. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 35361. – 650 Jahre Bromberg. Hrsg. von B. Jähnig und G. Ohlhoff. Münster 1995, 235 s., il.,
mapy. R: D. Matelski, Studia Historica Slavo-Germanica 21: 1996 s. 240-2; Z. Zyglewski,
Przegląd Bydgoski 7: 1996 s. 135-8. – B. 650 lat. Red. R. Gimiński, W. Kowalski. B. 1996,
55 s., mapa [lata 1346-1996]. – B. 650 lat praw miejskich. Zbiór artykułów. Pod red. M.
Grzegorza i Z. Biegańskiego. B. 1996, 328 s. Treść: M. Grzegorz: Słowo wstępne s. 7-11; W.
Olszewski: Wprowadzenie s. 12-6; Cz. 1: z dziejów dawnej B. M. Grzegorz: 650-lecie B.
z perspektywy historycznej s. 17-22; J. Maciejewski: Lokacja miasta B. s. 23-6; R.
Kabaciński: Dzieje bydgoskiego przywileju lokacyjnego s. 37-44; T. Nowakowski: Uwagi
o arendzie dokumentu Kazimierza Wielkiego z 19 kwietnia 1346 r. s. 45-50; M. Grzybowski:
z dziejów Kościoła katolickiego w B. s. 51-8; Z. Zyglewski: Organizacja władz miejskich
i struktura narodowościowa B. w pierwszym stuleciu istnienia miasta s. 59-77; D.
Karczewski: Inskrypcje B. i okolic z XIV-XVIII wieku (propozycje badawcze) s. 78-87; J.
Woźny: Archeologiczne badania sondażowe na terenie zamku bydgoskiego w latach 19931995 s. 88-92; F. Mincer: Miasta ziem nadnoteckich (ze szczególnym uwzględnieniem B.)
w latach 1772-1815. Problematyka periodyzacyjna, historiograficzna i źródłoznawcza s. 93107; H. Rasmus: Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Nauki w B. s. 108-14; B. JaniszewskaMincer: Polacy i Niemcy w stowarzyszeniach bydgoskich w latach 1772-1850 s. 115-25; J.
Wojciak: B. wobec polskich powstań narodowych w XIX wieku s. 126-38; Cz. 2: B.
w czasach najnowszych. R. Sudziński: Uwarunkowania i czynniki rozwoju B. w okresie
industrializacji miasta (od połowy XIX wieku do końca XX wieku) s. 141-60; M. Chamot:
Polski stereotyp Niemców i Rzeszy Niemieckiej w publicystyce „Dziennika Bydgoskiego” do
1914 roku s. 161-6; M. Wojciechowski: B. w latach i wojny światowej oraz w okresie
przełomu (1914-1920) s. 167-81; Z. Biegański: Dzieje rywalizacji bydgosko-toruńskiej
o lokalizację siedziby władz wojewódzkich w okresie międzywojennym s. 182-201; M.
Romaniuk: Niemcy bydgoscy w okresie międzywojennym. Uwagi ogólne s. 202-9; E.
Alabrudzińska: Protestanci w B. w latach 1921-1922 s. 210-23; J. Danielewicz: Wyżsi
dowódcy wojskowi w B. w latach II Rzeczypospolitej s. 224-36; Z. Karpus: Lotnicy ukraińscy
w B. w latach 1921-1922 s. 237-43; M. Guzek: Początki bydgoskiej produkcji filmowej s.
244-51; W. Jastrzębski: B. w pierwszych dniach wojny 1939 roku s. 252-62; A. Perlińska:
Problematyka rozwoju B. i powiatu bydgoskiego w planach okupacyjnych władz niemieckich
s. 263-71; W. Stankowski: Dzieje Niemców bydgoskich i stosunek do nich społeczeństwa
polskiego w latach 1945-1950 s. 272-84; M. Golon: B. w polityce radzieckich władz
wojskowych i policyjnych w 1945 roku s. 285-319; E. Puls: Kształtowanie lokalnej
świadomości historycznej poprzez konkurs wiedzy o przeszłości B. s. 320-8. – G. Ohlhoff:
Geschichte der Stadt Bromberg. Zum 650. Jubiläum ihrer Gründung im Jahre 1346.
Westpreussen-Jahrbuch 46: 1996 s. 5-23. – S. Pastuszewski: Miasto. B. 1996, 71 s. – Historia
B. Pod red. M. Biskupa. T. 2 cz. 1: 1920-1939. B. 1999, 895 s., il., mapy, tabl. Treść: M.
Biskup: Uwagi wstępne s. 15-23; R. Sudziński: Uwarunkowania i czynniki rozwoju B. w II
Rzeczypospolitej (1920-1939) s. 25-45; R. Sudziński: Samorząd terytorialny s. 47-75; R.
Sudziński: Życie gospodarcze B. w okresie II Rzeczypospolitej s. 77-176; J. Kutta:
Społeczeństwo B. w latach 1920-1939 s. 177-231; R. Sudziński: Infrastruktura i gospodarka
komunalna s. 233-323; J. Kutta: Życie społeczno-polityczne w B. w latach 1920-1939 s. 325404; M. Romaniuk: Mniejszość niemiecka w B. (1920-1939) s. 405-518; Z. Biegański: Żydzi
w B. w latach 1920-1939 s. 519-65; Z. Biegański: Mniejszość rosyjska, ukraińska i białoruska
w B. (1920-1939) s. 566-75; M. Aleksandrowicz: Kościół katolicki w B. w latach 1920-1939
s. 577-626; E. Alabrudzińska: Mniejszości religijne w B. w latach 1920-1939 s. 627-49; J.
Wojciak: Bydgoskie szkolnictwo polskie w latach 1920-1939 s. 651-701; G. Kaczmarek:
Życie naukowe i umysłowe B. w okresie międzywojennym s. 701-19; Z. Mrozek: Polska
kultura i sztuka w B. w latach 1920-1939 s. 719-81; W. Jastrzębski: Sport i kultura fizyczna
w B. w latach 1920-1939 s. 782-801; W. Jastrzębski: Bydgoski garnizon wojskowy w latach
1920-1939 s. 803-21; J. Kutta: Podsumowanie s. 823-31; Aneksy: Bydgoscy posłowie i radni.
Oprac. J. Kutta s. 835-51; Z. Guldon, R. Kabaciński: Zarys dziejów osad miejskich
przyłączonych do B. do 1939 roku s. 852-76. Dzieje B. w różnych okresach: A. Wielopolski:
B. Nowe zadania i widoki rozwoju. Gdańsk, Toruń, B.: Inst. Bałt., 1945, 19 s. R: M. S.,
PZach. 1: 1945 s. 354-5. – T. Esman: B. na tle wypadków 1846 roku. Arkona 2: 1947 nr 5/6 s.
10-1; nr 7/8 s. 19. – +T. Esman: Kilka uwag o badaniu historii B. [W:] B. Historia, kultura,
życie gospodarcze. Gdynia 1959. – +Cz. Potemski: Najdawniejsze dzieje B. i okolicy. [W:] B.
Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – +E. Szmańda: Tysiąc lat dziejów B. [W:]
B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – C. Potemski: Pradzieje B. i powiatu
bydgoskiego. B. 1963, 160 s., tabl., mapy, bibliogr. – A. Perlińska: Kronika ważniejszych
wydarzeń na terenie B. w 1945 roku. Kronika Bydgoska 1: 1967 s. 65-71. – K. Maludziński:
B. w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej. Kronika Bydgoska 1: 1967 s. 9-21. – Cz.
Potemski: Pradzieje B. [W:] Dzieje B. Calendarium. B. 1968, s. 9-20. – G. Ohlhoff: Das Jahr
1919 in Bromberg. Geschichte der Stadt v. Kriegsende im November 1918 bis zur Űbergabe
an den polnischen Staat im Jan. 1920. Wilhelmshaven 1969, 75 s., il., mapa. – B.
Janiszewska-Mincer: Rozwój gospodarczy i terytorialny B. w XXV-leciu PRL. B. 1970, 39 s.,
il. – S. Myśliborski-Wołowski: B. i powiat bydgoski w latach powstania styczniowego. Prace
BTN Seria C nr 10: Prace Komisji Historii 7: 1970 s. 119-34. – =M. Koperczukowa: Kronika
wydarzeń [za] rok 1971-1972-1973. Kronika Bydgoska 5: 1971-73 s. 275-320. – B. w latach
1920-1970. Materiały z sesji popularno-naukowej. B. 1972, 342 s. R: J. Danielewicz, Kronika
Bydgoska 5: 1971/73 s. 247-55. – G. Ohlhoff: Bromberg unter der ersten preussischen
Herrschaft 1772-1806. Westpreussisches Jb. 22: 1972, s. 25-32. – E. Dombrowski: Bromberg
im Jahre 1848. =Westpreussische Jahrbuch 24: 1974 s. 105-9. – Z. Guldon, R. Kabaciński:
Szkice z dziejów dawnej B. XVI-XVIII w. B. 1975, 151 s., il., bibliogr. – E. Dombrowski:
Bromberg im Jahre 1848. Westpreussisches Jb. 24: 1974, s. 105-9. – +J. Bartnicki: B.
w pierwszym roku wolności. B. 1982. – R. Kabaciński: B. w wojnach polsko-krzyżackich
w XV wieku. [W:] Historia B. Pod red. M. Biskupa. T. 1. Wwa-P. 1991, s. 124-47. – +F.
Mincer: Dzieje polityczne i kulturalne B. w latach 1772-1806. [W:] Historia B. Pod red. M.
Biskupa. T. 1: Do roku 1920. Wwa 1991. – G. Wilke: Pradzieje i wczesne średniowiecze
w świetle źródeł archeologicznych (do początku XII wieku). [W:] Historia B. Pod red. M.
Biskupa. T. 1. Wwa-P. 1991, s. 49-71. – F. Mincer: Dzieje B. do roku 1806. Zielona Góra
1992. R: Z. Zyglewski, Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 95-107; J. Maciejewski, Kronika
Bydgoska 17: 1995 s. 305-9. – J. Nowakowski: Pamiętny rok 1920 w B. Stockholm 1996, 108
s. – B. Rogalski: Jackowi Maciejewskiemu replika ku pamięci - „Sine ira et studio”. Kronika
Bydgoska 18: 1996 s. 353-61 [dot. rec. książki F. Mincera „Dzieje Bydgoszczy do roku
1806”]. – J. Maciejewski: Sine spe. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 442-3 [dot. książki F.
Mincera „Dzieje Bydgoszczy do roku 1806”]. – T. Nowakowski: Kazimierz Wielki a B.
Toruń 2003, 230 s. Opracowania ogólne: Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch
für den Stadt- und Landkreis. Zsgest. v. G. Meinhardt. Wilhelmshaven 1973, 553 s., il. – B.
wczoraj i dziś: 1945-1980. Pod red. S. Michalskiego. Wwa 1988, bibliogr. – M.K.
Jeleniewski: Bydgoskie obrazki. B. 1999, 84 s. Kroniki wydarzeń: A. Rucińska: Kronika
wydarzeń za rok 1991. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 315-46. – A. Rucińska: Kronika
wydarzeń za rok 1992 i 1993. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 329-53. – A. Chlewicka: Kronika
wydarzeń za 1995 r. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 327-38. – M. Lindenau-Langner: Kronika
wydarzeń za rok 1996. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 371-87. – M. Lindenau-Langner:
Kronika wydarzeń za rok 1997. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 453-73. – M. LindenauLangner: Kronika wydarzeń za rok 1998. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 327-43. – M.
Lindenau-Langner: Kronika wydarzeń za rok 1999. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 269-78. –
M. Lindenau-Langner: Kronika wydarzeń za rok 2000. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 325-39.
Atlasy historyczne: +Atlas historyczny miast polskich. Tom 2: Kujawy. Pod red. A.
Czacharowskiego. Z. 1: B. Oprac. historyczne E. Okoń, J. Tandecki. Oprac. kartograficzne Z.
Kozieł. Toruń 1997. Bibliografie: K. Sarnowska: Bydgostiana. [W:] B. Historia, kultura,
życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 433-47. – K. Sarnowska: Bibliografia B. 1958-1962.
Bydgostiana 2: 1962-63 s. 77-96. – Z. Guldon: Przegląd źródeł do dziejów B. w okresie
przedrozbiorowym (1346-1772). Prace Komisji Historii BTN Seria C 1964 nr 3 s. 55-67. –
Wydawnictwa Wydziału Nauk Humanistycznych BTN. Prace Komisji Historii BTN 3: 1966
s. 152-4. – F. Mincer: B. w literaturze naukowej i popularnonaukowej z lat 1960-1966.
Kronika Bydgoska 3: 1966/67 s. 145-60. – Bibliografia B. 1963-1964. Zestawiła M.
Mościcka. Kronika Bydgoska 4: 1968/70 s. 299-310. Czasopisma: Kronika Bydgoska T. 11:
1989. B. 1991. R: G. Ohlhoff: Nowy punkt widzenia w przedstawianiu historii regionalnej.
w Niemczech o „Kronice Bydgoskiej”. T. 11: 1989. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 353-5. –
Kronika Bydgoska T. 13. Przewod. kolegium red. W. Jastrzębski. B. 1991, 355 s. – Kronika
Bydgoska T. 14: 1992. B. 1993, 418 s., tabl. – Kronika Bydgoska T. 15: 1993. B. 1994, 360 s.
– Kronika Bydgoska T. 17: 1995. B. 1996, 344 s. – Kronika Bydgoska T. 18: 1996. B. 1997,
395 s. – Kronika Bydgoska. Przewodn. kolegium red. W. Jastrzębski. T. 19. B. 1998, 473 s. –
Bromberg. Zeitschrift der Bidegast-Vereinigung e. V. Wilhelmshaven 40. 113-115 (1997). –
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu. Pracownia Dokumentacji
i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w B. B. 2: 1997, 150 s. – Kronika
Bydgoska. Przew. kolegium red. W. Jastrzębski. T. 20. B. 1998, 343 s. Toż. Tom specjalny
wydany z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w B. B. 1999, 240 s. Zagadnienia prawnoustrojowe: M. Borzestowski: Lokacja miasta B. ZH 23: 1957 z. 1/3 s. 141-5 [analiza poglądu
M. Gumowskiego na sprawę lokacji B i konfrontacja ze źródłami]. – Z. Guldon: Walka
pospólstwa bydgoskiego o udział w rządach miasta w drugiej połowie XVI wieku. Prace BTN
Seria C. Nr 5: Prace Komisji Historii. 4: 1967 s. 109-20, sum. – E. Zarzycki: Działalność
hitlerowskiego sądu specjalnego w B. w sprawach o wypadki z września 1939 roku. Wwa
1976, 212 s. R: W. Pronobis, ZH 43: 1978 z. 3 s. 173-7; B. Sygit, Problemy Praworządności
29: 1978 nr 4 s. 64-7. – +E. Zarzycki: Działalność hitlerowskiego Sądu Specjalnego w B.
w latach 1939-1945. Wwa - P. 1987. – R. Kabaciński: Lokacja miasta na prawie
magdeburskim. [W:] Historia B. Pod red. M. Biskupa. T. 1. Wwa-P. 1991, s. 97-112. – J.
Kutta: Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939. B.1991, il. – Memoriał w sprawie
przeniesienia siedziby województwa pomorskiego z Torunia do B. (11 sierpnia 1923 r.).
[Wyd. J. Kutta]. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 126-34. – G. Ohlhoff: Die Gründung der Stadt
Bromberg 1346 nach deutschen u. polnischen Darstellungen. [W:] 650 Jahre Bromberg. Hrsg.
v. B. Jähnig [et. al.]. Münster 1995, s. 9-24. – L. Łbik: Dziedziczne wójtostwo. Ważny epizod
z dziejów średniowiecznej B. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 180-5. – J. Maciejewski: Lokacja
miasta B. [W:] B. 650 lat praw miejskich. Zbiór artykułów. Pod red. M. Grzegorza i Z.
Biegańskiego. B. 1996, s. 23-36. – T. Nowakowski: Uwagi o arendze dokumentu Kazimierza
Wielkiego z 19 kwietnia 1346 r. [W:] B. 650 lat praw miejskich. Zbiór artykułów. Pod red. M.
Grzegorza i Z. Biegańskiego. B. 1996, s. 45-50. – Z. Zyglewski: Organizacja władz miejskich
i struktura narodowościowa B. w pierwszym stuleciu istnienia miasta. [W:] B. 650 lat praw
miejskich. Zbiór artykułów. Pod red. M. Grzegorza i Z. Biegańskiego. B. 1996, s. 59-77. – S.
Szybkowski: Ziemscy urzędnicy bydgoscy za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów (13701492). Ustalenie chronologii. Ziemia Kujawska 14: 2000/01 s. 27-62. – E. Zarzycki:
Działalność hitlerowskiego Sądu Specjalnego w B. w latach 1939-1945. Wyd. 2. B. 2000, 167
s., Zsf. Administracja: F. Mincer: B. jako stolica Obwodu Nadnoteckiego w Królestwie
Pruskim (1772-1806) i Departamentu Bydgoskiego w Księstwie Warszawskim (1807-1815).
[W:] B. jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów. Red. Z.
Biegański i inni. B. 1998, s. 83-134. Samorząd: M. Borkowska-Sobczak: Samorząd - rok
1991. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 307-11. – A. Ciżmowska: Wybory do Rady Miejskiej
w B. 27 maja 1990 roku. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 51-9. – M. Borkowska-Sobczak:
Samorząd - rok 1992. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 407-11. – M. K. Jeleniewski: Bydgoskie
wybory 1920-1939. B.-Inowr. 1994, 175 s., il. – A. Chlewicka: Prezydenci B. okresu
międzywojennego darczyńcami Biblioteki Miejskiej w B. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 21421. – M. K. Jeleniewski: Podstawy prawne funkcjonowania bydgoskiej Rady Miejskiej
w dwudziestoleciu międzywojennym. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 75-83. – W. Jastrzębski:
Tak zwany samorząd gminny w B. w latach 1939-1945. [W:] Demokracja i samorządność na
K. i Pomorzu w dobie nowożytnej. Pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego. B. 2004, s.
131-4. Sądownictwo: Polski ksiądz z Fordonu przed pruskim sądem w B. w 1908 r. [Wyd.]
Z. Jarkiewicz. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 225-35 [sprawa ks. dr. Leona Nelke,
oskarżonego o obrazę urzędników za obronę polskości; przedruk relacji z procesu z „Gazety
Bydgoskiej” z 1908 r.]. – R. Kabaciński: Rezydencje uczestników sesji Trybunału Koronnego
w B. w 1766 r. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 219-23. – J. Libiszewski: Księża katoliccy
skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w B. w latach 1946-1954. Kronika Bydgoska 17:
1995 s. 47-56. – A. Zaćmiński: Bydgoszczanie przed obliczem Delegatury Komisji Specjalnej
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1954). Kronika Bydgoska 22:
2000 s. 55-79. Przestępczość: M. Guzek: Nielegalna bydgoska prostytucja dwudziestolecia
międzywojennego. (W świetle raportów policyjnych). Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 192-9.
Policja: K. Balcerzak: Policja Państwowa w B. w dwudziestoleciu międzywojennym.
Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 42-64. Więzienie: A. Perlińska, K. Sidorkiewicz: Więzienie na
Wałach Jagiellońskich w B. Szkice z lat 1939-1956. B. 1996, 45 s., il., tabl. Przynależność
polityczna: P. Dekowski: Przynależność polityczna B. przed 1238 rokiem. Kronika Bydgoska
13: 1991 s. 135-44. Onomastyka: W. Doroszewski: B. Poradnik Językowy 1957 s. 475-6. –
E. Szmańda: o nazwach: B. i Brda. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959,
s. 9-13. – J. Podgóreczny: Czy znasz ulice B.? Objaśnienia niektórych nazw ulic i placów B.
B. 1967, 197 s. – S. Rospond: Jak dawnym grodem jest B. w świetle nazewnictwa.
Bydgostiana 1967/8 nr 4 s. 7-23. – J. Maciejewski: Miejskie nazwy topograficzne jako zabytki
kultury. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Popularno-naukowe. 1969 nr 4 s. 85-93. R:
M. Foland, Poradnik Językowy 1970 s. 114-5; M. Kucała, Język Polski 1970 s. 230-3 [dot.
nazw dzielnic, ulic i placów w B.]. – S. Rospond: Jak dawnym grodem jest B. w świetle
nazewnictwa. Bydgostiana (1967-1968) 4: 1970 s. 7-16. – S. Rospond: Ze studiów nad polską
toponomastyką. 13. B. „osada Bydgosta”. Język Polski 50: 1970 s. 161-8. – M. Malec:
Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych. Wr. 1971, s. 64 i 87. – K.
Wold: Verzeichnis der Ortschaften der Kreise Bromberg Stadt und Land. [W:] Aus
Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973, s. 539-44. – H. Popowska-Taborska: Nazwy
osobowe w bydgoskiej księdze ławniczej z lat 1959-1962. SO 32: 1975 s. 63-72. – Z. Brocki:
o nazwach Friedland, Mirosławiec, Debrzno i Bromberg. Jantarowe Szlaki 23: 1980 nr 4 s.
60-1. – K. Rymut: Nazwy miast Polski. Wr. 1980, s. 47. – Rymut: Nazwy miast Polski
(1987), s. 45. – M. Czaplicka: z problematyki kształtowania się nazwiska polskiego na
przykładzie materiału z bydgoskich ksiąg miejskich od drugiej połowy XVI wieku do
pierwszej połowy XVII wieku. [W:] Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Poznań 3-5
września 1985. Księga referatów pod red. K. Zierhoffera. P. 1988, s. 91-8. – M. Romaniuk:
Niemcy - patroni ulic międzywojennej B. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 265-73. – Z.
Jarkiewicz: List otwarty do Pana Profesora Franciszka Nowaka. (W sprawie artykułu pt.
„Nazwy ulic B." Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 311-8. – Z. Jarkiewicz: Nowe
i przemianowane ulice w roku jubileuszowym B. - 1996. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 30913. – M. Czaplicka-Niedbalska: Nazwiska mieszkańców B. Od II poł. XV w. do i poł. XVIII
w. B. 1996. R: Ł. Szewczyk, Przegląd Bydgoski 8: 1997 s. 113-8. – M. Czaplicka-Niedbalska:
Nazwiska mieszkańców B. Od II poł. XV w. do i poł. XVIII w. B. 1996, 496 s., sum., Zsf. R:
M. Biolik, Zesz. Nauk. WSP Olszt., Pr. Językozn. Z. 1 (1997) s. 104-14; Ł. M. Szewczyk,
Onomastica 42: 1997 s. 328-34; Ł. Szewczyk, Przegląd Bydgoski 8: 1997 s. 113-8. – M.
Czaplicka-Niedbalska: Proces stabilizacji nazwisk mieszkańców B. od końca XV wieku do
połowy XVIII wieku. [W:] Antroponimia słowiańska. Materiały z IX Ogólnopolskiej
Konferencji Onomastycznej, Warszawa, 6-8 IX 1994. Pod red. E. Wolnicz-Pawłowskiej i J.
Dumy. Wwa 1996, s. 99-105. – Z. Jarkiewicz: Nowe, zmienione, zlikwidowane i zagubione
nazwy ulic w B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 402-8. – Z. Jarkiewicz: Poprawki do hasła
„Bydgoszcz” w Słowniku miejscowości Województwa Bydgoskiego z 1993 r. Kronika
Bydgoska 20: 1998 s. 292-301. – M. Święcicka: Oryginalność imiennicza (na przykładzie
imion młodych bydgoszczan). Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Filol. Z. 44 (1998) s. 209-25. –
Z. Jarkiewicz: Nowe, zmienione i poprawione nazwy ulic w B. w 1999 r. Kronika Bydgoska
21: 1999 s. 249-51. – Z. Jurkiewicz: Nowe, poprawione i zlikwidowane nazwy ulic w B.
w 2000 roku. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 340-3. Rozwój historyczno-urbanistyczny: W.
Posadzy, J. Frycz: Studium historyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta B.
P. 1954 [maszynopis PKZ]. – W. Posadzy: B. [W:] Studia z historii budowy miast polskich.
T. 2. Wwa 1957, s. 81-120, il., bibliogr. [okres XIII-poł. XIX w.]. – +A. Licznerski:
Urbanistyka. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – A. Licznerski:
Rozwój terytorialny B. Kronika Bydgoska 1964-5 s. 7-16, plan. – +Z. Guldon: Lokacje miast
kujawskich i dobrzyńskich w XIII-XVI w. Ziemia Kujawska 2: 1968. – +A. GradKołaczyńska: Rozwój przestrzenny B. do 1970 r. [W:] Rozwój wielkich aglomeracji
miejskich w Polsce. 1. Konurbacja bydgosko-toruńska. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 1-5, il. 1. – D.
Baartz, M. Żelska: Ewolucja przestrzennofunkcjonalna Bydgoskiego Przedmieścia do 1975 r.
Rocznik Toruński 12: 1977 s. 37-55. – B. Rogalski: Przegląd współczesnej architektury
publicznej i urbanistyki B. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 151-75. – =W. Chudziak: z badań
nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w B. =Komunikaty Archeologiczne T. 6.
Bydgoszcz 1994, s. 57-69. – B. Derkowska-Kostkowska: o założeniu Sielanki - bydgoskiego
miasta ogrodu. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 4: 1999 s. 72-85
[dzielnica willowa w B. od 1912 r.]. – P. Winter: B. - powstanie i rozwój przestrzenny miasta.
Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 3-7, il. Demografia: W. Jastrzębski: Przeobrażenia
ludnościowe i narodowościowe B. w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Prace
Komisji Historii. [Nr] 3. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk
Humanistycznych. Seria C. Nr 4: 1966 s. 135-50, sum. – L. Łbik: Zagadkowe rowy i wały
ziemne na bydgoskim Czyżkówku i Osowej Górze. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy i Regionu Z. 2 (1997) s. 9-16 [osadnictwo]. Ikonografia: J. Frycz: Plany
i ikonografia miasta B. Streszczenie referatu. BHSz. 1956 nr 4 s. 507-8, il., mapa. – Z. Hojka:
B. na starej fotografii. B. in alten Photographien. [Cz. 1]. [Wyd. 3 uzup.]. B. 1995, 110 s. –
Widoki B. Oprac. katalogu B. Chojnacka. Red. katalogu M. Winter, B. Chojnacka. B. 1996,
223 s. R: B. Rogalski, Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 332-45. – J. Domasłowski: Bydgoskie
reprinty. Filokartysta 1997 nr 4 s. 18-20 [reprinty dawnych pocztówek z widokami B.]. – L.
Łbik: Widok i plan B. z czasów szwedzkiego potopu. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy i Regionu 3: 1998 s. 17-25. Kartografia: Die Plankammer der Regierung
Bromberg. Spezialinventar 1772 bis 1912. Bearb. von W. Bliss. Köln, Wien 1978, 288 s. R:
H. Weczerka, Zeitschrift für Ostforschung 29: 1980 H. 2/3 s. 456-7. – A. Mietz: Polskie
zbiory źródeł kartograficznych do studiów nad rozwojem i dziejami B. z lat 1772-1806. Prace
BTN [Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Prace Wydziału Nauk
Humanistycznych] Seria C. Nr 22: Prace Komisji Historycznej. 14: 1980 s. 109-50, il., tabl.,
mapa, sum. – L. Łbik: Widok i plan Bydgoszczy z czasów szwedzkiego „potopu”. Mater.
Dziej. Kult. Bydg. Z. 3: 1998 s. 17-25. – M. Gorączko: Zarys zmian hydrograficznych
w obrębie dawnych kęp wiślanych w B. w oparciu o wybrane źródła kartograficzne. Kronika
Bydgoska 22: 2000 s. 235-45. Meteorologia w ujęciu historycznym: W. Wegner, M.
Marciniak: Wyniki pomiarów bezpośredniego promieniowania Słońca obserwowane w B.
w latach 1975 i 1976. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Probl. Mat. Z. 14 (1995) s. 49-126. – M.
Miętus, W. Chwalczewska: Historia obserwacji meteorologicznych w B. w okresie przed
rokiem 1919 oraz w czasie II wojny światowej. Wiad. IMGW 1997 z. 4 s. 127-9.
Źródłoznawstwo: Z. Guldon: Przegląd źródeł do dziejów B. w okresie przedrozbiorowym
(1346-1772). Prace BTN Seria C Nr 3: Prace Komisji Historii. 2: 1964 s. 55-67. – A.
Perlińska: Przegląd źródeł do dziejów B. z okresu zaboru pruskiego. Kronika Bydgoska 17:
1995 s. 189-218 [w różnych archiwach]. – R. Kabaciński: Dzieje bydgoskiego przywileju
lokacyjnego. [W:] B. 650 lat praw miejskich. Zbiór artykułów. Pod red. M. Grzegorza i Z.
Biegańskiego. B. 1996, s. 37-44. – Z. Zyglewski: Bydgoskie przysięgi okresu
przedrozbiorowego. Wyd. Z. Zyglewski. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 161-73 [roty przysiąg
XVII-XVIII w.]. Historiografia: =R. Kabaciński: Wokół syntezy dziejów B. Kronika
Bydgoska 5: 1971/73 s. 77-93. – Z. Jarkiewicz: „Z zagadnień i zadań B." Zygmunta
Malewskiego z 1930 r. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 399-401. – Z. Biegański: Powstanie
1794 r. w B. i regionie w świetle najnowszych publikacji. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 8594. – Z. Biegański: B. spotkania z Klio (lata 1991-1996). Rocznik Kulturalny Kujaw
i Pomorza 14: 1998 s. 123-6. Archiwa i ich zasoby: T. Esman: Archiwum Państwowe w B.
B. 1946, 4 s. – T. Esman: Archiwum Państwowe w B. Zap. TNT 1947 s. 73-8. – Zarządzenie
Ministra Oświaty z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie Archiwum Bydgoskiego. Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1947 nr 8 poz. 182. – Jantar 6: 1948 z.1 s.64-5 [AP
Bydgoszcz]. – T. Esman: Archiwum Państwowe w B. Zap. TNT 13: 1949 z. 1/4 s.73-78. – T.
Esman: Archiwum Państwowe w B. RDSG 13: 1951 s. 438-40. – A. Dygała, M. Puciata:
Przegląd i charakterystyka zasobów archiwalnych B., Gdańska i Torunia z zakresu dziejów
ruchu robotniczego w latach 1870-1914 na Pomorzu Wschodnim. KH 61: 1954 nr 3 s. 451-64.
– Wojewódzkie Archiwum Państwowe w B. i jego Oddział Terenowy w Toruniu. Wwa 1954,
4 s. nlb. – =T. Esman: Akta zachodniopruskich registratur Komisji Generalnej w B. jako
źródło do dziejów wsi Pomorza Gdańskiego. ZH 22: 1956 z. 1/3 s. 232-48. – T. Esman:
Dzieje archiwum miejskiego. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s.
283-94, il. – A. Perlińska: Cymelia Archiwum Bydgoskiego. Kronika Bydgoska 6: 1974/75 s.
202-9. – A. Perlińska: Materiały do dziejów B. z lat 1945-1950 w Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w B. =Prace Wydziału Nauk Humanistycznych BTN. Seria C. Nr 16: Prace
Komisji Historii. 11: 1975 s. 219-43. – A. Perlińska: z dziejów Archiwum Wojewódzkiego
Pomorskiego. Archeion 62: 1975 s. 83-94. – A. Perlińska: Akta niemieckich organizacji
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w B. Stan opracowania oraz przydatność do badań
naukowych. Prace BTN Seria C Nr 20: Prace Komisji Historycznej. 13: 1978 s. 145-58, sum.
– M. Dereszyńska-Romaniuk: Biblioteka Archiwum Państwowego w B. Kronika Bydgoska 8:
1979-81 s. 271-3. – M. Dereszyńska-Romaniuk: Wartość badawcza akt do dziejów kultury
i oświaty z lat 1945-1950 przechowywanych w Archiwum Państwowym w B. Kronika
Bydgoska 14: 1992 s. 207-17. – A. Perlińska: Akta Niemieckiego Towarzystwa Sztuki
i Wiedzy w B. Zawartość i problematyka badawcza. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 135-45 [w
Archiwum Państwowym w B.]. – R. Mikczyński: Materiały do dziejów organizacji
paramilitarnych w zasobach Archiwum Państwowego w B. [W:] Organizacje paramilitarne
i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej. Materiały sesji naukowej
w Toruniu, w dniu 18 listopada 1995 roku. Pod red. W. Rezmera i M. Wojciechowskiego.
Torun 1996, s. 189-200. – J. Dziadkowiec, W. Garbacz: System informatyczny ARCHSYS
w archiwum zakładowym Oddziału ZUS w B. [W:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace
dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. Red. I. Rdzanek. Wwa 1997, s. 129-39.
– H.-J. Wolf: Katolische und evangelische Kirchenbücher im Staatsarchiv Bromberg.
Altpreussische Geschlechterkunde. 45: 1997 s. 174-6. – W. Garbaczewski: Średniowieczne
pieczęcie z bydgoskiego Archiwum Państwowego. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 181-90. –
A. Perlińska: Archiwum NOT w B. i Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 197-208. – A. Perlińska: Archiwum Okręgowej
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w B.
Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 393-401. – E. Borodij: Dokumentacja geologiczna urzędów
administracji państwowej. (Na podstawie akt Geologa Wojewódzkiego w B.). Archeion 100:
1999 s. 244-7. – M. Dereszyńska-Romaniuk: Materiały do badań genealogicznych w zasobie
Archiwum Państwowego w B. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 191-6. – W. Garbaczewski:
Średniowieczne pieczęcie z bydgoskiego Archiwum Państwowego. Kronika Bydgoska 21:
1999 s. 181-90. – A. Perlińska: Archiwum NOT w B. i Bydgoskiej Rady Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 197-208. Archiwa województwo: =A. Perlińska: Materiały do dziejów powstania styczniowego w archiwach
państwowych województwa bydgoskiego. Archeion 40: 1964 s. 7-13. Biblioteki: T.
Brandowski: Wśród czcigodnych pamiątek. Rękopisy i autografy Biblioteki Miejskiej w B.
Arkona 1: 1945/46 nr 6/7 s. 23-4. – P.: Jubileusz B-ki Miejskiej. Arkona 1: 1945/46 nr 13/14
s. 23. – J. Piasecki: Jubileusz B-ki Miejskiej w B. Bibliotekarz 13: 1946 nr 11/12 s. 248. – K.
Sarnowska: Biblioteki B. Bibliotekarz 13: 1946 nr 10 s. 213-4. – (x): Pięcioletni dorobek
Biblioteki Miejskiej w B. Ziemia Pomorska 1950 nr 12 s. 4. - L. Hewan: Spopielałe księgi
przywrócone kulturze. o Feliksie Karowskim - człowieku, który pomaga mówić wiekom.
Ilustrowany Kurier Polski 1953 wyd. a nr 128 s. 3 [Dział Konserwacji Biblioteki Miejskiej]. –
H. Lawina: w Królestwie ksiąg starych i nowych. Ilustrowany Kurier Polski wyd. ABCDE
1953 nr 122 s. 3 [Biblioteka Miejska w B.]. – L. Zembrzuski: Biblioteka Lekarska w B. Polski
Tygodnik Lekarski 8: 1953 nr 27 dod. s. 213 [Dział Biblioteki Miejskiej]. – W. Orwat:
Księgozbiorowi grozi grzyb. Stan Biblioteki Miejskiej wymaga podjęcia natychmiastowych
kroków zaradczych. Gazeta Pomorska wyd. B 1954 nr 42 s. 4. – J. Podgóreczny: Książka,
bibliotekarz i nowe zadania. Nowy Tor 5: 1954 nr 6 s. 1, il. [Biblioteka Miejska w B.]. – J.
Podgóreczny: Biblioteczne zaniedbanie. Głos Pracy 1955 nr 265 s. 6 [Biblioteka
Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych]. – J. Podgóreczny: Co powinieneś
wiedzieć o Miejskiej Bibliotece Publicznej w B. B. 1956, 20 s. – J. Podgóreczny: Biblioteka
Miejska w B. (Zarys informacyjny). Przegląd Biblioteczny 25: 1957 z. 1 s. 57-64, tabl., rés. s.
96. – J. Podgóreczny: Dzieła Lenina z księgozbioru poronińskiego w B. B. 1957, 24 s., tabl. –
J. Podgóreczny: Nad księgą autografów. Pomorze 1957 nr 9/10s. 11, il. [Księga Pamiątkowa
Biblioteki Miejskiej w B.]. – J. Podgóreczny: z dziejów Biblioteki Miejskiej w B. w okresie
okupacji. Bibliotekarz 25: 1958 nr 3 s. 79-81. – J. Podgóreczny: Biblioteka Miejska. [W:] B.
Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 271-82, il. – J. Podgóreczny: 40 lat
Bydgoskiej Biblioteki [Miejskiej]. Pomorze 1960 nr 9 s. 7. – J. Podgóreczny: Bydgoskie
rękopisy „Roty” [Marii Konopnickiej]. (Z dziejów tekstu i melodii). Kronika Bydgoska 2:
1964/65 s. 51-62, il. – A. Baszkowski: 60 lat bydgoskiej książnicy. Pomorze 1965 nr 23 s. 1-2
[historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w B.] – B. Biernat: Organizacja i skład osobowy.
[W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B.
1903-1963. B. 1965. – B. Biernat: Zbiory zabytkowe, unikaty, ciekawostki. [W:] z życia
i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B.
1965. – M. Dmochowska: Cymelia kartograficzne. [W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy.
Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – R. Kochowa: z ksiąg
pamiątkowych Biblioteki i z prasy miejscowej, uwagi, opinie. [W:] z życia i pracy bydgoskiej
książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – +J.
Makowski: Ludzie książce oddani. [W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga
pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – +J. Makowski: Służba
informacyjno-bibliograficzna. [W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa
Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – +K. Michałkiewicz: Ofiarodawcy i ich dary.
[W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B.
1903-1963. B. 1965. – +I. Nowakowska: Czasopisma rzadkie i cenne. [W:] z życia i pracy
bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. J.
Podgóreczny: Aktyw społeczny w B. Bibliotekarz 32: 1965 nr 2 s. 49-51 [działalność kół
przyjaciół bibliotek w B.]. – +J. Podgóreczny: Byli i odeszli. [W:] z życia i pracy bydgoskiej
książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – +J.
Podgóreczny: Ciekawe zbiory zabytkowe. [W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga
pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – J. Podgóreczny: Oddział
Głównej Biblioteki Lekarskiej w B. w latach 1955-1965. Biuletyn Głównej Biblioteki
Lekarskiej 14: 1965 nr 11 s. 909-11. – +J. Podgóreczny: Zasłużeni są wśród nas. [W:] z życia
i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B.
1965. – +K. Sarnowska: Bibliotheca Bernardina (w zbiorach Biblioteki Miejskiej
w Bydgoszczy). [W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki
Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965, s. 69-79. – +K. Sarnowska: Źródła i opracowania
dotyczące dziejów i działalności Biblioteki Miejskiej w B. [W:] z życia i pracy bydgoskiej
książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – +D.
Skudlarska: Działalność oświatowa i kulturalna w środowisku. [W:] z życia i pracy
bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. –
+E. Szmańda: Początki i rozwój działalności. [W:] z życia i pracy bydgoskiej książnicy.
Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. B. 1965. – z życia i pracy
bydgoskiej książnicy. Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w B. 1903-1963. Red. E.
Pawlikowska. B. 1965, 200 s., il., tabl., mapa, bibliogr. Zawiera: J. Podgóreczny: Przedmowa;
Książki, ludzie, praca; E. Szamańda: Początki i rozwój działalności; B. Biernat: Organizacja
i skład osobowy; Zbiory zabytkowe, unikaty, ciekawostki; K. Sarnowska: Bibliotheca
Bernardina; M. Dmochowska: Cymelia kartograficzne; I. Nowakowska: Czasopisma rzadkie
i cenne; J. Podgóreczny: Ciekawe zbiory zabytkowe; K. Michałkiewicz: Ofiarodawcy i ich
dary; w służbie postępu; D. Skudlarska: Działalność oświatowa i kulturalna w środowisku; J.
Makowski: Służba informacyjno-bibliograficzna; Ludzie książce oddani; J. Podgóreczny: Byli
i odeszli: Zasłużeni są wśród nas; E. Szmańda: Dyrektor i działacz oświatowy Józef
Podgóreczny; Głosy przyjaciół: Czytelnicy o Bibliotece; R. Kochowa: z ksiąg pamiątkowych
Biblioteki i z prasy miejscowej. Uwagi, opinie; D. Skudlarska: Wrażenia z wystaw;
Bibliografia: K. Sarnowska: Źródła i opracowania dotyczące dziejów i działalności Biblioteki
Miejskiej w B. R.: J. Piechocki, Kronika Bydgoska 2: 1964/65 s. 85-6; J. Kołodziejska,
Bibliotekarz 33: 1966 nr 2 s. 58-9; W. Jastrzębski, Pomorze 12: 1966 nr 3 s. 4. – J.
Podgóreczny: Biblioteka bydgoska ogniskiem oświaty. (60-lecie). Oświata Dorosłych 10:
1966 nr 6 s. 319-20 [jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej]. – M. Domeracka: Centralna
Biblioteka Rolnicza. Oddział w B. [W:] Prace i osiągnięcia naukowych instytutów rolniczych
w B., 1945-1966. B. 1967, s. 76-80. – H. Dubowik, K. Sarnowska: Dzieje drukarstwa na
przykładzie starodruków Biblioteki Miejskiej w B. B. 1967, 103 s., il., bibliogr. – J.
Podgóreczny: Kilka przykładów upowszechniania wiedzy o regionie (z doświadczeń
Biblioteki Bydgoskiej). Bibliotekarz 34: 1967 nr 11/12 s. 355-7 [Miejska Biblioteka Publiczna
w B.]. – E. Szmańda: Bydgoska Biblioteka Miejska w służbie kultury polskiej. Przegląd
Biblioteczny 35: 1967 z. 3/4 s. 209-26, Rés. – B. Podraza: Biblioteka Miejska w B. w służbie
społeczeństwa. Kronika Bydgoska 4: 1968/70 s. 86-103, il., tabl. – S. Kowalczyk: „Białe
kruki” wracają do biblioteki. Bibliotekarz 37: 1970 nr 2 s. 51-2 [losy zbioru dokumentów
Kazimierza Kierskiego ofiarowane w 1937 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w B.]. – J.
Podgóreczny: Księgozbiór Lenina w Bydgoszczy. B. 1970, 15 s. il. [w Miejskiej Bibliotece
Publicznej]. – J. Podgóreczny: Piętnastolecie Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w B.
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 19: 1970 nr 3 s. 197-9. – Wśród zbiorów bydgoskiej
książnicy. Rękopisy, druki, mapy, fotografie, medale, exlibrisy. B. 1971, 56 s. [katalog
wystawy]. – H. Dubowik: Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B. Kronika Bydgoska
5: 1971/73 s. 173-9, tabl. – J. Podgóreczny: Jubileusz Biblioteki Bydgoskiej. Kultura i Ty
1973 nr 11 s. 59-60 [Miejska Biblioteka Publiczna]. – B. Podraza: Zbiory regionalne
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w B. Kronika Bydgoska 6: 1974/75 s. 185-201, il. – E.
Szmańda: Rozwój i stan bydgoskiej Biblioteki Bernardyńskiej. Kronika Bydgoska 6: 1974/75
s. 211-24, il., bibliogr. – Biblioteki i księgozbiory naukowe w B. Informator. Red. C.
Bieguszewska, E. Gołaszewska. B. 1976, 62 s., tabl. Treść: C. Bieguszewska: Biblioteka
Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w B.: H. Dubowik: Biblioteka Główna Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w B.; E. Gołaszewska: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Biblioteka;
A. Brzycka: Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie. Oddział w B.; J. Podgóreczny:
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie. Oddział w B.; B. Podraza: Miejska Biblioteka
Publiczna w B. (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w B.); E. Hojek: Muzeum
Okręgowe w B. Biblioteka; J. Głodek: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w B.; A.
Perlińska: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w B. Biblioteka. – C. Bieguszewska, J.
Kubiński: Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w B. Jej problemy
i perspektywy rozwoju. Bibliotekarz 43: 1976 nr 11/12 s. 283-7. – F. Mincer: Najstarsze
biblioteki bydgoskie. (Obecny stan badań i perspektywy). Zeszyty Naukowe WSP
w Bydgoszczy Studia Bibliologiczne. 1: 1979 s. 6-83, Zsf., rez. [XV-XVIII wiek]. – J.
Podgóreczny: 75-letni jubileusz Wojewódzkiej Biblioteki Bydgoskiej. Kultura i Ty 1979 nr 1
s. 56-8. – A. Baszkowski: Alarm sprzed 24 lat. Fakty 1980 nr 39 s. 1, 5, il. [Biblioteka
Miejska w B.]. – Z. Bort, H. Mącznik: Katalog starych druków Centralnej Biblioteki
Rolniczej. Puławy 1980, 147 s. [Katalog obejmuje starodruki Centralnej Biblioteki Rolniczej
w Warszawie i jej oddziałów w B. i Puławach]. – E. Gołaszewska-Bannach: Biblioteki. [W:]
Nauka i szkolnictwo wyższe w B. B. 1980, s. 17-46, il. – Informator [Biblioteki Głównej
Akademii Techniczno-Rolniczej]. B. 1981, 31 s. – R. Czajkowska, F. Mincer: Miejska
Biblioteka Publiczna w B. [W:] Dzieje P. i województwa poznańskiego (w granicach z 1974
r.). Informator o materiałach archiwalnych. T. 2. Red. Cz. Skopowski. Wwa 1982, s. 959-68.
– J. Księski: Bydgoski klejnot bez oprawy. Życie Literackie 1982 nr 5 s. 13 [Biblioteka
Bernardina w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w B.]. – J. Rył: Losy biblioteki
Bernardynów w B. po kasacie klasztoru w świetle odnalezionych dokumentów. Studia
Gnesnensia 7: 1982/83 s. 337-48, tabl., Rés. – J. Starnawski: Kleineriana biblioteczne.
Rocznik Przemyski 22/23: 1983 s. 53-8 [listy Juliusza Kleinera w zbiorach Biblioteki
Miejskiej]. – F. Mincer: Biblioteki bydgoskie w latach 1918-1982. Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 1984 z. 4 s. 57-117. – J. Rył: Katalog książek biblioteki
pobernardyńskiej w B. Studia Gnesnensia 8: 1984/85 s. 293-350 [czasowy depozyt książek
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w B.]. – J. Podgóreczny: Losy jednego
księgozbioru. Bibliotekarz 52: 1985 nr 6 s. 27-8 [biblioteka Towarzystwa Lekarzy
Nadnoteckich w B.]. – J. Podgóreczny: Odczytane z murów Bydgoskiej Biblioteki.
Bibliotekarz 52: 1985 nr 4 s. 22-5, il. [dzieje gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w B.]. – W. Radzimowska: Współpraca WOPR w Minikowie z Wojewódzką
i Miejską Biblioteką Publiczną w B. Służba Rolna 12: 1985 nr 5 s. 7-8. – A. Baszkowski:
Przybliżanie książki. Fakty 29: 1987 nr 6 s. 3, 14 [Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna]. – M. Dubowikowa: Rękopiśmienne dedykacje autorskie w zbiorach Biblioteki
Głównej WSP w B. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 1985 z. 5
s. 91-112. – P. Szymański: Książek umieranie. Fakty 29: 1987 nr 3 s. 1, 6 [Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w B.]. – J. Podgóreczny: Bydgoska Biblioteka Publiczna.
Bibliotekarz 55: 1988 nr 7/8 s. 36-8, il. – J. Podgóreczny: Kalendarium bibliotek
i księgozbiorów B. Bibliotekarz 55: 1988 nr 7/8 s. 23-6. – J. Barlik: Biblioteki wyższych
uczelni w B. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia
Bibliologiczne 1989 z. 6 s. 67-88. – D. Knajdek: Biblioteki fachowe w B. w latach 1920-1953.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne 1989 z.
6 s. 89-98. – D. Knajdek: Organizacja i zbiory bibliotek gimnazjów państwowych w B.
w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska 11: 1989 s. 63-84. – J. Podgóreczny:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w B. (85-lecie). Bibliotekarz 56: 1989 nr 7/8 s.
20-4. – F. Mincer: Biblioteka bernardynów bydgoskich i jej ofiarodawcy. Kronika Bydgoska
11: 1989 s. 221-34. – D. B. Rudnicki: Czytelnicy i ich ulubieni autorzy w filii osiedlowej
biblioteki publicznej dla dorosłych. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 218-24. – A. Węglerska:
Biblioteka Miejska [w B.]. Zars historyczny. Bibliotekarz Bydgoski 1: 1993 nr 1 s. 5-14. – M.
Lindenau-Langner: Czytelnia Regionalna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w B. w latach 1964-1994. Bibliotekarz Bydgoski 1994 nr 2 s. 25-37, il. – A. Chlewicka:
Fragmenty księgozbioru pieskoskalskiego w B. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 175-84
[księgozbiór Wielopolskich z Pieskowej Skały w Bibliotece Miejskiej w B.]. – E.
Ryszkowska: Zbiory dźwiękowe i druki muzyczne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w B. Bibliotekarz Bydgoski 1995 nr 1 s. 55-69. – M. Szmelter, A. Kraszkiewicz:
Obraz zainteresowań czytelniczych w czytelni głównej w świetle dokumentów
bibliotecznych. Bibliotekarz Bydgoski 1995 nr 1 s. 75-80 [w Wojewódzkiej i miejskiej
Bibliotece Publicznej w B.]. – A. Chlewicka: Prezydenci B. okresu międzywojennego
darczyńcami Biblioteki Miejskiej w B. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 214-21. – M. LindenauLangner: Historia kolekcji starych druków Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w B. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 192-6. – F. Mincer: Bydgoskie biblioteki szkolne w latach
1920-1995 jako przedmiot badań naukowych: skrót referatu. [W:] Bydgoska oświata 19201995. Pod red. A. Boguckiego. B. 1996, s. 141-2. – Z. Pietrzak: Jak rodził się bydgoski
księgozbiór. Kalendarz Bydgoski 29: 1996 s. 136-44 [historia Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w B.]. – M. Lindenau-Langner: Działalność i zasoby bydgoskiej
Czytelni Regionalnej. Kalendarz Bydgoski 30: 1997 s. 162-7. – M Lindenau-Lingner:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna jako ośrodek badań regionalnych:m (na
przykładzie czytelni regionalnej WiMBP w B.). [W:] Biblioteki w służbie regionu. Red. A.
Kociszewski. Ciechanów 1997, s. 61-9. – A. Rymkiewicz: Biblioteka Ludowa początkiem
miejskiej sieci bibliotecznej. Bibliotekarz Bydgoski 1997 nr 2 s. 12-21 [geneza i początki
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B.]. – B. Grzędzicka: Druki Gröllowskie
w Bibliotece Głównej w B. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 283-91. – B. Kochańska:
Starodruki krakowskie w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B.
Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 382-92. – M. Lindenau-Langner: Dawna książka francuska
w zbiorach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B. Kronika Bydgoska 20:
1998 s. 277-82. – J. Maciejewski: Dwa nieznane oryginały pergaminowe królów polskich
z pierwszej połowy XIV wieku. Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 379-81. – A. Rymkiewicz: Hugon Bräsicke i jego
biblioteka. Kalendarz Bydgoski 31: 1998 s. 191-6 [z historii Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publuicznej w B.]. – E. Ryszkowska: Druki muzyczne wydane do 1945 r.
w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B. Zeszyty Naukowe. Akademia
Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 11: 1998 s. 173-8. – M. Szczęsnowicz:
Wydawnictwa informacyjne w księgozbiorze Czytelni Bibliograficznej. Bibliotekarz Bydgoski
1998 nr 2 s. 17-26. – E. Wiśniewska: Fragmenty księgozbioru Loży Janus w zbiorach
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B. Nowa Biblioteka 1998 nr 2 s. 30-4. – H.
Kalinowska: Wybrane dedykacje z księgozbioru Biblioteki Głównej Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 209-24. – J. Ociepa: Katalog
inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B. B. 1999, 104 s., il., tabl. –
Analiza działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B. oraz bibliotek
powiatowych z powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego,
sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego (pozostających pod nadzorem
merytorycznym WiMBP w B.). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 3-34. – B.
Grzędzicka: Fordońskie filie dla dorosłych WiMBP w B. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski
2000 nr 1 s. 35-42. – E. Ryszkowska: Muzyka chóralna w zbiorach muzycznych
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej w B. Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Nr 14 (2000) s. 278-87. – T. Skibicka: Zbiory
specjalne w bibliotekach szkół wyższych o profilu technicznym: na przykładzie Biblioteki
Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w B. Streszcz. w jęz. ang. Praktyka i Teoria
Informacji Naukowej i Technicznej 8: 2000 nr 4 s. 31-5, Summ. – A. Chlewicka: Lwowscy
i krakowscy darczyńcy Biblioteki Miejskiej w B. w okresie międzywojennym. [W:] Kraków Lwów. T. 5. Pod red. J. Jarowieckiego. Kraków 2001, s. 289-300. – M. Kiełpińska: Rozwój
miejskiej sieci bibliotecznej w B. w latach 1947-1963. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001
nr 2 s. 18-32. – A. Chlewicka: Rozwój księgozbioru Biblioteki Miejskiej w B. w okresie
międzywojennym. [W:] w służbie książki. Pod red. Z. Kropidłowskiego. Toruń 2002, s. 12735. – G. Kowalska: Druki kaliskie XVII i XVIII wieczne znajdujące się w zbiorach
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w B. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002
nr 1 s. 42-7. – E. Ryszkowska: Cimelia nutowe w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w B. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 7/8 s. 19-22. – J.
Umiński: Biblioteka Wojskowa w B. Kalendarz Bydgoski 35: 2002 s. 121-2 [Biblioteka przy
Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego]. – A. Węglerska: Książnica bydgoska
ma swojego patrona. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 13-6 [W.MBP im. Witolda
Bełzy]. – D. Markowski: Bydgoska biblioteka bernardynów i Jerzy Rupniewski. Spotkania
z Zabytkami 2005 nr 4 s. 35-6, il. Historia książki i prasy: Die Ersten Arbeitsergebnisse der
Staatlichen Volksbüchereistelle in Bromberg. Die Bücherei 10: 1943 H. 1/3 s. 70. – A.
Bukowski: Bydgoski Ośrodek Wydawniczy. PZach. 2: 1946 nr 11 s. 943-5. – +J. Makowski:
Prasa polska w B. [W:] B., historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – J. Bartnicki:
Czcionki mówią. Mówią Wieki 5: 1962 nr 12 s. 26-8, il. [historia drukarni A. F. Gruenauera
w B. od 1806 r.]. – S. Kopacz: Zakłady Graficzne Państwowych Zakładów Wydawnictw
Szkolnych B. w czołówce postępu technicznego. Poligrafika 16: 1964 nr 7 s. 160-3, il. – J.
Bartnicki: 150 lat Zakładów Graficznych w B. Na tle dziejów drukarstwa pomorskiego. B.
1965, 189 s., il., bibliogr. [księga pamiątkowa]. R: A. Tujakowski, Kronika Bydgoska 2:
1964/65 s. 81-4. – M. Rak: Stopięćdziesięciolecie Zakładów Graficznych PZWS w B.
Kronika Bydgoska 2: 1964/65 s. 63-8, il. – J. Podgóreczny: 150 lat zakładów graficznych w B.
Księgarz 9: 1965 nr 3 s. 56-7. – J. Podgóreczny: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w B.
Bibliotekarz 32: 1965 nr 5 s. 149. – XX-lecie Zakładów Graficznych RSW „Prasa” B. 20 lat
pracy w służbie socjalistycznego słowa druukowanego. Jednodniówka. B. 1965, 47 s., il., tabl.
– J. Podgóreczny: 600-lecie księgarstwa polskiego w B. SiMDW 9: 1966 z. 1 s. 178-9. – J.
Garlicki: Dwudziestolecie „Gazety Pomorskiej”. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 4:
1967/68 s. 172-89. – T. Kowalak: Niemiecki ośrodek prasowy w B. w okresie
międzywojennym. KH 74: 1967 nr 4 s. 963-94, rez., rés. – F. Grott: „Iskierki Bydgoskie”
pierwszym pismem dla dzieci w odrodzonej Polsce. Kalendarz Bydgoski 1968 s. 111-9. –
Informator 30-letniej działalności Sekcji Introligatorów [Związku Zawodowego Pracowników
Poligrafii] w B. 1939-1969. Komitet red. E. Grundkowski, A. Jasiński, W. Drygałowa. [B.
1969], 52 s., il., tabl. – M. Kallas: Bydgoski dziennik departamentowy na tle czasopism
urzędowych Księstwa warszawskiego. Prace KH BTN 6: 1969 Seria C nr 9 s. 5-44, Sum. – 25
lat pracy bydgoskich poligrafów RSW „Prasa” w służbie socjalistycznego słowa
drukowanego, 1945 - październik 1970. Jednodniówka. B. [1970], 63 s., il. – M. Kallas:
„Gazeta Bydgoska” z roku 1810. Prace BTN Seria C nr 10: Prace Komisji Historii 7: 1970 s.
103-18, Sum. – T. Kowalak: Deutsche Rundschau in Polen 1918-1939. Szkic monograficzny.
ZH 35: 1970 nr 1 s. 123-51 [czasopismo wyd. w B.]. – S. Strąbski: „Dziennik Bydgoski”.
[W:] Opowieści bydgoskie. [Wspomnienia]. 1. Okres zaboru pruskiego. Wybór i oprac. W.
Drygałowa. P. 1970, s. 21-33. – W. Gruszka: 25-lecie Prasowych Zakładów Graficznych
RSW „Prasa” w B. Wiadomości Graficzne 51: 1971 nr 1 s. 2-3. – B. Podraza: „Przegląd
Bydgoski”. Czasopismo regionalne naukowo-literackie. Kronika Bydgoska 5: 1971-73 s. 94100. – Z. Mrozek: Recepcja literatury pięknej w bydgoskiej prasie codziennej. [W:] B.
w latach 1920-1970. B. 1972, s. 112-28. – J. Podgóreczny: Czytelnictwo polskie w B.
w okresie zaboru. Bibliotekarz 39: 1972 nr 11/2 s. 357-9. – J. Podgóreczny: 20 lat
Antykwariatu Domu Książki w B. Księgarz 16: 1972 nr 4 s. 41-3, il. – S. Babisiak: Spojrzenie
na prasę bydgoską. Kronika Bydgoska 6: 1974/75 s. 77-100, il. – Z. Mrozek: z oficyny
wydawniczej KPTK (1974-1977). Kronika Bydgoska 6: 1974/75 s. 225-31. – J. Podgóreczny:
Pierwsi księgarze bydgoscy. Księgarz 18: 1974 nr 1 s. 17-23, il. – A. Rolke: Kombinat
prasowy w B. Nasze Problemy 17: 1974 nr 9 s. 53-4. – J. Podgóreczny: Pierwsi drukarze
i księgarze polscy w B. Kalendarz Bydgoski 1975 s. 151-4, il. – J. Podgóreczny: w B. była już
polska księgarnia w 1848 r.? Księgarz 19: 1975 nr 1/2 s. 59-60, il. – J. Podgóreczny: Tropem
słowa drukowanego w B. Wiadomości Graficzne 56: 1976 nr 8 s. 7-8. – H. Tadusiewicz:
Jeszcze o pierwszej polskiej księgarni w B. Księgarz 20: 1976 nr 3 s. 71-2. – J. Podgóreczny:
110 rocznica powstania polskiej księgarni w B. Księgarz 21: 1977 nr 4 s. 39-40. – =W.
Pepliński: Oblicze społeczno-polityczne „Słowa Pomorskiego” w latach 1920-1939. Wr.
1978. R: T. Cieślak, SiMDW 14: 1980 z. 1 s. 207-9; A. Notkowski, Kwartalnik Historii Prasy
Polskiej 19: 1980 nr 1 s. 115-8. – J. Podgóreczny: w służbie książki i prasy polskiej. B. XIXXX w. B. 1978, 82 s., il. [biografie księgarzy i drukarzy]. – Z. Mrozek: „Studia
Bibliologiczne” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B. Kronika Bydgoska 8: 1979-81 s. 347-8.
– 35 lat Prasowych Zakładów Graficznych RSW „Prasa-Książka-Ruch” w B., 1945 październik - 1980. B. 1980, 19 s., il. – W. Gruszka: Calendarium bydgoskiej drukarni
[Prasowych Zakładów Graficznych RSW „Prasa-Książka-Ruch”]. Nasze Problemy 1981 nr 3
s. 44-5. – A. Baszkowski: Oficyna bydgoska. Fakty 1982 nr 12 s. 11, il. – H. Dubowik:
Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K.
Kwaśniewskiej. B. 1984, s. 97-114 [działalność wydawnicza w okresie międzywojennym]. –
W. Sierakowski: Każdy orze jak może. poligrafia na usługach oświaty. Głos Nauczycielski
1984 nr 12 s. 6, il. [Zakłady Graficzne w B.]. – B. Tuszyńska-Chechłacz: z wizytą
w bydgoskiej Drukarni. Wychowanie w Przedszkolu 37: 1984 nr 6 s. 344-8, il. – W. Gruszka,
W. Gucza, Z. Rosa: 40 lat Prasowych Zakładów Graficznych RSW „Prasa-Książka-Ruch”
w B. B. 1985, 15 s., il. – J. Bartnicki: 180 lat Zakładów Graficznych w B. na tle dziejów
miasta B. 1806-1986. Wwa 1986, 176 s., il., bibliogr. – A. Sucharska: „Arkona”: miesięcznik
poświęcony kulturze i sztuce. Zarys problematyki. Wwa 1986, 160 s., il. R: S. Dziki, Zeszyty
Prasoznawcze 29: 1988 nr 1 s. 107-12. – A. Białoszycki: nasz „Dziennik”. [W:] Prasa i radio
na Pomorzu i Kujawach 1945-1985. Oprac. i red. Z. Jędrzyński. B. 1987, s. 39-45 [„Dziennik
Wieczorny” wydawany w B.]. – Z. Branach: Nie jestem tu, żeby pieścić. Kultura 1987 nr 33
s. 5, il. [Księgarnia „Współczesna”]. – I. Drzewicka: Czasopisma szkolne „Dziewczęta
w Mundurkach”. Kalendarz Bydgoski 20: 1987 s. 21-8, il. – Z. Jędrzyński: z dziejów „Gazety
Pomorskiej” i jej poprzedniczek. [W:] Prasa i radio na Pomorzu i Kujawch 1945-1985. Oprac.
i red. Z. Jędrzyński. B. 1987, s. 7-24. – A. Kłyszyński: „Szabeskurjer” wychodzi co drugi
szabes. Prasa o której najlepiej zapomnieć... w okresie międzywojennym działały czasopisma
szantażowe. Tak i Nie 1987 nr 23 s. 6 [bydgoski dwutygodnik wydawany w latach 1924-39]. –
A. Kłyszyński: w okresie międzywojennym działały czasopisma szantażowe. Prasa Polska
41: 1987 nr 8 s. 26-30, il. [bydgoski dwutygodnik „Szabeskurier” wydawany w latach 192439]. – M. Michałowski: Lubie jak coś się dzieje. Rozmawiał A. Jankowski. Prawo i Życie
1987 nr 21 s. 4-5, il. [Księgarnia „Współczesna”]. – F. Mincer: Ruch wydawniczy w B.
i regionie 1984-1985. Kalendarz Bydgoski 29: 1987 s. 122-30. – +W. Pepliński: Prasa
pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939. System funkcjonowania i oblicze
społeczno-polityczne prasy polskiej. Gdańsk 1987. – S. Rokicki: „Profile” po 30 latach. [W:]
Prasa i radio na Pomorzu i Kujawch 1945-1985. Oprac. i red. Z. Jędrzyński. B. 1987, s. 66-9.
– M. Turwid: „Arkona” - miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce. [W:] Prasa i radio na
Pomorzu i Kujawach 1945-1985. Oprac. Z. Jędrzyński. B. 1987, s. 53-4. – K. Biliński: Myśl
polityczna „Dziennika Bydgoskiego” od założenia po koniec i wojny światowej. [W:] Polska
myśl polityczna na ziemiach pod pruskim panowaniem. Pod red. S. Kalembki. Wwa 1988, s.
235-52, Zsf. – A. Kłyszyński: „Wiadomości Bydgoskie”. Pierwszy dziennik po ofensywie
styczniowej 1945 roku. Prasa Polska 1989 nr 5 s. 27. – J. Nowakowski: Na skrzydłach
pamięci. Cz. 1: B. tamtych lat! Cz. 2: Kelner u bramy więzienia. Cz. 3: Rzeczpospolita
w mundurkach. Cz. 4: Witaj szkoło! Cz. 5: Kto dokończy powieść? Cz. 6: Kiedy szło nowe...
Cz. 7: Ukarany brak czyjności. Kierunki 1989 nr 16-22 s. 9, il. [historia prasy bydgoskiej]. –
S. Pastuszewski: Walka o świadomość społeczną. Przyczynek do dziejów prasy
konspiracyjnej. Kronika Bydgoska 11: 1989 s. 237-9 [czasopismo bydgoskie „Wolne
Związki”]. – K. Piszczek: z historii bydgoskich ośrodków informacji naukowej, technicznej
i ekonomicznej (1950-1986). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Studia Bibliologiczne 1989 z. 6 s. 99-112. – A. Sucharska: Prasa literacka w B. po 1945 r.
Metafora 1989/90 nr 1/2 s. 233-42. – A. Fandrejewska: „Fakty” zniknęły. Polityka 1990 nr 27
s. 7 [bydgoskie czasopismo regionalne]. – W. Moch: Stare po nowemu, czyli „Wileńskie
Rozmaitości”. Kronika Bydgoska 12: 1990 s. 304-6 [kwartalnik Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w B.]. – A. Sucharska: Obraz kultury w prasie bydgoskiej
w latach 1945-1950. Wwa 1990, 165 s. – J. Malinowski: „Ogniwo” - miesięcznik parafii
Świętych Polskich Braci Męczenników w B. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 289-90. – F.
Grott: Pierwszy podręcznik w szkołach bydgoskich w latach 1945-1946. Kronika Bydgoska
13: 1991 s. 167-9 [miesięcznik „Iskierki Bydgoskie” zastępujący podręczniki szkolne]. – J.
Malinowski: „Ogniwo” - miesięcznik parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w B.
Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 289-90. – S. Pastuszewski: Podziemna prasa opozycyjna w B.
w latach 1981-1989. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 41-9. – S. Pastuszewski: Podziemna prasa
opozycyjna w B. w latach 1981-1989. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 41-9. – E. Rogalski:
Dwudziestolecie oficyny wydawniczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B. [W:] 20 lat
działalności wydawniczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B. B. 1991, s. 5-10. – D. B.
Rudnicki: „Dziennik Bydgoski”. Lata 1907-1920. B. 1991, 60 s., il. – D. B. Rudnicki: Nowe
tytuły prasowe w B. i na terenie województwa bydgoskiego w 1993 r. Kronika Bydgoska 15:
1993 s. 287-96. – D. B. Rudnicki: Pisma wyznaniowe w B. (1989-1992). Kronika Bydgoska
13: 1991 s. 279-84. – K. Biliński: Myśl polityczna w publicystyce „Dziennika Bydgoskiego”
lat 1907/1908-1920. Acta Universitatis Wratislaviensis 1992 nr 1274 Historia t. 90 s. 53-84. –
D. B. Rudnicki: Czasopisma reklamowo-informacyjne w B. (1989-1993) Kronika Bydgoska
14: 1992 s. 375-85. – D. B. Rudnicki: Nowe tytuły prasowe w B. i na terenie województwa
bydgoskiego w 1993 r. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 287-96. – D. B. Rudnicki: Pisma
parafialne w B. [W:] Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 23.
Pod red. A. Słomkowskiej. Wwa 1993, s. 148-54. – J. Malinowski: Biblioteka „Wileńskich
Rozmaitości” w B. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 297-8 [seria bydgoskiego oddziału
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej]. – Przygotowanie do mocnego
uderzenia: Państwowe Zakłady Graficzne w B. Print and Publishing 3: 1995 z. 9 s. 6, 8. – G.
Borkowska: Klasycyzm na Kujawach i Pomorzu. Sycyna 1996 nr 24 s. 17 [bydgoskie
czasopismo „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”]. – E. Nowikiewicz: Bydgoskie
niemieckojęzyczne pisma periodyczne w latach 1815-1900. Kronika Bydgoska 18: 1996 s.
127-60. – J. Domasłowski: Bydgoskie reprinty. Filokartysta 3: 1997 nr 4 s. 18-20, il.
[wydawnictwo pocztówek w B.]. – M. Jeleniewski: Obrazki z B. B. 1997, s. 27-9 [Drukarnia
Gruenauera]. – J. Wenderlich: „Kalendarz Bydgoski”. Kalendarz Bydgoski 30: 1997 s. 11327. – C. Bednarski: Kolorowe i darmowe: bydgoskie drukarnie. Press 1998 nr 7 s. 66. – A.
Gębarowski: Pacjent wraca do zdrowia: Zakłady Graficzne im. KEN SA w B. Świat Druku
1998 nr 1 s. 64-7. – A. Główczewski: Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze. Rocznik
Kulturalny Kujaw i Pomorza 14: 1998 s. 104-7. – D. T. Lebioda: Trzy wydarzenia
wydawnicze ostatnich lat. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 14: 1998 s. 108-13
[edytorstwo w B.]. – T. Zaboklicki, A. Janicki: Jak feniks z popiołow... Rozm. A. Palacz.
Wydawca 1998 nr 4 s. 44, 46-7 [Zakłady Graficzne im. KEN SA]. – M. K. Jeleniewski: Prasa
bydgoska w dwudziestoleciu międzywojennym. Podstawy prawne. Powstanie i rozwój
dzienników. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 61-74. – P. Malendowicz: Prasa alternatywna w B.
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 35-41. – K.
Płomiński: „Wiarus” - gazeta Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1990-1999). Kronika
Bydgoska 21: 1999 s. 19-34. – H. Rozenkranc: 200-lecie? To już niedługo!: Zakłady
Graficzne im. KEN SA w B. Świat Druku 1999 nr 7/8 s. 60-3. – D. B. Rudnicki: Prasa
parafialna w B. (1989-1998). Kronika Bydgoska Tom specjalny (1999) s. 129-46. – A.
Janicki: Mały „Ikar” dla drukarza. Rozmowę przeprowadził A. Palacz. Wydawca 2000 nr 10
s. 6-11 [Zakłady Graficzne im. KEN]. – J. S. Nowakowski: Boska Pola i inni. Wwa 2000, s.
293-40 (Nie ma życia bez „Dziennika Bydgoskiego”). – A. Oleksiak: Pressinvest - nowa
drukarnia gazetowa. Poligrafika 52: 2000 nr 12 s. 52-3. – W. Trzeciakowski: Obraz kultury
niemieckiej w B. lat wojny i okupacji (1939-1945) w świetle dziennika „Deutsche
Rundschau”. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 192-224. – I. Zdrojewska: Autologic w Gazecie
Pomorskiej Media: szybciej, sprawniej i oszczędniej. Poligrafika 52: 2000 nr 3 s. 38-40. – J.
Długosz: Rozdział zamknięty bydgoskiej prasy. Kalendarz Bydgoski 34: 2001 s. 67-9
[czasopisma bydgoskie w latach 1945-50]. – A. Oleksiak: Tolek nowoczesna drukarnia
z tradycjami. Poligrafika 53: 2001 nr 8 s. 48-9. – H. Rolka: Zakłady Graficzne im. KEN.
Wydawca 2001 nr 2 s. 41-3, il. – M. Rozbicki: Nowy prezes w starej firmie. z ... nowym
prezesem Zakładów Graficznych im. KEN rozm. A. Palacz. Wydawca 2001 nr 9 s. 50-1. –
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu SBP w B. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski
2001 nr 2 s. 87-9. – Nowa strategia Prasowych Zakładów Graficznych SA w B. Poligrafika
54: 2002 nr 11 s. 32-3. Teatry: Z. Pietrzak: Sztuki wielkie i małe czyli o premierach teatru
bydgoskie. Pomorze 1958 nr 19 s. 6, il. – Z. Pietrzakówna: o ludziach wczorajszych
i dzisiejszych. Pomorze 1958 nr 23 s. 6, il. [repertuar teatru bydgoskiego]. – +A.
Kowalkowski: Teatr. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – J.
Niesiobędzki: Teatry B., Torunia i Grudziądza w powojennym trzydziestoleciu. =Roczn.
Kultur. Kujaw i Pomorza 9: 1975-76 s. 123-31. – J. Formanowicz: Historia Teatru Miejskiego
w B. w latach 1920-1939. Wwa 1978, 248 s. – +J. Formanowicz: Historia Teatru Miejskiego
w B. w latach 1920-1939. Wwa - P.- Toruń 1978.– R. Gerlach-Damaschke: Deutsche Bühne
Bromberg ehrte Kochanowski. Der Kulturwart 32: 1984, 156, s. 14-20. – I. Kuczyńska: Teatr
Popularny. [W:] Bydgoski ruch muzyczny w świetle „Gazety Bydgoskiej” w latach 19251928. B. 1926 [maszynopis pracy magisterskiej w Akademii Muzycznej im. F.
Nowowiejskiego w B.]. – Teatr Polski w B. Almanach sceny bydgoskiej 1920-1990. B. 1990.
– +Z. Mrozek: z tradycji teatralnych B. do 1918 roku. [W:] Kalendarz Bydgoski 26: 1993. –
B. Drewniak: Deutschsprachiges Theater in Polen zwischen 1933 und 1939. Exil 16: 1996, 1,
s. 59-73 [dot. m. in. B.]. Film, kina: +H. Holfer-Ozminski: Die anfange der Kinos in
Bromberg. Deutsche Rundschau 1941 nr 35. – Amfiteatr - kino w B. Architektura 1958 nr 11
s. 458-9, il., rys., Rés., Sod., Zsf s. 2-3 okł. – A. Bukolt: Wytwórnia „Polonia-Film”. Kal.
Bydg. 1991. – +A. Bukolt: Siedem etapów w dziejach bydgoskich kin. Kal. Bydg. 1993. – M.
Guzek: Początki bydgoskich kin (1908-1914). Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 73-84. – M.
Guzek: Początki bydgoskiej produkcji filmowej. [W:] Bydgoszcz. 650 lat praw miejskich.
Red. G. Maksymilian [et al.]. B. 1996, s. 244-51 [dot. lat 1920-30]. – M. Guzek: Bydgoskie
życie filmowe w latach 1914-1920. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 93-7. – M. Guzek: Kościół
a film w B. dwudziestolecia międzywojennego (1920-1939). Kronika Bydgoska T. specjalny
1999 s. 115-20. – +M. Guzek: Film dokumentalny w B. do 1939 r. Kronika Bydgoska 21:
2000. – M. Guzek: Filmowa B. 1896-1939. Toruń 2004, 183 s., il. Muzea: A. Malinowski:
Ekspertyza antropologiczna przepalonych kości ludzkich z wybranych popielnic ludności
kultury pomorskiej ze zbiorów muzeów w B. i Toruniu. FAP 21: 1970 s. 141-7. – B.
Janiszewska-Mincer: Zbiory historyczne z okresu 35-lecia PRL w Muzeum Okręgowym w B.
Kronika Bydgoska 6: 1974/75 s. 178-84. – Secesja. Rzemiosło artystyczne. Katalog zbiorów
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w B. Oprac. D. Sójkowska. B. 1996, 95
s., sum., Zsf. – D. Sójkowska: Bydgostiana w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 3: 1998 s. 2630. – J. Łoś, J. Łoś: Ochrona dziedzictwa archeologicznego w działalności Muzeum
Okręgowego w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 4: 1999 s. 89105. – A. Sudoł: Geneza, powstanie, idee i cele Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego.
Przegląd Bydgoski 10: 1999 s. 100-6. – J. Łoś: Łodzie dłubanki w zbiorach Muzeum
Okręgowego w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 5: 2000 s.
171-4. Kultura: +B. Łukaszewska: Życie kulturalne w pierwszych latach po wyzwoleniu.
[W:] B. w latach 1920-1970. B. 1972. – Z. Jędrzyński: Życie kulturalne. [W:] B. Historia,
teraźniejszość, przyszłość. Informator. B. 1979, s. 77-89. – +Kultura bydgoska 1945-1984.
Red. K. Kwaśniewska. B. 1984. – +Z. Mrozek: Życie kulturalno-społeczne, teatralne
i literackie B. w latach 1919-1939. Zarys dziejów. B. 1984. – +B. Janiszewska-Mincer:
Kultura w B. 1945-1949. B. 1988. – +F. Mincer: Kultura, nauka, szkolnictwo, teatr w latach
1466-1772. [W:] Historia B. T. 1: do 1920 roku. Wwa-P. 1991. Muzeum Okręgowe im. L.
Wyczółkowskiego: B. Janiszewska-Mincer: Sztandary PPR i PPS w zbiorach Muzeum
Okręgowego w B. Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 188-98. – J. Ciesielska: OIKOS '95.
Opowieść o domu, którego nie ma. Kwart. Artyst. 1995 nr 4 s. 126-8 [wystawa]. – B. Pietroń:
Dwa skarby z XV w. w zbiorach Muzeum Okręgowego w B. WNum. 1995 z. 1/2 s. 55-9, sum.
– W. Kuczkowski: Popielnice twarzowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w B. im. Leona
Wyczółkowskiego. B. 1997. J. Woźny, Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 319-21. – D.
Sójkowska: Bydgostiana w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 3 (1998) s. 26-30. – S.
Jasiński: Wystawa „Zero-61” w B. Prz. Artyst.-Lit. 1999 nr 5 s. 81-4. – J. Łoś, J. Łoś:
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w działalności Muzeum Okręgowego w B. Materiały
do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 4 (1999) s. 89-105. – L. Lechowicz:
Grupa Zero-61. Zapomniana tradycja lat sześćdziesiątych. Tekst również w jęz. ang.; tł. z pol.
L. Wiewiórkowski. Exit 1999 nr 2 s. 1954-9 [wystawa monograficzna w B.]. – J. Łoś: Łodzie
dłubanki w zbiorach Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w B. Materiały do
Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 5 (2000) s. 171-4. – D. Sójkowska: Roman
Stobiecki - bydgoski kolekcjoner. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy
i Regionu Z. 5 (2000) s. 48-59. Galerie: Fragmenty wystąpienia Leona Romanowa.
Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 4 s. 110-4 [otwarcie Niezależnej Galerii Nieistniejącej „Nie”
w B.]. Wystawy: M. Winter, B. Chmielewski: Bydgoski Oikos - 1994, 1995, 1996-1997.
Rzeźba Polska 7: 1994/95 s. 149-61. – K. Gruse, S. Stasiulewicz, Z. Zieliński, E. Urbańska:
Szkoła Bydgoska. Kwart. Artyst. 1995 nr 3 s. 93-100 [wystawy i akcje plastyczne w B.
i Toruniu]. – A. Adamski: Ślady, znaki, symbole. Tekst również w jęz. ang. Exit 1996 nr 1 s.
1154-5 [ekspozycja sztuki współczesnej prezentowana w B., Krośnie, Przemyślu
i Sandomierzu]. – Piotr Siemaszko: w każdym momencie. Topos 1996 nr 3 s. 80-2 [wystawa
grupy bydgoskich plastyków w B.]. – Z. Trześniowski: Artystyczne pogo Edwarda Dwurnika.
Prz. Artyst.-Lit. 1997 nr 6 s. 28-30 [wystawa w B.]. – Z. Jastrowski: Bez tytułu. Prz. Artyst.Lit. 1998 nr 5/6 s. 183-4 [IV Biennale Plastyki Bydgoskiej - wystawy]. – K. Jułga: Na drodze
do integracji. Prz. Artyst.-Lit. 1998 nr 5/6 s. 179-81 [IV Biennale Plastyki Bydgoskiej wystawy]. – A. Simińska: Trzy pytania - próba odpowiedzi. Prz. Artyst.-Lit. 1998 nr 5/6 s.
182-3 [IV Biennale Plastyki Bydgoskiej - wystawy]. – K. Starczak-Kozłowska: Rewiry ciszy.
Prz. Artyst.-Lit. 1999 nr 4 s. 45-50 [wystawa w B. - rysunek polski XX w.]. Plastyka: +B.
Janiszewska-Mincer: z tradycji plastyki bydgoskiej. [W:] Kalendarz Bydgoski 1981. B. 1981.
Instytut Bałtycki: M. Boduszyńska: Instytut Bałtycki. Odra 2: 1946 nr 41 s. 4-5 [działalność
wydawnicza]. – H. Hleb-Koszańska: Biblioteka Instytutu Bałtyckiego B. 1946, 4 s. – H. HlebKoszańska: Biblioteka Instytutu Bałtyckiego Jantar 4: 1946 z. 2 s. 113-6. – H. HlebKoszańska: o Bibliotece Instytutu Bałtyckiego. Bibliotekarz 13: 1946 nr 10 s. 214-5. – A.
Bukowski: B. Instytut Bałtycki. KH 1947. – W. Górkowa: Biblioteka Instytutu Bałtyckiego.
Dziennik Bałtycki 1947 nr 115 s. 3. – Żel: Odbudowa Instytutu Bałtyckiego. Słowo
Powszechne 1947 nr 41. – A. Bukowski: Instytut Bałtycki w latach 1947 i 1948. KH 56: 1948
z. 3-4 s. 558-60. – =A. Bukowski: 40-lecie Instytutu Bałtyckiego. (Z przemówienia
wygłoszonego na uroczystym posiedzeniu Instytutu Bałtyckiego w dniu 31 marca 1965 roku).
Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1966 zeszyt specjalny s. 1-6. – =A. Bukowski: Instytut
Bałtycki. Jego przeszłość i obecne zadania. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1966 zeszyt
specjalny s. 20-7. – =S. Potocki: z działalności Instytutu Bałtyckiego. Gdańskie Zeszyty
Humanistyczne 9: 1966 nr 14: Prace Pomorzoznawcze s. 229-32. – J. Borowik:
Doświadczenia Instytutu Bałtyckiego w zwalczaniu rewizjonizmu niemieckiego na terenie
międzynarodowym. Prelekcja wygłoszona w dniu 31 marca 1965 r. w restytuowanym
Instytucie Bałtyckim z okazji 40 rocznicy jego założenia. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego.
Zeszyt specjalny 1966 s. 7-19. – S. Potocki: Instytut Bałtycki w opinii Theodora Oberländera.
Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 8: 1971 z. 14 s. 49-59. – =S. Potocki: Instytut Bałtycki
i studia skandynawistyczne w Polsce. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 18: 1975 nr 22 s. 1325. – J. Gajek: Badania kulturoznawcze Instytutu Bałtyckiego. Komunikaty Instytutu
Bałtyckiego 13/14: 1976/77 z. 24/25 s. 19-32. – S. Potocki: Kierunki działalności Instytutu
Bałtyckiego w latach 1964-1976. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 13/14 : 1976/77 z. 24/25
s. 5-18. – S. Potocki: 50-lecie Instytutu Bałtyckiego. Nauka Polska 25: 1977 nr 11/12 s. 8397. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe: T. Esman: Rodowód Bydgoskiego Tow.
Naukowego. Pomorze 5: 1959 nr 3 s. 3 i 6 [utworzone 3 V 1957 r.]. – J. Małecki: o powstaniu
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i jego zadaniach. Bydgostiana 1: 1959-61 s. 9-14. – J.
Małecki: Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego za lata 19591960, złożone przez ... na Walnym Zebraniu w dniu 2 marca 1961 r. Bydgostiana 1: 1959-61
s. 65-76. – Statut Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgostiana 1: 1959-61 s. 39-48. –
A. Szwalbe: Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1961
złożone przez ... na Walnym Zebraniu w dniu 9 maja 1962 r. Bydgostiana 1: 1959-61 s. 77-86.
– +M. Feld: Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1962.
Bydgostiana 2: 1962-3. – +M. Feld: Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego za rok 1962. Bydgostiana 2: 1962-3. – +W. Jastrzębski: Powstanie Pracowni
Historycznej przy Bydgoskim Towarzystwie Naukowym. Bydgostiana 2: 1962-3. – E.
Szmańda: Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1964.
z uwzględnieniem wyników całej drugiej kadencji Zarządu (1962-1965). Bydgostiana 3:
1964-66 s. 61-74. – E. Szmańda: Sprawozdanie [z działalności BTN za lata 1964-66].
Bydgostiana 3: 1964-66 s. 61-96. – E. Szmańda: Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego
Towarzystwa Naukowego za rok 1965. Bydgostiana 3: 1964-66 s. 75-84. – E. Szmańda:
Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1966.
Bydgostiana 3: 1964-66 s. 85-96. – Sprawozdanie z działalności Bydgoskiego Towarzystwa
naukowego za lata 1967-1968 z uwzględnieniem trzeciej kadencji zarządu (1965-1969).
Bydgostiana 4: 1967/68. – Ważniejsza literatura [dotycząca] Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego. Bydgostiana 5: 1968/69 s. 134-6. – J. Wiśniowski: Działalność wydawnicza
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgostiana 5: 1968/69 s. 28-34. – Wydawnictwa
Wydziału Nauk Humanistycznych BTN. [W:] Dzieje B. Calendarium. B. 1968, s. 185-7. – A.
Wieluński: w B. nauka. Argumenty 15: 1971 nr 28 s. 7 [działalność Bydgoskiego
Towarzystwa Naukowego]. – H. Bednarski: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (1959-1979).
Studium historyczno-socjologiczne. B. 1979, 133 s., bibliogr. R: S. Michalski, Kultura
i Społeczeństwo 24: 1980 nr 3/4 s. 335-7. – H. Bednarski: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
1959-1979. Nauka Polska 28: 1980 nr 5 s. 77-87. – E. Gołaszewska-Bannach: Bibliografia
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgostiana 1980/85 nr 10 s. 99-104. – D. Muzolf:
Działalność wydawnicza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgostiana 1980-85 nr 10
s. 68-70. – E. Fryckowski: 15 lat działalności Komisji Filozofii i Socjologii Bydgoskiego
Towarzystwa Naukowego (1969-1984). Ruch Filozoficzny 45: 1988 nr 1 s. 21-31. Biblioteka
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego: E. Gołaszewska-Banach: Biblioteka Bydgoskiego
Towarzystwa Naukowego. Bydgostiana 1959/79 nr 9 s. 96-105, tabl. – E. GołaszewskaBanach: Biblioteka Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgostiana 1980-85 nr 10 s. 716. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne: W. Jankowerny: Wydano staraniem
KPTK. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 18 s. 8 [działalność wydawnicza]. – +KujawskoPomorskie Towarzystwo Kulturalne w B. 1961-1986. B. 1986. – S. Kwiatkowski:
Regionalizm a samorząd terytorialny w kulturze. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 14:
1998 s. 30-4 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy: z życia Towarzystwa
Miłośników Miasta B. Kronika Bydgoska 2: 1964/65 s. 169-76. – E. Szmańda: Sprawozdanie
z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta B. za rok 19741. Kronika Bydgoska 5:
1971/73 s. 259-65. – M. Koperczukowa: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa
Miłośników Miasta B. za rok 1972. Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 266-70. – M.
Koperczukowa: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta B. za rok
1973. Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 271-4. – A. Wilk: Działalność kulturalno-oświatowa
Towarzystwa Miłośników Miasta B. w latach 1923-1980. Kronika Bydgoska 7: 1986 –
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta B. za rok 1991. Kronika
Bydgoska 13: 1991 s. 349-50. – M. Maliszewska: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa
Miłośników Miasta B. za rok 1992. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 415-8. – Sprawozdanie
z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta B. za rok 1993. Kronika Bydgoska 15: 1993 s.
357-60. – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Miasta B. za 1995 rok.
Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 341-4. – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa
Miłośników Miasta B. za 1996 rok. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 391-5. – J. Derenda: 80 lat
Towarzystwa Miłośników Miasta B. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 11-2 s. 25. – A.
Szarapka: Działalność muzyczna Towarzystwa Miłośników Miasta B. w latach 1923-2003.
[W:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 225-35,
il. Dni Bydgoszczy - organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy:
H. Kaczmarczyk: Dni B. -1973. Kalendarz Bydgoski 1974 s. 65-7. – H. Kaczmarczyk: Dni B.
Kalendarz Bydgoski 1975 s. 78-9. – H. Kaczmarczyk: Dni B. Kalendarz Bydgoski 1976 s. 324. – H. Kaczmarczyk: Dni B. 1976 r. Kalendarz Bydgoski 1977 s. 81-2. – Dni B. 1977.
Kalendarz Bydgoski 1978 s. 25-6. – z „Dni B. 1977”. Festyn dla stu tysięcy. Kalendarz
Bydgoski 1978 s. 27-30. – M. Koperczuk: Dni B. 1978 r. Kalendarz Bydgoski 1979 s. 45-7. –
A. Lubaczewska: Dni B. - 79. Kalendarz Bydgoski 1980 s. 31-6. – A. Lubaczewska: Dni B. 80. Kalendarz Bydgoski 1981 s. 16-20. – Dni B. - 81. Kalendarz Bydgoski 1982 s. 34-6. – A.
Jarocińska-Wilk: Dni B. - 84. Kalendarz Bydgoski 1985 s. 22-4. – A. Jarocińska-Wilk: Dni B.
- 85. Kalendarz Bydgoski 1987 s. 131-5. – A. Wilk: Dni B. - 86. Kalendarz Bydgoski 1988 s.
157-60. – A. Wilk: o „Dniach B.” 1987. Kalendarz Bydgoski 1989 s. 108-9. – A. Wilk: Te Dni
podobały się... Kalendarz Bydgoski 1990 s. 130-2. Towarzystwa lekarskie: Balcar-Baroń, M.
Czerwionka-Szaflarska, G. Swincow: 50 lat Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego (1954-2004). [W:] Historia towarzystw lekarskich w regionie kujawskopomorskim. Praca zbior. pod red. Z. Mackiewicza. B. 2006, s. 33-40, il. – A. Dziedziczko:
Historia Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Oddziału Bydgoskiego. [W:] Historia
towarzystw lekarskich w regionie kujawsko-pomorskim. Praca zbior. pod red. Z.
Mackiewicza. B. 2006, s. 47-55, il. – Z. Mackiewicz, W. Zegarski: Historia Towarzystwa
Chirurgów Polskich. Oddział Bydgosko-Toruński. [W:] Historia towarzystw lekarskich
w regionie kujawsko-pomorskim. Praca zbior. pod red. Z. Mackiewicza. B. 2006, s. 56-64, il.
– E. Nartowicz: Kilka refleksji na marginesie półwiecza działań Bydgosko-Toruńskiego
Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich. [W:] Historia towarzystw lekarskich w regionie
kujawsko-pomorskim. Praca zbior. pod red. Z. Mackiewicza. B. 2006, s. 41-6, il. – Cz.
Stachowiak-Nowicka, P. Janik: Historia Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego. [W:]
Historia towarzystw lekarskich w regionie kujawsko-pomorskim. Praca zbior. pod red. Z.
Mackiewicza. B. 2006, s. 27-32, il. Inne towarzystwa: G. Ohlhoff: Die Deutsche
Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu Bromberg. Westpreussisches Jahrbuch 13: 1963
s. 15-22. [działalność w l. 1902-1945]. – Z. Mrozek: z dziejów towarzystw kulturalnooświatowych, artystycznych i naukowych B. w okresie międzywojennym. (Próba
rekonesansu). Kronika Bydgoska 6: 1974/75 s. 133-45. – A. Perlińska: Akta Niemieckiego
Towarzystwa Sztuki i Wiedzy w B. Zawartość i problematyka badawcza. Kronika Bydgoska
15: 1993 s. 135-45. – W. Berka: Formy kształcenia zawodowego. Rozm. przepr. Marta
Ziółkowska-Sobecka. Szk. Zawod. 1999 nr 2 s. 35-40 [Oddział Regionalnego Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w B.]. – J. Umiński: Katolickie Towarzystwa Robotników Polskich
w B. w latach 1892-1939. Kronika Bydgoska Tom spec. (1999) s. 91-114. Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”: A. Bogucki: Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w B. w latach 1886-1939 (cz. 1). Kronika Bydgoska 10: 1990 s. 66-99; (cz. 2) Kronika
Bydgoska 11: 1991 s. 123-60. – +Uroczystość Poświęcenia i Przekazania Sztandaru
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II B.-Fordon w dniu 5 czerwca 1992. B. 1992. – A.
Bogucki: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989-1993. B. 1993, 20 s.
[m. in. o B.]. – +A. Bogucki: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939. B.
- Fordon 1997. – A. Bogucki: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
w latach 1993-1997. B.1997, 76 s., il. R.: R. Mikczyński, Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 3467. – +Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego B. 2000 w dniach 2.-4.VI.2000 r. oraz udział
Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r. B.
2000. – K. Popek: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w B. 1989-2000. B. 2002. – A.
Bogucki: Prezydent RP Ryszard Kaczorowski wśród bydgoskich sokołów. [W:] z dziejów
Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu. Pod red. M. Szczerbińskiego i T. Wolszy. Gorzów
Wlkp. 2003, s. 543-4. – +H. Rogowska: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II B.-Fordon
1923-2003. B. 2003. – +Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002-2004.
Pod red. A. Boguckiego. B. 2004. Organizacje: G. Kalinowska: Związek Sybiraków w B.
Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 285-7. Stowarzyszenia: A. Perlińska: Stowarzyszenie
Techników Polskich w B. (1921-1939). Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 222-35. – A. Perlińska:
Bydgoski Dom Technika. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 292-301 [Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT]. Związki zawodowe: 60 lat Związku Zawodowego
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego, Zarząd Okręgu w B. 19061966. B. 1966, 37 s. Bractwo Łuczników: B. Rogalski: Przyczynek do dziejów Bractwa
Łuczników w B. w XVI wieku. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 117-26. Społeczeństwo: J.
Kutta: Społeczeństwo miasta B. w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska T. 12-14. Historia
kultury: W. Maas: Kulturbild von Bromberg vor 130 Jahren. Westpreussen-Jahrbuch 12:
1962, s. 59-61. – B. Janiszewska-Mincer: Dzieje kultury bydgoskiej w świetle
dotychczasowej literatury. Cz. 1 - do 1920 roku. Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia
Pedagogiczne. Z. 5: z problemów pedagogiki pracy kulturalno-oświatowej. 1979 s. 172-204,
rés., Zsf. – +B. Janiszewska-Mincer: Kultura w B. (1945-1949). B. 1988. – F. Mincer:
Kultura, nauka i szkolnictwo w latach 1466-1772. [W:] Historia B. Pod red. M. Biskupa. T. 1:
Do roku 1920. Wwa 1991, s. 258-324, il. – +Z. Mrozek: Polska kultura i sztuka w B. w latach
1920-1939. [W:] Historia B. T. 2 cz. 1: 1920-1939. Pod red. nauk. M. Biskupa. B. 1999.
Historia nauki: K. Kubik: B. - młody ośrodek naukowy. Nauka Polska 29: 1981 nr 7/8 s.
101-11. – K. Maciaczyk: Społeczny ruch naukowy w B. w okresie międzywojennym. Kronika
Bydgoska 18: 1996 s. 98-113. – R. Sudziński: Rozwój badań nad historią najnowszą
w ośrodkach naukowych Polski Północnej (1945-1995). [W:] Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Seria Historyczna. 5 (1997) s. 93-117 [m. in. w B.].
Historia sztuki: Kunstschau der Stadt Bromberg. Neuerwerbungen Malerei u. Plastik.
Hindenburgschule. (Bromberg 1944), 5 k. – +J. Kozanecki: Zabytki architektury starego
miasta. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – K. Borucki: Pomniki
w B. zniszczone przez okupanta w latach 1939-1945. Prace BTN Seria D Nr 3: Prace Komisji
Sztuki. 1: 1965 s. 43-51, il. – J. Żurawski: Miecz ceremonialny bydgoskiej ławy sądowej
z 1672 r. i klejnot Bractwa Kurkowego w B. z 1698 r. Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 199204. Sztuka użytkowa: Ł. Dominiak: Gotycki kafel piecowy z ulicy Grodzkiej w B. Kronika
Bydgoska 21: 1999 s. 177-80. Historia literatury, życie literackie: Z. Mrozek: Literatura
bydgoska w latach 1986-1988. Kronika Bydgoska 10: 1986/88 s. 303-12. – E. Piechocka:
o literaturze bydgoskiej po roku 1945. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 302-12. – H. Dubowik:
Prozaicy bydgosko-toruńscy po 1945 r. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 307-11. – A.
Sucharska: B. literacka lat dziewięćdziesiątych. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 14:
1998 s. 67-74. – M. Jankowiak: Refleksje o bydgoskim regionie literackim. Metafora Nr
39/40: 1999 s. 152-9. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 99-103 [stanowiska
archeologiczne]. – S. R.: Cenne odkrycie w podziemiach kościoła Klarysek w B. Kultura
i Sztuka 1950 nr 36 [wykopanie grobu skrzynkowego]. – Tabaczyński, s. 18. – Cz. Potemski:
Stanowiska archeologiczne odkryte w B. w latach 1960-1963. Bydgostiana 2: 1962-3 s. 35-8.
– J. Powierski: z najdawniejszych dziejów B. Wydarzenia z lat 1238-1239. Bydgostiana 3:
1964-6 s. 7-17. – G. Wilke, Cz. Potemski: Źródła archeologiczne do studiów nad
osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu B. i powiatu bydgoskiego. Część pierwsza.
=Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Seria C. Nr 10:
Prace Komisji Historii 7: 1970 s. 5-39. – Cz. Potemski: Badania ratownicze na cmentarzysku
kultury łużyckiej w B. przy ul. Przemysłowej. [W:] Komunikaty Archeologiczne. B. 1978, s.
35-9. – W. Stoczkowski: Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne
z okolic B. [W:] Komunikaty Archeologiczne. Badania wykopaliskowe na terenie
województwa bydgoskiego w latach 1973-1979. B. 1982, s. 5-79, tabl. – +J. Zegarliński: B.
w świetle badań archeologicznych. Informator wystawy. B. 1985. – J. Woźny: Najstarsze
osadnictwo ludzkie z terenu B. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 201-4. – B. ŚwiątkiewiczSiekierska: Naczynia ceramiczne z bydgoskiej latryny. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 17-21
[XIV - poł. XVI w.].. – J. Woźny: Środkowa epoka kamienia w kotlinie Bydgoszczy. Kronika
Bydgoska 14: 1992 s. 281-4. – J. Woźny: Kompleks osadniczy z epoki kamienia w B. - Pałczu
(stan. 122, 123, 126). Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 127-36. – E. Dygaszewicz: B.
przedlokacyjna i lokacyjna w świetle nadzorów i archeologicznych badań ratowniczych.
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 1: 1996 s. 7-13. – R.
Tomaszewski: Wczesnośredniowieczny pacior bursztynowy z B. na tle innych znalezisk tego
typu z terenu ziem polskich. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 1:
1996 s. 24-8. – J. Woźny: Fajki ceramiczne z badań archeologicznych staromiejskiego
centrum B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 299-304. – J. Woźny: Osiemnastowieczne fajki
gliniane z B. Możliwości i ograniczenia interpretacji źródła. Streszcz. w jęz. niem. KHKM 47:
1999 nr 3/4 s. 445-50, Zsf. – J. Woźny: Odkrycie XVII-wiecznej kamionki siegburskiej na
Starym Mieście w B. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 121-3. – W. Siwiak: XVIII-wieczne
butelki z ul. Pod Blankami w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
Z. 7 (2002) s. 22-32. – J. Woźny: Pierwsze znaleziska kamionki siegsburskiej ze Starego
Miasta w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 7 (2002) s. 216-8.
– M. Zabłocki: Militaria ze średniowiecznej B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy i Regionu Z. 7 (2002) s. 15-21. Osadnictwo wczesnośredniowieczne: Z. Guldon,
J. Powierski: Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku. Wwa
1974, s. 26 i następne, 74 i następne. – +B. Śliwiński: Pogranicze kujawsko-pomorskie w XIIXIII wieku. z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296. Wwa - P. 1989.
– E. Dygaszewicz: B. przedlokacyjna i lokacyjna w świetle nadzorów i archeologicznych
badań ratowniczych. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 1: 1996
s. 7-13. Antropologia: J. Piontek, R. Kozłowski: Bydgoska młodzież męska sprzed około 100
lat w świetle antropologii. [W] Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria A. 14:1970, s. 8799. Kasztelania bydgoska: A. Bogucki: Kasztelanie nad dolną Brdą w XII i XIII wieku. RH
62: 1996 s. 89-112, Zsf. [kasztelanie wyszogrodzka i bydgoska]. Demografia: Z. Guldon:
Zaludnienie B. w XVI-XVIII wieku. Prace BTN Seria C. Nr 3: Prace Komisji Historii. 2:
1964 s. 99-126. – K. Sienkiewicz: Urodzenia w B. w latach 1921-1970. AUNC Nauki
humanistyczno-społeczne. Z. 79: Ekonomia. 5: 1976 s. 97-113. – +J. Kutta: Społeczeństwo B.
w latach 1920-1939 (cz. 1). Kronika Bydgoska 12: 1990. – J. Kutta: Społeczeństwo B.
w latach 1920-1939 (cz. 2). Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 67-87. – J. Kutta: Społeczeństwo
B. w latach 1920-1939 (cz. 3). Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 121-35. Etnografia: L. Malicki:
Sztuka ludowa u bydgoskich sąsiadów. Litery 4: 1965 nr 1 s. 8, il. [wystawa]. Genealogia: M.
Dereszyńska-Romaniuk: Materiały do badań genealogicznych w zasobie Archiwum
Państwowego w B. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 191-6. Heraldyka: M. Gumowski: Herby
miast polskich. Wwa 1960, s. 143. Sfragistyka: W. Garbaczewski: Średniowieczne pieczęcie
z bydgoskiego Archiwum Państwowego. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 181-90.
Numizmatyka, mennica: L. Różdżyński: Bydgoska mennica. Ilustrowany Kurier Polski
1946 nr 108; Komunikaty Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego 1948 nr 1. – Medal
na 600-lecie B. Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 21: 1940-8 s. 146; Komunikaty
Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego 1948 nr 1. – +Medalion na zajecie B. przez
Niemców w 1939 r. Komunikaty Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego 1948 nr 2. –
Hensel: Studia. T. 1, s. 99, 102-3. – Z.: Cenny skarb numizmatyczny znaleziono w B. Gazeta
Pomorska 1951 nr 48; Komunikaty Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego 1951 nr 1
s. 11 [dot. monet starożytnych]. – Gumowski - skarby, s. 16. – +M. Gumowski: Mennica
bydgoska. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 58: 1953 z. 2. R.: A. Wędzki,
SiMDW 2: 1956 z. 2 s. 475-6. – M. Gumowski: Mennica bydgoska. Toruń 1955, 291 s. [lata
1594-1683]. R: J. Gerlach, KH 63: 1956 nr 2 s. 159-61; M. Borzestowski, ZH 1957 z. 1/3 s.
141-5; A. Wędzki, SiMDW 2: 1957 z. 2 s. 475-6. – Tabaczyński, s. 18, 31 [skarby srebrne
wczesnośredniowieczne]. – B. Skarb monet krzyżackich. Słowo Powszechne 1955 18/19 VI.
Przedruk: WNum. 1959 s. 102. – Slaski - Tabaczyński, s. 14-6. – [T. Kałkowski]: Bony
wojenne miast polskich z lat 1914-1923. Numizmatyk Krakowski 1961 s. 81-4; 1962 s. 93-4,
98, 100, 103, 110, 113 [m. in. z terenu województwa bydgoskiego]. – =R. Kuczma: Monety
polskie. Wystawa [w B.] kwiecień - październik 1961. [B. 1961], 8 k. nlb. – R. Kuczma,
WNum. 10: 1966 s. 123-4. – Inwentarz mennicy bydgoskiej z 1702 r. [Oprac.] J.
Waluszewska. Prace Komisji Historii. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. [Nr] 3: Wydział
Nauk Humanistycznych. Seria C. Nr 4: 1966 s. 125-34, sum. – M. Męclewska: Materiały do
inwentaryzacji znalezisk monet krzyżackich. WNum. 12: 1968 s. 203-4. – IPSW T. 1, pozycje
10-2. – R. Kiersnowski, WNum. 17: 1973 s. 195. – R. Kabaciński: Nieznany opis mennicy
bydgoskiej z 1672 r. WNum. 19: 1975 z. 3 s. 165-9. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. – B.
Pietroń, Sprawozdania Numizmatyczne 1985 s. 14. – B. Pietroń, Sprawozdania
Numizmatyczne 1986 nr 11. – A. Musiałowski, PMMAEŁ Seria Num. i Kons. 9: 1989 s. 182.
– J. Woźny: Kafle z badań archeologicznych w 1993 r. na terenie dawnej mennicy bydgoskiej.
Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 111-7 [XVII w.]. – +I. Borowczak: Przedsiębiorcy menniczy
w B. - próba syntezy. [W:] 400-lecie mennicy bydgoskiej 1594-1994. B. 1994. – A.
Musiałowski: Udział monet z mennicy bydgoskiej w obrocie pieniężnym XVII wieku na
przykładzie półtoraków. [W:] 400-lecie mennicy bydgoskiej 1594-1994. B. 1994, s. 43-9. – J.
Woźny: „400-lecie [Czterechsetlecie] mennicy bydgoskiej 1594-1994”. Sesja naukowa w B.,
23-24 IX 1994 r. KHKM 1995 nr 2 s. 308-10. – B. Pietroń: Dwa skarby z XV w. w zbiorach
Muzeum Okręgowego w B. Streszcz. w jęz. ang. WNum. 1995 z. 1/2 s. 55-59. – Bydgoskie
wiadomości numizmatyczne. w 60-lecie Bydgoskiego Towarzystwa Numizmatycznego 19351995. Oprac. W. Kabaj. B. 1996, 184 s. [Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im.
Stanisława Niewiteckiego w B.]. – B. Pietroń: Inwentarz mennicy bydgoskiej z 6 sierpnia
1684 r. WNum. 1996 z. 3/4 s. 173-80, sum. – Znaleziska monet, s. 90-2. – W. Garbaczewski:
Bony miasta B. z lat 1914-1920. Biuletyn Numizmatyczny 2000 nr 4 s. 49-58. – W.
Garbaczewski: Monety bite w mennicy bydgoskiej. Ikonografia i miejsce w sztuce polskiej
doby manieryzmu i baroku. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 5:
2000 s. 13-30. – W. Garbaczewski: Pieniądz namiastkowy wydawany przez Magistrat miasta
B. w latach 1914-1920. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 124-82. – I. Borowczak: Mennica
bydgoska. Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 36-7, il. – W. Garbazcewski: „Mennica
bydgoska” Mariana Gumowskiego - pół wieku później. [W:] M. Gumowski. Mennica
bydgoska (reedycja wydania z 1955 r.). B. 2005, s. 11-4. – M. Hlebionek: „Bydgoskie”
stemple mennicze w zbiorach archiwum w Jihlavie. [W:] Dzieje pieniądza i bankowości
regionu kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy badań. Pod red. W. Garbaczewskiego i R.
Kabacińskiego. B. 2006, s. 63-5. – B. Pietroń: Nieznany inwentarz mennicy bydgoskiej z 24
października 1684 r. [W:] Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego.
Stan i perspektywy badań. Pod red. W. Garbaczewskiego i R. Kabacińskiego. B. 2006, s. 5162. – W. Siwiak: Depozyty pieniężne bydgoszczan czasu wojny i morowego powietrza (XVII
w.). [W:] Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy
badań. Pod red. W. Garbaczewskiego i R. Kabacińskiego. B. 2006, s. 67-75. – M. Widawski:
o mennicach koronnych Władysława IV. [W:] Dzieje pieniądza i bankowości regionu
kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy badań. Pod red. W. Garbaczewskiego i R.
Kabacińskiego. B. 2006, s. 43-9, il. – W. Siwak: Sprawy pieniężne w testamentach
i inwentarzach pośmiertnych mieszczan bydgoskich z XVI-XVII wieku. [W:] Pieniądz i banki
w Wielkopolsce. Pod red. W. Garbaczewskiego i R. Macyry. P. 2009, s. 143-60. Skarb przy
ul. Kujawskiej zdeponowany po 1367 r., znaleziony w 1922 r.: Skarby średniowieczne
Wielkopolski, s. 50. Skarb przy ul. Marszałka Focha 32 ukryty po 1393 r., znaleziony
w 1955 r.: Skarby średniowieczne Wielkopolski, s. 52. Banki: K. Bartowski: Historia
i architektura wybranych instytucji finansowych B., Torunia i Włocławka. [W:] Dzieje
pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy badań. Pod red.
W. Garbaczewskiego i R. Kabacińskiego. B. 2006, s. 177-81, 186-92, il. – D. BręczewskaKulesza, A. Wysocka: Historia i architektura gmachu NBP w B. [W:] Dzieje pieniądza
i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy badań. Pod red. W.
Garbaczewskiego i R. Kabacińskiego. B. 2006, s. 165-75, il. – W. Garbaczewski:
Towarzystwo Rabatowo-Oszczędnościowe Powszechnego Użytku w B. (1904-1920). [W:]
Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy badań.
Pod red. W. Garbaczewskiego i R. Kabacińskiego. B. 2006, s. 215-27, il. – M. Romaniuk:
Deutsche Volksbank w B. [W:] Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawskopomorskiego. Stan i perspektywy badań. Pod red. W. Garbaczewskiego i R. Kabacińskiego.
B. 2006, s. 135-49, il. Kościół parafialny p.w. śś. Mikołaja i Marcina - źródła: O. Firchau:
Parochia Bidgostiensis. Werden und Wachsen von Bromberg und umliegenden Dörfern im
17. und 18. Jahrhundert; Untersuchungen und Darstellungen nach den Kirchenbüchern der
Kath. St. Martini- und Nikolai-Kirche von Bromberg im östlichen Netzedistrikt. Quellenband
1-2. Bad Salzuflen 1969-1976. Bd. 1: Libri copulatorum 1735-1772, 221 k.; Bd. 2: Libri
baptisatorum 1706-1772; Lief. 1: Civitas Bidgostia, 254 s. – =Parochia Bidgostiensis. Werden
und Wachsen von Bromberg und den umliegenden Dörfern in 17. und 18. Jahrhunderts.
Untersuchungen und Darstellungen nach den Kirchenbüchern der Kath. St. Martini- und
Nikolai- Kirche von Bromberg im östlichen Netze-distrikt. 2. Quellenband 2. Teil: (libri
baptisatorum 1706-1772). Lieferung 1: Civitas Bidgostia-Stadt Bromberg - miasto B. Von. O.
Firschau. Bad Salzuflen (Lippe) 1976, 254 s. Kościół parafialny (farny) p.w. śś. Mikołaja
i Marcina i otoczenie [figura św. Jana Nepomucena]: +G. Chmarzyński: Fara bydgoska.
Arkona 67, 1946. – SzSP - Architektura, s. 352, il. 78. – +R. Nielubszyc: Jan Gotfryd
Schlaubitz - gdański złotnik XVIII wieku. BHSz 38: 1976. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 5-12, il. 12-8,
27, 57-61, 79, 86, 94, 97, 102-3, 109, 113, 119, 123, 132-4, 139, 152-3, 155, 185-6, 191-2,
197, 204, 206, 211, 225-6, 237-9. – D. Markowski: Przyczynek do badań nad obrazem
„Madonna z różą” z kościoła farnego w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy
i Regionu Z. 1 (1996) s. 44-51. – A. Wysocka: Witraże z prezbiterium kościoła farnego w B.
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 3: 1998 s. 105-10 [z lat 1952-54].
– L. Łbik: Gotycki obraz Matki Boskiej z Różą z bydgoskiej Fary. Kronika Bydgoska T. spec.
(1999) s. 149-67 [1 poł. XVI w.]. – J. Maciejewski: Recepcja kultu Świętego Mikołaja w B.
na tle początków tamtejszej parafii farnej. Kronika Bydgoska T. spec.: 1999 s. 50-6. – K.
Śmigiel: z dziejów obrazu i kultu Matki Pięknej Miłości w kościele kolegiackim (farnym)
w B. Kronika Bydgoska Tom spec.: 1999 s. 57-66. – L. Łbik: Gotycki obraz Matki Boskiej
z Różą z bydgoskiej Fary. Streszcz. w jęz. ang. Peregrinus Cracoviensis Z. 8: 2000 s. 183204, sum. – D. Markowski: Gotycki obraz „Madonna z różą” z kościoła konkatedralnego w B.
- ikonografia, historia, technika. Streszcz. w jęz. ang. Acta UNC, Zabytkozn. Z. 32 (2002) s.
67-108. – M. Żuławnik: Bydgoska katedra. Spotkania z Zabytkami 2004 nr 7 s. 20-2, il.
Konkatedra: J. Nepomucen: Konkatedra Archidiecezji Gnieźnieńskiej sanktuarium Matki
Bożej Pięknej Miłości w B. (Fara). B. 2000, 79 s., tabl., il. Zespół poklasztorny
bernardynów [kościół garnionowy p.w. św. Jerzego, klasztor]: (kaz): Skarb bydgoskich
Bernardynów. Życie Katolickie 1959 nr 32 s. 6, il. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 12-4, il. 19-23, 75,
170. – K. Adamczyk: Zbiory bernardynów bydgoskich w Bibliotece Kórnickiej PAN.
Przegląd Bydgoski 7: 1996 s. 104-10. Zespół poklasztorny klarysek [kościół fil. p.w.
Wniebowzięcia NPM, dawny klasztor p.w. Ducha Świętego - obecnie Muzeum im. Leona
Wyczółkowskiego]: A. Bartoszyńska-Potemska: Dzieje i architektura kościoła i klasztoru
klarysek w B. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego. Seria D. Nr 3: Prace Komisji Sztuki. [Nr] 1: 1965 s. 5-42. – KZSzt T. 11 z. 3, s.
15-9, il. 24, 26, 54, 99-101, 147, 183, 223, 227. – H. Wyczawski: Klasztory bernardyńskie
w Polsce w jej granicach historycznych. Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 504-5. – M.
Borkowska OSB: Księga metrykalna bydgoskiego klasztoru. NP 73: 1990 s. 307-14. – M.
Borkowska OSB: Prozopografia polskich zakonów żeńskich. NP 73: 1990 s. 315-24. – A.
Jankowski: Kościół Klarysek pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w B.
Kronika Bydgoska T. spec. (1999) s. 67-80 [XVI-XX w.]. – M. Borkowska OSB: Leksykon
zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. Tom 1: Polska Zachodnia i Północna. Wwa 2004,
s. 140-51. Kościół parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła i parafia: KZSzt T. 11 z.
3, s. 19. – 50 lat Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w B. 19461996. Zespół red. M. Ratajczak, F. i E. Bajkowscy, E. i R. Gwardzik, H. Kaczmarek, M.
Mrówczyński, E. Szczepański, Z. i J. Śmieszek, B. Weber. B. 1996, 107 s., il., tabl. z treści:
Szkic historyczny kościoła s. 17-9; Księża proboszczowie s. 20-6; Ważniejsze wydarzenia
w dziejach parafii s. 27-35; Księża wikariusze parafii s. 52-6; Wspomnienia kapłanów s. 5764; Działalność zgromadzeń zakonnych na terenie parafii s. 65-9; Zasłużeni dla parafii s. 747; Szkoły na terenie parafii s. 82-4. – W. Garbaczewski: Przedstawienie ośmiu godzin
kanonicznych na polichromii kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w B. Materiały do
Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 3: 1998 s. 111-21. Kościół jezuitów p.w.
św. Andrzeja Boboli [poewangelicki]: KZSzt T. 11 z. 3, s. 19-20. Kościół parafialny p.w.
Św. Trójcy i plebania: M. Skonieczny: Kościół Świętej Trójcy w B. z perspektywy 50-lecia.
Przew. Kat. 52: 1962 s. 376-7. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 20. – +W. Kotowski: Dzieje kościoła
i parafii św. Trójcy w B. Studia Gnesnensia 7: 1982/83. Kościół parafialny p.w. Serca
Jezusa: KZSzt T. 11 z. 3, s. 20. Zespół bazyliki p.w. św. Wincentego a Paulo i klasztoru
misjonarzy: Z. Sroka: z dziejów parafii i kościoła Św. Wincentego a Paulo w B. (1924-1975).
NP 53: 1980 s. 133-272, 20 tabl. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 20. Kościół św. Idziego: B. Rogalski:
Nie rozwiązana „zagadka” architektury średniowiecznego kościoła św. Idziego w B. Kronika
Bydgoska 20: 1998 s. 319-34. – Z. Zyglewski: Bydgoski kościół św. Idziego w świetle źródeł
ikonograficznych i kartograficznych. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 146-75. Kościół i parafia
Matki Bożej Fatimskiej na Wyżynach: Z. Jarkiewicz: Wstęp do historii parafii Matki Bożej
Fatimskiej na bydgoskich Wyżynach. Kronika Bydgoska T. spec. 1999 s. 229-35. Klasztor
karmelitów: J. Maciejewski, Z. Zyglewski: w sprawie początków klasztoru karmelitów w B.
NP 87: 1997 s. 375-80 [XIV-XV w.]. Oficjalat: +A. Mietz: Oficjalat foralny bydgoski (ok.
1530-1765). Rzut oka na dzieje i strukturę organizacyjno-terytorialną. Prace Komisji Historii
BTN 16: 1998. Kościoły i parafie katolickie: =B. Urbańczyk: Inskrypcje do 1800 roku
w kościołach bydgoskich. Toruń 1983 [maszynopis IHA UMK]. – Dekret ks. kardynała
Edmunda Dalbora z 1924 r. o podziale parafii rzymskokatolickich w B. [Wyd.] Z. Jarkiewicz.
Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 275-9. – Kościoły bydgoskie po wyzwoleniu miasta z pruskiej
niewoli w 1920 r. w świetle publikacji „Dziennika Bydgoskiego”. [Oprac.] Z. Jarkiewicz.
Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 197-213. – D. Karczewski: Przegląd wizytacji kościołów
bydgoskich do początków XIX wieku. Stan zachowania i wartość źródłowa. Kronika
Bydgoska 20: 1998 s. 214-9. – L. Łbik: Narodziny bydgoskiej parafii. Średniowieczne
świątynie, parafialny laikat, dekanat. Kronika Bydgoska T. spec.: 1999 s. 17-49. Muzyka
kościelna: SMP s. 252. Katolicyzm: +E. Borodij, J. Kutta: Kościół katolicki w B. w latach
1982-1994. Kalendarium. Kronika Bydgoska 16: 1994. – E. Borodij, J. Kutta: Kościół
katolicki w B. 1 stycznia 1995 r. - 8 kwietnia 1996 r. Kalendarium. Kronika Bydgoska 17:
1995 s. 17-24. – +R. Kabaciński: Parafia, wspólnoty zakonne i kaplice od przełomu XII i XIII
w. do 1771 r. [W:] Kościół katolicki w B. Kalendarium. pod red. J. Kutty. B. 1997. – Z.
Zieliński: Obsada stanowisk duszpasterskich w B. w XIX wieku. [W:] Prace naukowe WSP
w Częstochowie. Zeszyty historyczne. 4: 1997 s. 101-22, sum. – J. Kutta: Rola Kościoła
katolickiego w dziejach B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 9-16. – D. Karczewski: Przegląd
wizytacji kościołów bydgoskich do początków XIX wieku. Stan zachowania i wartość
źródłowa. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 214-9. – Kościół katolicki w B. Kalendarium. Praca
zbior. pod kier. J. Kutty. B. 1998. Omówienie: R. Mikczyński: Omówienie pracy zbiorowej
pt. ... Kronika Bydgoska T. spec. 1999 s. 236-40. – J. Kutta: Kościół katolicki w B. w 1997 r.
Kalendarium. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 179-94. – E. Alabrudzińska: Katolicy niemieccy
w B. w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska T. spec. (1999) s. 121-8. – B. JaniszewskaMincer: Rola duchowieństwa katolickiego w B. w obronie narodowości polskiej od połowy
XIX wieku do roku 1920. Kronika Bydgoska T. spec. 1999 s. 81-90. – W. Jastrzębski:
Fragmenty raportu kardynała Hlonda ze stycznia 1940 r. na temat sytuacji Kościoła
w okupowanej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem B. Kronika Bydgoska Tom specjalny
(1999) s. 204-8. – Kościół katolicki w B. Kalendarium. B. [b.d. wyd.]. R: R. Mikczyński,
Kronika Bydgoska T. spec. (1999) s. 236-40. – J. Kutta: Wikariusz biskupi prymasa Polski
w B. 1982-1996. Kronika Bydgoska T. specjalny (1999) s. 213-20. Kościół Polskokatolicki:
E. Alabrudzińska: Kościół polskokatolicki w B. w okresie międzywojennym (1920-1939).
Rocz. Teol. (Warsz.). 2000 z. 1 s. 235-54. Protestantyzm: M. J.: Zbór Metodystyczny
bydgoski wczoraj i dziś. Pielgrzym Polski 1971 nr 11 s. 118-20. – E. Alabrudzińska:
Wyznania protestanckie w B. w okresie międzywojennym (1920-1939). Kronika Bydgoska
14: 1992 s. 137-50. – E. Alabrudzińska: Kościół Ewangelicko-Unijny w B. w latach 19201939. [W:] Zeszyty naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia histororyczne 3: 1993 s. 87-105.
Cerkiew prawosławna: E. Alabrudzińska: Cerkiew prawosławna w B. w latach 1920-1939.
Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 111-21. Mniejszości wyznaniowe: E. Alabrudzińska:
Mniejszości wyznaniowe w B. w latach 1920-1939. Toruń 1995, 145 s., il. R: Z.
Waszkiewicz, Kronika Bydgoska 16: 1994 s. 271-6; O. Kiec, KH 103: 1996 nr 3 s. 146-9.
Niemcy (mniejszość niemiecka): G. von Gersdorff: 20 Jahre Front gegen Polenterror. Rede
auf dem Schlussappell der Deutschen Vereinigung in Bromberg am 21. Januar 1940. Berlin
1940, 18 s. – W. Stankowski: Losy niemieckiej ludności miasta B. w latach 1945-1950. Zarys
problematyki. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 23-32. – H. Rasmus: Vom Staatsvolk zur
ethnischen Minderheit. [W:] 650 Jahre Bromberg. Hrsg. v. B. Jähnig [et al.]. Münster 1995, s.
207-20 [Niemcy w B. w okresie międzywojennym]. – J. Sulima-Kamiński: Heimat u.
Zusammenleben. Erinnerungen an Deutsche u. Polen in B. Frankfurter Blatt 1995, 4/1, s. 50-4
[Niemcy w B. w okresie międzywojennym]. – M. Romaniuk: Niemcy bydgoscy w okresie
międzywojennym. Uwagi ogólne. [W:] B. 650 lat praw miejskich. Zbiór artykułów. Red. M.
Grzegorz [i inni]. B. 1996, s. 202-9. – B. Derkowska-Kostkowska: Kasynowe Towarzystwo
„Wypoczynek” w B. i jego dom związkowy. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy i Regionu Z. 3 (1998) s. 31-43 [XIX w.]. – E. Alabrudzińska: Katolicy niemieccy
w B. w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska T. spec. (1999) s. 121-8. – W. Stankowski:
Bydgoskie germanofobie w historii stosunków polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Kronika
Bydgoska 21: 1999 s. 9-18 [1939-45]. – P. Olstowski, W. Stankowski: o tym samym, lecz
inaczej. w sprawie artykułu Witolda Stankowskiego „Bydgoskie germanofobie w historii
stosunków polsko-niemieckiego sąsiedztwa”. Bez emocji w spojrzeniu na historię [polem.].
Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 309-22. – W. Trzeciakowski: Obraz kultury niemieckiej w B.
lat wojny i okupacji (1939-1945) w świetle dziennika „Deutsche Rundschau”. Kronika
Bydgoska 22: 2000 s. 192-24. Żydzi, gmina żydowska: E. Alabrudzińska: Żydowska Gmina
Wyznaniowa w B. (1920-1939). [W:] Emancypacja - Asymilacja - Antysemityzm. Żydzi na
Pomorzu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. Z. H. Nowaka. Toruń 1992, s. 123-43. –
+E. Alabrudzińska: Mniejszości wyznaniowe w B. w latach 1920-1939. Toruń 1995. – B.
Derkowska-Kostkowska: Przyczynki do dziejów budowli żydowskich w B. Materiały do
Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 1996 z. 1 s. 62-4 [XIX-XX w.]. – Powiatowa
księga narodowościowa cz. 5 - dokument dotyczący mniejszości żydowskiej w B. (1937 rok).
[Wyd.] Z. Biegański. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 236-45. – Z. Biegański: Materiały do
historii mniejszości żydowskiej w B. w zbiorach archiwum w Moskwie. Kronika Bydgoska
20: 1998 s. 155-67. – T. Kawski: Bydgoscy Żydzi w ”Alfabetycznym wykazie Żydów
polskich ocalałych z II wojny światowej” z 1947 r. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 213-21. – Z.
Biegański: Mniejszość żydowska w B. 1920-1939. B. 1999, 206 s., il. R: T. Łaszkiewicz,
Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 262-5. Bydgoszczanie: J. Malinowski: Opinie A. GrzymałySiedleckiego o B. i Bydgoszczanach (cz. 1). Kronika Bydgoska 1987. – A. Perlińska: Pomoc
bydgoszczan dla prześladowanej w Rzeszy hitlerowskiej ludności żydowskiej (1938-1939 r.).
Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 222-5. Zagadnienia religijne: B. Janiszewska-Mincer:
Bydgoski proces o czary w 1638 roku. Prace Komisji Historii. Bydgoskie Towarzystwo
Naukowe. [Nr] 3. Wydział Nauk Humanistycznych. Seria C. Nr 4: 1966 s. 105-24, sum. – J.
Szyling: Eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego w B. i powiecie bydgoskim
w latach 1939-1945. Prace BTN Seria C Nr 9: Prace Komisji Historii. 6: 1969 s. 143-51. – R.
Biniak: X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w B. od 9 do 17 listopada 1991 roku. Kronika
Bydgoska 13 (1991) s. 271-7. – R. Biniak: XI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w B. od 6 do
15 listopada 1992 roku. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 369-74. – E. Alabrudzińska:
Mniejszości wyznaniowe w B. w latach 1920-1939. Toruń 1995. R: O. Kiec, KH 1996 nr 3 s.
146-9. Cmentarze: P. Grzybowski: Cmentarz Starofarny i jego rola w świetle historii
pozostałych cmentarzy bydgoskich. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 123-33 [od 1809 r.]. Mury
miejskie: KZSzt T. 11 z. 3, s. 20-1. – K. Bartowski: Mury obronne miasta B. Kronika
Bydgoska 14: 1992 s. 9-15. P: J. Maciejewski: w sprawie najdawniejszej wzmianki
o bydgoskich murach obronnych. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 118-20. – R. Grochowski, W.
Siwiak: Baszta pierwsza muru obronnego miasta B. w świetle źródeł archeologicznych,
kartograficznych i ikonograficznych. Kronika Bydgoska 23: 2001 s. 186-207. Dawne
kolegium jezuitów - obecnie Urząd Miejski: KZSzt T. 11 z. 3, s. 21-2. Miejska Biblioteka
Publiczna: KZSzt T. 11 z. 3, s. 22, il. 40. Zakłady Graficzne PZWS: KZSzt T. 11 z. 3, s.
22-3. Urząd Wojewódzki - dawna Regencja: KZSzt T. 11 z. 3, s. 23. Dawna Dyrekcja
Kolei: KZSzt T. 11 z. 3, s. 23. Żegluga Bydgoska: +Butt-Hussaim M.: Zarys historyczny
organizacji społeczno-politycznych. [W:] Pod flagą bydgoskiego armatora. B. 1976. – Pod
flagą bydgoskiego armatora. B. 1976, 61 s., il. – +H. Schmidt: Zarys historyczny. [W:] Pod
flagą bydgoskiego armatora. B. 1976. Dyrekcja Żeglugi Bydgoskiej: KZSzt T. 11 z. 3, s. 24.
Hotel „Pod Orłem”: KZSzt T. 11 z. 3, s. 24. – I. Jastrzębska-Puzowska: Hotel „Pod Orłem”.
Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 45-54 [XIX/XX w.]. Hala targowa: KZSzt T. 11 z. 3, s. 24.
Sąd wojewódzki: KZSzt T. 11 z. 3, s. 24. Powszechny Dom Towarowy: KZSzt T. 11 z. 3, s.
25. Filharmonia Pomorska: KZSzt T. 11 z. 3, s. 25. Zabytkowe domy i kamienice: W.
Drygałowa: Metryka historyczna kamieniczki nr 4 przy ulicy Jezuickiej (w Bydgoszczy).
Kalendarz Bydgoski 1968, s. 77-81. – W. Drygałowa, W. Gordon: Metryka historyczna domu
Mostowa 1. ”Pod Muchomorem”. Kalendarz Bydgoski 1969, s. 74-80. – KZSzt T. 11 z. 3, s.
25-30, il. 40-3. Zabytkowe pałace: +W. Jastrzębski: Podbydgoskie pałace i ich mieszkańcy.
B. 1998. Ratusz: J. Łoś, J. Łoś: Szesnastowieczny ratusz bydgoski w świetle badań
archeologicznych. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 3: 1998 s. 116. Spichlerze: =M. Arszyński: B., spichlerz ul. Grodzka nr 7, dokumentacja historycznoarchitektoniczna. 1958 [maszynopis w PKZ]. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 30-2, il. 46-8. i Liceum
Ogólnokształcące: KZSzt T. 11 z. 3, s. 23. Dawne Gimnazjum Humanistyczne: KZSzt T.
11 z. 3, s. 24. Pomniki i tablice pamiątkowe: K. Borucki: Tablice pamiątkowe B. B. 1963,
71 s., il. – +K. Borucki: Pomniki w B. zniszczone przez okupanta w latach 1939-1945. Prace
BTN Seria D 1: 1965. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 32. – H. Rasmus: Fontanna „Potop” miałaby teraz
90 lat. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 197-9. – P. Winter, J. Derda: Bydgoska „Łuczniczka”
i jej kopie. B. 1996, 90 s., il., rés., sum., Zsf. [pomnik Łuczniczki Ferdynanda Lepcke]. – M.
Romaniuk: Pomnik konny cesarza Wilhelma i w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy i Regionu 4: 1999 s. 11-4 [lata 1893-1919]. – M. Romaniuk: Pomnik króla
Fryderyka II Wielkiego w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 5:
2000 s. 31-6 [lata 1862-1945]. – Miejsca pamięci PW, s. 29-31. – K. Zimna: Bydgoska
„Łuczniczka”. Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 22-3. – K. Zimna: Bydgoski „Potop”.
Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 40-1, il. Figura w narożu Cmentarza Starofarnego:
KZSzt T. 11 z. 3, s. 32. Parki: KZSzt T. 11 z. 3, s. 32. Poczta: Cz. Danowski: Hansa - poczta
Miejscowa B. (1896-1900). Łódzki Biuletyn Filatelistyczny 17: 1976 nr 1 s. 27-44. – KZSzt T.
11 z. 3, s. 23-4 [Poczta Główna]. – P. Winter: Dawne bydgoskie budynki pocztowe i z pocztą
związane. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 2 (1997) s. 17-43.
Bractwo Kurkowe: B. Janiszewska-Mincer: z dziejów Bractwa Kurkowego (strzeleckiego)
w B. Cz. 1: Okres staropolski. Zezszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
Historia. 3/4: 1963 s. 49-73, il. – B. Janiszewska-Mincer: z dziejów Bractwa Kurkowego
(strzeleckiego) w B. Cz. 2: Lata 1772-1939. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Historia. 5: 1966
s. 3-39, sum. Kultura: +M. Mrozek: Życie kulturalno-społeczne, teatralne i litearackie w B.
w latach 1919-1939. Zarys dziejów. B. 1984. – R. Biniak: X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
w B. od 9 do 17 listopada 1991 roku. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 271-7. – R. Biniak: XI
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w B, od 6 do 15 listopada 1992 roku. Kronika Bydgoska 14:
1992 s. 369-74. Rada Artystyczno-Kulturalna: M. Mrozek: z dziejów Rady ArtystycznoKulturalnej i Klubu Literacko-Artystycznego w B. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 9:
1977 s. 84-94. – K. Grysińska: Rada Artystyczno-Kulturalna w B. w latach 1934-1939. [W:]
Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 133-50.
Polski Biały Krzyż - Koło w B.: +D. Gładka: Działalność Polskiego Białego Krzyża w latach
1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem Koła w B. B. 1988 [maszynopis pracy
magisterskiej w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B.]. – J. Umiński: Polski
Biały Krzyż w B. w latach 1930-1939. Kronika Bydgoska 23: 2001 s. 61-4. – M. Opioła:
Działalność kulturalna Koła bydgoskiego Polskiego Białego Krzyża na terenie miasta B.
w latach 1930-39. [W:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach.
B. 2004, s. 125-32. Muzyka: +J. Jasieński: Festiwalowe impresje. Arkona 1946 nr 11. – +J.
Jasieński: Ruch muzyczny. Arkona 1946 nr 9-10. – +J. Jasieński: Ruch muzyczny. Arkona
1947 nr 5-6. – Towarzystwo Śpiewu „Halka” w B. 75 lat pracy społecznej i artystycznej
1883-1958. Red. W. Wroński. B. 1958, 48 s., il. – J. Podgóreczny: Bydgoskie rękopisy
„Roty”. (Z dziejów tekstu i melodii). Kronika Bydgoska 2: 1964/5 s. 51-62. – W. WęgrzynKlisowska: Bydgoskie bractwo muzyczne z XVII wieku przy klasztorze karmelitów. =Prace
Wydziału Nauk Humanistycznych BTN Seria C Nr 16: Prace Komisji Historii 11: 1975 s. 13942. – +J. Bartnicki: Zanim powstała Filharmonia w B. Pomorska Orkiestra Symfoniczna
w latach 1945-1952. Kronika wydarzeń muzycznych w B. w latach 1945-1952. B. 1982. – +J.
Bartnicki: Filharmonia Pomorska w latach 1953-1986. Kronika wydarzeń. B. 1987. – A.
Nowak: Pomorska Orkiestra Symfoniczna 1946-1952. Idea urzeczywistniona. B. 1994, 295 s.,
il. – J. Kański: Bydgoska „Turandot” i III Festiwal Operowy. Ruch Muzyczny 1996 nr 11 s.
25-7 [Festiwal Operowy w B.]. – R. Kuczma: Zarys historii Orkiestry Wojskowej 61 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej w B. Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 9 (1996) s. 69-103. – H.
Martenka: Półwiecze Filharmonii Pomorskiej (propozycja syntezy dziejów instytucji) 19461996. Metafora 24: 1996 s. 137-40. – A. Szarapka: Piękno różnorodności. Ruch Muzyczny
1996 nr 23 s. 24-5 [Festiwal Muzyki Polskiej w B.]. – M. Kaniowska: Wierzę w moją
orkiestrę. Rozm. przepr. Bogumiła Mika. Śląsk 1997 nr 5 s. 69 [Bydgoska Orkiestra
Kameralna „Camerata Impuls”]. – C. H. Hiller: z pozycji prawie bezstronnego obserwatora.
Ruch Muzyczny 1998 nr 11 s. 27-9. – J. Kański: Arthur Rubinstein in memoriam... Ruch
Muzyczny 1998 nr 11 s. 11-3 [III Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów w B.]. – J.
Kański: Piąty Festiwal Operowy w B. Ruch Muzyczny 1998 nr 11 s. 26. – J. Kański: Po
bydgoskim Konkursie im. Ignacego Paderewskiego. Ruch Muzyczny 1998 nr 26 s. 27-8. – J.
Kański: Bydgoski Festiwal Operowy po raz szósty. Ruch Muzyczny 1999 nr 14 s. 28-30. – K.
Starczak-Kozłowska: Życie na przełomie. B. 1999. R: J. Tyszka, Odra 2000 nr 12 s. 133-4
[Filharmonia Pomorska im. I. Paderewskiego]. – W. Pospiech: Bydgoski Festiwal Operowy z gwiazdami. Ruch Muzyczny 2000 nr 13 s. 32. – B. Gogol-Drożniakiewicz: Wielcy muzycy
w B. (1880-1939). Toruń 2004, 124 s., il. – Bydgoski okręg śpiewaczy. 60 lat pracy
społecznej, organizacyjnej i artystycznej 1900-1960 i 75-lecie Pierwszego Zjazdu Chórów
Polskich w Bydgoszczy dnia 26 lipca 1885 r. Red. E. Glesmer. B. 1960, 33 s., il. – +P.
Podejko: Życie muzyczne w B. do końca wieku XVIII. [W:] Materiały z III sesji naukowej
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (B. 6 i 7 maja 1963). B. 1964. – 15 lat Zespołu
Estradowego Pomorskiego Okręgu Wojskowego „Czarne berety”. Oprac. K. Celichowska [i
inni]. [B. 1966], 23 s., il. – P. Podejko: Życie muzyczne w B. do końca w. XVIII. [W:]
z dziejów muzyki polskiej 7. 1964, s. 91-109. – Dyrektor artystyczny Konkursu Jan Popis
odpowiada na pytania. Rozm. przepr. M. Kawczyńska. Ruch Muzyczny 1996 nr 9 s. 18-20 [II
Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” - B.]. – M.
Kawczyńska: II Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in
memoriam”. B. 1-10 marca 1996. Ruch Muzyczny 1996 nr 9 s. 16-8. – A. Szarapka: Piękno
różnorodności. Ruch Muzyczny 1996 nr 23 s. 24-5 [Festiwal Muzyki Polskiej - Bydgoszcz
(34)]. – R. Kuczma: Zarys historii Orkiestry Wojskowej 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
w B. Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 9 (1996) s. 69-103. – A. Szarapka: Rola krytyki
muzycznej w B. w latach 1945-1960 Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 9 (1996) s. 161-78. – B.
Gogol-Drożniakiewicz: Festiwal „Forte - Piano” w B. Ruch Muzyczny 1997 nr 14 s. 23-4 [IV
Studencki Festiwal Pianistyczny]. – M. Kaniowska: Wierzę w moją orkiestrę. Rozm. przepr.
B. Mika, Śląsk 1997 nr 5 s. 69 [Bydgoska Orkiestra Kameralna „Camerata Impuls”]. – A.
Sułek: Dola zwycięzcy. Ruch Muzyczny 1997 nr 11 s. 23-4 [Festiwal Ogólnopolski Laureatów
Konkursów Muzycznych, Bydgoszcz (3)]. – J. Hawryluk: Sancto Adalberto in honorem. Ruch
Muzyczny 1997 nr 24 s. 15-18 [XI Międzynarodowy Festiwal i Kongres „Musica Antiqua
Europae Orientalis” / Festiwal Międzynarodowy Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej
i Wschodniej, Bydgoszcz (11)]. – J. Kański: Arthur Rubinstein in memoriam... Ruch
Muzyczny 1998 nr 11 s. 11-3 [III Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów w B.]. – J.
Kański: Po bydgoskim Konkursie im. Ignacego Paderewskiego. Ruch Muzyczny 1998 nr 26 s.
27-8 [Konkurs im. I. J. Paderewskiego - Bydgoszcz (4)]. – F. Mincer: Potrzeby i możliwości
opracowania bibliografii życia muzycznego w B. Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Nr 11 (1998) s. 163-71. – Z. Urbanyi-Krasnodębska:
Dwa listy Feliksa Nowowiejskiego do Zygmunta Urbanyi’ego z lat 1928-1929 oraz inne
dokumenty z życia muzycznego B. w latach 1920-1937 (zachowane w archiwum rodzinnym
dzieci: Zofii i Zbigniewa Urbanyi’ch). Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy Nr 11 (1998) s. 52-4. – P. Cwalińska: Ostatni kongres w B.?
XII Międzynarodowy Kongres i Festiwal „Musica Antiqua Europae Orientalis”. Ruch
Muzyczny 2000 nr 24 s. 22-4 [Festiwal Międzynarodowy Muzyki Dawnej Krajów Europy
Środkowej i Wschodniej - Bydgoszcz (12)]. – +R. Kuczma: Nie zrzeszone amatorskie zespoły
chóralne w B. w latach 1920-1939. Zeszyty Naukowe. Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy Nr 14 (2000). – M. Rykowski: Dawno temu, nie tylko na
Wschodzie... Ruch Muzyczny 2000 nr 24 s. 22-3 [Festiwal Międzynarodowy Muzyki Dawnej
Krajów Europy Środkowej Wschodniej - B. (12)]. – K. Starczak-Kozłowska: Życie na
przełomie. B. 1999. R: J. Tyszka, Odra 2000 nr 12 s. 133-4 [Filharmonia Pomorska im. I.
Paderewskiego]. – M. Kamper: Nowa „pedagogika” muzyki. Prz. Artyst.-Lit 2001 nr 1/2 s.
159-61 [Festiwal Ogólnopolski Laureatów Konkursów Muzycznych w B.]. – A. Szarapka:
Rola krytyki muzycznej w B. w latach 1945-1960. Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 9 (1996)
s. 161-78. – Z. Warczyński: Orkiestry dęte i zespoły instrumentalne zrzeszone w Oddziale
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w B. Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 15 (2002) s. 1236. – B. Gogol-Drożniakiewicz: Działalność muzyczna bydgoskiej Sceny Niemieckiej
w okresie II Rzeczypospolitej. [W:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu
i Kujawach. B. 2004, s. 119-24. – B. Gogol-Drożniakiewicz: Działalność wydziału
muzycznego Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft w B. (1920-1939). [W:]
Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 109-8. – B.
Milecarek-Krzyżanowska: Aktywność muzyczna stowarzyszeń działających przy klasztorze
Karmelitów w XVIII-wiecznej B. [W:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na
Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 83-91. – M. Pietrzykowska: Działalność muzyczna sekcji
artystycznej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w latach 1955-2003. [W:] Muzyka
w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 237-51. – E.
Sienkiewicz-Bloch: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w B. [W:] Muzyka
w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 207-24, il. Opera: +F.
Krysiewicz: 10 premier Studia Operowego. [W:] X-lecie Opery im Operetki w B. 1956-1966.
Wyd. Opera 1966. – +J. Prekier: Powołanie Studia Operowego - Teatru Muzycznego Opery
i Operetki w B. [W:] Kronika Towarzystwa Muzycznego. T. 3. B. 1970. – +Z. Jędrzyński:
Problemy kultury B. 1971-72. Ocena Opery i Operetki. Kronika Bydgoska 5: 1980. – A.
Weber: z dziejów Opery w B. 1956-1994. B. 1996, 351 s., il., bibliogr., sum., Zsf.
Towarzystwo Muzyczne: A. Denisiuk: Zarys działalności Towarzystwa Muzycznego w B.
w zakresie upowszechniania muzyki w latach 1922-1939. [W:] Prace Komisji Sztuki 3. Wwa-
P. 1975, s. 29-46. – T. Przecherko: Zarys działalności Towarzystwa Muzycznego w B.
w latach 1945-2003. [W:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach.
B. 2004, s. 199-206, il. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego: +Akademia
Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego. B. B. 1992. – A. Nowak: Akademia Muzyczna w B.
jako ośrodek myśli o muzyce. [W:] Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu
i Kujawach. B. 2004, s. 7-14. – V. Przech: Formy działalności koncertowej Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w trzydziestoletniej historii Uczelni. [W:] Muzyka
w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach. B. 2004, s. 39-82.
Konserwatorium Muzyczne: Ch. Zimmer: Bromberger Konservatorium der Musik 1904 bis
1942. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für die Stadt- und Landkreis.
Zsgest. von G. Meinhardt. Wilhelmshaven 1973, s. 394-9. – A. Majchrzak: Bydgoskie
Konserwatorium Muzyczne. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 1
1996 s. 41-3 [od 1915 r.]. Filharmonia Bydgoska im. I. Paderewskiego: H. Martenka:
Półwiecze Filharmonii Pomorskiej (propozycja syntezy dziejów instytucji) 1946-1996.
Metafora Nr 24 (1996) s. 137-40. – E. Harendarska: Co nosimy w sobie? Rozm. przepr.
Krystyna Starczak-Kozłowska. Prz. Artyst.-Lit. 1999 nr 1/2 s. 10-13 [zadania Filharmonii
Pomorskiej]. – K. Starczak-Kozłowska: Życie na przełomie. B. 1999. R: J. Tyszka, Odra 2000
nr 12 s. 133-4. Opera: P. Podejko: Najmłodszy teatr muzyczny w Polsce. Poradnik Muzyczny
1960 nr 1/2 s. 19-21. – 10 lat Opery i Operetki w B. B. 1966. – A. Weber: Studio Operowe
(1956-1960). z kart historii bydgoskiej opery [cz.] (1). Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 200-17.
Teatr: H. Klemenz: Deutsche Bühne Bromberg. Jahrbuch Weichsel-Warthe 5: 1959 s. 80-5. –
Tydzień Teatru Polskiego w B. z okazji jubileuszu 200 lat sceny narodowej, 45 lat sceny
bydgoskiej, 20 lat sceny odrodzonej, Bydgoszcz 19 XI - 25 XI 1965 r. B. 1965, 23 k., il. –
Jubileusz 50-lecia Teatru Polskiego w B. B. 1970, 44 s., il. – +J. Formanowicz: Historia
Teatru Miejskiego w B. w latach 1920-1939. Wwa-P.Toruń 1978. – +W. Kotowski: Teatry
Deutsche Bühne w Wielkopolsce i na Pomorzu 1919-1939. Wwa-P. 1985, ibidem. – +Z.
Raszewski: Pamiętnik gapia. B., jaką pamiętam z lat 1930-1939. B. 1994. – E. Nowikiewicz:
Działalność niemieckiego teatru w B. do 1890 r. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 98-130. – E.
Nowikiewicz: o działalności niemieckiego teatru w B. w latach 1896-1920 (cz. 2). Kronika
Bydgoska 20: 1998 s. 130-52. Cz. 1: Kronika Bydgoska 19: 1998. – A. Walden: Budować
poczucie ludzkiej wspólnoty. Rozmowę przeprowadziła K. Starczak-Kozłowska. PAL Prz.
Artyst.-Lit. 1999 nr 4 s. 98-103 [Teatr Polski]. Film: Z. Biegański: 35 lat działalności Klubu
Filmowego „Mozaika”. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 179-91 [działającego od 1958 r.]. – M.
Guzek: Początki bydgoskich kin (1908-1914). Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 73-84. – M.
Guzek: Bydgoskie życie filmowe w latach 1914-1920. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 93-7. –
M. Guzek: Film dokumentalny w B. do 1939 r. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 75-85. – M.
Guzek: Kościół a film w B. dwudziestolecia międzywojennego (1920-1939). Kronika
Bydgoska Tom specjalny (1999) s. 115-20. Radio: A. Kłaput-Wiśniewska: Rola Pomorskiej
Rozgłośni Polskiego Radia w B. w upowszechnianiu kultury muzycznej po 1945 roku. Zesz.
Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 9 (1996) s. 127-59. – M. Rzepa: Organizacja i pracownicy
Rozgłośni Polskiego Radia w B. w latach 1945-1956. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 80-96.
Sztuka: KZSzt. T. 11 z. 3: B. i okolice. Oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki. Wwa 1977, 88
s., il., bibliogr. – P. Siemaszko: w każdym momencie Topos 1996 nr 3 s. 80-2 [wystawa grupy
bydgoskich plastyków w B.]. – E. Kantorek: Młoda plastyka bydgoska. Kronika Bydgoska 20:
1998 s. 313-5. – Ł. Płotkowski: Plastyka bydgoska 1990-1996. Stan posiadania, tendencje,
zjawiska, galerie. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 14 (1998) s. 59-66. – B. Chojnacka:
Sztuki plastyczne w międzywojennej B. Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 16-9, il. – M.
Leśniak: Dwudziestowieczna polichromia w średniowiecznych murach. Spotkania
z Zabytkami 2005 nr 4 s. 20-1, il. Architektura: B. Derkowska-Kostkowska: Architektura
przemysłowa w B. Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 23-5, il. Szkolnictwo i oświata: L.
Bandura: Siłaczki bydgoskie. Arkona 1: 1945/6 nr 9/10 s. 17. – +S. Lisewski: Tradycje
bydgoskiego szkolnictwa. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – F.
Szymański, H. Urbański: 20 lat Technikum Przemysłu Spożywczego w Bydgoszczy. Przegląd
Piekarniczy 15: 1967, s. 180-91. – 20 lat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego Zaocznego
w Bydgoszczy. Bydgoszcz 1968, 70 s., il. – Z. Kuras, M. Skowroński: Rozwój Instytutu
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w B. Kronika Bydgoska 5: 1971-73 s. 49-55. –
J. Malinowski: Szkolnictwo zawodowe w B. w latach 1971-1973. Kronika Bydgoska 5: 197173 s. 23-48. – =A. Perlińska: Materiały do działalności Stowarzyszenia Niemieckich
Nauczycieli i Nauczycielek w Polsce. Kronika Bydgoska 5: 1971-73 s. 180-7. – G. Meinhardt:
Deutsche Anstalten in Bromberg und Umgebung 1920-1939. [W:] Aus Brombergs
Vergangenheit. Zsgest. von G. Meinhardt. Wilhelmshaven 1973, s. 334-41. – +J. Jaśkowiak:
Ośrodek Szkół Wyższych w B. Kal. Bydg. 1975. – +J. Danielewicz, L. Figurska: Bydgoskie
szkolnictwo zawodowe w latach 1920-1933. Kronika Bydgoska T. 7.– Nauka i szkolnictwo
wyższe w B. Red. nauk. S. Michalski. B. 1980, 334 s., il. z treści: S. Michalski: Słowo
wstępne; J. Wojciak: Życie naukowe w B. w okresie zaboru pruskiego; E. GołaszewskaBannach: Biblioteki; A. Perlińska: Archiwa i muzea; K. Kwaśniewska: Szkolnictwo wyższe
i instytuty rolnicze w woj. bydgoskim; K. Kwaśniewska, M. Nowakowski: Potencjał
naukowo-badawczy w regionie bydgoskim; J. Konieczny: Dzieje filologii polskiej w B.; R.
Kabaciński: Historia i nauki pokrewne (s. 127-43); H. Bednarski: Filozofia, socjologia, nauki
polityczne; W. Przybylski, Z. Węgierski: Udział nauczycieli w rozwoju naukowopedagogicznym ośrodka bydgoskiego; A. Denisiuk: Życie muzyczno-naukowe; W. Czarnecki:
Urbanistyka i architektura; J. Roszak, B. Torzewski: nauki techniczne; C. Bieguszewska, W.
Cieśla: Nauki rolnicze; H. Bednarski: Rola Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
w rozwoju środowiska naukowego i jego integracji; H. Bednarski: Perspektywy rozwoju
bydgoskiego środowiska naukowego. – F. Iłowski: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 19101985. B. 1985. – W. Jastrzębski: Słownik biograficzny nauczycieli bydgoskich - ofiar II
wojny światowej. Cz I-III. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 211-32; 14: 1992 s. 335-50; 15:
1993 s. 252-74, il. – +J. Wojciak: Oświata, kultura i sztuka w latach 1850-1914. [W:] Historia
B. Tom 1. Red. M. Biskup. Wwa-P. 1991. – H. Rasmus: Najstarsze gimnazjum miejskie w B.
Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 81-7 [Królewskie Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma 18171920]. – W. Samel: Schulstiftungen und -schenkungen am Beispiel der Stadt Bromberg. [W:]
Archive und Sammlungen der Deutschen aus Polen. Berlin/Bonn 1992, s. 32-6. – B.
Janiszewska-Mincer: Życie kulturalne bydgoskich publicznych szkół powszechnych w okresie
II Rzeczypospolitej. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 227-34. – K. Kwaśniewska: Profesorowie
bydgoskich uczelni. Studium statystyczno-socjologiczne. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 1522. – S. Pastuszewski: z historii starań o uniwersytet w B. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 9-14
[od 1794 r.]. – R. Cierzniewska: Walka o oświatę polską w B. i regionie w dobie Powstania
Wielkopolskiego. Kronika Bydgoska 16: 1994. Sprostowanie: M. K. Jeleniewski: Rada
Ludowa na m. B. to nie Podkomisariat NRL na Obwód Nadnotecki. Kronika Bydgoska 18:
1996 s. 362-4. – +A. Bogucki: Szkoła Podstawowa nr 29 w B. w latach 1945-1995. B. 1995. –
M. K. Jeleniewski: Od „Przemysłówki” do „Mechanika”. B. 1995, 99 s. – Bydgoska oświata
1920-1995. Zbiór studiów pod red. A. Boguckiego. B. 1996, 184 s. – H. Kuchczyński:
Współpraca Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Niemiec w kształceniu.
Eduk. Doros. (Radom) 1995 nr 2 s. 78-80. – M. K. Jeleniewski: Od „Przemysłowki” do
„Mechanika”. B. 1995, 99 s. [dot. Zespołu Szkół Mechanicznych w B.]. – Pięćdziesięciolecie
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w B. Zarys dziejów
i dzień dzisiejszy szkoły. [1945-1995]. B. [1995], 116 s., tabl., il. – A. Gorzycka: Lista
nauczycieli bydgoskich zamęczonych, zamordowanych i polrgłych w latach 1939-1945. [W:]
Bydgoska oświata 1920-1995. Red. A. Bogucki. B. 1996, s. 94-104. – +A. Gregorczyk:
Szkolnictwo podstawowe w B. w latach 1990-1995. [W:] Bydgoska Oświata 1920-1995.
Zbiór studiów pod red. A. Boguckiego. B. 1996. – K. Jankowska: Historia i architektura
dawnego Gimnazjum Realnego w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy
i Regionu Z. 1: 1996 s. 37-40. – A. Perlińska: z dziejów Szkoły Powszechnej w B. przy ulicy
Dworcowej 82 (1830-1939). [W:] Bydgoska Oświata 1920-1995. Pod red. A. Boguckiego. B.
1996, s. 11-31. – V. Przech: Bydgoskie szkoły muzyczne w latach 1945-1992. Zarys dziejów
i działalności. Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 9: 1996 s. 45-67. – +G. Węgierska: Budowa
szkół podstawowych w B. w latach 1920-1991. [W:] Bydgoska Oświata 1920-1995. Pod red.
A. Boguckiego. B. 1996. – J. Jercha-Malinowska, S. Malinowski: Historia i teraźniejszość III
Liceum Ogólnokształcącym w B. B. 1997, 66 s., il. – B. we wspomnieniach z lat 1920-1921.
Przyczynek do dziejów gimnazjum i internatu kresowego. Oprac. J. Malinowski. Kronika
Bydgoska 19: 1998 s. 347-62. – E. Heba, J. Hebenstreit: Szkolnictwo niepubliczne w B.
Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 195-201. – W. Oskwarek: Pięć lat integracji. Dyr. Szk. 1998 nr
7/8 s. 37-8 [Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 25 w B.]. – E. Puls: Kształtowanie lokalnej
świadomości historycznej poprzez konkurs wiedzy o przeszłości B. WH 1998 nr 3 s. 169-74. –
H. Rasmus: Dwaj pionierzy z B. o zasługach Ernsta Niepela i Oskara Pichta, dyrektorów
Zakładu dla Ociemniałych. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 250-6. – W. Zawadzki: Szkoła
Powszechna w Zamoroczeniu. Poleska fundacja 15 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej.
Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 200-5. – =E. Jóźwiak: Granty oświatowe w B. Wychow.
w Przedszk. 1999 nr 5 s. 345-7. – B. Stankowska: z najnowszych dziejów szkolnictwa
specjalnego w B. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 277-81. – Informator: Bydgoskie szkoły
podstawowe i gimnazja. Żnin 2004. – Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w B. 19992004. Pod red. A. Boguckiego. B. 2005, 91 s., il. Wyższa Szkoła Pedagogiczna: H.
Dubowik: Biblioteka Główna WSP w B. [W:] Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół
pedagogicznych w Polsce. Pod red. Z. Sokół. Rzeszów 1992, s. 81-7. – H. Dubowik:
Biblioteka Główna. [W:] Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B.
Pod red. W. Jastrzębskiego. B. 1994, s. 105-10. – G. Jarzyna: Wydawnictwo. [W:] Księga
pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w B. Pod red. W. Jastrzębskiego. B.
1994, s. 11-7. – J. Frątczak, U. Sobkowiak: 25 lat Katedry Pedagogiki Społecznej (19691994). Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy Studia Pedagogiczne. Z. 24: 1996 s. 253-64. – A.
S. Kornak: Dziesięć lat Katedry Ochrony Środowiska i Wychowania Fizycznego. Zesz. Nauk.
WSP Bydg., Stud. Przyr. 12: 1996 s. 113-20. – J. Banaszak: z działalności Katedry Biologii
i Ochrony Środowiska WSP w B. Streszcz. w jęz. ang. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Przyr. Z.
13 (1997) s. 159-75. – E. Filipiak, H. Smolińska-Rębas: Zainteresowania naukowo-badawcze
pracowników Instytutu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego WSP w B.
Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Pedag. 33: 1997 s. 235-44. – E. Stucki: Zestawienie publikacji
zwartych pracowników Instytutu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego.
Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Pedag. 33: 1997 s. 253-61. Studium Formacji Pedagogicznej:
A. Poeplau: Studium formacji pedagogicznej. Analiza systemowa. Streszcz. w jęz. ang. niem.
Eduk. Doros. (Tor.). 1995 nr 4 s. 81-7. – A. Poeplau: Studium Formacji Pedagogicznej.
Analiza systemowa. Streszcz. w jęz. niem. ang. Rocz. Andrag. 1995/96 s. 259-65. Akademia
Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich: C. Bieguszewska: Biblioteka Głowna Akademii
Techniczno-Rolniczej w B. na tle rozwoju bibliotek wyższych uczelni rolniczych w okresie
Polski Ludowej. Bydgostiana 1973/74 nr 7 s. 43-52. – =Informator o wynalazkach
opatentowanych w latach 1972-1974. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w B. Oprac. E. Waliszko. B. 1975, 98 s., il. – +W. Podkówka, J. P. Kluczek:
Działalność Instytutu [Zootechnicznego ATR w B.] w latach 1972-1978. B. 1979. – H.
Oleszycki: Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Metali. Jej stan i historia. Zesz. Nauk.,
Mech. / ATR Bydg. Nr 38 (1995) s. 7-11. – 45-lecie Wydziału Mechanicznego ATR. Materiały
konferencji naukowej. Streszcz. w jęz. ang. Zesz. Nauk., Mech. / ATR Bydg. Nr 41 (1996) s. 3138. – B. Żółtowski: Problematyka badań Katedry Maszyn Roboczych i Pojazdów. Streszcz.
w jęz. ang. Zesz. Nauk., Mech. / ATR Bydg. Z. 45 (1999) s. 99-112. – E. Bukaluk, T. Skibicka:
Zarys rozwoju i działalności Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w B. w okresie pięćdziesięciolecia. Praktyka i Teoria Informacji
Naukowej i Technicznej 9: 2001 nr 3 s. 16-33. – J. Kubiński: Biblioteka Główna. [W:] 50 lat
Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w B. Red. wyd. A. Jazon, M.
M. Kozłowski. B. 2001, s. 235-40. – J. Prusiński: Wydawnictwa uczelniane. [W:] 50 lat
Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w B. Red. wyd. A. Jazon, M.
M. Kozłowski. B. 2001, s,. 241-2. – J. Kubiński: 50 lat Biblioteki Głównej Akademii
Techniczno-Rolniczej w B. [W:] Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu
społeczeństwa informacyjnego w Polsce - potencjał, możliwości, potrzeby. Oprac. red. L.
Derfert-Wolf. B. 2002, s. 11-8, streszcz. ang. – T. Skibicka: Normy, opisy patentowe,
literatura firmowa w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w B.
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 10: 2002 nr 2 s. 20-5, streszcz. ang. – T.
Skibicka, E. Bukaluk: Rozwój i działalność bibliotek wydziałowych w Akademii TechnicznoRolniczej w B. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 10: 2002 nr 1 s. 39-49,
streszcz. ang. Akademia Bydgoska: I. Filipowicz: Działalność informacyjna Biblioteki
Głównej Akademii Bydgoskiej. Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 19-20. Wyższa Szkoła Inżynierska:
+20 lat Wyższej Szkoły Inzynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w B. 1951-1971. B.
1972. Szkoły wojskowe: W. Rajczyk: Szkoła Podchorążych dla podoficerów Poznań - B.
1919-1938. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 67: Historia. Nr 10: 1975 s. 67-86.
Bydgoski Instytut Rolniczy: Z. Jaśkowiak: Bydgoski Instytut Rolniczy w Niepodległej
Polsce 1920-1939. B. 2000, 161 s., il. Stypendium im. M. Kopernika: A. Perlińska:
Bydgoskie stypendium im. Mikołaja Kopernika. =Prace Wydziału Nauk Humanistycznych
BTN 10: 1974 s. 237-43 [wypłacane w latach 1926/27 - 1937/38]. Arboretum: B. Wilbrandt,
K. Marcysiak: Ocena skuteczności pomnikowej ochrony przyrody na przykładzie Arboretum
w B. Streszcz. w jęz. ang. Prz. Przyr. 2000 z. 2/3 s. 57-64. Zamek królewski: Guerquin, s.
118, bibliogr. – =W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 2.
Wwa 1990, s. 109, 111. – L. Łbik: Średniowieczna kielnia z bydgoskiego zamku. Materiały
do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 1: 1996 s. 19-23. – L. Łbik: Zamek w B.
Komunikaty Archeologiczne 6: 1994 s. 135-56. – J. Woźny: Zamek bydgoski w świetle źródeł
archeologicznych. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 1: 1996 s.
14-8. – L. Kajzer: B., woj. kujawsko-pomorskie. [W:] L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm:
Leksykon zamków w Polsce. Pod red. L. Kajzera. Wwa 2001, s. 119-20. – L. Łbik: Gotycki
zamek nad Brdą. Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 33-4, il. Historia polityczna: J.
Staszewski: Rada Robotniczo-Żołnierska w B. 1918-1919. B. 1957, 84 s. [maszynopis
powielony]. – +Cz. Baszyński: Zarys dziejów politycznych do roku 1772. [W:] B. Historia,
kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – +T. Cieślak: materiały do dziejów Rad
Robotniczych i Żołnierskich na Pomorzu. =Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony
historii Pomorza. 21: 1959 z. 1 s. 266-80. – +L. Kuczma: Walki narodowo-wyzwoleńcze pod
zaborem pruskim. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – W.
Łukaszewicz, J. Staszewski, M. Wojciechowski: z dziejów rad robotniczo-żołnierskich
w Wlkp i na Pomorzu Gdańskim. Poznań, B., Gdańsk, Toruń. (1918-1920). P. 1962, 296 s.,
il., bibliogr. – +M. Wojciechowski: Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej na obwód
nadnotecki w B. (1919-1920). =Prace Komisji Historii BTN 6: 1969. – B. Zientara: B., Nakło
i hołd w Pyzdrach. Księstwo słupskie a Polska w latach 1386-1412. ZH 34: 1969 z. 1 s. 7-48.
– +B. w dobie powstania wielkopolskiego. Praca zbior. pod red. Z. Grota. P.-B. 1970. – M.
Wojciechowski: Ruch polski w B. i w obwodzie nadnoteckim w ostatnich miesiącach rządów
pruskich (lipiec 1914-styczeń 1920). [W:] B. w dobie powstania wielkopolskiego. Pod red. Z.
Grota. P.-B. 1970. – M. Guździoł: Bydgoski ZMP w latach 1948-1957. Pokolenia 14: 1976 nr
3 s. 203-13. – F. Mincer: Dzieje polityczne B. w latach 1466-1772. [W:] Historia B. Pod red.
M. Biskupa. T. 1. Wwa-P. 1991, s. 219-58. – J. Niemczyk: Rekonstrukcja wydarzeń
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w B. z 19 marca 1981 roku. Kronika Bydgoska 13: 1991 s.
9-40 [Wtargnięcie MO i pobicie działaczy „Solidarności” na VI sesji Wojewódzkiej Rady
Narodowej]. – M. K. Jeleniewski: Przed pierwszymi wyborami w niepodległej B. (19201921). Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 111-9. – M. Golan: Działalność radzieckich władz
wojskowych i policyjnych w B. w latach 1945-1946 (cz. 1). Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 85116. – R. Kozłowski: Niektóre problemy życia politycznego B. po zakończeniu okupacji
niemieckiej. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 57-76. – E. Opgenoorth: Der Wehlau-Bromberger
Vertrag von 1657. [W:] 650 Jahre Bromberg. Hrsg. v. B. Jähnig. Münster 1995, s. 115-124
[Spotkanie elektora i króla w Bydgoszczy]. – M. Golon: Działalność radzieckich władz
wojskowych i policyjnych w B. w latach 1945-1946 (cz. 2). Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 3566. – J. Jankowska: Jak reżyserowano poparcie społeczne? Pochody pierwszomajowe w B.
w latach 1945-1956. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 19-34. – J. Knopek: Sprawozdanie
z konferencji naukowej: „Bydgoski Październik 1956”. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 314-8.
– M. K. Jeleniewski: Rada Ludowa na m. B. to nie Podkomisariat NRL na Obwód
Nadnotecki. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 362-4 [Polemika. z: R. Cierzniewska: Walka
o oświatę polską w B. i regionie w dobie Powstania Wielkopolskiego. Kronika Bydgoska 16:
1994. – J. Wojciak: B. wobec polskich powstań narodowych w XIX wieku. [W:] B. 650 lat
praw miejskich. Red. M. Grzegorz, Z. Biegański. B. 1996, s. 126-38. – M. Chamot: Bydgoski
marzec 1981 roku: B., 21 marca 1998 r. Przegląd Bydgoski 9: 1998 s. 109-12. – P. Hęciak:
Radio Wolna Europa o B. w 1955 r. List do Bydgoszczan. Oprac. A. Zaćmiński. Kronika
Bydgoska 19: 1998 s. 202-9. – R. Kozłowski: Strajk w bydgoskich Zakładach Naprawczych
Taboru Kolejowego (marzec 1957 r.). Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 42-53. – Z. H. Nowak:
Nastroje antykrzyżackie w B. (1447 r.). [W:] Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane
profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. H.
Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski. Wwa 2000, s. 210-21. Ruch robotniczy: J.
Augustyn, A. Chróśniakowa, A. Perlińska: Działalność Komunistycznej Partii Polski na
terenie województwa pomorskiego w latach 1918-1938. B. 1959, 98 s. [wyd. z okazji 40-lecia
KPP w B.]. – A. Chrośniak: z życia i walki robotników bydgoskich w latach 1920-1939. [W:]
B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 99-114, il. – =J. Podgóreczny: Sesja
Naukowa 40-lecia KPP na Pomorzu. SiMDW 5: 1959 z. 2 s. 281-282 [19 i 1959 r. w B.]. – K.
Wajda: Bydgoska klasa robotnicza w drugiej połowie XIX i początkach XX w. =Prace
Wydziału Nauk Humanistycznych BTN Seria C Nr 14: Prace Komisji Historii. 10: 1974 s. 81134. Powstanie wielkopolskie 1918-1919: +Z. Grot: Walki powstańców wielkopolskich o B.
w roku 1919. [W:] B. w dobie powstania wielkopolskiego. Praca zbior. B. 1970. II wojna
światowa - okupacja hitlerowska: Groby mówią. Księga pamiątkowa ku czci
pomordowanych Polaków - ofiar terroru hitlerowskiego w B. Praca zbior. B. 1945, 47 s. –
z dziejów ruchu podziemnego pod okupacją niemiecką. B. 1945, 8 s. – J. Wojciechowska:
Przyczynek do udziału mniejszości niemieckiej w hitlerowskiej akcji eksterminacyjnej w B.
PZach. 14: 1958 nr 5 s. 99-106. – K. Chrośniak: Lata okupacji niemieckiej (1939-1945). [W:]
B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 116-35, il. – L. Bandura: Hekatomba
nauczycieli bydgoskich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 4: 1961 nr 3 s. 349-51 [lista
nauczycieli bydgoskich zamordowanych przez Niemców w 1939 r.]. – K. Sobczak:
Wyzwolenie B., Torunia i Grudziądza w ofensywie armii radzieckiej w początkach 1945 r.
ZH 30: 1965 z. 1 s. 7-37, mapa. – J. Gumkowski, R. Kuczma: Zbrodnie hitlerowskie. B. 1939.
Wwa 1967, 98 s., tabl. – Pierwsze miesiące okupacji hitlerowskiej w B. w świetle źródeł
niemieckich. Wyd. T. Esman i W. Jastrzębski. B. 1967, 265 s. + XXV nlb. s. – P. Aurich: Der
deutsch-polnische September 1939. Eine Volksgruppe zwischen d. Fronten. München - Wien
(1969), 147 s. [dot. m. in. Krwawej Niedzieli w B.]. – J. Jaśkowiak: Dywersja w okupowanej
B. Kalendarz Bydgoski 1970, s. 45-54, il. – J. Pietras: Okupacja w B. w latach 1942-1944
w świetle dokumentów Delegatury Rządu Londyńskiego. =Prace Wydziału Nauk
Humanistycznych BTN Seria C. Nr 16: Prace Komisji Historycznej. 11: 1975 s. 263-73. – R.
Rosołowski: w okupowanej B. Szkoła Małoletnich Lotników. WTK 24: 1975 nr 5 s. 6; nr 6 s.
7 [Akcja „prezent” i „imieniny”]; nr 7 s. 6 [Po wyzwoleniu]. – E. Zarzycki: Adwokaci
niemieccy jako obrońcy Polaków przed hitlerowskim sądem specjalnym w B. Palestra 19:
1975 nr 5/6 s. 59-75. – z okupacyjnych dziejów B. Red. nauk. J. Sziling. Wwa 1977, 108 s.
Treść: E. Zarzycki: Polscy żołnierze przed hitlerowskim Sądem specjalnym w B.; T.
Jaszowski: Władze administracji ogólnej i Gestapo w rejencji bydgoskiej; E. Pyszczyński:
Akcja „Tannenberg” w B. w okresie od 5 IX do 20 XI 1939 r.; A. Perlińska: Wokół
okupacyjnych dziejów okolic B. - Solec Kujawski 1939-1945. – I. Umbreit-Baurska, M.
Rajszerowa, B. Koch: Życie codzienne w okupowanej B. (1939-1945) w świetle zeznań
świadków. Oprac. J. Libiszewski. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 300-6. – A. Kotowski: Walki
o B. w styczniu 1945 roku. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 54-60. Krwawa niedziela
bydgoska 03.09.1939: G. Panning: Der Bromberger Blutsonntag. Ein gerichts-ärztlicher
Bericht. Mit 55 Textabb. Deutsche Zeitschrift für die ges. gerichtliche Medizin 34: 1940 s. 754. – J. Kołodziejczyk: Prawda o „krwawej niedzieli bydgoskiej”. B. 1945, 92 s. R: K. M.
Pospieszalski, PZach. 1: 1945 s. 140-1. – W. Paszkowski: Krwawa niedziela. Pomorze 4:
1958 nr 17 s. 3, nr 18 s. 2, nr 19 s. 2, nr 20 s. 2-3, nr 21 s. 2, nr 22 s. 2, nr 23 s. 2. – Sz.
Datner: z dziejów dywersji niemieckiej w czasie kampanii wrześniowej. Kontrakcja polska
w B. 3. 9. 1939 r. Wojskowy Przegląd Historyczny 4: 1959 nr 4 s. 148-80, il. – R. W.
Staniewicz: Bydgoszcz, niedziela 3 września 1939 r. P. 1959, 94 s. [Ukazało się pod pseud.
Ryszard Wojan]. – =J. Kołodziejczyk: Czas grozy. Wspomnienia o tzw. krwawej niedzieli
bydgoskiej. Gdynia 1959, 213 s, il., bibliogr. – R. Wojan: B. Niedziela 3 września 1939 r. P.
1959, 91 s. R: Z. Kulak, PZach. 15: 1959 nr 6 s. 448-52; D. Steyer, ZH 25: 1960 z. 2 s. 16971. – J. Staszewski: Sesja odczytowa w B. w dwudziestą rocznicę „Krwawej Niedzieli”. ZH
25: 1960 z. 2 s. 175-6 [sesja z 7 IX 1959 r.]. – R. Kuczma: w związku z artykułem dr
Szymona Datnera „Dywersja niemiecka w B.” Kontrakcja polska w B. 3. 9. 1939 r. Wojskowy
Przegląd Historyczny 7: 1962 nr 4 s. 351-9. – R. Staniewicz: Szersze tło historyczne
i rzeczywiste dywersji niemieckiej w B. 3. 9. 1939 r. Wojskowy Przegląd Historyczny 7: 1962
nr 4 s. 360-406. – L. Moczulski: Aspekty polityczne i tło operacyjne dywersji niemieckiej
w B. PZach. 19: 1963 nr 3 s. 61-91. – T. Kuta: Hitlerowski mit o „krwawej niedzieli” (3
września 1939). Kronika Bydgoska 1: 1967, s. 37-64. – M. Wojciechowski: Geneza dywersji
hitlerowskiej w B. w świetle historiografii i publicystyki polskiej. Prace BTN Seria C Nr 5:
Prace Komisji Historii. 4: 1967 s. 135-48, sum. – R. Breyer: Die Septemberereignisse 1939 in
polnischer Sicht. Jb. Weichsel-Warthe 15: 1969, s. 28-35. [Krwawa Niedziela w B.] – R.
Trenkel: Der Bromberger Blutsonntag im September 1939 oder die gezielte Provokation zu
Beginn des Zweiten Weltkrieges; wie es damals wirklich war. Hamburg 1975, 39 s., il. – +E.
Serwański: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w B. na tle wydarzeń w dniu 3 IX
1939. P. 1984. – +W. Jastrzębski: Dywersja czy masakra: cywilna obrona B. we wrześniu
1939 r. Gdańsk 1988. – H. Rasmus: Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939. Die
Vergessenen u. denunzierten Opfer. Westpr.-Jb. 39: 1989, s. 15-31, il. [Dot. Krwawej
Niedzieli w Bydgoszczy]. – G. Schubert: Das Unternehmen „Bromberger Blutsonntag”. Tod
einer Legende. Köln 1989, 222 s., il., mapa. R.: A. S. Kotowski, ZfO 42: 1993, 1, s. 118-20. –
W. Jastrzębski: Der Bromberger Blutsonntag: Legende und Wirklichkeit. P. 1990. – M.
Gajewski: Wojskowy Ośrodek Spadochronowy w B. w 1939 roku. Kronika Bydgoska 13:
1991 s. 187-95 [utworzony w maju 1939 r.]. – A. Perlińska: NSDAP [Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei] - Zarząd Powiatowy w Bydgoszczy w świetle zachowanych
materiałów aktowych. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 171-86 [zestawienie dokumentów
zachowanych w Archiwum Państwowym w B.]. – T. Jaszowski: Wywiadowcy „Lombardu”
w B., Toruniu i Grudziądzu. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 219-26 [wywiad KG AK w latach
1943-44]. – K. M. Pospieszalski: Straty osobowe mniejszości niemieckiej w Polsce we
wrześniu 1939 roku. Przeglądowe studium źródłowe nad tzw. sprawą 58 000
Volksdeutschów. SŹ 36: 1997 s. 101-8. – J. Libiszewski: Ostatnia ekshumacja zbiorowej
mogiły z lat II wojny światowej w B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 210-2. – W. Jastrzębski:
Wydarzenia bydgoskie z września 1939 roku - fakty i propaganda. [W:] Kultura polityczna
w Polsce. Praca zbior. T. 2. Red. M. Kosman. Poznań 1999, s. 163-72. – G. Rückert: Ich
überlebte den Bromberger Blutsonntag 1939. [W:] 50 jahre Landsmannschaft Westpreussen.
Hrsg. v. H. J. Schuch. Münster 1999, s. 146-8. – Krwawa Niedziela. z profesorem
Włodzimierzem Jastrzębskim rozmawiają Bogusław Kunach i Piotr Głuchowski. Gaz. Wyb.
dod. Duży Format 13.08.2003 s. 4-8, il. P: L. Moczulski, Gaz. Wyb. dod. Duży Format
21.08.2003 s. 21; A. Wolff-Powęska, Gaz. Wyb. dod. Duży Format 21.08.2003 s. 20. II
wojna światowa - sesje i konferencje naukowe: J. Podgóreczny: Sympozjum naukowe w B.
w 25 rocznicę września 1939 r. SiMDW 9: 1966 z. 1 s. 179-80. – J. Kłaczkow: Bydgoskotoruńska konferencja „Wrzesień 1939 i jego konsekwencje dla ziem zachodnich II
Rzeczypospolitej”. ZH 2000 z. 1 s. 213-4. Obóz dla Niemców: H. Hirsch: Die Rache der
Opfer. Deutsche in polnischen lagern 1944-1950. Berlin 1998, 222 s. R.: M. Krzoska, Forum
Osteur. Ideen-Zeitgesch. 2: 1998, 1, s. 278-82. Organizacje niepodległościowe: K.
Sidorkiewicz: Zerwana „Szarotka”. Organizacja antykomunistyczna z B. i okolic (19491950). Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 153-65. Historia wojskowości: K. Kaczmarek: Historia
bydgoskiego 8 Pułku Piechoty. Wwa 1957, 203 s., il., mapy. – K. Kaczmarek: Ósmy
bydgoski. Wyd. 2. Wwa 1962, 444 s. [8 Pułk Piechoty]. – S. Krasucki: z dziejów 11
Dywizjonu Artylerii Konnej w B. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 89-110 [lata 1924-1939]. – S.
Krasucki: Powstańcze rodowody wybranych pułków garnizonu bydgoskiego (16 Pułk Ułanów
Wielkopolskich im. Generała Dywizji Gustawa Orlicza-Dreszera; 61 Pułk Piechoty
Wielkopolskiej; 62 Pułk Piechoty Wielkopolskiej). Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 89-109. –
A. Felchner, T. Lenczewski: Zbrodnie na żołnierzach Bydgoskiego Batalionu Obrony
Narodowej w Boryszewie koło Sochaczewa. Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Instytut Pamięci Narodowej 4: 1995 s. 24-30. – G.
Jaskulski: Życie codzienne w garnizonie bydgoskim w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska
20: 1998 s. 65-90. – W. Zawadzki: Sztandary Armii „Pomorze”. Kronika Bydgoska 20: 1998
s. 117-29. – K. Pęcak: Chorągiew Pomorska Związku Hallerczyków z siedzibą w B. i jej
placówki w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 121-35. – „Militaria pomorskie II” : XXI Sesja naukowa Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. B., 2-3 IX 2000
r. [materiały]. Mil. Pom. 1: 2000 s. 6-184. Lotnisko wojskowe: A. Kaliński: Bydgoskie
lotnisko w latach 1916-1939 (cz. 1). Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 84-92. – A. Kaliński:
Bydgoskie lotnisko w latach 1916-1939 (cz. 2). Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 9-41.
Harcerstwo: A. M. Trzecieliński, F. Władyszewski: Wspomnienia o manifestacji harcerskiej
3 maja 1946 r. w B. Do druku przygotował M. Pawlak. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 293-9.
– Harcerstwo żeńskie w B. w latach 1918-1949 we wspomnieniach swych członkiń. Cz. 1.
Oprac. T. Maciejewska-Janke. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 325-46. – Harcerstwo żeńskie
w B. w latach 1918-1949 we wspomnieniach swych członkiń. Cz. 2. Oprac. T. MaciejewskaJanke. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 222-42. – T. Maciejewska-Janke, K. Fiedler: List
otwarty dotyczący manifestacji harcerzy 3-go maja 1946 r. w B. Szkolna „defilada”
trzeciomajowa 1946 r. w B. [uzupełnienie]. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 444-9. – +T.
Maciejewska-Janke: Harcerstwo żeńskie w B. 1918-1949. B. 2002. Wywiad: T. Jaszowski:
Wywiadowcy „Lombardu” w B., Toruniu i Grudziądzu. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 21926. Historia społeczno-gospodarcza: +I. Glaser: Urządzenia socjalne i komunalne w okresie
przedrozbiorowym i zaborów. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. –
+B. Janiszewska: Dzieje gospodarcze w latach 1346-1772. [W:] B. Historia, kultura, życie
gospodarcze. Gdynia 1959. – +K. Maludziński: Urządzenia socjalne i komunalne 1920-1957.
[W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959. – +K. Wróblewska: Życie
gospodarcze w latach 1772-1945. [W:] B. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959.
– +S. Ziemolożyński: Współczesne życie gospodarcze. [W:] B. Historia, kultura, życie
gospodarcze. Gdynia 1959. – M. Błachowska, J. Gołebiowski: Rozwój gospodarczy
i przestrzenny B. w latach 1945-1970. Kronika Bydgoska 4: 1968/70 s. 28-53. – W.
Lesiewski: z problematyki rozwoju życia gospodarczego B. w latach 1967-1969. Kronika
Bydgoska 4: 1968/70 s. 9-27. – Rozwój społeczno-gospodarczy bydgosko-toruńskiego okręgu
przemysłowego w latach 1960-1968. Przewodniczący zespołu red. J. Cieszyński. B. 1969, 145
s., il., mapy. – M. Kubiński: Położenie robotników w mieście B. w latach 1929-1938. Prace
BTN Seria C nr 10: Prace Komisji Historii 7: 1970 s. 173-89. – T. Bochat: Bezrobocie
i bezrobotni w B. Kronika Bydgoska 13: 1991 s. 61-6. – J. Dworek: Kapitał zagraniczny w B.
Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 9-16. Ulice i place: P. Winter: Ulica Augusta Cieszkowskiego
w B. Zespół architektoniczny z przełomu XIX i XX wieku. Bydgoszcz 1996, 63 s., il.
Budownictwo, architektura: P. Głowacki: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w roku
jubileuszów. [Bydgoszcz] (1970), 62 s. – B. Derkowska-Kostkowska: Willa Kolwitzów.
Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 27-44 [XIX/XX w.]. – I. Jastrzębska-Puzowska: Hotel „Pod
Orłem”. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 45-54. – B. Rogalski: Przegląd współczesnej
architektury publicznej i urbanistyki B. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 151-75. – P. Winter:
Klasycystyczny budynek przy ul. Grodzkiej 25. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 23-6. – B.
Derkowska-Kostkowska: Przyczynki do dziejów budowli żydowskich w B. Materiały do
Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy Z. 1 (1996) s. 62-4. – K. Jankowska: Historia
i architektura dawnego Gimnazjum Realnego w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy Z. 1: (1996) s. 37-40. – I. Jastrzębska-Puzowska, P. Winter: Budynek dawnej
Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodniej w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki
Bydgoszczy Z. 1: 1996 s. 29-36 [XIX-XX w.]. – K. Bartowski, P. Winter: Historia „pałacyku”
przy ulicy Grodzkiej 17, dawnej siedziby Lloyda Bydgoskiego. Materiały do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy Z. 2 (1997) s. 44-56 [B. XIX w.]. – B. Chojnacka: Historia i architektura
dawnego sierocińca - „Internatu Kresowego” w B. przy ul. K. Chodkiewicza 32. Materiały do
Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy Z. 2: 1997 s. 57-66 [od 1914 r.]. – A. Wysocka: Willa
Blumwego. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy Z. 2: 1997 s. 67-70 [od 1900
r.]. – I. Kuberska: Architektura sakralna B. w okresie historyzmu. Materiały do Dziejów
Kultury i Sztuki Bydgoszczy Z. 3: 1998 s. 61-82 [XIX-XX w.]. – P. Winter: Eklektyzm,
secesja i moderna - fasada i detal bydgoskiej kamienicy czynszowej. Kronika Bydgoska 20:
1998 s. 206-13. – D. Bręczewska-Kulesza: Bydgoskie realizacje Heinricha Seelinga.
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy Z. 4: 1999 s. 15-38 [XIX-XX w.]. – M.
Grzybowska, Z. Wernerowska: Przyczynki do historii architektury zespołu naukowych
Instytutów Rolniczych w B. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy Z. 4 (1999) s.
60-71 [od 1904 r.]. – E. Raczyńska-Mąkowska: Najlepszy polski obiekt użyteczności
publicznej stoi w B.! Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 5: 2000
s. 181-3. – L. Siudowski: BRE Bank w B. - konstrukcja fasad. Architektura-Murator 2000 nr
3 s. 81-4. – D. Bręczewska-Kulesza, A. Wysocka: Bydgoskie kamienice i wille. Spotkania
z Zabytkami 2005 nr 4 s. 8-12, il. – B. Derkowska-Kostkowska: Sielanka - dzielnica-ogród.
Spotkania z Zabytkami 2005 nr 4 s. 13-5, il. Handel: 40-lecie Zrzeszenia Kupców
Samodzielnych w B. 1909-1949. Jednodniówka jubileuszowa. B. 1949, 48 s. – Z. Guldon:
Rozwój uprawnień handlowych w B. w XVI-XVII w. Prace Komisji Historii [Nr] 3:
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Humanistycznych. Seria C. Nr 4: 1966 s.
91-103, sum. – R. Kabaciński: Udział B. w spławie wiślanym i pośrednictwie w handlu
lądowym z Gdańskiem w latach 1588-1595 i 1660-1670. Prace BTN Seria C: Historia. 1975
nr 16: Prace Komisji Historycznej nr 11 s. 143-75. – C. Baszyński: Handel w B. w latach
1851-1914. Prace BTN Seria C. Nr 20: Prace Komisji Historycznej. 13: 1978 s. 3-21, sum. –
D. Fleming: Domy konfekcyjne w międzywojennej B. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 183-91.
Rzemiosło: Materiały na sesję popularno-naukową z okazji jubileuszu Izby Rzemieślniczej
w B. B. 1980. Z. 1: W. Kotowski: Rzemiosło bydgoskie i izby rzemieślnicze w regionie
pomorsko-kujawskim w okresie międzywojennym. 43 s. Z. 2: A. Perlińska: Wkład rzemiosła
bydgoskiej Izby Rzemieślniczej w 35-letnie dzieło odbudowy PRL. 60 s. Z. 3: J. Wojciak:
Patriotyczna działalność rzemiosła bydgoskiego w latach zaboru pruskiego. 29 s. Przemysł,
zakłady przemysłowe: K. Sławinska: Przemysł drzewny w B. i okolicy w latach 1871-1914.
Prace Komisji Historii BTN 6: 1969 s. 95-118. – J. Chamot: Bydgoska Fabryka Kabli 19231973. Zarys historyczno-socjologiczny. B. 1973. R: R. Studziński, ZH 41: 1976 z. 4 s. 174-8.
– Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w B. 1851-1975. Praca zbior. pod red.
K. Wajdy. B. 1976, 243 s., il. z treści: S. Kalembka: Rozwój bydgoskiego węzła kolejowego.
1850-1975; S. Kalembka, K. Wajda: Warsztaty Główne Kolei Wschodniej. 1851-1920; M.
Skowroński: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w okresie międzywojennym. 19201939; W. Jastrzębski: w latach okupacji hitlerowskiej. 1939-1945; M. Plenkiewicz:
Uruchomienie i odbudowa Zakładów po wyzwoleniu; M. Plenkiewicz: Organizacja i główne
fazy rozbudowy w latach 1945-1975; B. Podszucki: Działalność produkcyjna w okresie Polski
Ludowej; M. Plenkiewicz: Organizacje polityczne i zawodowe w Zakładach w latach 19451975. R: R. Kołodziejczyk, ZH 43: 1978 z. 2 s. 123-7. – K. Sławińska: Przemysł budowlany
w B. i okolicy w latach 1871-1914. Prace BTN Seria C nr 10: Prace Komisji Historii 7: 1979
s. 135-48. – +H. Hetman: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej 1895-1985
(zarys monograficzny). B. 1985. – A. Perlińska: Związek Fabrykantów w B. (1920-1939).
Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 61-72. – J. Gackowski: Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A.
Historia i współczesność. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 293-6 [od 1896 r.]. – T. Kosień:
Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu drzewnego. Na przykładzie
Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi”SA. Pr. Inst. Technol. Drew. 1995 z. 3/4 s. 4355. – J. Dworek: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w B. po 1989 r. Kronika
Bydgoska 18: 1996 s. 9-18. – D. Kornet: Przemysł elektrotechniczny w B. w latach 1920-1939
(cz. 1). Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 67-97. – I. Brzozowska, B. Derkowska-Kostkowska:
Fabryka Carla i Wilhelma Blumwego na bydgoskim Wilczaku. Materiały do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 2: 1997 s. 71-82 [XIX-XX w.]. – M. Grzybowska, Z.
Wernerowska: Architektura przemysłowa lat 20-tych i 30-tych XX w. - Bydgoska Fabryka
Kabli S.A. „Kabel” Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 2: 1997 s.
83-9. – D. Kornet: Przemysł elektrotechniczny w B. w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska
19: 1998 s. 60-74. – R. Kozłowski: Strajk w bydgoskich Zakładach Naprawczych Taboru
Kolejowego (marzec 1957 r.). Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 42-53. – S. Kamosiński: Rozwój
czy stagnacja? Przemysł miasta B. w latach 1920-1939. Kronika Bydgoszczy 22: 2000 s. 1124. Gazownia: 100 lat Gazowni w służbie społeczeństwa m. Bydgoszczy 1860-1960. (Kom.
red. J. Wyżnikiewicz [et a.]). [Bydgoszcz 1960], 29 s. – Od światła do płomyka. 140 lat
Gazowni Bydgoskiej. B. 2000, 151 s., il., mapy. z treści: A. Perlińska: z dziejów Gazowni
Bydgoskiej, s. 9-19; A. Perlińska: Lata II Rzeczypospolitej, s. 21-45; A. Perlińska: Lata
wojny, s. 47-53; I. Hoppe: Po II wojnie światowej, s. 55-72; I. Hoppe: Okres współistnienia
gazu węglowego i ziemnego, s. 73-85; I. Hoppe: Tylko gaz ziemny, s. 87-96; I. Hoppe:
Rozwój technologii informatycznej w gazowni, czyli od „kręciołka” do komputera, s. 97-101;
I. Hoppe: Powrót do korzeni, s. 103-4; I. Hoppe: Załoga i sprawy socjalne, s. 105-35; I.
Hoppe: Gazownia w roku jubileuszu, s. 137-40; I. Hoppe: Perspektywy roku 2000 - czas na
zmiany, s. 141-3. R: R. Wolwowicz, Wiek Nafty 10: 2000 nr 2 s. 33-4. Transport
i komunikacja: Węzeł bydgoski. Powiązanie gospodarcze i komunikacyjne m. B. z Wielkim
Pomorzem. Referaty, dyskusja i rezolucje konferencji naukowej Instytutu Bałtyckiego w B.
13-14. VI. 1947. Gdańsk 1948, 113 s. – H. Kaczmarczyk: 70 lat komunikacji miejskiej miasta
B. 1888-1958. B. 1958, 71 s., il., bibliogr. – M. Sedliński: „Wiosna Ludów” a budowa kolei
Krzyż-B. w latach 1848-1851. RNn 1: 1966, s. 70-5. – J. Mierzyński: 125 rocznica powstania
Dyrekcji Kolejowej w B. Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 158-66. – B. Krukowski: Dwieście
lat bydgoskiego węzła wodnego. Gospodarka Wodna 8/9: =1976 s. 264-8. – H. Rasmus: Od
tramwaju konnego do elektrycznego. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 185-8 [tramwaje
bydgoskie od 1888 r.]. – L. Łbik: Średniowieczne brody i przeprawy na dolnej Brdzie
w okolicy B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 131-45. – G. Kotlarz: Budowa bydgoskiego
odcinka magistrali węglowej Herby Nowe - Gdynia w latach 1928-1930. Kronika Bydgoska
21: 1999 s. 136-74. Izba Przemysłowo-Handlowa: M. Mazany: Izba PrzemysłowoHandlowa w B. i Gdyni w latach 1920-1939. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 25-43.
Medycyna, szpitale i opieka społeczna: R. Biniak: Hospicjum - B. przy parafii Świętych
Polskich Braci Męczenników. Kronika Bydgoszczy 14: 1992 s. 193-8. – A. ChrapkowskaZielińska, M. Chojecka: Bydgoskie schronisko dla bezdomnych. Kronika Bydgoska 14: 1992
s. 199-206. – J. Brzozowski: Przytulisko - schronisko domem bezdomnych. Pr. Soc. 1997 nr 3
s. 77-86 [schronisko dla bezdomnych w B.]. – A. Ciżmowska: Kwestie społeczne w B.
w okresie transformacji ustrojowej. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 30-9. – H. Rasmus: Dwaj
pionierzy z B. o zasługach Ernsta Niepela i Oskara Pichta, dyrektorów Zakładu dla
Ociemniałych. Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 250-6. – W. Korpalska: Szpitale w B. do końca
XVIII wieku. [W:] VII Zjazd Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny.
AHFMHNP 62: 1999 z. 4 s. 383-399. – W. Korpalska: Lekarze bydgoscy 1815-1920.
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 63: 2000 z. 3/4 s. 158-71. – R. Biniak: Śmierć jest
częścią życia. Rozm. przepr. Mirosława Chuda. Ethos 2002 nr 1/2 s. 411-4 [Hospicjum im. ks.
Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników]. – J. Brzozowski:
Zjawisko bezdomności w społeczności lokalnej gminy - działalność Zakładu Pomocy
Społecznej dla Bezdomnych w B. Pr. Soc. 2002 nr 1 s. 72-85. Wojewódzki Urząd
Statystyczny: W. Biały: B. - w służbie regionowi. Wiadomości Statystyczne 1996 nr 5 s. 7983. Sport i turystyka: S (R. Wittek): RC Frithjof 1894 Bromberg. Jb. Weichsel-Warthe 12:
1966, s. 106-7. – K. Mrozik: Osiągnięcia bydgoskiego sportu w czasach II Rzeczypospolitej.
Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 235-63. – K. Mrozik: Stowarzyszenia i kluby sportowe
międzywojennej B. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 146-52. – E. Reich: Przed stu laty powstał
bydgoski Klub Wioślarski „Frithjof”. Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 121-5. – O. Buchwald:
Bydgoskie kluby i sekcje bokserskie w latach międzywojennych (1920-1939). Kronika
Bydgoska 18: 1996 s. 246-64. – Z. Dyrda: Tenis bydgoski w II Rzeczypospolitej. Kronika
Bydgoska 18: 1996 s. 114-26. – A. Maciejewski: Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści
mistrzostw świata i Europy. B. 1996, 104 s., il., sum., Zsf. – Z. Urbanyi: z wiosłem w herbie.
Na 650-lecie B. B. 1996, 320 s., il., tabl., sum., Zsf. [Regionalne Towarzystwo Wioślarskie
„Bydgostia]. – M. Bieńkowski: Bydgoskie kluby wioślarskie w latach 1920-1939. Kronika
Bydgoska 20: 1998 s. 168-91. – P. Fiutak: Piłka nożna w B. (1920-1939). Kluby
i towarzystwa sportowe. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 261-77. – J. Nowicka, T. Nowicki:
Bydgoski Klub Wioślarek (1926-1996). Analiza startów i osiągnięć. Kronika Bydgoska 19:
1998 s. 248-60. – D. Stypa: Kluby i sekcje motocyklowe w B. w okresie międzywojennym.
Kronika Bydgoska 21: 1999 s. 103-20. – H. Jasińska: XXV lat działalności Klubu Sportowego
przy Pałacu Młodzieży w B. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 282-91. – A. Kaliński:
Szybownictwo w B. w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska 22: 2000 s. 44-54. – H.
Jasińska: XXV lat działalności Klubu Sportowego przy Pałacu Młodzieży w B. Kronika
Bydgoska 22: 2000 s. 282-91. Przewodniki: J. Kołodziejski: Przewodnik po B. B. 1947, 140
s., plan. – W. Rzeźniacki: B. i okolice. Wwa 1952, 55 s., il. – Poznaj B. i okolice. B. 1964, 74
s., il. – E. Szmańda, J. Podgóreczny, A. Rzeźniacki: B. Najważniejsze wiadomości o mieście.
B. 1967, 142 s., il., plan. – Województwo bydgoskie. Przewodnik. Praca zbior. pod red. A.
Flicińskiej-Borowicz. Mapki i plany H. Całka. Wwa 1967, 416 s., il., bibliogr. R: H.
Andrzejewski, Wszechświat 1968 z. 3 s. 83. – =S. Nowicki: B. i okolice. Informator dla
wycieczek młodzieżowych. Wwa 1972, 20 s. – J. Umiński: B. Przewodnik. Opracowanie
kartograficzne B. Lemisiewicz. Wwa 1972, 131 s., il., mapy. – K. Bacciarelli: Kraina
bydgoska. B. 1974, 16 s., il., mapa. – J. Umiński: B. i okolice. Wyd. 2: Wwa 1976, 171 s.,
mapy, bibliogr. – B. Janiszewska-Mincer: Informatory i przewodniki po B. wydane w latach
1945-1977. Kronika Bydgoska 5: 1971/73 s. 205-15. Konferencje i sesje naukowe: =J.
Podgóreczny: Sesja naukowa w B. PZach. 14: 1958 nr 1 s. 180-1. – =J. Staszewski: Bydgoski
wrzesień w oczach naukowców. Pomorze 5: 1959 nr 19 s. 2 i 7 [sesja odczytowa z 7 IX 1959
w B. poświęcona sprawom polsko-niemieckim w latach 1939-59]. – W. Jastrzębski: Sesja
popularnonaukowa na temat „B. w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.
Bydgostiana 2: 1962-3, s. 21-2 [sesja z 28 IV 1964]. – +Referaty na sesję naukową w B.
poświęconą XX-leciu PPR. Toruń 1962. – R. Kabaciński: Sprawozdanie z sesji
popularnonaukowej w 620 rocznicę nadania B. praw miejskich. Bydgostiana 3: 1964-66 s. 478 [19.04.1966 r.]. – =J. Bujak: Konferencja na temat czasopiśmiennictwie literackokulturalnego w Polsce XX w. Zeszyty Prasoznawcze 21: 1980 nr 3 s. 167-8 [25-26 III 1980 r.
w B.]. – Z. Biegański: B. - 650-lecie praw miejskich. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 319-23
[B. 18-19 IV 1996 r.]. – J. Knopek: Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Bydgoski
Październik 1956”. Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 314-8 [B. 6 XI 1996 r.]. – J. Knopek:
Bydgoski Październik 1956 (B., 6 XI 1996). Dz. Najn. 29: 1997 nr 1 s. 215-6. Uroczystości,
jubileusze itp.: A. Perlińska: Uroczystość 600-lecia miasta B. Prace BTN Seria C. Nr 18:
Prace Komisji Historycznej. 12: 1976 s. 117-28, sum. – R. Mikczyński: Obchody 600-lecia
miasta B. Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 77-84 [uroczystości w 1946 r.]. Księgi pamiątkowe:
M. Hepke: Bromberg. Buch der Erinnerungen. München 1968, 16 s., il., plan. Wystawy: A.
Perlińska: 3. Wystawa w B. w 25 rocznicę najazdu hitlerowskiego. Archeion 42: 1965 s. 3056 [wystawa archiwalna z 18 IX 1963 r.]. Bibliografie: K. Sarnowska: Bydgostiana. [W:] B.
Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 433-47 [bibliogr.]. – K. Sarnowska:
Bibliografia B. 1958-1962. Bydgostiana 2: 1962-3 s. 77-95. Bydgoszczanie: M. Hojka:
„Wierni macierzy”. Bydgoszczanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19. B. 1999, 49 s., il.
Znane osoby w B.: B. Janiszewska-Mincer: Kaźko Szczeciński - władca grodu bydgoskiego.
Kalendarz Bydgoski 1971, s. 126-9. – R. Kulwieć: Co robił w Bydgoszczy generał Amilkar
Kosiński? Kalendarz Bydgoski 1971, s. 77-83. – G. Ohlhoff: Bromberg unter der ersten
preussischen Herrschaft 1772-1806. Westpreussisches Jb. 22: 1972, s. 25-32. – R. Kuczma:
„Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”. z wizyt generała broni Józefa Hallera de Hallenburg
w B. 1920-1939. B. 2000, 64 s., il. Historia ekologii: P. Indykiewicz, R. Kucharski, M.
Korczyński: The birds of B., Poland 1990-1995. Streszcz. w jęz. pol. Zesz. Nauk. WSP Bydg.,
Stud. Przyr. Z. 13 (1997) s. 5-33. – M. R. Machnikowski: Zmiany w faunie motyli dziennych
(Lepidoptera: Rhopalocera) w zachodniej części B. w latach 1975-1998. Streszcz. w jęz. ang.
Wiad. Ent. 1999 nr 2 s. 103-9. Wiedza o kraju: W. Zietz: Noch einmal Posen und Bromberg.
Eine 2. Fahrt in das besetzte Gebiet. Deutsche Ärzteblätter 69: 1939, s. 674-6. – H. Nachtigal:
Der landkreis Posen, landschaftlich un völkisch gesehen. Der deutsche Erzieher, Gauwaltung
Mark Brandenburg 1940, 11, s. 81-82, mapa. Gmina: J. Dworek: Gospodarka finansowa
gminy B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 17-29. Bydgoskie Przedmieście: D. Bartz, M.
Żelska: Ewolucja przestrzenno-funkcjonalna Bydgoskiego Przedmieścia do 1975 r. Rocznik
Toruński 12: 1977 s. 37-55, bibliogr. Bydgoskie: +K. Wajda: Ruch robotniczy w Bydgoskiem
w latach 1890-1903. SiMDW 1: 1955 z. 1. – +Cz. Krawczak: Dzieje ruchu zawodowego
robotników przemysłu budowlanego w Bydgoskiem w latach 1868-1948. P. 1973. – J.
Podgóreczny: Jak powstawała sieć księgarska „Domu Książki” w Bydgoskiem.
(Wspomnienie). Księgarz 18: 1974 nr 4 s. 44-7. Konurbacja (region) bydgosko-toruńska:
+B. Bańkowska: Próba wyodrębnienia konurbacji bydgosko-torunskiej. [W:] Rozwój
wielkich aglomeracji miejskich w Polsce. 1. Konurbacja bydgosko-toruńska. – +B.
Bańkowska, J. Namysłowski: Rozwój konurbacji bydgosko-toruńskiej. [W:] Rozwój wielkich
aglomeracji miejskich w Polsce. 1. Konurbacja bydgosko-toruńska. – Rozwój wielkich
aglomeracji miejskich w Polsce. 1. Konurbacja bydgosko-toruńska. Praca zespołowa pod
kierunkiem R. Karłowicza. Wwa 1974, 136 s., mapy, bibliogr. – J. Szczepkowski: Struktura
przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego. Ewolucja i dynamika. Wr. 1977, 89 s. – =W.
Czarnecki: Rola przemysłu w kształtowaniu przestrzennym aglomeracji dolnej Wisły. B.
1979, 138 s., il. mapy, tabl. Okręg (bezirk): Errichtung einer Staatlichen Volksbüchereistelle
für den Regierungsbezirk Bromberg. Die Bücherei 9: 1942 H. 6/8 s. 240. – I. Berger: Die
preussische Verwaltung des Regierungsbezirk Bromberg 1815-1847. Köln, Berlin 1966. R: J.
Wąsicki, La Pologne et les Affaires Occidentales 6: 1970 no 1 s. 182-8; J. Wąsicki, CzPH 23:
1971 z. 1 s. 224-8. – +K. H. Rehfeld: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks
Bromberg (1848-1871). Köln 1968. – +T. Gey: Die preussische Verwaltung des
Regierungsbezirks Bromberg 1871-1920. Grotte 1976. – Z. Biegański: Działalność
Stronnictwa Pracy w okręgu bydgoskim (1937-1939). Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 41-60.
Departament: +B. Pleśniarski: Szkolnictwo departamentu bydgoskiego w okresie Księstwa
Warszawskiego. Toruń 1965. – +B. Plesniarski: Nadzór pedagogiczny w departamencie
bydgoskim w czasch Księstwa Warszawskiego. AUNC Pedagogika 3. Toruń 1973. – +B.
Pleśniarski: Powstanie i rola dozoów szkolnych w departamencie bydgoskim w czasch
Księstwa warszawskiego (1806-1815). AUNC Pedagogika 8. Toruń 1980. – W. Palm:
Brandschäden im Westpreussischen Kammer-Departament 1803. Altpreussische
Geschlechterkunde. N. F. 31: 1983 s. 149-54. Powiat: W. Dreas: Powiat bydgoski oskarża. B.
1946, 318 s. – Cz. Potemski: Problematyka badań archeologicznych w powiecie bydgoskim.
Prace KH BTN 1: 1963 s. 5-28. – M. Kobusiewicz, Cz. Potemski: Nowe materiały do
znajomości epoki kamiennej w powiecie bydgoskim. Prace BTN Seria C Nr 3: Prace Komisji
Historycznej. 2: 1964 s. 5-31, il. – =J. Umiński: Krajoznawstwo i turystyka w regionie
bydgoskim w latach 1920-1939. Jantarowe Szlaki 1973 nr 3/4 s. 1-5. – +A. Perlińska:
Eksterminacja Żydów w b. powiecie bydgoskim, Górce Klasztornej i Świeciu. [W:] z badań
nad eksterminacją Żydów na Pomorzu i Kujawach. B. 1983. – +A. Perlińska: NSDAP Zarzad Powiatowy w B. w świetle zachowanych materiałów aktowych. Kronika Bydgoska 13:
1991. – T. Nowicki: Przyczynek do badań nad szlachtą powiatu bydgoskiego. (Na podstawie
regestru poborowego z 1583 r.). Kronika Bydgoska 18: 1996 s. 174-9. – T. Nowicki: Obszar
uprawny należący do szlachty powiatu bydgoskiego. Na podstawie regestru poborowego
z 1583 r. Streszcz. w jęz. ang. Roczniki Humanistyczne 1998 z. 2 s. 149-61. – K. Grysińska:
Działalność gospodarcza ziemiaństwa powiatu bydgoskiego w latach 1920-1939. Kronika
Bydgoska 21: 1999 s. 86-102. – B. Wawrzyńczyk: Leksykon powiatów Polski. Tom 1. Wwa
2003, s. 54-5, il. – K. Grysińska: Ziemiaństwo powiatu bydgoskiego w latach 1920-1945.
[W:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasch nowożytnych. Praca zbior. pod red. W.
Jastrzębskiego. Toruń 2004, s. 211-53. Ziemia Bydgoska: K. Sarnowska: Bibliografia [Ziemi
Bydgoskiej]. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1: 1963-64 s. 219-36. – K. Nowicki:
Literatura 1964-1965. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2: 1965 s. 214-9. – K.
Sarnowska: Bibliografia. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2: 1965 s. 249-72. – M.
Kowalewska: Pisarze ziemi bydgoskiej. Informator. Gdynia 1968, 148 s. – Śpiewactwo
polskie na Ziemi Bydgoskiej [materiały z sesji naukowej]. Zeszyty Naukowe. Akademia
Muzyczna w Bydgoszczy Nr 14: 2000 s. 1-289. Dystrykt: R. Spickermann: Germans among
Poles. Ethnic Rivalry, Economic Change and Political Mobilization in the Bromberg
Administrative District, 1885-1914. Ann Arbor [USA] 1999, 514 s., tabl., mapa. Wyd. 1:
1994. Województwo bydgoskie (pomorskie): J. Chyczewski: Prace konserwatotrskie na
terenie województwa pomorskiego w okresie 1920-1939. ZTNwTor. 14:1948 s. 121-53. – W.
Suchodolski: Organizacja archiwów na terenie województw pomorskich. Jantar 6: 1948 s. 62-
8. – =M. Kiełczyńska-Zaleska: Województwo bydgoskie. Wwa 1952, 92 s., il., mapy. – =Siła
prawdy. o rozwoju spółdzielczości w województwie bydgoskim. Oprac. M. Ługowski. B.
1954, 34 s. [wypowiedzi członków spółdzielni produkcyjnych]. – M. Biskup, A. Tomczak:
Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w. Toruń 1955, 180 s. – Po
dziesięciu latach. Osiągnięcia woj. bydgoskiego. B. 1955, 104 s., mapa. – Z. Mastyński:
Pogorszenie się stosunków wodnych na terenie południowej części woj. bydgoskiego.
w świetle danych historycznych, statystycznych i kartograficznych. Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych PAN 1956 z. 7 s. 25-40. – A. Mykaj: Osiągnięcia gospodarcze
województwa bydgoskiego w dziesięcioleciu 1945-1954. ZH 21: 1956 z. 3/4 s. 160-82. R: F.
Barciński, SiMDW 5: 1959 z. 2 s. 251-3. – Z. Mastyński: Stosunki wodne południowej części
województwa bydgoskiego. Ochrona Przyrody 25: 1958 s. 22-48, mapy [m. in.
w przeszłości]. – =Rocznik statystyczny województw bydgoskiego 1957. R. 1. B. 1958, 167 s.
– Rozwój gospodarki terenowej województwa bydgoskiego pod kierownictwem rad
narodowych w latach 1950-1957. B. 1958, 64 s. – =Rocznik statystyczny województwa
bydgoskiego 1958-1959. R. 2. B. 1959, 290 s. –J. Augustyn, A. Chrośniakowa, A. Perlińska:
Działalność Komunistycznej Partii Polski na terenie województwa pomorskiego w latach
1918-1938. [B. 1959], 98 s. – P. Podejko: Dawna muzyka polska na terenie dzisiejszego
województwa bydgoskiego i Pomorza Gdańskiego. B. 1960, 46 s. – R. Wapiński: z dziejów
ruchu robotniczego w wojewodztwie pomorskim w latach 1920-1926. [W:] ZN Wieczorowy
Uniwersytet w Gdańsku 1960, z. 2 s. 98-118. – S. Wysłouch: Państwowe gospodarstwa rolne
województwa bydgoskiego w latach 1950-1955. Wwa 1960, 164 s., mapa. – +T. Żakowski:
Zagadnienia ekspoatacyjne zmeliorowanych łąk i pastwisk w województwie bydgoskim.
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 3: 1960 nr 4 [dzieje prac melioracyjnych w XIX i XX
w.]. – =Rocznik statystyczny województwa bydgoskiego. R. 3: 1960-1. B. 1961, 365 s. –
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa bydgoskiego w pięcioleciu 1956-1960. Praca
zbior. pod red. W. Maksymowicza. B. 1961, 121 s., bibliogr. R: A. Wolnikowski, Rocznik
Grudziądzki 4: 1965 s. 257-8. – O. Gałdyński: Ziemie województwa bydgoskiego przed
tysiącem lat. (The province of B. e thousand years ago). Wwa 1962, 134 s., mapy [toż
w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim]. – P. Podejko: Dawna muzyka
polska na terenie woj. bydgoskiego i Pomorza Gdańskiego. B. 1960, 46 s. R. W. Hensel,
Archeologia Polska 7: 1962, 2, s. 394-5. – B. Głębowicz: Działalność związków zawodowych
w województwie pomorskim (bydgoskim) w okresie od stycznia 1945 do stycznia 1947 r.
Biuletyn Biura Historycznego CRZZ 4: 1965 nr 1 s. 20-39. – =B. Głębowicz: Niektóre aspekty
realizacji reformy rolnej PKWN w l. 1945-1947 w województwie pomorskim (bydgoskim) na
przykładzie powiatu toruńskiego. ZH 30: 1965 z. 1 s. 93-135. – B. Głębowicz: Rozłam
w ruchu ludowym w województwie pomorskim (bydgoskim) w okresie od czerwca do
listopada 1945 r. na tle ogólnej sytuacji w ruchu ludowym. Zezszyty Naukowe Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 15: Historia. 1: 1965
s. 53-68. – MPT – Rozwój społeczno-gospodarczy województwa bydgoskiego w pięcioleciu
1961-1965. Oprac. A. Buda [i inni]. Red. A. Mykaj [i inni]. B. 1967, 158 s., il., bibliogr. –
Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka. Red. nacz. A. Swinarski. P.
1967, 576 s., il., mapy, bibliogr. z treści: Cz. 2: Dzieje ziem województwa bydgoskiego. Red.
W. Łukaszewicz, K. Żurowski: Pradzieje; M. Biskup: Okres kształtowania się państwa
polskiego i Rzeczypospolitej. (Wiek X - schyłek XVIII stulecia); J. Wojtowicz: Czasy zaboru;
D. Steyer: Czasy najnowsze (1920-1948); Z. Kruszelnicki: Zabytki architektoniczne; Cz. 3:
Ludność i osadnictwo. Red. R. Galon. J. Szczepkowski, B. Winiarski: Ludność województwa
bydgoskiego; E. Kwiatkowska, L. Koc: Osadnictwo wiejskie; E. Kwiatkowska: Miasta. R: A.
Tomczak, ZH 35: 1970 z. 2 s. 106-9. – J. Łachowski, M. Domeracka: z problematyki historii
województwa bydgoskiego. =Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Nauk
Rolniczych i Leśnych. Biologia. 1968 nr 3 s. 5-39, bibliogr. – Z. Borek: Gospodarka rybacka
w Wiśle na terenie województwa bydgoskiego w latach 1959-1969. Gospodarka Rybna 22:
1970 nr 10 s. 10-3. – =Bydgoskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej. Praca zbior. pod
red. A. Mykaja. Wwa 1970, 247 s., il., mapy, bibliogr. – =R. Dąbrowski: Przemysł spożywczy
w województwie pomorskim w latach 1920-1939. Toruń 1970. R: M. Eckert, SiMDW 10:
1971 z. 2 s. 224-7; R. Wapiński, ZH 37: 1972 z. 2 s. 140-4. – B. Wawrzyniak: Przyczynek do
badań nad rozwojem rolnictwa w województwie bydgoskim w latach 1918-1968. Bydgoskie
Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B: Prace Komisji Nauk
Rolniczych i Biologicznych. 1970 z. 6 s. 41-83. – Województwo bydgoskie. Rozwój
społeczno-gospodarczy w okresie V kadencji Sejmu PRL (1969-1972). B. 1972, 87 s. – R.
Sudziński: Kształtowanie się granic i podziału administracyjnego województwa pomorskiego
(bydgoskiego) w latach 1945-1950. ZH 38: 1973 z. 2 s. 51-80, mapy. – Województwo
bydgoskie. Krajobraz. Dzieje. Kultura. Red. nacz. A. Świnarski. Wydanie 2. P. 1973, 630 s.,
il. R: S. Kalembka, =Roczniki Kulturalne Kujaw i Pomorza 8: 1973/74 s. 223-5. – =Udział
środowiska naukowego woj. bydgoskiego w przyspieszaniu społeczno-gospodarczego
rozwoju regionu i kraju. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział
Naki i Oświaty KW PZPR i Radę Naukową przy Urzędzie Wojewódzkim w dniu 31 stycznia
1974 r. B. 1975, 179 s. – +Katolog zabytków sztuki w Polsce. T. 11: Dawne województwo
bydgoskie. Z. 3: B. i okolice. Wwa 1977. – +R. Sudziński: Tworzenie się organów
administracji ogólnej w województwie pomorskim w 1945 roku. ZH 45: 1980 z. 1. – +R.
Sudziński: Samorząd terytorialny w województwie pomorskim w latach 1945-1950. ZH 48:
1983 z. 4. – Zabytkowe cmentarze - woj. bydgoskie. Na podstawie kart cmentarzy oprac. O.
Romanowska-Grabowska. Autor kart cmentarzy S. Bielicki. Wwa 1996, 184 s., il., mapy. – T.
Kawski: Mniejszość żydowska w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 19451956. [W:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji do przełomu
październikowego. Red. W. Jastrzębski i M. Krajewski. Włocławek 2001, s. 205-27.
Województwo bydgoskie - bibliografie: J. Mazurkiewicz: Bibliografia muzealnictwa na
terenie województwa bydgoskiego 1945-1961. Rocznik Muzeum w Toruniu 1: 1963 z. 3 s.
258-69. – T. Wrono-Szymkiewicz: Literatura 1962-1963. Rocznik Kulturalny Kujaw
i Pomorza 1: 1963-64 s. 159-64 [przegląd dorobku pisarzy woj. bydgoskiego]. – J.
Mazurkiewicz: Bibliografia muzealnictwa na terenie województwa bydgoskiego (1962-1964).
Rocznik Muzeum w Toruniu 2: 1966 z. 1/2 s. 120-44. – Bibliografia [dotyczaca zagadnień
nauki, kultury i sztuki w woj. bydgoskim w 1967 r.]. Oprac. B. Podraza, K. Sarnowska.
Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 4: 1967/68 s. 349-80. – P. Dzianisz: Województwo
bydgoskie w wydawnictwach za lata 1965-1967. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 4:
1967-8 s. 321-31. – Bibliografia [województwa bydgoskiego]. Oprac. B. Podraza i K.
Sarnowska. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 5: 1969 s. 221-77. – Bibliografia 1972.
Oprac. M. Mościcka, B. Podraza. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 8: 1973/74 s. 284-326.
– M. Mościcka, B. Podraza: Bibliografia 1973; 1956-57. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza
9: 1975/76 s. 284-379. – Bibliografia za lata 1958-1961 piśmiennictwa dotyczącego życia
naukowego i kulturalnego woj. bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego. Oprac. B. Podraza.
Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 10: 1977/78 s. 253-376. – H. Rister: Verzeichnis des
deutschsprachigen Schrifttums über das Bromberger land. Heimatkreise Bromberg-Stadt und
Bromberg-Land in d. Landsmannschaft Westpreusen. Wilhelmshaven 1977, 209 s. –
Bibliografia za lata 1976-1983. Zestaw. M. Berent, M. Mościcka. Rocznik Kulturalny Kujaw
i Pomorza 11: 1978/85 s. 283-383 [dot. woj. bydgoskiego]. – +Bibliografia Województwa
Bydgoskiego. [Oprac. H. Gajdulewicz, M. Tomczak]. 1987/1988. B. 1995. – +Bibliografia
Województwa Bydgoskiego. 1989/1990. Oprac. H. Gajdulewicz, M. Tomczak. B. 1998. –
Bibliografia Województwa Bydgoskiego. Oprac. H. Gajdulewicz, M. Tomczak. 1991/1992.
B. 1999. Województwo bydgoskie (pomorskie) - organizacja i stan badań historycznych,
źródłoznawstwo: M. Wojciechowski: Przegląd badań historycznych w województwie
bydgoskim w latach 1955-1965. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 3: 1966 s. 135-48. – T.
Wawrzyński: materiały do dziejów województwa pomorskiego z lat 1920-1939 w Centralnym
Archiwum Wojskowym w Warszawie. ZH 38: 1973 z. 2. Województwo bydgoskie - nauka,
kultura i sztuka: +J. Frycz: Prace konserwatorskie, województwo bydgoskie. Ochrona
Zabytków 5: 1952. – J. Kozanecki: Województwo bydgoskie (1952-1955) Prace
konserwatorskie. Ochrona Zabytków 8: 1955 nr 3 s. 204-9. – +M. Rejmanowski: Prace
konserwatorskie, województwo bydgoskie. Ochrona Zabytków 11: 1958. – +P. Podejko:
Dawna muzyka polska na terenie dzisiejszego województwa bydgoskiego i Pomorza
Gdańskiego. B. 1960. – H. Galus: Rozwój środowiska naukowego w województwie
bydgoskim. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1: 1963/64 s. 85-97. – Cz. Kociecha:
Niektóre tendencje i formy upowszechniania kultury w województwie bydgoskim. Rocznik
Kulturalny Kujaw i Pomorza 1: 1963/64. – Z. Ciara: Zagadnienie adaptacji obiektów
zabytkowych w województwie bydgoskim dla potrzeb turystyki. Ochrona Zabytków 20: 1967
nr 4 s. 31-6. – Katalog zabytków sztuki w Polsce. Red. J. Z. Łoziński. T. 11: Województwo
bydgoskie. Red. T. Chrzanowski i M. Kornecki. Z. 11: J. Frycz, T. Chrzanowski, M.
Kornecki: Powiat radziejowski. Wwa 1968, 25 s., il., mapy, bibliogr. – J. Sziling: Straty
w dziedzinie kultury polskiej poniesione na obszarze woj. bydgoskiego w okresie II wojny
światowej. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 6: 1970 s. 83-95. – +M. Arszyński, M.
Rejmanowski: Województwo bydgoskie. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.
Seria A. T. 8: Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z. 2. Wwa 1972. – H.
Samsonowicz: Naukowe środowiska historyczne województwa bydgoskiego. Rocznik
Kulturalny Kujaw i Pomorza 8: 1973/74 s. 78-84. – +Zabytki architektury województwa
bydgoskiego. Red. E. i M. Gąsiorowscy. B. 1974. R: B. Mansfeld, Rocznik Kulturalny Kujaw
i Pomorza 9: 1975-76 s. 248-50. – Cz. Kościecha: Aktualny stan i kierunki rozwoju kultury
w woj. bydgoskim w nowych granicach administracyjnych. Rocznik Kulturalny Kujaw
i Pomorza 9: 1975-6 s. 9-24. – K. Parucka: Sprawozdanie z prac konserwatorskich
prowadzonych na terenie województwa bydgoskiego w latach 1960-1975. Mater. Dziej. Kult.
Bydg. Z. 1: 1996 s. 65-73. – Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 5:
Województwo bydgoskie. Cz. 2. Red. M. Róziewicz, K. Parucka. Wwa 1997, 526 s.
Województwo bydgoskie - historia książki i prasy: M. Kędzierska: Potrzebna jak chleb.
z prac Prezydium WRN. Gazeta Pomorska 1957 nr 143 s. 3 [dot. bibliotek i czytelnictwa
w woj. bydgoskim]. – H. Galub: Recepcja prasy (województwo bydgoskie 1960-1966).
Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 3: 1966 s. 93-121, tabl. – T. Gajewski, J. Kowalski:
Kluby w województwie bydgoskim. Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa” 1967 nr 95/96
s. 73-6. – R. Skowroński: Bydgoska ofensywa czytelnicza w zakładach rolnych. Poradnik
Bibliotekarza 19: 1967 nr 10 s. 298-302 [biblioteki wiejskie w woj. bydgoskim]. – T. Klimek:
Więcej przychylności dla bibliotek. Pomorze 1969 nr 16 s. 5 [biblioteki gromadzkie w woj.
bydgoskim]. – J. Waksmański: Czytelnictwo w środowisku robotniczym. Pomorze 1969 nr 18
s. 3 [biblioteki związkowe w woj. bydgoskim]. – L. Dębowski: Czytelnictwo prasy
w południowych powiatach województwa bydgoskiego. Biuletyn. Zarząd Główny RSW
„Prasa” 1971 nr 138 s. 38-41. – Z. Mrozek: Recepcja literatury pięknej w bydgoskiej prasie
codziennej. [W:] B. w latach 1920-1970. B. 1972, s. 112-28. – B. Żuchowski: Rozważania na
temat czytelnictwa w województwie bydgoskim. Problemy „Ruchu” 14: 1972 nr 6 s. 11-4, il.,
tabl. – Z. Jędrzyński: Prasa. [W:] Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura,
gospodarka. Red. nacz. A. Swinarski. P. 1973, s. 390-6. – J. Kaczyński: Strzępy księgarskich
wspomnień. Księgarz 18: 1974 nr 2/3 s. 70-2, il. [początki księgarstwa w woj. bydgoskim po
II wojnie św.]. – Cz. Kościecha: Czytelnictwo książek i prasy w województwie bydgoskim.
Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 10: 1977/78 s. 64-71, tabl. – J. Podgóreczny: Nad Brdą.
Początki księgarstwa od 1945 r. Księgarz 32: 1988 nr 4 s. 43-9. – D. B. Rudnicki: Prasa
lokalna na terenie województwa bydgoskiego (1989-1991). Notatki Płockie 1992 nr 2 s. 21-5.
– D. B. Rudnicki: Prasa lokalna woj. bydgoskiego (1989-1992). [W:] Materiały pomocnicze
do najnowszej historii dziennikarstwa. T. 22. Pod red. A. Słomkowskiej. Wwa 1992, s. 190-4.
– D. B. Rudnicki: Prasa lokalna województwa bydgoskiego (1989-1991). Zeszyty
Prasoznawcze 33: 1992 nr 1/2 s. 128-34. – M. Załuski: Transformacja rynku prasowego
regionu bydgosko-toruńskiego. [W:] Materiały pomocnicze do najnowszej historii
dziennikarstwa. T. 22. Pod red. A. Słomkowskiej. Wwa 1992, s. 170-81. – S. Pastuszewski, D.
B. Rudnicki: Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992: (zarys
bibliograficzny). B. 1993, 183 s. R: Z. Sokół, Bibliotekarz 62: 1995 s. 29-31. – Analiza
działalności bibliotek publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Bydgoski 1998 nr
1 s. 12-45. – B. Jakubowska: Działalność bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży
w województwie bydgoskim w latach 1990-97: (analiza). Bibliotekarz Bydgoski 1998 nr 2 s.
31-40. – Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu SBP w B. Bibliotekarz KujawskoPomorski 2002 nr 1 s. 82-5, nr 2 s. 78-9. Województwo bydgoskie - szkolnictwo i oświata:
L. Wagner: Sieć wiejskich szkół podstawowych w województwie bydgoskim (przeszłość teraźniejszość - przyszłość). Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 8: 1973/74 s. 14-44. – J.
Kopyciński: Baza materialna szkół podstawowych województwa bydgoskiego, stan
i potrzeby. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego Nauki
Polityczne. 4: 1976 s. 137-46. – W. Rogala: Straty nauczycielstwa wiejskiego województw:
bydgoskiego, gdańskiego, katowickiego i poznańskiego w latach okupacji hitlerowskiej
(1939-1945). RMNRSz 9: 1976 s. 189-276. – M. Skowroński: Odbudowa i rozbudowa
szkolnictwa w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1950. Wwa 1978, 113
s. R: F. W. Araszkiewicz, ZH 45: 1980 z. 1 s. 175-7. – L. Kowalczyk, A. Tchorzewski: Licea
pedagogiczne w województwie bydgoskim 1945-1970. B. 1980, 119 s. – A. Michalski:
Szkolnictwo artystyczne województwa bydgoskiego w latach 1945-1975. B. 1999, 177 s.,
sum. Województwo bydgoskie - archeologia: B. Zielonka: Zabytki archeologiczne
województwa bydgoskiego. B. 1959, 33 s. R: T. Żurowski, ZOW 25: 1959 z. 5 s. 349-50. – B.
Zielonka: Zarys dziejów polskich badań archeologicznych na ziemiach województwa
bydgoskiego. Rocznik Muzeum w Toruniu 1963 T. 1 z. 3 s. 9-42, bibliogr. – Cz. Potemski:
Aktualny stan badań archeologicznych w województwie bydgoskim. Rocznik Kulturalny
Kujaw i Pomorza. 4: 1967-8 s. 190-203. – =K. Żurowski: Przadzieje [W:] Województwo
bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka. P. 1967, s. 79-93. – W. Wojciechowski:
Udział województwa bydgoskiego w obchodach kopernikowskich. Rocznik Kulturalny Kujaw
i Pomorza 7: 1971/2 s. 13-28. – Komunikaty archeologiczne. Badania wykopaliskowe na
terenie województwa bydgoskiego w latach 1968-1969. B. 1972, 160 s. – =K. Żurowski:
Pradzieje. [W:] Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka. P. 1973, s.
79-93, 560, 594-5. – Komunikaty Archeologiczne. Badania wykopaliskowe na terenie
województwa bydgoskiego w latach 1973-1979. Red. A. Dymaczewski. B. 1982, 204 s.,
mapy, tabl. Województwo bydgoskie - demografia: K. Sienkiewicz: Ruch naturalny
ludności w województwie bydgoskim w latach 1946-1970. AUNC Ekonomia 1973 s. 87-101.
– K. Sienkiewicz: Proces reprodukcji ludności w województwie bydgoskim w latach 19461973. Wwa 1975, 154 s., mapy, bibliogr. – R. Kozłowski: z przemian ludnościowych w woj.
bydgoskim w latach 1945-1948. Cz. 1-2. ZH 41: 1976 z. 2 s. 51-62; z. 4 s. 93-110. –
Osadnictwo holenderskie doliny Wisły w woj. bydgoskim [referaty z sesji naukowej].
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 1: 1996 s. 104-22. –
Osadnictwo holenderskie doliny Wisły w woj. bydgoskim. Materiały do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 1: 1996 s. 105-22 [materiały z sesji w B. 14.12.1992 r.].
Treść: K. Mikulski: Zarys dziejów osadnictwa olęderskiego w Polsce (ze szczególnym
uwzględnieniem terenu obecnego województwa bydgoskiego), s. 105-8; K. Bartowski: Udział
starostwa i wójtostwa bydgoskiego w kolonizacji holenderskiej, s. 109-10; E. Okoń: Próba
typologii budownictwa holenderskiego w świetle zebranych materiałów na terenie
wojeództwa bydgoskiego, s. 111-4; E. Sekuła-Tauer: Charakterystyczne elementy detalu
architektonicznego i wyposażenia chat holenderskich, s. 115-8; I. Jastrzębska-Puzowska: Stan
zachowania zabytków osadnictwa holenderskiego w województwie bydgoskim, s. 119-22.
Województwo bydgoskie - etnografia: =A. Jachnina: Trudne drogi folkloru. Pomorze 9:
1963 nr 4 s. 1-2 [sztuka ludowa w woj. bydgoskim]. – W. Szkulmowska: Współcześni pisarze
ludowi w województwie bydgoskim. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2: 1965 s. 157-68.
– J. Klimaszewska: Stan badań etnograficznych w województwie bydgoskim. Rocznik
Kulturalny Kujaw i Pomorza 6: 1970 s. 67-81, bibliogr. – R. Tubaja: Ochrona zabytków
budownictwa ludowego w woj. bydgoskim. [W:] Ogólnopolska Konferencja Muzeów
i Parków Etnograficznych, Opole 22-24 IX 1970 r. Opole 1971, s. 19-30, il. – Współczesna
sztuka ludowa w województwie bydgoskim. Red. W. Szkulmowska. B. 1971, 140 [3] s., il.
[katalog wystawy]. – Problemy opieki nad twórczością ludową w województwie bydgoskim.
Wczoraj Dzisiaj 11 [12]: 1978 nr 3 s. 38-45. Województwo bydgoskie (pomorskie) historia polityczna: J. Chamot: z działalności Polskiej Partii Robotniczej w województwie
bydgoskim w latach 1942-1945. B. 1959, 79 s. R: D. Steyer, SiMDW 6: 1960 z. 1 s. 532-3. –
15 [Piętnaście] lat władzy ludowej w województwie bydgoskim. B. [1959], 55 s., il. – =R.
Wapiński: Ruch robotniczy na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1923. ZH
26: 1961 z. 2 s. 7-43. R: M. Stański, RDSG 24: 1962 s. 338-43. – M. Wojciechowski:
Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim a III Rzesza w latach 1936-1939. ZH 26:
1961 z. 2 s. 45-57. – R. Halaba, N. Kołomejczyk: z dziejów PPR w województwie
bydgoskim. 1945-1947. [B.] 1962, 122 s., il. R: J. Chamot, ZH 29: 1964 z. 1 s. 127-9. – =R.
Wapiński: Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego
w latach 1920-1930. Gdańsk 1962, 272 s. [rozprawa doktorska]. R: T. Monasterska, z Pola
Walki 6: 1963 nr 4 s. 325-8. – =Z działalności PPR i ZWM w województwie pomorskim
(bydgoskim) w latach 1942-1948. Toruń 1962, 186 s. – B. Danilczuk: Sesja naukowa
poświęcona 20 rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej w województwie pomorskim.
ZH 28: 1963 z. 1 s. 119-21 [26-27.02.1962 r. w B.]. – B. Głębowicz: Ruch ludowy
w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1962. Toruń 1964, 222 s. – Z.
Jędrzyński: Skrzypce kapitana. B. 1964, 202 s., il. [o walce PPR z opozycją w woj.
bydgoskim w l. 1945-8]. – J. Chamot: Walka Polskiej Partii Robotniczej o utrwalenie władzy
ludowej w województwie pomorskim (bydgoskim). w latach 1945-1947. ZH 30: 1965 z. 1 s.
39-74. – T. J. Kowalak: Uwagi w sprawie pojęcia narodowości spółdzielni na przykładzie
województwa pomorskiego 1920-1939. Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego 1965
z. 4 s. 167-178. – D. Steyer: Kształtowanie się organów władzy ludowej na terenie
województwa pomorskiego (bydgoskiego) w 1945 r. ZH 30: 1965 z. 1 s. 75-91. – W.
Jastrzębski: badania historyczne nad problematyką hitlerowskich zbrodni popełnionych na
ziemiach dzisiejszego województwa bydgoskiego. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 5:
1969 s. 97-103. – B. Kapłan, H. Haufa: Obywatelska służba. Szkice z dziejów i działalności
MO [Milicji Obywatelskiej] i SB [Służby Bezpieczeństwa] w województwie bydgoskim. B.
1971, 251 s. – R. kozłowski: Referendum ludowe w województwie pomorskim (bydgoskim)
w 1946 r. Zeszyty Naukowe UMK. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 7: 1972. – +W.
Jastrzębski: Problematyka zbrodni hitlerowskich na terenie województwa bydgoskiego. [W:]
Stan i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitlerowskich. Materiały z Konferencji
Naukowej w dniach 27-28 kwietnia 1970 r. T. 2. Wwa 1973. – Z. Kuras: Polska Partia
Socjalistyczna w województwe pomorskim w latach 1926-1928. =Prace Wydziału Nauk
Humanistycznych BTN Seria C. Nr 14: Prace Komisji Historycznej. 10: 1974 s. 165-92. – R.
Kozłowski: Przeobrażenia społeczno-polityczne w województwie pomorskim (1945-1948).
Toruń 1976, 349 s. R: E. Makowski, ZH 45: 1980 z. 4 s. 161-4. – R. Kozłowski: Odbudowa
organizacji PPS w woj. pomorskim (bydgoskim) styczeń - maj 1945. z Pola Walki 20: 1977 nr
2 s. 163-82. – +R. Kozłowski: Ruch robotniczy w województwie pomorskim w latach 19451948. [W:] Przełomowa data. w 30-lecie Kongresu Zjednoczeniowego Partii. Red. nauk. K.
Grünberg. Toruń 1978. – +R. Studziński: Rozwój organizacyjny PZPR w województwie
pomorskim (bydgoskim) w latach 1948-1975. [W:] Przełomowa data. w 30-lecie Kongresu
Zjednoczeniowego Partii. Red. nauk. K. Grünberg. Toruń 1978. – R. Kozłowski:
z problematyki kształtowania się władzy ludowej w województwie pomorskim (bydgoskim)
styczeń-marzec 1945 r. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 87: Nauki Polityczne. 9:
1978 s. 27-42, Zsf. – R. Kozłowski: Blok Demokratyczny w województwie pomorskim
w okresie referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego (1946-1947). ZH 45: 1980 z. 1
s. 49-65, Zsf. – R. Kozłowski: Pomorski ruch robotniczy w okresie przygotowań do
zjednoczenia (1947-1948). Prace BTN Seria C. Nr 22: Prace Komisji Historycznej. 14: 1980
s. 91-107, sum. – T. Rogalecki: Organizacje młodzieżowe w województwie pomorskim
w latach 1920-1939. Prace BTN Seria C. Nr 22: Prace Komisji Historycznej. 14: 1980 s. 6589, sum. – +B. Wawrzyniak: Działalność społeczno-zawodowa Związku Młodzieży Wiejskiej
- Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej w regionie pomorsko-kujawskim. [W:]
Działalność Związku Młodzieży Wiejskiej - Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej
w latach 1957-1976. Wybrane formy. Red. nacz. T. Pilch. Wwa 1980. – +T. Jaszowski:
Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą. B. 1985. – =+E. Forycki ps. Mars: Ludzie
= ODR = „Zatoka”. o Okręgowej Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu.
B. 1990. – Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945. w 55 rocznicę powołania
Służby Zwycięstwu Polski. Pod red. J. Szilinga. Toruń 1990. – =+B. Chrzanowski:
Konspiracja Rządu RP na Pomorzu w latach 1939-1945. Gdańsk 1991. – =+Armia Krajowa
na Pomorzu. Pod red. E. Zawackiej i M. Wojciechowskiego. Toruń 1993. – =+Armia Krajowa
na Pomorzu i jej powojenne losy. w 50 rocznicę powołania AK. Pod red. W. Jastrzębskiego.
B. 1993. – +A. Gąsiorowski: Wywiad i dywersja w Okregu Pomorskim ZWZ-AK. [W:] AK
na Pomorzu. Toruń 1993. – J. Holz: Wykaz organizacji i ugrupowań antykomunistycznych
działających na terenie woj. bydgoskiego (pomorskiego) w latach 1945-1956. Kronika
Bydgoska 15: 1993 s. 175-99. – =+K. Komorowski: Konspiracja pomorska 1939-1947.
Gdańsk 1993. – +J. Libiszewski: Młodzieżowe organizacje ruchu oporu o charakterze
katolickim. [W:] Młodzieżowe organizacje ruchu oporu w województwie pomorskim
(bydgoskim) w latach 1945-1956. Praca zbior. pod red. W. Jastrzębskiego. B. 1993. –
=+Pomorskie organizacje konspiracyjne (poza AK) 1939-1945. Materiały sesji naukowej
w Toruniu w dniach 6-7 listopada 1993 r. Pod red. S. Salomonowicza i J. Szilinga. Toruń
1994. – W. Jastrzębski, D. Rumfeld, K. Sidorkiewicz: Katyń 1940. B. 1995, 173 s., tabl.,
mapy [biogramy Katyńczyków z woj. bydgoskiego s. 33-115]. – =+B. Chrzanowski: Miecz
i Pług (Zjednoczenie Organizacyjne Ruchu „Miecz i Pług”) na Pomorzu w latach okupacji
hitlerowskiej 1939-1945. Toruń 1997. – =+B. Chrzanowski: Związek Jaszczurczy i Narodowe
Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1944. Nieznane karty pomorskiej konspiracji. Toruń 1997. –
Rok 1945 - Województwo Pomorskie : sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody.
Wwa 1997. R: A. Chodubski, Archeion 100: 1999 s. 309-13. – Z. Biegański: Sądownictwo
i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim)
w latach 1945-1956. B. 2003, 608 s. Województwo bydgoskie - zagadnienia społecznogospodarcze: Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu woj. bydgoskiego. Monografia X-lecia
1948-1958. (Praca zb. pod red. S. Potockiego). B. 1959, 355 s., il., mapa. – R. Kozłowski: Rys
historyczny rozwoju sieci drogowej na terenie województwa bydgoskiego. [W:] Konferencja
naukowo-techniczna pt. Bydgoskie dni drogowe 19-21 września 1969 r. B. 1969, s. 3-17. – M.
Gruberska, B. Mościcki: Badania nad sytuacją gospodarstw spadkowych w wybranych
powiatach województw: bydgoskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego i warszawskiego.
Studia Prawnicze 16: 1975 z. 1 s. 181-211. – P. Jaworowski: Start zawodowy młodej kadry
inżynieryjnej i technicznej w rolnictwie na przykładzie województwa bydgoskiego
i gdańskiego). Wwa 1975, 89 s. R: J. Godula, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego 6:
1976 nr 5 s. 71-3. – H. Bednarski: Społeczna rola kobiet wiejskich. Studium socjologiczne wsi
województwa bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego B. 1976, 208 s.. R: S. Kowalski,
Studia Socjologiczne 17: 1977 nr 3 s. 415-8; H. Kwiecień, Wieś i Rolnictwo 5: 1977 nr 3 s.
242-5; Z. Tyszka, Kultura i Społeczeństwo 21: 1977 nr 2 s. 211-3. – B. Wawrzyniak: Rozwój
spółdzielczości rolniczej w województwie bydgoskim w latach 1945-1974. Zeszyty Naukowe
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Nr 44: Rolnictwo. 3: 1977 s. 163-85, sum., rez.
– Doświadczenia i perspektywa działalności spółdzielni kółek rolniczych w woj. bydgoskim.
Seminarium. Pod kierunkiem A. Matuszczaka, A. Romanowa. B. 1978, 50 s. z treści: A.
Klementowski: Działalność spółdzielni kółek rolniczych w województwie bydgoskim. – G.
Adamczyk-Łojewska, A. Bujarkiewicz: Struktura i zróżnicowanie przestrzenne pozarolniczej
działalności gospodarczej w województwie bydgoskim. Streszcz. w jęz. ang. Zesz. Nauk.,
Nauki Społ. / ATR Bydg. Z. 27 (1997) s. 79-92. – E. Słowińska: Szkolenie bezrobotnych
w 1996 roku w województwie bydgoskim. Eduk. Doros. (Radom). 1997 nr 4 s. 88-98. – R.
Kozłowski: Wieś wobec kolektywizacji na przykładzie województwa bydgoskiego (19481956). Czasy Nowożytne 6: 1999 s. 139-80. – J. Jamiołkowski: Postępowanie upadłościowe
w świetle danych statystycznych dla województwa bydgoskiego w latach 1991-1997. Zesz.
Nauk. WSP Bydg., Adm. Pub Z. 2 (2000) s. 163-77. – S. Komosiński: Jakość produkcji
w Polsce w okresie PRL (lata 1950-1980) na przykładzie województwa bydgoskiego. [W:]
Demokracja i samorządność na K. i Pomorzu w dobie nowożytnej. Pod red. Z. Biegańskiego
i W. Jastrzębskiego. B. 2004, s. 297-312. Województwo bydgoskie - geografia historyczna:
I. F. Tłoczek: Rozwój form przestrzennych w miastach nadwiślańskich województwa
bydgoskiego. =Roczn. Kultur. Kujaw i Pomorza 8: 1973/74 s. 87-113. Województwo
bydgoskie - kartografia: Atlas Województwa Bydgoskiego. Oprac. L. Straszewicz przy
współpracy Instytutu Geografii UMK w Toruniu pod kierunkiem R. Galona. Wwa 1973, 4 s.
nlb., 32 mapy, 3 s. nlb. R: J. Supryczyński, =Roczn. Kultur. Kujaw i Pomorza 8: 1973/74 s.
225-30. Województwo bydgoskie (pomorskie) - zagadnienia prawno-ustrojowe: R.
Studziński: Tworzenie się organów administracji ogólnej w województwie pomorskim
w 1945 roku. ZH 45: 1980 z. 1 s. 93-131, Zsf. – Z. Biegański: w smudze kainowego cienia.
Skazani na śmierć przez sądy wojskowe na obszarze województwa pomorskiego
(bydgoskiego) w latach 1945-1954. B. 2000, 187 s. R: A. Ollech, Kronika Bydgoska 22: 2000
s. 302-5; W. Ptak, Przegląd Bydgoski 13: 2002 s. 119-22. – J. Olejniczak: Wybory
parlamentarne w 1997 r. w województwie bydgoskim. [W:] Demokracja i samorządność na
K. i Pomorzu w dobie nowożytnej. Pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego. B. 2004, s.
149-68. Województwo bydgoskie (pomorskie) - zagadnienia religijne: +Gminy
wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (19201939). Zbiór studiów pod red. J. Szilinga. Toruń 1995. R: A. Chodubski [W:] Swoistości
cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne. Toruń 1999, s. 219-23. – O. Kiec:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w województwach poznańskim i pomorskim w okresie II
Rzeczypospolitej. Streszcz. w jęz. niem. ZH 1997 z. 4 s. 69-92. Województwo bydgoskie przewodniki: Województwo bydgoskie. Przewodnik. Wwa 1967. – S. Kalembka:
Przewodniki krajoznawcze po miastach i regionach województwa bydgoskiego. Rocznik
Kulturalny Kujaw i Pomorza 7: 1971/72 s. 139-48. – Informator turystyczny województwa
bydgoskiego. B. 1974, 90 s. – P. Dzianisz: Bydgoskie zaprasza. Gdańsk 1979, 40 s. – J.
Małachowski: Na Piastowskim Szlaku... Streszcz. w jęz. ang. ros. Ekopartner 1996 nr 11 s.
16-7 [atrakcje turystyczne woj. bydgoskiego]. Województwo bydgoskie - bibliografie: [K.
Sarnowska]: Bibliografia piśmiennictwa dotyczącego zagadnień kultury województwa
bydgoskiego za lata 1962-1963. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1: 1963-4 s. 219-36. –
Bibliografia [dot. zagadnień nauki, kultury i sztuki w woj. bydgoskim]. 1969, 1952-1955.
Oprac. B. Podraza, K. Sarnowska. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 6: 1970 s. 201-84.
Województwo bydgoskie - kroniki: Piotr Petrykowski: Kronika 1990-1992. Rocznik
Kulturalny Kujaw i Pomorza 14: 1998 s. 161-83. Departament [okres Księstwa
Warszawskiego]: +Statystyka Departamentu Bydgoskiego ułożona w miesiącu kwietniu
1812 roku. Wyd. M. Kallas i J. Wójciak. Wwa - P. 1972. R: F. Mincer, Kronika Bydgoska 5:
1971/73s. 256-8. – B. Pleśniarski: Stosunek mieszkańców departamentu bydgoskiego do
spraw oświaty i wychowania. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 82: Pedagogika. 6:
1977 s. 115-33. – B. Pleśniarski: Powstanie i rola dozorów szkolnych w departamencie
bydgoskim w czasach Księstwa Warszawskiego (1806-1815). AUNC Nauki HumanistycznoSpołeczne. Z. 107: Pedagogika. 8: 1980 s. 31-47, Zsf. Okolice miasta: F. Mincer: Ważne
wypadki 1520 r. (koło B.). Kalendarz Bydgoski 1970 s. 40-3. – L. Łbik: Średniowieczne
brody i przeprawy na dolnej Brdzie w okolicy B. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 131-45.
Okręg: Z. Biegański: Działalność Stronnictwa Pracy w okręgu bydgoskim (1937-1939).
Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 41-60. – Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. Tl
3 : Von der Reformzeit bis zum Vertrag von Versailles 1807-1918. Lüneburg 1998 [dot. m. in.
okręgu bydgoskiego]. R: J. Jasiński, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000 nr 3 s. 540-5 –
Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. T. 3-4. Lüneburg 1997-98 [dot. m. in.
okręgu bydgoskiego]. R: S. Salmonowicz, ZH 2000 z. 2 s. 206-9. Regencja [rejencja]: F.
Piechota: Strajki robotnicze w regencji bydgoskiej w latach 1890-1907. SiMDW 3: 1957 z. 1
s. 219-25. – J. Sziling: Hitlerowska polityka osadnicza w regencji bydgoskiej w latach 1939-
1943. Prace BTN Seria C. Nr 3: Prace Komisji Historii. 2: 1964 s. 127-56. – I. Berger: Die
preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Bromberg 1815-1847. Köln, Berlin 1966, 360
s. R.: D. Kausche, Baltische Studien N. F. 53: 1967, 113; K. Wajda, Zapiski Historyczne 36:
1971, 3, s. 75-82; K. R(other), Ostdeutscher Literatur-Anzeiger 15: 15: 1969, 2, s. 53. – K. H.
Rehfeld: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirkes Bromberg 1848-1871. Köln
1968, 412 s. R.: G. Meinhardt. Ostdeutschland Literatur-Anzeiger 16: 1970, 4, s. 134-5; K.
Wajda, Zapiski Hist. 36: 1971, 3, s. 75-82. – +W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia.
Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945. Wwa
1974, bibliogr. R: W. Pronobis, Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 9: 1975-76 s. 235-7; B.
Bojarska, ZH 41: 1976 z. 4 s. 184-6; M. Krajewski, PH 67: 1976 z. 3 s. 504-6; O. Terlecki,
Życie Literackie 26: 1976 nr 9 s. 4; W. Pronobis, Stutthof. Zeszyty Muzeum 2: 1977 s. 241-3. –
J. Wojciak: Społeczeństwo niemieckie w regencji bydgoskiej w wyborach do parlamentu
Rzeszy w 1898 r. [W:] Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD. XVI-XX w. Red. naukowa
A. Czubiński. P. 1974. – S. Wołowski- Myśliborski: Rejencja Bydgoska a powstanie
styczniowe. Wwa 1975, 266 s. R: S. Kalembka, =Roczn. Kultur. Kujaw i Pomorza 9: 1975-76
s. 233-5. – T. Gey: Die preussische Verwaltung des Regierungsbezirks Bromberg, 1871-1920.
Köln - Berlin 1976, 344 s. – J. Kulczycki: The general school strike of 1906-1907 in the B.
Regency. Prace BTN Seria C Nr 18: Prace Komisji Historycznej. 12: 1976 s. 45-64, streszcz.
– +Die Plankammer der Regierung Bromberg 1772-1912. Köln-Wien 1978. – L. Wakaluk:
Procesy archiwotwórcze w urzędach stanu cywilnego, na przykładzie powiatu regencji
bydgoskiej (1874-1919). [W:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane
profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. Red. I. Rdzanek. Wwa 1997, s. 103-15. – +D.
Włodarczyk: Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Epidemie cholery wśród ludności Rejencji
Bydgoskiej Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Inowr. 1998. – M. Schiewe: Auswanderer aus
den Regierungsbezirken Bromberg und Posen 1815-1821. Altpreussische Geschlechterkunde.
N. F. 47: 1999 s. 245-306. Region bydgoski: =A. Mykaj: Realizacja polityki rozmieszczenia
przemysłu na przykładzie regionu bydgoskiego. B. 1975, 183 s. R: Z. Taylor, PGeogr. 50:
1978 z. 4 s. 690-1. – J. Umiński: z badań nad historią organizacji i instytucji krajoznawczoturystycznych w regionie bydgoskim w latach 1900-1939. Prace BTN Seria G. 1975 nr 4 s. 354, bibliogr. – A. Mykaj: Przestrzenna i gałęziowa struktura przemysłu regionu bydgoskiego
w latach 1946-1970. AUNC Nauki humanistyczno-społeczne. Z. 79: Ekonomia. 5: 1976 s. 7396, sum. – +B. Pokropiński: Koleje waskotorowe regionu bydgoskiego. B. 1984. – +B.
Pokropińska: Koleje wąskotorowe regionu bydgoskiego. B. 1986. – J. Jagiełło: Powstanie
i działalność organizacyjna NSZZ „Solidarność” w regionie bydgoskim (do lipca 1981 r.).
Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 25-46. – G. Nowicki: Zmiany międzypokoleniowe rozwoju
somatycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Region bydgoski - 1935-1991. B.
1996. R: Z. Drozdowski, Wychowanie Fizyczne i Sport 1997 nr 4 s. 159-60. – B. Pokropiński:
Koleje wąskotorowe regionu bydgoskiego. Wyd. 2 uzupełn. Żnin 1997, 104 s. [XIX-XX w.].
– Z. Biegański: o granice i prestiż. z dziejów reform podziału administracyjno-terytorialnego
na obszarze województwa pomorskiego i w regionie bydgoskim w latach 1920-1939. [W:] B.
jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów. Red. Z. Biegański i inni.
B. 1998, s. 147-84, tabl. – M. Niedzielska: Historiografia Pomorza Gdańskiego i regionu
bydgoskiego w latach dziewięćdziesiątych. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 14: 1998 s.
118-22. Ziemia: T. Kuta: Ziemia bydgoska w cieniu swastyki. B. 1966. Trybuna Pomorska
1946 nr 155. – T. Kuta: Ziemia bydgoska w cieniu swastyki. B. 1966, 194 s. – W.
Wojciechowski: Obraz ziemi bydgoskiej w 25-leciu PRL. B. 1969, 42 s., il. – Najtrudniejsza
lekcja. Wspomnienia nauczycieli Ziemi Bydgoskiej z lat 1939-1945. Wyboru dokonał
i wstępem opatrzył B. Głębowicz. Wwa 1974. R: M. Błaszczyk, PZach. 32: 1976 nr 2 s. 3679. – Z. Biegański: Powstanie 1794 r. w B. i regionie w świetle najnowszych publikacji.
Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 85-94. – Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej [materiały
z sesji naukowej ]. Zesz. Nauk. / AMuzycz. Bydg. Nr 14 (2000) s. 1-289. Prowincja: O.
Gałdyński: The province of B. [Bromberg] a thousand years ago. Warsaw 1962, 134 s.
Bydgoskie: K. Wajda: Ruch robotniczy w Bydgoskim w latach 1890-1903. SiMDW 1: 1955 z.
1 s. 85-142. R: M. Skrzek, RDSG 19: 1957 s. 476-84. – =D. Steyer: Organizacje robotnicze na
terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939. Toruń 1961, 238 s. R: L. Hass, z Pola
Walki 5: 1962 nr 2 s. 215-8; R. Wapiński, ZH 28: 1963 z. 1 s. 59-72. P: L. Hass, z Pola Walki
5: 1962 nr 2; D. Steyer, z Pola Walki 5: 1962 nr 4 s. 303-4; L. Hass, z Pola Walki 6: 1963 nr
1/2 s. 431-3. – T. J. Kowalak: Działalność spółdzielczości niemieckiej na terenie
województwa pomorskiego w latach 1920-1938. Wwa 1963 [dysertacja dokt.]. – K. Ślaski:
Osadnictwo w puszczach województwa pomorskiego w XV-XVIII wieku. KHKMat. 11: 1963
s. 235-48. – A. Sarnowska-Perlińska: Działalność Komunistycznej Partii Polski na terenie
województwa pomorskiego w latach 1920-1939. Toruń 1964 [dysertacja dokt.]. – K.
Trzebiatowski:
Problem unarodowienia
i unifikacji szkolnictwa
powszechnego
w województwie pomorskim w latach 1919-1923. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 8: 1965
nr 13 s. 61-90. – S. Gierszewski: Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miasta
województwa pomorskiego w XVI i XVII w. Gdańsk 1966, 267 s. – B. Głębowicz: Realizacja
reformy rolnej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w województwie pomorskim
w latach 1945-1948. Toruń 1966, 298 s. – Bydgoskie w dwudziestoleciu 1945-1965. Zarys
społeczno-kulturalny. Red. A. Walczak, Z. Wróbel. Gdynia 1967, 479 s. – T. J. Kowalak:
Zagraniczna prasa niemiecka w województwie pomorskim 1920-1923. Rocznik Historii
Czasopiśmiennictwa Polskiego 6: 1967 z. 2 s. 189-227. – W. Odyniec: Położenie
ekonomiczne i społeczne chłopów województwa pomorskiegow XVIII wieku. Gdańsk 1967,
210 s. – W. Odyniec: Przystąpienie województwa pomorskiego do konfederacji barskiej
w 1769 r. ZH 34: 1969 z. 3 s. 147-53. – S. Potocki: Tendencje polityczne mniejszości
niemieckiej w województwie pomorskim w latach 1920-1939. Gdańskie Zeszyty
Humanistyczne. Seria Pomorzoznawcza 12: 1969 nr 18 s. 7-52. – W. Chudański: Ruch
ludowy w województwie pomorskim 1920-1939. [Wwa] 1970, 248s. – R. Dąbrowski:
Przemysł spożywczy w województwie pomorskim w latach 1920-1939. Toruń 1970, 129 s. –
+Cz. Krawczak: Dzieje ruchu zawodowego robotników przemysłu budowlanego
w Bydgoskiem w latach 1868-1948. P. 1973. R: I. Kustra, =Kwartalnik Historii Ruchu
Zawodowego 14: 1975 nr 4 s. 80-3. – B. Wawrzyniak: Trzy pięciolecia bydgoskiego rolnictwa
(1956-1970). =Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych.
Seria B 1973 nr 18: Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych 11 s. 57-68. – Rolnictwo
bydgoskie w XXX-leciu Polski Ludowej. Oprac. zbior. B. 1974, 168 s., il., mapy. – Cz.
Krawczak: Dzieje ruchu zawodowego robotników przemysłu budowlanego w Bydgoskiem
w latach 1868-1948. P. 1973. R: D. Steyer, RDSG 37: 1976 s. 293-5. – H. Rister: Verzeichnis
des deutschsprachigen Schrifttums über das Bromberger Land [Bydgoskie]. Wilhelmshaven
1977, 209 s. [bibliografia]. Towarzystwo Sokół na Pomorzu: A. Bogucki: Sokoli na
Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988. B. 1996. R: R. Mikczyński, Kronika Bydgoska
17: 1995 s. 303-4. – A. Bogucki: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 18931939. B. 1997. R: R. Mikczyński, Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 431-3. – A. Bogucki:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939. B. 1997. R: M. Wołos, ZH
1999 z. 3/4 s. 195-8. Województwo bydgoskie - mniejszość niemiecka: H. Rasmus:
Pommerellen Westpreussen 1919-1939. München 1989. R: W. Jastrzębski, Kronika Bydgoska
13: 1991 s. 303-4. – P. Hauser: Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie
międzywojennym. P. 1998. R: P. Okulewicz, Stud. Hist. Slavo-Germ. 23: 1998/2000 s. 260-2;
B. Breza, Acta Cass. 2: 2000 s. 359-64; E. Koko, KH 2000 nr 3 s. 146-8; M. Mroczko, Śląski
Kwartalnik Historyczny 2000 nr 1 s. 146-8; M. Stażewski, PZach. 2000 nr 2 s. 225-7; M.
Śliwa, Studia Historyczne 2000 z. 3 s. 539-41; M. W. Wanatowicz, PH 2000 z. 4 s. 613-15;
M. Wojciechowski, ZH 2000 z. 2 s. 214-6; W. Rezmer, Dz. Najn. 2001 nr 2 s. 169-72. – P.
Madajczyk: Sprawozdanie lekarsko-sanitarne z obozów dla Niemców w województwie
pomorskim z lat 1947-1948. ZH 1999 z. 3/4 s. 139-53.
Byk* (Turek)
Bykownia* (Ostrów)
Bylew* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 164-5.
=Bylęcino* patrz Belęcin Stary (Leszno)
=Bylęcino* patrz Belęcin (Wolsztyn)
Bylice* (Koło)
Bylice* - Kolonia (Koło)
Byliczki* (Koło)
Bylin* (Środa) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 51
Bylinka* (Mięedzychód)
=Byrzyna* patrz Berzyna (Wolsztyn)
Bystrek* (Kalisz)
Bystronowice* (Inowrocław)
Bystrzek* (Śrem) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 103 [osada wczesnohistoryczna].
Bystrzyca* (Mogilno, grom. Mogilno)
Bystrzyca* (Mogilno, grom.Trzemeszno)
Bystrzyca* (Konin)
=Bysze* - Jezioro Businowskie Duże, Jezioro Businowskie Małe, las i niezidentyfikowane osady
w rejonie tych jezior (Wałcz). Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Pommersches
Urkundenbuch. T. 1. Köln, Wien 1970, nr 504.
=Byszew* (Łęczyca) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 131.
Byszewice* (Chodzież)
Byszewo* (Bydgoszcz) Dzieje: KZSzt T. 11 z. 3, s. 35. Kościół p.w. Św. Trójcy z dzwonnicą
i klasztor cystersów [nieistniejący]: R. Kozłowski: Mikołaj - fundator klasztoru cysterskiego
w B. Prace BTN Seria C Nr 10: Prace Komisji Historii. 7: 1970 s. 41-52. – R. Kozłowski:
Zwolnienie dóbr klasztoru byszewskiego od obowiązku budowy i naprawy grodu
bydgoskiego oraz stróży. Bydgostiana 1970 nr 4 s. 17-23. – R. Kozłowski: Rozwój
uposażenia klasztoru cysterskiego w B. (Koronowie) do końca XIV w. Wwa - P. 1972, 260 s.
– F. Sikora: Upadek fundacji cysterskiej w Szpetalu i początki odnowionego klasztoru
byszewskiego. ZH 40: 1975 z. 2 s. 7-35. – A. Ciesielski, J. Duchniewicz: B. [W:]
Encyklopedia katolicka. Pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego. T. 2. Lublin
1976, s. 1249-50. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 35-40, il. 28-30, 34, 70-2, 78, 83, 88, 98, 112, 125,
140-3, 145, 154, 175-8, 188, 196, 199, 201, 205, 209, 212, 219, 222, 235, 240-1. – =M.
Dorawa: Dokumentacja historyczno-konserwatorska organów z kościoła pocysterskiego p. w.
św. Trójcy w B. Cz. 1-2. PP PKZ Toruń 1987 [maszynopis w PSOZ w Bydgoszczy, sygn.
B/13]. – =E. Urbańska: Kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy w B. jako przykład mecenatu
cystersko-szlacheckiego. Wwa 1990 [maszynopis w PSOZ Bydgoszcz]. – +Sanktuarium
Matki Boskiej w B. Oprac. B. Derkowska-Kostkowska. B. 1992. – =J. Pawłowska:
Dokumentacja konserwatorska. Portrety i herby trumienne z kościoła w B. 1995-6
[maszynopis w PSOZ w Bydgoszczy]. – K. Bruski: Opactwa cysterskie w Oliwie, Pelplinie
i B. - ich miejsce (rola) w dziejach Pomorza. Studia Pelplińskie 29: 1999 s. 149-65 [XII/XIIIXIX w.]. – B. Derkowska-Kostkowska: Dzieje Cystersów opisane w obrazach koronowskich.
Mater. Dziej. Kult. Bydg . Z. 1 (1996) s. 88-103 [kościół św. Trójcy]. – K. Bruski: Opactwa
cystersów w Oliwie, Pelplinie i B. - ich miejsce w dziejach Pomorza. [W:] Studia Pelplińskie.
29 (1999) s. 149-65. – E. Okoń, P. Oliński: B. - Koronowo. [W:] Monasticon Cisterciense
Poloniae. T. 2. P. 1999, s. 42-63. – D. A. Dekański: Konferencja naukowa „Opactwo w B.Koronowie na tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach i Pomorzu Wschodnim.
w 750-lecie przybycia cystersów do Byszewa”, Koronowo 11-13 maja 2000 r. =Rocznik
Gdański 2000 z. 2 s. 179-81. – D. Karczewski: Konferencja naukowa „Opactwo w B.Koronowie na tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach i Pomorzu Wschodnim.
w 750-lecie przybycia cystersów do B." : Koronowo 11-13 maja 2000. Ziemia Kujawska 14:
2000/01 s. 249-251. – D. Karczewski: Konferencja „Opactwo w B.-Koronowie na tle
działalności kulturowej cystersów na Kujawach i Pomorzu Wschodnim : w 750-lecie
przybycia cystersów do B. (Koronowo 11-13 V 2000). SŹ 38: 2000 s. 171-172. – D.
Karczewski: Opactwo w B.-Koronowie na tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach
i Pomorzu Wschodnim. w 750-lecie przybycia cystersów do B.: Koronowo 11-13 maja 2000.
Przegląd Bydgoski 11: 2000 s. 155-156 [sprawozdanie z konferencji]. – D. Karczewski:
Tradycja fundacyjna klasztoru Cystersów w B. (Koronowie). [W:] Cystersi w społeczeństwie
Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze OO. Cystersów
w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów. P.-Kr.Mogiła, 5-10 października 1998. Red. nauk. A. M. Wyrwa, J. Dobosz. P. 2000, s. 298-313. –
D. Karczewski: z dziejów wewnętrznych klasztoru cystersów w B. (Koronowie) w okresie
przedtrydenckim. NP 96: 2001. – +L. Łbik: Co może mieć rzeźba do obrazu? Cudowne
wizerunki sanktuariów maryjnych w Z. i Byszewie. NP 96: 2001. – +Opactwo w B. -
Koronowie na tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach i Pomorzu Wschodnim. NP
96: 2001. Spichlerz plebański: KZSzt T. 11 z. 3, s. 40.
Byszewo* (Radziejów, grom.Przewóz)?
Byszki* (Wałcz) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
574.
Byszki* (Chodzież) Monografie: B. Tyg. Pilski 1997 nr 40 s. 41. – Byschke - B. (b. Kolmar). [W:]
Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 200.
Byszkowo* (Wałcz)
=Byszkowo* [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
Byszkowice* (Bydgoszcz)
Bytkowo* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 37, 87.
=Bytoń* k. Radziejowa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 426.
Bytyń* (Wałcz) Słowniki: A. Wędzki: B. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 215. – SHGWPŚ
Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 122-3.
Gród wczesnośredniowieczny: K. Górski: Studium z dziejów osadnictwa pogranicza
pomorsko-wielkopolskiego. [W:] Studia historica w 35-lecie pracy naukowej H.
Łowmiańskiego. Wwa 1958, s. 139. – J. Olczak, K. Siuchniński: Źródła archeologiczne do
studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie woj.
koszalińskiego. T. 1. P. 1966, s. 82.
Bytyń* (Szamotuły) Słowniki: MPT – SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP
s. 172. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1980, s. 94-5. – P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 39-41. Przyczynki: Nowacki T.
2, s. 460. – Górczak: Rozwój majątków, s. 353, 600, 605, 608. Dzieje: KZSzt T. 5 z. 23, s. 2.
Rozwój historyczno-urbanistyczny: +Z. Kulejewska-Topolska: Nowe lokacje miejskie
w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku. P. 1964. Archeologia: Z. Pieczyński: Uwagi
o skarbie miedzianym z B., woj. poznańskie. FAP 34: 1982-85 s. 1-7, il., sum. Onomastyka:
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 48. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 46. Kościół p.w.
Niepokalanego Poczęcia NPM: Nowacki T. 2, s. 460. – +Z. Świechowski: Regiony
w późnogotyckiej architekturze Polski. [W:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu
średniowiecza i czasów nowych. Wwa 1965. – KZSzt T. 5 z. 23, s. 2, il. 77, 98, 130, 147, 158.
– Zabytkowe dzwony, s. 161-2. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 116-7. – Gotyckie
kościoły w Wielkopolsce, s. 18-9, il. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi:
Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1. Województwo poznańskie. Oprac. M.
Strzałko. Red. naukowa i wstęp J. Skuratowicz. Wwa 1991, s. 73-84, il. – Skuratowicz:
Dwory i pałace (1992), s. 54-5, il. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 135-6. – Księga
zjaw i duchów, s. 24-7, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 42-3, il. Właściciele: W. Juszczak, Z.
Kaczmarek: Panowie na Bytyniu. Gaz. Wyb. (Poznań) 1991 nr 125 s. 5 [dot. rodu
Niegolewskich oraz Z. Pasińskiego]. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa,
s. 311, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
475-6.
Bytyń* - Borostowo (Szamotuły)
Bytyń* patrz Wielki Bytyń Jezioro
Bytyńskie* Jezioro [dawne nazwy Rościągniewice, Roszczki] (Szamotuły) Słowniki: Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Duża Wyspa Komorowska - pozostałości osady łużyckiej
i wczesnośredniowieczne grodzisko: Hensel: Studia. T. 3, s. 97-101. – Informator
Archeologiczny 1970 s. 79-80; 1971 s. 85-6 [pod hasłem Komorowo]. =Archeologia:
Découvertes archéologiques. Perspectives Polonaises 13: 1970 No 11 s. 82. – M. Grabska, T.
Malinowski: Wyniki badań powierzchniowych w rejonie J. B. FAP 25: 1974 s. 160-5.
Wierzenia ludowe: Księga zjaw i duchów, s. 28-30, il.
Bzowiec* (Mogilno)
Bzowo* (Czarnków) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 111, 112, 118, 334, 414, 432, 544,
623, 629. Pałac: Dwory i pałace wiejskie, s. 43, il.
Bzowo* - Goraj [Bzowo] (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 82.
Bzówiec* (Mogilno)
=Cadce* niezidentyfikowana wieś na pograniczu Wielkopolski ze Śląskiem. Słowniki: SHGWPŚ
=Capita* Canina patrz Psarskie Jezioro (Szczecinek)
Carspole* niezidentyfikowana osada , leżała prawdopodobnie koło Uzarzewa (Poznań). Słowniki:
SHGWPŚ
Cecylia* (Turek)
Cecylianów* (Turek)
Cegielnia* (Sępólno Krajeńskie)
Cegielnia* (Szubin)
Cegielnia* (Żnin) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 21, s. 4 [wiatrak].
Cegielnia* (Kępno, grom. Bralin)?
Cegielnia* (Koło)
Cegielnia* (Konin, grom. Kleczew) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północnozachodniej części województwa konińskiego. P. 1995, s. 110.
Cegielnia* (Konin, grom. Wilczyn) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północnozachodniej części województwa konińskiego. P. 1995, s. 197-200.
Cegielnia* (Krotoszyn)
Cegielnia* (Pleszew)
Cegielnia* (Słupca)
Cegielnia* Kowalska (Turek)
Cegielnia* Olpitz (Nowy Tomyśl)
Cegielskie* Olędry (Wolsztyn)
Cegielsko* (Wolsztyn)
Cegliniec* (Miedzychód)
Cegły* (Ostrów)
Ceków* (Kalisz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 148-9. Przyczynki: KZSzt T.
5 z. 6, s. 4 [dawna poczta]. Archeologia: K. Dąbrowski: Wczesnośredniowieczne grodzisko
w miejscowości C., pow. Kalisz. WA 1956 z. 3 s. 278, rys. Numizmatyka: Znaleziska monet,
s. 93. Zespół dworski: Majątki wlkp. T. 6, s. 28. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 286. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 200, il.
Ceków* - Kolonia (Kalisz) Zespół Śpiewaczy „Cekowianki”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 28.
Celestynowo* (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy
kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s.
306.
Celestynów* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 203, 289.
Celestyny* (Turek)
Celiniec* (Oborniki)
Celinka* (Ostrzeszów)
Celinki* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 26.
Celinowo* (Aleksandrów Kuj., grom. Zakrzewo)
Celinowo* (Konin)
=Celiny* patrz Nadolnik (Kościan)
=Cemelno* - zaginiona osada w diecezji poznańskiej, prawdopodobnie położona na zachód od
Międzyrzecza. Słowniki: SHGWPŚ
Ceradz* Dolny [dawna nazwa Ceradz Nowy] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 167.
Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 41.
Ceradz* Kościelny [dawna nazwa Ceradz Stary] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 27, 167-8. Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 95. – P. Anders: Wioska
„Cioci Rada”. PWlkpi 5: 1991 nr 1/2 s. 45-50 [dzieje od XII w.]. Archeologia: Hensel:
Studia. T. 1, s. 104. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa: =Z. Brochwicz: Sprawozdanie
z konserwacji „Pietas Christis” z C. 1955 [rękopis w PKZ Toruń]. – Dubowski, s. 11-2. –
Nowacki T. 1, s. 301, 383; T. 2, s. 460. – +Z. Białłowicz-Krygierowa: Sztuka gotycka rzeźba. [W:] Dzieje Wielkopolski. T. 1. P. 1969. – J. Skuratowicz: Renesansowe kaplice
grobowe z XVI i pierwszej połowy XVII wieku w Wielkopolsce. [W:] Studia nad renesansem
w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 56, il. 3. – KZSzt T. 5 z. 20, s. 2-4, il.
2, 14, 84, 135, 139, 141, 146, 167, 172-3, 179, 227. – +P. Anders: Przewodnik po wioskach
parafii ceradzkiej. P. 1991. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 117-8. – Gotyckie
kościoły w Wielkopolsce, s. 20-1, il. Cmentarz parafialny: KZSzt T. 5 z. 20, s. 4-5. –
Miejsca pamięci PW, s. 31. Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka rolnicze
Poznania i okolicy 1866-1939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992, s. 56-7.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 475.
Cerekwica* (Żnin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Pałuki. P.
1997, s. 22. Dzieje: KZSzt T. 11 z. 21, s. 4. Kościół p.w. św. Mikołaja z otoczeniem
[cmentarz, plebania]: KZSzt T. 11 z. 21, s. 4-5, il. 4. – Zabytkowe dzwony, s. 163. – Tomala
- Murowana architektura. T. 1, s. 118-9. Zespół pałacowo-parkowy: KZSzt T. 11 z. 21, s. 56. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 83, il. – Kaja: Przewodnik, s. 28-9. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 45, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 105. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 607.
Cerekwica* [niem. Zerkheim] (Jarocin) Kościół p.w. św. Jakuba Większego Apostoła: A. Łuczak,
T. Łuczak: Grabież i niszczenie wyposażenia kościołów katolickich Ziemi Jarocińskiej
w czasie II wojny światowej. Zapiski Jarocińskie 2006 nr 2/3 s. 29, il. – Zabytkowe dzwony,
s. 162. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 44, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 104. –
DzZG, s. 45. Obóz przesiedleńczy: M. Rutowska: Obóz przesiedleńczy w C. (październikgrudzień 1939). Wysiedlenia ludności polskiej z Wielkopolski do Generalnego
Gubernatorstwa w latach II wojny światowej. Zapiski Jarocińskie 2005 nr 1.
Cerekwica* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 37, 38, 92-3. Archeologia: Hensel: Studia.
T. 1, s. 104-5. – J. Żychlińska: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Cerekwicy, gm.
Rokietnica, woj. wielkopolskie, stanowisko 3. Streszcz. w jęz. niem. Pr. Mater. Muz. Zgierza.
3/4: 1998/2002 s. 9-135. Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 417, 721. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 261, 263, 376, 394, 396, 425, 431, 610. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego: +A. Sławska: Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy. P. 1952. –
KZSzt T. 5 z. 20, s. 5-6, il. 70, 81-2, 115, 117-8, 121, 148, 161-2, 198, 234, 236-7, 240. –
Zabytkowe dzwony, s. 162-3. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 44, il. Pomniki, tablice,
cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 32. Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka
rolnicze Poznania i okolicy 1866-1939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992,
s. 95-9. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
490.
Cerekwica* Nowa (Jarocin)
Chabierów* (Kalisz)
Chabsko* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 105 [domniemane grodzisko stożkowate].
Chachalnia* (Krotoszyn)
Chalin* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Opracowania: J. Łakomiec: Ośrodek Edukacji
Przyrodniczej w Ch. KW 1998 nr 2 s. 103-6. Dwór: KZSzt T. 5 z. 13, s. 1. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 45-6, il. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 304, il.
Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5.
P. 1995, s. 94.
Chaliński* Młyn (Międzychód)
Chaławy* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 47. Archeologia: D. Prinke: Sprawozdanie
z szóstego sezonu badań osady kultury pucharów lejkowatych w Ch., gm. Brodnica, woj.
poznańskie, stan. 15. Informator Archeologiczny. Badania 1990 s. 10-1. – D. Prinke: Siedlung
der Trichterbecherkultur in Ch., Gem. Brodnica, Woj. Poznań, Fundstelle 15. [W:] Die
Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Teil 2. Red. D. Jankowska. P.
1991, s. 143-9. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 28-30, il. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 46, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 47, 48, 67, 528,
530.
Chałupki* (Ostrów) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 105 [ślady osady wczesnohistorycznej].
Chałupska* (Mogilno) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 10, s. 1 [spichlerz].
Charbielin* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
153. Kościół p.w. Wniebowzięcia NPM: KZSzt T. 5 z. 10, s. 14-5, il. 301. – Zabytkowe
dzwony, s. 163-4. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 219, il.
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 444, 656. – S. Malepszak: Bukówiec Górny na tle dziejów
Krainy Przemęckiej. Leszno 1993, ibidem. – Górczak: Rozwój majątków, s. 120, 132, 133,
136, 137, 542, 549.
Charbin* (Gniezno)
=Charbinowice* - osada niezidentyfikowana w okolicy Bytynia (Szamotuły). Słowniki: SHGWPŚ
Charbowo* (Gniezno)
Charcice* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 308; T. 2, s. 465. Pałac:
Skuratowicz: Dwory i pałace (1981), s. 50. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 46. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 46, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 32-7, il. Przewodniki: W.
Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 136.
Chardybuda* (Gniezno)
=Charkowo* - osada niezidentyfikowana. Słowniki: SHGWPŚ
Charłub* (Śrem) Kapliczka matki Boskiej i krzyże przydrożne: Zachowanie lokalnego dziedzictwa.
Świątki przydrożne i kościoły w gminie K. W. Zeszyt 1. Śrem 2007, s. 24-5.
=Charłupka* - staw i nieistniejący młyn koło Chwałkowa Kościelnego (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: LBP s. 141.
Charpak* (Pleszew)
=Charśnica* (Chrąsnica) k. Tuczna Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 402.
=Chartowo* - dawniej wieś (m. Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 8,
s. 7-8.
Charzewo* (Gniezno) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 46-7, il.
=Charzewo* patrz Chorzewo (Międzychód)
=Charzewo* k. Lwówka Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 301, 309, 341, 600, 607.
Chawłodno* (Wągrowiec)
Chazów* - region w Wielkopolsce. – +H. Nowak: Gwary chazackie w powiecie rawickim. P. [PTPN]
1970. – A. Nawrocka-Wysocka: „Palenie żuru” - chazacki zwyczaj na zakończenie Wielkiego
Postu. KW 24: 1996 nr 2 s. 60-5 [Ch. w latach 1900-1911]. – A. Pelczyk: Specyfika
tradycyjnego budownictwa mieszkalnego regionu Chazów. Streszcz. w jęz. niem. Studia
Lednickie 5: 1998 s. 187-99.
Checwoda* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Chełczonka* (Bydgoszcz)
Chełkowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 429, 740. – Górczak:
Rozwój majątków, s. 253, 578. Zespół dworski i folwarczny: KZSzt T. 5 z. 10, s. 15. –
Majątki wlkp. T. 5, s. 26-8, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 47, il.
=Chełkówko* - osada nieistniejąca koło Chełkowa (Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
Chełm* - niezidentyfikowana osada w Wielkopolsce. Słowniki: SHGWPŚ
Chełm* Drezdeński (Strzelce Krajeńskie, m. Drezdenko)? Skarb srebrny ukryty po 1056 r.: K.
Jażdżewski: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lutomiersku pod Łodzią w świetle
badań z 1949 r. Materiały Wczesnośredniowieczne 1: 1949 s. 162. – Hensel: Studia. T. 1, s.
106, 190 i tablice XIII, 2, XIV-XVII. – Tabaczyński, s. 18, 20, 34. – Slaski - Tabaczyński, s.
16, tabl. I-III. – B. Kostrzewski: Ch. pod Drezdenkiem nad Notecią. [W:] SSS T. 1. Wr. Wwa - Kr. 1961, s. 240-1. – IPSW T. 1, pozycja 13. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2.
Chełmce* (Inowrocław) Skarb srebrny wczesnośredniowieczny: W. Hensel: Studia i materiały do
osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 1. P. 1950, s. 107. – Gumowski - skarby, s.
18. – Slaski - Tabaczyński, s. 17. – IPSW T. 1, pozycja 14. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy
1-2. Kościół p.w. św. Katarzyny: KZSzt T. 11 z. 8, s. 1-2, il. 196. – S. K. Olczak: Kościoły
parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 33, 34, 36, 54, 75,
119, 159, 163, 166, 168, 240, 244. Cmentarz parafialny: Miejsca pamięci PW, s. 32.
Chełmce* (Kalisz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 149-50. Osada
wczesnośredniowieczna: Hensel: Studia. T. 1, s. 106-7. – Kamińska: Grody, s. 125. Kościół
p.w. Narodzenia NPM: KZSzt T. 5 z. 6, s. 5. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 288.
Chełmce* Poduchowne (Kalisz)
Chełmice* (Radziejów, grom. Piotrków Kuj.)?
Chełmiczki* (Inowrocław) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 29-30.
Chełminko* (Szamotuły) Zespół Pieśni Ludowej „Radość”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 92-3.
Chełmno* [nad Nerem] (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: S. Badowski:
Momenty życia - wojna’39. Konin 2000, 212 s., il. [wspomnienia trzynastolatka o pierwszym
roku wojny w rejonie Koła i Ch. nad Nerem]. Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo
konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 132-5. Archeologia: J. Kabaciński, I.
Sobkowiak-Tabaka: Ch., stanowisko 4 (AUT 434). [W:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka:
Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty. z udziałem: P. Bobrowskiego, M. GórskiejZabielskiej, M. Kobusiewicza, M. Winiarskiej-Kabacińskiej. P. 2009, s. 103-11. – J.
Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Ch., stanowisko 4 (AUT 434). [W:] J. Kabaciński, I.
Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty. z udziałem: P.
Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M. Kobusiewicza, M. Winiarskiej-Kabacińskiej. P.
2009, s. 493-99. Kościół p.w. Narodzenia NMP: Zabytkowe dzwony, s. 164. Obóz
koncentracyjny - źródła: [H. May: Der grosse Judenmord. III. Kapitel]. Niemiecki
nadleśniczy o zagładzie Żydów w Ch. nad N.. Oprac. K. M. Pospieszalski. PZach. 18: 1962 nr
3 s. 85-105. Obóz koncentracyjny: W. Bednarz: Obóz straceń w Ch. nad N. Wwa 1946, 74
s., il., plan. – W. Bednarz: Obóz zagłady Ch. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni
Niemieckich w Polsce 1: 1946 s. 145-61. – E. Serwański: Obóz zagłady w Ch. nad N. 19411945. P. 1964, 85 s., bibliogr. – J. Leszczyński: Od formuły obozu zagłady - Höppner - Ch.
n/N. do „Endlösung”. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 27: 1977 nr 1 s.
41-61, sum. s. 135, streszcz. w jęz. jidisz, dod. s. 2-3. P: A. Eisenbach: o należyte zrozumienie
genezy zagłady Żydów. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 27: 1977 nr 4
s. 55-69, sum. s. 94-5, streszcz. w jęz. jidisz, dod. s. nlb 3. – +J. Gulczyński: Obóz śmierci
w Ch. nad N. Konin 1991. – S. Abramowicz: Ośrodek zagłady w Ch. nad N. i jego rola
w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej, Konin, kwiecień 1995. Pamięć i Sprawiedliwość
38: 1995 s. 299-301 [konferencja 24.06.1995 r.]. – Ośrodek zagłady w Ch. nad N. i jego rola
w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materiały z sesji naukowej. Konin 1995, 118 s. R:
R. Bonisławski, Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Łodzi Instytut Pamięci Narodowej 4: 1995 s. 182-4; Cz. Łuczak. KW 24: 1996 nr
3 s. 129-31. – Z. Pakuła: Siwe kamienie. P. 1998, s. 80-... Muzea i wystawy: J. Gulczyński:
Gedenkstätte Chełmno in Chełmno am Ner. [W:] Lodzer Judaica in Archiven und Meseen.
Aufsätze und Berichte aus Łódź, Jerusalem, Washington und Frankfurt am Main. Red. M.
Budziarek. Łódź-Bonn 1996, s. 170-9. – J. Gulczyński: Muzeum Byłego Obozu Zagłady
w Ch. nad N. KW 24: 1996 nr 2 s. 77-87. Przewodniki: A. Czerkawski, M. Dunin-Wąsowicz:
Ch. nad N. Wyd. 2: Wwa 1969, 12 s. nlb., il. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 222.
Chełmno* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 41. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego:
Hensel: Studia. T. 1, s. 107-8 [osada z VII - poł. X w.]. Założenie pałacowo-folwarczne:
Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 130-4. – Dwory i pałace wiejskie, s. 47, il. Zespół
Śpiewaczy „Chełmianki”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 93. Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 345, 603. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 477.
Chełmsko* (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP
s. 174. – LWK cz. 1, s. 173. Kościół filialny p.w. św. Kazimierza: Tureczek: Najstarsze
dzwony, s. 72, 106. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 119. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 486.
Chełst* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 123. Kościół p.w.
Matki Boskiej Królowej Polski: Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 44.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 530.
Chlastawa* (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP
s. 160. Opracowania: K. Hilscher: Chlastawe u. die Holländereien zwischen Neutomischel u.
Wollstein. Jb. Weichsel-Warthe 12:1966, s. 110-8. Kościół poewangelicki św. Kazimierza
i otoczenie: W. Krassowski: Architektura drewniana w Polsce. Wwa 1961, il. 118, 143. – A.
Derejczyk: Dawny kościół protestancki w Ch. Wr. 2000 [praca magisterska w zbiorach
Muzeum w Międzyrzeczu]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 467.
Chlebno* (Wyrzysk) Dwór (pałac): Dwory i pałace wiejskie, s. 47-8, il.
Chlebowo* (Radziejów)?
Chlebowo* (Drawsko Pomorskie, grom. Nowe Worowo)?
Chlebowo* (Gniezno)
Chlebowo* (Oborniki) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1988, s. 123-4. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 48, il.
Chlebowo* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 108, 360.
=Chlebowo* - nieistniejąca wieś, leżała koło Rusocina (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s.
107.
=Chlebowski* Młyn - nieistniejący młyn między Chlebowem [nie istnieje] a Rusocinem (Śrem)
Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 107.
Chlebów* (Turek)
Chlewiska* (Inowrocław) Archeologia: T. Wiślański: Czekan z guzikowatym obuchem z Ch. (pow.
Inowrocław). PArch. 26: 1950 t. 9 z. 1 s. 127-8 i nadb. – Hensel: Studia. T. 1, s. 108.
Numizmatyka: B. Zielonka: w Ch., pow. Inowrocław... [skarb monet krzyżackich]. ZOW
1960 nr 1 s. 54-5. – M. Męclewska: Materiały do inwentaryzacji znalezisk monet krzyżackich.
WNum. 12: 1968 s. 203. – A. Mikołajczyk: Naczynia datownae skarbami monet XIV-XVIII
w. na ziemiach polskich. Wr. 1977, s. 107. – A. Musiałowski, PMMAEŁ Seria Num. i Kons.
9: 1989 s. 182. – Znaleziska monet, s. 94-5. Kościół parafialny: S. K. Olczak: Kościoły
parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 33, 34, 59, 63, 75,
76, 78, 162, 163, 180, 242, 244.
Chlewiska* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 39, 40, 86. Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 261, 360, 391, 396, 573, 610.
Chlewno* - Huby Małe (Ostrzeszów)
Chlewo* (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: RPPO
1441, s. 223, 224. Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 150. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 108 [grodzisko wklęsłe]. – Rosin,
s. 160-1. Kościół p.w. św. Marcina: KZSzt T. 5 z. 17, s. 2, il. 11, 36. – E. Nawrot: Dekanat
ostrzeszowski 1821-1945. P. 2001, s. 27-8. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 136. –
Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 45, il. – Zabytkowe dzwony, s. 165. Zespół
dworski [dwór i park]: KZSzt T. 5 z. 17, s. 2-3. Numizmatyka: S. Kubiak, WNum. 15: 1971
s. 51-2 [pod Chlewno pow. Kępno]. – Znaleziska monet, s. 95. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 309.
Chlewo* (Turek) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół p.w. św. Benedykta opata:
KZSzt T. 5 z. 26, s. 3-4.
Chlewo* [I i II] (Turek)
Chlewo* Poduchowne (Turek)
Chludowo* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 88.
– LWK s. 131. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1980, s. 95-6. Opracowania: =B. Poćwiardowski: Ch. dało początek. Przew. Kat.
1971 nr 9 s. 71-2 [dot. Domu Misyjnego Księży Werbistów w Ch. w czasie II wojny
światowej]. – =J. Arlik: Podwójny jubileusz. Przew. Kat. 63: 1973 nr 31 s. 284-6 [50-lecie
Zgromadzenia Słowa Bożego w Ch. i Pieniężnie]. Archeologia: A. Krzyszowski: Nowe
materiały wczesnośredniowieczne z Ch., stan. 62, gm. Suchy Las, w woj. wielkopolskim. FAP
42: 2006 s. 145-56. Numizmtyka: Hensel: Studia. T. 1, s. 109 [znalezisko numizmatyczne
luźne]. Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 417-8; T. 2, s. 375, 667. Krajoznawstwo: W.
Gostynski: Ch. Iks 2003 kwiecień s. 62, il. Kościół p.w. Wszystkich Świętych: +A. Sławska:
Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy. P. 1952. – KZSzt T. 5 z. 20, s. 6-7, il.
102, 165. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 136. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce.
P. 2004, s. 46, il. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 48, il. Dom misyjny: J. Tyczka: Zarys
dziejów domu misyjnego w Ch. Chludowo 1994, 250 s., il. [XX w.]. Muzeum MisyjnoEtnograficzne: E. Nadolski: Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Ch. KW 24: 1996 nr 1 s. 1068. – E. Podolska: Dla Indonezyjczyków był Jankiem Kosem. G. Pozn. Magazyn 03.11.2000 s.
8-9, il. Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka rolnicze Poznania i okolicy 18661939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992, s. 153. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 549.
Chłapowo* (Środa) Ślady osadnictwa pre- i wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 109
[grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne]. – A. Lipińska: Cmentarzysko kultury
pomorskiej i grobów kloszowych w Ch., pow. Środa. FAP 5: 1954 s. 49-59. – J. Górecki:
Cmentarzysko ludności kultury wschodniopomorskiej w Ch., gm. Dominowo, woj.
poznańskie. Studia Lednickie 2: 1991 s. 165-201. – J. Wrzesiński: Osada ludności kultury
łużyckiej w Ch., gm. Dominowo, stanowisko 3. Studia Lednickie 3: 1994 s. 173-202. Pałac:
Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 67. – Dwory i pałace wiejskie, s. 48-9, il. – Księga
zjaw i duchów, s. 31-2.
Chłądowo* (Gniezno) Grodzisko wklęsłe: Hensel: Studia. T. 1, s. 109-10. – I. Sikorska: Wyniki
badań na grodzisku w Ch., pow. Gniezno. Spraw. Arch. 20: 1969 s. 215-20.
Chłop* (Międzyrzecz)
=Chłop* [jezioro] (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5.
P. 1995, s. 132.
Chłopigozd* (Sępólno Krajeńskie)
Chłopowo* (Szczecinek, grom. Polne)?
Chłopówko* (Szczecinek, grom. Polne)?
Chłopy* (Trzcianka)
Chmiel* (Wałcz)
Chmielewo* (Bydgoszcz)
Chmielewo* (Szczecinek, grom. Czaplinek)?
Chmielewo* (Oborniki)
=Chmielikowo* patrz Chmielkowo (Leszno)
Chmieliniec* (Międzychód)
=Chmielinka* ? – J. Wąsicki: Przyczynek do dziejów walki klasowej „olędrów” wsi Ch. w latach
1793-1806. SiMDW 4: 1958 z. 2 s. 73-83, Zsf.
Chmielinko* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: A. Śmigielski: Lwówek. P. 1994, s.
50-1. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 283, 588, 600.
=Chmielino* (Gniezno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 110.
Chmielkowo* [dawna nazwa Chmielikowo] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T.
2, s. 414. Monografie: S. Jędraś: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno 1994, s. 417-8, il.
Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 15.
Chmielnik* (Konin)
Chmielnik* (Konin, grom.Cukrownia Gosławice)
Chmielnik* (Konin, grom. Wysokie)
Chmielnik* (Krotoszyn)
Chmielniki* (Bydgoszcz)
Chmielniki* (Sępólno Krajeńskie)
Chmielniki* (Poznań) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 111 [domniemane grodzisko stożkowate].
=Chmielno* (Sulechów, grom. Kargowa)
Chobanin* (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ
Chobanin* - Huby (Wieruszów)
Chobanin* - Pieczyska (Wieruszów)
Chobielin* (Szubin) Zespół młyński [dworek młynarza, młyn wodny, budynek gospodarczy]:
KZSzt T. 11 z. 14, s. 2-3, il. 40-1. Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 30-2, il.
Chobielinek* (Szubin)
Chobienice* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
161. Monografie: Marian Springer: Ch. Zarys dziejów. Przedmowa: Marek Rezler. Wolsztyn
[Wydawnictwo „Biblioteka”] 2001, 311 s., il., tab., bibliogr. – B. Kucharski: Powiat
wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 54-7. Kościół p.w. św. Piotra
w Okowach: KZSzt T. 5 z. 28, s. 1-2, il. 52, 62, 132. – Zabytkowe dzwony, s. 165. Cmentarz
parafialny: Miejsca pamięci PW, s. 32-3. Zespół pałacowy [pałac, oficyny, park]
i spichlerz: +Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku
w Wielkopolsce. P. 1969. – KZSzt T. 5 z. 28, s. 2, il. 21, 23. – Architektura niedostrzegana, s.
28, il. 95. – Dwory i pałace wiejskie, s. 49, il. Archiwistyka: T. Dzwonkowski: „Pytania
topograficzne tyczące się X-twa Poz." RLub. 22: 1996 cz. 1 s. 121-5 [rodowe archiwum
Mielżyńskich z Ch.]. Kapliczka przydrożna św. Wawrzyńca: KZSzt T. 5 z. 28, s. 3.
=Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 111-2 [osada i domniemane grodzisko stożkowate]. – J.
Krasoń: Uposażenie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach średnich. P. 1950, s. 131, 140. –
Nowacki T. 2, s. 456. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 451-2.
=Chobienickie* [Jezioro] (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Chobot* (Wieruszów)
Chocicza* (Jarocin) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 137. Monografie: P. Anders, E. Czarny, A.
Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 34-5. Przyczynki:
Nowacki T. 2, s. 399. – Górczak: Rozwój majątków, s. 391. Dwór: Dwory i pałace wiejskie,
s. 50, il. Zabudowania folwarczne: Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 30.
Chocicza* (Środa)
=Chocicza* - dawniej jedna miejscowość, która w średniowieczu była czołem opola, obecnie Ch.
Mała i Ch. Wielka (Września) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 112. – S. Arnold: Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym
Polski piastowskiej (w. XII-XIII). [W:] z dziejów średniowiecza. Wwa 1968, s. 254. – Ziemia
wrzesińska, s. 54, 70, 72, 74, 75, 101, 122, 180, 181, 231.
Chocicza* Mała (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 149, 186, 236.
Chocicza* Wielka (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 179. Pałac: Dwory i pałace
wiejskie, s. 50, il.
Chociczka* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 74.
Chocim* (Turek) Dwór: M. Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek
2009, s. 83-95, il.
=Chocim patrz Gościm (Strzelce Kraj)
Chociszew* (Kalisz)
=Chociszewice* - miejscowość nieistniejąca, obecnie część Pępowa (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: LBP s. 120. Przyczynki: DzZG, s. 57, 173, 203, 219, 224.
Chociszewko* (Wągrowiec)
Chociszewko* (Międzyrzecz)
Chociszewo* (Koło)
Chociszewo* (Wągrowiec)
Chociszewo* (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
LBP s. 175. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela: Nowacki T. 2, s. 457, 473-4. – Tureczek:
Najstarsze dzwony, s. 68, 85-6, 94. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 120.
Chocz* [dawna nazwa Chodcz] (Pleszew) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 53.
– Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 150-2. – P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat
pleszewski. P. 1999, s. 50-4. Rozwój historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 5 z. 19, s. 1-2.
Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 147. Onomastyka: Rymut:
Nazwy miast Polski, s. 51. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 48. Kościół p.w.
Wniebowzięcia NPM: Dz. Wlkp. T. 1, s. 927. – Łodyński: Materiały s. 36 [ksiegozbiór
kolegiaty na pocz. XIX w.]. – KZSzt T. 5 z. 19, s. 2-4, il. 2, 4, 25, 34, 58. – M. Adamczewski:
Lipscy herbu Grabie w świetle źródeł epigraficznych w kolegiacie w Ch. [W:] Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Historica nr 50: 1994 s. 107-29. – Z. Michalczyk: Zderzenie
epok - nagrobki w Ch. i Kwilczu. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 8 s. 8-10, il. Kościół p.w.
św. Michała Archanioła i klasztor reformatów: +A. Sławska: Wystroje wielkopolskich
kościołów OO. Reformatów. Spraw. PTPN 1947. – KZSzt T. 5 z. 19, s. 5-6, il. 1, 31, 51-2.
Dawny pałac infułatów - zamek: KZSzt T. 5 z. 19, s. 4-5, il. 13, 21-3, 41. – Z. OstrowskaKębłowska: Pałace wielkopolskie z okresu klasycyzmu. P. 1970, s. 87-93, il. 53-7. –
Guerquin, s. 124, bibliogr. – L. Kajzer: Ch., woj. wielkopolskie. [W:] L. Kajzer, S.
Kołodziejski, J. Salm: Leksykon zamków w Polsce. Pod red. L. Kajzera. Wwa 2001, s. 129. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 50-1, il. =Sztuka: +E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J.
Powidzki, A. Sławska: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 113 [znaleziska archeologiczne luźne]. –
Kamińska: Grody, s. 79-80, 215 [grodzisko pierścieniowate]. Manufaktura: J. Goldberg:
Manufaktura żelazna księdza infułata Kazimierza Lipskiego i Szlamy Efraimowicza w Ch.
(inicjatywy gospodarcze Żydów w XVIII wieku). [W:] Żydzi w Wlkp. s. 83-99. Zespół
Ludowy „Choczanie”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 63. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 81, 317, 329-31, 333, 336, 338, 481, 484, 490, 586, 587, 593, 599.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 283-4. –
Ch. – przewodnik historyczno-kulturalny. Red. J. Woldański. Chocz 2009.
=Chodów* (Kutno, grom. Czerwonka)
Chodów* (Kutno, grom. Rdutów) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 53-4. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 135-6. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego:
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 137. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
47, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 225.
Zespół Ludowy „Chodowiacy”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 34. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 194, il.
Chodybki* (Kalisz) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 29-30, il.
=Chodzieskie* [dawna nazwa Rataje] Jezioro (Chodzież) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1 s.
147-9, 154-5.
Chodzież* [niem. Kolmar] Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 54. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Wilkierze miasta Ch. z XVI w. Wyd. W. Maisel.
SiMDW 12: 1977 z. 2 s. 175-82. Monografie: Kolmar - Chodzież. [W:] Antlitz u. Geschichte
des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 81-122, il. – W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 124-31, il. – Dzieje Ch. Pod red. S. Chmielewskiego.
Chodzież 1998, 414 s., il., mapy, bibliogr. s. 399-406. R: T. Kotłowski, RNn 30: 1999 s. 1459. Dzieje miasta w poszczególnych okresach: H. Drzewiecki: Ch. Ziemia Nadnotecka 1962
nr 10 s. 1, 5 [dot rozwoju miasta w latach 50 i 60 XX w.]. – Ch. 1963. Ziemia Nadnotecka
1963 nr 3 s. 1-2 [dot problemów miejscowości w 1963 r.]. – B. Koszel: Pierwsze lata
wyzwolonej Chodzieży. Tyg. Pilski 1984 nr 45 s. 6; 1984 nr 46 s. 6-7; 1984 nr 47 s. 6. – S.
Żelaźniewicz: w wyzwolonej Ch. Tyg. Pilski 1988 nr 40 s. 4 [dot. roku 1945]. – +B. Koszel:
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939. [W:] Dzieje Ch. Pod red. S. Chmielewskiego.
Chodzież 1998. – +S. Nawrocki: Pod zaborami pruskimi 1773-1920. [W:] Dzieje Ch. Pod red.
S. Chmielewskiego. Chodzież 1998. Opisy miejscowości: H. Drzewiecki: Gdyby Ch. leżała
nad Balatonem. Ziemia Nadnotecka 1962 nr 1 s. 4. – H. Drzewiecki: Ch. Ziemia Nadnotecka
1963 nr 10 s. 3 [charakterystyka miejscowości]. Opracowania: J. Dominiak: z dni walk
czerwonej Ch. Wspomnienia 1-Majowe. Widnokrąg 1953 nr 18 s. 2-3. – +K. Purgiel: Strajki
okupacyjne w fabryce fajansu w Ch. w 1936 r. [W:] Seminarium poświęcone problematyce
walk masowych w okresie dwudziestolecia. Wwa 1961. – B. Dzieduszycka: Nieznane karty
z dziejów Ch. Tyg. Pilski 1984 nr 17 s. 3. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast polskich.
Wwa 1960, s. 148. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 52. – Rymut: Nazwy miast
Polski (1987), s. 49-50. Archeologia: A. Prinke: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych
grobowca kultury amfor kulistych w Ch., woj. Piła. FAP 26: 1975 s. 198-9. – A. Prinke:
Sépulture collective plate avec entourage de pierse. Ch. 3, comm. de Ch. dép. de Piła.
Inventaria Archaeologica. Corpus des Ensembles Archéologiques. Pologne. 38: 1976 Pl. 235
(5 feuilles). – A. Prinke: Obrządek pogrzebowy kultur amfor kulistych w świetle badań
wykopaliskowych grobowca w Ch. Spraw. PTPN Wydział Historii i Nauk Społecznych 96:
1978 s. 11-3. – M. Henneberg, M. Kaczmarek, W. Szymandera: Charakterystyka grupy
ludności kultury amfor kulistych na podstawie analizy szczątków kostnych z Ch. PAntrop. 48:
1982 No 1-2s. 131-43, sum. Kościół p.w. św. Floriana: Dubowski, s. 12-3. – Zabytkowe
dzwony, s. 165-6. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 120-1. Kościoły protestanckie:
old: 50 lat zboru w Ch. Tygodnik Pilski 1999 nr 38 s. 19, il. – RC: 110 lat parafii
[ewangelicko-metodystycznej w Ch.]. Nasz Tygodnik Chodzieski 2012 nr 44 s. 3. Synagoga:
Klaus Steinkamp: 70 lat temu. Nasz Tygodnik Chodzieski 2012 nr 1 s. 7, il. [Historia synagogi
w Ch.]. Architektura i urbanistyka: R. Kabat: Historia zabudowy Ch. Chodzież 2008, 240
s., il., indeks, bibliogr. s. 238-9. Zabytki: +J. Eckhardt: Rzemiosło artystyczne do końca XIX
w. [W:] Dziesięć wieków Poznania. 3. P. 1956. – KZSzt T. 5 z. 1, s. 1-4, il. 1, 4-8, 10-2, 17-9,
27, 29, 32 [kościół p.w. śś. Mikołaja i Floriana, dzwonnica, mury zamkowe, domy tkaczy,
warsztaty rzemieślnicze i lamusy]. Ratusz: Wielkopolskie ratusze, s. 22-7, il. Zagadnienia
prawno-ustrojowe: +Z. Kulejewska: Ze studiów nad zagadnieniem lokacji miejskich
w Wielkopolsce w XVI-XVIII wieku. PZach. 9: 1953. Historia szkolnictwa i oświaty: A.
Sępowski: Chodzieska placówka polskości. Ziemia Nadnotecka 1970 nr 5 s. 4; 1970 nr 6 s. 4
[szkolnictwo w Ch. w 1 poł. XX w.]. – 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Leona
Kruczkowskiego w Ch. (1920-1980). Jednodniówka okolicznościowa. Chodzież 1980, 46 s.,
il. – z dziejów nauczycielskiej organizacji związkowej w Ch. Chodzież 1980, 23 s., 3 tabl.
z treści: Z. Horowski: z historii Związku Nauczycielstwa Polskiego w kraju (1905-1930); L.
Kinal: Losy nauczycieli miasta Ch. i najbliższej okolicy w okresie drugiej wojny światowej;
K. Peche: Związek Nauczycielstwa Polskiego w Ch. w okresie Polski Ludowej. – Wręczenie
sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Ch. Jednodniówka, Chodzież 17 styczeń
1981. Chodzież 1981, 39 s. – Mirosława Kutnik: 80-lecie szkolnictwa zawodowego.
Chodzieżanin 1999 nr wyd. 194 s. 3 [Zespół Szkół Zawodowych w Ch.]. – old: 80 lat
„zawodówki”. Tygodnik Pilski 1999 nr 45 s. 19 [Zespół Szkół Zawodowych w Ch.]. – IK: 10
obrazów na X lat Gimnazjum. Kurier Chodzieski 2008 nr 43 s. 6 [Wystawa w Galerii
Miejskiego Gimnazjum w Ch.]. Historia książki i prasy: +Dziesięciolecie istnienia i Roczne
Walne Zebranie Oddz. Ch. Informator Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Poligraficznego Okręg Poznań 20: 1947 nr 2. Kultura: Z. Grabska: Walka o zachowanie
kultury polskiej w Ch. na tle sytuacji politycznej w XIX i XX wieku. RNn 24: 1993 s. 67-79
[amatorski ruch muzyczny i teatralny]. Życie artystyczne: Ryszard Cichocki: 50-tka
Bałtroczyka. Nasz Tygodnik Chodzieski 2012 nr 36 s. 14 [II Chodzieska Noc Kabaretowa].
Szpital: H. Drzewiecki: Prawda o chodzieskim szpitalu. Ziemia Nadnotecka 1962 nr 5 s. 2.
Przemysł: S. Nawrocki: Kilka uwag o papierni tzw. oleśnickiej czy chodzieskiej. Przegląd
Papierniczy 1957 nr 2 s. 59. Fabryka porcelany i fajansu: S. Nawrocki: Chodzieski
przemysł w okresie zaboru. Tyg. Pilski 1984 nr 51 s. 4. – Z. Dolczewski: Chodzieskie fajanse.
RNn 26: 1995 s. 51-61. – M. Fijałkowska: Nieznana sygnatura chodzieskiego fajansu. RNn
27: 1996 s. 146-8. – M. Fijałkowska: Znane i nieznane sygnatury chodzieskich fajansów. KW
2000 nr 1 s. 34-41. – A. Krzyżanowska-Hajdukiewicz: Ceramika chodzieska z lat 1940-1970.
KW 2000 nr 3 s. 166-8 [wystawa „Cienie przeszłości i awangarda” w Muzeum Staszica
w Pile]. – Le Thanh Patrycja Lan: 155 lat chodzieskiego ambasadora. Porcelana to nasza
historia. Kurier Chodzieski 2007 nr 42 s. 5, il. – (SE): 155 lat porcelany w Ch. Expr. Lok.
2007 nr 7 s. 8, il. [„155 lat porcelany w Ch. - polski design” – wystawa]. Rzemiosło: Z.
Orłowski: Dokumenty cechowe do historii krawców w Ch. RNn 22: 1991 s. 57-70. Powstanie
wielkopolskie 1918/19: W. Ziętowski: Powstańczy czyn chodzieżan. Ziemia Nadnotecka
1968 nr 10 s. 3-5; 1968 nr 11 s. 3-5; 1968 nr 12 s. 4-5; 1969 nr 1 s. 3; 1969 nr 2 s.1-2. – E.
Śliwiński: Walki powstańcze w rejonie Czarnkowa i Ch. w latach 1918-1919. RNn 9: 1978 z.
2 s. 16-34. – P. Balcerowicz: Front nadnotecki Powstania Wielkopolskiego - walki
o Chodzież. Tyg. Pilski 1983 nr 52 s. 1, 4. – Miejsca pamięci PW, s. 33-4. II wojna
światowa: P. Bednarski: Ruch oporu w Ch. w okresie okupacji. Tyg. Pilski 1984 nr 39 s. 1, 5;
1984 nr 40 s. 4. Ruch robotniczy: K. P.: Zwycięstwo robotniczej sprawy. Ziemia Nadnotecka
1976 nr 5 s. 1-2. Organizacje i stowarzyszenia: H. Drzewiecki: Nadal służą sprawie. Ziemia
Nadnotecka 1963 nr 3 s. 1, 3 [dot. ZWM w Ch. po II wojnie światowej]. – om: 50 lat
[Oddziału] PTTK [w Ch.]. Tygodnik Pilski 2002 nr 67 s. 21. – Roman Grewling: 5 lat Koła
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Ch. Wielkopolski Powstaniec 2007 nr 13
s. 113-115, il. – Tadeusz Matraszek: 5 lat DKK [Dyskusyjnego Klubu Książki] w Ch. Nasz
Tygodnik Chodzieski 2012 nr 16 s. 8-9, il. – Dorota Marciniak: 10. lecie chodzieskiego Koła
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 2002-2012. Wielkopolski Powstaniec 2013
nr 19 s. 114-118, il. Ogórki działkowe: (em): 40 lat ogrodów „Zawadzkiego”. Chodzieżanin
2004 nr 438 s. 7, il. [Pracowniczy Ogród Działkowy im. A. Zawadzkiego w Ch.]. Sport: D.
Kubicki: Motorowodne Mistrzostwa Świata w Ch. KW 1999 nr 1 s. 149-51. – Damian
Kędzierski: 75 lat Polonii Ch. Gazeta Poznańska (Wyd. pilskie). 1999 nr 40 s. 3 [klub
sportowy]. Współpraca z miastami partnerskimi: Rafał Czekiel: 15 lat partnerstwa Ch.
Nottuln [Niemcy]. Jak to się zaczęło? 2007 nr 18 s. 8-9, il. – Ryszard Cichocki.: 5 lat
partnerstwa. Nasz Tygodnik Chodzieski 2012 nr 22 s. 2, il. [Współpraca Ch. - Lippe (Niemcy)
i Trostianiec (Ukraina)]. Przyczynki: =B. Szcześniak: The mediaeval Knights of St. John of
Jeruzalem in Poland. =Études Slav. et Est-Europ. 4: 1959 fasc. 1/2 s. 22-41 [o templariuszach
w Polsce]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 21, 157, 173. Przewodniki: W. Łęcki: Ch.
i okolice. P. 1965, 16 s., il. – W. Łęcki: Nad środkową Notecią. Ch., Piła, Trzcianka,
Czarnków. Przewodnik. P. 1967, 265 s., il., mapy, bibliogr. – W. Łęcki, Ś. Żuk: Ch. i okolice.
P. 1969, 29 s., il., mapa. – W. Łęcki: Ch. i okolice. P. 1975, 55 s., il., mapy. – W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 554-7. – W. Łęcki: Ch., Budzyń,
Margonin, Ujście. Przewodnik. P. 2004, 90 s., tabl., mapy, bibliogr. s. 91. – Powiat (ziemia):
A. Schütz, P. Pepliński: Die Deutschen des Landkreises Kolmar. Jb. Weichsel-Warthe 12:
1966, s. 57-63. – Z. Orłowski: Ziemia Chodzieska w obronie polskości. Ziemia Nadnotecka
1967 nr 1 s. 4; 1967 nr 2 s. 4; 1967 nr 3 s. 4 [dot. przełomu XIX i XX w.]. – J. Krupa: Rozwój
powiatu chodzieskiego w okresie XX-lecia Polski Ludowej. RNn 2: 1967 s. 99-116. – Z.
Orłowski: Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie chodzieskim w latach 1945-1946.
RNn 2: 1967 s. 85-98. – Z. Orłowski: Narodziny ludowładztwa w powiecie chodzieskim.
Ziemia Nadnotecka 1968 nr 3 s. 1-2. – Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen.
Zsgest. v. P. Krüger. Kiel 1970, 381 s., il., tab. i szkice. – Die Geschichte des Kreises Kolmar,
seiner Städte, Dörfer u. Güter. (P. Pepliński i in.). [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises
Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 71-325. – P. Müller: Die Geschichte der Kirchen (des Kreises
Kolmar Posen). [W:] Antlitz u. Geschichte der Stadt Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 57-65. – (P.
Müller): Die Geschichte der Schulen (des Kreises Kolmar Posen). [W:] Antlitz u. Geschichte
des Kreises Kolmar, Posen. Kiel 1970, s. 66-70. – Warmbier: Aus der Geschichte des
Männer-Turn-Vereins Kolmar. [W:] Antlitz u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel
1970, s. 85. – A. Schwartz: Zarys rozwoju historycznego sieci osadniczej powiatów
nadnoteckich województwa poznańskiego. Spraw. PTPN 1970 nr 1 [84] s. 142-7. – J. Kujawa:
Powiat chodzieski - analiza podziałów administracyjnych w ostatnim półwieczu. RNn 4: 1972
s. 181-93. – Wystawa poplenerowa „Ziemia chodzieska” w 10-leciu plenerów malarskich
w Wielkopolsce, maj 1973. Przedmowa M. Frajtak. Wstęp R. Danecki. Chodzież 1973, 20 s.,
il. [katalog wystawy]. – Dz. Wlkp. T. 2, s. 363, 407 [statystyki demograficzne
i komunikacyjne]. – Z. Szymankiewicz: Zarys zbrodniczej działalności hitlerowców na ziemi
chodzieskiej w 1939 roku. RNn 7: 1976 z. 2 s. 30-55. – Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej.
Red. D. Grewling, H. Zydorczak, M. Strzeliński. Chodzież 2003, 91 s., il. – Zasłużeni dla
Ziemi Chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim. Pod red. R. Grewlinga. Chodzież 2004. –
Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej. T. 3: Nauczyciele i wychowawcy. Red. H. Zydorczak.
Chodzież 2005, 99 s., il. – Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej. T. 4: Koło Śpiewacze „Halka”
1920-1965. Praca zbior. pod red. H. Zydorczaka. Chodzież 2005, 186 s., il., indeks, bibliogr.
s. 182. – Z. Grabowska-Andrijew: Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Chodzieskiej.
Chodzież 2005, 95 s., il., tabl., indeksy, bibliogr. s. 92-3. – Powiat chodzieski. Od rzemiosła
do przemysłu. Tekst K. Staniszewski. Zdjęcia D. Trybuś. B. 2006, 31 s., il.
Chojęcin* [Chojęcin-Szum] (Kępno) Młyn wodny: (ira): „Swego nie znacie...” Tyg. Kęp. 1996 nr 28
s. 5. – A. Rozwadowski: „Galeria”. Tyg. Kęp. 1999 nr 31 s. 5. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 316.
Chojna* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 131-2. – P. Anders: Pałuki. P.
1997, s. 22. Kościół p.w. św. Małgorzaty: KZSzt T. 5 z. 27, s. 1-2. – Wielkopolskie kościoły
drewniane, s. 137. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 48, il. – Zabytkowe
dzwony, s. 166-7. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 611.
Chojna* (Strzelce Krajeńskie, grom. Drezdenko Nowe)
Chojnaty* (Bydgoszcz)
Chojnica* [wieś] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 25, 26, 80-1, 88, 177. Ślady
osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 113-4. Kościół p.w. św. Jana
Chrzciciela z dzwonnicą i parafia: +A. Sławska: Malarstwo wielkopolskie 1520-1650.
Katalog wystawy. P. 1952. – +H. Kozakiewiczowa: Renesansowe nagrobki piętrowe
w Polsce. BHSz 17: 1955. – Nowacki T. 1, s. 414, 417; T. 2, s. 374. – +Z. Świechowski:
Regiony w późnogotyckiej architekturze Polski. [W:] Późny gotyk. Studia nad sztuką
przełomu średniowiecza i czasów nowych. Wwa 1965. – =B. Pawlak: Kościół w Ch.
Dokumentacja historyczno-architektoniczna. 1976 [rękopis w PKZ Poznań]. – KZSzt T. 5 z.
20, s. 7-9, il. 5, 9, 12, 17. – M. Kamiński: Wyjaśnienie do zapisu w księdze metrykalnej
kościoła parafialnego w Ch., dotyczącego chrztu Wojciecha Bogusławskiego. [W:] Wojciech
Bogusławski in memoriam. Wybór, opracowanie, redakcja zbioru M. Bajer, D. Kamińska.
Golęczewo 2007, s. 192-5. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 122. – Gotyckie
kościoły w Wielkopolsce, s. 22-3, il. Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka
rolnicze Poznania i okolicy 1866-1939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992,
s. 150. Opole: Z. Podwińska: Zmiany form osadnictwa na ziemiach polskich we
wcześniejszym średniowieczu. Źreb, wieś, opole. Wr. 1971, s. 329-30.
Chojnica* [os.] (Poznań)
Chojnik* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 26.
Chojniki* (Nowy Tomyśl)
Chojno* (Kalisz) Zespół dworski: Majątki wlkp. T. 6, s. 31. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 114.
Chojno* (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 118. Monografie: S. Jędraś: Gmina
Pakosław. Zielona kraina nad Orlą. Leszno 2006, s. 160-95, il. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 51-2, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 114-5 [wczesnohistoryczna osada
i cmentarzysko grobów szkieletowych]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 238, 243, 565.
Biblioteka: +S. Jędraś: Biblioteka w Ch. Informator Kulturalny i Turystyczny PołudniowoZachodniej Wielkopolski 2005 nr 4. Zespoły folklorystyczne: S. Jędraś: „Chojnioki”
i „Młode Chojnioki”. Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej
Wielkopolski 2005 nr 5. – Zespoły folklorystyczne 2005, s. 88.
Chojno* [wieś i os.] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 132-3.
– P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 42-3. Kościół p.w. Chrystusa Króla:
Zabytkowe dzwony, s. 167-8. Archeologia i numizmatyka: Hensel: Studia. T. 1, s. 115-6. –
W. Ziemlińska: Cmentarzysko kultury „łużyckiej” w Ch., pow. Szamotuły. FAP 6: 1953 s. 129. – Slaski - Tabaczyński, s. 75. – IPSW T. 1, Załącznik 3. – Skarby - Atlas, s. 21, mapa 1.
Chojanie: Księga rozmaitości wielkopolskich, s. 24-5. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 309, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 296, 330, 587.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 497. – W.
Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 69.
Chojno* [os.] (Szamotuły)
Chojno* - Flaków (Kalisz)
Chojny* (Koło) – =H. Brodowska: Migracja ludności wsi Chojny po uwłaszczeniu do 1882 r. Rocznik
Łódzki 7: 1963 s. 7-34.
=Cholmen* - niezidentyfikowana osada prawdopodobnie na pograniczu Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej. Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Bielińska, s. 261-2.
Chomęcice* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 96, 101. Przyczynki: Nowacki T. 2, s.
370. – KZSzt T. 5 z. 20, s. 9 [kapliczka przydrożna]. – Dz. Wlkp. T. 1, s. 709 [zniszczenia
w 1656 r.].
Chomęcicko-Rosnowskie Jezioro (Poznań) Monografie: P. Anders, K. Kasprzak, B. Raszka:
Wielkopolski Park Narodowy. P. 1999, s. 32.
Chomętowo* (Szubin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Pałuki. P. 1997, s. 23. Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła: KZSzt T. 11 z. 14, s. 3, il. 121. Dwór:
KZSzt T. 11 z. 14, s. 3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 52, il. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 116.
Chomiąża* (Żnin)
Chomiąża* Księża (Żnin) Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 117. Numizmatyka: K. MitkowaSzubert, WNum. 36: 1992 s. 78-9. – Znaleziska monet, s. 96. – Skarby średniowieczne
Wielkopolski, s. 64 [skarb schowany po 1477 r., znaleziony w l. 1959-1960
Chomiąża* Szlachecka (Żnin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Pałuki. P. 1997, s. 23. Dzieje: KZSzt T. 11 z. 21, s. 6. Kościół p.w. św. Jana
Chrzciciela z otoczeniem [grobowce, plebania]: KZSzt T. 11 z. 21, s. 6-7, il. 13, 51. –
Zabytkowe dzwony, s. 168. Zespół dworsko-parkowy: KZSzt T. 11 z. 21, s. 7-8. – Kaja:
Przewodnik, s. 32-3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 52, il. Właściciele: Księga zjaw i duchów,
s. 33-4. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 117. – K. Wierski: Próba usytuoawania grodu
Nałęczów w Ch. Sz. na Pałukach. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy
i Regionu 5: 2000 s. 175-80 [XIV w.].
Chorobel* (Wieruszów)
Choryń* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 135.
Dzieje: KZSzt T. 5 z. 10, s. 15-6. Kościół p.w. św. Katarzyny z dzwonnicą: KZSzt T. 5 z.
10, s. 16, il. 48, 50, 398, 427. – Zabytkowe dzwony, s. 168-9. Zespół dworski (z parkiem)
i folwarczny: +J. Maciejewski: Mickiewicza wielkopolskie drogi. P. 1972. – +Z. OstrowskaKębłowska: Budownictwo i architektura w latach 1793-1806 i w 1 połowie XIX w. [W:]
Dzieje Wielkopolski. T. 2. P. 1973. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 16-7, il. 115-6. – M. Strzałko: Ch.
Zespół dworski. Studium historyczno-architektoniczne wykonane na zlecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lesznie. P. 1993 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Leszno].
– M. Strzałko: Dwór w Ch. KW 1997 nr 1 s. 131-8. – Majątki wlkp. T. 5, s. 29-32, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 52-3, il. Szkolnictwo i oświata: Z. Ratajczak: Szkoła Ch. - Katarzynin.
[W:] Dzieje szkoły w Racocie. Praca zbiorowa pod red. Z. Ratajczaka. Racot 2004, s. 50-69,
il. – Z. Ratajczak: Przytułek dla sierot wojennych z Kresów Wschodnich w Ch. [W:] Dzieje
szkoły w Racocie. Praca zbiorowa pod red. Z. Ratajczaka. Racot 2004, s. 124-30, il. – Z.
Ratajczak: Ochronka-przedszkole w Ch. [W:] Dzieje szkoły w R. Praca zbiorowa pod red. Z.
Ratajczaka. Racot 2004, s. 131-3, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 373. Pobyty znanych osób: P. Maluśkiewicz: Wielkopolskim
szlakiem Adama Mickiewicza. P. 1993, s. 110-7.
Chorzałki* [dawna nazwa Chorzelice] (Środa) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 64.
=Chorzelice* patrz Chorzałki (Środa)
=Chorzelino* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 117.
Chorzemin* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
+K. Krawczyk: Ch. Panorama faktów i postaci. Wolsztyn 2002. – B. Kucharski: Powiat
wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 58-9. Przyczynki: Hensel: Studia.
T. 1, s. 117 [grodzisko nieustalonego typu i chronologii]. – J. Krasoń: Uposażenie klasztoru
cystersów w Obrze w wiekach średnich. P. 1950, s. 141, 154. Pałac: Skuratowicz: Dwory
i pałace (1981), s. 100. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 110. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 53, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 38-41, il. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 338, il.
Chorzeń* (Konin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 118.
Chorzepin* (Poddębice) Skarb srebrny wczesnośredniowieczny: Slaski - Tabaczyński, s. 17. –
IPSW T. 1, pozycja 15. – Skarby - Atlas, s. 21, mapa 1.
Chorzewo* [dawna nazwa Charzewo] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 174.
Chorzepinek (Łęczyca)
Chorzew* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 4-5, 38-9, 106-17, 370-1, 475-8, 74953. – Inwentarze 1750-75, s. 581-92. Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 86-7. – K.
Guttmejer: Zespół pałacowy w Taczanowie, woj. kaliskie, dokumentacja historycznoarchitektoniczna. Wwa 1987, s. 17 [maszynopis]. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami
ziemskimi: =K. Będkowski, J. Koc, D. Korpetta, J. Mozgawa, M. Łobuz, H. Olenderek, E.
Piekarski, O. Zaborowska: Ewidencja parku zabytkowego w Ch. (woj. kaliskie). 1987
[maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 2, s. 33-6. – P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat
pleszewski. P. 1999, s. 54-5. – Dwory i pałace wiejskie, s. 53-4, il. – Neogotyckie rezydencje,
s. 42-5, il.
Chorzewo* (Międzychód) Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie.
Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 69-70.
Chorzępowo* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 226,
568.
=Chosno* (Kępno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 118.
=Chośnica* [jezioro] niezidentyfikowane na północ od Zbąszynia. Słowniki: SHGWPŚ
Chotów* (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 153. Przyczynki: KZSzt T. 5
z. 16, s. 2, il. 12 [dwór z parkiem]. Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? Ch. Wieści 1965
nr 34. Ikonografia: W. Banach: Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do 1939 roku).
Ostrów Wlkp. 1999, s. 42-3, il. Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 27-8, il.
– Dwory i pałace wiejskie, s. 54, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 445, 446,
636, 638.
Chotynin* (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ
=Chowanowo* patrz Kowanowo (Oborniki)
=Chowanówko* patrz Kowanówko (Oborniki)
Chójki* (Kępno)
Chójki* (Konin)
Chójkowy* Grunt (Koło)
Chrapczew* (Turek)
Chrapczew* Pierwszy (Turek)
Chraplewo* (Szubin) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 24. Przyczynki: Hensel: Studia. T.
1, s. 118. Zespól dworsko-parkowy: KZSzt T. 11 z. 14, s. 4. – Kaja: Przewodnik, s. 33-4, il.
– Dwory i pałace wiejskie, s. 55, il.
Chraplewo* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
LBP s. 169-70. Monografie: A. Śmigielski: Lwówek. P. 1994, s. 51-2. Zespół pałacowofolwarczny: KZSzt T. 5 z. 14, s. 6. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 104 [pałac
wzniesiony w 1888 r. dla Richarda von. Hardta]. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il 11820. – Dwory i pałace wiejskie, s. 54, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 341.
Chraplewo* (Szamotuły)
Chromiec* (Jarocin) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 140. Monografie: P. Anders, E. Czarny, A.
Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 36. Przyczynki:
Nowacki T. 1, s. 290-1.
Chrosno* (Inowrocław) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 8, s. 2 [wiatrak].
=Chrostlino* - niezidentyfikowana wieś w pobliżu Rostarzewa (Wolsztyn). Słowniki: SHGWPŚ
=Chrostowo* - nieistniejąca wieś koło Grąbkowa (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ
=Chrostowo* patrz Chrustowo (Chodzież)
=Chrostowo* patrz Chrustowo (Nowy Tomyśl)
=Chrostowo* patrz Chrustowo (Oborniki)
=Chroślino* - nieistniejąca wieś koło Strykowa (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
Chrośnica* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 161. Przyczynki: Nowacki T. 2, s.
456. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 465.
Kapela Koźlarska z Chrośnicy: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 53-4.
Chróstowo* (Inowrocław)
Chrósty* (Szamotuły, grom. Kaźmierz)
Chrósty* (Szamotuły, grom. Piaskowo)
Chróścin* (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 153. Grodzisko
stożkowate: Kamińska: Grody, s. 112. Kościół p.w. św. Mikołaja: KZSzt T. 2 z. 12, s. 2-3.
Młyn wodny zbożowy na Prośnie: KZBPP T. 4 z. 3, s. 34.
=Chróścina* (Góra) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół p.w. św. Michała
Archanioła: Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 122-3.
Chrustowo* [dawna nazwa Chrostowo] (Chodzież) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 94. – LWK
s. 25, 150. Monografie: Hohendorf - Chrostowo (östl. v. Usch). [W:] Antlitz u. Geschichte
des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 213. – Ch. Tyg. Pilski 1997 nr 47 s. 24 [rys
historyczny miejscowości].
Chrustowo* [dawna nazwa Chrostowo] (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 300, 301, 328, 340, 592, 602.
Chrustowo* [dawna nazwa Chrostowo] (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ
Chrustowo* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 70, 71, 96, 107, 108, 120, 144, 163.
Chrusty* (Kalisz) Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 32-4, il.
Chrusty* (Konin)
Chrusty* a (Kalisz)
Chrusty* B (Kalisz)
Chruszczyn* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 29.
Chruściki* (Słupca)
Chruścin* (Koło)
=Chruślin* gm. Bielawy (dawny pow. sochaczewski) Kościół p.w. św. Michała: Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 123-4.
Chrzan* (Jarocin) Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków i Nowe
Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 36-7. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 118-9 [grób
szkieletowy wczesnohistoryczny]. – Ziemia wrzesińska, s. 144.
Chrzanowice* (Kalisz) Onomastyka: A. Bańkowski: Szkice z polskiej etymologii 2. (... Ch. ...).
Poradnik Językowy 1979 s. =492.
=Chrzanowice* patrz Grzybowo-Chrzanowice (Września)
Chrzanowo* (Żnin)
Chrzanowo* (Słupca) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 236-7.
=Chrzanowo* (gm. Chodów, woj. konińskie d. pow. kutnowski) Numizmatyka: A. Gupieniec,
WNum. 15: 1971 s. 122. – A. Gupieniec: Przewodnik. Wystawa numizmatyczna. Łódź 1971,
s. 39. – A. Mikołajczyk: Zbiory numizmatyczne Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi. PMMAEŁ Seria Num. i Kons. 1: 1981 s. 24. – Znaleziska monet,
s. 98. – Skarby średniowieczne Wielkopolski, s. 58 [skarb zakopany po 1431 r., znaleziony
w 1970 r.].
=Chrzanów* (Jarocin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 119.
Chrzanów* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 676-7. – Inwentarze 1785-92, s.
136. Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 86-7. – Majątki wlkp. T. 2, s. 36 [folwark].
Chrzanówek* (Radziejów)?
Chrząblice* (Turek)
Chrząstno* (Koło)
Chrząstowo* (Inowrocław)
Chrząstowo* (Wyrzysk) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 34.
Chrząstowo* (Wałcz)
Chrząstowo* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 106-7. Monografie: Z. Szmidt: Śrem. P.
1994, s. 59-60. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 119 [znaleziska archeologiczne]. –
Nowacki T. 2, s. 410. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 31-5,
il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 55, il. Figura i krzyż przydrożny: Zachowanie lokalnego
dziedzictwa. Świątki przydrożne i kościoły w gminie K. W. Zeszyt 1. Śrem 2007, s. 26, il.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 242, il.
Chrząszczewo* (Radziejów)?
=Chrzypskie* Jezioro (Międzychód) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Archeologia: S.
Jasnosz: Ślady osadnictwa wczesnosredniowiecznego na wyspie J. Ch. w woj. poznańskim.
FAP 28: 1977 s. 58-62, summ. Onomastyka: M. Kornaszewski: Nazewnictwo J. Ch. Studia
Polonistyczne 7: 1979 s. 29-35, Zsf.
Chrzypsko* (Międzychód) – A. Dubowski: Kościoły wśród jezior. Przew. Kat. 54: 1964 s. 475-6 [m.
in. w Ch.].
Chrzypsko* Małe (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 119-20
[znaleziska archeologiczne luźne i na terenie osady wczesnohistorycznej].
Chrzypsko* [Chrzypkowo] Wielkie (Międzychód) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 56.
– SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 172. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 120 [osada z IX - XI w.]. Kościół p.w. św.
Wojciecha: Dubowski, s. 13-4. – KZSzt T. 5 z. 13, s. 1-2, il. 4, 27, 62, 91. – Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 124. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 24-5, il. Dwór:
Dwory i pałace wiejskie, s. 55, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 299.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 499. – W.
Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 70-2.
Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator. Opracowanie
redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 15-6.
Chuby* (Września, grom. Borzykowo)
Chuby* (Września, grom. Sokolniki)
Chuby* [kol.] (Września, grom. Borzykowo)
Chude* (Wałcz)
Chudecz* (Wschowa)
Chudoba* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Chudoba* (Kalisz)
Chudobczyce* [Chudopczyce] [dawna nazwa Chudopsice] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 174. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s.
55-6, il. Zabytki: KZSzt T. 5 z. 13, s. 2 [figura przydrożna]. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 350, 600, 608. Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzkosierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 72.
=Chudobki* k. Koźminka Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 316, 592.
=Chudopsice* patrz Chudopczyce (Międzychód)
Chudzice* (Środa) Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 121
wczesnohistorycznego]. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 56, il.
[ślady
osadnictwa
Chumiętki* [Humiętki] (Gostyń) Przyczynki: W. Sobisiak: Rozwój latyfundium biskupstwa
poznańskiego w XVI do XVIII w. P. 1960, s. 54. – DzZG, s. 57, 77, 86, 100, 184, 192, 253,
256, 617, 622, 629-31, 633. – Szkice z dziejów ziemi krobskiej. Pod red. A. Miałkowskiego.
P. - Krobia 1986, 25-6, 59. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki
wlkp. T. 1, s. 35.
Chwalborskie* Holendry (Poddębice)?
Chwalborzyce* (Poddębice) Grób szkietetowy wczesnośredniowieczny: Hensel: Studia. T. 1, s. 122.
– Kamińska: Grody, s. 127. Kościół p.w. św. Marcina: KZSzt T. 5 z. 26, s. 4.
Numizmatyka: B. Paszkiewicz: Znaleziska średniowieczne i nowożytne w zbiorze
i archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. WNum. 32: 1988 s. 218.
– Znaleziska monet, s. 98.
Chwalborzyce* [A-B] (Poddębice)
Chwalborzyce* Poduchowne (Poddębice)
Chwalborzyce* Trzecie (Poddębice)
Chwalenice* (Strzelce Krajenskie, grom. Gościm)?
Chwalęcice* (Turek) Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 6, s. 5, il. 43 [zabytkowy dworek].
Chwalęcin* (Jarocin) Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków
i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 37.
Chwalęcinek* (Jarocin) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 398.
Chwalibogowo* (Września) Pałac: Dwory i pałace wiejskie, s. 56-7, il. Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 29,
s. 4 [kapliczka przydrożna]. – Ziemia wrzesińska, s. 70, 72, 101, 104, 108, 147, 181, 186, 331,
337. – Górczak: Rozwój majątków, s. 53, 61, 63, 382, 383, 521, 522, 530, 620.
=Chwalibogowo* - niezidentyfikowana osada w pow. pyzdrskim Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 287, 289, 595.
Chwalibogowo* Drugie (Słupca)
Chwalibogowo* Pierwsze (Września)
Chwalibogówko* (Września)
Chwalim* (Sulechów) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Onomastyka, językoznawstwo: =K. Nitsch:
Dialekt chwalimski. PZach. 1951 nr 11/2 s. 428-49. – R. Olech: Zur Mundart von Ch. in der
früheren Grenzmark Posen-Westpreussen. [W:] Akademie der Wissenschaften u. Literatur.
Abhandlungen der geistes- u. sozialwissensch. Klasse (Mainz). Jg. 1956, 6, s. 345-72. R.: E.
Koschmieder, Welt Slav. 2: 1957, s. 419-21; K. Nitsch, Język Polski 37: 1957, 1, s. 69-71. – J.
Benyskiewicz: Chwalim - łużycki, niemiecki czy polski? Lětopis 41: 1994, 2, s. 25-7.
Przyczynki: A. Gautier, M. Kobusiewicz: Chwalim 1, a Mesolithic-Paraneolithic site in
Polish Lowlands: Faunal remains. Fontes Archeologici Posnanienses 37: 1992 s. 65-75. – M.
Kobusiewicz, J. Kabaciński: Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish Plain. P.
1993. – J. Krasoń: Uposażenie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach średnich. P. 1950, s.
122, 136.
Chwalimie* (Szczecinek)
Chwaliszew* (Krotoszyn) Monografie: P. Anders: Krotoszyn. P. 1994, s. 66-8. Kościół p.w. św.
Mikołaja: KZSzt T. 5 z. 11, s. 8. – Zabytkowe dzwony, s. 169.
Chwaliszewek* (Krotoszyn)
Chwaliszewo* (Szubin) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 24. Zespół pałacowo-parkowy:
Kaja: Przewodnik, s. 34-5, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 57, il.
=Chwaliszewo* - dawniej miasto, dziś część Poznania. Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Źródła
kartograficzne do dziejów Poznania. Katalog wystawy. Muzeum Historii m. Poznania,
wrzesień 1978, nr 14. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 51. Przyczynki: Münch,
s. 79 ryc. 11, tabl. 51 i s. 137. – Nowacki T. 2, s. 309, 340, 354, 611-2, 643, 652 [kościół św.
Barbary].
=Chwałczyce* (Słupca, gmina Strzałkowo) - w spisie miejscowości brak. Przyczynki: Ziemia
wrzesińska, s. 47, 70.
Chwałka* (Wyrzysk)
Chwałki* (Krotoszyn)
Chwałkowice* [dawna nazwa Falkowice] (Słupca) Opracowania: J. Błaszczyk: 70 lat szkoły
z tradycjami. Muzeum Szkolne. Nr 43. Wkładka do czasopisma Wiadomości Historyczne 43:
2000 nr 5 s. 59-62. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 122 [pod hasłem Ch. powiat
Września]. – Ziemia wrzesińska, s. 305. Zespół dworski: M. Strzałko: Pałace i dwory
w dawnym województwie kaliskim. T. 1. Wwa 1994, s. 17-22. – Architektura niedostrzegana,
s. 28, il. 13 [stajnia z pocz. XX w.]. – Dwory i pałace wiejskie, s. 57, il. – Neogotyckie
rezydencje, s. 279, il.
Chwałkowice* - Huby (Słupca)
Chwałkowo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 112. Przyczynki: DzZG, s. 57, 77, 195,
208, 209, 250, 253, 254, 283, 300, 359, 394, 395, 399, 427, 438, 448, 455, 461, 475, 492, 528,
585, 587, 588, 598, 621, 645, 649. – Szkice z dziejów ziemi krobskiej. Pod red. A.
Miałkowskiego. P. - Krobia 1986, s. 58, 64. Kościół p.w. św. Trójcy: KZSzt T. 5 z. 4, s. 7. –
Zabytkowe dzwony, s. 169. Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki
wlkp. T. 1, s. 36-9. – Dwory i pałace wiejskie, s. 57-8, il.
Chwałkowo* (Jarocin)
Chwałkowo* (Środa) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 58, il. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s.
104.
=Chwałkowo* nieokreślona lokalizacja. Słowniki: SHGWPŚ
=Chwałkowo* patrz Chwałkowo Kościelne (Śrem)
Chwałkowo* Kościelne (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
LBP s. 140-1. Kościół p.w. św. Michała Archanioła: KZSzt T. 5 z. 25, s. 6, il. 58, 76-7. –
Zabytkowe dzwony, s. 169-70. – Zachowanie lokalnego dziedzictwa. Świątki przydrożne
i kościoły w gminie K. W. Zeszyt 1. Śrem 2007, s. 77, il. Cmentarz parafialny: Miejsca
pamięci PW, s. 34. Parafia: S. Poczta-Rozdrażewski: Badania człekoznawcze parafian, dzieje
Ch. i gorliwość chwałkowian. P. 1993, 159 s., il. Figury, krzyż przydrożny i kapliczki:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa. Świątki przydrożne i kościoły w gminie K. W. Zeszyt 1.
Śrem 2007, s. 27-31, il. Zespół folwarczny: KZSzt T. 5 z. 25, s. 6. – Majątki wlkp. T. 7, s.
35-8, il. Dawny zajazd: KZSzt T. 5 z. 25, s. 6. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 122. –
Nowacki T. 2, s. 399. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 342.
Chwałkówko* (Gniezno)
Chwałowo* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 122-3 [osada wczesnohistoryczna].
Chwałów* [Chwałowo] (Jarocin) Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński:
Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 50. Pobyty znanych osób: P. Maluśkiewicz:
Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza. P. 1993, s. 34. Przyczynki: Ziemia
wrzesińska, s. 149.
Chwałszyce* (Września)
Chwarstnica* (Złotów)
Chwarstnica* (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 393.
Chwiram* (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 133. Przyczynki: S. Chmielewski: Manowie na ziemi
wałeckiej w XVI w. Przyczynek do kwestii maństw wielkopolskich. SiMDW 11: 1960 s. 229
[o właścicielach Ch. z rodu Turno]. – Nowacki T. 2, s. 388, 396. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 402. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 537.
Chyby* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 82, 85.
Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 123-5 [osady
i domniemane grodzisko stożkowate]. Zespól dworski z parkiem i kaplicą pw. św.
Stanisława: KZSzt T. 5 z. 20, s. 9-10, il. 58, 62, 103-6. – C. Iwanowski: Ewidencja parku
dworskiego w Ch. P. 1985 [maszynopis w Archiwum MKZ Poznań]. – Majątki wlkp. T. 8, s.
8-10, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 58-9, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 489.
Chycina* (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
175. Kościół filialny: Nowacki T. 2, s. 471. – Tureczek: Najstarsze dzwony, s. 73. Zabytki
przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 320, il.
=Chyciński* Młyn - nieistniejący młyn koło Chyciny (MIedzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
Chylin* (Turek) Pałac z parkiem: KZSzt T. 5 z. 26, s. 5. – M. Górzyński: Zabytki miasta Turku
i powiatu tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 97-120, il.
Chylińskie* Lasy (Turek)
Chynowa* (Ostrów) Słowniki: SHGZWŚ Źródła: RPPO 1441, s. 223. Ikonografia: W. Banach:
Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do 1939 roku). Ostrów Wlkp. 1999, s. 44-5, il.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 125 [domniemane grodzisko nieustalonego typu
i chronologii]. – – Miejsca pamięci PW, s. 34. Kościół p.w. św. Wawrzyńca: KZSzt T. 5 z.
16, s. 2. – E. Nawrot: Dekanat ostrzeszowski 1821-1945. P. 2001, s. 28. – Zabytkowe
dzwony, s. 170.
=Chyrzyna* - nieistniejąca wieś, która weszła w skład wsi Chaławy (Śrem) i Grabianowo (Śrem),
z części powstał folwark Rakówka (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 125.
Chytrowo* [Chytrów] (Jarocin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 125-6 [skarb żelazny
wczesnohistoryczny].
=Ciąsczewo* - niezidentyfikowany folwark między Jerką (Koscian), Łuszkowem (Kościan),
Kopaszewem (Kościan) i Rogaczewem Wielkim (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ
Ciążeń* (Słupca) Słowniki: MPT – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Rota s. 386-7 [dot.
kościoła paraf.]. Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 136-8, il. – Pyzdry miasto nad Wartą. Opracowali P. Anders,
R. M. Czerniak, P. Kowalski, A. Winiecki. P. 1993, s. 48-51. Dzieje: KZSzt T. 5 z. 22, s. 1.
Archeologia, ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 126-7
[wczesnohistoryczna osada ? i cmentarzysko szkieletowe]. – Katarzyna Rybicka:
Wczesnośredniowieczny C. ożył. Przypadkowo odkryto prehistoryczne ludzkie kości. Gazeta
Słupecka 2009 nr 11 s. 13, il. – Paweł Miłosz: w Ciążeniu zabili i zjedli jedno dziecko. Gazeta
Słupecka 2010 nr 31 s. 16, il. Krajoznawstwo: T. Mosiek: Nie tylko molnomularze. Gł.
Wlkp. Turystyczny 22/23.02.1997 s. 28, il. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 54. –
Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 51-2. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z plebanią:
Dubowski, s. 15-6. – KZSzt T. 5 z. 22, s. 2, il. 11, 22, 32, 47, 78. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 124-5. Zespół pałacowy biskupów poznańskich z parkiem: Dubowski,
s. 14-5. – J. Myślińska: Pałac biskupi w C. P. 1956 [rękopis Zakładu Historii Sztuki UAM
w Poznaniu]. – +E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A. Sławska: Sztuka
baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958. – J. Myślińska: Pałac biskupi w C. BHSz 20: 1958 nr
3/4 s. 404-5, il., rys. R: A. Wędzki, SiMDW 7: 1962 z. 1 s. 387-8. – KZSzt T. 5 z. 22, s. 2-4, il.
20-1. – P. Domachowski: Weekend w pałacu. Iks 1992 nr 11 s. 40. – A. Bendziński, A.
Karpowicz: Palais in Ciążeń. Tłum. z pol. R. Dziergwa. Ars Regia 1997 nr 1/2 s. 295-300. –
A. Łukasiewicz: Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w przebudowie zabytkowego parku w Ciążeniu [ref.]. Streszcz. w jęz. ang. Biul. Ogrod. Bot.
6: 1997 s. 95-102. – A. Bendziński: Pałac w C. i jego funkcje biblioteczne. Streszcz. w jęz.
ang. Biblioteka 3: 1999 s. 33-7. – Witold P. Glinkowski: Pomyślność pałacu. Spotkania
z Zabytkami 1999 nr 10 s. 21-22, il. [Biblioteka masońska i Dom Pracy Twórczej Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu]. – Przemysław Walewski: Miejsce odwiedzane nie tylko przez
masonów. Gazeta Poznańska 2000 nr 75 dod. Turystyka s. 2, il. – ach: Wakacje w pałacu.
(Rekomendowane przez Przegląd Koniński). Przegląd Koniński 2002 nr 17 s. 5, il. – Tadeusz
Mleczak: Zabytkowe pałace i dwory – C. Znad Warty 2003 nr 22 s. 19, il. – Anna Plenzler:
Spotkanie z masonem. Polska Głos Wielkopolski 2008 nr 27 dod. Pasaż Kultury s. 2, il. –
Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 125-6. – Dwory i pałace wiejskie, s. 59-60, il.
Kolekcja masoników (w pałacu): E. Wichrowska: Ciążeńskie zbiory masońskie. Nowe
Książki 1987 nr 9 s. 114-5. – A. Karpowicz: Sesja Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów
Wolnomularskich (Poznań/C. 23-26 maja 1996 r.). Wystawa „Książka wolnomularska XVIII
i XIX wieku” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (maj - wrzesień 1996 r.). Przegląd
Biblioteczny 1996 z. 4 s. 361-3. – A.P.: Ciążeńskie masoniki. Głos Wielkopolski 1998 nr 250
s. 20, il. Biblioteka: (mag): Pół wieku z książkami. Przegląd Słupecki 1999 nr 1 s. 9 [50 lecie Biblioteki Publicznej w C.]. Dom Pracy Twórczej (w pałacu): Magdalena
Tomaszewska, Magdalena Ziółek: Polsko Niemiecka Letnia Akademia w C. Przegląd
Zachodni 2007 nr 4 s. 118-130. Straż pożarna: A: 95 lat orkiestry [Ochotniczej Straży
Pożarnej] z C. Kurier Słupecki 2007 nr 37 s. 10, il. – A: Zarys historii O[chotniczej] S[traży]
P[ożarnej] w C. Kurier Słupecki 2009 nr 28 s. 10, il. – Adam Brodziak: Zarys historii OSP
w C. Kurier Słupecki 2009 nr 29 s. 10 [100-lecie jednostki]. – Marcin Wróblewski: Historia
[Ochotniczej] Straży Pożarnej w C. Gazeta Słupecka 2009 nr 27 s. 17. Przyczynki: Ziemia
wrzesińska, s. 46, 47, 69, 71, 91, 133, 320, 321, 331, 338, 355. – Górczak: Rozwój majątków,
s. 69, 71. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
228.
Ciążeńskie* Holendry (Słupca)
Ciążyń* (Czarnków)
=Cicha* niezidentyfikowane jezioro, prawdopodobnie dzisiejsze Jezioro Kubek (Międzychód)
Słowniki: SHGWPŚ
Cicha* Góra (Nowy Tomyśl) – P. Anders: Nowy Tomyśl. P. 1998, s. 71.
=Ciche* k. Santoka – E. Rymar: C., część wsi. [W:] Dzieje Santoka - gród, wieś i okoliczne
miejscowości. Red. R. Piotrowski. Santok 2007, s. 131.
Cichmiana* (Koło) Archeologia: M. Chmielewska: Stanowisko mezolityczne w C. w pow. kolskim.
PMMAEŁ Seria Archeologiczna 1957 nr 2 s. 5-12, rys., mapa, res. s. 137-8. – J. Kabaciński, I.
Sobkowiak-Tabaka: Pozostałe ślady osadnictwa kultury hamburskiej. [W:] J. Kabaciński, I.
Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty. z udziałem: P.
Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M. Kobusiewicza, M. Winiarskiej-Kabacińskiej. P.
2009, s. 53-5. – J. Kabaciński, P. Bobrowski, I. Sobkowiak-Tabaka: C., stanowisko 2 (AUT
441). [W:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej
Warty. z udziałem: P. Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M. Kobusiewicza, M.
Winiarskiej-Kabacińskiej. P. 2009, s. 111-378. – M. Winiarska-Kabacińska: Analiza
funkcjonalna materiałów krzemiennych ze stanowiska 2 w C. (AUT 441). [W:] J. Kabaciński,
I. Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty. z udziałem: P.
Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M. Kobusiewicza, M. Winiarskiej-Kabacińskiej. P.
2009, s. 379-453. – J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Pozostałe ślady osadnictwa
społeczności kultury świderskiej. [W:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit
i mezolit basenu środkowej Warty. z udziałem: P. Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M.
Kobusiewicza, M. Winiarskiej-Kabacińskiej. P. 2009, s. 458-62. – J. Kabaciński, I.
Sobkowiak-Tabaka: C., stanowisko 2 (AUT 441). [W:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka:
Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty. z udziałem: P. Bobrowskiego, M. GórskiejZabielskiej, M. Kobusiewicza, M. Winiarskiej-Kabacińskiej. P. 2009, s. 500-6. – J.
Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Pozostałe ślady osadnictwa społeczności mezolitycznych.
[W:] J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka: Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty.
z udziałem: P. Bobrowskiego, M. Górskiej-Zabielskiej, M. Kobusiewicza, M. WiniarskiejKabacińskiej. P. 2009, s. 507-9. Przyczynki: DzZG, s. 19.
Cichockie* Olędry (Szamotuły)
Cichowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 108.
– DBL nr 7, 12, 23, 34. Monografie: Z. Szymankiewicz: Lubiń. P. 1995, s. 61-3.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 127 [domniemane grodzisko stożkowate]. – W.
Śmigielski: Gród ludności kultury łużyckiej w C. koło Krzywinia. Grabonoskie Zapiski
Regionalne 8: 1998 s. 51-70. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: KZSzt T. 5 z. 10, s.
17. – C. Iwanowski: Ewidencja parku pałacowego w C. 1980 [maszynopis w Archiwum
PSOZ-WKZ Leszno]. – Majątki wlkp. T. 5, s. 33-5, il. – A. Kuźmiński: „Soplicowo”
w Wielkopolsce. KW 2000 nr 3 s. 109-12. – Dwory i pałace wiejskie, s. 60, il. – Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 246, il.
=Cichowo* - Mórka [jezioro] (Kościan, Śrem) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: DBL nr 13, 41, 206. Przyczynki: Bielińska, s. 253.
Cichów* (Turek)
Ciechniew* (Kalisz) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 35-6, il.
Ciechniów* - Szaromin (Kalisz)
Ciechrz* Dolny (Mogilno) =Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 127 [pod hasłem C. powiat
Mogilno].
Ciechrz* Górny (Mogilno)
Cielce* (Turek) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki: Kamińska: Grody, s.
129 [znaleziska archeologiczne]. – KZSzt T. 5 z. 26, s. 5 [dworek].
Cielcza* [niem. Fuerstenau] (Jarocin) Kościół p.w. św. Małgorzaty Męczenniczki: A. Łuczak, T.
Łuczak: Grabież i niszczenie wyposażenia kościołów katolickich Ziemi Jarocińskiej w czasie
II wojny światowej. Zapiski Jarocińskie 2006 nr 2/3 s. 29. – Zabytkowe dzwony, s. 170-1.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 128.
Cielcza* Nowa (Jarocin)
Cielcza* (Bydgoszcz)
=Ciele* (Jarocin)
Cielechówko* (Wyrzysk)
Cielimowo* (Gniezno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 128.
Cielmice* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 57, 208, 212. Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp.
T. 1, s. 40.
Cielów* (Wieruszów)
Ciemień [Ciemin] (Turek)
Ciemień* - Część (Turek)
Ciemierów* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 69. Onomastyka: K. KwaśniewskaMżyk: Nazwa Czemier // Ciemier w polskiej toponimii. [W:] Nazwy własne a wyrazy
pospolite w języku i tekście. + 1986, s. 149-54.
Ciemierów* - Kolonia (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 331.
Ciemino* (Szczecinek, grom. Silnowo)?
Ciemino* Małe (Szczecinek)?
=Ciemna* - nieistniejąca osada koło Komornik (Poznań) i Plewisk (Poznań), w dobrach biskupstwa
pozn. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 136.
=Ciemna* [dawna nazwa Trzemna] - rzeka, lewy dopływ Prosny. Słowniki: Słownik krajoznawczy
Wielkopolski
Cienia* (Kalisz) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 36-7.
Cienia* Druga (Kalisz)
Cienia* Folwarczna (Kalisz)
Cienia* - Młyn (Kalisz)
Cienia* Pierwsza (Kalisz)
Cienia* Trzecia (Kalisz)
Cienin* (Słupca)
Cienin* - Kolonia (Słupca)
Cienin* Kościelny (Słupca) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 138-9.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 128 [pod hasłem C. K. powiat Konin]. – KZSzt T. 5 z.
22, s. 4-5 [kościół p.w. św. Katarzyny].
Cienin* Poduchowny (Słupca)
Cienin* Zaborny (Słupca)
Cieńcisko* (Mogilno)
Ciepielów* (Kalisz)
Ciepielów* a (Kalisz)
Ciepielów* B (Kalisz)
Cieplinki* (Koło)
Cieplinki* - Parcela (Koło)
Ciepliny* (Koło)
Ciepliny* - Budy (Koło)
Ciepła* Chujka (Konin)
Ciepłowo* (Radziejów)?
Cierpiatka* (Kalisz)
Cierpisz* (Konin)
Cieszęcin* (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 153-4. Kościół p.w.
św. Wojciecha: KZSzt T. 2 z. 12, s. 3. Młyn wodny zbożowy na Prośnie: KZBPP T. 4 z. 3,
s. 35, il. 43-4. Archeologia: T. Sikora: C., pow. Wieruszów (nowe odkrycie archeologiczne).
ZOW 29: 1963 z. 4 s. 285-6.
=Cieszków* (Milicz) - śląskie miasteczko tuż przy granicy z Wielkopolską. Słowniki: Rospond:
Słownik etymologiczny, s. 58. Kościół Wniebowzięcia NMP: D. Pawlicka: Dla miłości
zostawiła rodzinne pałace. G. Pozn. 02.08.2002 s. 20-21, il. – Księga zjaw i duchów, s. 35-8,
il. Archeologia: J. Domańska: Cmentarzysko kultury łużyckiej w C., pow. Milicz. Silesia
Antiqua 15: 1973 s. 133-207. – J. Domańska i J. Gołubkow: Materiały z cmentarzyska
ciałopalnego kultury łużyckiej w C., pow. Milicz, z badań w 1973 roku. Silesia Antiqua 17:
1975 s. 79-136. – D. Kosiński, J. Śliwa: An Egyptian amulet from C. (Lower Silesia). PArch.
32: 1984 s. 61-7.
Cieszyków* (Kalisz) Zespół folwarczny (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 37.
Cieszyn* (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 154-5. Kościół p.w. św.
Michała Archanioła: Sz. Dettloff: Ze studiów nad Witem Stoszem. Ołtarz św. Jana
Chrzciciela w C. Wielkopolskim a rzeźba szwabska. BHSz 14: 1952 nr 3 s. 25-56. – KZSzt T.
5 z. 16, s. 2-3, il. 4, 33-4, 36. – Zabytkowe dzwony, s. 171. Zespól dworski i folwarczny:
KZSzt T. 5 z. 16, s. 3, il. 41. – Majątki wlkp. T. 3, s. 30-2, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 601, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 128. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 420.
=Cieszynka* [dawna nazwa Słopica] rzeka, lewy dopływ Płocicznej koło Człopy (Wałcz) Słowniki:
SHGWPŚ Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1988, s. 133-4.
Cieśle* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 61, il. Archeologia:
+D. Prinke: Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych w C., gm. Buk, stan. 16 i 19
na trasie autostrady A2 (AUT 101 i 102). P. 2006 [maszynopis].
Cieśle* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Katalog planów miast i wsi wielkopolskich. Oprac.
K. Górska-Gołaska. Z. 1. P. 1961, ryc. 6. – LWK cz. 1, s. 248, 249, 258, 259. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 129.
Cieśle* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 89-90, 106. Monografie: P. Anders, A.
Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 54. Przyczynki: Rusiński: Struktura,
s. 86-7. – Majątki wlkp. T. 2, s. 37-8 [zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi].
Cieśle* (pow. poznański) – A. Prinke, D. Prinke: Odkrycie łodzi-dłubanki w C. w powiecie
poznańskim. Streszcz. w jęz. ang. FAP 39: 2001 s. 197-204.
=Cieśle* - dawniej jedna miejscowość, obecnie C. Małe i C. Wielkie (Września). Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 129. – Ziemia wrzesińska, s. 50, 51, 58-60, 70, 93, 108, 135.
Cieśle* Małe (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 40, 41.
Cieśle* Wielkie (Września) Opracowania: A. Łukowa: Cmentarzysko kultury łużyckiej w C. W.
w pow. wrzesińskim. FAP 4: 1953 s. 87-100. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 36, 39, 171,
174, 431.
Cieślin* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 129. Zespół dworsko-parkowy: Kaja:
Przewodnik, s. 35-6. – Dwory i pałace wiejskie, s. 61, il.
=Cietrzewka* [Cietrzewski Młyn] - nieistniejący młyn przy ujściu strumienia z Jeziora
Glinowieckiego do Warty koło Owińsk (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 177.
Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 242, 243.
Ciężkowo* [niem. Zinsdorf] (Szubin) Opracowania: A. Kraft: Zinsdorf - C. im Netzegau. Posen
1939, 109 s., il., mapa. [odb. z Unsere Heimat]. – H. Kruska: Kirchliches Zentrum Zinsdorf.
Jb. Weichsel-Warthe 12: 1966, s. 62-6, il. – W. Prenzler: Das evangelische Jugendwerk in
Zinsdorf. [W:] Spuren die der Wind nicht verweht. Ein Posener Heimatbuch. Herausgegeben
von der Gemeinschaft Evangelischer Posener e. V. Lüneburg 1977, s. 179-82.
Ciołek* (Trzcianka)
Ciołki* (Środa)
Ciołkowo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 112. Zespół dworski i folwarczny
z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 1, s. 41. – Dwory i pałace wiejskie, s. 62, il.
Przyczynki: DzZG, s. 26, 27, 44, 45, 57, 77, 195, 200, 253, 254, 325, 427, 447, 453, 485,
573, 587, 588. – Szkice z dziejów ziemi krobskiej. Pod red. A. Miałkowskiego. P. - Krobia
1986, s. 58. – Górczak: Rozwój majątków, s. 392.
=Ciosaniec* (Szczecinek, grom. Okonek)
Ciosaniec* (Wschowa) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Cmentarz
parafialny: Miejsca pamięci PW, s. 34. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 129 [pod hasłem
C. pow. Babimost]. – Nowacki T. 2, s. 445.
Ciosek* (Sempólno Krajeńskie)
Ciosna* (Słupca)
Cisew* [Cisów] (Turek) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 129-30.
=Cisie* [jezioro] (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
Cisze* (Chodzież) Monografie: =Wilsbach - Ciszen (westl. von Kolmar). [W:] Antlitz u. Geschichte
des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 305.
Cisze* Szlacheckie (Chodzież)
Ciszewo* (Chodzież)
Ciszki* (Chodzież)
Ciszkowo* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 82. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1,
s. 130 [ślady osad wczesnohistorycznych, cmentarzysko szkieletowe]. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 62, il. Spichlerz: KZSzt T. 5 z. 2, s. 1. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 384, 385. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 189, 200, 202, 559. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 528.
Ciświca* (Jarocin)
Ciświca* Nowa (Konin)
Ciświca* Stara (Konin)
=Conkzacz* - niezidentyfikowany młyn koło Poznania. Słowniki: SHGWPŚ
Cotoniec* (Żnin)
Cotoń* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 130-1 [znaleziska archeologiczne].
Cotoń* - Ostrów (Żnin)
=Crisgove* - niezidentyfikowana osada w Wielkopolsce zachodniej, prawdopodobnie Krzyszkowo
(Poznań). Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: B. Miśkiewicz: Najazd Fryderyka Barbarossy na
Polskę w 1157 roku. ZNUAM Histotia z. 8: 1968 s. 33-50. – A. Wędzki: Ze studiów nad
grodem i kasztelanią w Przemęcie. SiMDW 25: 1979 s. 198.
Cybina* - rzeka, prawy dopływ Warty. Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 117. Onomastyka: J. Gołaski: Skąd wypływa C.? Przegląd
Geodezyjny 45: 1973 s. 113-5.
Cyk* [dawna nazwa Klapsztyn] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki:
Cykowiec* (Kościan)
Cykowo* (Inowrocław) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 8, s. 2 [wiatrak].
Cykowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 158.
Monografie: M. Lajszner: C. Wiadomości Kościańskie 1993 nr 36. – P. Anders: Grodzisk
Wielkopolski. P. 1995, s. 50. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: KZSzt T. 5 z. 10, s.
18. – M. Dominas, S. Kujawa: Ewidencja parku dworskiego w C. P. 1982 [maszynopis
w Archiwum PSOZ-WKZ Poznań]. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 106. – Majątki
wlkp. T. 5, s. 35-8, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 62-3, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 438.
Cykówko* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 158. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T.
5, s. 38.
=Cyrmino* - niezidentyfikowan wieś prawdopodobnie w okolicy Krzywinia, Dolska lub Gostynia.
Słowniki: SHGWPŚ
=Cyrskie* Novum - niezidentyfikowana osada, prawdopodobnie z pogranicza Wielkopolski
południowo-zachodniej. Słowniki: SHGWPŚ
Cytrynowo* (Mogilno)
Czachorowo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 128. Przyczynki: W. Hensel: Studia
i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 1. P. 1950, s. 131-3
[grodzisko, prawdopodobnie wczesnośredniowieczne]. – KZBPP T. 1 z. 1, s. 27, il. 4
[wiatrak]. – Nowacki T. 2, s. 434. – DzZG, s. 57, 71, 77, 87, 149, 195, 219, 526, 527, 587. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 136, 258, 471, 544, 572, 640. Zespół dworski i folwarczny
z dobrami ziemskimi: =W. Wilk: Ewidencja parku dworskiego w Cz. 1977 [maszynopis]. –
Majątki wlkp. T. 1, s. 42-3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 63, il.
Czachórki* (Gniezno)
Czachóry* [Czachory] (Ostrów) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 32-5.
Czachrowo* (Września)
Czachulec* Nowy (Turek)
Czachulec* Stary (Turek)
Czachurki* (Poznań)
Czacz* (Kościan) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Dzieje: KZSzt T. 5 z. 10, s. 18.
Demografia: S. Borowski: Procesy demograficzne w mikroregionie Cz. w latach 1598-1975.
Przeszlość Demograficzna Polski. Materiały i Studia 9: 1976 s. 95-191, il. – S. Borowski:
Prawdopodobieństwa powiększenia rodziny w mikroregionie Cz. od XVII do XX wieku.
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia 1977 nr 10 s. 135-55. Kościół p.w. św.
Michała Archanioła i otoczenie [mur i brama, plebania]: +A. Sławska: Malarstwo
wielkopolskie 1520-1650. Katalog wystawy. P. 1952. – Dubowski, s. 16-7. – +J. Eckhardt:
Rzemiosło artystyczne do końca XIX wieku. [W:] Dziesięć wieków Poznania. 3. P. 1956. –
KZSzt T. 5 z. 10, s. 18-22, il. 28-31, 53, 108, 127, 172, 187, 195, 197-8, 391, 393, 417, 437,
440, 448-9, 466, 463, 467, 496, 499, 502, 504-5. – Zabytkowe dzwony, s. 171-2. – Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 127. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 26-7, il. Zespół
pałacowy (z parkiem) i folwarczny: K. Malinowski: Muratorzy wielkopolscy drugiej
połowy XVII wieku. P. 1948, s. 79, 238. – +E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J.
Powidzki, A. Sławska: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958. – +E. KręglewskaFoksowicz: Pałace w Sierakowie i Cz. - domniemane dzieła Krzysztofa Bonadury Starszego.
BHSz 21: 1959. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 22-3, il. 119. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s.
52-4, il. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 91 [dom rządcy]. – M. Strzałko: Cz. Studium
historyczno-architektoniczne. P. 1994-95 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Leszno]. –
M. Żółtowski: Rezydencja w Cz. Wspomnienia z dawnych lat. KW 1997 nr 3 s. 99-114. –
Majątki wlkp. T. 5, s. 39-44, il. – G. Gąsior: Pojezierze Leszczyńskie - pałace i dwory.
Spotkania z Zabytkami 2001 nr 8 s. 23, il. – M. Dominas: Dokumentacja ewidencyjna
zabytkowego parku pałacowego w Cz. [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Leszno]. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 63-4, il. Zajazd: KZSzt T. 5 z. 10, s. 23, il. 128. Figura
przydrożna: KZSzt T. 5 z. 10, s. 23. Archeologia: S. Jasnosz: Dymarka z okresu rzymskiego
w misejscowości Cz., pow. Kościan. WA 1958 z. 3 s. 261-2, il., rys. Cmentarzysko: B.
Kostrzewski: Cmentarzyska z okresu rzymskiego w Cz. i w Kokorzynie w pow. kościańskim
i w Pięczkowie w pow. średzkim. FAP 6: 1955 s. 65-103. Grodziska (stożkowate i wklęsłe):
Hensel: Studia. T. 1, s. 131-3. – SHGWPŚ s. 114 [przypis 1 do hasła Kamienne Mostki].
Grzechotki i pisanki: Z. Hilczerówna: Przyczynki do handlu Polski z Rusią. PArch. 9: 1953
s. 9. – K. W. Ślusarski: Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gliniane z ziem polskich.
Próba typologii. [W:] Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii
Miśkiewicz. Pod red. Zbigniewa Kobylińskiego. Wwa 2004, s. 94-5. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 211, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s.
104, 105, 159, 160, 536, 537, 555. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 376. – Śmigiel. [Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 1994/95], s. 16
nlb.
Czaczyk* (Kościan)
Czaganiec* (Mogilno)
Czajcze* (Wyrzysk) Stacja sejsmiczna: P. Wiejacz: Temporary seismic station Czajcze (CZA)
Poland, 1997-1999. Acta Geoph. Pol. 2000 nr 2 s. 207-14.
Czajcze* (Złotów) Monografie: Czajcze-Leśnik. Tyg. Pilski 1998 nr 6 s. 41 [rys historyczny
miejscowości].
Czajka* (Aleksandrów Kujawski, grom. Syraszewo)?
Czajka* (Inowrocław)
Czajki* (Bydgoszcz)
Czajki* (Gniezno)
Czajki* (Strzelce Krajeńskie, grom. Trzebicz)?
Czajkowo* (Inowrocław)
Czajkowo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: DzZG, s. 57, 91, 195, 236, 283, 587. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 136, 258, 544, 572. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 1, s.
44.
Czajków* (Kalisz)
Czajków* (Konin)
Czajków* (Ostrzeszów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół pw. św. Stanisława
Biskupa: G. Ruszczyk: Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność.
Warszawa 2001, s. 217. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 49, il.
Czajków* (Turek)
Czamża* (Koło)
Czapla* [os.] (Wałcz)
Czapla* [wieś] (Wałcz) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 626.
Czaple* (Żnin) osada nieistniejąca. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 133.
=Czaple* k. Czerniejewa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 62-5, 241, 528, 530, 567, 583,
584.
=Czaplice* - niezidentyfikowana, prawdopodobnie nieistniejąca osada na południowy wschód od
Grodziska Wielkopolskiego. Słowniki: SHGWPŚ
=Czaplice* (Wałcz, gm. Człopa) – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 161 [gołębnik z pocz. XX
w.].
Czaplinek* (Szczecinek) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 59. – SHGWPŚ
Źródła: LWK cz. 1, s. 178-9. – LWK 1628/32, s. 36. Monografie: Cz. i starostwo
drahimskie. Zarys dziejów. Koszalin 1985, 196 s. R: J. Lindmajer, Rocznik Słupski 1985 s.
173-83. Dzieje miasta w poszczególnych okresach: H. Janocha: Cz. i okolice od czasów
najdawniejszych do 1407 roku. [W:] Cz. i starostwo drahimskie. Zarys dziejów. pod red. E.
Buczaka i K. Przeworskiej. Koszalin 1985, s. 11-33. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast
polskich. Wwa 1960, s. 153. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 55. – Rymut:
Nazwy miast Polski (1987), s. 53. – Z. i K. Zierhofferowie: Nazwy miast Wielkopolski: Cz.
Dzisiaj. Dziennik Wielkopolan nr z 7-8.12.1990. Zamek zw. Tempelburg: +Münch – Z.
Radacki: Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego. Wwa 1976, s. 25, 86, 121-3, 125,
126, 129, 212, 232. – Guerquin, s. 129, bibliogr. Szkolnictwo i oświata: A. Połoński: 50 lat
Szkoły Zasadniczej w Cz. Muzeum Szkolne. Nr 40. Wkładka do czasopisma Wiadomości
Historyczne 43: 2000 nr 1 s. 6-16. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 389, 390. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 243, 469, 638. Przewodniki: W. Łęcki: Cz. i okolice. Szczecin 1979, 28 s., il.,
mapki, bibliogr.
=Czaplinek* - ziemia i komandoria templariuszy, potem joannitów. Słowniki: SHGWPŚ
=Czaplinek* - rzeka, przepływa przez Czaplinek (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz.
1, s. 179.
Czapliniec* (Międzychód)
=Czaplino* [jezioro] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 176.
Czaplno* (Wałcz)
=Czapniki* dawniej przedmieście Poznania, obecnie w rejonie ul. Strzeleckiej. Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Z. Zieliński: Rozwój terytorialny miasta oraz zabudowy Starego Rynku
w Poznaniu. PZach. 9: 1953 nr 6-8 s. 264-5.
Czapury* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 133-4; T. 5, s. 167-9
[ślady osadnictwa wczesnohistorycznego]. – M. Paradowska: Zabytki bamberskie.
Przewodnik. P. 2002, s. 36-8, il.
Czarkowo* [dawna nazwa Czarnkowo] (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Grodzisko wczesnohistoryczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 134. – KZSzt T. 5 z. 4,
s. 7. Zamek: Wielkopolskie zamki, s. 12-3, il. Zespół dworski i folwarczny z dobrami
ziemskimi: KZSzt T. 5 z. 4, s. 7. – Majątki wlkp. T. 1, s. 45-7. – Architektura niedostrzegana,
s. 28, il. 54. – Dwory i pałace wiejskie, s. 64, il. Kapliczka przydrożna: KZSzt T. 5 z. 4, s. 7.
Przyczynki: DzZG, s. 22, 26, 29, 33, 34, 45, 57, 203, 210, 283, 530, 574. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 181. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 386-7.
Czarkowo* [dawna nazwa Czarnkowo] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 160.
Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 10, s. 23 [kapliczka przydrożna]. – Górczak: Rozwój majątków, s.
181.
Czarków* (Konin)
Czarmuń* (Sępólno Kraj.)
=Czarna* [rzeka, prawy dopływ Gwdy] Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 209. – LWK
1628/32 cz. 1, s. 55, 63. Przyczynki: A. Wielopolski: Polsko-pomorskie spory graniczne
w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 102.
=Czarna* [rzeka] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: A. Wielopolski: Polsko-pomorskie
spory graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 103.
Czarna* Droga – Rezerwat k. Trzciela Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.
321, il.
Czarna* Grobla (Sępólno Kraj.)
Czarna* Niwa (Turek)
=Czarna* Woda [dawna nazwa Sąpolna] (Now Tomyśl) struga, prawy dopływ Obry. Słowniki:
SHGWPŚ
Czarnawieś* [Czarna Wieś] (Nowy Tomyśl) Monografie: P. Anders: Grodzisk Wielkopolski. P.
1995, s. 50-1. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 330, il.
Czarne* (Nowy Tomyśl)
=Czarne* [jezioro i bagno] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
=Czarne* [jezioro] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ
=Czarne* [jezioro] (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
Czarne* Błota (Szubin)
Czarne* Małe (Szczecinek, grom. Łubowo)?
Czarne* Olędry (Mogilno)
Czarne* Wielkie (Szczecinek, grom. Polne)
Czarnepiątkowo* [Czarne Piątkowo] (Środa) Archeologia: E. Naumowiczówna: Cmentarzysko
ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu w Cz. P., pow. Środa. FAP 15: 1964 s. 77100. – E. Naumowiczówna: Osada wczesnośredniowieczna w Cz. P., pow. Środa. FAP 17:
1966 s. 286-9. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 171.
Czarnia* (Mogilno)
=Czarnkowo* patrz Czarków (Kościan)
Czarnków* [niem. Czarnikau] Słowniki: A. Wędzki: Cz. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s.
283. – MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 60. – SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: KDW VI nr 2 - falsyfikat [Mieszko Stary nadaje Cz. komesowi
Mikołajowi w r. 1202 ?]. – LBP s. 82. Monografie: O. Schendel: 555 Jahre Stadt Scharnikau.
Unser Heimatblatt. Stimmen aus dem Osten 1953, 13. – =S. Chmielewski: Cz., studium
historyczno-urbanistyczne. P. 1962 [rękopis w PKZ Poznań]. – O. Schendel: Czarnikau, eine
alte Stadt an der Netze. [W:] Spuren die der Wind nicht verweht. Ein Posener Heimatbuch.
Herausgegeben von der Gemeinschaft Evangelischer Posener e. V. Lüneburg 1977, s. 117-20.
– W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 134-44, il. – S.
Kowal, K. Olejnik, M. Rutkowska: Dzieje Cz. na przestrzeni wieków. Czarnków 1994, 239 s.,
il., tabl. R: M. Rezler, KW 1995 nr 1 s. 120-1; J. Topolski, RNn 26: 1995 s. 140-2. – M.
Poźniak: Cz. Miasto osiemsetletnie. Eine kleine Stadt mit Spuren der Zeit. Czarnków-Berlin
1994, 95 s., il. Dzieje miasta w poszczególnych okresach: J. Niedzielski: 5 lat Czarnkowa.
Ziemia Nadnotecka 1962 nr 1 s. 1, 6 [dot. lat 60 XX w.]. – Z. Kulejewska-Topolska: Dzieje
miasta Cz. do roku 1939. RNn 1: 1966 s. 9-32. – S. Chmielewski: Początki Cz. RNn 8: 1977 z.
2 s. 60-107. – J. Wojcieszak: Gdy do Cz. wróciła wolność. Tyg. Pilski 1984 nr 5 s. 1, 3 [dot.
czasów po II wojnie światowej]. Opisy miasta: J. Czarnkowski: Czarnków. Ziemia
Nadnotecka 1963 nr 10 s. 3, 7 [charakterystyka miejscowości]. – Cz. Lewicki: Tysiąc lat
później. Ziemia Nadnotecka 1963 nr 11 s. 1 [rys historyczny]. Heraldyka: M. Gumowski:
Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 154. Numizmatyka: K. Szuda: Cz. Skarb [monet]
z XVIII w. WNum. 1959 z. 1/2 s. 102. – B. Sikorski: Papierowy pieniądz zastępczy Cz.
i Łopiszewa oraz powiatów czarnkowskiego i wieleńskiego 1914-1920. Piła 1992, 52 s., rys.,
bibliogr. s. 48. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 56. – Rymut: Nazwy miast
Polski (1987), s. 54. Archeologia: Münch, s. 96-7 [lokalizacja grodziska]. – L. J. Łuka:
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cz. z IV-V okr. epoki brązu. Fontes Praehistorici 1: 1950
s. 1-163. – Hensel: Studia. T. 1, s. 134-6 [grodzisko, szczątki osady nawodnej]. – J. Łopata:
Wczesno- i późnośredniowieczne materiały z badań ratowniczych w Cz. w latach 1963, 1965
i 1966. FAP 18: 1967 s. 75-83. Ikonografia: Cz. Na dawnej pocztówce. Zespół red. E. Gajda
i inni. Tłumaczenie J. Stanclik. Czarnków 2005, 192 s., il. Parafia: Nowacki T. 2, s. 384, 648.
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny: +A. Sławska: Malarstwo Wielkopolskie 1520-1650.
Katalog wystawy. P. 1952. – H. Kozakiewiczowa: Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce.
BHSz 17: 1955, s. 43-4. – Dubowski, s. 17-21. – +J. Eckhardt: Rzemiosło artystyczne do
końca w. XIX. [W:] Dziesięć wieków Poznania. 3. P. 1956. – +J. Eckhardt: Sarkofag cynowy
Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, dzieło konwisarstwa poznańskiego. [W:] Studia
Renesansowe. 1. Wr. 1956. – +E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A.
Sławska: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958. – +S. Wiliński: u źródeł portretu
straopolskiego. Wwa 1958. – SzSP - Malarstwo, s. 350, il. 175-6 [obraz „Anioł Stróż”]. – M.
Gębarowicz: Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce. Toruń
1962. – =E. Linette: Cz. Wskazania konserwatorskie. P. 1962 [rękopis w PKZ Poznań]. –
KZSzt T. 5 z. 2, s. 2-7, il. 1, 4-6, 18-20, 24, 27, 29, 30, 32, 34-6, , 42-3, 45, 50-3, 57-67, 70,
72, 74, 76, 78-9, 81-7, 92. – J. Skuratowicz: Renesansowe kaplice grobowe z XVI i pierwszej
połowy XVII wieku w Wielkopolsce. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red.
T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 56. – +J. Skuratowicz: z badań na rzeźbą nagrobną w Polsce.
Nagrobki Czarnkowskich w Cz. i Górków w Kórniku. [W:] Renesans. Sztuka i ideologia.
Materiały sympozjum naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków czerwiec 1972 oraz
sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce listopad 1973. Red. T. S.
Jaroszewski. Wwa 1976. – J. Bera: Kaplica Czarnkowskich. Spotkania z Zabytkami 1998 nr 9
s. 22-3 [rzeźby nagrobne z XVI w.]. – M. Zaganiaczyk: Kościół p.w. św. Marii Magdaleny
w Cz. Przewodnik. Czarnków 2000, 44 s., il., bibliogr. – Zabytkowe dzwony, s. 172. –
Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 127-9. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 28-9,
il. Ratusz: Wielkopolskie ratusze, s. 28-31, il. Inne zabytki: KZSzt T. 5 z. 2, s. 2, 7-10, il. 11
[dworek, domy, zabudowa, zabytki nieistniejące]. Powstanie wielkopolskie 1918/19: A.
Henke: Cz. [W:] L. Gomolec: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wyd. 2. P. 1957, s. 51-2.
– J. Niedzielski: Powstanie w Cz. Ziemia Nadnotecka 1963 nr 2 s. 7. – E. Śliwiński: Walki
powstańcze w rejonie Cz. i Chodzieży w latach 118-1919. RNn 9: 1978 z. 2 s. 16-34. –
Miejsca pamięci PW, s. 35. II wojna światowa: L. Kukawski: Kawaleria pod Cz. Tyg. Pilski
1994 nr 37 s. 11 [dot. roku 1939]. Historia szkolnictwa i oświaty: 50-lecie Gimnazjum
i Liceum w Cz. 1919-1969. Jednodniówka. Czarnków 1969, 32 s. Historia książki i prasy:
Pedagogiczna Biblioteka w Cz. 1952-2002: informator. Oprac. B. Gurynowicz, H. Gurda.
Czarnków-Piła 2002, 42 s., il. – S. Sokołowski: „Interak” - nowa strategia. Poligrafika 54:
2002 nr 4 s. 66-8. – Halicka Gertruda: 20 lat żyjemy Twoimi sprawami; Jan Pertek:
Dwadzieścia lat minęło... Rozm. Marek Ambicki. Nadnoteckie Echa 2011 nr 3 s. 5, il.
[Jubileusz czasopisma „Nadnoteckie Echa” wydawanego w Cz.]. Muzyka: Marcin Małecki:
15-lecie „Harmonii”. Nadnoteckie Echa 2008 nr 50 s. 9, il. [Chór męski przy MiejskoGminnym Centrum Kultury w Czarnkowie]. Historia wojskowości: M. Rezler: Studium
generała Tadeusza Kutrzeby „Możliwości działań niemieckich w korytarzu Czarnków” z 22
marca 1936 roku. RNn 30: 1999 s. 69-92. – L. Kukawski: Kawaleria pod Cz. w 60. rocznicę
Września. KW 2000 nr 1 s. 148-51. – Marek Ambicki: 64 lata wolności. Nadnoteckie Echa
2009 nr 4 s. 3, il. [Wyzwolenie Cz. w 1945 roku]. Muzeum Ziemi Czarnkowskiej: M.
Fijałkowski: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. KW 1999 nr 1 s. 105-7. Spółdzielnie: Marek
Ambicki: 60 lat czarnkowskiej Gminnej Spółdzielni. Nadnoteckie Echa 2005 nr 49 s. 1, 3, il.
– Marcin Małecki: 50 lat CzSM [Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cz.].
Nadnoteckie Echa 2008 nr 42 s. 8, il. Bank Spółdzielczy: WAL: 125 lat banku
[spółdzielczego] w Cz. Gazeta Poznańska 2000 nr 199 s. 12. – Mar: 130 lat dla klientów.
Nadnoteckie Echa 2007 nr 28 s. 16, il. Przemysł: T. Czekała, J. Kurzawa: Ekopłyta SA
Czarnków. Rozmowę przeprowadził A. Oleszkiewicz. Ekopartner 1997 nr 1 s. 26-7 [fabryka
płyt pilśniowych]. – F. Strugała: Historyczna misja [wyw.]. Ekopartner 1997 nr 1 s. 24-5
[ekologiczne inwestycje w Cz.]. – INTERAK - twórcze wczoraj, ambitne jutro. Wydawca
1999 nr 1 s. 46-7 [drukarnia]. – Jan Pertek: 15 lat z VOX-em. Nadnoteckie Echa 2007 nr 19 s.
9, il. [Vox Industrie S.A. w Czarnkowie, producent mebli]. Straż pożarna: W. Pilawski:
Ochrona przeciwpożarowa Cz., powiatu czarnkowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego.
Czarnków 2006. Szpital: D. Korbasińska: Zmiany w lokalnej opiece zdrowotnej. Polityka
Społeczna 1997 nr 1 s. 7-10. Klęski żywiołowe: J. Arski: Cz. po potopie. Ziemia Nadnotecka
1972 nr 9 s. 4 [dot. ulewy i dużych strat w Cz.]. Ludność: D. Pałka: Społeczeństwo Cz.
w latach 1919-1939 w świetle materiałów źródłowych Archiwum Archidiecezjalnego w P.
[W:] Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Lublinie. Red. J.
Łosowski. Lublin 2000, s. 197-204. Organizacje i stowarzyszenia: Mar: 35 lat Rejonowych
Spółek Wodnych w Cz. Nadnoteckie Echa 2002 nr 18 s. 5, il. [Powiatowy Związek Spółek
Wodnych w Cz.]. – Stanisław Michałowski: 25 lat „Solidarności” w Cz. Nadnoteckie Echa
2005 nr 47 s. 3. Gmina żydowska: +A. B. Posner: The Annals of the Community of
Czarnikau (Cz.). Jerusalem 1957. Kasztelania: M. Hlebionek: Kasztelania czarnkowska.
Czarnków 2006, 128 s., il., bibliogr. s. 115-25. Przyczynki: +Z. Kulejewska-Topolska: Nowe
lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku. P. 1964. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 111, 118, 180-3, 185-90, 192-4, 197-202, 205-7, 209, 334, 357, 414, 478, 484-6,
489-91, 495, 544, 545, 559, 623. Gmina: Gmina Cz. G. Pozn. 1999 nr 54 s. 3. Powiat: Z.
Ziółkowska: Walka o język polski w szkołach powiatu czarnkowskiego w latach 1906-1907.
RPil.1962 s. 106-9. – J. Fularz, W. Łęcki: Puszcza Notecka i powiat czarnkowski. P. 1965, 34
s. – Z. Dworecki: Powiat czarnkowski w Powstaniu Wielkopolskim. Ziemia Nadnotecka 1969
nr 1 s. 1-2; 1969 nr 2 s. 2. – A. Schwartz: Zarys rozwoju historycznego sieci osadniczej
powiatów nadnoteckich województwa poznańskiego. Spraw. PTPN 1970 nr 1 [84] s. 142-7. –
=J. Fularz: Problemy turystyki w powiecie czarnkowskim. RNn 4: 1972 s. 194-208, il., mapy.
– Dz. Wlkp. T. 2, s. 362, 407 [statystyka demograficzna i komunikacyjna]. – F. Francuzik:
Szkolnictwo powiatu czarnkowskiego w roku szkolnym 1973/74. RNn 6: 1975 s. 162-74. –
=B. Brodzińska: Hierarchia funkcjonalna jednostek osadniczych regionu czarnkowskiego.
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Seria: Geografia. 1979 nr 18 s. 53-64, bibliogr. – B.
Wawrzyńczyk: Leksykon powiatów Polski. Tom 1. Wwa 2003, s. 182-3, il. – Powiat
czarnkowsko-trzcianecki. Od rzemiosła do przemysłu. Zdjęcia D. Trybuś. B. 2006, 80 s., il.,
bibliogr. s. 80. Ziemia: J. Łopata: Cmentarzyska „łużyckie” w Czarnkowskiem. Ziemia
Nadnotecka 1962 nr 10 s. 8. – W. Ratke, M. Szczepaniak: Działalność Milicji Obywatelskiej
i Służby Bezpieczeństwa na ziemi czarnkowskiej (1945-1986). Czarnków 1986, 40 s., il. – Z.
Banaś: Działania powstańcze na ziemi czarnkowskiej. Powstaniec Wielkopolski 2001 nr 7 s.
9-14. Przewodniki: J. Fularz, W. Łęcki: Puszcza Notecka i powiat czarnkowski. P. 1965, 34
s., il., mapy. – W. Łęcki: Nad środkową Notecią. Chodzież, Piła, Trzcianka, Cz. Przewodnik.
P. 1967, 265 s., il., mapy, bibliogr. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 522-5.
Czarnków* Zanotecki (Trzcianka) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 136 [domniemane grodzisko
stożkowate, pod hasłem Cz. Z. powiat Piła].
Czarnosiecz* (Złotów)
Czarnotka* (Radziejów, grom. Piotrków Kuj.)?
Czarnotki* (Środa) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 64-5, il.
Czarnotul* [Czarnotuł] (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 55. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 136. Zespół dworsko-parkowy: KZSzt T. 11 z. 10, s. 1-2. – Kaja:
Przewodnik, s. 36-7. – Dwory i pałace wiejskie, s. 65, il.
=Czarnozyły* (Wieluń) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 442, 453-5, 474, 475, 632.
Czarnówczyn* (Bydgoszcz)
Czarnówka* (Bydgoszcz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 136.
Czarnuszka* [Czarnoszka] (Pleszew) Źródła: Inwentarze 1750-75, s. 673-7. Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 155. – P. Anders, A.
Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 55-6. Archeologia: Hensel: Studia.
T. 1, s. 137 [grodzisko stożkowate wczesnohistoryczne, pod hasłem Cz. powiat Jarocin].
Zespól dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 2, s. 38-41. – Dwory i pałace wiejskie, s. 656, il. Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 86-7. – Górczak: Rozwój majątków, s. 400, 401,
498, 623, 629.
Czarnuszka* (Międzyrzecz)
Czarny* Bród (Radziejów, grom. Bycz)?
Czarny* Bród (Konin)
Czarny* Zdrój (Szubin)
Czarnylas* (Leszno) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 15, il.
Czarnylas* [Czarny Las] (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa: Zabytkowe dzwony, s. 173. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 421.
Czarnysad* [Czarny Sad] (Krotoszyn) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 155. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 137 [grodzisko wklęsłe]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 260-1.
Czartki* (Kalisz) Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 38-9, il.
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 458-60, 467, 474, 475, 634, 635, 639.
Czartki* (Środa)
Czartki* Małe (Turek)
Czartki* Wielkie (Turek)
=Czartkowice* - niezidentyfikowana osada, leżała koło wsi Drużyn (Nowy Tomyśl) Słowniki:
SHGWPŚ
=Czartoria* Rzestarzewska [struga, prawy dopływ Obry] (Wolsztyn)
Czartowo* (Konin)
Czartowo* (Strzelce Kraj., grom. Niegosław)?
Czartówek* (Konin)
Czastary* (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 61. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 156. Przyczynki: KZSzt T. 2 z. 12, s. 3-4 [kościół p.w.
Narodzenia NPM]. – W. Patykiewicz: Archidiakonat wieluński. Częstochowskie Wiadomości
Diecezjalne 1958 nr 7 s. 282. – KZBPP T. 4 z. 3, s. 35, il. 45 [wiatrak, tartak i młyn motorowy
zbożowy]. Onomastyka: J. Nalepa: Cz. Sprakliga Bidrag 3: 1959 nr 13 s. 41-4.
Cząstków* (Koło)
Cząstków* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 26-8.
Cząszczew* (Jarocin)
Czechel* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 202, 313-4, 409. Monografie: P.
Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 84-5. Przyczynki:
Rusiński: Struktura, s. 86-7. Zespół rezydencjonalny (dworski) i folwarczny z dobrami
ziemskimi: =K. Będkowski, J. Koc, D. Korpetta, Z. Kowalski, J. Mozgawa, H. Olenderek, E.
Piekarski, J. Rokosza, O. Zaborowska: Ewidencja parku zabytkowego w Cz. 1988
[maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 2, s. 42-3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 66, il.
Czechnów* (Rawicz) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 66, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 46-9, il.
Czechowo* (Gniezno) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 67, il.
=Czechów* (Gorzów, grom. Santok)? Rys historyczny: E. Rymar: Cz., wieś sołecka. [W:] Dzieje
Santoka - gród, wieś i okoliczne miejscowości. Red. R. Piotrowski. Santok 2007, s. 131-7, il.
Skarb wczesnośredniowieczny: =Skarb dirhemów arabskich z Cz. Oprac. A. Czapkiewicz,
T. Lewicki, S. Nosek, M. Opozda-Czapkiewicz. Wr.: Ossolineum, 1957, 285 s. R: R.
Kiersnowski, KHKM 6: 1958 nr 1/2 s. 262-5; F. Kmietowicz, =Folia Orient. 4: 1962 s. 373-7.
– =E. Soczewiński: Kilka niepublikowanych dirhemów ze skarbu czechowskiego. WNum.
1960 z. 1/2 s. 69-72, il. Domniemane grodzisko wklęsłe: Hensel: Studia. T. 1, s. 137-8.
Czechy* (Gniezno) Monografie: M. Chojnacka, B. Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P. 2003, s.
24. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 138-9 [ślady osadnictwa wczesnohistorycznego]. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 196, 204, 562, 563.
Czechyń* (Wałcz)
=Czeczewo* [Czyżewo] k. Kórnika Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 61, 63, 64, 74, 75,
85, 110, 111, 153, 154, 521, 538, 551.
Czekaj* (Poddębice)
Czekaj* (Turek)
=Czekalskie* (m. Poznań) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 8, s. 11.
Czekanowo* (Wągrowiec)
Czekanów* (Ostrów) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 156. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 139. – Kamińska: Grody, s. 125. – M.
Zeylandowa: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Cz., pow. Ostrów Wlkp. FAP 21:
1970 s. 76-82. Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 36-8, il. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 67, il.
=Czekier* [jezioro] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
=Czekier* Mniejsze (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
Czekuszewo* (Słupca)
=Czeladź* Wielka (Góra) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Numizmatyka: Śląskie
Sprawozdania Archeologiczne 1960 nr 3. – J. Lodowski, Z. Trudzik, Spraw. Arch. 16: 1964 s.
265. – Znaleziska monet, s. 11. Archeologia: J. Piaskowski: Metaloznawcze badania dwóch
wczesnośredniowiecznych radlic żelaznych znalezionych w Cz. W., pow. Góra. Silesia
Antiqua 12: 1970 s. 189-95. – J. Gołubkow, I. Kramarkowa: Osada wielokulturowa w Cz. W.,
pow. Góra. Silesia Antiqua 15: 1973 s. 209-33. – J. Gołubkow: Wczesnośredniowieczne
cmentarzysko szkieletowe w Cz. W., pow. Góra. Silesia Antiqua 16: 1974 s. 231-5. – B.
Miszkiewicz: Analiza antropologiczna wczesnośredniowiecznych szczątków kostnych
ludzkich z Cz. W., powiat Góra. Silesia Antiqua 16: 1974 s. 237-40. – M. Magnuszewicz, Z.
Rajchel: Analiza kraniologiczna materiałów z cmentarzyska w Cz. W., woj. leszczyńskie
(XIII-XIV wiek). Materiały i Prace Antropologiczne 99: 1980 s. 103-8, sum. – J.
Szczurowski: Cechy niemetryczne czaszek z Cz. W. Streszcz. w jęz. ang. Acta Univ. Wratisl.,
Stud. Antrop 2: 1995 s. 65-80.
Czelupki* (Szubin)
Czeluścin* (Gniezno) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 67-8, il.
Czeluścin* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 45, 46, 52, 57, 208, 218, 253, 254, 268, 281, 308, 325,
368, 373, 378, 383, 388, 448, 492, 529. Zespół dworski: Majątki wlkp. T. 1, s. 47. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 68, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 50-1, il.
Czeluścinek* (Gostyń)
Czempiń* (Kościan) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 62. – SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 126. Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 96-7. – F. Florkowski, Cz.
Przygodzki: Kronika miasta Cz. Czempiń 1973, 91 s., il. Rozwój historycznourbanistyczny: Münch, tabl. V [plan Cz. z 1836 r.]. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 24. Zagadnienia
prawno-ustrojowe: Cz. 450-lecie nadania magdeburskich praw miejskich. Pod red. Roberta
Gorczyńskiego; współpraca Magdalena Głucha-Napierała [i in.]. Czempiń 2011, 148 s., il.
Rec. (SAL): Publikacja na 450-lecie. Czempiń 2011 nr 10 s. 7. Heraldyka: M. Gumowski:
Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 155. Ikonografia: Ziemia Kościańska na starych
pocztówkach. Koncepcja, redakcja, teksty: M. Lajszner. Współautor tekstów: B. Jankowski.
Oprac. graficzne: M. Rydlewski. Kościan 2009, s. 12-53, il. Onomastyka: B. Walczak:
o nazwie miejscowej Cz. SO 27: 1968 s. 289-95. R: A. S., Poradnik Językowy 1969 s. 104. –
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 57. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 55. Kościół p.w.
św. Michała Archanioła: +J. Eckhardt: Rzemiosło artystyczne do końca XIX wieku. [W:]
Dziesięć wieków Poznania. 3. P. 1956. – +Z. Białłowicz-Krygierowa: Sztuka gotycka rzeźba. [W:] Dzieje Wielkopolski. T. 1. P. 1969. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 24-5, il. 224, 252, 384,
495, 498. – Zabytkowe dzwony, s. 173-4. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 129.
Cmentarze: Rafał Nadolny: Kaplica na cmentarzu poewangelickim w Cz. KW 1999 nr 4 s.
100-2. – Miejsca pamięci PW, s. 35. Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny: +E.
Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A. Sławska: Sztuka baroku w Wielkopolsce.
BHSz 20: 1958. – +E. Linette: Sztuka rozwiniętego baroku - architektura. [W:] Dzieje
Wielkopolski. T. 1. P. 1969. – +Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej
połowy XVIII wieku w Wielkopolsce. P. 1969. – E. Kręglewska-Foksowicz: Cz.-Borówko.
Pałac. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. 1971 [maszynopis w Archiwum PSOZWKZ Poznań]. – E. Kręglewska-Foksowicz, B. Krzyślak: Pałac w Cz. Badania
architektoniczne. P. 1976 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Poznań]. – C. Iwanowski:
Ewidencja parku pałacowego w Cz. (Borówko Stare). P. 1979. – E. Kręglewska-Foksowicz:
Barokowe rezydencje w Wielkopolsce. P. 1982, s. 40. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 25-8, il. 45-6, 659, 98, 246, 338-9. – P. Domachowski: Wielkopolskie pałace - pałac w Czempiniu. Iks 1993 nr
2 s. 41. – Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 57-8. – Majątki wlkp. T. 5, s. 45-8, il. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 68-9, il. Biblioteki: Biblioteka Publiczna Gminy Cz. [woj.
poznańskie]: 50 lat 1948-1998. Czempiń 1998 [folder ]. – (h): 60 lat czempińskiej biblioteki.
Gazeta Kościańska 2008 nr 5 s. 11, il. [Biblioteka Publiczna w Cz.]. – (SAL): Biblioteka
z patronem. Czempiń 2012 nr 6 s. 6, il. [Nadanie imienia Czesława Przygodzkiego Bibliotece
Publicznej w Cz.]. Muzyka: Tradycje ruchu śpiewaczego i muzycznego w Cz. Pod red. Z.
Lewandowicza. Czempiń-P. 2002, 133 s., il. Zawiera m.in.: Lewandowicz Zbigniew. Historia
Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” i chóru kościelnego „Cecylia” w Czempiniu [w latach 19202001]. s. 9-29. - Lewandowicz Zbigniew. Kapłani czempińscy wspierający ruch śpiewaczy
i muzyczny. [Biogramy]. s. 30-41. - Maćkowiak Ludwik. Pracowałem w parafii czempińskiej
w latach 1965-1970. [Wspomnienia]. s. 42-44. - Świątkiewicz Józef. Ksiądz prałat Czesław
Wojciechowski [proboszcz parafii w Czempiniu]. [Biogram]. s. 45-47. - Lewandowicz
Zbigniew. Organiści i dyrygenci czempińscy. [Biogramy]. s. 48-54. - Świątkiewicz Józef:
Czempińskie organy w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła. s. 5556. - Wiśniewski Stanisław. Kalendarium chórów czempińskich [1910-1983]. s. 57-61. - Inne
grupy na terenie Czempinia / Zbigniew Lewandowicz na podst. relacji Józefa
Maciejewskiego. s. 62-68. - Lewandowicz Zbigniew, Wiśniewski Stanisław: Czempińskie
Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” [działające od 2000 roku]. s. 69-88. - Lewandowicz
Zbigniew. Chór dziecięcy przy Szkole Podstawowej w Czempiniu. s. 89-92. - SobolewskaJakubiak Jolanta. Chór Dziecięcy „Półnutki”. s. 93-95. - Sobolewska-Jakubiak Jolanta. Chór
przy Gimnazjum w Czempiniu. s. 96-98. - Lewandowicz Zbigniew. Orkiestra Dęta Związku
Harcerstwa Polskiego w Czempiniu w latach 1936-1939 / na podstawie relacji członka
orkiestry, zastępcy kapelmistrza Feliksa Ciesiółki. s. 99-102. - Lewandowicz Zbigniew.
Orkiestra [dęta] Feliksa Ciesiółki. s. 103-106. - Lewandowicz Zbigniew. Zespół muzyczny
„Archiwum” w Czempiniu. s. 107-110. - Maciejewski Roman. Grupa Młodzieżowa „Protest”.
s. 111-113. - Wiśniewski Stanisław. Inne zespoły muzyczne. s. 114-117. - Fragmenty
Pamiętnika Kół Śpiewaczych w Poznaniu wydanego w roku 1914 z okazji Zjazdu Chórów
w Śremie. s. 120-133. Harcerstwo: 85 lat harcerstwa czempińskiego 1913-1998. Oprac.
zbior. pod red. H. Florkowskiego. Czempiń 2002, 176 s., il. Historia gospodarcza: +H.
Florkowski: Złoża węgla brunatnego w okolicy Cz. i Krzywinia. [W:] Pamiętnik
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1975-1978. Kościan 1980. – A. Leraczyk:
Historia dwudziestolecia działalności Kombinatu PGR w Cz. 1963-1983. Sielinko 1983, 24 s.
Straż pożarna: (SAL): 120-lecie czempińskiej OSP; z kart historii. Czempiń 2012 nr 4 s. 3,
il. Sport: 80 lat Klubu Sportowego „Helios” w Cz. 1922-2002. Wspomnienia. Oprac. zbior.
pod red. J. Świątkiewicza. Czempiń 2002, 153 s., il. – (SAL): 5 lat sukcesów. Czempiń 2008
nr 8 s. 24-25, il. [Uczniowski Klub Sportowy „As” w Szkole Podstawowej w Cz.].
Łowiectwo: (SAL): 50-lecie Stacji Badawczej PZŁ [Polskiego Związku Łowieckiego] w Cz.
[pow. Kościan]. Czempiń 2008, nr 8 (140) s. 9. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 204, il. Opracowania: A.K.B.: In Czempin wurden die
Bürgerbeiträge zur Kämmereikasse sorgfältig individuell abgestuft 1796. DWZW 4: 1943 s.
351-2. Przyczynki Nowacki T. 2, s. 426. – Górczak: Rozwój majątków, s. 45, 48, 50, 52, 54,
58, 60, 67, 72, 73, 100, 103, 104, 106, 160, 228, 229, 233, 240, 243, 257, 261, 272, 347, 352,
360, 361, 363-5, 371, 374, 375, 380, 381, 390, 395, 482, 483, 489, 493, 520, 524, 528, 530,
536, 537, 555, 564, 569, 609, 617. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 401. – +Z. Szmidt: Przewodnik turystyczny: Śrem, Dolsk,
Brodnica, Kórnik, Cz., Książ Wlkp. P. 1998. – +Z. Szmidt, B. Żelaźny, Z. Żelaźny: Szlaki
rowerowe. Brodnica, Cz., Dolsk, Kościan, Krzywiń, Książ Wlkp., Śrem, Zaniemyśl. Śrem
1999. Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator. Opracowanie
redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 17-9. – Ziemia Kościańska na starych pocztówkach.
Koncepcja, redakcja, teksty: M. Lajszner. Współautor tekstów: B. Jankowski. Oprac.
graficzne: M. Rydlewski. Kościan 2009, s. 54-67, il. Ziemia: Amatorski ruch śpiewaczy,
muzyczny i teatralny na Ziemi Czempińskiej. Zarys dziejów. Praca zbiorowa pod red. Józefa
Świątkiewicza, Stanisława Wiśniewskiego, Zbigniewa Lewandowicza. Czempiń
[Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”] 2004, 250 s., il. Zawiera: Chóry świeckie. s.
15-64. - Chóry kościelne. s. 65-96. - Zespoły szkolne. s. 99-110. - Zespoły wokalnoinstrumentalne. s. 111-124. - Orkiestry dęte. s. 125-140. - Zespoły rozrywkowe. s. 141-160. Zespoły teatralne, śpiewacze i taneczne. s. 161-183. – Wspomnienia. Józef Świątkiewicz [i
in.]. s. 187-250. Rec. R. Gorczyński: Porządni ludzie z Cz. Gazeta Kościańska 2004, nr 33, s.
11
Czempisz* (Kalisz)
=Czepe* patrz Szepc
Czepiec* (Wałcz)
Czepów* (Poddębice)
Czepów* Dolny (Poddębice)
Czepów* Górny (Poddębice)
Czepów* Średni (Poddębice)
Czeremcha* (Koło) Onomastyka: K. Kwaśniewska-Mżyk: Nazwy czeremchy w polskiej toponimii.
[W:] IX. Slovenská onomastická konferenciá, Nitra 26.-28. juna 1985. Zbornik referátov.
Bratislava 1987, s. 143-8.
Czerkucin* (Turek)
Czerlejewo* (Wschowa)
Czerlejnko* [dawna nazwa Czerleninko] (Środa) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 62.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 139-40.
Czerlejno* [dawna nazwa Czerlenino] (Środa) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 62. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 140. Kościół p.w.
Wniebowzięcia NPM: KZSzt T. 5 z. 24, s. 2-3, il. 24-5, 48, 82, 89, 97-8, 100. – A. S.
Labuda: Problem stylu w drewnianej rzeźbie wielkopolskiej XVI i pierwszej połowy XVII
wieku. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s.
156, il. 7. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 137. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce.
P. 2004, s. 50, il. – Zabytkowe dzwony, s. 174. Kosciół p.w. św. Idziego (nie istnieje):
Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 129-30. Pałac: Skuratowicz: Dwory i pałace (1992),
s. 113. – Dwory i pałace wiejskie, s. 69, il. Pomniki, tablice, cmentarze: Miejsca pamięci
PW, s. 35-6. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 174-5.
=Czerleninko* patrz Czerlejnko (Środa)
=Czerlenino* patrz Czerlejno (Środa)
=Czerlenino* k. Gołańczy Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 190, 203, 207, 561.
Czerlin* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Pałuki. P. 1997, s. 24. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 140-1 [cmentarzysko szkieletowe].
Zespół dworski: KZSzt T. 5 z. 27, s. 2. – Dwory i pałace wiejskie, s. 69, il.
Czermin* (Kępno)
Czermin* (Pleszew) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 63. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 7-8, 232-3, 403. – Inwentarze 175075, s. 126-8. Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 157. – P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 56-7.
Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 86-7. Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła: KZSzt T. 5 z.
19, s. 6-7, il. 6, 28, 46. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 137. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 51, il. – Zabytkowe dzwony, s. 174-5. Zespół dworski
i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 2, s. 44-5. – Dwory i pałace wiejskie, s.
69-70, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
264-5.
Czerminek* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 111, 340-1, 668-70, 749. –
Inwentarze 1750-75, s. 29, 320-4. Przyczynki: Rusiński: Struktura, s. 86-7. Zespół dworski
i folwarczny z dobrami ziemskimi: KZSzt T. 5 z. 19, s. 7. – =K. Będkowski, J. Koc, D.
Korpetta, Z. Kowalski, J. Mozgawa, H. Olenderek, E. Piekarski, J. Rokosza, O. Zaborowska:
Ewidencja parku w Cz. 1988 [maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 2, s. 46-8. – P. Anders, A.
Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 85.
=Czermna* - osada nieistniejąca, obecnie pole Czernia w Komornikach (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 58. Onomastyka: H. Borek: Prasłowiański *črmn w języku
polskim. Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 6: 1966 s.
283-7 [m. in. o nazwach miejscowych typu Cz.].
=Czerniechowo* [strumień, prawy dopływ Obry koło Rakoniewic i Wielichowa] Słowniki: SHGWPŚ
Czerniak* (Mogilno) Archeologia: J. Kozłowski: Non omnis ardebo. Uwagi o charakterze
zróżnicowanych przejawów obrządku pogrzebowego ludności kultury łużyckiej w oparciu
o obserwacje na cmentarzysku w Cz., gm. Mogilno. [W:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie
4. Red. J. Wrzesiński. Sobótka-Wrocław 2002, s. 261-9. – J. Piontek: Ekspertyza
antropologiczna ludzkich szczątków kostnych odkrytych na cmentarzysku w Cz. st. 3a, gmina
Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, prowadzonych przez Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu w 1970, 1971, 1999 i 2000 roku. P. 2002 [maszynopis w Muzeum im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu]. – M. Woźniak: Birytualne cmentarzysko ludności kultury
łużyckiej w Cz. na Kujawach. [W:] Popiół i kość. Funeralia Lednickie 4. Red. J. Wrzesiński.
Sobótka-Wrocław 2002, s. 373-81. – J. Kozłowski, M. Woźniak: Pochówki dzieci na
birytualnym cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Cz. na Kujawach. [W:] Dusza
maluczka a strata ogromna. Funeralia lednickie spotkanie 6. Red. W. Dzieduszycki, J.
Wrzesiński. P. 2004, s. 263-7. – J. Kozłowski: Nietypowy pochówek szkieletowy na
cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Cz., gm. Mogilno. [W:] z dziejów pogranicza
kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów pod red. D. Karczewskiego. Strzelno 2007, s. 1520, il. – M. Woźniak: Grzechotka z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Cz. k.
Strzelna. [W:] z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów pod red. D.
Karczewskiego. Strzelno 2007, s. 9-13, il. Przyczynki: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 67.
Czerniak* (Koło)
Czerniak* (Ostrów)
Czerniaków* (Turek)
Czernice* (Oborniki) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 33. Przyczynki: J.
Kaczmarkowski: o Skokach i okolicy słów kilka. [P. 1966], s. 26.
Czernice* (Złotów) Monografie: A. Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 35.
=Czerniec* ob. Nowa Wieś k. Koźminka Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 306, 329, 332,
342, 592, 606, 607.
Czerniejewko* (Gniezno)
Czerniejewo* [Czerniewo] [niem. Schwarzenau] (Gniezno) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik
etymologiczny, s. 63. – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: +J. Bielecka: Instrukcje
gospodarcze dla majątków wielkopolskich w pierwszej połowie XIX wieku. P. 1959 [m. in.
dla majątku Cz..]. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 98-101, il. Dzieje miasta w poszczególnych okresach:
Studia z dziejów Cz. i okolic. z tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych 1794-1945. Praca
zbior. pod red. B. Polaka. Czerniejewo, 1982. R: M. Żurowski, KW 11: 1983 nr 1 s. 207-10.
Krajoznawstwo: P. Maluśkiewicz: Cz. Barokowe miasteczko. Iks 2001 czerwiec s. 67, il.
Źródłoznawstwo: I. Mamczak: Przegląd źródeł i literatury do dziejów Cz. [W:] Studia
z dziejów Cz. i okolic. Czerniejewo 1982, s. 6-37, il. Rozwój historyczno-urbanistyczny:
+Münch – KZSzt T. 5 z. 3, s. 3. – A. Kodurowa: Studium historyczno-urbanistyczne Cz.
Pracownia Konserwacji Zabytków w Poznaniu 1963. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast
polskich. Wwa 1960, s. 155. Ikonografia: Jacek Pluta, Ewa Mundt: Cz. na starej pocztówce.
Września [Prodruk Drukarnia i Wydawnictwo] 2006, 91 s., il. [album]. – J. Pluta: Cz. na starej
pocztówce. Września 2007, 95 s., il., bibliogr. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s.
57-8. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 55-6. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 141
[domniemana osada palowa]. – Anna Wrzesińska: Ekspertyza antropologiczna szczątków
kostnych z terenu kościoła w Cz. Studia Lednickie 2010 t. 10 s. 247-248, il. Zabytki: Jerzy
Breitkopf: Miasteczka dobrej sławy. Warszawa [„Interpress”] 1978, 224 s., il. [Dot. m.in.
miast wielkopolskich: Chodzieży i Złotowa, Sycowa i Cz.]. – Piotr Maluśkiewicz: Cz.
Barokowe miasteczko. IKS 2001 nr 6 s. 67, il. [zabytki Cz.]. – Cz. atrakcyjne dla turystów.
Gazeta Poznańska – Ziemia Kaliska 2006 nr 44 s. 32, il. – Karol Soberski: Miasteczko czeka
na odkrycie. Reporter Gnieźnieński 2007 nr 26 s. 12, il. [m.in. walory krajoznawcze i zabytki
Cz.].
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela: +Z. Krzymuska: Wielkopolskie krucyfiksy XVI i XVII w.
Spraw. PTPN 14: 1947. – KZSzt T. 5 z. 3, s. 3-5, il. 127, 349, 509. – Wiesław Kubiak:
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Cz. Obs. Wrzes. 1999 nr 12 s. 8. – Zabytkowe dzwony, s.
175-6. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 130-1. Zespół pałacowy [pałac, oficyny,
dawna stajnia i wozownia, dziedziniec honorowy, park]: KZSzt T. 5 z. 3, s. 5-8, il. 107,
109, 114. – Z. Ostrowska-Kębłowska: Pałace wielkopolskie z okresu klasycyzmu. P. 1970, s.
46-52, il. 23-6. – Z. Kurzawa: Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Cz. Pracownia
Konserwacji Zabytków w Poznaniu 1972. – M. Strzałko: Pałac w Cz. Dokumentacja
konserwatorska. Pracownia Konserwacji Zabytków w Poznaniu 1980. – Cz. Iwanowski:
Ewidencja parku pałacowego w Cz. Pracownia Konserwacji Zabytków w Poznaniu 1981. – P.
Domachowski: Weekend w pałacu. Iks 1992 nr 3 s. 45. – E. Mundt: Zespół pałacowy w Cz.
i jego rola na przestrzeni wieków. P. 1997 [mps pracy magisterskiej]. – R. Nowicki: Pałac
w Cz. i jego mieszkańcy. Czerniejewo 1999. – B. Zagrodzka-Blok: Noc w sypialni hrabiny.
Gł. Wlkp. Architektura 11.07.2000 s. 12, il. – Magnackie przyjemności. Panorama Polskich
Miast 2002 nr 6 s. 55-57, il. – Anna Plenzler: Kompozytorzy w pałacu. Cz. od baroku do
klasycyzmu. Głos Wielkopolski 2005 nr 295 dod. Trzeci Wymiar s. 38, il. – Jerzy Jan
Doliński: Co o Cz. wiedzieć warto. Zabytki Heritage 2006 nr 5 s. 40-43, il. [Historia pałacu
i parku. Tekst także w jęz. angielskim]. – E. Mundt: Zespół pałacowy w Cz. Zdjęcia J. Pluta.
Czerniejewo 2007, 108 s., il., bibliogr. – Teresa Bardzińska-Bonenberg: Cz. Założenie
pałacowo-parkowe. Poznań [Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej] 2008, 63 s., il.
Zawiera m.in.: Miasto s. 4-16; Zespół pałacowy s. 17-35; Wystrój wnętrz s. 36-51; Park
pałacowy s. 52-56; Założenie pałacowo-parkowe w Cz. - stan dzisiejszy s. 57-58. – (łuk):
Łowiectwo w sztuce. Przemiany na Szlaku Piastowskim 2010 nr 12 s. 13, il. [„Łowiectwo
inspiracją dla sztuki” - wystawa w pałacu w Cz.]. – Dwory i pałace wiejskie, s. 70-1,
il.Zabytkowe domy: KZSzt T. 5 z. 3, s. 8. Pomniki, tablice, cmentarze: KZSzt T. 5 z. 3, s. 8
[pomnik ks. Onufrego Kopczyńskiego]. – Miejsca pamięci PW, s. 37. Właściciele
miejscowości: R. Nowicki: Semper Recte. z dziejów rodu Skórzewskich. Lubostroń 1998. –
S. M. Leitgeber: Ostatni z rodu Skórzewskich. GWyb. (P.) 2000 nr 32 s. 14. Straż pożarna:
(jan): 100 lat czerniejewskiej OSP. Przemiany na Szlaku Piastowskim 1997 nr 21 s. 10
[Ochotnicza Straż Pożarna w Cz.]. – (kow): 110-lecie OSP. Przemiany na Szlaku Piastowskim
2007 nr 20 s. 12 [Ochotnicza Straż Pożarna w Cz.]. Kapela Regionalna z Czerniejewa:
Zespoły folklorystyczne 2005, s. 14. Artykuły: A. Koerth: Ein Tumult im Städtchen
Schwarzenau 1793. DWZW 5/6: 1942 s. 143-4. – Cz. Nasz Powiat 2006 czerwiec s. 11, il.
Przyczynki: Dz. Wlkp. T. 1 s. 849 [manufaktura skórzana 1791]. – Ziemia wrzesińska, s. 46,
113, 114, 296. – Księga rozmaitości wielkopolskich, s. 112-3 [konie, woły i wielbłądy]. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 62, 65, 212, 214, 216, 225, 226, 233, 236, 239, 241-3, 247,
265, 266, 272, 274, 482, 528, 564, 567, 582. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 127-8. Gmina: Kultura w gminach województwa
poznańskiego. Informator. Opracowanie redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 21-3. – Cz.
Miasto i gmina [informator]. Gniezno [Wydawnictwo Atlas] 1994 [Składanka], il. – Gmina
Cz. [informator]. Czerniejewo [Urząd Gminy] 1999 [składanka], il. – Gmina Cz.
[informator]. Fot. Antoni Łęszczak. Tłum. Mirosława Hoffmann. Swarzędz [Wydawnictwo
„Instar-Geo”] 2000, [20] s., il., pl., Zsfg.
Czerniejewo* - Wieś (Gniezno)
=Czerniewo* (wieś, obecnie w granicach Czerniejewa) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s.
212, 213, 216, 221, 236, 567, 582.
=Czernina* (Góra) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Onomastyka: Rymut: Nazwy
miast Polski, s. 58.
=Czernina* Górna (gm. Góra) Kościół p.w. św. Wawrzyńca: Tomala - Murowana architektura. T. 1,
s. 131.
Czersko* (Bydgoszcz) Onomastyka: E. Szmańda: Bydgoskie Cz. Zeszyty Naukowe Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 8: 1982
s. 169-75.
Czersko* Krajeńskie (Bydgoszcz)
Czersko* Polskie (Bydgoszcz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 141-2 [domniemane grodzisko,
znalezisko miecza wczesnośredniowiecznego].
Czerwieniec* (Kalisz)
=Czerwona* [struga, lewy dopływ Pilawy] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: A.
Wielopolski: Polsko-pomorskie spory graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s.
103.
Czerwonak* (Poznań) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 65. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1980, s. 101-2. – P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 33-5. Archeologia: T.
Piszczek: Prehistoria naszej gminy, czyli co było przed Mieszkiem I. Głos Czerwonaka 1992
nr 7 s. 10. – T. Piszczek: Znaleziska archeologiczne na terenie Owińsk i okolicy. Głos
Czerwonaka 1992 nr 8 s. 5. Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego.
Informator. Opracowanie redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 25-7. – T. Piszek: Świat legend,
baśni i podań ludowych a także strachów i przesądów w gminie Cz. P. 1996, 28 s. – A.
Kaniewska, M. Sobiak-Kawka: Gmina Cz. tu warto zainwestować, zamieszkać i odpoczywać.
Biuletyn Powiatu Poznańskiego 6: 2005 nr 10 s. 3-4, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 594.
Czerwonawieś* [Czerwona Wieś] [dawna nazwa Czerwony Kościół] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ
– Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół p.w. św. Idziego z dzwonnicą: Wiliński, s.
417-32. – Świechowski, s. 30-1, il. 42-3, bibliogr. – +A. Karłowska-Kamzowa: Zagadnienie
murowanych jednonawowych kościołów w Wielkopolsce w XII i XIII wieku. BHSz 27: 1965.
– KZSzt T. 5 z. 10, s. 28-30, il. 9, 174, 330. – Z. Świechowski: Architektura romańska
w Polsce. Wwa 2000, s. 52-3, il. 39-42. – Zabytkowe dzwony, s. 176. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 131-2. Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny: +Z. OstrowskaKębłowska: Budownictwo i architektura w latach 1793-1806 i w 1 połowie XIX w. [W:]
Dzieje Wielkopolski. T. 2. P. 1973. – Z. Ostrowska-Kębłowska: Siedziby wielkopolskie doby
romantyzmu. P. 1975, il. 13. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 30, il. 126. – C. Iwanowski: Ewidencja
parku pałacowego w Cz. W. 1980 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ Leszno]. –
Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 60, il. – Majątki wlkp. T. 5, s. 48-52, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 71, il. Właściciele: Księga zjaw i duchów, s. 41-3. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 142. – DzZG, s. 45, 77. – Górczak: Rozwój majątków, s. 258, 572.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 404.
Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 231, il. [rezerwat „Czerwona
Wieś”].
Czerwonczyn* (Poznań)
Czerwoniak* (Szubin)
Czerwonka* (Słupca)
Czerwony* Dwór (Nowy Tomyśl)
=Czerwony* Kościół - patrz Czerwonawieś (Kościan)
=Czerwony* Młyn - na terenie obecnego Czerwonaka (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s.
26, 90.
Czeskie* Nowe (Nowy Tomyśl)
Czeskie* Stare (Nowy Tomyśl)
Czesławice* (Ostrów)?
Czesławice* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 144-5. – P. Anders: Pałuki. P.
1997, s. 24-5. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 142-3 [grodzisko stożkowate]. – Miejsca
pamięci PW, s. 37. Zespół dworski i folwarczny z parkiem: KZSzt T. 5 z. 27, s. 2. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 72, il. – Księga zjaw i duchów, s. 44-5. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 610.
Czesławowo* (Słupca)
=Czesram* [Czastram, Czestram] - pierwotnie gród i osada, obecnie część wsi Golejewko (Rawicz)
Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 118. Kościół i parafia: Nowacki T. 2, s. 31-2, 419-20. –
Cz. Golejewko. Dzieje Parafii Wszystkich Świętych. Praca zbiorowa. Wrocław-Golejewko
2005. Grodzisko (prawdopodobnie gród kasztelański): Hensel: Studia. T. 2, s. 94. – =A.
Wędzki: Czastram. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 305. – A. Gąsiorowski: Uwagi
o mniejszych kasztelaniach wielkopolskich XIII-XV w. CzPH 19: 1967 z. 1 s. 75. –
M.Młynarska-Kaletynowa: Pierwsze lokacje miast w dorzeczu Orli w XIII wieku. Wr. 1973,
wg indeksu, bibliogr. – =M. Młynarska-Kaletynowa: Czestram. [W:] SSS T. 7 - suplement.
Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź 1982, s. 609-10. Przyczynki: DzZG, s. 42, 45, 48.
Czestkowo* patrz Cieszkowo (Krotoszyn) - osada nieistniejąca. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
143.
Czeszewo* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: +Materiały do
dziejów chłopa wielkopolskiego w drugiej połowie w. XVIII. Wyd. J. Deresiewicz. 2. Wr.
1956. Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s.
145-6. – P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 25-6. – G. Patro: Miasta w powiecie wągrowieckim.
Wągrowiec 2004, s. 62-6. Przyczynki: K. Malinowski: Muratorzy wielkopolscy drugiej
połowy XVII w. P. 1948, s. 210. – Górczak: Rozwój majątków, s. 414, 623, 629.
Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 143 [osada wczesnohistoryczna]. Onomastyka: Rymut:
Nazwy miast Polski, s. 57. Etnografia: G. Patro: Legendy dotyczące miast powiatu
wągrowieckiego. Wągrowiec 2004, s. 37. Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła: KZSzt T. 5
z. 27, s. 2-3, il. 50, 61, 79, 82, 99, 101. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 137. –
Zabytkowe dzwony, s. 176-7. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 132-3. – Gotyckie
kościoły w Wielkopolsce, s. 30-1, il. Dwór: KZSzt T. 5 z. 27, s. 3. – =Skuratowicz: Dwory
i pałace (1992), s. 67 [pałac Karola Libelta]. – Dwory i pałace wiejskie, s. 72, il. Pomniki
i tablice pamiątkowe: Miejsca pamięci PW, s. 37. Kółko Rolnicze: A. KosmowskaKowalska: Kółka rolnicze Poznania i okolicy 1866-1939. Wielkopolskie Kółka Włościanek
1907-1939. P. 1992, s. 39-41, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 610.
Czeszewo* [Czeszewo nad Wartą] (Września) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980,
s. 102. – Pyzdry miasto nad Wartą. Opracowali P. Anders, R. M. Czerniak, P. Kowalski, A.
Winiecki. P. 1993, s. 51-2. – B. Kucharski: Miłosław i okolice. P. 1997, s. 61-5. Ślady
osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 144 [grodzisko stożkowate].
Kościół p.w. św. Mikołaja: KZSzt T. 5 z. 29, s. 4-5, il. 41. – Drewniane kościoły
w Wielkopolsce. P. 2004, s. 52, il. – Zabytkowe dzwony, s. 177-8. Dawna karczma: +T.
Chrzanowski: Karczmy i zajazdy polskie. Wwa 1958. – KZSzt T. 5 z. 29, s. 5, il. 16. –
Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 27. Zespół Pieśni i Tańca „Czeszewianie”: Zespoły
folklorystyczne 2005, s. 110-111. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 31, 34, 39, 41, 42, 46,
50, 75, 99, 101, 107, 109, 120, 144, 146, 149, 170, 171, 179, 182, 186, 239, 273, 318, 325,
397, 398, 401, 402, 405, 425, 431, 437, 439. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 190-1. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 178-9, il.
Czeszewskie* Jezioro (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Archeologia: D.
Sołowiej: Etapy ewolucji środowiska pierwotnego okolic J. Cz., woj. pilskie. FAP 28: 1977 s.
45-55, mapy.
Czewujewo* (Żnin) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 26.
Człopa* [niem. Schloppe] (Wałcz) Słowniki: H. J. Schmitz: Schloppe. Kr. Dt. Krone. [W:] Dt.
Städtebuch. Bd. 1. 1939, s. 228-9. – MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 65. –
SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki: Województwo
pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 146-8. Artykuły: O. Witt: Wie Schloppe vor
80 Jahren aussah. Mit Abb. Dt. Kroner Heimatbrief 4: 1954, 4, s. 7. Onomastyka: Rymut:
Nazwy miast Polski, s. 59. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 57. Zamek: +E.
Zalewski: Ein Burgwall am grossen Rodransee. Grenzmarkische Heimatblätter 18: 1942 H.
1/2. – Z. Radacki: Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego. Wwa 1976, s. 26, 122, 129.
– Guerquin, s. 134-5, bibliogr. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 144. – Nowacki T. 2, s.
394-5. – Górczak: Rozwój majątków, s. 181-3, 185, 186, 188, 189, 194, 197, 203, 204, 209,
478, 495, 559, 561. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 588-9.
Człopki* Małe (Poddębice)
Człopy* (Gniezno)
Człopy* [Człopy Wielkie] (Poddębice) Grodzisko: Hensel: Studia. T. 1, s. 144-5 [pod hasłem Cz.
powiat Turek]. – Kamińska: Grody, s. 60-2, 215. – P. Maluśkiewicz: Województwo
konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 139.
Czmoniec* (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy
kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s.
306-7. Przyczynki: K. Kasprzak, B. Raszka: Rogaliński Park Krajobrazowy. P. 2005, s. 54.
Czmoń* (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej.
[W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 307-9.
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 62, 254, 255, 566, 584. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 76, il.
Czmoń* Drugi (Śrem)
Czmoń* Pierwszy (Śrem)
=Czochryń* (Szczecinek)
=Czochryń* [struga przepływająca przez Jezioro Czochryńskie] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: A. Wielopolski: Polsko-pomorskie spory graniczne w latach 1536-55. PZach.
10: 1954 z. 5/6 s. 103.
=Czochryńskie* [dawna nazwa Czochryń] [jezioro] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
Czołnochów* (Pleszew)
Czołowo* (Koło)
Czołowo* [wieś] (Śrem) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: M. Hłyń, I.
Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia
i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 309-10. Pomniki: Z. Paterczyk: Pomnik
Marcina Kasprzaka w Cz KW 1995 nr 3 s. 167-70. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków,
s. 38, 40, 41, 61, 63, 72, 74, 75, 521, 530.
Czołowo* [os.] (Śrem)
=Czosna* k. Pleszewa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 400, 401, 498, 623, 629.
Czubka* (Ostrzeszów)
=Czuczarz* patrz Szczuczarz (Wałcz)
Czworaki* (Chodzież)
Czyste* (Inowrocław) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 37-8. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 72-3, il.
Czyste* (Turek)
Czyszowiec* (Bydgoszcz)
Czyściec* (Szamotuły)
Czyżew* (Konin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 145. – Kamińska: Grody, s. 130 [znaleziska
archeologiczne luźne].
Czyżewo* - nieistniejąca wieś koło Starego Bojanowa (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ
Czyżkowo* (Złotów)
Czyżkowski* Młyn (Złotów)
Czyżykówko* (Bydgoszcz)
Ćmachowo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źódła: LBP s. 42-3. – LWK cz. 1, s. 205.
Ćmachówko* (Szamotuły)
Ćwierdzin* (Gniezno)
Ćwikłowo* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 52.
Dachowa* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 41, 51, 60. Monografie: M. Hłyń, I. Potocka:
Dzieje i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia
i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 310-1. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków,
s. 218, 246.
Daćbogi* (Leszno)
Dakowy* Mokre [dawna nazwa Dokowo Mokre] (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 163, 245. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 146-50 [grodzisko wklęsłe z VII-XII w.,
osada wczesnohistoryczna]. Kościół p.w. św. Katarzyny i parafia: Nowacki T. 2, s. 449. –
KZSzt T. 5 z. 14, s. 7, il. 128, 144. – Zabytkowe dzwony, s. 178. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 133. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 74, il. Zabudowania
folwarczne: Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 97-8. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 115, 124, 128-30, 138-40, 143, 147, 148, 151, 380, 539, 621.
Dakowy* Suche [dawna nazwa Dokowo Suche] (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s.
44, 163-4, 173. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 148, 149, 539, 550. Dzwonnica
wiejska: Zabytkowe dzwony, s. 179.
Dalabuszki* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 46, 109. Przyczynki: DzZG, s. 21, 22, 26,
29, 57, 77, 208, 234, 289. Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 1, s. 48. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 74-5, il.
=Dalabuszki* Nowe patrz Dalabuszki (Gostyń)
=Dalabuszki* Stare patrz Dalabuszki (Gostyń)
=Dalborowice* (Syców) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 157.
Dalekie* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 53.
Dalekie* (Nowy Tomyśl)
Dalekie* [Dalekie Pole] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s.
376, 383, 396, 610, 616, 628.
Daleszyn* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ – Z. Hilczer-Kurnatowska: D. [W:] SSS T. 8. Wr. - Wwa Kr. 1991, s. 12-3. Źródła: DBL nr 219, 220, 244, 247, 275. Monografie: Przyczynki: DzZG,
s. 7, 26, 33, 35-7, 44-7, 57, 62, 71, 77, 82, 87, 92, 105, 106, 220, 231, 236, 248, 250, 253, 254,
256, 267, 281, 325, 371, 378, 451, 528, 547, 589, 598, 616. – Górczak: Rozwój majątków, s.
256, 260, 572. Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 150-3
[grodzisko stożkowate i wklęsłe, osada podgrodowa]. – +Z. Hilczerówna:
Wczesnośredniowieczne grodzisko w D. (st. 2) w pow. gostyńskim. P. 1960. – E.
Dzięciołowski,
Z.
Hilczerówna:
z badań
nad
zapleczem
osadniczym
wczesnośredniowiecznych grodów w D. i Dusinie w pow. gostyńskim. ZNUAM Nr 32:
Archeologia, Etnografia z. 2: 1961 s. 185-207. – Hilczerówna: Dorzecze, s. 298, 321
[bibliogr.]. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki wlkp. T. 1, s. 49.
Wiatrak z 1773 r.: KZBPP T. 1 z. 1, s. 27, il. 12.
Daleszynek* (Międzychód) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 479.
Dalewo* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 120. –
DBL nr 93. Monografie: Z. Szmidt: Śrem. P. 1994, s. 60-2. Kościół p.w. św. Wojciecha
i parafia: KZSzt T. 5 z. 25, s. 6-7, il. 1, 66. – Nowacki T. 2, s. 412. – J. Fogel: Kościoły
Wielkopolski, Kujaw i Ziemi Lubuskiej z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego
(1808-1849). P. 1998, s. 34-5, il. – Zabytkowe dzwony, s. 179. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 133-4. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 32-3, il. Pomniki i tablice
pamiątkowe: Miejsca pamięci PW, s. 37. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 153.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 343.
Dalki* (Gniezno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 153. Uniwersytet Ludowy: J. Sobański:
Działalność pedagogiczna księdza Antoniego Ludwiczaka w Uniwersytecie Ludowym w D.
RMNRSz 19: 1993 s. 219-29. – E. Siatkowska: Kartki z pamiętnika przyjaźni polskołużyckiej. Streszcz. w jęz. niem. Zeszyty Łużyckie 13: 1995 s. 40-6 [sztambuch ucznia
uniwersytetu ludowego w D. koło Gniezna z lat międzywojennych]. – J. Łušćanski: Polski
przyjaciel Łużyczan - ks. Antoni Ludwiczak i kursanci łużyccy na Ludowym Uniwersytecie
w D. Tłumaczyła z łużyckiego E. Siatkowska. Zeszyty Łużyckie 24: 1998 s. 56-9. – C.
Nawkec: D. pod Gnieznem [fragm.]. Tłumaczyła z łużyckiego. E. Siatkowska. Streszcz.
w jęz. niem. Zeszyty Łużyckie 24: 1998 s. 64-8 [pamiętniki - wspomnienia z okresu edukacji
w Uniwersytecie Ludowym]. – P. Šołta-Laskowski: Mój kurs w Dalkach [fragm.].
Tłumaczyła z łużyckiego E. Siatkowska. Zeszyty Łużyckie 24: 1998 s. 60-3 [pamiętniki wspomnienia z okresu edukacji w Uniwersytecie Ludowym].
Dalkowo* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 153.
Dalkowo* (Sępólno Kraj.)
=Dalszy* Młyn - niezidentyfikowany młyn pod Czarnkowem. Słowniki: SHGWPŚ
Damasławek* (Wągrowiec) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 37. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: +Materiały do dziejów chłopa wielkopolskiego
w drugiej połowie w. XVIII. Wyd. J. Deresiewicz. 2. Wr. 1956. Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 148. – P. Anders: Pałuki. P.
1997, s. 26-7. Przyczynki: G. Patro: Gmina D. Wągrowiec 1999, s. 10-5, il. Kościół p.w. św.
Stanisława bpa i plebania [dawny dworek]: KZSzt T. 5 z. 27, s. 3. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 606. Gmina: G. Patro: Gmina D.
Wągrowiec 1999, 47 s. – G. Patro: Pamiętajmy o tych, którzy cierpieli i zginęli w czasie II
wojny światowej i okupacji w latach 1939-1945. Wągrowiec 2007, s. 12-6 [wykazy ofiar].
=Demecz* [jezioro] patrz Dębno [jezioro]
=Damica* [rzeka] patrz Dębnica
Danabórz* [Domaborze] (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 149. – P. Anders:
Pałuki. P. 1997, s. 27. Grodzisko wczesnośredniowieczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 153-4. –
KZSzt T. 5 z. 27, s. 3. Ruiny zamku i kościoła gotyckiego: KZSzt T. 5 z. 27, s. 3. – M.
Dernoga: Relikty budowli gotyckiej w D. KW 2001 nr 2 s. 109-12. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 134-5. Dwór: KZSzt T. 5 z. 27, s. 3.
Daniel* (Kalisz)
Daniele* (Szamotuły)
=Daniele* - Leśnictwo w Nadleśnictwie Oborniki Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 161, il.
Daninów* (Konin)
Daniszew* (Koło)
Daniszyn* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 38-9.
Danków* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 61-2.
Danowice* (Drawsko Pom.)?
Danowice* (Kalisz)
Darmoszewo* (Gniezno)
Darnowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 126. Zespół folwarczny: Architektura
niedostrzegana, s. 28, il. 81. – Majątki wlkp. T. 5, s. 53-5, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 39, 43, 48, 98, 109, 111, 115, 120, 488, 528, 544.
Darowice* (Żnin)
Darówko* (Wałcz)
Daszewice* [I i II] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 227.
=Daszów* (Góra) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Dąb* [wieś] (Konin) Onomastyka: =K. Kwaśniewska-Mżyk: Wyraz dąb i pochodne w toponimii
polskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo 7: 1981
s. 65-82.
Dąb* [os.] (Konin)
Dąb* (Wschowa, grom. Krzepielów)?
Dąb* (Wschowa, grom. Sława)?
Dąbcze* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 110.
Kościół p.w. św. Katarzyny: KZSzt T. 5 z. 12, s. 1-3, il. 44, 116, 147, 199, 292. – O.
Napierała: Kościoły drewniane w Leszczyńskiem. PLudu 1986 z. 3 s. nlb, il. – Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 138. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 53, il. Zespół
folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 16-7, il. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 424. Przewodniki:
W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 392-3.
Dąbek* (Mogilno)
Dąbie* (Inowrocław) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? D. Wieści 1972 nr 15.
Dąbie* (Sępólno Kraj.) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? D. Wieści 1972 nr 15.
Dąbie* (Wieruszów) Onomastyka: W. Lubaś: S`kąd te nazwy? D. Wieści 1972 nr 15.
Dąbie* (Gostyń) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? D. Wieści 1972 nr 15. Folwark (zespół
folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 50. Przyczynki: DzZG, s. 22.
Dąbie* [Dąbie nad Nerem] (Koło) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 68. –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo
konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 139-42. – J. S. Mujta: Miasto D. w XIX
i XX wieku. Konin 1998, 352 s., il., bibliogr. Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? D.
Wieści 1972 nr 15. – Rymut: Nazwy miast Polski, s. 61. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987),
s. 59. Ratusz: Wielkopolskie ratusze, s. 32-3, il. Kościól p.w. św. Mikołaja: Zabytkowe
dzwony, s. 180. Przyczynki: +S. Hiż: Zarys życia i twórczości Hilarego Szpilowskiego. BHSz
16: 1954 [kościół p.w. św. Mikołaja]. – M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s.
157. – KZSzt T. 5 z. 8, s. 5-6, il. 19, 51 [dzieje, zabytki: kościół p.w. św. Mikołaja
z dzwonnicą, ratusz, domy]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 222.
=Dąbie* - nieistniejąca wieś kolo Rogalina (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Onomastyka: W. Lubaś:
Skąd te nazwy? D. Wieści 1972 nr 15.
Dąbie* Nowe (Szubin)
Dąbie* Poduchowne (Koło)
Dąbie* Stare (Szubin)
Dąbki* (Inowrocław) Bitwa pod Dąbkami 1431 r.: M. Biskup: Najazd krzyżacki na Polskę i bitwa
pod D. [W:] Studia historyczne. Stanisławowi Herbstowi w sześćdziesięciolecie urodzin
w upominku uczniowie, koledzy, przyjaciele. Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii
Politycznej. Seria historyczna nr 15 1967 s. 15-28.
Dąbki* (Wyrzysk) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 149-50. Pałac: KZSzt T. 11 z.
20, s. 3-4. – Dwory i pałace wiejskie, s. 75, il. Bitwa pod D. 13.09.1431.: M. Biskup: Najazd
krzyżacki na Polskę i bitwa pod D. [W:] Studia historyczne. Stanisławowi Herbstowi
w sześćdziesięciolecie urodzin w upominku uczniowie, koledzy, przyjaciele. Zeszyty Naukowe
Wojskowej Akademii Politycznej. Seria historyczna nr 15 1967 s. 15-28. – +Bitwa pod D.
13.IX.1431. Piła 1988. – +M. Biskup: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521.
Gdańsk 1993. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 621.
Dąbkowice* (Wągrowiec)
Dąblin* (Inowrocław)
=Dąbroczna* [dawna nazwa Dobroczna] [rzeka, prawy dopływ Orli] Słowniki: SHGWPŚ
Dąbroszyn* (Konin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 142-3. Przyczynki:
Górczak: Rozwój majątków, s. 461.
=Dąbroszyno* - nieistniejąca wieś koło Rusocina (Śrem) i Jarosławek (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 398.
=Dąbrowa* [na płn-zach. od Sępólna Krajeńskiego] Słowniki: A. Wędzki: D. [W:] SSS T. 8. Wr. Wwa - Kr. 1991, s. 20-1. Skarb srebrny wczesnośredniowieczny [po 1074 r.]: V. Jammer:
Die Anfänge der Münzprägung im Herzogtum Sachsen (10. und 11. Jahrhundert).
Numismatische Studien [Hamburg] 1952 z. 3-4 s. 127, nr 64. – Gumowski - skarby, s. 24. –
Kiersnowscy - skarby, s. 37-8, tabl. IV 2, V, XXIX 1. – R. Kiersnowski: Pieniądz kruszcowy
w Polsce wczesnośredniowiecznej. Wwa 1960, s. 249, 251. – J. Żak: „Importy”
skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku. P. 1963-7, wg
indeksu. – S. Suchodolski: Moneta polska w X/XI wieku. WNum. 11: 1967 z. 2-3. – IPSW T.
2, pozycja 21. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2.
Dąbrowa* (Bydgoszcz) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 68 [D., gm.; bydg.]
Dąbrowa* (Mogilno, grom. Dąbrowa) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie:
G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 55-6. Kościół p.w. NPM Królowej Polski: KZSzt T. 11 z.
10, s. 2. Kościół poewangelicki: KZSzt T. 11 z. 10, s. 2. Dwór z parkiem: KZSzt T. 11 z.
10, s. 2. – Dwory i pałace wiejskie, s. 75, il.
Dąbrowa* (Mogilno, grom. Trzemeszno)
Dąbrowa* (Mogilno, grom. Orchowo)
Dąbrowa* (Szubin) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 197.
Dąbrowa* [I i II] (Wyrzysk)
=Dąbrowa* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 155.
Dąbrowa* (Wałcz)
Dąbrowa* (Złotów)
Dąbrowa* (Jarocin, grom. Mieszków)
Dąbrowa* (Jarocin, grom. Jarocin)
Dąbrowa* (Jarocin, grom. Witaszyce)
Dąbrowa* (Kalisz) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 39-40.
Dąbrowa* (Koło, grom. Sompolno)
Dąbrowa* (Koło, grom. Wrząca Wielka)
Dąbrowa* (Konin, grom. Piotrkowice)
Dąbrowa* (Konin, grom. Rychwał)
Dąbrowa* (Konin, grom. Ślesin)
Dąbrowa* (Krotoszyn) Monografie: P. Anders: Krotoszyn. P. 1994, s. 68. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 273, il.
Dąbrowa* (Międzychód)
Dąbrowa* (Nowy Tomyśl)
Dąbrowa* (Ostrów)
Dąbrowa* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
Dąbrowa* (Rawicz)
Dąbrowa* (Słupca)
Dąbrowa* (Szamotuły, grom. Pniewy)
Dąbrowa* (Szamotuły, grom. Ćmachowo)
Dąbrowa* (Śrem) Monografie: Z. Szmidt: Śrem. P. 1994, s. 62. Opracowania: MAG: Między
Śremem a Zaniemyślem. G. Pozn. (Wyd. 1, 2). 1999 nr 21 dod. Gazeta Region s. 22.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 154 [grodzisko stożkowate]. Zespół folwarczny: Majątki
wlkp. T. 7, s. 38.
Dąbrowa* (Turek, grom. Koźmin)
Dąbrowa* (Turek, grom. Słodków)
Dąbrowa* (Turek, grom. Słomów Kościelny)
Dąbrowa* (Turek, grom. Dobra)
Dąbrowa* (Wągrowiec) Przyczynki: G. Patro: Gmina Damasławek. Wągrowiec 1999, s. 15-6.
=Dąbrowa* (gm. Wieluń) Kościół p.w. św. Wawrzyńca: Tomala - Murowana architektura. T. 1, s.
135-6.
=Dąbrowa* - osada niezidentyfikowana między wsiami Otusz (Nowy Tomyśl), Dobieżyn (Nowy
Tomyśl) i Jeziorki (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
=Dąbrowa* patrz Dąbrowa Stara (Wolsztyn)
Dąbrowa* Góra [Góra Dąbrowa] - wniesienie 207 m. n.p.m. 9 km na północny zachód od Piły.
Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: +W. Łęcki: Województwo
pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 171.
Dąbrowa* Biskupia (Inowrocław) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 68. Archeologia:
Hensel: Studia. T. 1, s. 155-6 [znaleziska archeologiczne].
Dąbrowa* Duża (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 121.
=Dąbrowa* Kamienna - osada nieistniejąca, leżała pod Więzownem (Bydgoszcz). Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 156.
Dąbrowa* Krotoszyńska (Krotoszyn) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 158.
Dąbrowa* Kruchowska (Mogilno)
Dąbrowa* Kwilecka (Międzychód)
Dąbrowa* Leśna (Koło)
Dąbrowa* n. Lubieszka (Jarocin)
Dąbrowa* Mała (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 119-21.
Dąbrowa* Nowa (Nowy Tomyśl)
Dąbrowa* Nowa (Wolsztyn)
Dąbrowa* Orchowska (Mogilno)
Dąbrowa* Pierwsza (Ostrzeszów)
Dąbrowa* Stara [dawna nazwa Dąbrowa] (Wolsztyn) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
– SHGWPŚ Źródła: LBP s. 163. Monografie: B. Kucharski: Powiat wolsztyński. Wydanie 2
zaktualizowane. Poznań 2005, s. 92. Zespół dworski i zabudowania folwarczne: KZSzt T. 5
z. 28, s. 3, il. 28 [spichlerz]. – Architektura niedostrzegana, s. 29, il. 93-4. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 358-9, il.
„Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich: - rezerwat przyrody – P. Anders: Województwo kaliskie.
Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 157-8.
„Dąbrowa Smoszew” - rezerwat przyrody w gminie Krotoszyn – P. Anders: Województwo kaliskie.
Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 158-9.
Dąbrowica* (Konin)
Dąbrowica* (Turek)
Dąbrowice* (Bydgoszcz) Źródła: =Opis Dąbrowic Kujawskich z 1820 r. Wyd. A. Mietz. Zapiski
Kujawsko-Dobrzyńskie 9: 1995 s. 271-86.
Dąbrowice* (Wyrzysk)
=Dąbrowice* (Wągrowiec) - osada nieistniejąca. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.156.
Dąbrowice* (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 143, il. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 214.
Dąbrowice* Częściowe (Koło)
Dąbrowice* Nowe (Koło)
Dąbrowice* Stare (Koło)
Dąbrowo* (Sępólno Kraj.)
Dąbrowy* Małe (Inowrocław)
Dąbrowy* Wielkie (Bydgoszcz)
Dąbrówczyn* (Bydgoszcz)
Dąbrówka* (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 56-7.
Dąbrówka* (Sępólno Kraj.)
Dąbrówka* (Wyrzysk)
Dąbrówka* (Wieruszów)
Dąbrówka* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 111. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
156. – DzZG, s. 57, 91, 300, 438, 471, 528. Zespół dworski i folwarczny z dobrami
ziemskimi: =H. Rataj: Ewidencja parku dworskiego w D. 1976 [maszynopis]. – Majątki
wlkp. T. 1, s. 51-2. – Dwory i pałace wiejskie, s. 76, il.
Dąbrówka* (Koło)
Dąbrówka* (Konin, grom. Brzeźno)
Dąbrówka* (Konin, grom. Licheń Stary)
Dąbrówka* (Międzychód)
Dąbrówka* (Ostrzeszów, grom. Doruchów)
Dąbrówka* (Ostrzeszów, grom. Mikstat)
Dąbrówka* (Ostrzeszów, grom. Rogaszyce)
Dąbrówka* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski – E. NaumowiczŚmigielska: D. [W:] SSS T. 8. Wr. - Wwa - Kr. 1996, s. 299. Źródła: LBP s. 100. Gródek
średniowieczny: Hensel: Studia. T. 1, s. 157-8. – J. Nowacki: Archidiecezja poznańska
w granicach historycznych i jej ustrój. T. 2. P. 1964, s. 59. – E. Naumowicz: Rycerski gródek
w D., pow. Poznań. BIZMiOZ 1972 nr 102 s. 14-5. – Informator Archeologiczny. Badania, rok
1972. Wwa 1973, s. 176-7. – E. Naumowicz-Śmigielska: Wstępne sprawozdanie z badań
wykopaliskowych na gródku sredniowiecznym w D., pow. Poznań. FAP 24: 1973 s. 250-1. –
ENŚ [E. Naumowicz-Śmigielska]: Wyniki drugiego sezonu badań wykopaliskowych na
wczesnośredniowiecznym grodzisku w D., pow. Poznań. BIZMiOZ 1974 nr 110 s. 9-10. –
Informator Archeologiczny. Badania, rok 1973. Wwa 1974, s. 171-2. – Kurnatowska Łosińska, s. 57. – Z. Kurnatowska, A,. Łosińska: Stan i potrzeby badań nad wczesnym
średniowieczem w Polsce. P. 1992, s. 142. Zespół dworski: KZSzt T. 5 z. 20, s. 10. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 76, il. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 370.
Dąbrówka* (Rawicz) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 76-7, il.
Dąbrówka* (Słupca)
Dąbrówka* (Wolsztyn)
=Dąbrówka* (Sulechów, grom. Klenica)
=Dąbrówka* - nieistniejąca wieś, prawdopodobnie koło Orzeszkowa (Miedzychód) Słowniki:
SHGWPŚ
=Dąbrówka* - niezidentyfikowana wieś koło Sarnowy (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ
=Dąbrówka* patrz Dąbrówka Wielkopolska
Dąbrówka* Barcińska (Szubin) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 38.
Dąbrówka* Kościelna (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 35. Przyczynki: J. Kaczmarkowski: o Skokach
i okolicy słów kilka. [P. 1966], s. 26. Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej: Zabytkowe dzwony, s. 180-1. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 77, il.
Dąbrówka* Kujawska (Inowrocław) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 38-40.
Dąbrówka* Leśna [dawna nazwa Dąbrówka Miejska] (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s.
77, 231. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 361, 362, 387, 434, 624, 625, 627, 630.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 520.
Dąbrówka* Ludomska (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Źródła: LBP s. 91, 92-3. Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 150. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 158 [grodzisko
wklęsłe]. Dwór (pałac): KZSzt T. 5 z. 15, s. 2. – Dwory i pałace wiejskie, s. 77-8, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 521.
Dąbrówka* Mała (Inowrocław)
=Dabrówka* Miejska - patrz Dąbrówka Leśna
Dąbrówka* Nowa (Bydgoszcz) Kościół p.w. św. Jakuba Mł. i Narodzenia NPM: KZSzt T. 11 z. 3,
s. 40-1.
Dąbrówka* Słupska (Szubin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 158-9 [wczesnohistoryczna osada ?
i cmentarzysko szkieletowe].
Dąbrówka* Wielkopolska [Wielka] [dawna nazwa Dąbrówka] (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ –
Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 157, 243-4. Opracowania: +A. Glapa:
Wielka D. Ilustracja Tygodnia 1946 nr 6. – =Li-ka: D. - wieś niezwykła. Pol. Zach. 1949 nr
39 s. 1. – A. Chomicz: Walka wsi D. o polskość w świetle tradycji miejscowej. PZach. 14:
1958 nr 6 s. 337-51. – +W. Chełkowska: Szkoła w D. Wielkiej (W.). [W:] Nie damy pogrześć
mowy... Przyczynki do dziejów szkolnictwa polskiego na Ziemiach Zachodnich. Zielona Góra
1959. – D. Wielka. Przyczynek do dziejów polskiej ludności rodzimej. Oprac. W. Lemiesz. P.
1959, 92 s. R: T. Kajan, RLub. 3: 1962 s. 387-8. – W. Lemiesz: D. pod okiem hitlerowskiego
żandarma 1933-1939. P. 1959, 177 s., il., mapa. R: F. Fornalczyk, RLub. 2: 1960 s. 315-9. –
W. Lemiesz: Dąbrówka Wielka. Contribution a l’histoire de la population polonaise dans les
provinces orientales du Reich allemand. P. 1961, 95 s. – W. Lemiesz: D. w zwierciadle
niemieckiej kroniki szkolnej. RLub. 4: 1966 s. 176-201 [kronika z lat 1914-44]. – B.
Woltmann: Geneza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w D. Wielkiej. PLub. 5: 1975 nr 4
s. 83-91. Sprostowanie: J. Oleksiński: Prawda i legenda dąbrowieckiego Sokoła. PLub. 7:
1977 nr 4 s. 87-102. – Eine polnische Dorfschule zu preusischer Zeit. Der Kulturwart 25:
1977, 128, s. 20-3 [szkoła w D. W. 1805-1891]. – K. Helscher: Zur Herkunft und zur Tracht
der Bewohner von Gross-Dammer, Kreis Meseritz. Zeitschruft für Ostforschung 27: 1978 H. 1
s. 79-85, tabl. Szkolnictwo: M. Brychcy: Historia jednej wsi wielkopolskiej. Głos
Nauczycielski 1959 nr 2 s. 2 [szkoła polska] Etnografia: A. Siatecki: a w D. w tym miesiącu.
Nadodrze 26: 1982 nr 20 s. 1 i 5, il. [Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka”]. –
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca w D. Wlkp. Oprac. wyd. I. Sochacka. Red. techn. R.
Suchowski. Zielona Góra [ok. 1975], 28 s., il. Gwara: Z. Sobierajski: Zmainy pokoleniowe
w gwarach wielkopolskich. 2. Gwara D. Wlkp. koło Zbąszynka w Wielkopolsce zachodniej.
[W:] Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę
urodzin. Red. M. Borejszo, S. Mikołajczak. P. 1999, s. 58-75. Onomastyka: W.
Doroszewski: Dąbrowszczanin. Poradnik Językowy 1971 s. 136. Przyczynki: Nowacki T. 2,
s. 457. Pałac: Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 92-4, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 468.
Dąbskie Holendry (Koło)
=Debrzno* (Człuchów) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 70. Heraldyka: M.
Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 159. Monografie: A. Śmigielski: Złotów. P.
1995, s. 33. Onomastyka: Z. Brocki: o nazwach Friedland, Mirosławiec, D. i Bromberg.
Jantarowe Szlaki 23: 1980 nr 4 s. 60-1. – Rymut: Nazwy miast Polski, s. 62. – G. Surma:
Imiona mieszkańców w gminie D. w woj. słupskim. Onomastica 30: 1985 s. 181-211. – G.
Surma: Przezwiska mieszkańców gminy D. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska, Prace Językoznawcze 11: 1985 s. 69-85. –
Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 60. – G. Surma: Sposoby tworzenia nazwisk żon,
synów, córek i określeń całej rodziny w D. w woj. słupskim. Zeszyty Naukowe Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska, Prace Językoznawcze 15: 1989
s. 115-21. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
615.
=Debrzno* patrz Ławica (Międzychód)
Debrzno* - Wieś (Złotów) Monografie: A. Śmigielski: Złotów. P. 1995, s. 34. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 615.
Debrzynka* - rzeka będąca historyczną granicą Wielkopolski i Prus Królewskich. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 615.
Defet* (Kalisz)
Depaula* (Konin)
Deręgowizna* (Radziejów, grom. Wierzbinek)
=Deszenko* - niezidentyfikowane jezioro koło Czarnkowa lub Człopy. Słowniki: SHGWPŚ
Deszna* [rzeka] (=Wałcz) Przyczynki: J. Rieger, E. Wolnicz-Pawłowska: Nazwy rzeczne w dorzeczu
Warty. + 1975, s. 38.
Deszno* (Turek)
Deszno* - Wydrwigrosz (Turek)
Dezyderia* (Turek)
Dębe* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 82. Monografie: W. Łęcki: Województwo
pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 150-1. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s.
159-60 [nie datowane grodzisko]. Spichlerz: KZSzt T. 5 z. 2, s. 8, il. 12. Przyczynki:
Górczak: Rozwój majątków, s. 185-7, 202, 490, 559. Onomastyka: I. Bajerowa: Polskie
nazwy miejscowe typu D., Orło. Onomastica 3: 1957 s. 1-42, 293-323. – I. Bajerowa:
o pewnym osobliwym typie polskich nazw miejscowych, np D. [W:] Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr 17. Filologia nr 4; Prace Językoznawcze. Kr. 1958 s. 299.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 525.
Dębe* (Kalisz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 159. Grodzisko stożkowate:
Hensel: Studia. T. 1, s. 160. – Kamińska: Grody, s. 120. Kościół p.w. NPM: KZSzt T. 5 z. 6,
s. 5, il. 78, 148, 168. – S. K. Olczak: Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim
XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 12, 222. Kościół p.w. św. Benedykta Opata: Zabytkowe
dzwony, s. 181. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 40-4, il.
Onomastyka: I. Bajerowa: Polskie nazwy miejscowe typu D., Orło. Onomastica 3: 1957 s. 142, 293-323. – I. Bajerowa: o pewnym osobliwym typie polskich nazw miejscowych, np D.
[W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr 17. Filologia nr 4; Prace
Językoznawcze. Kr. 1958 s. 299.
Dębe* - Kolonia (Kalisz)
Dębiagóra* (Krotoszyn)
Dębianka* (Rawicz)
Dębianki* (Koło)
Dębice* (Środa)
=Dębice* - osada nieistniejącakoło wsi Mórka (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 121. –
DBL nr 13, 41. Przyczynki: Bielińska, s. 253. – F. Sikora: Dokumenty i kancelaria Przemysła
i oraz Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej. Wr.
1969, s. 157.
=Dębice* - niezidentyfikowane jezioro koło wsi Dębice (Dolsk) Słowniki: SHGWPŚ
Dębicz* (Konin)
=Dębicz* (Śrem) - nieistniejąca osada. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 160. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 224, 233, 255, 566, 582.
Dębicz* (Środa) Skarb srebrny z ok. poł. X w.: Hensel: Studia. T. 1, s. 160-1. – J. Slaski: Wielka
własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X-XI wieku.
PArch. 9: 1953 s. 274. – Tabaczyński, s. 18, 20, 27, 29. – Slaski - Tabaczyński, s. 17. – IPSW
T. 1, pozycja 16. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 78,
il.
Dębicze* (Ostrzeszów)
Dębiczek* (Środa) Archeologia: M. Zeylandowa: Materiały z cmentarzyska ludności kultury
łużyckiej w D., pow. średzki. FAP 19: 1968 s. 58-95.
Dębiec* (Żnin)
=Dębiec* [m. Poznań] Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka rolnicze Poznania i okolicy
1866-1939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992, s. 151-2, il.
Dębiec* (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej.
[W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 312.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 161. – Górczak: Rozwój majątków, s. 34, 57, 61, 63, 75,
521, 530.
=Dębiec* - osada niezidentyfikowana koło Kosieczyna (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
Dębiec* Nowy [Nowy Dębiec] (Kościan) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Ślady
osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 161-2 [grodzisko i osada]. Skarb
srebrny z ok. 2 poł. XI w.: Hensel: Studia. T. 1, s. 162. – Slaski - Tabaczyński, s. 17. – IPSW
T. 1, pozycja 17. – Skarby - Atlas, s. 21, mapa 1. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny:
H. Błaszczyk, H. Rataj: Ewidencja parku dworskiego w D. N. 1977 [maszynopis w Archiwum
PSOZ-WKZ Leszno]. – Majątki wlkp. T. 5, s. 156.
Dębiec* Stary [Stary Dębiec] (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 251.
Dębieniec* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Dębieniec* (Kalisz)
Dębienko* (Poznań)
Dębina* (Gniezno)
Dębina* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): DzZG, s. 236. – Majątki wlkp. T. 1, s. 52.
Dębina* (Mogilno, grom. Gębice)
Dębina* (Mogilno, grom. Kołodziejewo)
Dębina* (Kalisz)
Dębina* (Koło, grom. Chełmno)
Dębina* (Koło, grom. Kłodawa)
Dębina* (Kościan) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 162 [znalezisko archeologiczne luźne]. – B.
Kucharski: Powiat wolsztyński. Wydanie 2 zaktualizowane. Poznań 2005, s. 53. Zespół
folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 56.
Dębina* (Poznań)
Dębina* (Rawicz)
Dębina* (Szamotuły) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Mordal: Ziemia
Szamotulska. P. 1993, s. 43. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 78-9, il.
Dębina* (Wągrowiec)
Dębina* (Wschowa)?
Dębina* pod Wągrowcem (Wągrowiec) Rezerwat „Dębina”: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.
154-5, il.
Dębiniec* (Sieradz)?
Dębiniec* (Chodzież)
Dębinka* (Bydgoszcz)
Dębiny* (Sępólno Kraj.) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 13, s. 2 [chałupy z XIX w.].
Dębiogóra* (Krotoszyn) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 79, il.
Dębionek* (Szubin)
Dębionek* (Wyrzysk)
Dębionka* (Rawicz) Monografie: S. Jędraś: Gmina Pakosław. Zielona kraina nad Orlą. Leszno 2006,
s. 312-3, il.
Dębłowo* Królewskie (Gniezno)
Dębłowo* Szlacheckie (Gniezno)
Dębniak* (Szczecinek, grom. Silnowo)?
Dębniak* (Oborniki)
Dębniak* (Śrem) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 39.
Dębniałki* (Kalisz, grom. Lipe)
Dębniałki* (Kalisz, grom. Jaszczębniki)
Dębniałki* (Kalisz, grom. Lisków)
= Dębniałki* Kaliskie (Kalisz) Znaleziska archeologiczne luźne: Kamińska: Grody, s. 131. – E.
Pudełko: Importowane przedmioty zabytkowe z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w D.
K. RKal. 29: 2003.
Dębnica* (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: M. Chojnacka, B.
Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P. 2003, s. 24-5. Kościół pw. śś. Mikołaja i Jadwigi:
KZSzt T. 5 z. 3, s. 8-9, il. 81, 131. – G. Ruszczyk: Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939.
Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 122, 287, 325. – Wielkopolskie kościoły
drewniane, s. 138. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 54, il. – Zabytkowe
dzwony, s. 181-2. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 162-3 [grodzisko typu nieustalonego].
– Ziemia wrzesińska, s. 49. – Miejsca pamięci PW, s. 37-8. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 609.
Dębnica* (Ostrów) – Miejsca pamięci PW, s. 38.
Dębniewice* (Drawsko Pom., grom. Świerczyna)
Dębnik* (Trzcianka)
Dębno* (Mogilno) – =A. Żaki: Pierwsze prace wykopaliskowe Państwowego Instytutu Sztuki.
(Badania na starych cmentarzach w D. i Szaflarach). PSzL 5: 1951 nr 1 s. 48-51.
Dębno* (Wyrzysk) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 151. Dzieje: KZSzt T. 11 z. 20,
s. 4. Zespół pałacowy [pałac, kaplica, park]: KZSzt T. 11 z. 20, s. 4. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 79-80, il.
Dębno* (Drawsko Pom., grom. Nowe Worowo)?
Dębno* [Dębno nad Wartą] [niem. Eichenried] (Jarocin) Słowniki: Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków
i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 37-41. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 163-4
[znalezisko archeologiczne luźne]. – Ziemia wrzesińska, s. 72, 85. Kościół p.w. Najświętszej
Marii Panny Wniebowzietej [Wniebowzięcia NPM] i otoczenie [dzwonnica, figura
przydrożna]: KZSzt T. 5 z. 5, s. 2-3, il. 1, 13, 33, 42, 46, 62, 70, 72. – B. NaganowskaDolczewska: Ołtarze z XVI i początków XVII wieku w Wielkopolsce. [W:] Studia nad
renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 178, il. 6. – A. Łuczak, T.
Łuczak: Grabież i niszczenie wyposażenia kościołów katolickich Ziemi Jarocińskiej w czasie
II wojny światowej. Zapiski Jarocińskie 2006 nr 2/3 s. 30. – Zabytkowe dzwony, s. 182-3. –
Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 136. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 34-5.
Uzdrowisko: M. Strzałko: Zakład wodoleczniczy w D. nad Wartą. KW 1994 nr 4 (71) s. 80-7.
Pałac: R. Grygiel, T. Jurek: Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa.
Dzieje rezydencji i ich właścicieli. Łódź 1996, 362 s., tabl., mapy. – Dwory i pałace wiejskie,
s. 80, il. Pobyty znanych osób: P. Maluśkiewicz: Wielkopolskim szlakiem Adama
Mickiewicza. P. 1993, s. 44-6. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 250. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.
185, il.
Dębno* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 103, 214. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1,
s. 164 [grodzisko nie datowne]. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 99, 102, 103,
105, 158, 535, 553.
Dębno* (Rawicz)
=Dębno* [dawna nazwa Demecz] [jezioro] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s.
208-9. – LWK 1628/32 cz. 1, s. 58, 62. Przyczynki: A. Wielopolski: Polsko-pomorskie spory
graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 102.
=Dębno* [jezioro koło wsi Dębno] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
Dębno* Królewskie (Koło) Kościół p.w. św. Michała Archanioła: Zabytkowe dzwony, s. 183-4.
=Dębno* Małe - osada nieistniejąca koło wsi Dębno (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s.
103. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 102.
Dębno* Polskie (Rawicz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 165 [znaleziska archeologiczne].
Dębno*
Proboszczowskie [Poproboszczowskie] (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Kościół p.w. św. Michała Archanioła: P. Maluśkiewicz: Województwo
konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 144. – KZSzt T. 5 z. 8, s. 6. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 138. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
55, il.
Dębno* Szlacheckie (Koło) Kościół pw. Wniebowzięcia NMP: Drewniane kościoły w Wielkopolsce.
P. 2004, s. 56, il.
=Dębnica* [dawna nazwa Damica] [rzeka, lewy dopływ Parsęty] Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK
cz. 1, s. 208. – LWK 1628/32 cz. 1, s. 54, 58, 62. Przyczynki: A. Wielopolski: Polskopomorskie spory graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 103.
Dębocha* (Turek)
Dębogóra* (Szubin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 165.
Dębogóra* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 65.
Dębogóra* (Szamotuły)
Dębogóra* (Trzcianka) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 151-2. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 135, il.
Dębogórki* (Szubin)
Dębogórski* Młyn (Szubin)
Dębogórzyn* (Szubin)
Dębołęka* (Radziejów, grom. Piotrków Kuj.)?
Dębołęka* (Wałcz)
Dębołęka* Bankowa (Radziejów, grom. Piotrków Kuj.)?
Dęborek* (Żnin)
Dęborzyce* (Szamotuły)
=Dęborzyce* - niezidentyfikowana osada, zapewne na południe od Krzeszkowic (Szamotuły).
Słowniki: SHGWPŚ
Dębowa* Góra - wzniesienie 193 m. n.p.m., 4 km na południe od Wyrzyska. Słowniki: Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 152. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 625-6.
Dębowa* Łąka [Dębowa Łęka, niem. Geyersdorf] (Wschowa) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 153. Kościół p.w. św. Jadwigi: Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 137. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 165 [grodzisko
nieustalonego typu i chronologii]. – Nowacki T. 2, s. 440 [parafia]. – DzZG, s. 379. – O.
Napierała: Kościoły drewniane w Leszczyńskiem. PLudu 1986 z. 3 s. nlb, il. [dot.
dzwonnicy]. Pałac: Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 60. – Dwory i pałace wiejskie, s.
80-1, il. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 223, il. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 388-9.
=Dębowa* Łęka patrz Dębowa Łąka (Wschowa)
Dębowice* (Koło)
Dębowiczki* (Koło)
Dębowie* (Złotów)
Dębowiec* (Radziejów, grom. Mąkoszyn)?
Dębowiec* (Sępólno Kraj.) – =Dębowieckie odpusty. Dębowiec 1996, 59 s., il. [Kościół Matki
Boskiej Saletyńskiej - XX w.].
Dębowiec* (Czarnków)
Dębowiec* (Gniezno)
Dębowiec* (Konin)
Dębowiec* (Krotoszyn, grom. Koźmin - Zachód)
Dębowiec* (Krotoszyn, grom. Rozdrażew)
Dębowiec* (Międzychód)
Dębowiec* (Turek)
Dębowiec* (Międzyrzecz)
Dębowiec* (Wolsztyn) Archeologia: E. Naumowiczówna: Cmentarzysko kultury łużyckiej w D.
w pow. wolsztyńskim. FAP 10: 1959 s. 161-201.
Dębowiec* Nowy (Wolsztyn)
Dębowiec* - Towarzystwo (Konin)
Dębowo* (Mogilno)
Dębowo* (Wyrzysk) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 165-6. – Miejsca pamięci PW, s. 38. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 77, 86, 526. Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s.
40.
Dębowo* (Wschowa, grom. Sława Śl.)?
Dębowy* Gaj (Jarocin)
Dębowy* Grunt (Koło)
Dębowy* Las (Wolsztyn)
Dębówiec* (Gniezno)
Dębówiec* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 193-5.
Dębówiec* (Wolsztyn)
Dębówka* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 21-3.
Dębówko* (Międzyrzecz)
Dębówko* Nowe (Wyrzysk)
Dębówko* Stare (Wyrzysk)
=Debski* Młyn - nieistniejący młyn na rzece roagraniczającej wsie Dębsko (Kościan) i Prochy
(Kościan). Słowniki: SHGWPŚ
Dębsko* (Kalisz) Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 44-7, il.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 166. – Górczak: Rozwój majątków, s. 316, 592.
Dębsko* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 156-7. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
166. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 56.
Dębsko* (Międzyrzecz)
Dębsko* - Dosin (Kalisz) Folwark: Majątki wlkp. T. 6, s. 49.
Dębsko* - Ostoja (Kalisz) Monografie: M. Chrostowska, L. T. Chrostowski: D. - O. 2000
[maszynopis w posiadaniu autorów]. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki
wlkp. T. 6, s. 47-9, il.
Dębsko* - Ośrodek (Kalisz)
Dęby* (Poddębice, grom. Biernacice)?
Dęby* (Turek)
=Dęby* (woj. włocławskie) Archeologia: +J. Czebreszuk, M. Szmyt: Osadnictwo neolityczne
i wczesnobrązowe w Dębach, woj. włocławskie, stanowisko 29. P. - Inowr. 1992.
Dęby* Szlacheckie (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 144-5.
Kościół pw. Wniebowzięcia NP Marii: KZSzt T. 5 z. 8, s. 6-7. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 218.
Dęby* Szlacheckie - Żerocin (Koło)
Diabełek* (Szubin)
Diabli* Kąt (Sępólno Kraj.)
=Dlebowice* - niezidentyfikowana osada, prawdopodobnie z terenu Wielkopolski południowozachodniej. Słowniki: SHGWPŚ
Dłoń* (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 123.
Przyczynki: Nowacki T. 1, s. 266; T. 2, s. 418. Pałac i zabudowania gospodarcze: KZSzt T.
5 z. 21, s. 2. – Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 121-3, il. – Architektura
niedostrzegana, s. 28, il. 48 [dom ogrodnika]. – Dwory i pałace wiejskie, s. 81, il. Zabytki
przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 258, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 410. Gromada: H. Jędrzyczka:
Studium społeczno-gospodarcze gromady D., pow. Rawicz. Autoreferat. Zagadnienia Ekon.
Roln. 1965, 3, s. 155-8.
=Dłubna* [?] (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 166.
Długa* Goślina [dawna nazwa Goślina Długa] (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 87. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo
poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 103. – Z. Wojczak: D. G. Obywatel 1994
nr 12 s. 4. Skarb srebrny zakopany po 1014 r.: Hensel: Studia. T. 1, s. 168. – Slaski Tabaczyński, s. 18. – S. Suchodolski: Moneta polska w X/XI w. WNum. 11: 1967 z. 2-3 s.
129. – IPSW T. 1, pozycja 18. – Skarby - Atlas, s. 21, 31, mapy 1-2. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 166-8 [ślady osad z ok. VII-IX w.] Kościół
p.w. św. Marii Magdaleny i parafia: Nowacki T. 1, s. 420; T. 2, s. 378. – KZSzt T. 5 z. 15,
s. 2-3, il. 15, 56. – J. Roguszczak: z dziejów regionu goślińskiego - parafia Długa Goślina.
Obywatel 1996 nr 7/8 s. 23; 1996 nr 9 s. 15; 1996 nr 10 s. 19; 1996 nr 11 s. 15; 1996 nr 12 s.
23; 1997 nr 1 s. 15. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 139. – Zabytkowe dzwony, s.
184-5. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 57, il. Dwór z XIX w.: KZSzt T. 5
z. 15, s. 3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 81-2, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 280, il.
Przyczynki: J. Kaczmarkowski: o Skokach i okolicy słów kilka. [P. 1966], s. 26.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 616.
Długa* Łąka (Konin)
=Długa* Ulica - nieistniejąca wieś koło Ponieca (Gostyń), obecnie prawdopodobnie jego część.
Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: DzZG, s. 91.
Długa* Wieś Druga (Kalisz) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 6, s. 50-2, il.
Długa* Wieś Pierwsza (Kalisz) =Osada wczesnośredniowieczna: Hensel: Studia. T. 1, s. 168-9 [pod
hasłem D. W.]. – Kamińska: Grody, s. 125.
Długa* Wieś Warcka [Wartska] (Turek) Dwór: M. Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu
tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 121-38, il.
Długawieś* (Wągrowiec)
Długi* Bród (Żnin)
Długi* Bród (Czarnków)
Długie* (Koło) Park dworski: Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo
włocławskie. Wwa 1993, s. 47. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 221.
=Długie* [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
=Długie* [jezioro] (Miedzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
=Długie* [jezioro] (Miedzychód) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki: =M. Kornaszewski:
Nazwy wód stojących oraz ich części w pow. międzychodzkim. P. 1970, s. 192 [maszynopis].
=Długie* [jezioro] (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 197.
Długie* Działy (Kalisz)
Długie* Nowe (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 154. Archeologia: M. Wróbel: Miara
brakteatowa z Długiego Nowego. PLudu 2000 z. 5-6 s. 66-70 [dot. badań archeologicznych].
Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 440.
Długie* Stare [Stare Długie] (Leszno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski – SHGWPŚ
Źródła: LBP s. 154. Kościół p.w. św. Marcina z otoczeniem i parafia: Nowacki T. 2, s. 31,
422, 440. – KZSzt T. 5 z. 12, s. 3-5, il. 4, 137, 150, 158, 188, 207, 213, 225, 268, 277, 291,
321, 370. – Zabytkowe dzwony, s. 185. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 137-8. –
Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 36-7, il. Zespół pałacowy i folwarczny: Majątki wlkp.
T. 4, s. 18-20, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 82, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 281, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 388.
Długołęka* (Krotoszyn) Opracowania: E. Jokiel: Uwłaszczenie chłopów we wsi D. w 1835 r. [W:]
Regionalia Krotoszyńskie. Zeszyt 15. Krotoszyn 2004, s. 30-3.
Długoszyn* (Szubin) Archeologia: K. Szamałek: D., stan. 3. [W:] Archeologiczne badania ratownicze
wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. T. 1. Red. R. Mazurowski. P. 1998, s. 61-79.
Dłusk* (Września) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 169-70. – S. Arnold: Terytoria plemienne
w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej (w. XII -XIII). [W:] z dziejów średniowiecza.
Wwa 1968, s. 254 [opole średniowieczne]. – Ziemia wrzesińska, s. 29-31, 39, 47, 50, 54-6,
62, 69, 70, 93, 95, 96, 104, 108, 109, 118, 320.
Dłusko* (Skwierzyna) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 486.
Dłusko* (Wałcz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 152-3.
=Dłusko* patrz Krasne Dłusko (Miedzyrzecz)
=Dłużek* [Dłusk] - młyn miasta Pyzdry (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 114.
Dłużyna* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 153.
– DBL nr 41. Kościół p.w. św. Jakuba Starszego i plebania: KZSzt T. 5 z. 12, s. 5-6, il.
183, 192, 232, 294, 299, 307, 318. – Miejsca pamięci PW, s. 38 [tablice pamiątkowe przy
wejściu do kościoła]. – Zabytkowe dzwony, s. 186. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s.
21-2, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 170. – Nowacki T. 2, s. 444. – S. Malepszak:
Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej. Leszno 1993, ibidem. – Górczak:
Rozwój majątków, s. 120, 126, 132, 133, 136, 137, 542, 549.
Dłużyna* (Kościan)
Dobczyn* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 107. Monografie: Z. Szmidt: Śrem. P. 1994,
s. 62-3. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 170-5 [grodzisko wklęsłe z VII-X w. i ślady osad
przygrodowych]. – Nowacki T. 2, s. 410 [parafia]. Zespół pałacowy (z parkiem)
i folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 39-42, il.
=Doberiz* - niezidentyfikowane grodzisko w okolicy Wałcza, zapewne koło rzeki Dobrzycy.
Słowniki: SHGWPŚ
=Dobiegniew* (Strzelce Krajeńskie) - w 1250 r. rzekomo nadany klasztorowi cystersek w Owińskach
przez księcia Przemysła I. Od 1296 pod panowaniem Brandenburgii. Onomastyka: Rymut:
Nazwy miast Polski, s. 63. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 62. Muzeum: K.
Walczewski: Muzeum Woldenberczyków w D. Łambinowicki Rocznik Muzealny 17: 1994 s.
171-8. Dobiegniewskie Pojezierze: Z. Bagniewski: o osadnictwie schyłkowopaleolitycznym
i mezolitycznym na Pojezierzu Dobiegniewskim. Streszcz. w jęz. ang. Acta Univ. Wratisl.,
Stud. Archeol. Nr 30 (1998) s. 45-80. – Z. Bagniewski: Uwagi o eksploatacji i obróbce
surowców kamiennych w mezolicie na Pojezierzu Dobiegniewskim. Streszcz. w jęz. ang. Acta
Univ. Wratisl., Stud. Archeol Nr 31 (1999) s. 35-78. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 584-5.
Dobiejewo* (Gniezno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 176.
=Dobiejewo* k. Koźmina Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 267, 576.
=Dobiertki* - niezidentyfikowana wieś położona zapewne na prawym brzegu Warty na południowy
wschód od Rogalina (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 61.
=Dobiesław* k. Pleszewa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 212.
Dobiesławice* (Inowrocław) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 40-1. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 82-3, il. Numizmatyka: =Z. Widoszewski: Jeszcze o skarbach z D. i Karczmisk.
Nowy brakteat z czasów Krzywoustego. WNum. 3: 1959 z. 1/2 s. 49-57.
Dobieszczyzna* (Jarocin) Monografie: P. Anders, E. Czarny, A. Kostołowski, J. Wilczyński: Żerków
i Nowe Miasto nad Wartą. P. 1997, s. 41-2.
Dobieszewice* (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 57. Zespół dworskoparkowy: KZSzt T. 11 z. 10, s. 3, il. 132. – Kaja: Przewodnik, s. 41-2. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 83, il. Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 176-7. – T. Makiewicz: w D. Grób
psa. ZOW 36: 1970 z. 2 s. 101-3. – R. Mazurowski: w D. Długi dom. ZOW 36: 1970 z. 2 s.
101-4. – J. Olczak: Zagadnienie funkcji i pochodzenia przedmiotu szklanego z D. (okres
wpływów rzymskich). SA 19: 1972 s. 169-82. – J. Bednarczyk, A. Kośko: Badania
archeologiczne na stanowisku 2 w D., pow. Mogilno. Spraw. Arch. 27: 1975 s. 195-226. – M.
Sobociński: Szczątki kostne zwierząt z osady kultury przeworskiej w D. RARP
Archeozoologia. 2: 1976 s. 59-68.
Dobieszewiczki* (Mogilno)
Dobieszewiec* (Szubin)
Dobieszewko* (Szubin) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 27-8. Zespół dworsko-parkowy:
Kaja: Przewodnik, s. 42-3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 83, il.
Dobieszewo* (Szubin) Zespół dworsko-parkowy: KZSzt T. 11 z. 14, s. 4-5, il. 36. – Kaja:
Przewodnik, s. 43-4, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 83, il. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 177-8 [znalezisko żelaznych grotów
oszczepów].
Dobieżyn* [dawna nazwa Dowieżyn] (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Nowacki T.
2, s. 137 [własność biskupstwa pozn.]. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 84, il. Zespół
Folklorystyczny „Złote Kłosy”: Zespoły folklorystyczne 2005, s. 80.
Dobieżyn* Nowy (Nowy Tomyśl)
Dobino* (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 153. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 388. – Pommersches
Urkundenbuch. T. 1. Köln, Wien 1970, nr 544.
Dobory* (Turek)
Dobra* (Wałcz)
=Dobra* [jezioro] patrz Dobre [jezioro] (Wałcz)
Dobra* (Nowy Tomyśl) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 178.
Dobra* (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ
Dobra* [m.] (Turek) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 73. Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 145-7. – S.
Stasiak: D. – zarys dziejów miasta. Dobra-Turek 1994. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 63-4. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 62. Kościół p.w. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny: KZSzt T. 5 z. 26, s. 5 [dzieje, kościół p.w. Narodzenia Matki
Boskiej, kapliczka św. Wawrzyńca]. – Zabytkowe dzwony, s. 187-8. Willa Cerbstów: M.
Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 139-44, il.
Przewodniki: =S. Rzeszowski: D. i okolice. Mapki D. Bronikowska. Wwa 1966, 61 s., il.,
bibliogr. [przewodnik]. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
293-4.
Dobra* [os.] (Turek)
Dobra* Wola (Radziejów, grom. Morzyczyn)?
Dobra* Wola (Radziejów, grom. Wierzbinek)?
Dobra* Zgoda (Radziejów, grom. Morzyczyn)?
Dobramyśl* [Dobra Myśl] (Leszno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: S.
Jędraś: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno 1994, s. 376-80, il. Zespół pałacowy (z parkiem)
i folwarczny: J. Pyzikiewicz: Ewidencja parku pałacowego w D. M. 1978 [maszynopis]. –
Majątki wlkp. T. 4, s. 23-4, il. – G. Gąsior: Pojezierze Leszczyńskie - pałace i dwory.
Spotkania z Zabytkami 2001 nr 8 s. 23, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 84, il.
Dobranadzieja* (Pleszew)
Dobrapomoc* [Dobra Pomoc] (Krotoszyn) Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.
262, il.
Dobrcz* (Bydgoszcz) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 73. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 190 [pod hasłem Dóbrcz]. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 41, il. 181 [kościół p.w. św.
Wawrzyńca]. Onomastyka: H. Popowska-Taborska: w sprawie interpretacji pomorskich
nazw miejscowych typu D., Drzewicz, Sulęczyno. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
18: 1979 s. 95-106. Streszczenie referatu [W:] Nazewnictwo obszarów języków mieszanych.
[=msce wyd.] 1981, s. 101-6.
=Dobre* (Radziejów) - u A. Wojtkowskiego jest Dobre (Kujawy) - część mogła należeć do
Wielkopolski. Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 73. Monografie: J. SzymczakHoff: D. Zarys dziejów do 1939 roku. B. 1998. R: S. Paczkowski, Zapiski KujawskoDobrzyńskie 13: 1999 s. 361-7. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 471.
=Dobre* [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
=Dobrochow* - niezidentyfikowana wieś w dobrach klasztoru lubińskiego. Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: DBL nr 1, 5, 41. Przyczynki: Z. Perzanowski: Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu.
Wr. 1978, wg indeksu.
Dobrochowo* (Wałcz)
Dobrocin* (Środa) =K. Białoskórska: D. Kościół i resztki polichromii z XIII w. [W:] Sztuka i historia.
Księga pamiątkowa ku czci prof. M. Walickiego. Wwa 1966, s. 40-58.
=Dobroczna* [rzeka] patrz Dąbroczna
Dobrogostowo* (Szamotuły)
Dobrogoszcz* (Wałcz)
Dobrogościce* (Inowrocław)
Dobrojewo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
42, 223. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. WwaP. 1980, s. 103. – Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 43-4. Zespól
pałacowy: KZSzt T. 5 z. 23, s. 3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 84-5, il. Spichlerz: KZSzt T.
5 z. 23, s. 3, il. 37. Dawny młyn: KZSzt T. 5 z. 23, s. 3. Figury przydrożne: KZSzt T. 5 z.
23, s. 3. Artykuły: Ł. Bernady: D. - powrót do życia. Głos Szamotulski 1999 nr 2 s. 10-1.
Przyczynki: A. Kwilecki: Dobrojewszczyzna. [W:] Kwilcz i inne majątki Kwileckich na
przestrzeni wieków. Oprac. A. Kwilecki. P. 1996, s. 112-8. – B. Kwilecka: Dobrojewskie
„elewki”. [W:] Kwilcz i inne majątki Kwileckich na przestrzeni wieków. Oprac. A. Kwilecki.
P. 1996, s. 119-25. – Górczak: Rozwój majątków, s. 281, 296, 298, 299, 313, 587.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 496.
Dobromierz* (Bydgoszcz)
Dobromil* (Oborniki)
Dobromyśl* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 68.
Dobrosołowo* (Konin) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 147-8.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 178. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła: Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 139. – Zabytkowe dzwony, s. 188. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 208.
Dobrosołowo* Drugie (Konin)
Dobrosołowo* Pierwsze (Konin)
Dobrosołowo* Trzecie (Konin)
=Dobrowo* [jezioro] patrz Pszczewskie [jezioro] (Międzyrzecz)
=Dobrowo* - dobra Leszczyców (później cystersów) nad Wartą. Przyczynki: H. Łowmiański:
Początki Polski. T. 6 cz. 1. Wwa 1985, s. 266-8.
Dobrów* (Koło) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 148-9. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 178-9. Kościół p.w. Trójcy Świętej: KZSzt T. 5 z. 8, s. 7-8, il. 42, 47, 56
[zabytki: kościół p.w. Św. Trójcy, kaplica p.w. św. Bogumiła, kapliczka przydrożna]. –
Zabytkowe dzwony, s. 188-9. Kaplica pw. bł. Bogumiła „Na Puszczy”: Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 139. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 58, il. –
Zabytkowe dzwony, s. 189. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 287. Zespół Śpiewaczy „Dobrowianki”: Zespoły folklorystyczne
2005, s. 34.
Dobry* Dział (Wieruszów)
Dobry* Gość [Dobrygość] (Kępno) Słowniki: SHGZWŚ
Dobrylewo* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 179. Zespół dworsko-parkowy: Kaja:
Przewodnik, s. 44-5.
Dobryszew* (Kalisz)
Dobrzec* (Kalisz) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 74. Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 160. – W. Kościelniak:
Miejska wieś D. Kalisia Nowa 1996 nr 4 s. 15. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 179 [pod
hasłem D. Wielki powiat Kalisz]. – W. Kościelniak, K. Walczak: Kronika miasta Kalisza.
Kalisz 2002, s. 14, 26, 27, 30, 34, 36, 51, 54, 74, 79, 90, 95, 105, 243, 249.
Dobrzec* Mały (Kalisz) Zespół folwarczny (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 52. Przyczynki:
W. Kościelniak, K. Walczak: Kronika miasta Kalisza. Kalisz 2002, s. 26, 29, 48, 61, 63, 83,
151.
Dobrzec* Wielki Przyczynki: W. Kościelniak, K. Walczak: Kronika miasta Kalisza. Kalisz 2002, s.
29, 48, 63, 83, 88, 92, 151, 218, 249.
Dobrzec* (Ostrów)
Dobrzyca* (Wałcz, grom. Dębołęka)
Dobrzyca* (Wałcz, grom. Stara Łubianka)
Dobrzyca* (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 153-4. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 573.
=Dobrzyca* [niem. Borkendorf]. – A. Stolle: Mein schönes Dorf Borkendorf. Deutsch Kroner und
Schneidemühler Heimatbrief 49. 12 (1999), 20, Abb.
Dobrzyca* (Pleszew) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 74-5. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Inwentarze XVI - poł. XVIII w., s. 137, 157, 384-5.
Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 1615, il. – P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 58-62. – S.
Śniatała: D. Monografia historyczna. Dobrzyca 2002. – S. Śniatała: D. Monografia
historyczna. Notatki Dobrzyckie 2002 nr 25. Rozwój historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 5
z. 19, s. 7. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 64-5. – Rymut: Nazwy miast Polski
(1987), s. 63. Kościół p.w. św. Tekli: KZSzt T. 5 z. 19, s. 7-8, il. 26-7, 38, 56. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 139. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
59, il. – Zabytkowe dzwony, s. 189-90. Kościół poewangelicki: KZSzt T. 5 z. 19, s. 8-9.
Zespół rezydencjonalny pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi: KZSzt T. 5 z. 19, s.
9-11, il. 14-6, 19-20, 24. – =Z. Ostrowska-Kębłowska: Pałac w D. Dokumentacja historycznoarchitektoniczna. 1963 [maszynopis w PKZ, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu]. – E. Linette: D. – rozpoznanie historyczno-urbanistyczne i wskazania
konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego. P. 1964 [maszynopis w PKZ,
Archiwum Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków]. – Z. Ostrowska-Kębłowska: Pałac
w D. i zagdnienie tzw. Romantycznego klasycyzmu. [W:] Romantyzm. Studia nad sztuką
drugiej połowy XVIII i XIX wieku. Wwa 1967. – Z. Ostrowska-Kębłowska: Pałace
wielkopolskie z okresu klasycyzmu. P. 1970, s. 118-27, il. 75-80. – Rusiński: Struktura, s. 889. – =F. Klimaszewski, K. Wojtaszczyk, K. Świtalski: Opracowanie ewidencyjne parku
zabytkowego w D. 1976 [maszynopis w ZUT NOT Kalisz]. – =M. Jankowska: D. Park
pałacowy. Studium historyczno-naukowe. Wwa 1985 [maszynopis]. – M. Szyszko-Bohusz:
Meble z pałacu w D. Dokumentacja konserwatorska. P. 1982 [maszynopios w PKZ Oddział
Poznań, Muzeum w Dobrzycy]. – A. Bartczak, A. Kopiński, J. Pietrzak: Badania
archeologiczno-architektoniczne palacu i parku w D., gm. loco, woj. kaliskie. 1990
[maszynopis w Muzeum w Dobrzycy]. – P. Wawrzyniak: Sprawozdanie z badań
wykopaliskowych wykonanych w D. w obrębie zespołu pałacowo-parkowego przez prac.
nauk.-Badawczą PKZ w Poznaniu, sp. z o.o. P. 1990. – =J. Pietrzak, A. Wawrzyniak: Badania
archeologiczno-architektoniczne pałacu w D., gm. loco, woj. kaliskie, w latach 1989-1991. P.
1992 [maszynopis w PKZ]. – Z. Walczak, T. Wiekiera, A. Kostołowski, M. Włodarczyk, M.
Karalus. Kalisz 1994 [maszynopis w Muzeum w Dobrzycy, nr inw. 121]. – P. Wawrzyniak:
Nadzory archeologiczno-architektoniczne prac remontowo-budowlanych w pałacu w D.
w latach 1992-1993. P. 1994. – P. Wawrzyniak: Sprawozdanie z nadzorów budawczych na
terenie zespołu pałacowo-parkowego w D. za lata 1994-1995. P. 1996. – Majątki wlkp. T. 2,
s. 49-54. – M. Karalus: „Bononia”. Wolnomularskie aspekty założenia pałacowo-parkowego
w D. Ars Regia 1995/96 nr 1/2 s. 37-48. – A. Kostołowski: Park krajobrazowy w D. (W
kontekście powołania Muzeum Wolnomularstwa w zespole pałacowo-parkowym w D.). Ars
Regia 1995/96 nr 1/2 s. 49-62. – M. Karalus: Rys historyczny zespołu pałacowo-parkowego
w D. Streszcz. w jęz. ang. Ochrona Zabytków 1997 nr 1 s. 19-23. – M. Minch, A.
Trochanowski: Wybrane zagadnienia wzmocnienia konstrukcji zabytkowego pałacu w D.
Streszcz. w jęz. ang. Ochrona Zabytków 1997 nr 1 s. 24-9. – P. Rapp, P. Wawrzyniak:
Rewaloryzacja pałacu w D. - opis wybranych badań i prac konstrukcyjnych. Streszcz. w jęz.
ang. Ochrona Zabytków 1997 nr 1 s. 30-8. – P. Wawrzyniak: Sprawozdanie z nadzorów
archeologiczno-konserwatorskich na terenie zespołu pałacowo-parkowego w D. za lata 19961997. P. 1998. – P. Wawrzyniak: Sprawozdanie z nadzorów archeologiczno-konserwatorskich
na terenie zespołu pałacowo-parkowego w D. za lata 1996-1997. P. 1998 [wersja poszerzona].
– – M. Karalus: Zespół pałacowo-parkowy w D. KW 1999 nr 2 s. 69-81. – J. M. Piękniewski:
Prace konserwatorskie przy odsłanianiu ściennych dekoracji malarskich (…) w pałacu w D.
Notatki Dobrzyckie 2001 nr 22, 2002 nr 24, 2004 nr 29, 2005 nr 30. – P. Wawrzyniak:
Notatka z wizytacji kompleksu pałacowo-parkowego w D. odbytej w dn. 5.09.2001. P. 2001.
– G. Gąsior: Wolnomularze w D. Spotkania z Zabytkami 2002 nr 12 s. 20-1, il. – J. M.
Piękniewski: Badania konserwatorskie. Gospodarcza klatka schodowa pałacu w D. Toruń
2002 [tekst w Muzeum w Dobrzycy, inw. nr 91]. – E. Andrzejewska, J. Witkowski: Odkrycia
i konserwacja malowideł ściennych Roberta Stankiewicza i Antoniego Smuglewicza w pałacu
w D., powiat Pleszew. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski T. 2: 2003. – A. Nowak:
Panteon w zespole pałacowo-parkowym w D. Notatki Dobrzyckie nr 26 (lipiec 2003) – J.
Bartczak: Rewaloryzacja obiektów zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w D. [W:]
Muzea-rezydencje w Polsce. Kozłówka 2004. – E. Andrzejewska, J. Witkowski: Salon ze
sztukateriami. Quart 2006 nr 1. – J. M. Piękniewski: Renowacja pałacu w D. Zabytki Heritage
2006 nr 5 (14). – J. Skuratowicz: Pałac w D. Dobrzyca 2006. – Dwory i pałace wiejskie, s. 85-
6, il. – R. Kąsinowska: D. Fortalicja. Pałac. Muzeum. Dobrzyca 2007, 294 s., il., bibliogr.
Park pałacowy: M. Jankowska: D. Park pałacowy. Wwa 1985 [maszynopis w Muzeum
w Dobrzycy]. – A. Kostołowski: Projekt wykonawczy prac odnowieniowych w zabytkowym
parku krajobrazowym w D. 1988 [maszynopis w Muzeum w Dobrzycy]. – A. Kostołowski:
Park krajobrazowy w D. Ars Regia 4/5: 1995-1996 nr 12. – Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 266-7, il. Sztuka: +E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A. Sławska:
Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958. Skarb srebrny wczesnośredniowieczny:
Hensel: Studia. T. 1, s. 180 [pod hasłem D. powiat Krotoszyn]. – Gumowski - skarby, s. 29. –
Slaski - Tabaczyński, s. 18. – IPSW T. 1, pozycja 19. – Skarby - Atlas, s. 21, mapa 1.
Historia polityczna: M. Karalus: Tradycje mikołajczykowskie w D. RKal. 26: 1996/97 s.
209-14. Żydzi: R. Witkowski: Ludność żydowska w D. Notatki Dobrzyckie 2004 nr 29 s. 819. – R. Witkowski: Dwa kamienie nagrobne z dawnego cmentarza żydowskiego w D.
Notatki Dobrzyckie 2005 nr 30. II wojna światowa: U. Lasocińska: Ocalić od zapomnienia.
Notatki Dobrzyckie 2000 nr 19. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 262-3. =Dobrzyca* [rzeka, prawy dopływ Piławy] (Wałcz)
Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 153.
Dobrzyca* Leśna (Wałcz)
Dobrzyca* Mała (Szczecinek, grom. Łubowo)?
Dobrzyca* - Zamek (Pleszew)
Dobrzycko* (Szczecinek, grom. Łubowo)?
=Dobrzyczno* [jezioro] patrz Lubosz Wielkie [jezioro] (Międzychód)
Dobrzyniewo* (Wyrzysk) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1988, s. 154. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 86, il.
Dobrzyszew* (Kalisz)
Dobsko* (Mogilno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 179 [ślady
wczesnohistorycznego]. – Dz. Wlkp. T. 2, s. 462 [wywłaszczenia w 1912 r.].
osadnictwa
Dochanowo* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 180. – KZSzt T. 11 z. 21, s. 8 [krzyż
przydrożny].
=Dojca* [rzeka, prawy dopływ Obry] Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Przyczynki: J. Krasoń: Uposażenie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach średnich. P.
1950, s. 78-9, 134.
Dojutrów* (Kalisz)
Dokonane* (Szubin)
=Dokowo* Mokre patrz Dakowy Mokre (Nowy Tomyśl)
=Dakowo* Suche patrz Dakowy Suche (Nowy Tomyśl)
=Doktorowo* - dawniej wieś, obecnie zachodnie przedmieście Grodziska Wielkopolskiego (Nowy
Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 315, 478, 592.
Dolany* (Słupca) Przyczynki: =Hensel: Studia. T. 1, s. 180 [pod hasłem D. powiat Konin].
Dolaszewko* (Wałcz)
Dolaszewo* (Wałcz)
Dolina* (Wieruszów)
Dolina* (Gniezno)
Doliwa* (Turek)
Doliwiec* (Środa)
Doliwiec* Leśny (Środa) Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 78-9, il.
=Dolne* [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
Dolne* Grądy (Września)
Dolne* Pole (Szamotuły)
Dolnik* (Złotów) – D. Tyg. Pilski 1998 nr 7 s. 41 [rys historyczny miejscowości].
Dolny* Młyn (Sulechów)
Dolsk* (Śrem) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 75. – SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 121, 198. Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 103-5. – W. Kosiński:
Widok z wodotryskiem. Nurt 1980 nr 5 s. 10-3. – Z. Dłużak: D. P. 1997, 76 s., il., bibliogr. –
Z. Dłużak: D. moje miasto, między dawnymi a nowymi wieki. P. 2009. Rozwój historycznourbanistyczny: Münch, s. 106-7. – KZSzt T. 5 z. 25, s. 7-8. Heraldyka: M. Gumowski:
Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 162. Ikonografia: K. Budzyń: Nasz D. Dawne widoki
miasta i okolicy. Dolsk-Binkowo-Śrem 2009, 112 s., il. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 65. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 64. Kościół parafialny p.w. św.
Michała Archanioła i otoczenie [cmentarz, dzwonnica, plebania]: =T. Ruszczyńska:
Późnorenesansowy feretron z kościoła w D. 1947 [rękopis w Zakładzie Historii Sztuki UAM
w Poznaniu]. – +T. Dobrowolski: Polskie malarstwo portretowe. Kr. 1948. – +Portret polski
XVII i XVIII wieku. katalog wystawy. P. 1948. – +S. Wiliński: Wielkopolski portret
trumienny. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury 11: 1949. – =A. Wojtyła: Działalność kulturalna
Andrzeja z Bnina Bnińskiego, biskupa poznańskiego. 1951 [rękopis w Zakładzie Historii
Sztuki UAM w Poznaniu]. – Dubowski, s. 21-2. – SzSP - Malarstwo, s. 344, il. 127 [obraz
„Matka Boska pośród świętych”, obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu]. – KZSzt T. 5
z. 25, s. 8-11, il. 4-5, 22, 44, 51, 56, 60-2, 64-5, 72-3, 81, 103, 110. – Nowacki T. 2, s. 411. –
A. S. Labuda: Problem stylu w drewnianej rzeźbie wielkopolskiej XVI i pierwszej połowy
XVII wieku. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P.
1970, s. 151-3, il. 4. – B. Naganowska-Dolczewska: Ołtarze z XVI i początków XVII wieku
w Wielkopolsce. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P.
1970, s. 178, il. 4. – =W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski.
T. 3. Wwa 1991, il. 183. – +Z. Białłowicz-Krygierowa: Malarz Stanisław z Poznania - twórca
tryptyku z D. Przyczynek do historii środowiska malarskiego w Poznaniu schyłku gotyku.
Studia Muzealne 15: 1992. – Zabytkowe dzwony, s. 190. – Tomala - Murowana architektura.
T. 1, s. 138-9. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 38-9, il. Kościół fil. p.w. św. Ducha
[dawniej szpitalny]: Dubowski, s. 22. – KZSzt T. 5 z. 25, s. 11-2, il. 24-5, 52, 84. – M.
Pawlaczyk: Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski.
Rocznik Historii Sztuki 14: 1984 s. 121, 123, 124, il. – Inwentarz drewnianej architektury
sakralnej w Polsce. Zeszyt 4a: Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, D.,
Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Wierzbica).
Opracował M. Pawlaczyk. Wr.-Wwa-Kr... 1985, s. – Nowacki T. 2, s. 411, 655. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 140. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
60-2, il. – R. Mirowski: Kościoły drewniane najbardziej polskie... Warszawa 2005, s. 64-5, il.
Kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca [na przedmieściu Banie]: Dubowski, s. 22. – KZSzt T. 5 z.
25, s. 12. Pałac biskupów poznańskich i oficyny: Dubowski, s. 22. – KZSzt T. 5 z. 25, s. 123, il. 43 [oficyny]. Ratusz: Wielkopolskie ratusze, s. 34-5, il. Zabytkowe domy: KZSzt T. 5
z. 25, s. 13, il. 48. Sztuka: +A. Sławska: Malarstwo wielkopolskie 1520-1650. Katalog
wystawy. P. 1952. Pomniki: Miejsca pamięci PW, s. 38-9. Powstanie wielkopolskie 19181919: M. Ignaszewska: Powstańcy Wielkopolscy z D. i okolicy. Śremski Notatnik Historyczny
2009 nr 3. Kartografia: Katalog planów miast i wsi wielkopolskich. Z. 2. Oprac. K. GórskaGołaska. Wwa 1968, s. 70. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego (grodzisko, osada,
cmentarzyska szkieletowe): Hensel: Studia. T. 1, s. 180-2. Przyczynki: DzZG, s. 45, 51, 53,
86, 142, 194, 251, 255, 345, 357, 491, 653. – Górczak: Rozwój majątków, s. 45, 68.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 344-5. –
+Z. Szmidt: Przewodnik turystyczny: Śrem, D., Brodnica, Kórnik, Czempiń, Książ Wlkp. P.
1998. – +Z. Szmidt, B. Żelaźny, Z. Żelaźny: Szlaki rowerowe. Brodnica, Czempiń, D.,
Kościan, Krzywiń, Książ Wlkp., Śrem, Zaniemyśl. Śrem 1999. Gmina: Kultura w gminach
województwa poznańskiego. Informator. Opracowanie redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s.
29-30.
Dolskie* Małe [dawna nazwa Dolsko] [jezioro] (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ
Dolskie* Wielkie [dawna nazwa Banie] [jezioro] (Śrem). Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: M. Czarnecki: Słów kilka o jeziorze Dolsk Wielki.
Przegląd Rybacki 1995 nr 5.
=Dolsko* [jezioro] patrz Dolskie Małe [jezioro]
Dołęga* Druga (Oborniki)
Dołęga* Pierwsza (Oborniki)
=Dołgie* [jezioro] (Szzcecinek lub Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
=Dołgie* Wielkie [jezioro] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 185.
Doły* (Kościan) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s. 57, il.
Doły* (Słupca) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 238-9.
Doły* - Januszyn (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Domachowo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
119. Monografie: R. Czub: Domachowo. PLudu 1994 z. 3-4 s. 2-8 [rys historyczny
i charakterystyka miejscowości]. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 182. – DzZG, s. 57, 58,
60, 62, 77, 86, 91, 100, 101, 106, 111, 153, 156, 164, 207, 223, 254, 300, 343, 345, 347, 348,
360, 362, 371, 405, 448, 465, 472, 518, 603, 616-21, 629, 631-4. – Szkice z dziejów ziemi
krobskiej. Pod red. A. Miałkowskiego. P. - Krobia 1986, s. 64. Kościół p.w. św. Michała
Archanioła: KZSzt T. 5 z. 4, s. 7-8, il. 106. – Nowacki T. 2, s. 417-8, 655 [parafia]. – A. S.
Labuda: Problem stylu w drewnianej rzeźbie wielkopolskiej XVI i pierwszej połowy XVII
wieku. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s.
154, il. 5. – M. Pawlaczyk: Architektura szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu
Wielkopolski. Rocznik Historii Sztuki 14: 1984 s. 118, 133, il. – Inwentarz drewnianej
architektury sakralnej w Polsce. Zeszyt 4a: Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów,
Dolsk, D., Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Wierzbica).
Opracował M. Pawlaczyk. Wr.-Wwa-Kr... 1985, s. 27-35, il. – O. Napierała: Kościoły
drewniane w Leszczyńskiem. PLudu 1986 z. 3 s. nlb, il. – G. Ruszczyk: Drewniane kościoły
w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 123, 135, 287, 317, 322,
325. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 140. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P.
2004, s. 63, il. – R. Mirowski: Kościoły drewniane najbardziej polskie... Warszawa 2005, s.
66-7, il. – Zabytkowe dzwony, s. 190. Kaplica gotycka (nie istnieje): Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 139-40. Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: Majątki
wlkp. T. 1, s. 53. – Dwory i pałace wiejskie, s. 86, il. Wiatrak z 1741 r.: KZBPP T. 1 z. 1, s.
27, il. 5. Biskupiański Zespół Folklorystyczny z D. i okolicy: Zespoły folklorystyczne 2005,
s. 18. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 354.
Domanice* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): DzZG, s. 203. – Majątki wlkp. T. 1, s. 54.
=Domaniew* (gm. Dalików) k. Poddębic Kościół p.w. św. Floriana: Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 140-1. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 456, 631, 639.
Domanin* (Kępno) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: RPPO 1441,
s. 224. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 87, il.
Domanin* (Poddębice)
Domaradzice* (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 114-5. Ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego (cmentarzysko i pozostałości osad z VII-XIII w.): Hensel: Studia.
T. 1, s. 182-8. – B. Kostrzewski: Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w D.,
pow. Rawicz. FAP 4: 1953 s. 153-274.
Domasławice* (Rawicz)
=Domasławice* lub Domasławki* - niezidentyfikowana wieś lub dwie wsie, zapewne kolo Dubina
(Rawicz). Słowniki: SHGWPŚ
=Domasławy* [Domasławice] nieistniejąca osada pod Dubinem (Rawicz) Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 188.
Domasłów* (Kępno) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 188. Numizmatyka: J. Kisielewski:
Materiały do inwentaryzacji znalezisk groszy praskich odkrytych na ziemiach polskich.
WNum. 12: 1968 s. 216. – Znaleziska monet, s. 106. Kościół p.w. św. Idziego Opata:
Zabytkowe dzwony, s. 190-1.
Dominice* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 188-9. – S. Malepszak:
Bukówiec Górny na tle dziejów Krainy Przemęckiej. Leszno 1993, ibidem.
=Dominickie* jezioro (Leszno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Dominikowice* (Poddębice)
=Dominikowski* Łęg (Poddębice)
Dominików* (Turek)
Dominowo* (Środa) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 76. – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator.
Opracowanie redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 31-3.
Donaborów* (Kępno) Słowniki: SHGZWŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 165. Opracowania:
H. Tyszkiewicz: Cudze chwalicie, swego nie znacie: D. (Nasze Miejscowości). Tyg. Kęp.
1997 nr 10 s. 4. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 189. Kościół pw. św. Marcina: KZSzt
T. 5 z. 7, s. 5, il. 5, 30, 56, 59. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 322. – E. Nawrot: Dekanat ostrzeszowski 1821-1945. P. 2001, s. 28-9. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 140. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
64, il. – Zabytkowe dzwony, s. 191.
Donabórz* (Wągrowiec) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 610.
Donatowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 125. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
189.
Dopiewiec* [dawna nazwa Dupiewiec] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 104. Szkoła
Podstawowa: Jednodniówka z okazji jubileuszu 10-lecia Szkoły Podstawowej w D.
Dopiewiec-Dopiewo 1992. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 614-5. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 226, 227, 246, 380, 391, 569, 622.
Dopiewo* [dawna nazwa Dupiewo] (Poznań) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 76. –
SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 103. Dzieje w róznych
okresach: F. Anioła: Okupacja w D. [W:] z lat okupacji. Wspomnienia Wielkopolan o życiu
codziennym 1939-1945. Wybór i oprac. W. Jamroziak i K. Młynarz. Wstęp K. Młynarz. P.
1984, s. 13-32. Kościół p.w. Nawiedzenia NPM: KZSzt T. 5 z. 20, s. 10-1, il. 195. Pomniki:
Miejsca pamięci PW, s. 39. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: A. Sikorski: Odcisk
tkaniny na dnie wczesnośredniowiecznego naczynia z D., gm. loco, woj. wielkopolskie, stan.
70 (aut. 129; nr inw. 67) [2003 w druku]. – E. Pawlak, P. Pawlak: Ratownicze badania w D.,
pow. poznański (stan. 28) w 2002 roku. FAP 41: 2005 s. 253-73. Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 212, 226, 227, 235, 241, 246, 247, 380, 381, 391, 393, 482, 564, 569,
582, 583, 609, 621, 622. Gmina: Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator.
Opracowanie redakcyjne M. Zielińska. P. 1993, s. 35-6. – M. Błoch-Gołębiowska: Gmina D. żyć w czystym środowisku to nasz priorytet. Biuletyn Powiatu Poznańskiego 6: 2005 nr 11 s.
3-4, il.
Dormowo* [dawna nazwa Durmowo] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 189 [grodzisko ? stożkowate]. – KZSzt T. 5
z. 13, s. 2 [kapliczka przydrożna]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 145. Przewodniki: W.
Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 72-3.
Dorobek* (Mogilno)
Dorobna* Wieś (Koło)
Dorotowo* (Sępólno Kraj.)
Dorotów* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): DzZG, s. 203. – Majątki wlkp. T. 1, s. 54.
Doruchowo* (Aleksandrów Kuj., grom. Zakrzewo)?
Doruchów* (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 76. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: RPPO 1441, s. 223, 224. Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 165-7. Grodzisko: Hensel:
Studia. T. 1, s. 189-90 [pod hasłem D. powiat Kępno]. Pomniki, tablice pamiątkowe,
cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 39-40. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP: E. Nawrot:
Dekanat ostrzeszowski 1821-1945. P. 2001, s. 29-30. Kościół p.w. św. Stanisława Kostki:
Zabytkowe dzwony, s. 192. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 87, il. Masowe spalenie
czarownic w sierpniu 1775 r.: D. Pawlicka: Największy stos na polskiej ziemi. Express
08.09.2000 s. 12-3, il. Zespół Folklorystyczny „Doruchowianie”: Zespoły folklorystyczne
2005, s. 61-2. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 309.
=Dowieżyn* patrz Dobieżyn (Nowy Tomyśl)
Drabęty* (Ostrzeszów)
Drachowo* (Gniezno)
Drachówko* (Gniezno)
=Drahim* - osada nieistniejąca, położona zapewne nad jeziorem o tej samej nazwie 4,5 km na
południe od Skwierzyny (Gorzów) Słowniki: SHGWPŚ
=Drahim* patrz Stare Drawsko (Szczecinek)
Drahimek* (Szczecinek)
Drapak* (Nowy Tomyśl)
Drapałka* (Śrem)
=Draszkowy* Ostrów - niezidentyfikowany ostrów, zapewne na południe od Kargowy (Sulechów)
koło wsi Karszyn (Sulechów), na dawnej granicy polsko-śląskiej. Słowniki: SHGWPŚ
Drawa* [rzeka] Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 154-5. Archeologia: Z.
Bagniewski: Mezolit Pojezierza i Równiny Drawskiej. Wr. 1996, 202 s., sum. Onomastyka:
+M. Rudnicki: o niektórych nazwach rzecznych, podejrzanych o obce pochodzenie na
ziemiach polskich i o urojonym „najeździe Venetów”. SA 15: 1968 [m. in. o nazwie D.].
=Drawieński* Park Narodowy Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Artykuły: A.
Gancarczyk: Drawa National Park. Parki Narodowe Rezer. Przyr. 1995 nr 1 (monogr.) s. 316. – B. Bożętka: Drawieński Park Narodowy w oczach sąsiadów. Aura 1997 nr 7 s. 16-7. – B.
Bożętka: Postrzeganie Drawieńskiego Parku Narodowego przez turystów i społeczność
lokalną. Streszcz. w jęz. ang. Prz. Przyr. 1997 z. 4 s. 37-46. – E. Rutkowska: Drawieński Park
Narodowy. Streszcz. w jęz. ang. Przegląd Zachodnio-Pomorski 1999 z. 3 s. 167-94. –
Drawieński Park Narodowy: przyroda województwa gorzowskiego. Gorzów Wlkp 1998. R:
E. Rutkowska, Przegląd Zachodnio-Pomorski 2000 z. 2 s. 227-32. – E. Wnuk-Gławdel: 10 lat
Drawieńskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe 2000 nr 3 s. 8-9.
Drawiniec* (Strzelce Kraj.)?
Drawiny* (Strzelce Kraj.)?
Drawska* Puszcza Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
586-7.
Drawski* Młyn (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła:
LBP s. 94. – LWK cz. 1, s. 198. Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 155. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 530.
=Drawskie* Pojezierze // Archeologia: Z. Bagniewski: Mezolit Pojezierza i Równiny Drawskiej.
Streszcz. w jęz. ang. Acta Univ. Wratisl., Stud. Archeol. Nr 28: 1996 s. 3-202. Przewodniki:
W. Łęcki, P. Maluśkiewicz: P. D. P. 1977, 132 s., mapki, bibliogr. R: G. M. Zyber,
Koszalińskie Studia i Materiały 1978 nr 2 s. 206-8.
Drawsko* [jezioro] (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 17, 20, 179, 183. –
Pommersches Urkundenbuch. T. 1. Köln, Wien 1970, nr 544. Opracowania: =K.
Prawdziwiec: Nad jeziorem Drawskim. Szczecin 1961 nr 6 s. 52-7. Przewodniki: =J. Pelczar:
D. Lake District. a guide book. Wwa 1977, 24 s., il., mapki. Toż w j. niem.
Drawsko* (Czarnków) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 76-7. – SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 94. – LWK cz. 1, s. 192-3, 198. Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 155-7. Dzieje: =J. Gaca:
D. w latach 1945-1957. PZach. 14: 1958 nr 5 s. 219-23 [Może Drawsko Pomorskie?]. Kościół
p.w. Najświętszego Serca Jezusa: Zabytkowe dzwony, s. 192-3. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 298, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 190. –
KZSzt T. 5 z. 2, s. 8, il. 94 [zabytkowa kapliczka]. – Miejsca pamięci PW, s. 40, il.
[kapliczka]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
530.
=Drawsko* Małe k. Wielenia Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 264, 575.
Drążek* (Konin)
Drążki* (Chodzież)
Drążna* (Słupca)
Drążno* (Wyrzysk) Przyczynki: Miejsca pamięci PW, s. 41. – Górczak: Rozwój majątków, s. 306,
593.
Drążno* [jezioro] patrz Zdręczno [jezioro] (Czarnków)
Drążno* - Holendry (Konin)
Drążno* -Kolonia (Konin)
Drążonek* (Wyrzysk)
=Drecz* [jezioro] patrz Drzewoszewo [jezioro] (Wałcz)
Dresno* (Żnin)
Drewno* (Żnin)
Drezdenko* [Drzeń] (Strzelce Kraj.) Słowniki: A. Wędzki: Drzeń. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr.
1961, s. 393. – MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 77. – W. Mądry: D. [W:] SSS T.
8. Wr. - Wwa - Kr. 1991, s. 75-6. – Słownik krajoznawczy Wielkopolski – SHGWPŚ [pod
hasłem Notecka Puszcza] Źródła: Monografie: A. Wędzki: D. nad Notecią (Drzeń). PZach.
1953 nr 369-72, mapa. – +D. Zielona Góra 1970. Dzieje miasta w poszczegółnych okresach:
A. Czacharowski: Santok i D. w drugiej połowie XIV wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
M. Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 20: Historia. Z. 2: 1966 s. 10716. Opracowania: A. Parczewski: Santok i Drzeń. Memoriał A. Parczewskiego dla Komisji
Demarkacyjnej (najważniejsze fragmenty). [Przedruk w:] U. Dymaczewska, Z. Hołowińska:
z dziejów Santoka i kasztelanii santockiej. P. 1961, s. 8-21. Heraldyka: M. Gumowski:
Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 163. Onomastyka: A. Brückner: Słownik etymologiczny
języka polskiego. Wyd. 2. Wwa 1957, s. 100. – K. Rymut: Nazwy miast Polski. Wr. 1980, s.
66. – S. Rospond: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wr. 1984, s. 77. – Rymut:
Nazwy miast Polski (1987), s. 64-5. Numizmatyka: T. Szczurek, WNum. 28: 1984 s. 201. –
Znaleziska monet, s. 106. Opracowania: A. Wędzki: D. nad Notecią. (Drzeń). PZach. 9:
1953 nr 1/3 s. 369-72 [lokalizacja grodu]. – =A. Wędzki: D. [W:] Studia nad początkami
i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą. Zielona Góra 1967, s. 155-71. – E.
Dąbrowski: Przeszłość D. w świetle badań archeologicznych z 1967 roku. Zeszyty Lubuskie 5:
1970 z. 7 s. 27-34. – S. Talarczyk: Dzieje grodu i miasta D. Zeszyty Lubuskie 7: 1970 s. 35-50.
– W. Popko: Kształtowanie się osadnictwa przed powstaniem grodu D. (Drzenia). Zeszyty
Lubuskie 5: 1970 z. 7 s. 21-6. – A. Czacharowski: Polsko-krzyżacki spór o D. i Santok na
początku XV wieku. ZH 50: 1985 z. 3 s. 191-210. Kasztelania: A. Gąsiorowski: Uwagi
o mniejszych kasztelaniach wielkopolskich XIII-XIV wieku. CzPH 19: 1967 s. 71-107. – J.
Spors: Początki i charakter kasztelanii drzeńskiej. SiMDW 32: 1987 s. 95-110. Gród
wczesnośredniowieczny: Hensel: Studia. T. 1, s. 190-1. – L. Leciejewicz: z badań nad
kształtowaniem się ośrodków grodowych na pograniczu pomorsko-wielkopolskim we
wczesnym średniowieczu. SA 6: 1957-9 s. 136-7. – B. Krüger: Die Kietzsiedlungen im
nördlichen Mitteleuropa. Berlin 1962, wg indeksu. – J. Spors: Agresja brandenburska wobec
Wielkopolski do 1278 roku. RH 40: 1974 s. 107-21. – E. Gąssowska: Bizancjum a ziemie
północno-zachodnio-słowiańskie we wczesnym średniowieczu. Wr. 1979, s. 133 i następne. –
E. Rymar: Nieco uwag o dziejach Nowej Marchii w okresie askańskim. SiMDW 29: 1983 s.
161-80. – E. Rymar: Brandenburscy Wittelsbachowie na dzisiejszych ziemiach polskich
zwłaszcza w Nowej Marchii i na Pomorzu 1323-1373 (Itinerarium). SiMDW 37: 1993 s. 18,
22, 29. Zamek średniowieczny i twierdza bastionowa z XVII w.: +A. Wędzki: D. nad
Notecią. PZach. 1953 nr 1-3. – Z. Radacki: Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego.
Wwa 1976, s. 154, 172, 310, 311. – Guerquin, s. 144-5, bibliogr. – =W. Krassowski: Dzieje
budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 4. Wwa 1995, il. 250. Historia polityczna:
W. Czyżewski: Działalność antykomunistyczna młodzieży w D. w latach 1945-1952 wspomnienia. NRHA 4: 1997 s. 395-404. Właściciele miasta: E. Rymar: Panowie von der
Osten (Drzeńscy) z D. NRHA 4: 1997 s. 243-50. – E. Rymar: Betkin (Bertold) i i Arnold
(Arnd) i (1328/9 - ok. 1363) : panowie von der Osten-Drzeńscy z D. (1317-1408). NRHA 5:
1998 s. 295-300. – E. Rymar: Panowie von der Osten (Drzeńscy) z D. NRHA 6: 1999 T. 2 s.
39-66.
Przewodniki: S. Talarczyk: Strzelce Krajeńskie, D. i okolice. Przewodnik turystycznokrajoznawczy. Zielona Góra 1966. 72 s., il. – W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 582-4. Przyczynki: Z. Radacki: Średniowieczne zamki Pomorza
Zachodniego. Wwa 1976, s. 22, 46, 129. – S. Talarczyk: Obszar dolnej Noteci w okresie
panowania elektorów brandenburskich (1455-1701). NRHA 5: 1998 s. 43-59 [XV-XVIII w.].
– Górczak: Rozwój majątków, s. 185. Bibliografie: J. Cabaj: Bibliografia D. w wyborze. [W:]
D. Zielona Góra 1970, s. 115-26.
Drezno* Nowe (Międzychód)
=Drobin* k. Gostynia Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 258, 572.
Drobnin* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 216. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
191. – DzZG, s. 77. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: Majątki wlkp. T. 4, s. 25-8,
il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 87-8, il.
Drogi* [wieś] (Rawicz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 191 [znaleziska archeologiczne].
Drogi* [os.] (Rawicz)
=Drogocin* - wieś nieistniejąca, leżała na skrzyżowniu dróg z Chludowa do Suchego Lasu
i z Golęczewa do Chojnicy (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 81.
Drogosław* (Szubin)
Drogosław* (Ostrów)
Drogosławiec* (Poznań)
Drogoszewo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 111. Przyczynki: KZBPP T. 1 z. 1, s.
27, il. 16 [wiatrak]. – DzZG, s. 57. – Majątki wlkp. T. 1, s. 55 [folwark - zespół folwarczny].
Droniki* (Wschowa)
Droszew* (Ostrów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 167. Kościół pw. Wszystkich
Świętych i cmentarz: KZSzt T. 5 z. 16, s. 3, il. 31. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s.
140. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 65, il. – Zabytkowe dzwony, s. 193.
Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 39-41, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 423.
Droszki* [Drożki] (Kępno) Kościół pw. św. Jana Nepomucena: KZSzt T. 5 z. 7, s. 6. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 141.
Drozdowo* (Złotów)
Drozdów* (Poddębice)
Drożdżyce* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 38, 99. Przyczynki: W. Sobisiak: Rozwój
latyfundium biskupstwa poznańskiego w XVI do XVIII wieku. P. 1960, s. 85.
Drożdżyny* (Ostrzeszów) Słowniki: SHGZWŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 439, 441,
444, 446-8, 450, 631, 634, 635, 638.
Drożki* (Kępno, gm. Rychtal) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P.
Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 167. Kościół pw. św.
Jana Nepomucena: Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 66, il. Dwór: Dwory
i pałace wiejskie, s. 88, il. Numizmatyka: Znaleziska monet, s. 13. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 314.
=Drożyn* patrz Drużyn (Nowy Tomyśl)
Drożyń* [Drążeń] (Konin)
=Drożyński* Młyn - nieistniejący młyn między Drużynem (Nowy Tomyśl) a Ptaszkowem (Nowy
Tomyśl), na rzece Mogilnicy. Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków,
s. 115, 124, 380, 621.
Drożyska* Małe (Złotów)
Drożyska* Średnie (Złotów)
Drożyska* Wielkie (Złotów)
=Drumliska* - nieistniejąca osada koło Wrześni. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 89.
=Druszkowo* - nieistniejąca osada koło Biskupic Zabarycznych (Ostrzeszów). Słowniki: SHGZWŚ
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 191. – Rosin, s. 132-3.
=Drużbin* (Poddębice) Kościół p.w. św. Stanisława i cmentarz kościelny: KZSzt T. 2 z. 10, s. 7-8.
=Drużbin* Poduchowny (Poddębice)
Drużyna* (Śrem)
Drużyn* [dawna nazwa Drożyn] (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 100, 245-6.
Monografie: P. Anders: Grodzisk Wielkopolski. P. 1995, s. 51. Onomastyka: Rymut:
Nazwy miast Polski, s. 67. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 65. Archeologia: Hensel:
Studia. T. 1, s. 192 [grodzisko stożkowate]. Kościół p.w. św. Mikołaja: Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 141. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 124.
Drwalew* (Poddębice)?
Drwęsa* (Poznań)
Drygas* (Ostrów)
Dryja* (Turek)
=Dryszpułowo* osada nieistniejąca, leżała miedzy Żychlewem (Gostyń) a Żytowieckiem (Gostyń)
Słowniki: SHGWPŚ
Dryżyna* (Wschowa) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 441.
Drzązgowo* (Chodzież)
Drzązgowo* (Środa) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Dwór: Dwory i pałace wiejskie,
s. 88-9, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
177. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 113, 130, 131, 154-6, 160, 170, 541, 552.
Drzeczkowo* (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
125. – DBL nr 217. Monografie: S. Jędraś: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno 1994, s. 337-
58, il. – =E. Frankiewicz: D. - zarys historyczny 1334-1939 [maszynopis]. Grodzisko wklęsłe
i osada przygrodowa z VII-X w.: Hensel: Studia. T. 1, s. 192-3. – Hilczerówna: Dorzecze,
tabl. 16. – DzZG, s. 38. Kościół p.w. NPM Wniebowziętej i otoczenie: +A. Sławska: Obraz
Matki Boskiej z donatorami z kościoła w D. Przyczynek do zagadnienia wrocławskiego
ołtarza Św. Barbary. BHSz 20: 1958. – J. Wolski: Sprawozdanie z prac konserwacyjnych nad
obrazem „Madonna siedząca z Dzieciątkiem” z kościoła w D. SiMDW 7: 1962 z. 1 s. 337-40.
– +M. Walicki: Pologne, la peinture du XVe siécle. New York 1964. – KZSzt T. 5 z. 12, s. 68, il. 39, 45, 176, 287, 332. – O. Napierała: Kościoły drewniane w Leszczyńskiem. PLudu
1986 z. 3 s. nlb, il. – +S. Jędraś: Kościół w D. Panorama Leszczyńska 1989 nr 16. –
Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 141. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s.
67, il. – Zabytkowe dzwony, s. 194. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: J.
Pyzikiewicz: Ewidencja parku pałacowego w D. 1978 [maszynopis]. – KZSzt T. 5 z. 12, s. 8.
– Majątki wlkp. T. 4, s. 29-34, il. – G. Gąsior: Pojezierze Leszczyńskie - pałace i dwory.
Spotkania z Zabytkami 2001 nr 8 s. 22-3, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 89, il. –
Neogotyckie rezydencje, s. 52-5, il. Dawna kuźnia: KZSzt T. 5 z. 12, s. 8. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 405-6.
Drzewce* (Bydgoszcz)
Drzewce* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Pamiętniki
i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Opracowała D. Kamolowa przy
współpracy T. Sieniateckiej. Wwa 1998, s. 410 [Jan Żółtowski]. Przyczynki: DzZG, s. 57,
99, 185, 233, 250, 253, 267, 283, 447, 527. – Felicjan Cieszkowski Dembiński (1901-1981)
rolnik i uczony. Red. Z. Kaczmarek. P. 2001, passim. Zespół dworski i folwarczny
z dobrami ziemskimi: KZSzt T. 5 z. 4, s. 8. – =W. Wilk: Ewidencja parku dworskiego w D.
1980 [maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 1, s. 55-7. – Dwory i pałace wiejskie, s. 89-90, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 386.
Pobyty znanych osób: P. Maluśkiewicz: Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza. P.
1993, s. 66-7.
Drzewce* (Koło, grom. Osiek Mały)
Drzewce* (Koło, grom. Drzewce)
Drzewce* (Międzychód) Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie.
Przewodnik. Wydanie 5. P. 1995, s. 73.
Drzewce* (Słupca)
=Drzewce* patrz Stare Drzewce (Wschowa)
Drzewce* B (Koło, grom. Osiek Wielki)
Drzewce* Małe (Wschowa)
Drzewce* Nowe (Wschowa)
Drzewce* - Nowiny (Koło)
Drzewianowo* [niem.: Hohenwalde] (Wyrzysk) Przyczynki: A. Müller: Polen, Schweden, Deutsche.
Blick in die Chronik von Hohenwalde, Kr. Wirsitz. Der Westpreusse 16: 1964 nr 22 s. 12. –
Hensel: Studia. T. 1, s. 194.
Drzewie* (Wałcz)
Drzewiec* (Radziejów, grom. Ośno Górne)?
Drzewiec* (Wałcz)
Drzewieckie* Nowiny (Koło)
Drzewoszewo* (Wałcz)
Drzewoszewo* [dawna nazwa Drecz] [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
=Drzeźno* Małe [jezioro] (Wałcz lub Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ
=Drzeźno* Wielkie [jezioro] (Wałcz lub Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ
Drzęczewo* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: DBL nr 1, 23 reg. Przyczynki: Hensel: Studia. T.
1, s. 194. – DzZG, s. 25, 26, 45, 46, 57, 71, 77, 87, 98, 185, 193, 283, 587. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 260, 572, 585. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 1, s. 58-9.
Drzęczewo* Drugie (Gostyń)
Drzonek* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 92.
Drzonek* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 31. Monografie: Z. Szmidt: Śrem. P. 1994, s.
63-4. – Z. Dłużak: Dolsk. P. 1997, s. 49. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 194-5
[znaleziska archeologiczne - ceramika z X-XIII w.]. – Nowacki T. 2, s. 410 przypis 9. Zespół
folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 46-7, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 344.
Drzonkowo* (Wałcz)
Drzonkowskie* [jezioro] patrz Grzymisławskie [jezioro] (Śrem)
=Drzonowo* patrz Drzonowo Wałeckie (Wałcz)
Drzonowo* Wałeckie [dawna nazwa Drzonowo] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 157. Przyczynki:
Nowacki T. 2, s. 395. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 589.
Drzymałowo* (Wolsztyn) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 105-6. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 441.
=Drzysławy* - niezidentyfikowane jeziorko koło Bytynia (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ
Dubiele* (Wałcz)
Dubielno* (Złotów)
Dubin* [dawniej Dupin] (Rawicz) Słowniki: MPT – SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Źródła: LBP s. 45, 114-5. Rozwój historyczno-urbanistyczny: Münch, s. 165, tabl. VIII. –
KZSzt T. 5 z. 21, s. 2. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 67-8. – Rymut: Nazwy
miast Polski (1987), s. 66. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s.
195-8 [grodzisko wklęsłe i osady]. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja Biskupa: KZSzt T.
5 z. 21, s. 2-3, il. 49, 78-9, 118, 129. – Zabytkowe dzwony, s. 194-5. Kościół fil. p.w.
Przemienienia Pańskiego: KZSzt T. 5 z. 21, s. 3, il. 45, 54. Krzyż przydrożny z ok. 1855
r.: +S. Błaszczyk: Rzeźbiarze ludowi południowej Wielkopolski. PSzL 12: 1958 nr 1. – +S.
Błaszczyk: Plastyka ludowa. [W:] Kultura ludowa Wielkopolski. T. 1. P. 1960. – KZSzt T. 5
z. 21, s. 3, il. 154. Przyczynki: DzZG, s. 42 [kasztelania]. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 432-3.
Dubinek* [dawna nazwa Dupin Przedmieście] (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Stanowiska
archeologiczne: Hensel: Studia. T. 1, s. 198-9 [osada z ok. X-XI w.]. – M. Zeylandowa:
Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w D., pow. Rawicz. FAP 20: 1970 s.
140-6. Przyczynki: Münch, s. 165, tabl VIII [powiązanie z układem urbanistycznym Dubina].
Dubisy* (Ostrzeszów)
Dudylany* (Szczecinek, grom. Łubowo)?
Dulinowo* (Czarnków)
Dulsk* (Inowrocław)
Dulsko* (Inowrocław)
=Dupice* - niezidentyfikowana osada koło Daszewic (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ
=Dupie* - nieistniejąca osada pod Goraninem (Gniezno). Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 199.
=Dupiewiec* patrz Dopiewiec (Poznań)
=Dupiewo* patrz Dopiewo (Poznań)
=Dupin* patrz Dubin (Rawicz)
=Dupin* Przedmieście patrz Dubinek (Rawicz)
=Dupina* [jezioro] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: =M. Kornaszewski: Nazwy wód
stojących oraz ich części w pow. miedzychodzkim. P. 1970, s. 192 [maszynopis w Bibliotece
Głównej UAM].
=Dupka* [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ
=Duraczewo* - osada niezidentyfikowana koło wsi Niepruszewo (Nowy Tomyśl) i Brzoza
(Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 210, 226, 227,
380, 569, 622.
Durłaki* (Mogilno)
=Durmowo* patrz Dormowo (Międzychód)
=Durmowska* Samica [obecnie bez nazwy] [struga] (Miedzychód) Słowniki: SHGWPŚ
=Durmowski* Młyn - nieistniejący młyn na Durmowskiej Samicy na północ od Dormowa
(Miedzychód), obecnie przysiółek przynależny do Dormowa. Słowniki: SHGWPŚ
Durowo* (Wągrowiec) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 89. Przyczynki: Hensel: Studia. T.
1, s. 199. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 409, il.
=Durowskie* Jezioro (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Durówko* (Wągrowiec)
Durzyn* (Krotoszyn)
Dusina* [os. m.] (m. Gostyń)
Dusina* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ – W. Mądry: D. [W:] SSS T. 8. Wr. - Wwa - Kr. 1991, s. 101.
Gród (grodzisko) wczesnośredniowieczny: Hensel: Studia. T. 1, s. 199-201. – S. Jasnosz:
Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości D., pow. Gostyń. WA 25: 1958 z. 3 s.
267-9, rys. – =E. Dzięciołowski, Z. Hilczerówna: z badań nad zapleczem osadniczym
wczesnośredniowiecznych grodów w Daleszynie i D. w pow. gostyńskim. ZNUAM Nr 32:
Archeologia, Etnografia z. 2: 1961 s. 196-207. – E. Kihl-Byczko: Badania ratunkowe na
grodzisku wczesnośredniowiecznym w D. w pow. gostyńskim w 1955 roku. PArch. 17: 19645 s. 207-17. – Hilczerówna: Dorzecze, s. 196-8, 298-9, 308-9. Zespół pałacowy i folwarczny
z dobrami ziemskimi: =J. Skuratowicz: Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim.
Katalog pracy doktorskiej. P. 1974 [maszynopis w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UAM
w Poznaniu]. – =W. Wilk: Ewidencja parku pałacowego w D. 1977 [maszynopis]. –
Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 70, il. – Majątki wlkp. T. 1, s. 59-60. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 90, il. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 413, 645. – DzZG, s. 7, 22, 26, 27, 29, 36, 37,
45, 46, 77, 97, 185, 219, 233, 325, 372, 493, 512, 526, 527, 588. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 136, 258, 544, 572.
Dusina* Druga (Gostyń)
Duszna* Górka (Krotoszyn)
Duszniczki* (Szamotuły)
Duszniki* (Sieradz, grom. Warta)?
Duszniki* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 80. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 172, 259-60. Monografie: F. Jaśkowiak:
Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 106-7. – P. Mordal:
Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 44-6. – M. Wawrzyniak-Zdziebkowa, H. Boberowa: D.
dzisiaj i w przeszłości od czasów najdawniejszych do roku 2000. Duszniki 2007, 459 s.,
bibliogr. Kościół p.w. św. Marcina z plebanią: KZSzt T. 5 z. 23, s. 3-5, il. 10, 13, 92, 124,
139, 143, 145, 148. – Zabytkowe dzwony, s. 195. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s.
141-2. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 40-1, il. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 901, il. Biblioteka: +M. Wawrzyniak-Zdziebkowa: Biblioteka Publiczna w D. 1946-1996.
Szamotuły 1998. Pomniki: Miejsca pamięci PW, s. 41. Kultura: +Od GOK-O do GOK. 30lecie Ośrodka Kultury w D. Szamotuły 1994. Muzyka: +50 lat „Halki”. 85-lecie śpiewactwa
w D. Duszniki 1997. Zespół Pieśni Ludowej „Duszniczanka”: Zespoły folklorystyczne
2005, s. 93-4. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 137 [własność biskupstwa pozn.], 459. Gmina:
Kultura w gminach województwa poznańskiego. Informator. Opracowanie redakcyjne M.
Zielińska. P. 1993, s. 37-9. – Gmina D. Fot. A. Szynwelski. Oprac. graf. W. Zdziarski. B.
1999, 13 s., il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 476.
Duszno* (Mogilno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Dzieje: KZSzt T. 11 z. 10, s. 3.
Kościół p.w. św. Doroty z dzwonnicą: KZSzt T. 11 z. 10, s. 3-5, il. 152, 165, 242, 245, 250,
288. – Zabytkowe dzwony, s. 195. Kuźnia: KZSzt T. 11 z. 10, s. 5.
=Dutsco* - niezidentyfikowana wieś, prawdopodobnie z pogranicza Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Bielińska, s. 261-2.
Duża* Cerkwica [Cerkwica Duża] (Sępólno Kraj.) Kościół p.w. św. Wojciecha z dzwonnicą: KZSzt
T. 11 z. 13, s. 1-2, il. 17, 45, 67, 87, 89. Zabytkowe chałupy: KZSzt T. 11 z. 13, s. 2.
=Duże* [dawna nazwa Gać] [jezioro] (Międzychód lub Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ
=Duże* [dawna nazwa Jastrowie] [jezioro] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 154.
Przyczynki:
Dwanaście* Apostołów (Sępólno Kraj.)
Dwietonie* [Dwutonie] (Mogilno) Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Fontes Praehistorici
[=FAP] 1: 1950 s. 100. – Hensel: Studia. T. 5, s. 32 [pod hasłem Parlinek - Dwutonie]..
Dworek* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Dworzakowo* (Wyrzysk)
Dworzysko* [Dworzyska] (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi
gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P.
2007, s. 312-3. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 201 [pod hasłem Dworzyska powiat
Śrem]. Dwór: KZSzt T. 5 z. 25, s. 13. – Dwory i pałace wiejskie, s. 91, il.
Dworzysko* (m. Szlichtyngowa)
Dworzyszcze* (Trzcianka)
Dwór* (Kalisz)
Dwór* (Ostrów)
Dybnowo* (Nowy Tomyśl)
=Dybowo* [Dybów] (Toruń, grom. Wielka Nieszawka). Zamek zw. Dybów lub Nieszawka: +J.
Janosz-Biskupowa: o położeniu i przeniesieniu Nieszawy. Zap. TNT 20: 1952. – +M.
Rzeczkowska-Sławińska: Zamek Dybowski w Toruniu. Dokumentacja naukowa. 1956
[maszynopis w PKZ Toruń]. – +M. Sławińska: Zamek Dybowski w Toruniu. [W:]
Komunikaty na sesję naukową poświęconą dziełom sztuki Pomorza. Toruń 1966. – Guerquin,
s. 146-7, bibliogr.
Dybul* (Pleszew)
=Dykowo* patrz Dzikowo (Wałcz)
Dymacz* (Krotoszyn)
Dymaczewo* Nowe (Poznań) Monografie: P. Anders, K. Kasprzak, B. Raszka: Wielkopolski Park
Narodowy. P. 1999, s. 92.
Dymaczewo* Stare [Stare Dymaczewo] (Poznań) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980,
s. 107. – P. Anders, K. Kasprzak, B. Raszka: Wielkopolski Park Narodowy. P. 1999, s. 91-2
Dymaczewskie* jezioro [dawna nazwa Będlewskie] (Poznań). Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski
Dymała* (Ostrzeszów)
=Dymoczewo* - wieś nieistniejąca, leżała w poblizu dzisiejszych osad Dymaczewo Nowe (Poznań)
i Dymaczewo Stare (Poznań). Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 101.
Dysiek* (Mogilno)
=Dyznik* - niezidentyfikowana wieś, prawdopodobnie w południowo-zachodniej Wielkopolsce.
Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej
w średniowieczu. Wwa 1963, s. 182-3 [patrz Dzietrzniki].
Dziadkowo* (Gniezno)
Dziadkówko* (Gniezno)
Dziadoch* (Radziejów, grom. Wierzbinek)?
=Dziadowa* Kłoda (Syców) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 81. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 168.
Dziadowice* (Turek) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 449, 460, 461, 633, 639.
=Dziadowice* (Kalisz ?) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 201.
Dziadowice* Drugie (Turek)
Dziadowice* - Folwark (Turek)
=Dziadowo* k. Koźmina Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 267, 576.
=Dziadów* Most (Syców) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 168
Działki* Samarzewskie (Słupca)
=Działosza* (pod Sycowem) – S. Kozłowski: Spotkania w małej ojczyźnie. Polonistyka 1998 nr 5 s.
316-8 [historia i kultura Ziemi Sycowskiej w Szkole Podstawowej w Dz.].
Działosze* (Kępno)
Działy* (Poznań)
Działy* (Słupca)
Działyń* (Gniezno) Słowniki: MPT – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Onomastyka: Rymut:
Nazwy miast Polski, s. 69. Zespół dworski (pałacowy): KZSzt T. 5 z. 3, s. 9 [dzieje,
spichlerz podworski]. – Dwory i pałace wiejskie, s. 91, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 609.
Dziarnowo* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 201.
Dziechowo* (Sępólno Kraj.) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 13, s. 2 [chałupy z XIX w.].
=Dzieczyna* k. Ponieca Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 145.
Dziećmiarki* (Gniezno) Monografie: M. Chojnacka, B. Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P.
2003, s. 25-7. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 202 [cmentarzysko szkieletowe].
Dziećmierowo* (Śrem) Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje i stan współczesnej wsi gminy
kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały. Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s.
313. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 255, 566.
Dziedno* (Bydgoszcz)
Dziedzice* (Słupca) =Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 202 [pod hasłem Dz. powiat Września].
Dziedzinek* (Bydgoszcz)
Dziegciarnia* (Wyrzysk)
Dziekania* (Kępno)
Dziekanka* (Szubin)
Dziekanka* (p. m. Gniezno) patrz Gniezno
Dziekanowice* (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: M.
Chojnacka, B. Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P. 2003, s. 27-52. Skansen Wielkopolski Park Etnograficzny: J. Burszta: o wielkopolski skansen. Nowy Świat dodatek
do Gł. Wlkp. 8: 1950 nr 8 s. 1. – A. Gólski: Wielkopolski Park Etnograficzny nad Jeziorem
Lednickim. Problematyka wybranych zagadnień. Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku 1976 nr 22 s. 26-43, il. – A. Pelczyk: Wielkopolski Park Etnograficzny.
Dziekanowice [1983], 12 s., il. – M. Fryza: Dokumentacja i ekspozycja rzemiosł ludowych
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Studia Lednickie 2: 1991 s. 229-37. – M. Fryza:
Wiejski warsztat szewski z okresu międzywojennego w zbiorach Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego. Studia Lednickie 2: 1991 s. 239-49. – M. Krężałek: Działalność gospodarcza
i handlowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Acta Scansen. 7: 1995 s. 127-9. – A.
Kaszubkiewicz: Nowa siedziba Muzeum w dawnym dworze w Dz. Studia Lednickie 4: 1996
s. 461-3. – A. Pelczyk – B. Siewczyński: Rewitalizacja zespołu folwarcznego w Dz. PWlkpi
10: 1996 nr 3/4 s. 86-91 [folwark z XIX w.]. – M. Fryza: Nowe wystawy w Wielkopolskim
Parku Etnograficznym. Studia Lednickie 5: 1998 s. 393-9. A. Kaszubkiewicz: Pozyskanie
kościoła z Wartkowic dla Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dz. Studia Lednickie 5:
1998 s. 411- – M. Romanow-Kujawa: „Święty Wojciech” - konkurs twórców ludowych
i wystawa pokonkursowa [w skansenie w Dz.]. Studia Lednickie 5: 1998 s. 385-91. – A.
Pelczyk: Kilka uwag o realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w strukturze
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: (od zaplecza przez skansen do muzeum
zintegrowanego). Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 5: 1998 s. 201-10. – A. Stasiak:
Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dz. Streszcz. w jęz. niem.
Studia Lednickie 5: 1998 s. 215-39. – M. Fryza: Szkic do wystawy stałej w zagrodzie ze Starej
Krobi [obecnie w skansenie w Dz.]. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 325-37.
– A. Pelczyk: Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.
Studia Lednickie 6: 2000 s. 287-323. – A. Pelczyk: Trudne początki i owocne 25-lecie
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym
Powietrzu w Polsce 2: 2000 s. 103-5. M. Romanow-Kujawa: Wielkopolski Park
Etnograficzny w Dz. Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce 2:
2000 s. 52-3. – A. Pelczyk: Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 287-323. – M. Fryza:
Dwór w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Studia Lednickie 7: 2002 s. 239-63. – M.
Romanow-Kujawa: Ekspozycja kościoła w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Studia
Lednickie 7: 2002 s. 329-33. – M. Romanow-Kujawa: Wsi spokojna, wsi wesoła!
Wielkopolski Park Etnograficzny wobec oczekiwań i tęsknot zwiedzających. Biuletyn
Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce 4: 2002 s. 63-72. – A. Pelczyk:
Założenie dworskie w Wielkopolskim Parku Etnograficznym jako zaplecze administracyjno-
techniczne i przeciwwaga dla ekspozycji chłopskiej. Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na
Wolnym Powietrzu w Polsce 5: 2008 s. 178-83. – XXXV lat Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dz. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Red. A. Pelczyk, A. M. Wyrwa.
Dziekanowice – Lednica 2010, 127 s., il. Zawiera: T. Lasowa: Laudacja, s. 7; A. M. Wyrwa:
Zaginiony świat XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej. Przedmowa, s. 9-12; M. Fryza:
Wielkopolski Park Etnograficzny. Przeszłość – teraźn iejszość – przyszłość, s. 13-48; A.
Pelczyk: Tradycyjne budownictwo Wielkopolski w zbiorach Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego, s. 49-69; M. Romanow-Kujawa: Kolekcja ceramiki dewocyjnej w zbiorach
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, s. 71-87; M. Romanow-Kujawa: Współczesna
plastyka nieprofesjonalna w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, s. 89-105; M.
Fryza: Działania wystawiennicze i kulturalno-rekreacyjne w WPE. Popularyzacja kultury
regionu, s. 107-23; Materiały do bibliografii Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (oprac.
A. Garbatowska), s. 125-7. Kościół pw. śś. Anny i Wawrzyńca z Wartkowic k. Uniejowa w skansenie: A. Kaszubkiewicz: Pozyskanie kościoła z Wartkowic dla Wielkopolskiego
Parku Etnograficznego w Dz. Studia Lednica 5: 1998 s. 411-2. – A. Kaszubkiewicz: Kościół
z Wartkowic w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Studia Lednickie 6: 2000 s. 469-71. –
Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 69, il. Kaplica z Otłoczyna k.
Aleksandrowa Kujawskiego - w skansenie: Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004,
s. 68, il. Kościół p.w. św. Marcina: KZSzt T. 5 z. 3, s. 9, il. 157. – Zabytkowe dzwony, s.
196. Kościół romański (?): J. E. Dutkiewicz: Malowidła romańskie w kościele w Dz. Folia
Hist. Artium 1: 1964 s. 55-94, il., rés. Św. Benon: M. Romanow-Kujawa: Święty Benon z Dz.
Lednica 1994 nr 1. Pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze: Miejsca pamięci PW, s. 41.
Archeologia: Hensel: Studia. T. 1, s. 204-9. – J. Górecki: Groby ludności kultury pomorskiej
w Dz., woj. poznańskie. FAP 33: 1982-84 s. 43-5, il., mapy, sum. – J. Wrzesiński:
Cmentarzysko szkieletowe w Dz., gm. Łubowo, st. 2. Studia Lednickie 1: 1989 s. 103-46. –
+A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Dwa interesujące groby z wczesnośredniowiecznego
cmentarzyska szkieletowego w Dz., gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22. Wielkopolskie
Sprawozdania Archeologiczne 3: 1995. – E. Bulska: Zawartość naczyń grobowych - próba
analizy i interpretacji. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 4: 1996 s. 345-56. – D.
Lorkiewicz: Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki z grobu nr 18/92 [w Dz.]. Streszcz.
w jęz. niem. Studia Lednickie 4: 1996 s. 339-44. – A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Grób
„pradziejowy” z Dz., gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22. Streszcz. w jęz. niem. Studia
Lednickie 4: 1996 s. 325-38. – T. Rysiewska, J. Wrzesiński: Struktura krewniacza
i powiązania populacyjne ludności z Dz., stanowisko 2. Próba rekonstrukcji na podstawie
materiału z cmentarzyska. Streszcz. w jęz. ang. niem. PArch. 45: 1997 s. 87-127. – M.
Makohonienko, A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Palinologia wczesnośredniowiecznych
obiektów archeologicznych z Dz. i Ostrowa Lednickiego. Streszcz. w jęz. ang. Archeologia
Polski 1998 z. 1/2 s. 129-46. – A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Grób konia z Dz. Studia
Lednickie 5: 1998 s. 103-15. – A. Wrzesińka, J. Wrzesiński: Odtworzenie stanu i dynamiki
bilogicznej ludności pochowanej na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym Dz., stanowisko
22. Studia Lednickie 5: 1998 s. 29-40. – A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, W. Bulikowski, A.
Sikorski, M. Makohonienko, D. Makowiecki, M. Makowiecka: Wczesnośredniowieczne
cmentarzysko w Dz., stanowisko 22. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 5: 1998 s. 13129. – M. Makohonienko: Analiza palinologiczna zawartości ziemi z misy brązowej
z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dz., stanowisko 22. Streszcz. w jęz. niem.
Studia Lednickie 6: 2000 s. 207-12. – M. Michniewicz: Omówienie wyników analizy
botanicznej drewna z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dz. stan. 22, gm. Łubowo,
woj. wielkopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem grobu 17/98 / Streszcz. w jęz. niem.
Studia Lednickie 6: 2000 s. 225-30. – A. Sikorski: Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu
17/98 w Dz., gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 22. Streszcz. w jęz. niem. Studia
Lednickie 6: 2000 s. 213-24. – A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Grób z misą brązową
z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dz., stan. 22, gm. Łubowo, byłe woj.
poznańskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 5: 2000 s. 273-6. – A. Wrzesińska:
Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z grobu 17/98 z Dz., stanowisko 22, gm.
Lubowo, woj. Wielkopolskie. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 179-84. – A.
Wrzesińska, J. Wrzesiński: Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie
cmentarzyska w Dz. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 141-60. – A.
Wrzesińska, J. Wrzesiński: Wczesnośredniowiecza gliniana pisanka-grzechotka
z cmentarzyska w Dz. Streszcz. w jęz. ang. [W:] Źródła archeologiczne i ich treści. Red. nauk.
W. Chudziak. Toruń 2000, s. 107-13. – J. Wrzesiński: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne
jako centralne miejsce praktyk religijnych i odbicie lokalnej struktury społecznej - przykład
dziekanowicki. [W:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej.
Spotkania Bytomskie III. Pod red. S. Moździocha. Wr. 1999, s. 257-71. – J. Wrzesiński: Misa
brązowa z cmentarzyska w Dziekanowicach - próba interpretacji / Streszcz. w jęz. niem.
Studia Lednickie 6: 2000 s. 185-205. – J. Wrzesiński: Noże żelazne w grobach na
wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dz. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6:
2000 s. 91-124. – A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla
serii wczesnośredniowiecznej populacji uzytkującej cmentarzysko w Dz. Studia Lednickie 7:
2002 s. 63-75. – A. Wrzesińska, J. Wrzesiński: Przedmioty z kości i poroża w grobach
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dz. [W:] Res et fontes. Red. T. Galiński, E.
Wilgocki. Szczecin 2003, s. 241-56. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe:
Skarby średniowieczne Wielkopolski, s. 66. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 106.
=Dziekanowice* k. Działoszyc Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 320, 594.
=Dziekczyn* k. Szubina Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 195, 561, 562.
Dziekszyn* koło Janowca Wielkopolskiego (Żnin) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 607.
Dzielice* (Krotoszyn)
=Dzielna* [rzeka, prawy dopływ Prosny] (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ
Dziembowiec* (Chodzież)
Dziembowo* (Chodzież) Monografie: Dz. - nach 1939 Netzhöhe genannt (b. Kolmar). [W:] Antlitz u.
Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 201-2, il. – W. Łęcki: Województwo
pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 159. Opracowania: M. Bajerowicz: Warstwy
czasu - o społeczności Dziembowa. Nurt 1968 nr 7 s. 13-17. – Z. P.: Powstańcy
z Dziembowa. Ziemia Nadnotecka 1977 nr 12 s. 4 [dot. Powstania Wielkopolskiego 1918/19].
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 209 [znalezisko grotu oszczepu wczesnohistorycznego].
Sport: Mariusz Markowsk: Noteć Dz. skończyła 60 lat; Brawo Noteć! Tygodnik Nowy 2008
nr 33, s. A43; nr 36, s. A24 [klub sportowy „Noteć”].
Dziembówko* (Chodzież)
Dziemionna* (Bydgoszcz)
Dziennice* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 209-10 [znaleziska archeologiczne].
Dzieranów* (Turek)
Dzierawy* (Koło) Znaleziska archeologiczne luźne: Kamińska: Grody, s. 130.
=Dzierążna* k. Złotowa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 77, 526.
Dzierżanów* (Krotoszyn) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 169-70. – P. Anders: Krotoszyn. P. 1994, s. 68-9. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 92, il. Figury przydrożne: J. Zdunek: Przydrożne figury w Dz. [W:] Regionalia
Krotoszyńskie. Zeszyt 6. Krotoszyn 1997, s. 36-8.
=Dzierzązenko* [jezioro] (Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 198.
=Dzierzązna* - niezidentyfikowana osada , potem młyn koło wsi Goraj (Międzyrzecz) Słowniki:
SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 297, 590.
=Dzierzązno* [jezioro] (Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 198.
Dzierzążna* (Turek)
=Dzierzążna* [Dzierzęzna] [rzeka, prawy dopływ Bukówki] (Trzcianka) Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: LWK cz. 1, s. 194, 195. Przyczynki: =E. Wolnicz-Pawłowska: Nazwy rzeczne
w dorzeczu Warty. Wr. 1975, s. 42.
Dzierzążnik* (Kępno)?
Dzierzążno* (Mogilno)
Dzierzążno* Małe (Trzcianka) Monografie: H. Rogacki: M. Dz. i duża robota. Ziemia Nadnotecka
1966 nr 10 s. 5. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 212 [grodzisko].
Dzierzążno* Wielkie (Trzcianka)
Dzierzbica* (Turek)
Dzierzbice* (Kutno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 149-50.
Dzierzbin* (Kalisz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 169. Kościół p.w.
Wszystkich Świętych: +Wiliński – Świechowski, s. 33-4, il. 49, bibliogr. – KZSzt T. 5 z. 6,
s. 5-6. – T. Baranowski: Rozwój rejonu Kalisza w okresie wczesno-piastowskim (X-XII w.).
[W:] T. Baranowski, E. Pudełko, J. A. Splitt: Pradzieje i wczesne średniowiecze regionu
kaliskiego. Kalisz 2003, s. 102-3. – Zabytkowe dzwony, s. 196-7. – Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 142-3. Zespół dworski: Majątki wlkp. T. 6, s. 53-4, il. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 426.
Dzierzbocka* Cegielnia (Turek)
Dzierzbotki* (Turek)
Dzierznica* (Środa) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Skarby srebrne ukryte po 962
i 1047 (po 983) r.: B. K.: Cenny nabytek poznańskiego Muzeum Prehistorycznego. ZOW 19:
1950 nr 1/2 s. 27 [dot. części skarbu z XI w. z Dz.]. – Hensel: Studia. T. 1, s. 211-2, tabl.
XXIV-XXIX. – Gumowski - skarby, s. 31, 32, 43. – J. Slaski: Wielka własność ziemska na
obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X-XI wieku. PArch. 9: 1953 s. 274. –
Tabaczyński, s. 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32. – Slaski - Tabaczyński, s. 18-20, tabl. IV, V, VI
1. – IPSW T. 1, pozycje 20-1. – Skarby - Atlas, s. 22, 32, mapy 1-2. – A. Kmietowicz:
Wczesnośredniowieczny skarb srebrny Dz. II. Uwagi o historii znaleziska i jego części
orientalnej. Streszcz. w jęz. ang. WNum. 1994 z. 3/4 s. 161-7. – A. Kmietowicz: The dirham
of the Arab amir of Crete of the Dz. II hoard. Streszcz. w jęz. pol. WNum. 1995 z. 1/2 s. 21-8.
– Skarby średniowieczne Wielkopolski, s. 21. Grodzisko stożkowate (tzw. „góra Górzno”):
Hensel: Studia. T. 1, s. 210-1. – KZSzt T. 5 z. 24, s. 3. Archeologia: A. Sobucki:
Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 35 w Dz., gm.
Dominowo, woj. wielkopolskie, przeprowadzone w roku 2002. Wielkopolskie Sprawozdania
Archeologiczne 6: 2003 s. 286-92. – Z. Woźniak: Okres wczesnego średniowiecza. [W:]
Wyniki ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowej osady w Dz., stan. 35 (A2287), gm. Dominowo, pow. Środa wielkopolska, woj. wielkopolskie, część IV. 2006, s. 55666 [maszynopis w archiwum Ośrodka Naukowo-Badawczego Pracowni Konserwacji
Zabytków w Poznaniu]. Dwór: Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 105, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 91-2, il. Kaplica św. Andrzeja Boboli: Miejsca pamięci PW, s. 42.
Dzirzeny* (Koło)
Dzierżawy* (Poddębice, grom. Wartkowice)? – =A. Glapa: Strój dzierżacki. P. 1953, 68 s., mapy. R:
J. Rosen-Przeworska, KHKM 8: 1954 nr 4 s. 774-5.
Dzierżawy* Małe (Poddębice)?
Dzierżawy* Wielkie (Poddębice)
Dzierżązna* (Sieradz)?
Dzierżążno* [Dzierżąźno] Małe (Trzcianka) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 157.
Kościół pw. św. Stanisława Kostki / Najświętszego Serca Pana Jezusa: KZSzt T. 5 z. 18, s.
3. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 141. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P.
2004, s. 70, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 533. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s.137, il.
Dzierżążno* [Dzierżąźno] Wielkie (Trzcianka) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 157.
Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej: KZSzt T. 5 z. 18, s. 4, il. 3. – Wielkopolskie
kościoły drewniane, s. 141-2. – Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 71-2, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 533.
Dzierżysław* (Konin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 212.
=Dziesławice* (Syców) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 170. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 420-1.
=Dzietrzkowice* (Wieluń) - koło Łubnic (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ Archeologia: B.
Abramek: Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łuzyckiej w Dz., pow. Wieluń. WA
35: 1970 s. 531-9. Przyczynki: W. Patykiewicz: Archidiakonat wieluński. Częstochowskie
Wiadomości Diecezjalne 1958 nr 7 s. 282. – KZBPP T. 4 z. 3, s. 16 [młyn wodny zbożowy
„Bezula” na Prośnie].
=Dzietrzniki* (Wieluń) Kościół pw. św. Katarzyny, śs Piotra i Pawła: M. Pawlaczyk: Architektura
szesnastowiecznych kościołów drewnianych z terenu Wielkopolski. Rocznik Historii Sztuki
14: 1984 s. 138-9, il. – Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Zeszyt 4b:
Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku. Oprac. R. Brykowski, G. Ruszczyk. Wwa 1993, s. 218, il.
Dziewa* (Inowrocław)
=Dziewecznik* - niezidentyfikowany folwark koło Oporówka (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ
Dziewicza* Góra - wzniesienie 143 m. n.p.m. koło Czerwonaka Słowniki: Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1980, s. 107. – P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 36. Przewodniki: W. Łęcki,
F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 594-5.
Dziewicza* Struga (Oborniki)
Dziewczagórka* (Poznań)
Dziewczopole* (Koło)
Dziewczopólko* (Koło)
Dziewiąte* (Krotoszyn)
Dziewiątka* (Turek)
Dziewiczny* Ług (Żnin)
Dziewierzewo* [Dziewierzew] (Żnin) Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 28. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 212. – KZSzt T. 11 z. 21, s. 8, il. 124 [dzieje, kościół p.w. św. Jakuba,
kaplica]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 277.
Dziewin* Duży (Pleszew)
Dziewin* Mały (Konin)
Dziewoklucz* (Chodzież) Monografie: Siebenschlösschen - Dziewoklucz (b. Kolmar). [W:] Antlitz
u. Geschichte des Kreises Kolmar Posen. Kiel 1970, s. 289.
Dzięcielin* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 286, 303,
353, 590, 605.
=Dzięcielino* - niezidentyfikowane jezioro koło Gorzynia (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: Przyczynki: =M. Kornaszewski: Nazwy wód stojących oraz ich części w pow.
międzychodzkim. P. 1970, s. 90 [maszynopis w Bibliotece Głównej UAM].
Dzięcioł* (Kalisz) Zespół folwarczny (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 55.
Dzięcioł* (Kępno)
=Dzięciołowo* - obecnie osada nieznana, leżała między Dąbrówką (Poznań) a Gołuskami (Poznań)
Słowniki: SHGWPŚ
Dzięciołów* (Koło)
Dzięcioły* (Kalisz)
Dzięczyn* (Gostyń)
Dzięczyna* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ Zespół dworski i folwarczny z dobrami ziemskimi: +R.
Spychalska: Drewniane dworki w Wielkopolsce w XVIII w. P. 1955 [rękopis w Zakładzie
Historii UAM]. – KZBPP T. 1 z. 1, s. 27, il. 1 [browar dworski]. – KZSzt T. 5 z. 4, s. 9, il. 27.
– =Z. Białłowicz-Krygierowa: Dwór w Dz., dokumentacja historyczna opracowana na
zlecenie WRN - Wydziału Kultury WKZ w Poznaniu. P. 1964 [maszynopis]. – Majątki wlkp.
T. 1, s. 61. Przyczynki: DzZG, s. 57, 77, 79, 99, 154, 171, 200, 236, 250, 253, 268, 281, 325,
378, 390, 472, 574, 616, 634. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 387.
Dzięczynka* Mała (Gostyń)
Dziękczyn* [Dziekczyn, Dziegcin] (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 209 [znaleziska
archeologiczne].
=Dzigorzew* [Dźwigorzew] k. Sieradza Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 455, 637, 640.
Dzikie* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Dzikie* (Kalisz)
Dzikie* Nowe (Kalisz)
Dzikowo* [dawna nazwa Dykowo] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 158. Dzieje w poszczególnych
okresach: M. Falkenberg: Erinnerungen an Dyck. Deutsch Kroner und Schneidemühler
Heimatbrief 49. 3 (1999), 9, Abb. [okres międzywojenny]. Park dworski: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 130-1, il. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 396. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 402. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 537.
Dzików* (Wschowa, grom. Krzepielów)?
Dziubielewo* (Międzyrzecz)
=Dziubieleo* - niezidentyfikowane jezioro koło wsi Rokitno (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
Dziubin* (Koło)
Dziunin* (Wyrzysk)
Dziwie* (Włocławek)
Dziwie* - Parcele (Włocławek)
Dziwińskie* (Ostrzeszów)
Dźwierszno* Małe (Wyrzysk)
Dźwierszno* Wielkie [Dźwierszna] (Wyrzysk) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 310.
Dźwina* (Sulechów)
=Dźwinne* - ostrów i las na miejscu późniejszej miejscowości Dźwina (Sulechów) Słowniki:
SHGWPŚ
Dzwonowo* [dawniej Szonowo] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 203, 204, 561. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 588.
Dzwonowo* (Wągrowiec) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 36. Onomastyka:
Rymut: Nazwy miast Polski, s. 70. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 68.
Dzwonowo* Leśne (Wągrowiec)
Dźwierszno* Małe (Wyrzysk) Grodzisko stożkowate: Hensel: Studia. T. 1, s. 212-3. Skarb
wczesnosredniowieczny: Kiersnowscy - skarby, s. 40. – IPSW T. 2, pozycja 26. – Skarby Atlas, s. 22, mapa 1.
Dźwierszno* Wielkie [Wielkie Dżwierszno] (Wyrzysk) Monografie: W. Łęcki: Województwo
pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 371-2. – +J. Pakulski: Dź. - quondam oppidum
in districtu Naklensi. [W:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Toruń
1996. Rozwój historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 11 z. 20, s. 43. Kościół p.w. św.
Mikołaja, cmentarz, parafia: KZSzt T. 11 z. 20, s. 43-4, il. 37, 41, 61, 66, 80-1. – +A.
Mietz: Dźwierszneńskie cmentarze katolickie w latach 1772-1919. Toruń 1995. – A. Mietz:
Dzieje i zasób archiwum parafialnego w Dź. W. do 1945 roku. Streszcz. w jęz. niem. Studia
Gnesnensia 11: 1997 s. 413-42 [w aneksie: Spis akt archiwum kościoła paraf. w Dź. z lat
1729-1945]. – +A. Mietz, J. Pakulski, K. Rybacki: Parafia i kościół św. Mikołaja w Dź. W.
Dzieje - wiara - trwanie. Toruń 1999. Chałupa nr 17: KZSzt T. 11 z. 20, s. 45. Poczta: E.
Mietz-Suszyńska: z dziejów poczty w Dź. W. w czasach niewoli narodowej. Toruń 1995, 19
s., tabl. [w rocznicę 125-lecia poczty]. Etnografia: R. Kukier: Tradycyjne budownictwo
wiejskie na tle osadnictwa w zespole osadniczym Łobżenica - Dź. W. w Krajnie. RNn 9: 1978
z. 1 s. 26-38.
Dźwierzchno* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 213-4 [domniemane grodzisko
wklęsłe, domniemana osada wczesnohistoryczna].
Edmundowice* (Nowy Tomyśl)
Edmundowo* (Żnin)
Edmundowo* (Poznań)
Edmundów* (Koło)
Edwardowice* (Chodzież)
=Edwardowo* (m. Poznań) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 8, s. 11-7, il.
Edwardów* (Wieruszów)
Edwinowo* (Inowrocław)
=Egelup* [jezioro, obecnie bez nazwy] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła:
=Elberbus* - bór na południowym półwyspie Jeziora Drawsko (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
Źródła: LWK cz. 1, s. 183. – =Schmettausche Karte von Pommern um 1780, 1: 50 000. [W:]
Historischer Atlas von Pommern, 3. Sonderreihe, Köln, Graz 1963, ark. 31. – LWK 1628/32
cz. 1, s. 50, 60-1.
Eleonka* [Eleonorka - Folwark] (Wyrzysk)
Elęcin* (Gostyń) Przyczynki: KZBPP T. 1 z. 1, s. 27 [wiatrak].
Elizanki* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 41.
Elizewo* (Szubin)
Elżbiecin* (Bydgoszcz)
Elżbiecin* (Czarnków)
Elżbieciny* (Wolsztyn)
Elżbietków* (Krotoszyn)
Elżbietowo* (Jarocin)
Elżbietów* (Kalisz)
Emerytka* (Konin)
Emerytka* (Turek)
Emilewo* (Kolo)
Emilianowo* (Bydgoszcz)
Emilianowo* (Radziejów, grom. Mąkoszyn)?
Emilianowo* (Szamotuły)
Emilianów* (Sieradz, grom. Gruszczyce)?
Emilianów* (Kalisz)
Emilianów* (Kępno)?
Emilianów* (Ostrzeszów)
Emilianów* (Turek)
Emilianów* - Kiwer (Kalisz)
Ernestynowo* (Nowy Tomyśl)
=Eskina* - nieistniejąca osada pod Ołobokiem (Ostrów). Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 215.
Esterpole* (Śrem) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 47. Przyczynki: K. Kasprzak, B.
Raszka: Rogaliński Park Krajobrazowy. P. 2005, s. 54.
Ewinów* (Turek)
Fabianowo* (Koło)
=Fabianowo* [dawna nazwa Pabianowo] (m. Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 66, 98.
Opracowania: L. Gomolec: 150 lat szkoły podstawowej w F. (1815-1965). KMP 1967 nr 1 s.
73-81. Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka rolnicze Poznania i okolicy 18661939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992, s. 160-1, il.
Fabianów* (Koło)
Fabianów* (Ostrów)
Fabianów* (Pleszew) Źródła: Inwentarze XVI i poł. XVIII w., s. 317-8, 452-5, 620-1. – Inwentarze
1750-75, s. 3-4, 40-6. – Inwentarze 1776-76, s. 164, 201-4. Monografie: P. Anders, A.
Gulczyński, J. Jackowski: Powiat pleszewski. P. 1999, s. 63. Zespół pałacowy i folwarczny
z dobrami ziemskimi: Rusiński: Struktura, s. 96-7. – =K. Będkowski, J. Koc, Z. Kowalski, J.
Mozgawa, H. Olenderek, E. Piekarski, J. Rokosza: Ewidencja zabytkowego parku w F. 1986
[maszynopis]. – Majątki wlkp. T. 2, s. 55-8. – Dwory i pałace wiejskie, s. 93, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 265.
Fabryka* (Ostrów)
Fajum* (Kalisz)
=Falęcino* - nieistniejąca osada pod Kwieciszewem (Mogilno). Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s.
216.
=Falkenhagen* - osada nieistniejąca, leżała ok. 2 km na pólnoc od jeziora Prosino (Szczecinek)
Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LWK cz. 1, s. 187. Przyczynki: A. Wielopolski: Polskopomorskie spory graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 103.
Falmierowo* (Wyrzysk) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 20, s. 4, il. 123 [figura św. Jana Nepomucena].
Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 93-4, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 612.
Fałkowo* (Gniezno) Monografie: M. Chojnacka, B. Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P. 2003, s.
52. Archeologia: A. Wrzesińska: Materiał szkieletowy z badań ratowniczych w F.
i Lednogórze
gmina
Łubowo.
Studia
Lednickie
4:
1996
s.
483-90.
Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 94, il. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 72.
Fanianowo* (Wyrzysk)
Fanisławiczki* (Wągrowiec)
Faustianka* (Kępno)
Faustianka* (Wolsztyn)
Faustynów* (Koło)
Felcin* (Wieruszów)
Felicjanów* (Poddębice, grom. Biernacice)?
Felicjanów* (Koło, grom. Osiek Mały)
Felicjanów* (Koło, grom. Olszówka)
Felicjanów* (Turek)
Felicyn* (Koło)
Feliksowo* (Śrem) Zespół dworsko-folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 48, il. Krzyz przydrożny
i kapliczka: Zachowanie lokalnego dziedzictwa. Świątki przydrożne i kościoły w gminie K.
W. Zeszyt 1. Śrem 2007, s. 31-2, il.
Feliksów* (Kalisz) Zespół folwarczny (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 55.
Feliksów* (Kępno)
Feliksów* (Turek)
Felinka* (Kalisz)
Ferdynandowo* (Wyrzysk) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 94, il.
Fidela* (Ostrów)
Fidele* (Ostrzeszów)
Fijałkowo* (Poznań)
Fijałów* (Krotoszyn)
=Filipowicze* - nieistniejąca osada pod Grzybowem (Września). Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s.
68.
Filipowo* (Sępólno Kraj.)
Filipowo* (Wschowa, grom. Brenno)
Filipowo* (Wschowa, grom. Wijewo)
Filutów* (Kalisz)
=Flinta* [dawna nazwa Oskobłok] [rzeka, prawy dopływ Wełny] Słowniki: SHGWPŚ – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 159.
Florek* (Ostrów)
Florentowo* (Szubin)
Florentyna* (Kalisz)
Florentynowo* (Gniezno)
Florentynowo* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 126.
Florentynów* (Kalisz)
Florentynówka* (Radziejów, grom. Ośno Górne)?
Florianowo* (Radziejow, grom. Wierzbinek)?
Florowo* (Wyrzysk)
Florynki* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): DzZG, s. 203, 236. – Majątki wlkp. T. 1, s. 62. –
Architektura niedostrzegana, s. 28, il. 50.
Fluder* (Ostrzeszów)
Folsztyn* (Trzcianka) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 159-60. Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 1, s. 216-7 [znaleziska archeologiczne; pod hasłem F. powiat Piła]. – KZSzt T. 5 z.
18, s. 4 [zabytki: kościół p.w. śś. Piotra i Pawła, chałupy]. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 529. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 138, il.
Folusz* (Mogilno)
Folusz* (Szubin)
Folusz* (Żnin)
Folusz* (Koło)
Folusz* (Ostrzeszów)
Folusz* (Rawicz)
Folusz* (Turek, grom. Słodków) Folwark: M. Górzyński: Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego.
T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 145-51, il.
Folusz* (Turek, grom. Wyszyna)
=Folusz* - nieistniejący młyn położony koło dawnej wsi Główna, obecnie w granicach Poznania.
Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Źródła kartograficzne do dziejów Poznania. Katalog wystawy.
Muzeum Historii m. Poznania. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, wrzesień 1978.
1785, nr 12. Przyczynki: M. J. Mika: Opisy i lustracje Poznania z XVI-XVIII w. P. 1960, s.
32.
=Folusz* - młyn niezidentyfikowany w okolicy Trzciela (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
Foluszczyki* (Wieruszów)
Folwark* (Gniezno)
Folwark* - Gopło (Inowrocław)
Fordon* (Bydgoszcz) Słowniki: MPT Źródła: Monografie: +550 Jahre F. an der Weichsel...
Bromberg 8: 1974 nr 45. – Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997,
273 s, il. R: D. Karczewski, Przegląd Bydgoski 8: 1997 s. 101-5. Dzieje F. w różnych
okresach: Wielki dzień F. Ziemia Pomorska 25.02.1945 [dot. wyzwolenia F. spod okupacji
hitlerowskiej]. – =+A. Chęsy: F. w okresie miedzywojennym (1920-1939). Społeczeństwo Gospodarka - Kultura. Toruń 1994 [maszynopis pracy magisterskiej w czytelni archiwum
UMK]. +J. Maciejewski, Z. Zyglewski: Lokacja kujawskiego Wyszogrodu a początki F.
Przegląd Bydgoski 7: 1996. – Z. Biegański: F. w okresie międzywojennym. [W:] Dzieje F.
i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 79-125. – A. Ciżmowska: F.
dzielnicą Bydgoszczy. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997,
s. 185-205. – H. Malinowska, A. Perlińska: F. w latach powojennych (1945-1972). [W:]
Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 147-84. – A. Perlińska:
F. w latach 1939-1945. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B.
1997, s. 126-46. – S. Turowski, Z. Biegański: F. w latach 1772-1920. [W:] Dzieje F. i okolic.
Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 49-78. – J. Woźny: F. w świetle źródeł
archeologicznych. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s.
9-18. – Z. Zyglewski: F. przedrozbiorowy. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z.
Biegańskiego. B. 1997, s. 19-48. Rozwój historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 11 z. 3, s.
32-3. Prawo: Z. Jarkiewicz: Polski ksiądz z F. przed pruskim sądem w Bydgoszczy w 1908 r.
Kronika Bydgoska 17: 1995 s. 225-35. Architektura i budownictwo: J. Kędzierski: Stary F.
Spotkania z Zabytkami 1997 nr 1 s. 29-32. Heraldyka i sfragistyka: +M. Harsig: Studia nad
legendą pieczęci miejskiej. Wr. 1953. – M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s.
167. – +Die Wappen der Landkreisstädte. F. Krone (Brahe) und Schulitz. Von Dr. G.
Meinhardt. Bromberg 1971 nr 37. – T. Straszyńska: Sztandar z fordońskim herbem. Kal.
Bydg. 1993 s. 65-7. – H. Wilk: Pieczęcie i herb miasta F. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior.
pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 207-9. Archeologia: J. Łoś, J. Łoś: Badania
archeologiczne w dolinie fordońskiej. Mater. Dziej. Kult. Bydg. 4: 1999 s. 106-13.
Numizmatyka: W. Siwiak: o powstawaniu „skarbów” w F. nad Wisłą w XVII wieku.
Biuletyn Numizmatyczny 2005 nr 3 s. 189-94. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s.
71-2. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 70. Kościół p.w. św. Mikołaja: +E. Celińska:
Jan Letyński - złotnik toruński z połowy XVIII wieku. Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu.
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 3: 1968. – T. Dobrowolski: Malarstwo polskie 17641964. Wwa 1968, s. 429-30, il. – =H. Wilk: Zarys rozwoju kościoła i parafii fordońskiej.
Fordon 1968 [maszynopis]. – KZSzt T. 11 z. 3, s. 33-4, il. 190. – Malarstwo polskie. Między
wojnami 1918-1939. Oprac. J. Pollakówna, W. M. Rudzińska. Wwa 1982, s. 360-1. – K.
Bartowski: Zabytki F. - kościół parafialny p.w. św. Mikołaja. Materiały do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Z. 1: 1996 s. 52-6. – +Tobie Panie zaufałem. Historia
i teraźniejszość kościoła i parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Bydgoszczy-F. Pod red. R.
Bulińskiego. B. 1996. – +K. M. Żydowicz: Świątynie F. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior.
pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 231-41. – Z. Zyglewski: Materiały do dziejów Bractwa
Św. Anny przy kościele Św. Mikołaja w F. Kronika Bydgoska Tom spec. (1999) s. 173-203.
Parafia: T. Nowicki: Kościół, duchowieństwo i parafianie fordońscy według wizytacji
kanonicznej z 25 października 1781 r. Kronika Bydgoska 19: 1998 s. 286-98. Dekanat: S. K.
Olczak: Szkolnictwo parafialne w dekanatach Świecie i F. w 1780 roku. [W:] Na przełomie
stuleci. Naród - Kościół - państwo w XIX i XX wieku. Ksiega jubileuszowa dedykowana
profesorowi Ryszardowi Benderowi. Pod red. M. Piotrowskiego. Lublin 1997, s. 639-47. – K.
Kącka: Dekanat fordoński w latach 1939-1956. Toruń 2002, 122 s., il. – K. Kącka: Życie
religijne w dekanacie fordońskim w latach 1939-1956. Studia Pelplińskie 2002 nr 32 s. 14374. Gmina ewangelicka: O. Rutzen: Aus einer Kirchengemeinde. Erinnerungen des letzten
Fordoner Pfarres. Bromberg 4: 1971 nr 35 s. 2-3. – +O. Rutzen: Aus einer Kirchengemeinde.
[W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt und Landkreis.
Wilhelmshaven 1973. – +R. Schalhorn: Geschichte des Kirchspiels F. Bromberg 1979 nr 60. –
K. M. Żydowicz: Świątynie F. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego.
B. 1997, s. 239. Synagoga: +O. Rutzen: Die Synagoge Gemeinde in F. [W:] Aus Brombergs
Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt und Landkreis. Wilhelmshaven 1973. – KZSzt
T. 11 z. 3, s. 34, il. 49. – E. Czajkowski: Synagoga w Bydgoszczy. Kal. Bydg. 17: 1984 s. 89.
– =E. Sekuła-Tauer: F. synagoga. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. B. 1990
[maszynopis]. – E. Sekuła-Tauer: Zabytki F. - synagoga. Materiały do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 1996 z. 1 s. 57-61. – K. M. Żydowicz: Świątynie F. [W:] Dzieje
F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 239-41. Gmina żydowska: W.
Dreas: Powiat bydgoski oskarża. B. 1946, s. 44. – Z. Guldon: Zaludnienie miast kujawskich
w XVI i 1 połowie XVII w. =Prace Komisji Historycznej Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego 1: 1963 s. 65-72. – W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974, s. 90. – +E.
Alabrudzińska: Żydowska Gmina Wyznaniowa w B. (1920-1939). [W:] Emancypacja Asymilacja - Antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. Z.
H. Nowaka. Toruń 1992, s. 136-8. – Z. Guldon: Żydzi w miastach kujawskich w XVI-XVIII
wieku. Ziemia Kujawska 9: 1993 s. 102-5. Zabudowa rynku: KZSzt T. 11 z. 3, s. 34.
Zabytki: J. Kędzierski: Stary F. Spotkania z Zabytkami 1997 nr 1 s. 29-32. Pomniki,
cmentarze i miejsca pamięci narodowej: +F. „Dolina Śmierci”. B. 1969. – T. Jaszowski, E.
Pyszczyński: Fordońska Dolina Śmierci. B. 1975, 25 s. – W. Mąka: Sosny szumią w jidisz.
Gazeta Pomorska 1993 nr 66 s. 4-5 [cmentarz żydowski]. – P. B. Gąsiorowski, Z. Zyglewski:
Cmentarze fordońskie. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B.
1997, s. 210-20. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: +Uroczystość Poświęcenia
i Przekazania Sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II B.-Fordon w dniu 5
czerwca 1992. B. 1992. – A. Bogucki: Dr Stefan Buxakowski założyciel Sokoła w F.,
męczennik łagrów sowieckich (1893-1945). Kalendarz Bydgoski 1993 s. 190-2. – Księga
Pamiątkowa ku uczczeniu 70-tej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w F. 1923-1993. B. - Fordon 1993. – A. Bogucki: Sztandar fordońskiego „Sokoła”. Kal. Bydg.
1994 s. 178-81. – A. Bogucki: „Sokół” fordoński 1923-1994. [W:] Dzieje F. i okolic. Praca
zbior. pod red. Z. Biegańskiego. B. 1997, s. 221-30. – +A. Bogucki: Sokoli na Pomorzu
Nadwiślańskim w latach 1939-1988. B. 1996. – +A. Bogucki: Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” na Pomorzu 1893-1939. B. - Fordon 1997. – +H. Rogowska: Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” II B.-Fordon 1923-2003. B. 2003. Kultura i sztuka: +B. JaniszewskaMincer: Kultura w F. w latach 1920-1939 (życie teatralne i muzyczne). Kal. Bydg. 1987 s. 88
i następne. – +J. Hołub: Klub Sympatyków Książki w Nowym F. Kal. Bydg. 1994.
Szkolnictwo i oświata: P. Rudolf: Die Volksschulen in Schulitz und F. 1920-1939. [W:] Aus
Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt und Landkreis. Zsgest. von G.
Meinhardt. Wilhelmshaven 1973, s. 341-2. – T. Straszyńska: Sztandar z fordońskim herbem.
Kalendarz Bydgoski 1993 s. 65-7 [dot. Szkoły Podstawowej nr 29]. – A. Bogucki: Szkoła
Podstawowa 29 w Bydgoszczy w latach 1945-1995. B. 1995. – A. Bogucki, H. Maliszewska,
D. Tykwińska: Szkoła Podstawowa 29 w Bydgoszczy. 1945-2005. B. 2005, 94 s., il., bibliogr.
– Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. 1999-2004. Pod red. A.
Boguckiego. B. 2005, 92 s. Biblioteki: B. Grzędzicka: Fordońskie filie dla dorosłych WiMBP
w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 35-42. Sport i turystyka:
+„Szybownik”. Jednodniówka wydana z okazji 25-lecia Szkoły Szybowcowej w F. B.-Fordon
1958. – Złote gody fordońskiego KS „Wisła”. Ilustrowany Kurier Pomorski 1975 nr 225. –
Szybowisko w F. [W:] B. Wydanie specjalne „Bydgoskiego Przeglądu Turystycznego”
z okazji 650-lecia miasta Bydgoszczy, 19 kwietnia 1996 roku. Historia społecznogospodarcza: J. Hahn: F. Zollstation im friderizianischen wirtschaftssystem. Die Geschichte
der Provinz-Girektion der Regierung für den Netzedistrikt. 1772-1787. Bromberg 1994 nr 105
s. 4. Ludność: A. Lewandowski: Deportacje ludności miasta F. do ZSRR w 1945 r. [skrót ].
Kronika Bydgoska 15: 1993 s. 153-74. Osadnictwo niemieckie: H. Wiebe: Das
Siedlungswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen F. und Weissenberg bis
zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. [B. m. 1942, 200 k. [Dysertacja dokt. z 1942 r., masz.
powielany]. Transport i komunikacja: E. Okoń: z historii mostu kolejowo-drogowego przez
Wisłę w F. Na marginesie 100 rocznicy powstania. Kronika Bydgoska 14: 1992 s. 55-79. – E.
Okoń: z historii mostu kolejowo-drogowego przez Wisłę w F. Kronika Bydgoska 14: 1993 s.
55-65. Więzienie: L. Kopel: Wspomnienia z fordońskiego więzienia dla kobiet. [W:]
z niedawnej przeszłości. Wspomnienia KPP-owców. Red. B. Szerer. Wr.: Ossolineum, 1959,
354 s. – A. Perlińska: z dziejów więzienia fordońskiego w latach 1939-1945. Prace BTN Seria
C. Nr 22: Prace Komisji Historycznej. 14: 1980 s. 151-216, sum. – T. Kostewicz: Więzienie
w F. na tle struktur więziennictwa lat 1944-56. Studia Iuridica 27: 1995 s. 135-75. – A.
Jaskłowska: Więzienie karne dla kobiet w F. (1920-1939). Kronika Bydgoska 20: 1998 s. 91116. Nowe dzielnice mieszkaniowe: +F. - Brdyujscie nowoczesna dzielnicą dla 70 tysięcy
mieszkańców. Gazeta Pomorska 1972 nr 73. – +W. Lesiewski: Jak zbudowano drugą Polskę?
Gazeta Pomorska 1972 nr 87. – +W. Gordon: F. - najmłodsza dzielnica miasta [Bydgoszczy].
Kal. Bydg. 1975. – +W. Lesiewski: Zwrot ku Wiśle. Gazeta Pomorska 1976 nr 162. – +J.
Derenda: Zanim ruszy budowa wielkiego F. Dziennik Wieczorny 1978 nr 197. – +S. B. F. nową 160 tysięczną dzielnicą Bydgoszczy. Gazeta Pomorska 1981 nr 74. – +J. Derenda: F.
pięć minut przed dwunastą. Dziennik Wieczorny 1982 nr 193. – +J. Derenda: w F. cudu nie
bedzie. Kal. Bydg. 1983. – +W. Rudnicka-Gordon: Sypialnia dla 160 tysięcy osób? Gazeta
Pomorska 1983 nr 82. – +M. K. Jankowiak: Nowy F. już z nowych „klocków”. Dziennik
Wieczorny 1989 nr 82. =Opracowania: H. Wiebe: Die Siedlungswerk niederländischer
Mennoniten im Weichseltal zwischen F. und Weissenberg bis zum Ausgang des 18
Jahrhunderts. Marburg/Lahn 1952. R: J. Wiśniewski, Rocznik Gdański 15/6: 1956/7 s. 588-90;
K. Ciesielska, ZH 23: 1957 z. 1/3 s. 229-36. – =E. Maksymowicz-Piotrowska: Zmiany
przestrzenno-funkcjonalne F. pod wpływem oddziaływania Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Z. 24.
Geografia. 7: 1970 s. 79-94, mapy, bibliogr. – J. Maciejewski, Z. Zyglewski: Lokacja
kujawskiego Wyszogrodu a początki F. Przegląd Bydgoski 7: 1996 s. 89-103. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 1, s. 217-9.
Fordonek* (Bydgoszcz)
Forestowo* (Szamotuły)
Franciszkowo* (Bydgoszcz)
Franciszkowo* (Złotów)
Franciszkowo* (Jarocin)
Franciszkowo* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 203.
Franciszków* (Jarocin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 219-20 [ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego - grodzisko wklęsłe, osady ].
Francuskie* Góry - pasmo wzgórz wydmowych 7 km na północ od Sierakowa (Międzychód)
Przewodniki: W. Łęcki: Pojezierze międzychodzko-sierakowskie. Przewodnik. Wydanie 5.
P. 1995, s. 157.
Franki* (Konin)
Franklinów* (Ostrów) Ikonografia: W. Banach: Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do 1939
roku). Ostrów Wlkp. 1999, s. 46-7, il. Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 16, s. 3 [kapliczka
przydrożna].
Frankowizna* (Kalisz)
Frankowo* (Konin)
Frankowo* (Leszno) Monografie: S. Jędraś: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno 1994, s. 381-4, l.
Folwark: Majątki wlkp. T. 4, s. 35.
Franków* (Krotoszyn)
Franków* - Wójtówka (Kępnoi
=Franowo* (m. Poznań) Zespół folwarczny (nieistniejący): Majątki wlkp. T. 8, s. 18.
Franów* (Jarocin)
Franulew* (Turek)
Franulka* (Września) Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 1, s. 220. –
Ziemia wrzesińska, s. 39, 40.
Frasunek* (Gostyń) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 220-1 [znaleziska archeologiczne - ułamki
naczyń glinianych z ok. VI-XI w.]. – DzZG, s. 19-22, 26, 36, 45, 46, 236. – Majątki wlkp. T.
1, s. 63 [folwark - zespół folwarczny].
Frąsin* (Konin)
=Freienhagen* - nieistniejąca wieś, leżała zapewne ok. 4 km na północ od jeziora Prosino
(Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: A. Wielopolski: Polsko-pomorskie spory
graniczne w latach 1536-55. PZach. 10: 1954 z. 5/6 s. 72, 103.
Frużów* (Ostrzeszów)?
=Frybek* - niezidentyfikowany młyn kolo jeziora Businowskiego [=Busino] (Wałcz) Słowniki:
SHGWPŚ
=Frydland* patrz Mirosławiec (Wałcz)
Frydrychowo* (Szubin)
Frydrykowo* (Sępólno Kraj.)
=Fulbek* patrz Świerczyniec [Zgniły Zdrój] [rzeka] (Wałcz)
=Fulbek* - młyn na rzece Świerczyniec, zapewne w miejscu obecnej osady Iłowiec (Wałcz) Słowniki:
SHGWPŚ
Gablin* (Środa) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 9 [znaleziska archeologiczne].
Gablin* Nowy (Środa)
Gabrielin* (Bydgoszcz)
Gabrielin* (Złotów)
=Gackowo* - osada nieistniejąca koło Kluczewa (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ
Gać* (Mogilno) Opracowania: W. Fołta: Historia Koła Młodzieży Wiejskiej w G. (1916-1966). Cz.
1: 1916-1929. Pokolenia R. 5: 1967 nr 2 s. 7-18; Cz. 2: 1928-1966. Pokolenia R. 5: 1967 nr 3
s. 27-46. Przyczynki: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 74.
Gać* [Gać Kaliska, dawniej Gać Pawęzowa] (Kalisz) Kościół p.w. św. Małgorzaty: KZSzt T. 5 z. 6,
s. 6. – P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 170. Zespół
dworski (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 22-6.
Gać* (Konin)
Gać* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 34, 35, 93. Monografie: P. Anders: Puszcza
Zielonka. P. 1997, s. 50-1. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 10.
Gać* (Rawicz) – S. Jędraś: Gmina Pakosław. Zielona kraina nad Orlą. Leszno 2006, s. 314.
=Gać* [jezioro] patrz Duże [jezioro] (Międzychód lub Szamotuły)
Gać* - Białas (Kalisz)
Gać* Powęzowa (Kalisz) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 333, 334, 592.
Gać* Warcka (Sieradz)?
=Gać* Mała (Gać Zaremby) k. Sieradza Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 456, 631.
Gadka* (Szubin)
=Gadowo* k. Kazimierza Biskupiego Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 293.
Gadowskie* Holendry (Turek)
Gadowskie* Holendry Stare (Turek)
Gadów* (Kalisz) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 10 [pod hasłem G. powiat Turek].
Gadówek* (Kalisz)
Gaj* (Mogilno) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Radziejów, grom. Wierzbinek)? Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr
40.
Gaj* (Sępólno Kraj.) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Wyrzysk) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Złotów) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Gniezno) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 91. Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr
40.
Gaj* (Koło, grom. Chełmno) Grobowiec z grupy tzw. grobowców kujawskich: W. Chmielewski:
Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań. Łódź 1952. – =Z. Kapica:
Ludzkie szczątki kostne z grobowca kultury pucharów lejkowatych (nr 1) w G., pow. Koło. (Z
badań W. Chmielewskiego w latach 1950-1951). PMMAEŁ Seria Archeologiczna 18: 1971 s.
113-5. – H. Młynarczyk: Materiały krzemienne z grobowców kujawskich w Sarnowie, G.,
Leśniczówce i Wietrzychowicach. Światowit 35: 1982 s. 55-93, tabl., sum. – =W. Krassowski:
Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 1. Wwa 1989, s. 17, il 25. – H.
Młodecka: Analiza technologiczna wybranych fragmentów ceramiki kultury pucharów
lejkowatych ze stanowiska 1 w Gaju. Streszcz. w jęz. ang. Prace i Materiały Muzeum
Archeologicznego w Łodzi, Seria Numizmatyka 11: 1996 s. 185-203. Onomastyka: W. Lubaś:
Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Koło, grom. Mąkolno) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Konin) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* (Międzyrzecz) Onomastyka: W. Lubaś: Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
=Gaj* patrz Gaj pod Błociszewem (Śrem)
=Gaj* patrz Gaj Mały (Szamotuły)
=Gaj* patrz Gaj Wielki (Szamotuły)
=Gaj* - dawna wieś, obecnie w zachodniej części Poznania. Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: M. J.
Mika: Opisy i lustracje Poznania z XVI-XVIII w. P. 1960, s. 325. Onomastyka: W. Lubaś:
Skąd te nazwy? G. Wieści 1967 nr 40.
Gaj* - Brody - Zagaj (Koło)
Gaj* Mały [dawna nazwa Gaj] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 222. Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s.
46-7. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 10. – Nowacki T. 2, s. 372. – Górczak: Rozwój
majątków, s. 235, 261, 359, 390, 396, 428, 573, 611. Pałac: KZSzt T. 5 z. 23, s. 5. –
Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 66-7, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 95-6, il.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 527.
Gaj* pod Błociszewem [Gaj] (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 25, s. 14 [krzyż
przydrożny]. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 49-51, il.
Gaj* pod Dolskiem (Gostyń)
Gaj* Stolarski (Koło)
Gaj* Wielki [dawna nazwa Gaj] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 167. Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s.
47-8. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 10-2 [osada z IX-XIII w. i cmentarzysko
o nieokreślonej chronologii]. – KZSzt T. 5 z. 23, s. 5-6 [zabytki: dworek, dawna poczta]. –
Górczak: Rozwój majątków, s. 303, 353, 600, 605, 608. Dworek: Dwory i pałace wiejskie, s.
96, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 475.
Gajek* (Złotów)
=Gajek* - nieistniejący młyn, na strudze kolo Mszczyczyna (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ
Gajewice* (Strzelce Kraj., grom. Niegosław)?
Gajewo* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Monografie: Z. Dłużak: Dolsk. P. 1997, s. 49. Zespół
folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 52, il. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie
drzewa, s. 248-9, il.
Gajewo* (Trzcianka) Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 18, s. 4 [zabytkowy dom].
=Gajewy* Młyn - nieistniejący młyn między Rusocinem (Śrem) a Nowcem (Śrem). Słowniki:
SHGWPŚ Źródła: LBP s. 107.
Gajki* (Gniezno)
Gajówka* (Szubin)
Gajówka* (Turek, grom. Przykona)
Gajówka* (Turek, grom. Ustków)
Gajówka* (Wolsztyn)
Gajtowo* (Bydgoszcz)
Galanty* (Ostrzeszów)
Galczyce* (Radziejów, grom. Tomisławice)?
Galczyce* BCD (Radziejów)?
Galczyce* Małe (Radziejów)?
Galczyce* Wielkie (Radziejów)?
Galczyczki* (Radziejów)?
Galew* [Galewo] (Pleszew) Zespół Folklorystyczny „Galewinaie”: Zespoły folklorystyczne 2005, s.
64. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 12 [pod hasłem G. powiat Krotoszyn]. – Górczak:
Rozwój majątków, s. 267, 383, 384, 395, 396, 424, 576, 624, 628.
Galew* (Turek) Monografie: P. Maluśkiewicz: Województwo konińskie. Szkic monograficzny.
Wwa-P. 1983, s. 150-1. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 12. – KZSzt T. 5 z. 26, s. 5
[kościół p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego].
Galewice* a (Wieruszów) Słowniki: SHGZWŚ – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 85. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 171. Przyczynki: KZBPP T. 4 z. 3, s. 35-6, il. 46 [wiatrak].
Galewice* a [I-IV] (Wieruszów)
Galewice* B (Wieruszów)
Galiszewo* (Konin)
Gałązki* (Krotoszyn) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 96, il.
Gałązki* Małe (Ostrów) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 42-3, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 96-7, il.
Gałązki* Wielkie (Ostrów) Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 44-6, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 97, il.
Gałczyn* (Mogilno)
=Gałczyn* k. Santoka – E. Rymar: G. [W:] Dzieje Santoka - gród, wieś i okoliczne miejscowości.
Red. R. Piotrowski. Santok 2007, s. 138.
Gałczynek* (Mogilno) Przyczynki: KZSzt T. 11 z. 10, s. 5 [zabytkowa chałupa].
Gałęzewice* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 360.
Gałęzówko* (Żnin)
Gałęzewo* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 13.
Gałęzewo* (Września) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 12. – Ziemia wrzesińska, s. 50, 51, 67, 702, 89, 96, 104, 122, 175, 176, 182.
=Gałęzewo* - Kolonia (Września) w spisie miejscowości brak. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s.
133.
=Gałęzice* - nieistniejąca osada koło Gałęzewa (Września). Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 89.
Gałki* (Sieradz, grom. Brąszewice)?
Gałki* (Ostrzeszów)
Gałki* Leśne (Sieradz, grom. Brąszewice)?
Gałowo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s.
45-6. Monografie: P. Mordal: Ziemia Szamotulska. P. 1993, s. 48-9. Archeologia: Hensel:
Studia. T. 2, s. 13 [ślady osady - ceramika z XII-XIII w.]. – W. Gałka: z badań nad rozwojem
ośrodka miejskiego w Szamotułach do końca XV w. SiMDW 15: 1983 z. 2 s. 7-8, 11, 27 [gród
średniowieczny]. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 97-8, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 261, 358, 359, 362, 396, 573, 611. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 495.
Ganina* (Gniezno)
Garaszewo* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 44, 226.
Garbacze* (Ostrzeszów)
Garbarnia* (Szubin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 13 [znaleziska archeologiczne].
Garbatka* (Oborniki) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 218, 274.
Garbowo* (Drawsko Pom., grom. Wierzchowo)?
Garbów* (Kalisz) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 440, 457, 472, 632, 637.
Garby* [Garby Wielkie] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 53-4.
Garby* (Środa) Park dworski: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 80, il.
Garganowo* [dawniej Darganowo] (Oborniki) Przyczynki: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s.
69.
Garki* (Ostrów) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 16 [budowle palowe wczesnohistoryczne].
Garncarski* Bród (Czarnków)
Garncarsko* (Chodzież)
Garncary* (Oborniki)
Garzew* (Kalisz)
Garzyn* [Garzyń] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 2, s. 17. – Z. Perzanowski: Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Wr. 1978,
s. 67, 115. – DzZG, s. 45, 77. – Górczak: Rozwój majątków, s. 258, 259, 572, 585.
Numizmatyka: Znaleziska monet, s. 112. Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny:
Majątki wlkp. T. 4, s. 35-8, il. – Dwory i pałace wiejskie, s. 98, il. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 385.
=Gaszyn* (Wieluń) Kościół pw. Imienia Maryi: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej
w Polsce. Zeszyt 4b: Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku. Oprac. R. Brykowski, G.
Ruszczyk. Wwa 1993, s. 29-36, il.
=Gawerth* patrz Gaworkowo (Świdwin)
Gawłowice* (Turek)
=Gaworek* - nieistniejący folwark w ekonomii krobskiej (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 184.
Gaworkowo* (Świdwin) Słowniki: SHGWPŚ
Gawrony* (Konin)
Gawrony* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 121. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 17.
Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 7, s. 53, il.
Gawroszczyzna* (Koło)
Gąbin* (Szubin)
Gącz* (Żnin) Opracowania: J. Lisakowski: Pieśni z G. pow. Żnin. LL 8: 1964 nr 3 s. 21-9, nuty.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 17.
Gądecz* (Bydgoszcz) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 46-7, il.
Gądek* (Wałcz)
Gądki* (Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: lBP s. 43. Monografie: M. Hłyń, I. Potocka: Dzieje
i stan współczesnej wsi gminy kórnickiej. [W:] z dziejów Kórnika i B. Studia i materiały.
Tom 1. Red. J. Fogel. P. 2007, s. 314-5. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 17-8 [znaleziska
archeologiczne]. – Nowacki T. 2, s. 136. – Górczak: Rozwój majątków, s. 240, 488, 584.
Historia literatury: Metryka pier-doły z G. Informator Regionalisty [Wielkopolskie
Towarzystwo Kulturalne] 1983 z. 1 s. 40-2. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 238.
Gądki* Małe (Ostrzeszów)
Gąsawa* (Żnin) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 86-7. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Pałuki. P. 1997, s. 28-9. Rozwój
historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 11 z. 21, s. 8-9. – M. Brust: Procesy urbanizacyjne
w dobrach kanoników regularnych w Trzemesznie do końca XIV w. [W:] Docendo discimus.
Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. Pod red. K. Kaczmarka [i in.]. P. 2000, s. 203-7. Heraldyka: M.
Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 168. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 73. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 72. Kościół p.w. św. Mikołaja
i otoczenie [dzwonnica, plebania, cmentarz kościelny]: Dubowski, s. 22-3. – KZSzt T. 11 z.
21, s. 9-11, il. 16, 19, 33-4, 44, 57-9, 63, 73, 81, 97, 104, 106, 119, 145. – Miejsca pamięci
PW, s. 42 [groby powstańców]. – A. Jankowski: Architektura i dekoracja ścienna kościoła
w G. Spotkania z Zabytkami 2004 nr 8 s. 4-8, il. – A. Jankowski: Kanonicy regularni
z Trzemeszna a treści ideowe nowo odkrytej malarskiej dekoracji ściennej drewnianego
kościoła w G. [W:] Demokracja i samorządność na K. i Pomorzu w dobie nowożytnej. Pod
red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego. B. 2004, s. 183-217. – A. Jankowski: Drewniany
kościół w G. Uwagi o podwójnej konstrukcji ścian w architekturze sakralnej. [W:] Zabytkowe
budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń. Pod red. E.
Okonia. Toruń 2005, s. 155-93, il. – A. Zielski: Datowanie dendrochronologiczne drewna
konstrukcyjnego z kościoła p.w. św. Mikołaja w G. [W:] Zabytkowe budowle drewniane
i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń. Pod red. E. Okonia. Toruń 2005,
s. 145-53. – Zabytkowe dzwony, s. 197-8. Archeologia: Hensel: Studia. T. 2, s. 18-20 [ślady
osadnictwa wczesnohistorycznego]. – J. Głosik: Grób zbiorowy ciałopalny z wczesnego
okresu lateńskiego w G., pow. Żnin. WA 37: 1972 z. 4 s. 515-7. – J. Głosik: Ślady osadnictwa
kultury iwieńskiej w G., pow. Żnin. WA 37: 1972 z. 2 s. 228. – A. Grossman: Ceramika
grobowa i świat wierzeń na przykładzie cmentarzyska w G., stan 2, woj. bydgoskie. [W:]
Kultura symboliczna kręgu kół popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
w Europie Środkowej. Wwa-Wr. 2000, s. 209-26. – J. Kozłowski: Kim była kobietan
z zespołu grobowego na stanowisku 6 w G., woj. kujawsko-pomorskie. [W:] Czarownice.
Funeralia Lednickie 2. Red. J. Wrzesiński. Wr.-Sobótka 2000, s. 77-85. Zjazd w G. w 1227
r.: W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 2. Wwa 1990, s.
6-7. – G. Labuda: Śmierć Leszka Białego (1227) [fragm.]. Streszcz. w jęz. niem. RH 61: 1995
s. 7-36. – T. Jurek: G. - w obronie zdrajcy. RH 62: 1996 s. 151-67. – Księga rozmaitości
wielkopolskich, s. 245-6. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik.
Wwa 1989, s. 157.
Gąsawka* (Żnin)
Gąsawka* - rzeka, lewy dopływ Noteci. Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Gąsawka* Szlachecka (Żnin)
Gąsawskie* Huby (Żnin)
Gąsawy* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 221. Monografie: P. Mordal: Ziemia
Szamotulska. P. 1993, s. 49. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 98, il. Przyczynki: Górczak:
Rozwój majątków, s. 270, 363, 366, 374, 375, 390, 578, 611, 615.
Gąsin* (Turek)
Gąsiorowo* (Jarocin)
Gąsiorowo* (Koło) Skarb srebrny ukryty po 1084 r.: Hensel: Studia. T. 2, s. 21. – Slaski Tabaczyński, s. 20.
Gąsiorowo* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 68.
=Gąsiorowo* k. Kórnika Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 75, 521.
Gąsiorów* (Koło) Przyczynki: Kamińska: Grody, s. 131 [znaleziska archeologiczne lużne]. – IPSW
T. 1, pozycja 22. – Skarby - Atlas, s. 22, mapa 1 [skarb wczesnośredniowieczny].
Gąsiorów* (Jarocin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 21-2 [ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego]. Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 180, il.
Gąsiory* (Poddębice, grom. Biernacice)?
Gąski* (Inowrocław) Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 2, s. 22-3
[grodzisko stożkowate, osada ?, cmentarzysko ?]. Numizmatyka: M. Andrałojć, WNum. 30:
1986 s. 242. – Znaleziska monet, s. 112.
Gąski* (Szczecinek, grom. Łubowo)?
Gąszcz* [Gąszcze] (Wieruszów) Przyczynki: KZBPP T. 4 z. 3, s. 36, il. 47-8 [wiatrak, odkrywkowe
wydobywanie rudy darniowej].
=Gelroton* - niezidentyfikowana wieś na południe od Poznania. Słowniki: SHGWPŚ
=Gelynek* - niezidentyfikowany obszar między rzekami Plitnicą i Gwdą, prawdopodobnie rejon wsi
Glinki Mokre (Szczecinek) i Glinki Suche (Szczecinek) Słowniki: SHGWPŚ
Genowefa* (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części
województwa konińskiego. P. 1995, s. 109-10.
Genowefa* Piorunowska (Konin)
Genowefa* Wyszyńska (Turek)
Gębarzewko* (Gniezno)
Gębarzewo* (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Chałupa z 1829 r.: +T.
Wróblewski: Chłopskie budownictwo podcieniowe w Wielkopolsce. ZNUAM 1958 z. 1. –
KZSzt T. 5 z. 3, s. 9.
Gębice* (Mogilno) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 90. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 57-62. Rozwój
historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 11 z. 10, s. 5-6. – +W. Czarnecki, A. GradKołaczyńska, R. Kabaciński, T. Miler: G. Rozwój historyczny i przestrzenny. Białystok 1988.
Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 74. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 73.
Numizmatyka: T. Kiersnowska, WNum. 10: 1966 s. 56. – Znaleziska monet, s. 115. Skarb
srebrny ukryty po 1146 r.: Hensel: Studia. T. 2, s. 23. – Slaski - Tabaczyński, s. 20. – IPSW
T. 1, pozycja 23. – =S. Suchodolski: Dziesięciowieczny skarb z G. - odnaleziony. WNum. 18:
1974 s. 211-8. – Skarby - Atlas, s. 22, mapa 1. Grodzisko stożkowate wczesnohistoryczne
w parku: Hensel: Studia. T. 2, s. 23. – KZSzt T. 11 z. 10, s. 9. Kościół p.w. św. Mateusza
i plebania: +A. Miłobędzki: Późnogotyckie typy sakralne w architekturze ziem polskich.
[W:] Późny gotyk. Wwa 1965. – KZSzt T. 11 z. 10, s. 6-9, il. 73, 82-3, 86-7, 178, 230-1, 260,
262, 280, 319-23, 328. – Zabytkowe dzwony, s. 198-9. – Tomala - Murowana architektura. T.
1, s. 143-4. Sztuka: G. J. Budnik: Zastosowanie siatki triangulacyjnej w badaniach nad
schematami kompozycyjnymi plastyki gotyckiej na przykładzie trzech późnogotyckich
predelli z Nieszawy, Kruszwicy i G. RMMZKiD 7: 1998 s. 35-51. Pomniki: Miejsca pamięci
PW, s. 42-3. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989,
s. 136-7.
Gębice* (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 160-1. Zabytki: KZSzt
T. 5 z. 2, s. 8-9 [zabytki: kaplica p.w. św. Zofii, dwór, oficyny, park]. Dwór: Dwory i pałace
wiejskie, s. 98-9, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 182, 183, 193, 202, 559, 560.
Gębice* (Gostyń) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 120.
Zespół pałacowy i folwarczny z dobrami ziemskimi: KZSzt T. 5 z. 4, s. 9, il. 33. – =Z.
Białlowicz-Krygierowa: Pałac w G. Dokumentacja historyczna opracowana na zlecenie
PWRN Wydziału Kultury WKZ w Poznaniu. P. 1964 [maszynopis]. – =J. Skuratowicz:
Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim. Katalog pracy doktorskiej. P. 1974
[maszynopis w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu]. – P. Domachowski:
Weekend w pałacu. Iks 1993 nr 10 s. 41. – Majątki wlkp. T. 1, s. 64-5. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 99-100, il. Numizmatyka: S. Suchodolski: Chronologia monet Władysława II
i Bolesława Kędzierzawego. WNum. 5: 1961 s. 112. – A. Mikołajczyk: z dziejów odkryć
geograficznych w Polsce. Łódź 1985, s. 44. – Znaleziska monet, s. 15. Przyczynki: DzZG, s.
57, 61, 62, 99, 289, 447, 448, 450, 455, 528, 549, 587, 589, 616. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 355.
Gębickie* [jezioro, obecnie bez nazwy] (Czarnków) Słowniki: SHGWPŚ
Gębiczyn* (Czarnków) Przyczynki: KZSzt T. 5 z. 2, s. 9 [zabytkowa dzwonnica].
Gęczew* (Jarocin)
=Gędek* [młyn] patrz Kłoda (Wałcz)
Gęsina* (Koło)
Gęsiny* (Koło)
Gęstwa* (Ostrzeszów)
Gężewo* (Inowrocław)
Gibaszew* (Poddębice)
Giebnia* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 23-4 [znaleziska archeologiczne]. Zespół
dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 47.
Giecz* (Środa) Słowniki: S. Urbańczyk, B. Kostrzewski, A. Wędzki: G. [W:] SSS T. 2. Wr.-Wwa-Kr.
1964, s. 104-6. – Słownik historii Polski. Wyd. 5. Wwa 1969, s. 98; wyd. 6. Wwa 1973 s. 111.
– Słownik krajoznawczy Wielkopolski – E. Indycka: G. [W:] Europas Mitte um 1000.
Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung. Katalog. Red. A.
Wieczorek, H.-M. Hinz. Stuttgart 2000, s. 134. – T. Krzysztofiak: G. [W:] Europas Mitte um
1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung. Red. A.
Wieczorek, H.-M. Hinz. Band 1. Stuttgart 2000, s. 464–6. Monografie: B. Kostrzewski: G. Pomnik Historii Kultury Państwa Polskiego. P. 1961. – F. Jaśkowiak: Województwo
poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 108-10, il. Dzieje w poszczególnych
okresach: KZSzt T. 5 z. 24, s. 3. – B. Kostrzewski: z najdawniejszych dziejów G. Wr.-WwaKr. 1962, 52 s., il., mapy, bibliogr. R: en, ZOW 29: 1963 z. 2 s. 146-7. Osadnictwo: Michał
Brzostowicz, Henryk Machajewski: Nowe materiały do badań nad osadnictwem
średniowiecznym i nowożytnym na terenie G. i Targowej Górki w woj. wielkopolskim.
Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski T. 1: 2002 t. 1 s. 232-250, il. – B. Haraj: Osadnictwo
wczesnośredniowieczne G. na tle gleb. Wwa 2003 [typescript in the Archives of the IAE
PAN]. Zespół osadniczy: B. Kostrzewski: Zespół osadniczy w G. Przyczynek do zagadnienia
formowania się miast przedlokacyjnych w Polsce. [W:] i Międzynarodowy Kongres
Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14-18 IX 1965. Red. W. Hensel. T. 4. Wr.-Wwa-Kr.
1968, s. 318-31. Gród (grodzisko) - w jego obrębie palatium z kaplicą: B. Kostrzewski:
Gród w G. w świetle źródeł pisanych i wykopalisk. ZOW 20: 1951 nr 9/10 s. 149-54. – R.
Pisarski: Zapomniany gród pod Gnieznem (z terenu wykopalisk w G.). NŚ 2: 1951 nr 42. – B.
Kostrzewski: Na śladach dawnej świetności G. PZach. 8: 1952 nr 11/2 s. 405-9. – B.
Kostrzewski: Nowe odkrycia w G. ZOW 21: 1952 z. 6 s. 183-6, il. – Sprawozdanie z badań na
grodzisku w G. w pow. średzkim za rok 1949. Red. B. Kostrzewski. Studia
Wczesnośredniowieczne 1: 1952 s. 149–70. – Z. Wojciechowski: Znaczenie G. w Polsce
Chrobrego. PZach. 8: 1952 nr 11/2 s. 410-6. – B. Kostrzewski: z problematyki badawczej G.
ZOW 22: 1953 z. 3 s. 90-3. – B. Kostrzewski: Sprawozdanie z badań w G. w 1953 r. Spraw.
Arch. 2: 1956 s. 129-39, il., mapa, Sod., Sum. – Z. Wojciechowski: Znaczenie G. w Polsce
Chrobrego. [W tegoż:] Studia historyczne. Wwa 1955, s. 265-72. – A. Wędzki: Rozwój
i upadek grodu gieckiego. SiMDW 4: 1958 z. 2 s. 5-37, il. – +J. Zachwatowicz: Polska
architektura monumentalna w X i XI wieku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 6: 1961. –
B. Kostrzewski: Badania archeologiczne nad budownictwem kamiennym w G. Spraw. PTPN
nr 2 (66): 1962 s. 76-8. – +J. Rozpędowski: Ze studiów nad palatiami w Polsce. BHSz 24:
1962. – B. Kostrzewski: Badania archeologiczne nad budownictwem kamiennym w G., pow.
Środa. FAP 14: 1963 s. 218–20. – Świechowski, s. 37-8, il. 56, bibliogr. – B. Kostrzewski:
The Duke’s Borough in G., Środa District. Archaeologia Polona 6: 1964 s. 234-45. – B.
Kostrzewski: Gród piastowski w G. P. 1966, 67 s. – K. Żurowski: Badania nad reliktami
architektury kamiennej w Wielkopolsce. Archeologia Polski 13: 1968 z. 2 s. 383–406. –
KZSzt T. 5 z. 24, s. 5-6, il. 2 [pod hasłem Grodziszczko]. – K. Józefowiczówna: Sztuka
w okresie wczesnoromańskim. [W:] Dzieje Wielkopolski. Red. J. Topolski. Tom 1: do roku
1793. P. 1969, s. 114-56. – M. Grabska: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na
grodzisku wczesnośredniowiecznym w G., woj. poznańskie. FAP 26: 1975 s. 213. – M.
Grabska: Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w G., woj.
poznańskie. BIZMiOZ 1976 nr 119 s. 12. – B. Kostrzewski: Gród piastowski w G. Wyd. 2. P.
1978, 71 s., il., mapy, bibliogr. – =W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na
ziemiach Polski. T. 1. Wwa 1989, s. 93 i 97, il. 124 i 133. – +Z. Pianowski: „Sedes regni
principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim.
Kr. 1997. – T. Krzysztofiak: G. - Grodziszczko, stan. 1, gm. Dominowo. [W:] Civitates
Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy.
Gn. 1998, s. 45-7. – T. Krzysztofiak: z badań nad chronologią umocnień obronnych grodu
gieckiego. [W:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. P. 1998, s. 150–7.
– Marianna Kubiak: Krótkie spotkania z historią naszej „małej ojczyzny”. Średzki Kwartalnik
Kulturalny 1999 nr 3 s. 31-35. Zawiera: Spotkanie ze szlacheckim dworem [w Koszutach,
pow. Środa Wlkp.] s. 32; Spotkanie z archeologią. [Gród w G.] s. 32-35. – T. Krzysztofiak:
Nowoodkryte relikty architektury romańskiej w G. [W:] Osadnictwo i architektura ziem
polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego. Pod red. A. Buko i Z. Świechowskiego. Wwa
2000, s. 75-84. – Z. Kurnatowska: Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa
i różnice. [W:] Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów. Red. A. Wójtowicz. P.
2000, s. 9-31. – T. Rodzińska-Chorąży: Co nam mówi architektura murowana? [W:] Ziemie
polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy. Red. H.
Samsonowicz. Kraków 2000, s. 361–87. – Z. Świechowski: Architektura romańska w Polsce.
Wwa 2000, s. 57-9, il. 51-2. – D. Kolbuszewska: Stąd nasz ród. Gaz. Wyb. 20 IX 2001. – T.
Rodzińska-Chorąży: Niezrealizowana budowla pałacowa w grodzie w G. Wirtulana forma
w świetle wirtualnej rekonstrukcji. Wwa 2001 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. –
+A. Różański: Stan badań nad wczesnopiastowskimi „palatiami” w Polsce. P. 2001 [praca
magisterska w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu]. – T. Rodzińska-Chorąży:
Wielkopolskie zespoły rezydencjonalne w G. i na Ostrowie Lednickim - problem
rekonstrukcji i relacji chronologicznych. ZOW 57: 2002 nr 1–2 s. 25–32. – T. Krzysztofiak:
Chronologia wczesnopiastowskiego grodu w G. Wwa 2003 [typescript in the Archives of the
IAE PAN]. – T. Krzysztofiak: Socjotopografia w grodzie gieckim (na podstawie
rozmieszczenia i analizy zabytków wydzielonych). Wwa 2003 [typescript in the Archives of
the IAE PAN]. – T. Krysztofiak, M. Krąpiec: Potwierdzenie plemiennej genezy grodu w G.
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 6: 2003 s. 32-51. – Z. Kurnatowska: The
stronghold in G. in the light of new and old research. [W:] Polish Lands at the Turn of the
First and the Second Millennia. Editor P. Urbańczyk. Warsaw 2004, s. 207-22, il. – Teresa
Krysztofiak: Księga G. - nowe karty historii grodu. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2006 nr 3
s. 20-33, il. – Witold Gostyński: Najtrwalsza księga... : za rogatkani: G. IKS 2013 nr 7 s. 4647, il. – Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 144-6. Umocnienia obronne grodu:
Architektoniczno-przestrzenne
i przyrodnicze
podstawy
rekonstrukcji
wczesnośredniowiecznych założeń obronnych G. Red. Aleksander Grygorowicz [i in.].
Poznań [Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej] 2007, 204 s., [16] s., tabl., il. Osada przygrodowa: T.
Krzysztofiak: Początki osady przygrodowej w G. (stan. 3) w świetle materiałów
archeologicznych. [W:] An Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda
Dąbrowskiego. Red. B. Gruszka. Zielona Góra 2008, s. 241-64. Rezerwat archeologiczny:
B. Kostrzewski: Nowe rezerwaty archeologiczne w Wielkopolsce. ZOW 27: 1961 z. 1 s. 93-7.
– B. Kostrzewski: Działalność Rezerwatu Archeologicznego w G., pow. Środa Wlkp.
w okresie od 21 VII 1963 r. do 31 XII 1965 r. FAP 17: 1966 s. 299-301. – B. Kostrzewski:
Działalność Rezerwatu Archeologicznego w G., pow. Środa w 1966 roku. FAP 18: 1967 s.
105-6. – B. Kostrzewski: Działalność Rezerwatu Archeologicznego w G., pow. Środa Wlkp.
w latach 1967 i 1968. FAP 20: 1969 s. 312. – M. Szulc: Sprawozdanie z działalności
Rezerwatu Archeologicznego w G., pow. Środa Wlkp. za lata 1969–1970. FAP 22: 1971 s.
244–5. – Z. Głogowski: Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeologicznego w G., woj.
Poznań, za rok 1973. FAP 25: 1974 s. 237-8. – M. Łastowiecki: Działalność Rezerwatu
Archeologicznego w G. w latach 1963-1977. FAP 27: 1976 s. 134-7. – W. Błaszczyk:
Rezerwat archeologiczny w G. - pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego. KW 1978 nr 3
(16) s. 166-75. – T. Krzysztofiak: Spotkanie władz MPP na Lednicy z przedstawicielami
władz Archidiecezji Poznańskiej w Rezerwacie Archeologicznym w G. Studia Lednickie 6:
2000 s. 483–4. – Elżbieta Indycka: 40 lat Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w G.
Średzki Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 (23) s. 10–6. – A. Kaszubkiewicz: Rezerwat
Archeologiczny Gród Piastowski w G. w 40–lecie, Średzki Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3
(23) s. 8–9. – J. Krzemiński: Rezerwat archeologiczny w G. ma 40 lat. Gazeta Średzka 2003
nrb 30 (420) s. 15. – JP: Archeologiczny rezerwat: G. (Turystyczne Perły Wielkopolski 2004).
Ziemia Kaliska 2004 nr 203 dod. Wielkopolska Południowa, s. A4, il. – G: gród piastowski:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w G.
[informator]. Tekst T. Krysztofiak. Fot. P. Namiota [i in.]. Oprac. graf. W. Kujawa. Wyd. 2
uzup. i popr. B.m.wyd. [Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy] 2008, [24] s., il. – Piotr
Bojarski: Odkryj osadę w G. Gazeta Wyborcza Poznań 2010 nr 264 s. 5. – Drewniane
miasteczko. Sprawy Dominowa 2010 nr 9 s. 4, il. – Promocja G. Sprawy Dominowa 2010 nr 7
s. 4, il. – G. Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski: informator 2011. Tekst Elżbieta
Indycka [i in.]. Fot. Teresa Krysztofiak [i in.]. Dziekanowice [Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy] 2011, [6] s., il. – Jacek Wrzesiński: Giecki gród w nowej szacie. Kronika
Wielkopolski 2011 nr 3, s. 123-126, il. [Rezerwat Archeologiczny]. – G: 50 lat Rezerwatu
Archeologicznego [informator]. Dziekanowice [Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy]
2013 [składanka], il. – Jacek Wrzesiński: Pół wieku rezerwatu archeologicznego w G.
Kronika Wielkopolski 2014 nr 1 s. 5-14, il. Muzeum: S. W. Sydor: Jak pomóc muzeum. G.
Pozn. 20 XII 1999. – S. W. Sydor: Jutro otwarcie nowej wystawy w G. G. Pozn. 27 V 2000. –
E. Indycka: Rozmowy na temat Klubu „Piast” przy Muzeum w Grodziszczku. Średzki
Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 (23) s. 17–20. Archeologia: B. Kostrzewski: G. PZach. 7:
1950 nr 1-4 s. 208-10. – B. Kostrzewski: G. PZach. 8: 1952 nr 5-6 s. 320-3. – B. Kostrzewski:
Odkrycie mensy romańskiej w G. ZOW 22: 1953 z. 6, s. 227–30. – B. Kostrzewski:
z problematyki badawczej G. ZOW 22: 1953 z. 3 s. 90-3. – M. Tuszyński: Militaria
wczesnośredniowieczne z G. ZOW 22: 1953 z. 6 s. 230–5, il. – M. Tuszyński: Wyroby
grzebieniarskie z G. z badań w latach 1949-1952. ZOW 22: 1953 z. 5 s. 180-5, il. – B.
Kostrzewski: Ostrów Lednicki i G. w obliczu milenium. ZOW 25: 1959 z. 6 s. 369-71. – B.
Kostrzewski: Badania wykopaliskowe w G., pow. Środa, w 1959 r. Spraw. Arch. 13: 1961 s.
145-52. – B. Kostrzewski: G. odsłania swoją przeszłość. ZOW 27: 1961 z. 1 s. 24-7. – B.
Kostrzewski: Wyniki badań archeologicznych w G. w latach 1960 i 1961. Spraw. Arch. 16:
1964 s. 170–6. – M. Sobociński: Szczątki kostne ssaków domowych z wykopalisk w G.
Archeozoologia 10: 1985 s. 59-86, sum. – M. Sobociński: Szczątki kostne ssaków dzikich
z wykopaliskw G. Archeozoologia 10: 1985 s. 43-58, sum. – J. Lehmann: Miecz odkryty w G.
Badania technologiczne i konserwacja. Studia Lednickie 2: 1991 s. 369-70. – G. Grodziszczko nadal kryje swoje tajemnice. Na podstawie wypowiedzi Teresy Krzysztofiak
oprac. Antoni Ochowiak. Średzki Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 44-45. – T. Krysztofiak:
Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w G., gm. Dominowo
w latach 1993-1997. Studia Lednickie 5: 1998 s. 343-51. – (bran): G. znów głośny. Gł. Wlkp.
1999 nr 227 s. 2. – KAT: Archeologiczna sensacja [w G.]. Gazeta Poznańska 1999 nr 219 s.
1. – (kris): Kim był „Piastowicz” z G. Ex. Pozn. 53: 1999 nr 242 s. 1 i 3. – (kris): Kim był
„Piastowicz” z G. Express Poznański 1999 nr 242 s. 3, il. [Odkrycia archeologiczne]. – J.
Krzemiński: Grodziszczko odkrywane na nowo. Najstarszy dzwon w Polsce. Nasze Sprawy.
Miesięcznik Gminy Dominowo. 9: 1999 nr 10 (98) s. 3. – Jarosław Krzemiński: Najstarszy
dzwon w Polsce. Gazeta Poznańska 1999 nr 228 dod. Powiaty s. 5. – J. Krzemiński:
Najstarszy dzwon w Polsce. Rewelacje archeologiczne w G. Gazeta Średzka 1999 nr 39 (222)
s. 2 i 5. – (Nowak): Tajemnicza krypta. Nowiny Wrzesińskie 1999 nr 35 (236) s. 4. – Krzysztof
Smura: Sensacja archeologiczna w G. Ex. Pozn. 53: 1999 nr 226 s. 1 i 5, il.. – R. Taberski:
Opowieści spod krypty. Poznaniak 1999 nr 42 (471) s. 42. – D. Żychliński:
Szerokokołnierzowe naczynia zasobowe (typu Krausengefässe) z G. w Wielkopolsce
północnej. [W:] Kultura przeworska. T. 4. Red. A. Kokowski. Lublin 1999, s. 193-99. – J.
Sobczak: G. odsłania tajemnica. [W:] Tajemnicza Wielkopolska. Pod red. Z. Roli. P. 2000, s.
104-11. – E. Indycka: z badań nad cmentarzyskami gieckiego kompleksu osadniczego. Studia
Lednickie 6: 2000 s. 88-90. – Jerzy Sobczak: Prastary G. odsłania kolejne tajemnice. Średzki
Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 2 s. 40-48, il., pl. – Daina Kolbuszewska: Stąd nasz ród.
Gazeta Wielkopolska 2001 nr 220 s. 1, il. [Badania archeologiczne w G.]. – M. Makowiecka:
Katalog przedmiotów z kości i poroża odkrytych w G. Wwa 2001 [typescript in the Archives
of the IAE PAN]. – D. Kolbuszewska: Mieszko w kadrze. Gaz. Wyb. 4 VIII 2004. – Andrzej
Kaszubkiewicz: Podstawa figurki rogowej z G. Studia Lednickie T. 8: 2005 s. 243-248, il. –
Elżbieta Podolska: Sezamie otwórz się! : na tropach wielkiego skarbu pod G. Fot. W.
Wylegalski. Gazeta Poznańska Ziemia Kaliska 2006 nr 228 s. 18, il. – Detronizacja Gniezna:
koniec legendy o Lechu, Czechu i Rusie? Lustro 2007 nr 11 s. 2, il. [Wpływ badań
archeologicznych w G. na stan wiedzy o roli Gniezna w początkach państwowości polskiej].
Cmentarzyska wczesnohistoryczne: F. Rożnowski: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne
w G. powiat Środa. Przegląd Antropologiczny 30: 1964 z. 2 s. 193–202. – J. Wrzesiński:
Gieckie cmentarze. ZOW 53: 1988 z. 1-2 s. 24-5. – E. Indycka: z badań nad cmentarzyskami
gieckiego kompleksu osadniczego. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 69-90. –
E. Indycka: Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym
cmentarzysku i osadzie przygrodowej w G. (G. stan. 4), referat wygłoszony podczas XIII
Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w
druku]. – E. Indycka: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w G., stan. 4, woj. wielkopolskie
- wstępne wyniki badań. Studia Lednickie 8: 2004. – Daina Kolbuszewska: Sensacja w G.
Gazeta Wyborcza Poznań 2005 nr 243 s. 4, il. [Znalezisko archeologiczne na
wczesnośredniowiecznym cmentarzysku]. – Andrzej Sikorski, Elżbieta Indycka: Tkaniny
z cmentarzyska szkieletowego w G., gm. Dominowo, woj. wielkopolskie (stan. 4). Studia
Lednickie T. 8: 2005 s. 207-218, tab. – Anna Plenzler: Tajemnicze groby. Cmentarzysko w G.
Głos Wielkopolski 2007 nr 211 s. 19, il. Skarb wczesnośredniowieczny: Slaski Tabaczyński, s. 75. – IPSW T. 1, Załącznik 4. – Skarby - Atlas, s. 22, mapa 1. – Skarby
średniowieczne Wielkopolski, s. 67. Grzechotki: J. Kostrzewski: Grzechotki
wczesnośredniowieczne bez polewy. Archeologia Polski 13: 1968 z. 1 s. 212, 215, 216. – K.
W. Ślusarski: Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gliniane z ziem polskich. Próba
typologii. [W:] Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii
Miśkiewicz. Pod red. Zbigniewa Kobylińskiego. Wwa 2004, s. 96. Paleobotanika,
paleontologia, palinologia: M. Klichowska: Szczątki roślinne z G. z badań wykopaliskowych
w roku 1951. ZOW 22: 1953 z. 6 s. 102-4. – +K. Milecka: Palinologiczna ocena antropopresji
w rdzeniu z G. Spraw. PTPN 1990. – K. Milecka, K. Tobolski: Wstępna informacja
o podjęciu badań palinologicznych w G. koło Nekli. Spraw. PTPN 107: 1990. – K. Milecka:
Analiza pyłkowa osadów jeziornych w G. - stan badań. [W:] Wstęp do paleoekologii
Lednickiego Parku Krajobrazowego. Red. K. Tobolski. P. 1991, s. 147-50. – M. Polcyn, J.
Wierzbicki: Rezultaty paleoekologiczno–archeologicznego rozpoznania terenowego w G. na
stanowisku 2. Studia Lednickie 2: 1991 s. 209–15. – K. Milecka: Historia działalności
człowieka w okolicach G. i Wagowa w świetle analizy pyłkowej. [W:] Biblioteka Studiów
Lednickich. T. 3. P. 1998, s. 43–95. – Milecka Krystyna, Polcyn Marek: Wstępne wyniki
badań palinologicznych i archeobotanicznych w G. [W:] Nauki przyrodnicze i fotografia
lotnicza w archeologii. Red. Wojciech Śmigielski. Poznań [Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu] 1998, s. 190. – Dorota Celka: Morchella esculenta pers. ex St. Amans na
grodzisku w G. (pow. średzki). Studia Lednickie T. 6: 2000 s. 373-374. [smardz jadalny]. – Z.
Celka: Zróżnicowanie flory naczyniowej Grodziska w G. (pow. średzki). Streszcz. w jęz.
niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 351-73. – K. Milecka: Wyniki analizy pyłkowej rdzenia
osadów z profilu archeologicznego w G. Streszcz. w jęz. ang. Badania Fizjograficzne nad
Polską Zachodnią Seria a 51: 2000 s. 105-17. – M. Polcyn: Uwagi na temat wybranych
zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośredniowiecznego Ostrowa Lednickiego i G.
Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 339-50. – Wycieczka E.: Interdyscyplinarne
badania przyrodnicze na terenie Ostrowa Lednickiego, Gniezna i G. [W:] Geologia i ochrona
środowiska Wielkopolski : przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Red. Julita Biernacka, Janusz Skoczylas. Poznań [Bogucki Wydaw. Naukowe] 2000, s. 269328. – K. Milecka: The paleobotanical view of an Early Medieval settlement in G. in the light
of other fortified settlement centres of central Wielkopolska. Praehistorische Zeitschrift 76:
2001 H. 1 s. 105-22. – Marek Polcyn: Pozostałość roślin uprawnych i chwastów ze
stanowiska 1 i 4 w G. Studia Lednickie T. 7: 2002 s. 295-300, il. – M. Polcyn
Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, podwodnych warstw kulturowych
z Ostrowa Lednickiego i G. Lednica-P. 2003, 77 s., rys., mapy, bibliogr. s. 67-8. –
Architektoniczno-przestrzenne
i przyrodnicze
podstawy
rekonstrukcji
wczesnośredniowiecznych założeń obronnych G. Red. Aleksander Grygorowicz, Krystyna
Milecka, Kazimierz Tobolski. P. 2007, 204 s., il., tabl., bibliogr. s. 171-81 [archeologia,
geologia, paleontologia]. – K. Milecka: Historia działalności człowieka w okolicach G.
i Wagowa w świetle analizy pyłkowej. Pod red. Kazimierza Tobolskiego. P.-Lednogóra 1998,
il.,
mapy,
bibliogr.
–
Marek
Polcyn:
Archeobotaniczna
interpretacja
wczesnośredniowiecznych, podwodnych warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego i G.
Dziekanowice [Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy] 2003, 77 s., mapy, rys., wykresy
(Biblioteka Studiów Lednickich t. 9). Demografia: Justus M. Hedy: Initial demographic
observations of the G. collection: sex and age - at - death assessment of skeletal remains
excavated at GZ 4 between 1999-2003. Studia Lednickie T. 8: 2005 s. 197-206, il. [Tytuł
w jęz. polskim: Wstępne wnioski demograficzne na podstawie analizy materiałów
szkieletowych z G. z wykopalisk prowadzonych na stanowisku GZ 4 w latach 1999-2003:
określenie płci i wieku osobników w momencie śmierci]. Kasztelania: J. Ślaski: Wielka
własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X i XI wieku.
PArch. 27/28: 1951-52 z. 2/3 s. 271-9, mapa, Rés. Dni Kasztelani Gieckiej: Elżbieta
Indycka: Dni Kasztelanii Gieckiej. Studia Lednickie T. 6: 2000 s. 475-476. – SW: Będzie
napad na 7G. Dni Kasztelani Gieckiej. G. Pozn. 17 V 2000. – XXV Dni Kasztelani Gieckiej.
Sprawy Dominowa 1: 2003 nr 6. Droga wczesnośredniowieczna: T. Malinowski: Odkrycie
drogi wczesnohistorycznej w G., powiat Środa. ZOW 20: 1951 nr 11/12 s.189-96. Most /
grobla: L. Kubiak, M. Makohonienko, M. Polcyn: Wstępne doniesienie z badań
średniowiecznego mostu/grobli w G. koło Środy Wlkp. Studia Lednickie 2: 1991 s. 217–27. –
L. Kubiak, M. Makohonienko, M. Polcyn: Znalezisko miecza w obrębie średniowiecznego
mostu/grobli w G. Studia Lednickie 2: 1991 s. 367-8. – M. Polcyn, I. Polcyn, M. Krąpiec, K.
Milecka, E. Indycka: Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na
wczesnośredniowiecznym moście/grobli w G., gm. Dominowo, stan. 2. Studia Lednickie 3:
1994 s. 203–47. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela [dawniej romański, obecnie
drewniany] - w obrębie grodu: Dubowski, s. 25. – KZSzt T. 5 z. 24, s. 6 [pod hasłem
Grodziszczko]. – A. Biedroń: Uwagi o kościele św. Jana w G. na tle zabudowy Ostrowa
Lednickiego i przekazów pisanych. Studia Lednickie 3: 1994 s. 249-53. – Krzysztof Smura:
Odkryli Mieszka II? Tajemniczy grobowiec w sercu romańskiej świątyni. Express Poznański
1998 nr 218 s. 3 [Odkrycia archeologiczne w G.]. – T. Rodzińska-Chorąży: Krypta kościoła
grodowego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w G. - analiza formy i funkcji. [W:]
Magistro et Amico. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Kalinowskiemu. Kr.
2000, s. 165–85. – Węcławowicz Tomasz: Karolińsko-ottoński kościół grodowy w G. p.w.
św. Jana Chrzciciela. [W:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się
nowej mapy Europy Pod red. Henryka Samsonowicza. Kraków [Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas] 2000, s. 420-421. – Andrzej Kaszubkiewicz:
„Masyw zachodni” wczesnoromańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w G.
Studia Lednickie T. 7: 2002 s. 59-62. – Teresa Rodzińska-Chorąży: Badania archeologicznoarchitektoniczne reliktów kościoła św. Jana Chrzciciela w G. w roku 2001. Modus 2002 t. 3 s.
118-120. – J. Skoczylas, J. Michniewicz: Analiza chemiczna i technologiczna zapraw
murarskich fundamentów i murów kościołów pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Jana
Chrzciciela. Wwa 2003 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – T. Krzysztofiak:
Badania archeologiczno-architektoniczne przy reliktach wczesnoromańskiego kościoła
grodowego w G. (1998–2000 r.). Referat wygłoszony podczas XIII Konferencji
Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach
1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku]. –
Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 73, il. – T. Krzysztofiak: Wczesnopiastowski
kościół p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w G. w świetle najnowszych odkryć. [W:]
Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej Gniezno, 20-21
listopada 2003 roku. Gn. 2004, s. 181-98. – Teresa Krysztofiak: Wczesnopiastowski kościół
św. Jana Chrzciciela na Grodziszczku w G. Kronika Wielkopolski 2004 nr 4 s. 30-46, il. –
Kościół otwarty. Sprawy Dominowa 2007 nr 10 s. 3, il. [remont zabytkowego kościoła w G.].
- Kapitalny remont [drewnianego kościoła w G.-Grodziszczku]. Sprawy Dominowa 2010 nr 9
s. 3, il. Kościół p.w. Wniebowzięcia NPM [Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej]
i św. Mikołaja [romański]: B. Kostrzewski: Odkrycie mensy romańskiej w G. ZOW 22: 1953
z. 6 s. 227-30, il. – B. Kostrzewski: Sprawozdania z badań w G. w 1953 roku. Spraw. Arch.
1956 t. 2 s. 129-39. – Dubowski, s. 23-5. – +Wiliński – Świechowski, s. 38-40, il. 57-60,
bibliogr. – KZSzt T. 5 z. 24, s. 3-4, il. 3-4. – A. S. Labuda: Problem stylu w drewnianej
rzeźbie wielkopolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. [W:] Studia nad renesansem
w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 167, il. 19. – =W. Krassowski: Dzieje
budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 1. Wwa 1989, s. 137, il. 181, 183, 221. – E.
Dzięciołowski, E. Indycka, T. Krysztofiak: Badania ratownicze przeprowadzone w 1993 roku
w romańskim kościele w G. KW 1994 nr 2 s. 51-60. – T. Krysztofiak: Nowoodkryte relikty
architektury romańskiej w G. [W:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu
Gnieźnieńskiego. Wwa 2000, s. 76-8. – Z. Świechowski: Architektura romańska w Polsce.
Wwa 2000, s. 56-7, il. 53-5. – T. Krzysztofiak: Wyniki badań archeologicznoarchitektonicznych przeprowadzonych przy kościele św. Mikołaja w G. (stan. 3) w latach
1998–2000, referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania
archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum
Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku]. – Teresa Krysztofiak: Romański
kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w G. - wyniki prac
archeologicznych. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski T. 1: 2002 s. 33-47, il. – Bolesław
Krzyślak: Problemy konserwatorskie romańskiego kościoła pw. św. Mikołaja
i Wniebowzięcia NMP w G. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski T. 1: 2002 s. 182–96, il.. –
J. Skoczylas, J. Michniewicz: Analiza chemiczna i technologiczna zapraw murarskich
fundamentów i murów kościołów pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Jana Chrzciciela. Wwa
2003 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – Zabytkowe dzwony, s. 199. – Anna
Wrzesińska: Pochówek z kościoła św. Mikołaja w G. Opracowanie antropologiczne. Studia
Lednickie T. 8: 2005 s. 235-241, il. – Kazimierz Matysek: Sanktuarium Maryjne
w Grodziszczku. Kostrzyńskie ABC 2006 nr 8 s. 12, il. – Tomala - Murowana architektura. T.
1, s. 146-7. – Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia
NMP w G. Red. nauk. Elżbieta Indycka, Andrzej M. Wyrwa. Dziekanowice - Lednica
[Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy] 2012, 151 s., il., pl. (Biblioteka Studiów
Lednickich; Seria A; t. 5). Zawiera m.in.: Wyrwa Andrzej M.: Gdecz i jego „anielski kościół”.
Wprowadzenie s. 9-15; Indycka Elżbieta: Kościół, który zbudowali aniołowie... s. 17-27;
Dobosz Józef: Dzieje świątyni s. 29-33; Różański Artur: Patrocinium s. 35-40; RodzińskaChorąży Teresa: Architektura s. 41-46; Plebański Rafał: Giecka Madonna z Dziaciątkiem s.
47-52; Plebański Rafał: Święty Mikołaj z G. Ikonografia nieznanej legendy s. 53-61;
Plebański Rafał: Obraz świętej Barbary - patronki Dobrej Śmierci s. 63-70; Indycka Elżbieta:
Dawnych czasów pamiątki... [Zabytki archeologiczne] s. 71-96; Hildebrandt Tomasz: Szkła
okienne i naczyniowe s. 97-105; Paszkiewicz Borys: Monety s. 107-117; Dębska Iwona:
Tkaniny i tekstylne elementy strojów s. 119-142. Sztuka: M. Pietrusińska: Katalog
i bibliografia zabytków. [W:] Dzieje sztuki polskiej. Red. M. Walicki. T. 1. Sztuka polska
przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Katalog i bibliografia zabytków, Wwa
1971, s. 686–7, s. 813–4. – Z. Świechowski: Architektura romańska w Polsce. Wwa 2000, s.
56-9. Wystawy: (sza): Otwarcie wystawy w G. Przemiany na Szlaku Piastowskim 2011 nr 20
s. 14, il. [Terra sancta” - wystawa na terenie Rezerwatu Archeologicznego - Grodu
Piastowskiego w G.]. – (łuk): G. - perła ziemi gnieźnieńskiej. Przemiany na Szlaku
Piastowskim 2013 nr 17 s. 12 [„Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty” - wystawa na terenie
Rezerwatu Archeologicznego - Grodu Piastowskiego w G.]. Chronologia: Anna Plenzler:
Przedwczesna sensacja: datowanie G. znane od dawna. Głos Wielkopolski 2007 nr 153 s. 8 il.
[Wykopaliska w G.]. – Stąd nasz ród. Sprawa Dominowa 2007 nr 7/8 s. 3, il. [chronologia
powstania grodu piastowskiego w G.]. Onomastyka: E. Mośko: Etymologia i rozwój nazw
Gdecz, gdeczski G., gieczski oraz nazwa Gdańska i Gdyni w świetle badań źródłowych.
Poradnik Językowy 1966 s. 49-58 i 104-14. Numizmatyka: M. Gumowski: Monety w G. [rkp
w Rezerwacie Archeologicznym - Grodzie Piastowskim w G., nr S.II-8]. – B. Paszkiewicz:
Monety z wykopalisk w G. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 5: 1998 s. 131-86. –
Znaleziska monet, s. 115-6. – Kornel Białobłocki: Papieski medalik Rzeczypospolitej Obojga
Narodów - Korony i Litwy z G. Studia Lednickie T. 8: 2005 s. 223-234, il. – Borys
Paszkiewicz: Monety z kościoła św. Mikołaja w G. Red. Andrzej M. Wyrwa. Tłum. Anna
Kinecka. Fot. Mariola Jóźwikowska. Lednica [Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy]
2010, 182 s., il., bibliogr. (Biblioteka Studiów Lednickich; t. 15. Seria B1. Fontes; t. 4). –
Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i G. Red. Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa.
Lednica – Dziekanowice [Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy] 2013, 191 s., il.,
bibliografia s. 181-191 + 1 dysk optyczny (CD-ROM). (Biblioteka Studiów Lednickich; vol.
5). Kinematografia: Daina Kolbuszewska: Mieszko w kadrze. Gazeta Wyborcza Poznań
2004 nr 181 s. 3 [Realizacja filmu z cyklu „Tajemnice umarłych” dla Discovery Channel na
terenie grodziska w G.]. Wojskowość: A. W. Wróblewski: Skąd dwa tysiące tarczowników.
Nurt 1967 nr 7 (27) s. 10–4. – Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego G. Red. Paweł
Sankiewicz, Andrzej M. Wyrwa. Lednica – Dziekanowice [Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy] 2013, 390 s., il., bibliografia s. 358-391 + 1 dysk optyczny (CD-ROM). (Biblioteka
Studiów Lednickich; t. 2). Badania, dyskusje, publikacje naukowe: M. Makohonienko, M.
Polcyn: Spotkanie interdyscyplinarnej roboczej grupy badawczej Giecz ‘91. Studia Lednickie
2: 1991 s. 401. – Miejsce wyjątkowe. Sprawy Dominowa 2007 nr 1 s. 9, il. [Badania
archeologiczne w G. w relacji Teresy Krysztofiak]. – Sławomir Przygodzki: G. czy Kalisz?
Kalisia Nowa 2007 nr 8/10 s. 27-29 [Dyskusja na łamach prasy na temat początków państwa
polskiego. Dot. m.in. daty powstania grodów w G. i Kaliszu]. – Jolanta Ochowiak: Co pisano
o G. w XIX w. i w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Średzki Kwartalnik Kulturalny
2012 nr 2 s. 58-63, il. [przegląd publikacji]. Cmentarz parafialny: Miejsca pamięci PW, s.
43 [grób powstańca wlkp]. Groby: Edmund Pietryk: Grób Stanisława Hebanowskiego w G.
Średzki Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 4 s. 24. Szkolnictwo i oświata: mb: Gimnazjum w G.
Głos Wielkopolski 2000 nr 20 s. 18, il. – Jolanta Ochowiak: Gimnazjum w G. [w roku
szkolnym 2006/2007]. Sprawy Dominowa 2007 nr 6 s. 6. Kółko rolnicze: Jola Ochowiak:
Dzieje Kółek Rolniczych gminy Dominowo. Cz. 1. Nasze Sprawy 2002 nr 1 s. 6. [Kółko
Rolnicze w G.-Grodziszczku w latach 1878-1912]. Ekshumacja szczątków żołnierzy
niemieckich z okresu II wojny światowej w G. przez poznańskie Stowarzyszenie
„Pomost”:
P.
Jarzyna:
Ekshumacja.
Informator
Gminy
Dominowo
2012
wrzesień/październik, s. 8. – Tomasz Małecki: Pomost do przeszłości. Wiadomości
Wrzesińskie 2012 nr 37 s. 6. – K. Pauter: Echo ekshumacji w G. Informator Gminy Dominowo
2012 Listopad s. 4, il. Bibliografie: Materiały do bibliografii rejonu osadniczego G. (18371998). Oprac. Elżbieta Indycka. Studia Lednickie T. 6: 2000 s. 443-450. – Materiały do
bibliografii rejonu osadniczego G.: uzupełnienie 1910-2001. Oprac. Kaliksta ŁopackaSzymańska. Studia Lednickie T. 8: 2005 s. 299-307. – Materiały do bibliografii regionu G. za
lata 2006-2007. Oprac. Piotr Kuszczak. Studia Lednickie T. 10: 2010 s. 319-322. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 2, s. 24-7. – Dz. Wlkp. T. 1, s. 169, 179, 184-5. – Ziemia wrzesińska, s. 458, 51-4, 61, 62, 65-9, 88. – T. Krzysztofiak: Głos w dyskusji. [W:] Ziemie polskie w X wieku
i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy. Red. H. Samsonowicz. Kraków
2000, s. 228–30. – Labuda Mieszko s. 202-5. Artykuły: I. Michowska: G. w dniu inauguracji
roku kulturalno-oświatowego. ZOW 30: 1964 z. 1 s. 66–8. – D. Małek, E. Indycka:
Wspomnienia... Średzki Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 (23) s. 20-2. Przewodniki: W.
Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 179-80.
Gieczynek* (Trzcianka) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. WwaP. 1988, s. 161. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego: KZSzt T. 5 z. 18, s. 5, il. 4
[zabytki: kościół, obora i stodoła]. – Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 142.
Gielniówka* (Wieruszów)
Gierłachowo* [Gierlachowo] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. s108. – DBL nr 257,
327, 340. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 28. – DzZG, s. 45.
Gierłachowo* [Gierlachowo] (Rawicz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Zespół dworski: KZSzt T. 5 z. 21, s. 3. – Dwory i pałace wiejskie, s. 100, il.
Gierłatowo* (Września) Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 67. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 180.
Giewartowskie* Holendry (Słupca)
Giewartów* (Słupca) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Maluśkiewicz:
Województwo konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 151-2. Onomastyka: J.
Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej części województwa konińskiego. P.
1995, s. 249-50. Archeologia: Hensel: Studia. T. 2, s. 28 [ślady osadnictwa
wczesnohistorycznego; pod hasłem G. powiat Konin]. Pałac: P. Domachowski: Weekend
w pałacu. Iks 1998 nr 5 s. 57. – Neogotyckie rezydencje, s. 282, il. – Dwory i pałace wiejskie,
s. 100-1, il. Kaplica p.w. św. Rocha: KZSzt T. 5 z. 22, s. 5. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 191, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 130.
Giewartów* - Holendry (Słupca) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północnozachodniej części województwa konińskiego. P. 1995, s. 246-7.
Giętkowo* (Konin)
Giżałki* [Gizałki] (Pleszew) Słowniki: Rospond: Słownik etymologiczny, s. 91. – Słownik
krajoznawczy Wielkopolski Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 171. – P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski: Powiat
pleszewski. P. 1999, s. 63-4. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 28-9 [pod hasłem G. powiat
Jarocin]. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
284.
Giżałki* - Las (Pleszew)
Giżewo* (Inowrocław) Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 47-9, il. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 101, il.
=Giżno* [jezioro] (Drawsko Pomorskie) Słowniki: SHGWPŚ
Giżyce* (Ostrzeszów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski i Monografie: P. Anders:
Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 172. Dwór: A. Rogalanka:
Dwór w G. P. 1957 [maszynopis w PKZ Poznań]. – KZSzt T. 5 z. 6, s. 6, il. 38. Przyczynki:
Rocznik Diecezji Włocławskiej 1972 s. 84. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 311.
Giżyn* (Góra, obecnie Rawicz) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP: Wielkopolskie kościoły drewniane, s. 142. – Drewniane
kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 74, il. Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 101, il.
Giżyno* (Drawsko Pomorskie) Słowniki: SHGWPŚ
Glapieniec* (Kalisz)
Glapiniec* (Ostrów) Zespól folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 47, il.
Glapiniec* (Pleszew)
Glesno* (Wyrzysk) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 161-2. Dzieje: KZSzt T. 11 z.
20, s. 4-5. Kościół p.w. św. Jadwigi: KZSzt T. 11 z. 20, s. 5, il. 53, 55, 70. – Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 147-8. Głaz z rytem wczesnośredniowiecznym: KZSzt T. 11
z. 20, s. 5, il. 56. Dwór z parkiem: KZSzt T. 11 z. 20, s. 5-6, il. 16. – Dwory i pałace
wiejskie, s. 101-2, il. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 2, s. 29. –
L. Łbik: Wczesnośredniowieczny ryt kamienny z krajeńskiego G. Materiały do Dziejów
Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 3: 1998 s. 125-31.
Gleszczonek* (Wyrzysk)
Glinianki* (Kalisz)
Glinianki* (Września)
=Glinice* - nieistniejąca osada, leżała między Polickiem (Międzyrzecz) a Kuligowem (Międzyrzecz)
Słowniki: SHGWPŚ
Glinienko* [dawna nazwa Glinno Małe] (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 91.
Glinka* (Konin)
Glinka* (Góra) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Kościół p.w. św. Marcina: Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 148-9. Brama gotycka: Tomala - Murowana architektura. T.
1, s. 149.
Glinka* Duchowna [dawna nazwa Glinka Popowa] (Środa) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 63.
=Glinka* Popowa patrz Glinka Duchowna (Środa)
Glinka* Szlachecka (Środa) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 63. Przyczynki: Hensel: Studia. T.
2, s. 29-30 [znaleziska archeologiczne]. – Górczak: Rozwój majątków, s. 220.
Glinki* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 30 [znaleziska archeologiczne].
Glinki* (Wyrzysk)
Glinki* (Koło)
Glinki* (Nowy Tomyśl)
Glinki* (Poznań)
Glinki* Mokre (Szczecinek) =Przyczynki: SHGWPŚ s. 471 [patrz hasło Gelynek].
Glinki* Suche (Szczecinek) =Przyczynki: SHGWPŚ s. 471 [patrz hasło Gelynek].
Glinno* (Sieradz) Znaleziska archeologiczne luźne: Kamińska: Grody, s. 129. Przyczynki:
Górczak: Rozwój majątków, s. 244, 581.
Glinno* (Nowy Tomyśl)
Glinno* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP s. 81.
Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980,
s. 110-11. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 30 [grodzisko typu niejasnego]. – Dz. Wlkp. T.
1, s. 824. Dworek (nieistniejący) - miejsce urodzin Wojciecha Bogusławskiego: M. bajer:
Oś czasu. 9 kwietnia 1757 w G. rodzi się Wojciech Bogusławski. [W:] Wojciech Bogusławski
in memoriam. Wybór, opracowanie, redakcja zbioru M. Bajer, D. Kamińska. Golęczewo
2007, s. 207-12, il. Pomniki i tablice pamiątkowe: M. Bajer: Grunt to fundament. [W:]
Wojciech Bogusławski in memoriam. Wybór, opracowanie, redakcja zbioru M. Bajer, D.
Kamińska. Golęczewo 2007, s. 215-20. – M. Bajer: Kalendarium przygotowań do
uroczystości w Suchym Lesie i G. - 14 kwietnia 2007 roku. [W:] Wojciech Bogusławski in
memoriam. Wybór, opracowanie, redakcja zbioru M. Bajer, D. Kamińska. Golęczewo 2007, s.
152-60. – U. Habrych: Historia niezwykłego kamienia. [W:] Wojciech Bogusławski in
memoriam. Wybór, opracowanie, redakcja zbioru M. Bajer, D. Kamińska. Golęczewo 2007, s.
213-4, il. – J. Nowak: G. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. [W:] Wojciech Bogusławski in
memoriam. Wybór, opracowanie, redakcja zbioru M. Bajer, D. Kamińska. Golęczewo 2007, s.
108-24, il. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s.
548.
Glinno* (Wągrowiec) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Przyczynki: Hensel: Studia. T.
2, s. 31-2 [ślady osadnictwa wczesnohistorycznego - grodzisko stożkowate, grób
szkieletowy]. Dwór: KZSzt T. 5 z. 27, s. 3-4. – Dwory i pałace wiejskie, s. 102, il.
=Glinno* Małe patrz Glinienko (Poznań)
Glinno* Wielkie (Inowrocław)
Gliny* (Konin)
Glińsko* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 130. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 104, 105, 159, 536, 537, 555.
=Glist* [jeziorko] (Miedzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
=Gliszcz* (Wyrzysk) Skarb srebrny wczesnośredniowieczny: Gumowski - skarby, s. 39. – Hensel:
Studia. T. 2, s. 33. – Kiersnowscy - skarby, s. 46. – IPSW T. 2, pozycja 41. – Skarby - Atlas,
s. 22, 32, mapy 1-2.
Gliszczki* (Międzyrzecz)
Gliśnica* (Ostrów) Archeologia: Hensel: Studia. T. 2, s. 34. – L. Ziąbka, B. Maryniak:
Archeologiczny rezerwat kurhanowy w G. koło Odolanowa. KW 24: 1996 nr 2 s. 110-2.
Zespół folwarczny i leśniczówka: Majątki wlkp. T. 3, s. 47-8, il. Zabytki przyrody:
Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 274, il.
Głaniszew* (Sieradz, grom. Warta)?
Głapiniec* (Ostrów)
Głapiniec* (Pleszew)
Głaz* (Wieruszów)
Głazy* (Międzyrzecz)
Głażewo* (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 176. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2,
s. 34. – Nowacki T. 2, s. 465. – Górczak: Rozwój majątków, s. 145.
Głębockie* Drugie (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej
części województwa konińskiego. P. 1995, s. 150.
Głębockie* - Las (Konin)
Głębockie* Pierwsze (Konin) Onomastyka: J. Chojnacki: Nazwy terenowe w północno-zachodniej
części województwa konińskiego. P. 1995, s. 148-50.
Głębocko* (Gniezno)
Głębocko* (Oborniki) =S. Pasko: Rolnicze zrzeszenia spółdzielcze w G. pow. Oborniki woj.
poznańskie. Zagadnienia Ekonomiczno-Rolne 1952 nr 2 s. 47-52.
Głęboczek* (Szubin)
Głęboczek* (Żnin)
Głęboczek* (Szczecinek, grom. Czaplinek)?
Głęboczek* (Oborniki) [dawniej miasto i wieś] Słowniki: MPT – SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy
Wielkopolski Źródła: LBP s. 88. Monografie: Z. Wojczak: Głęboczek. Obywatel 1994 nr 14
s. 4. – P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 36-7. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast
Polski, s. 75-6. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 74. Parafia: J. Roguszczak: z dziejów
regionu goślińskiego - parafia Głęboczek. Obywatel 1995 nr 5 s. 19; 1995 nr 6 s. 19.
Przyczynki: J. Kaczmarkowski: o Skokach i okolicy słów kilka. [P. 1966], s. 27. – Górczak:
Rozwój majątków, s. 212, 582. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska.
Przewodnik. Wwa 1989, s. 600.
=Głęboczek* (Szubin?) Przyczynki:
wczesnohistoryczne].
Hensel:
Studia.
T.
2,
s.
34-5
[cmentarzysko
=Głęboczek* [jezioro] patrz Borowe [jezioro] (Trzcianka)
=Głęboczek* [jezioro] patrz Głębokie [jezioro] (Międzychód)
=Głęboczek* [jezioro] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 581-2.
=Głęboczek* [jezioro] (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ
=Głęboczek* [jezioro] koło Mieleszyna (Gniezno) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Głęboczek* Mały (Mogilno)
Głęboczek* Wielki (Mogilno)
Głębokie* (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 36. Zespół pałacowo-parkowy: Kaja:
Przewodnik, s. 49-50, il.
Głębokie* (Gniezno) Monografie: M. Chojnacka, B. Raszka: Lednicki Park Krajobrazowy. P. 2003,
s. 52-4. Skarb srebrny zakopany ok. 1195 r.: Hensel: Studia. T. 2, s. 35-6 [również
domniemane grodzisko stożkowate]. – M. Gumowski, M. Fredro-Boniecka: Brakteaty ze
zbioru inowrocławskiego. WNum. 4: 1960 z. 1/2 s. 63-8. – R. Kiersnowski: Denary
zachodnio-pomorskie z drugiej połowy XII wieku. WNum. 4: 1960 s. 211, 217. – M.
Gumowski: Monety hebrajskie za Piastów. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
1962 nr 41 s. 7-8. – J. Piniński: Brakteaty gnieźnieńskie Mieszka Starego z lat 1173-1177.
WNum. 9: 1965 s. 87. – A. Gupieniec: Przewodnik. Wystawa numizmatyczna. Łódź 1971, s.
39. – A. Mikołajczyk: Zbiory numizmatyczne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi. PMMAEŁ Seria Num. i Kons. 1981 nr 1 s. 27. – J. Olejniczak [W:] Zbiory
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu. P. 1982, s.
107. – A. Mikołajczak, WNum. 29: 1985 s. 163-5. – J. Fogel: Pompeja polska. z dziejów
badań archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego
i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego. P. 1991, s. 27, 36, 40, 65. – E. Triller:
Wykopaliska monet Karola Beyera. WNum. 35: 1991 z. 1-2 s. 20-3 i 75. – E. Triller, Biuletyn
Numizmatyczny 1993 nr 4 s. 39-41. – N. V. Frolova: Materialy k biografii Karolja Bejera
(1818-1877). [W:] Pjataja vserossijskaja numizmatičeskaja konferencija. Moskva 1997, s.
127. – Znaleziska monet, s. 15-7. – Skarby średniowieczne Wielkopolski, s. 39. Dwór: Dwory
i pałace wiejskie, s. 102, il.
Głębokie* (Inowrocław) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 102-3, il.
Głębokie* (Koło)
Głębokie* (Międzyrzecz)
Głębokie* [jezioro] (Międzyrzecz) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
=Głębokie* [dawna nazwa Głęboczek] [jezioro] (Międzychód) Słowniki: SHGWPŚ
=Głębokie* [jezioro] [dawna nazwa Korytnica] (Wałcz) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki:
Głodno* (Konin)
Głodno* (Wolsztyn) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 159.
Głodowo* (Konin) Monografie: =R. Specjalski: G. i okolice w szkicach monograficznych.
Włocławek 1999, 62 s., il.
Głoginin* (Gostyń) Folwark (zespół folwarczny): Majątki wlkp. T. 1, s. 66. Przyczynki: DzZG, s.
289. – Górczak: Rozwój majątków, s. 59, 523, 530.
Głogowa* (Koło)
Głogowa* (Krotoszyn) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 36.
Głogowa* (Ostrów) Rys historyczny: W. Banach: Powiat ostrowski w dawnej pocztówce (do 1939
roku). Ostrów Wlkp. 1999, s. 103, 105. Zespół dworski i folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s.
49-51, il.
Głogowa* (Turek)
Głogowiec* [Głogówiec] (Mogilno) Monografie: G. Ratajski: Mogilno. P. 1998, s. 62-3.
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 36-7 [ślady osadnictwa wczesnohistorycznego - osada ?
i grodzisko ? stożkowate]. Zespół pałacowo-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 50-1. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 102, il.
=Głogowiec* (dawne woj. łęczyckie) Kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa: Tomala - Murowana
architektura. T. 1, s. 149-50.
Głogowiniec* (Szubin)
Głogowo* (Koło)
Głogówko* (Gostyń) =Kościół i klasztor Kongregacji Oratorium św. Filipa Nereusza na Świętej
Górze - patrz Gostyń. Przyczynki: DzZG, s. 113, 137, 185, 493, 615, 616. – A. Piwoń:
Miejsca pamięci narodowej w leszczyńskiem. Przewodnik. P. 1986, s. 15. – Majątki wlkp. T.
1, s. 66 [folwark - zespół folwarczny].
Głojkowo* [dawna nazwa Głowikowo] (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 37.
Głomia* [rzeka, dopływ Gwdy] Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W.
Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 162. – A. Śmigielski:
Złotów. P. 1995, s. 34. Archeologia: K. Siuchniński: Archeologiczne zdjęcie południowego
dorzecza G. (Pojezierze Krajeńskie). Materiały Zachodniopomorskie 23: 1977 s. 7-38, mapy.
Głomsk* (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 163. – A. Śmigielski: Złotów.
P. 1995, s. 34-5. Archeologia: I. Skrzypek: Ratownicze badania wykopaliskowe w G., gm.
Zakrzewo, woj. Piła, w 1971 roku. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 6: 1976 s. 75-101.
Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 573.
Głowaczewo* (Wałcz) Monografie: W. Łęcki: Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1988, s. 164.
Głowaczewski* Las (Wałcz)
Głowaczewski* Młyn (Wałcz)
Głowieńkowskie* (Wieruszów)
Głowinkowskie* (Wieruszów, grom. Osiek)
Głowinkowskie* (Wieruszów, grom. Węglewice)
=Głowocin* (Żnin) - osada dzis nieznana, być może identyczna z miejscowością Głowy (Żnin).
Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 37.
Głowy* (Żnin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 38.
Głowy* (Turek)
Głożyna* (Gniezno) Zabytki przyrody: Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. 173, il.
Głożyny* (Gniezno)
Główczyn* (Kalisz) Monografie: P. Anders: Województwo kaliskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1983, s. 172. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 38. – Górczak: Rozwój majątków, s. 267,
578. Zespół dworski (nie zachowany): Majątki wlkp. T. 6, s. 56-7.
Główieńka* (Poznań)
Główiew* (Konin) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 38.
=Główiński* Młyn - nieistniejący młyn, leżał przy dawnej wsi Główna [obecnie część Poznania]
Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Źródła kartograficzne do dziejów Poznania. Katalog wystawy.
Muzeum Historii m. Poznania, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, wrzesień 1978.
1785 nr 12. Przyczynki: M. J. Mika: Opisy i lustracje Poznania z XVI-XVIII w. P. 1960, s.
32. – Nowacki T. 2, s. 135.
Główna* [pod Pobiedziskami] (Poznań)
=Główna* dawniej wieś (m. Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 8, s.
18-20. Opracowania: +D. Matyaszczyk: Kilka uwag o kształtowaniu przestrzeni
i budownictwie na G. i Zawadach. KMP 2002 nr 3. – +M. Michalski, R. Witkowski:
Średniowieczne i staropolskie wsie G. i Zawady. KMP nr 3. – +J. Wiesiołowski: Rezydencja
biskupów poznańskich w G. w XIII-XV wieku. KMP 2002 nr 2. Przyczynki: Hensel: Studia.
T. 2, s. 38 [osada z ok. X-XI w.]. – J. M. Mika: Opisy i lustracje miasta Poznania. P. 1960, s.
30, 32. – Nowacki T. 2, s. 135.
Główna* [rzeka, prawy dopływ Warty] Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Archeologia: Z. Głogowski: Cmentarzysko kultury pomorskiej z rejonu środkowego dorzecza
rzeki G. FAP 34: 1982-85 s. 50-65, sum.
=Główna* [rzeka] patrz Sama [rzeka]
Głubczyn* (Złotów) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 164-5. – A. Śmigielski:
Złotów. P. 1995, s. 35-6. – G. Tyg. Pilski 1998 nr s. 40. Archeologia: W. Łęga: Grób
skrzynkowy z G.w pow. złotowskim a stosunek kultury grobów skrzynkowych do kultury
łużyckiej. WA 16: 1939 (1948) s. 101-5. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 569.
Głucha* Puszcza - leśniczówka koło wsi Podlesie (Mogilno) – P. Maluśkiewicz: Województwo
konińskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1983, s. 152. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 152.
Głuchowiec* (Szamotuły)
Głuchowo* [Głuchów] (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Źródła: LBP s. 134. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic
monograficzny. Wwa-P. 1980, s. 111. Kościół p.w. św. Katarzyny: Dubowski, s. 25-6. – +A.
Karłowska-Kamzowa i A. Szarata: Późnogotycka kwatera w G. [W:] Pamiętnik Towarzystwa
Ziemi Kościańskiej 1971-5. Kościan 1975. – +A. Karłowska-Kamzowa: Późnogotyckie
snycerstwo i malarstwo w Poznaniu. Studia Muzealne 12: 1979. – KZSzt T. 5 z. 10, s. 30-2, il.
184, 269-70, 295, 396, 405, 425, 436, 451, 461, 490. – Zabytkowe dzwony, s. 199-200.
Zespół pałacowy (z parkiem) i folwarczny: KZSzt T. 5 z. 10, s. 32. – M. Dominas:
Ewidencja parku pałacowego w G. P. 1979 [maszynopis w Archiwum PSOZ-WKZ]. –
Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 100. – Majątki wlkp. T. 5, s. 58-61, il. – Dwory
i pałace wiejskie, s. 103, il. – Borkowski – Wielkopolskie drzewa, s. =Przyczynki: Hensel:
Studia. T. 2, s. 38. – Nowacki T. 2, s. 426. – Bielińska, s. 251. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 367.
Głuchowo* (Poznań) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 97-8. Archeologia: T. Skorupka:
Cmentarzysko ciałopalne ze schyłku okresu halsztackiego i początku starszego okresu
przedrzymskiego w G., stan. 1, woj. wielkopolskie. FAP 41: 2005 s. 97-186. – P. Pawlak, R.
Pietrzak: Osadnictwo wczesnośredniowieczne, z przełomu wczesnego i późnego
średniowiecza oraz nowożytne na stan. 24 w G., Nr AUT 148. P. 2006 [maszynopis
w archiwum Fundacji „Patrimonium” w Poznaniu]. – P. Pawlak, R. Pietrzak: Osadnictwo
wczesnośredniowieczne na stan. 1 w G., Nr AUT 145. P. 2006 [maszynopis w archiwum
Fundacji „Patrimonium” w Poznaniu]. – +D. Prinke: Osadnictwo ludności kultury pucharów
lejkowatych w G., gm. Komorniki, stan. 1 na trasie autostrady A2 (AUT 145). P. 2006
[maszynopis]. – +D. Prinke: Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych w G., gm.
Komorniki, stan. 24 na trasie autostrady A2 (AUT 148). P. 2006 [maszynopis].
Głuchowo* (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 43. Przyczynki: Górczak: Rozwój
majątków, s. 261, 376, 396, 399, 411, 412, 573, 611.
=Głuchowo* - niezidentyfikowana wieś, prawdopodobnie koło Krzywinia (Kościan) lub Dolska
(Śrem) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: DBL nr 1 s. 67, nr 23 reg., nr 41. Przyczynki:
=Głuchowskie* [jezioro] (Szamotuły) Słowniki: SHGWPŚ
Głuchów* (Turek) Kościół p.w. św. Macieja Apostoła: Catalogus Ecclesiarum et Utriusque Cleri tam
Secularis quam Regularis Dioecesis Vladislaviensis 1918-1930. Rocznik Diecezji
Włocławskiej 1978, s. 317. – G. Ruszczyk: Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja
i nowoczesność. Warszawa 2001, s. 223. Zespół dworski (nie istnieje): M. Górzyński:
Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. T. 2 cz. 1. Turek 2009, s. 303-11, il. Gmina: =M.
Niewiadomska: Ludowa wizja Kosmosu w gminie G. Łódzkie Studia Etnograficzne 23: 1981
s. 139-57, il. Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 456, 457, 462, 464, 474, 631, 634,
639.
Głuchów* [I i II] (Krotoszyn) Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 127.
Głuchówek* (Krotoszyn)
=Głumsko* k. Złotowa Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 77, 86, 526.
Głuponie* (Nowy Tomyśl) Słowniki: SHGWPŚ – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: LBP
s. 170. Dwór z XVIII w.: =R. Linette: Dwór w G. Dokumentacja historyczna. P. 1962
[rękopis w PKZ Poznań]. – KZSzt T. 5 z. 14, s. 7, il. 44. – Dwory i pałace wiejskie, s. 104, il.
Przyczynki: Górczak: Rozwój majątków, s. 344, 600, 608. Przewodniki: W. Łęcki, F.
Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 462. Zabytki przyrody: Borkowski –
Wielkopolskie drzewa, s. 327, il.
Głuski* [Głóski] (Ostrów) Zespół pałacowy z parkiem i dziedziniec gospodarczy: Majątki wlkp. T.
3, s. 51-4, il.
=Głusko* (Choszczno) Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak: Wielkopolska. Przewodnik. Wwa
1989, s. 587.
Głuszyn* (Wałcz)
Głuszyna* (Ostrzeszów)
Głuszyna* - dawna wieś, obecnie w granicach Poznania. Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 43,
226-7. Monografie: F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P.
1980, s. 111-3. Krajoznawstwo: W. Gostyński: Bardzo krótka wycieczka... na antypody. Iks
2004 styczeń s. 66, il. Kościół (dawna kolegiata) p.w. św. Jakuba Większego Apostoła
i cmentarz parafialny: Dubowski, s. 26-7. – Nowacki T. 2, s. 135. – B. Z.: Kościół św.
Jakuba w G. Iks 1994 nr 11 s. 5. – J. Fogel: Kościoły Wielkopolski, Kujaw i Ziemi Lubuskiej
z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808-1849). P. 1998, s. 116-7, il. –
Miejsca pamięci PW, s. 43 [grób powstańca]. – Historyczne kościoły Poznania, s. 237-40, il. –
Tomala - Murowana architektura. T. 1, s. 364-6. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 214-
5, il. Zespół dworski (z parkiem) i folwarczny: A. Korpik: Ewidencja parku dworskiego
w G. P. 2003 [maszynopis w Archiwum MKZ Poznań]. – Majątki wlkp. T. 8, s. 20-3, il. –
Dwory i pałace wiejskie, s. 289, il. Kółko Rolnicze: A. Kosmowska-Kowalska: Kółka
rolnicze Poznania i okolicy 1866-1939. Wielkopolskie Kółka Włościanek 1907-1939. P. 1992,
s. 73-8, il. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 39. Przewodniki: W. Łęcki, F. Jaśkowiak:
Wielkopolska. Przewodnik. Wwa 1989, s. 357.
Gmurowo* (Wyrzysk) Dwór: Dwory i pałace wiejskie, s. 104, il. – Neogotyckie rezydencje, s. 283, il.
Gniazdów* (Ostrów) Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 3, s. 54.
Gniewkowiec* [Gniewkówiec] (Inowrocław) Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 39-40 [grodzisko
typu niejasnego, dziś niezlokalizowane]. Zespół dworsko-parkowy: Kaja: Przewodnik, s. 51.
Gniewkowo* (Inowrocław) Słowniki: MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s. 95. Źródła:
Inwentarz dzierżawy gniewkowskiejz 1567 r. [W:] Z. Guldon, K. Wajda: Zarys dziejów G. B.
1970, s. 87-93. Monografie: Z. Guldon, K. Wajda: Zarys dziejów G. B. 1970, 118 s., il.,
bibliogr. Dzieje miasta w poszczególnych okresach: Z. Guldon: Zarys dziejów G. do 1815
roku. [W:] Z. Guldon, K. Wajda: Zarys dziejów G. B. 1970, s. 9-34. – +K. Jasiński, R.
Kabaciński, C. Sikorski: G. w średniowieczu. Książęta. Księstwo. Miasto. Gniewkowo 1993.
R: D. Karczewski, Ziemia Kujawska 11: 1995 s. 147-50. – C. Sikorski: Średniowieczne G.
[W:] K. Jasiński, R. Kabaciński, C. Sikorski: G. w średniowieczu. Książęta. Księstwo. Miasto.
Gniewkowo 1993, s. 49-62. Rozwój historyczno-urbanistyczny: KZSzt T. 11 z. 8, s. 2-3. –
+B. Sadurska: G., woj. bydgoskie. Studium urbanistyczno-konserwatorskie. Toruń 1979
[maszynopis PKZ]. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast polskich. Wwa 1960, s. 172.
Numizmatyka: B. Paszkiewicz: Denary z Pyzdr i G. – sensacyjne odkrycie nieznanych monet
z XIV w. Przegląd Numizmatyczny 2002 nr 3 s. 3-5. – B. Paszkiewicz: Denary gniewkowskie.
WNum. 49: 2005 z. 2 s. 155-71. Onomastyka: Rymut: Nazwy miast Polski, s. 77. – Rymut:
Nazwy miast Polski (1987), s. 76. Kościół p.w. śś. Mikołaja i Konstancji i otoczenie: KZSzt
T. 11 z. 8, s. 3-5, il. 36, 41, 72, 80, 89, 96, 123-5, 130, 191, 225. – D. Lizun: Tryptyk z G.
Spotkania z Zabytkami 2006 nr 3 s. 14-6, il. Zamek: Guerquin, s. 153. Dom na Rynku
z 1787 r.: KZSzt T. 11 z. 8, s. 5. Pomniki: Miejsca pamięci PW, s. 43-4. Historia
Szkolnictwa i oświaty: Szkoła podstawowa nr 1 im. Ludowego Wojska Polskiego w G.
(Zarys dziejów 1920-1990). Oprac. zespół w składzie Jan Bojanowski [i inni] pod red. J.
Sekulskiego. Toruń 1990, 175 s., il., bibliogr. s. 175. Organizacje i stowarzyszenia: H. Łada:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w G. Gniewkowo 1988, 53 s., il. – M. Winiarski:
Stowarzyszenia polskie w G. w II połowie XIX i na początku XX wieku. Gniewkowo 2005,
101 s., il., bibliogr. s. 97-101. Jubileusze: R. Kabaciński: Obchody 700-lecia miasta G.
Ziemia Kujawska 3: 1971 s. 237-41 [w dniach 6-8.09.1968]. Przyczynki: Hensel: Studia. T.
2, s. 40 [ślady osadnictwa wczesnohistorycznego]. – S. K. Olczak: Kościoły parafialne
w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. Lublin 2004, s. 27, 33. Okolice - ziemia: =
W. Mrózek: Katastrofalne powodzie w Obniżeniu Gniewkowskim na Wysoczyźnie
Kujawskiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C: Geographia et Geologia. 8:
1976 nr 4/6 s. 165-91, il., mapy, bibliogr. – =W. Mrózek: Zmiany stosunków wodnych
w Obniżeniu Gniewkowskim na Kujawach pod wpływem prac odwadniających. [W:] Wpływ
melioracji wodnych na środowisko geograficzne. Materiały na konferencję w Jadwisinie k.
Serocka. Cz. 1. Wwa 1976, s. 71-5. Księstwo gniewkowskie: R. Kabaciński: Terytorium
księstwa gniewkowskiego w XIV wieku. Ziemia Kujawska 4: 1974 s. 16-30. – +R.
Kabaciński: Terytorium księstwa gniewkowskiego w XIV w. Wwa 1975. – R. Kabaciński:
Księstwo gniewkowskie w XIV w. (ok. 1314 - ok. 1390). [W:] K. Jasiński, R. Kabaciński, C.
Sikorski: G. w średniowieczu. Książęta. Księstwo. Miasto. Gniewkowo 1993, s. 30-46.
Przewodniki: E. Konieczka: Przewodnik po G. Cz. 1: Ulice i kamienice z przełomu
XIX i XX wieku. Gniewkowo 2010, 251 s., il., bibliogr.
Gniewkowo* (Gniezno) Monografie: P. Anders: Puszcza Zielonka. P. 1997, s. 37.
Gniewkowo* - Nadleśnictwo (Inowrocław)
Gniewomierz* (Czarnków) Słowniki: Słownik krajoznawczy Wielkopolski Monografie: W. Łęcki:
Województwo pilskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1988, s. 165.
Gniewowo* (Kościan) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: DBL nr 8, 23 reg., 36, 41, 77, 87. Przyczynki:
Hensel: Studia. T. 2, s. 40, 42. – Bielińska, s. 345. Zespół folwarczny: Majątki wlkp. T. 5, s.
62.
Gniezno* [niem. Gnesen] Słowniki: S. Urbańczyk, K. Żurowski, T. Wasilewski, L. Kalinowski: G.
[W:] SSS T. 2, Wr. - Wwa - Kr. 1964, s. 114-8. – MPT – Rospond: Słownik etymologiczny, s.
95-6. – Słownik krajoznawczy Wielkopolski Źródła: Garbarze w szeregach gnieźnieńskiego
ruchu robotniczego. Oprac. M. Piekarski. Ziemia Gnieźnieńska 1963 nr 11/12 s. 7 [ze
wspomnień z 1924 i 1926 r.]. – Die Ältesten grosspolnischen Grodbücher. Hrsg. von J. von
Lekszycki. Band 2: Peisern 1390-1400. Gnesen 1390-1399. Kosten 1391-1400. Neudr. d.
Ausg. 1889. Osnabrück 1965, XIII + 427 s. Monografie: K. Żurowski: G., pierwsza stolica
Polski. Wwa 1964, 291 s., il., bibliogr. – Dzieje G. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965, 942
s., il., tabl., mapy, bibliogr. Treść: J. Topolski: Wstęp; Gnieźnieński zespół osadniczy. G.
stolicą państwa; 1. K. Żurowski: Tereny dzisiejszego G. i okolicy w starożytności; 2. K.
Żurowski: Kształtowanie się ośrodka miejskiego; G. Mikołajczyk, K. Żurowski: Rzemiosło,
handel, rolnictwo; 4. S. Rospond: Pochodzenie nazwy G.; 5. H. Chłopocka: G. pierwszą
stolicą państwa; 6. B. Kürbisówna: G. jako ośrodek kultury umysłowej (do 1038 r.); 7. G.
Chmarzyński: Architektura i rzemiosło preromańskie; G. od 1038 r. do końca XV w.; 8. H.
Chłopocka: G. głównym ośrodkiem polityczno-administracyjnym Wielkopolski do połowy
XIII w.; 9. H. Chłopocka: Lokacja na prawie zachodnioeuropejskim. Rola G. w procesie
jednoczenia państwa; 10. H. Chłopocka: Rozwój G. w późnym średniowieczu; 11. B.
Kürbisówna: Udział G. w dorobku kulturalnym średniowiecznej Polski; 12. G. Chmarzyński,
H. Chłopocka, K. Żurowski: Sztuka średniowiecznego G. Rozwój i upadek G. jako
europejskiego ośrodka handlu od początku XVI w. do 1793 r.); 13. J. Topolski: G. miejscem
wielkich jarmarków; 14. J. Deresiewicz: Regres gospodarczy miasta (1655-1793); 15. J.
Topolski, W. Zientarski: Życie kulturalne G. XVI-XVIII w.; 16. H. Kozakiewiczowa [i inni]:
Sztuka renesansowa i barokowa G. G. pod zaborem pruskim. Ukształtowanie się
kapitalistycznego miasta (1793-1918); 17. J. Wąsicki, G. Wróblewska: G. w okresie tzw. Prus
Południowych (1793-1806); 18. J. Wąsicki: G. w okresie Księstwa Warszawskiego (18061815); 19. L. Trzeciakowski, G. Wróblewska, J. Pic: Schyłek feudalizmu i kszatłtowanie się
kapitalizmu (1815-1870); 20. L. Trzeciakowski: Rozwój kapitalistycznego miasta (18711918). Dwudziestolecie międzywojenne. 21. A. Czubiński, L. Trzeciakowski, J. Majewski:
Odzyskanie niepodległości; 22. J. Majewski: Gospodarka i administracja miasta; 23. A.
Czubiński: Życie polityczne G.; 24. S. Michalski: Szkolnictwo. Życie kulturalno-oświatowe.
Okupacja hitlerowska (1939-1945); 25. W. Markiewicz: Okupacja hitlerowska 1939-1945.
Polska Ludowa (1945-1964). 26. J. Wisłocki: Kształtowanie socjalistycznego G.; 27. Z.
Świerczyński: Rozwój gospodarczy miasta w latach 1945-1964; 28. J. Dydowiczowa, S.
Michalski: Kultura i oświata. Szkolnictwo; 29. Z. Świerczyński: Miejsce G. w województwie
poznańskim; Z. Świerczyński: Perspektywy rozwojowe G.; B. Kürbisówna [i inni]: Przegląd
źródeł i literatury do dziejów G.; M. B. Topolska: Bibliografia. R: R. Heck, KH 73: 1966 nr 2
s. 425-9; K. Myśliński, RH 32: 1966 s. 282-7; A. Wędzki, PZach. 22: 1966 nr 4 s. 371-5. – K.
Żurowski: G., pierwsza stolica Polski. Wyd. 2 poprawione. Wwa 1966, 294 s. R: B.
Miśkiewicz, SiMDW 9: 1966 z. 1 s. 174-6. – R. Biesiada: G. Wwa 1972, 148 s., il. – J.
Topolski: G. Zarys dziejów. P. 1979, 180 s., il., tabl. 16. R: U. Cynalewska, KW 22: 1981 nr 1
s. 243-5. – F. Jaśkowiak: Województwo poznańskie. Szkic monograficzny. Wwa-P. 1980, s.
113-24, il. Prace zbiorowe: G. Studia i materiały historyczne. Praca wydana na zlecenie
Towarzystwa Miłośników G. z dotacji Urzędu Miejskiego i Muzeum Początków Państwa
Polskiego w G. Przewodniczący komitetu redakcyjnego J. Topolski. T. 1-2. Wwa 1984-87,
222 s. – Civitates principales - wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej.
Katalog wystawy. Red. T. Janiak, D. Stryniak. Gn. 1998, 119 s., il. [25.04.-02.10.1998].
Omówienie: M. Hamada, KHKM 47: 1999 nr 1/2 s. 307-8. – G. i Poznań w państwie
pierwszych Piastów. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym
zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dnia 8 grudnia 1999
roku. Red. A. Wójtowicz. P. 2000, 115 s., il., mapy. Treść: Z. Kurnatowska:
Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i różnice, s. 9-31; G. Labuda: G. stolicą
wczesnopiastowskiego państwa polskiego, s. 3-60; J. Strzelczyk: Zjazd gnieźnieński 1000
roku, s. 77-108; A. Gąsiorowski: G. i Poznań w państwie pierwszych Piastów. Wprowadzenie
do dyskusji, s. 109-16. Dzieje G. w poszczególnych okresach: W. Hensel: Najdawniejsze
stolice Polski. G. - Kruszwica - Poznań. Wwa 1960, s. 7-61. – B. Chłopocka: G. głównym
ośrodkiem polityczno-administracyjnym Wielkopolski od połowy XIII wieku. [W:] Dzieje G.
Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965, s. 118-32. – G. u progu XXI wieku. Gn. 1994. R: A.
Stukowski, KW 1995 nr 2 s. 127-9. – J.-B. Neveux: Gnesen et/ou Gniezno. Une ville de
Poznanie prussienne 1871-1918. Review Allem. 26: 1994, 1, s. 111-43, mapa. Przyczynki:
Ziemia wrzesińska, s. 46-8, 51, 53, 54, 56-8, 61-4, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 83,
85-8, 91, 96-104, 107-11, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 139, 152, 158,
163, 164, 183, 185, 188, 193, 201, 217, 218, 222, 223, 229, 231, 239, 261, 263, 273, 283, 300,
302, 303, 305-7, 311, 316, 322, 326, 344, 354-6, 370, 383, 400, 405, 419, 428, 429, 432, 4357, 439. – Górczak: Rozwój majątków, s. 63, 109, 158, 167, 184, 205, 216, 232, 253, 254, 2624, 289, 291, 311, 313, 322, 388, 392, 403, 419, 421, 480, 484, 485, 487, 488, 491, 492, 504,
507, 557, 578-81, 597, 624, 626, 627. Artykuły: K. Szymoniak: G. czyli nasze kochane
miasteczko. Nurt 1985 nr 1 s. 4-7. – M. Nadolski: Na tropie gnieźnieńskiego średniowiecza.
Nurt 1989 nr 4 s. 3-5. – A. W. Mikołajczak: G. w łacińskiej tradycji Europy. Życie i Myśl 44:
1999 nr 2 s. 36-43 [XI-XX w.]. Periodyki: Gniezno. Studia i materiały historyczne. 3. Wwa P. 1990, 324 s., il. Zawiera: Sz. Skibiński: o niektórych aspektach gotyckiej przebudowy
katedry gnieźnieńskiej; E. Soroka: Romańskie płytki ceramiczne z Gniezna; J. Pyzio:
Gnieźnieńskie lata działalności Józefa Chociszewskiego...; W. Występski: Fabryka wódek,
likierów, gorzelnia koniaków i wytwórnia win Bolesława Kasprowicza w Gnieźnie (18881952); M. Piaszykowska: Stan badań nad kulturą pomorską regionu gnieźnieńskiego
i perspektywy badawcze. – Gniezno. Studia i materiały historyczne. 4. Gn. 1995, 379 s., il.
Artykuły: Ryszard Grzesik, „Święty Wojciech jako bohater Tempore illo”; Aleksandra W.
Mikołajczak, „Gnieźnieńskie sekwencje o św. Wojciechu”; Maria Falińska, „Mit sakralny
a świadomość narodowa szlachty polskiej w XVII wieku. Kult patronów i patronek”; Józef
Dobosz, „Dokument Mieszka III Starego dla kanoników regularnych w Trzemesznie (28
kwietnia 1114 r.)"; Aleksander Holas, „Dwie bazyliki romańskie w Trzemesznie”; Elżbieta
Kowalska, „Gnieźnieńskie zakłady fotograficzne w latach 1853-1919”. Ponadto opracowania
i materiały dotyczące życia społecznego Gniezna XIX i XX w. Rozwój historycznourbanistyczny: K. Żurowski, H. Münch, T. Rusczyńska, A. Sławska, J. Pic, E. Linette, L.
Tuczyński: G. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego
miasta. T. 1-2. P. 1960 [maszynopis PKZ]. Wzgórza: W. Występski: Wzgórze Targowe,
Panieńskie lub Franciszkańskie. Przemiany 1994 nr 12 s. 13. – W. Występski: Wzgórze
Świętojańskie albo Góra Krzyżacka. Przemiany 1995 nr 26 s. 12. – W. Występski: Góra
Lubaszka zwana Targowiskiem albo Wzgórzem Świętowawrzynieckim. Przemiany 1997 nr
43 s. 11. – W. Występski: Wzgórze Świetojańskie lub Świetomichalskie. Przemiany 1997 nr
32 s. 10. Wystawy: +G. pierwsza stolica Polski - miasto świętego Wojciecha. Katalog
wystawy zorganizowanej w dniach od 29 września 1994 do 31 stycznia 1995 roku przy
współudziale Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Archiwum Archidiecezjalnego w G.
Gn. 1995. Dzieje: M. Grossert: Die Domstadt Gnesen. [W:] Spuren die der Wind nicht
verweht. Ein Posener Heimatbuch. Herausgegeben von der Gemeinschaft Evangelischer
Posener e. V. Lüneburg 1977, s. 129-30. Państwo gnieźnieńskie: Z. Kurnatowska: Tworzenie
się państwa gnieźnieńskiego w kontekście europejskim. [W:] Polska na przełomie i i II
tysiąclecia. materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Poznań, listopad 2000. P.
2001, s. 89-102 Dyplomatyka: K. Maleczyński: w sprawie autentyczności bulli
gnieźnieńskiej z roku 1136. Wr. 1947, 28 s. R: J. Mitkowski, RH 17: 1948 z. 2 s. 486-93.
Numizmatyka i skarby srebrne: Gumowski - skarby, s. 40, 41, 108. W. Hensel: Studia
i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 2. P. 1953, s. 74, 75 [skarby
srebrne wczesnośredniowieczne]. – K. Żurowski, Studia Wczesnośredniowieczne 2: 1953 s.
93, 94, 99. – S. Tabaczyński: z zagadnień menniczych Polski wczesnośredniowiecznej.
Zabytek rogowy z G. z wyrytym wyobrażeniem denara krzyżowego. SA 6: 1957-9 s. 374-81,
il. R: S. S[uchodolski], WNum. 1960 z. 1/2 s. 121-2. – Tabaczyński, s. 28, 29, 32 – Z.
Zakrzewski: Kilka słów o denarze Gnezdum Civitas. WNum. 2: 1958 nr 1 s. 1-5 i 40. – Slaski
- Tabaczyński, s. 20-2 [skarby srebrne wczesnośredniowieczne], 75-6 [pojedyncze znaleziska
monet]. – G. Mikołajczyk, Spraw. Arch. 14: 1962 s. 217, 218, 221. – R. K[iersnowski]: G.
WNum. 1963 z. 3 s. 132. – G. Mikołajczyk, Spraw. Arch. 16: 1964 s. 177. – J. Piniński:
Brakteaty gnieźnieńskie Mieszka Starego z lat 1173-1177. WNum. 9: 1965 z. 2 s. 85-104, il. –
A. Piwowarczyk: Gnezdun Civitas, - SCS Johannes - Boleslav. Biuletyn Numizmatyczny
Towarzystwa Numizmatycznego 1965 nr 5 s. 74-7, il. – IPSW T. 1, pozycje 24-8, Załącznik 5;
T. 4/1, pozycja 155. – A. Gupieniec: Monety odkryte w czasie badań archeologicznych
w Katedrze Gnieźnieńskiej (St. 14). WNum. 15: 1971 z. 2 s. 121-2. – =A. Schmidt: Znaleziska
monet z G. i okolic. WNum. 17: 1973 z. 1 s. 51. – E. Rozenkranz: o gnieźnieńskich
brakteatach ze św. Wojciechem z czasów Bolesława Krzywoustego. Pomorania Antiqua 6:
1975 s. 585-96. – A. Schmidt: Motywy numizmatyczne na XVIII-wiecznym dzwonie z G.
WNum. 19: 1975 z. 1 s. 27-9. – A. Schmidt: Bony miasta G. z 1939 roku. Biuletyn
Numizmatyczny 1976 nr 1 s. 5-9. – J. Olejniczak, WNum. 22: 1978 z. 2 s. 110-1. – A. Schmidt:
Mennica gnieźnieńska. Przemiany 1978 nr 1 s. 4. – A. Schmidt: z dziejów pieniądza w G. bony straży obywatelskiej z września 1939. Przemiany 1978 nr 6 s. 4. – A. Schmidt: z dziejów
pieniądza w G. - okres pruskiego zaboru. Przemiany 1978 nr 2 s. 4. – A. Schmidt: z dziejów
pieniądza w G. - pieniądz lokalny z lat 1917-20. Przemiany 1978 nr 4 s. 4. – Skarby - Atlas, s.
22, 32, mapy 1-2 [skarby wczesnośredniowieczne]. – E. Wojciechowska: o denarach,
dukatach i talarach. Przemiany 1993 nr 9 s. 17. – B. Paszkiewicz: Brakteaty polskie w 1 tercji
XIV w. WNum. 38: 1994 s. 2-3. – A. Schmidt: Nowy egzemplarz denara „Princes Polonie”
i skarby wczesnośredniowieczne z G. i okolic. WNum. 1995 z. 1/2 s. 40-4, sum. – Znaleziska
monet, s. 18-9, 120-2. – R. Wojtczak: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej. Przywileje
mennicze arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, stan badań, perspektywy. Streszcz. w jęz. ang.
Studia Gnesnensia 14: 2000 s. 275-84, sum. Heraldyka: M. Gumowski: Herby miast
polskich. Wwa 1960, s. 173. – E. Scholtz: Herb i pieczęcie. Gn. 1993, il. Źródłoznawstwo:
=B. Bolz: Najstarszy kalendarz w rękopisach gnieźnieńskich. Spraw. PTPN 2 (72): 1964 s.
203-5. – B. Bolz: Glosy kanonu z lat 1428-1431 (z ręgkopisu gnieźnieńskiego nr 60). SO 25:
1965 s. 203-31, rés., il. – B. Bolz: Najstarszy kalendarz w rękopisach gnieźnieńskich. MS 1
z roku około 800. SŹ 12: 1967 s. 23-38. – Z. Leszczyński: Bulla gnieźnieńska nie dowodzi
rozłożonej wymowy samogłosek nosowych w XII wieku. Roczniki Humanistyczne 22: 1974 z.
5 s. 15-22. – =B. Bolz, W. Żurowska-Górecka: Gnieźnieński rękopis Wergillego z glosami
staropolskimi. (Referat wygłoszony 8 XI 1976 r.). Spraw. PTPN Wydział FilologicznoFilozoficzny. 94: 1976 s. 3-4. – G. Mikołajczyk, B. Bolz: Gnieźnieńska inskrypcja nagrobna
z początków XI stulecia. Symbolae Philologiae Posnaniensium 4: 1979 s. 139-66, summ. – B.
Turoń: Kopiarz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego - „Liber privilegiorum XV sec.” Acta
Universitatis Wratislaviensis No 499: Historia. 33: 1980 s. 39-50, tabl., Zsf. Ikonografia: S.
Pasiciel: G. - widoki miasta 1505-1939. Wwa-P. 1989, 215 s., il. [monografia źródeł
ikonograficznych]. – G. i powiat gnieźnieński. Widoki dawne. G. und Umgebung. Alte
Ansichten. Oprac. M. W. Michałowski. Gn. 2000, 159 s. [XIX-XX w.]. Historia literatury:
W. Wydra, W. Rzepka: Dwie średniowieczne polskie pieśni w mszałach i brewiarzach
gnieźnieńskich do roku 1555. Studia Polonistyczne 2: 1975 s. 185-201. Onomastyka: S.
Rospond: Ze studiów nad polską toponomastyką. 9. G. Język Polski 41: 1961 s. 331-43. – S.
Rospond: Pochodzenie nazwy G. [W:] Dzieje G. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965, s. 7080. – Z. Kempf: Podarek dla G. na Millenium. Poradnik Językowy 1966 s. 339-44. – P. Bąk:
G. w świetle topografii i toponimii wielkopolskiej. Poradnik Językowy 1970, 2, s. 71-8. – J.
Otrębski: Poln. G. Die Welt der Slaven 16: 1971 s. 333-5. R: Zpravodaj Mistopisné Komise
ČSAV [Praha] 13: 1972 s. 580. – Rymut: Nazwy miast Polski, s. 78. – =A. Sieradzki:
Oboczność -ev / -ov w księgach miejskich G. z 1 połowy XVII wieku. Studia Polonistyczne
[Poznań] 9: 1982 s. 133-45. – =A. Sieradzki: Funkcje prefiksu po- w tekstach
siedemnastowiecznych ksiąg miejskich G. Studia Polonistyczne [Poznań] 14/15: 1986-87 s.
243-50. – Rymut: Nazwy miast Polski (1987), s. 76-7. Archeologia: G. Mikołajczak:
Sprawozdanie z prac archeologicznych Stacji Archeologicznej w G. w 1960 roku. Spraw.
Arch. 14: 1962 s. 217-26. – +G. Mikołajczak: Początki G. Studia nad źródłami
archeologicznymi. Wwa-P. 1972. – +G. Mikołajczak: Początki G. Źródła archeologiczne.
Wwa-P. 1973. – G. Mikołajczyk: Trzy najważniejsze obiekty kultowe na Górze Lecha w G.
w świetle źródeł archeologicznych. [W:] G. Studia i Materiały Historyczne. 1. Wwa-P. 1984,
s. 111-21. – P. Danielewicz: Ceramika wczesnośredniowieczna z dawnej wyspy na Jeziorze
Świętym, G., stan. 22. Wwa 2001 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – M.
Makowiecka: Ocena archeozoologiczna pozostałości kostnych z miejsca ofiarnego w G., stan.
15. Wwa 2002 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – M. Purol:
Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry z Góry Lecha w G. Wwa 2002 [typescript in the
Archives of the IAE PAN]. – J. Sawicka: Wczesnośredniowieczne wyroby szklane z Góry
Lecha w G. Wwa 2003 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. Zespół grodowy: T.
Żurowski: Konstrukcje obronne grodowego komleksu osadniczego. [W:] Dzieje G. Red. J.
Topolski. Wwa 1965, s. 33-44. – +T. Sawicki: Rozwój przestrzenny gnieźnieńskiego zespołu
grodowego. Wwa 2000 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – +T. Sawicki: Stan
badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem grodowym w G. (do 2000 roku). Wwa 2000
[typescript in the Archives of the IAE PAN]. – T. Sawicki: Wczesnośredniowieczny zespół
grodowy w G. [W:] G. w świetle ostatnich badań archeologicznych. Pod red. Z.
Kurnatowskiej. P. 2001, s. 87-126. – M. Łastowiecki, T. Sawicki: Ceramika naczyniowa
z badań archeologicznych na Górze Lecha w G. - gnieźnieński zespól grodowy, stan. 15 (15cd). Wwa 2003 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – Z. Kurnatowska: The
stronghold in G. in the light of older and more recent studies. [W:] Polish Lands at the Turn of
the First and the Second Millennia. Editor P. Urbańczyk. Warsaw 2004, s. 185-206, il. Gród
i zamek książęcy na Górze Lecha: +W. Dalbor: Wczesnośredniowieczny gród w G.
Światowid 21: 1955. – W. Staszewski: Czy to był zamek księcia? Przemiany 1982 nr 7 s. 5
[dot. odkrycia archeologicznego na Wzgórzu Lecha w G.]. – B. Spigarska: Sprawozdanie
z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1981 roku w G. na Górze Lecha (północna
część, stanowisko 15d). [W:] G. Studia i materiały historyczne. T. 1, 1984, s. 215-22. – T.
Sawicki: Sprawozdanie z badań na Górze Lecha w G. przy ulicy Kolegiaty 2 (stanowisko
15d) w latach 1982-1983. [W:] G. Studia i materiały historyczne. T. 2, 1987, s. 297-316. – B.
Spigarska: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Górze Lecha w G. (stanowisko 15d)
w 1982 roku. [W:] G. Studia i materiały historyczne. T. 2, 1987, s. 285-96. – T. Sawicki: G.,
st. 15. Informator Archeologiczny Badania 1988 s. 95. – T. Sawicki: G., st. 15. Informator
Archeologiczny Badania 1989 s. 61-2. – T. Sawicki: G., st. 15d. Informator Archeologiczny
Badania 1990 s. 74. – T. Sawicki: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Górze Lecha
w G. przy ulicy Kolegiaty 4 (stanowisko 15d) w 1984 roku. Wstępna analiza stratygraficznochronologiczna. [W:] G. Studia i materiały historyczne. T. 3. Wwa-P. 1990, s. 308-24. – T.
Sawicki: Pozostałości zamku książęcego na Górze Lecha. [W:] G. pierwsza stolica Polski miasto świętego Wojciecha. Katalog wystawy zorganizowanej w dniach od 29 września 1994
do 31 stycznia 1995 roku przy współudziale Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
i Archiwum Archidiecezjalnego w G. Gn. 1995, s. 138-40. – T. Sawicki: Gnieźnieński zespół
grodowy w świetle najnowszych badań. [W:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane
Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej. Pod red. A.
Buko. Wwa 1998, s. 207-16. – R. Góralczyk-Zielonka: Archeologiczne zagadki. Przemiany
1999 nr 39 s. 15 [dot. wykopalisk przy kościele św. Jerzego na Wzgórzu Lecha]. – T.
Sawicki: z badań nad przemianami topografii i funkcji grodu książęcego na Górze Lecha w G.
SA 40: 1999 s. 9-27, Zsf. – W. Hensel: Domniemana wenetyjska geneza rzeźby głowy dzika
w drewnianym wale rezydencji książęcej na Górze Lecha w G., zapewne z połowy X wieku.
Streszcz. w jęz. ang. Archeologia Polona 2000 z. 1/2 s. 49-52. – Z. Kurnatowska:
Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i różnice. [W:] G. i Poznań w państwie
pierwszych Piastów. Red. A. Wójtowicz. P. 2000, s. 9-31. – L. Kajzer: G., woj. wielkopolskie.
[W:] L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm: Leksykon zamków w Polsce. Pod red. L. Kajzera.
Wwa 2001, s. 185. – T. Sawicki: z badań nad zamkiem książęcym na Górze Lecha w G. [W:]
G. w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty. Nowe interpretacje. Pod red. Z.
Kurnatowskiej. P. 2001, s. 221-41. Zamek arcybiskupi: C. Sikorski: Uwagi o gnieźnieńskim
zamku arcybiskupim. [W:] G. Studia i materiały historyczne. T. 3, 1990, s. 247-66. –
Wielkopolskie zamki, s. 14-5, il. G. w okresie wczesnośredniowiecznym: W. Abraham: G.
i Magdeburg. PZach. 5: 1949 nr 12 s. 551-67. – G. Labuda: Schinesghe: G. czy Szczecin.
PZach. 7: 1951 nr 7/8 s. 586-92. – Z. Wojciechowski: G. - Poznań - Kraków na tle
kształtowania się państwa Piastów. (Fragment z książki pt. Czasy Bolesława Chrobrego).
PZach. 7: 1951 t. 2 nr 7/8 s. 335-58 i nadb. – Z. Wojciechowski: G. - Poznań - Kraków na tle
kształtowania się państwa piastowskiego. Spraw. PAU 52: 1951 nr 6 s. 452-3. – Z.
Wojciechowski: Szczecin nie G. PZach. 8: 1952 nr 3/4 s. 530-5 [interpretacja „Dagome
iudex”]. – W. Hejnosz: Jeszcze w sprawie Schinesge. Problemy 10: 1954 nr 10 s. 723-4. –
=W. Hejnosz: Sprawa „Longum Mare”. Problemy 11: 1955 nr 6 s. 424-5 [sprawa Schinesge].
– =J. Kamińska: G. - gród stołeczny Polan zbudowany w VIII wieku. Życie Warszawy 1955 nr
86 s. 4, il. – =Z. Szewera: Szczecin czy G. Problemy 11: 1955 nr 6 s. 423-4 [sprawa
Schinesge]. – W. Hensel: Najdawniejsze stolice Polski. G., Kruszwica, Poznań. Wwa 1960,
226 s., il., bibliogr., mapy. R: T. Lalik, KHKM 9: 1961 nr 2 s. 275-8; A. Gieysztor, APH 5:
1962 s. 207-8; B. Miśkiewicz, SiMDW 7: 1962 z. 1 s. 366-7; K. Tymieniecki, RH 28: 1962 s.
149-72; Z. Bukowski, WA 29: 1963 z. 1 s. 91-2. – =T. Lehr-Spławiński: Jeszcze raz G. czy
Szczecin w regeście Dagome iudex. SO 20: 1960 z. 2 s. 95-9. – G. Mikołajczyk: Początki G.
Studia nad źródłami archeologicznymi. Cz. 1-2. Wwa 1972-3, 183 + 155 s. R: S. Jasnosz,
BIZMiOZ 1972 nr 100 s. 15-6; J. Osięgłowski, ZOW 39: 1973 nr 2 s. 143-5; Z. Podwińska
KHKM 21: 1973 nr 3 s. 534; H. Chłopocka, RH 40: 1974 s. 228-32; B. Miśkiewicz, SiMDW
21: 1974 z. 1 s. 262-4; B. Widera, =Jahrbuch für Geschichte d. Sozialistischen Länder
Europas 19: 1975 T. 1 s. 241-2. Ośrodek kultu pogańskiego: =W. Krassowski: Dzieje
budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 1. Wwa 1989, s. 91, 98. Rozwój
historyczno-urbanistyczny: +Münch – E. Linette: G., woj. poznańskie. Wnioski
konserwatorskie do studium historyczno-urbanistycznego. P. 1959 [maszynopis PKZ]. – =H.
Münch: Historia i rozwój przestrzenny miasata G. P. 1960 [rękopis w PKZ Poznań]. – KZSzt
T. 5 z. 3, s. 9-12. – =W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski.
T. 1. Wwa 1989, s. 32-3, 91, 112; il. 82, 92-3, 97-9. – Księga rozmaitości wielkopolskich, s.
224-5 [Siedem pagórków]. Zagadnienia prawno-ustrojowe: J. Sobczak: Sądy apelacyjne
wydziałowe w Poznaniu i G. (1791-1792). SiMDW 12: 1976 z. 1 s. 103-42. – A. Gąsiorowski:
Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich: katalog admisji w Gnieźnie
i w Poznaniu 1420-1500. P. 1993. R: Z. Zyglewski, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy
Studia Historyczne. Z. 5 (1997) s. 162-4. Archeologia, wykopaliska: K. Hucke: Das
Ringkettenmuster auf Holz- und Knochengeräten der frühgeschichtlichen Zeit in
Ostdeutschland. Altschlesien 8: 1939 s. 133-8 [m. in. G.]. – W. Hensel: Najdawniejsze dzieje
G. w świetle wykopalisk. [W:] Święty Wojciech. Gn. 1947 s. 207-34. – J. Kostrzewski:
Najstarsze G. w świetle wykopalisk. PZach. 3: 1947 nr 4 s. 308-18. – A. Szyszko-Bohusz:
Odkrycie pierwszej świątyni Dąbrówki i Mieszka I. Dziennik Polski 1947 nr 151. – J.
Zachwatowicz: Nowe odkrycia w dziedzinie architektury romańskiej w Polsce. Ochrona
Zabytków 1948 nr 1 s. 14-27. – K. Żurowski: Odkrycia w G. ZOW 18: 1949 z. 1-2 s. 22
[badania grodu na Górze Lecha]. – Hensel: Studia. T. 1, s. 202-3 [osady wczesnohistoryczne].
– G. Mikołajczyk: Tymczasowe wyniki badań na Górze Lecha w G. ARoz. 4: 1952 nr 3/4 s.
298-302. – K. Żurowski: Ziemia odsłania tajemnice starego G. Widnokrąg 4: 1952 nr 3 s. 4. –
Hensel: Studia. T. 2, s. 41, 42-76. – K. Żurowski: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na
górze Lecha w G. w latach 1948-51. Studia Wczesnośredniowieczne 2: 1953 s. 89-111. – =G.
Mikołajczyk: Wystawa archeologiczna w G. WA 20: 1954 z. 4 s. 425. – K. Żurowski:
Wczesnośredniowieczny wał obronny w G. Dawna Kultura 1: 1954 z. 4 s. 161-9. – =W.
Dalbor: Wczesnośredniowieczny gród w G. Światowit 21: 1955 s. 161-246, il. R: E.
Naumowska, SiMDW 2: 1957 z. 2 s. 463-6; T. Żurowski, Archeologia Polski 1: 1957 s. 26578. – K. Żurowski, G. Mikołajczyk: Badania archeologiczne na Górze Lecha w G. w 1953 r.
Spraw. Arch. 1: 1955 s. 77-90, il. – G. Mikołajczyk, K. Żurowski: Sprawozdanie z badań
archeologicznych w G. w 1955 r. Spraw. Arch. 3: 1957 s. 249-72, il., mapa, Sod., Sum. – K.
Żurowski: Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznego G. Archeologia Polski 1: 1957 s.
181-213, il. – +K. Żurowski: Pierwsza stolica Polski w świetle badań archeologicznych. [W:]
Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958
r. T. 1. Referaty. Cz. 1. Wwa 1958. – +K. Żurowski: Les origines de G. d’apres les sources
archéologiques. [W:] Les origines des villes polonaises. Paris, La Haye 1960. – =K.
Żurowski: Pierwsza stolica Polski w świetle badań archeologicznych. [W:] Historia Polski do
połowy XV wieku. Pod red. G. Labudy. Wwa 1960, s. 142-58. – +K. Żurowski: G., stołeczny
gród pierwszych Piastów w świetle źródeł archeologicznych. [W:] Początki państwa
polskiego. Księga tysiąclecia. Red. K. Tymieniecki. T. 2. P. 1962. – =Z. Świechowski:
Budownictwo romańskie w Polsce. Wwa 1963, s. 43-9, ryc. 68-74. – K. Żurowski: G. au
début de l’époque féodale. Recherches archeologiques. Archaeologia Polona 6: 1964 s. 20318, il. – A. Waluszewska-Bubień: Ptactwo w materiale zwierzęcym z wykopalisk
gnieźnieńskich. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki
Humanistyczno-Społeczne. Archeologia. 2, 1969, s. 157-68. – K. Żurowski: Archäologische
Untersuchungen der romanischen Sakralarchitektur in G. [W:] i [Pierwszy] Międzynarodowy
Kongres Archeologii Słowiańskiej Warszawa 14-18 IX 1965. T. 3. Wr. 1970, s. 284-94. –
Prace wykopaliskowe w G. na stanowisku 18. (Muzeum w G.). BIZMiOZ 1971 nr 97 s. 8. – J.
Roszko: Gniazdo na wzgórzu. Fragm. książki „Kolebka Siemowita”. Odra 11: 1971 nr 9 s. 311. – M. Sobociński, Z. Schramm: Zwierzęcy materiał kostny z wykopalisk w G. AUNC
Archeologia 3: 1972 s. 163-221. – I. Sikorska-Ulfikowa: Cechy charakterystyczne ceramiki
średniowiecznej ze Starego Rynku w Poznaniu w porównaniu z ceramiką z G. [W:] Początki
i rozwój Starego Miasta w P. do XV w. P. 1973, s. 293-304. – Z. Schramm: Szczątki kostne
zwierząt wczesnośredniowiecznych z wykopalisk w G. AUNC Archeologia 4: 1974 s. 259-74.
– A. Dzięczkowski: Subfosylne ślimaki (gastropoda) z wykopalisk archeologicznych w G.
w 1961 r. Spraw. Arch. 30: 1978 s. 235-9. – G. Mikołajczyk, B. Bolz: La plaque de G. avec
une inscription des débuts du XIIe siecle. Archaeologia Polona 20: 1981 s. 271-7. – M.
Karczewski: Rzeźba calca i pokrywy kulturowe Góry Lecha w G. 2000 [typescript in the
Archives of the Museum of the Beginnings of the Polish State in G.]. – J. Kolendo: Gemma
antyczna znaleziona w G. Przyczynek do zagadnienia chrystianizacji antycznej gliptyki.
Streszcz. w jęz. fr. KHKM 1998 nr 1/2 s. 79-86. – M. Makohonienko: Subfosylne pozostałości
pasożytów (Nematoda) w osadach kulturowych strefy brzegowej dawnego jeziora Świętego
w G. Streszcz. w jęz. ang. Badania Fizjograficzne Polski Zachodniej 49: 1998 s. 111-5. –
Nowe odkrycia, nowe interpretacje. Materiały z sesji naukowej w G., 2.10.1998. Streszcz.
w jęz. niem. ang. SA 40: 1999 s. 9-167. – J. Koszałka: Makroskopowe znaleziska roślinne
z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w G. Rdzeń Gn 22/XIII
i Sw 3/91. Streszcz. w jęz. niem. Studia Lednickie 6: 2000 s. 389-416. – T. Sawicki:
Najnowsze wyniki badań nad gnieźnieńskim zespołem grodowym. KW 2000 nr 3 s. 49-61. –
G. w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty. Nowe interpretacje. Pod red. Z.
Kurnatowskiej. P. 2001. – T. Janiak, C. Strzyżewski: Osadnictwo wczesnośredniowieczne na
terenie G. i w jego regionie. [W:] G. w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty,
nowe interpretacje. Red. Z. Kurnatowska. P. 2001, s. 45-85. Grzechotki i pisanki: Z.
Hilczerówna: Przyczynki do handlu Polski z Rusią. PArch. 9: 1953 s. 9-10. – Civitates
principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnopiastowskiej. Katalog wystawy.
Gniezno 1998, s. 24. – K. W. Ślusarski: Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gliniane
z ziem polskich. Próba typologii. [W:] Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane
Profesor Marii Miśkiewicz. Pod red. Zbigniewa Kobylińskiego. Wwa 2004, s. 96-7. Zabytki,
sztuka: Sz. Dettloff: Relikwiarz gnieźnieński z 1388 roku. PZach. 2: 1946 nr 1 s. 76-8. – +Z.
Kępiński: Lapidarium renesansowe w Arkadii. BHSz 12: 1950. – +B. Kopydłowski: Marcin
Marciniec złotnik krakowski. BHSz 16: 1954. – +S. Wiliński: Rzeźby Sebastiana Sali dla
Krzysztofa Opalińskiego. BHSz 18: 1956. – +B. Kopydłowski: Polskie kowalstwo
architektoniczne. Wwa 1958. – =J. Pic: Zabytki budownictwa świeckiego w G. P. 1960
[rękopis w PKZ Poznań]. Kościół NMP - zaczątek przyszłej katedry: J. Topolski: G. Zarys
dziejów. P. 1979, s. 19-21. Katedra - źródła: Kalendarz katedry gnieźnieńskiej w 1 połowie
XVI wieku. Oprac. I. Pawlak. Studia Gnesnensia 2: 1976 s. 265-79. – List opata oliwskiego
Adama Trebnica do prymasa Wawrzyńca Gembickiego w psprawie krzyża na katedrze
gnieźnieńskiej (1618 r.). [Wyd.] K. Polak, W. Polak. Czasy Nowożytne 2: 1997 s. 193-7.
Katedra p.w. Wniebowzięcia NMP [budynek, wyposażenie]: Z. Kępiński: Analiza
wykopalisk architektonicznych w katedrze gnieźnieńskiej. Spraw. PTPN 13: 1945/6 s. 177-9.
– +W. Hensel: Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. P. 1946. – J. Zachwatowicz:
Rotunda Mieszka i w G. Spraw. PAU 47: 1946 s. 151-2. – Sz. Dettloff: Dwie konfesje św.
Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej. [W:] Święty Wojciech. Gn. 1947 s. 257-92. – J.
Powidzki: Losy katedry gnieźnieńskiej podczas okupacji 1939-1945. W: Święty Wojciech.
Gn. 1947 s. 295-318. – A. Szyszko-Bohusz: Odkrycie pierwszej świątyni Mieszka
i Dąbrówki. Dziennik Polski 1947 nr 151. – J. Zachwatowicz: Dzieje katedry gnieźnieńskiej
a jej odbudowa. [W:] Święty Wojciech. Gn. 1947, s. 235-54. – +A. Bochnak: Zabytki
złotnictwa późnogotyckiego związane z kardynałem Fryderykiem Jagiellończykiem. Prace
Komisji Historii Sztuki 9: 1948. – +M. Rehorowski: Stan zachowania stall gotyckich
w Polsce. Ochrona Zabytków 12: 1951. – +A. Brasse: Przewodnik po katedrze gnieźnieńskiej.
P. 1956. – Dubowski, s. 27-43. – +H. Swarzeński: Über den zweiten Tremessener Kelch und
die Quellen seiner Ikonographie. Kunstchronik 9: 1956 [kielichy z Trzemeszna - w katedrze].
– +W. Tatarkiewicz: Nagrobki z figurami klęczącymi. Studia Renesansowe 1: 1956. – SzSP Architektura, s. 349, il. 25, 111. – +Z. Świechowski: Les Plus anciens monuments de
l’architecture religieuse en Pologne, d’apres les fouilles et les travaux récents. Cahiers
Archéologiques 9: 1957. – K. Żurowski: Katedra gnieźnieńska w nowym świetle. ZOW 24:
1958 s. 235-9, il., rys., Sum. s. 288. – E. Palewodziński: Srebrna trumna św. Wojciecha, jej
fundacja, przeróbki XIX-wieczne oraz konserwacja w 1960 roku. WAG 15: 1960 s. 394-403. –
+M. Rehorowski: Katalog stall gotyckich w Polsce. ABMK 1: 1960. – +Sz. Detloff: Wit Stosz.
Wr. 1961. – +H. Kozakiewiczowa: Mecenat Jana Łaskiego. BHSz 23: 1961. – S. Lorentz:
z dziejów katedry gnieźnieńskiej w XVIII wieku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 6:
1961 z. 2 s. 150-61. – +H. Swarzeński: a Chalice and the Book of Kings. [W:] De Atribus
Opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky. New York 1961. – +J. Zachwatowicz:
Polska architektura monumentalna w X i XI wieku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 6:
1961. – KZSzt T. 5 z. 3, s. 12-43, il. 2, 4-15, 27, 29-42, 44-54, 63-5, 67-74, 83-104, 120-2,
125-6, 129, 132-6, 145-52, 163-6, 169-84, 185-92, 315-26, 328-32, 336-8, 340, 344, 354-97,
399-404, 407, 411, 413, 415, 417, 419-28, 430, 433-4, 437, 440-5, 451-72, 475-6, 478-89,
491-5, 498-508.– Świechowski, s. 43-8, il. 68-73, bibliogr. – A. Dubowski: Odkycie
w katedrze gnieźnieńskiej. Portal Sądu. Przew. Kat. 54: 1964 s. 397. – G. Mikołajczyk, I.
Sikorska: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w podziemiach
katedry gnieźnieńskiej w 1962 r. Spraw. Arch. 16: 1964 s. 177-83. – M. Sokołowski: Ołtarz
główny pierwszej katedry gnieźnieńskiej. Folia Historiae Artium 1: 1964 s. 5-16, il. – I.
Sikorska: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w katedrze gnieźnieńskiej w 1963 r.
Spraw. Arch. 17: 1965 s. 190-8. – =M. Fenikowski: o tzw. Bazylice Mieszka i w G. Przew.
Kat. 56: 1966 s. 155. – +Katedra gnieźnieńska. Praca zbior. pod red. A. Świechowskiej. T. 12. P. 1968-70, 253 s. R: T. Chrzanowski, Tyg. Powsz. 24: 1970 nr 31 s. 4; P. Héliot, =Bull.
Monumental. 128: 1970 s. 254-5; E. Lehman, Deutsche Literaturzeitschrift 92: 1971 H. 8 szp.
705-8; H. Renou, Cahiers de Civilisation Médiévale 14: 1971 s. 93-6; B. Dzierwa, Studias
Gnesnensia 1: 1975 s. 278-9. – Z. Świechowski: Ottońska konfesja katedry gnieźnieńskiej. SŹ
14: 1969 s. 1-12. – A. Dubowski: Katedra. Przew. Kat. 60: 1970 s. 271-2. – Z. Dolczewski:
Geneza i rozwój renesansowego nagrobka z figurą stojącą w Wielkopolsce. [W:] Studia nad
renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 136, 140, il. 12. – L.
Krzyżanowski: Grupa kamiennych epitafiów katedry gnieźnieńskiej z lat 1557-1630. [W:]
Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 119-30. – J.
Skuratowicz: Renesansowe kaplice grobowe z XVI i pierwszej połowy XVII wieku
w Wielkopolsce. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P.
1970, s. 52-3, 55. – Z. Świechowski: Srebra kardynała Michała Radziejowskiego w katedrze
gnieźnieńskiej. Spraw. WTN Seria L. 27: 1972 s. 29-90. – Z. Świechowski, A. Świechowska:
Der Dom zu Gnesen und seine Stellung in der gotischen Kunst. Z. Dt. Ver. Kunstwiss. 27:
1973, 1/4, s. 24-54, il. – A. Mnichowski: Dziedzictwo św. Wojciecha. Przew. Kat. 64: 1974 nr
17 s. 1-2. – =Pielgrzymka Jubileuszowa Biskupów Polskich do grobu św. Wojciecha w G.
[05.09.1974] WAG 29: 1974 nr 11 s. 271. – =Pielgrzymka ks. kardynała Franciszka Sepera do
grobu św. Wojciecha w G. WAG 29: 1974 nr 7-9 s. 205-6. – =Pielgrzymka ks. kardynała
Juliusza Döpfnera do grobu św. Wojciecha w G. WAG 29: 1974 nr 1. – B. Bolz: Dzwony
katedry gnieźnieńskiej. Studia Gnesnensia 2: 1976 s. 297-303. – =W. Krassowski: Dzieje
budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 1. Wwa 1989, s. 84, 86, 98-103, 106, 123,
124, 133; il. 159-60, 249-50. T. 2. Wwa 1990, s. 9, 17, 71, 75, 85, 86, 90, 99-101; il. 171, 2413, 244b-6. T. 3. Wwa 1991, s. 240, il. 15, 20, 213. – Poznajemy Katedrę Gnieźnieńską.
Konsultacja nauk. M. Aleksandrowicz. Gn. 1992, 75 s., il. z treści: G. Mikołajczyk: Zabytki
Katedry Gnieźnieńskiej s. 5-50. – B. Kürbis Płyta nagrobna z inskrypcją. [W:] G., pierwsza
stolica Polski. Miasto świętego Wojciecha. Katalog wystawy. Gn. 1995, s. 116-9. – A.
Pankiewicz: Chrystus - Sędzia z dwoma mieczami na tympanonie południowym katedry
gnieźnieńskiej [fragm. pracy]. Streszcz. w jęz. niem. Rocznik Historii Sztuki 21: 1995 s. 85106. – +E. Soroka: Katedra gnieźnieńska. [W:] G. Pierwsza stolica Polski. Miasto Świętego
Wojciecha. Katalog wystawy. Gn. 1995, s. 119-22. – E. Soroka: mozaikowa posadzka
z romańskiej katedry. [W:] G., pierwsza stolica Polski. Miasto świętego Wojciecha. Katalog
wystawy. Gn. 1995, s. 122. – E. Soroka: Rekonstrukcja romańskiej katedry. [W:] G., pierwsza
stolica Polski. Miasto świętego Wojciecha. katalog wystawy. Gn. 1995, s. 119-22. – M.
Woźniak: Naczynia liturgiczne katedry gnieźnieńskiej jako świadectwa naszej pobożności
eucharystycznej. Studia Gnesnensia 10: 1995 s. 261-80. – G. Koczorowska: Gnieźnieńska
katedra odnowiona. KW 1997 nr 3 s. 175-7. – A. Kotecki: Katedra gnieźnieńska przed 160
laty. Studia Gnesnensia 11: 1997 s. 405-12 [fragmenty relacji Tadeusza Krępowieckiego
zamieszczone w czasopiśmie „Kolumb” pt. „Przejażdżka w Prusach Polskich”]. – G.
Mikołajczyk: Sanktuarium św. Wojciecha w roku 1000-lecia jego męczeńskiej śmierci. Gn.
1997, 135 s., mapa. – H. Walendowski: Kamienne posadzki katedry gnieźnieńskiej. KW 1997
nr 3 s. 90-8. – H. Walendowski: Kamienne posadzki katedry gnieźnieńskiej. Streszcz. w jęz.
ang. Ochrona Zabytków 1997 nr 4 s. 380-5. – H. Walendowski: Kamienne posadzki katedry
gnieźnieńskiej. Przegląd Geologiczny 1997 nr 6 s. 551-5. – Zabytki architektury polskiej T. 1,
s. 64-5, il. – M. Swora: Stanowisko pokrzywdzonego w sprawie włamania do Bazyliki
Archikatedralnej w G. i kradzieży części relikwiarza św. Wojciecha. Streszcz. w jęz. ang.
Studia Gnesnensia 13: 1999 s. 451-61. – +T. Janiak: Relikty romańskiej konfesji świętego
Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej z przełomu XI i XII wieku (tzw. Konfesja III). [W:] G.
w najnowszych badaniach archeologicznych. Gn. 2000. – Z. Świechowski: Architektura
romańska w Polsce. Wwa 2000, s. 63-5, il. 65-8. – L. Wetesko: Średniowieczna katedra
gnieźnieńska jako miejsce koronacyjne i wotywne. [W:] G. mater ecclesiarum Poloniae.
Katalog wystawy. Red. P. Pasiciel. Gn. 2000, s. 79-95. – P. Skubiszewski: Katedra w Polsce
około roku 1000. [W:] Polska na przełomie i i II tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki Poznań, listopad 2000. Poznań 2001, s. 139-96. – W. Zdunek, J. Bogacz:
Katedra gnieźnieńska pw.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. B.-Gn. 2000, 124 s., il. –
+P. Zieliński: Katedra romańska w G. Katalog detali architektonicznych. Wybrane
zagadnienia petrograficzne. Wwa 2003 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. – T.
Janiak: Problematyka wczesnych faz kościoła katedralnego w G. [W:] Początki architektury
monumentalnej w Polsce. Red. T. Janiak, D. Stryniak. Gn. 2004, s. 85-130. – Tomala Murowana architektura. T. 1, s. 150-5. – Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, s. 42-9, il.
Relikwiarz św. Wojciecha: W. Występski: Relikwiarz św. Wojciecha i sylwetka jego
fundatora. Przemiany 1994 nr 17 s. 13. Konfesje św. Wojciecha w katedrze: I. Remblewski:
Konfesja św. Wojciecha w G. KW 1995 nr 2 s. 60-8. – Z. Świechowski: Konfesje nad grobem
św. Wojciecha a ostatnia aranżacja prezbiterium katedry gnieźnieńskiej. Streszcz. w jęz. ang.
Kwart. Archit. Urb. 1998 z. 1/2 s. 123-34. – T. Janiak: Relikty przedromańskich i romańskich
konfesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej. KW 2000 nr 3 s. 62-71. – T. Janiak:
Relikty romańskiej konfesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej. [W:] 1000 lat
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Red. J. Strzelczyk, J. Górny. Gn. 2000, s. 73-9. – T. Janiak:
Relikty romańskiej konfesji św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej z przełomu XI i XII
wieku (tzw. konfesja III). [W:] G. w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty,
nowe interpretacje. Red. Z. Kurnatowska. P. 2001, s. 127-62. – T. Janiak: Uwagi na temat
ottońskiej konfesji świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej w świetle źródeł
historycznych i archeologicznych (tzw. konfesja II). [W:] Trakt cesarski. Iława-GnieznoMagdeburg. Red. W. Dzieduszycki, M. Przybył. P. 2002, s. 349-81. Katedra - naczynia
liturgiczne: +M. Woźniak: Naczynia liturgiczne Katedry Gnieźnieńskiej jako świadectwa
naszej pobożności eucharystycznej. Studia Gnesnensia 10: 1995. Katedra - archeologia: T.
Janiak: Ceramika wczesnośredniowieczna ze stan. 14 (katedra) w G. Wwa 2003 [typescript in
the Archives of the IAE PAN]. – T. Janiak: Romańska katedra gnieźnieńska w świetle badań
archeologicznych. Wwa 2003 [typescript in the Archives of the IAE PAN]. Skarbiec
katedralny: +M. Woźniak: Skarbiec katedry w G. P. 1990. Dzwony katedralne: E.
Nadolski: „Duży Wojciech” wśród innych dzwonów. KW 1997 nr 3 s. 127-9. – W. Występski:
Droga dzwonu św. Wojciecha do G. KW 1997 nr 3 s. 125-7. – E. Nadolski: Dzwony
gnieźnieńskiej katedry. KW 2000 nr 3 s. 72-81. Płyty spiżowe w katedrze: J. Jarzewicz, A.
Karłowska-Kamzowa, B. Trelińska: Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia
o formie i treściach ideowych. [W:] Prace Komisji Historii Sztuki PTPN. 28: 1997 s. 3-195.
R: P. Mrozowski, SŹ 38: 2000 s. 140-2. Drzwi gnieźnieńskie: P. Paulsen: Was bedeutet die
Bronzetür zu Gnesen für dei Frühgeschichte des deutschen Ostens? Jomsburg 5: 1941 s. 43-
68. – W. La Baum: Bewaffnung und Tracht der Preussen auf den Reliefs der Gnesnener
Domtür. Alt-Preusssen 7: 1942, 3, s. 34-43, il. – +T. Dobrzeniecki: Joachim Lelewel jako
historyk sztuki w świetle badań drzwi płockich i gnieźnieńskich. BHSz 14: 1952. – O. Lienau:
Das Schiff aus der Bronzetür am Dom von Gnesen. Zeitschrift für Ostforschung 1: 1952 H. 4
s. 516-24, il. R: G. Labuda, Rocznik Gdański 14: 1955 s. 515-6. – P. Francastel: La porte de
bronze de G. [W:] L’art mosan. Recueil de travaux publié par P. Francastel. Paris 1953, s.
203-12. – +M. Morelowski: Oeuvres inédites d’art mosan en Pologne au XII siecle. [W:] L’art
mosan. Paris 1953. – T. Dobrzeniecki: Drzwi gnieźnieńskie. Wwa 1953, 26 s. R: M.
Morelowski, BHSz 1953 nr 2 s. 95-6; L. Leciejewicz, KHKM 2: 1954 nr 3 s. 510-2. – T.
Dobrzeniecki: Die Bronzetür von G. Wwa 1954, 27 s. R: L. Leciejewicz, KHKM 2: 1954 nr 3
s. 510-2. – A. Gieysztor: Problematyka ideologiczna Drzwi Gnieźnieńskich. KH 62: 1955 nr 1
s. 142-61, 305-6, 310. R: K. Tymieniecki, RH 21: 1953-4 s. 325-9. – Drzwi Gnieźnieńskie.
Praca zbior. pod red. M. Walickiego. T. 1-2. Wr.: Ossolineum, 1956-9, 226 + 450 s., il. R: K.
Gardziejewski, KHNT 2: 1957 nr 4 s. 730-2; R. S. Lopez, Speculum 37: 1962 No 3 s. 435-9. –
+T. Dziekoński, K. Wesołowski: Charakterystyka metaloznawczo-technologiczna Drzwi
Gnieźnieńskich. [W:] Drzwi Gnieźnieńskie. T. 1. Wr. 1956. R: R. Krzeszewski, Archeologia
Polski 4: 1959 z. 1 s. 212-6. – =A. Gieysztor: Drzwi Gnieźnieńskie jako wyraz polskiej
świadomości narodowościowej XII wieku. [W:] Drzwi Gnieźnieńskie. T. 1 Wr. 1956, s. 1-19.
– =J. Karwasińska: Drzwi Gnieźnieńskie a rozwój legendy o świętym Wojciechu. [W:] Drzwi
Gnieźnieńskie. T. 1. Wr. 1956, s. 20-41. – +M. Morelowski: Drzwi Gnieźnieńskie, ich
związki ze sztuką obcą a problem rodzimości. [W:] Dzwi Gnieźnieńskie. T. 1. Wr. 1956. –
+S. Wiliński: Nad monogramem Drzwi Gnieźnieńskich. [W:] Drzwi Gnieźnieńskie. T. 1. Wr.
1956. – +Z. Budkowa, A. Wolff: Napis na listwie Drzwi Gnieźnieńskich. [W:] Drzwi
Gnieźnieńskie. T. 2. Wr. 1959. – A. Gieysztor: o napisach na Drzwiach Gnieźnieńskich. [W:]
Drzwi Gnieźnieńskie. T. 2. Wr. 1959. – L. Kalinowski: o nowo odkrytych inskrypcjach na
Drzwiach Gnieźnieńskich. [W:] Drzwi Gnieźnieńskie. T. 2. Wr. 1959 – +Z. Kępiński:
Symbolika Drzwi Gnieźnieńskich. [W:] Drzwi Gnieźnieńskie. T. 2. Wr. 1959 – +L.
Kalinowski: Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich. [W:] Drzwi Gnieźnieńskie. T.
2. Wr. 1959. – A. Gieysztor: La porte de bronze a G. Document de l’histoire de Pologne au
XIIe siécle. Roma 1959, 18 s. – J. Stiennon: La Pologne et le pays mosan au moyen âge.
a propos d’un ouvrage sur la porte de G. =Cahiers de Civilisation Médiéval 4: 1961 no 4 s.
457-73. – L. Kalinowski: Gnieźnieńskie drzwi. [W:] SSS T. 2, Wr. - Wwa - Kr. 1964, s. 11821. – J. I. Daniec: The Bronze Door of the G. Cathedral in Poland. Polish Review 11: 1966 No
4 s. 10-65. – M. Lewandowski: Brązowy epos. Przew. Kat. 56: 1966 s. 156-7. – J. S. Pasierb:
Ideologia kościelna i państwowa w ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich. Studia Theologica
Varsav. 4: 1966 nr 2 s. 47-72, sum. Odb. Wwa 1966, 26 s. – J. S. Pasierb: Próba syntezy treści
ideowych drzwi gnieźnieńskich. BHSz 30: 1968 s. 240-2. – +J. I. Daniec: The bronze door of
the G. Cathedral. [W:] Studies in Polish Civilization. Selected papers presented at the first
congress of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. November 25-27 1966 in
New York. New York 1971. – W. Maisel: Le porte de bronze de G. au point de vue de
l’archéologie juridique. [W:] Études de civilisation médiévale. Poitiers 1974, s. 509-16. – T.
Dunin-Wąsowicz: Petrus Liutuuinus me fecit. w sprawie jednego z twórców Drzwi
Gnieźnieńskich. [W:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Wwa
1976, s. 129-32. – W. Maisel: Drzwi gnieźnieńskie z perspektywy archeologii prawniczej. SŹ
21: 1976 s. 97-102. – R. Kiersnowski: Drzwi gnieźnieńskie i brakteaty. WNum. 22: 1978 z. 1
s. 1-21, il., sum. [dot. zbieżności motywów ikonograficznych na Drzwiach i brakteatach
z czasów Mieszka III]. – A. Łapiński: „Wystawienie zwłok św. Wojciecha” w Drzwiach
Gnieźnieńskich. Próba określenia roli sceny w programie ikonograficznym zabytku. BHSz 40:
1978 nr 2 s. 95-103, ryc., rés. – S. Mossakowski: La porte de bronze de G. et la „Chronique
polonaise” de maitre Vincent. [W:] Polish Art Studies. 2. Studies in Art History. Wr. - Wwa Kr. Gdańsk 1980, s. 11-29. – J. S. Pasierb: Le programme iconographique et iconologique de
la Porte de G. [W:] Polish Art Studies. 2. Studies in Art History. Wr. - Wwa - Kr. Gdańsk
1980, s. 31-49. – =W. Krassowski: Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T.
1. Wwa 1989, s. 138-41; il. 87-90, 139, 261-7. – P. Skubiszewski: La porta della catedrale di
G. [W:] Porte di bronzo dall’antichita al secolo XIII. Ed. S. Salomi. Roma 1990, t. 1, s. 24770; t. 2, s. CLXXXVII-CCXII (il.). – J. Karwasińska: Drzwi gnieźnieńskie a rozwój legendy
o świętym Wojciechu. [W:] Święty Wojciech. Wybór pism. Wyd. T. Dunin-Wąsowicz. Wwa
1996, s. 57-84. – K. Śmigiel: Święty Wojciech - ilustracje z Drzwi Gnieźnieńskich z XII
wieku i Srebrnego Relikwiarza z 1662 r. P. 1996, 49 s., sum., Zsf. – J. Karwasińska: Święty
Wojciech: wybór pism. Wwa 1996. R: G. Labuda, KH 1997 nr 4 s. 65-8. – R. Grzesik:
Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich. Streszcz. w jęz. niem. SŹ 36: 1997 s. 17, Zsf. – I. Jurasz: Zamknięte drzwi. Streszcz. w jęz. fr. Prz. Powsz. 1997 nr 6 s. 332-9. – G.
Labuda: Reminiscencje Pasji św. Wojciecha z Tagernsee (około 1025) w scenach jego żywotu
na Drzwiach Gnieźnieńskich (około 1180). [W:] Prace Komisji Historycznej PTPN. 55: 1997
s. 53-63. – A. S. Labuda: Czytanie Drzwi Gnieźnieńskich. Przekaz i język obrazu. [W:]
Tropami Świętego Wojciecha. The Life of. St. Adalbert. Pod red. Z. Kurnatowskiej. P. 1999,
s. 235-56. – T. Węcławowicz: Drzwi Gnieźnieńskie. Rozważania na temat symboliki
„przejścia” i warstw znaczeniowych. [W:] Tropami Świętego Wojciecha. The Life of. St.
Adalbert. Pod red. Z. Kurnatowskiej. P. 1999, s. 257-83. – Księga rozmaitości
wielkopolskich, s. 103-5. Koronacje w katedrze: B. Szczęśniak: The imperial coronation of
G. in A. D. 1000. [W:] Studies in Polish Civilization. Selected papers presented at the first
congress of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. November 25-27 1966 in
New York. Ed. by D. S. Wandycz. New York 1971, s. 23-37. – K. Łukasik: Zagadki pierwszej
koronacji. Przemiany 1991 nr 5 s. 5. – M. Aleksandrowicz, S. Pasiciel: Koronacja Przemysła
II w katedrze gnieźnieńskiej 26 czerwca 1295. Gn. 1995, 8 s., il. Katedra - muzyka: I.
Pawlak: Organy i organiści katedry gnieźnieńskiej do połowy XVI wieku. Muzyka 23: 1978 nr
2 s. 76-80. – I. Pawlak: Dzieje organów katedralnych w G. =Roczniki Humanistyczne 27:
1979 z. 2 s. 39-56, Zsf. – I. Pawlak: Psałterzyści katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie
XVI wieku. Muzyka 25: 1980 nr 1 s. 75-80, sum. Katedra – przewodniki: J. Bogacz: G.
Katedra Gnieźnieńska. Przewodnik. Gn. 2007, 63 s., il. Arcybiskupstwo (archidiecezja):
Religious Situation in the archidioceses of Gniezno and Poznań. [S. l., ca 1940], 31 s. –
Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 1947. Gn. 1947, 293 s. – J. Sawicki: Synody
archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty. Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego. Wydział 2. 40: 1947 s. 30-4. – F. Kryszak: w 950 rocznicę powstania
Metropolii Gnieźnieńskiej. Orędownik Diecezji Chełmińskiej 6: 1950 s. 192-4. – =F. Kryszak:
w 950 rocznicę powstania metropolii gnieźnieńskiej. KDWł 44: 1950 s. 101-3. – T. Długosz:
Korektury rzymskie w statutach synodów prowincjonalnych gnieźnieńskich z r. 1607-, 1628,
1634. Polonia Sacra 4: 1951 z. 1-4 s. 224-34. – Z. Wojciechowski: G. i Wrocław. Życie
i Myśl 2: 1951 t. 1 nr 1-2 s. 1-14 i nadb. [historia związków arcybisk. wrocławskiego
i gnieźnieńskiego od średniowiecza do poł. XX w.]. – P. Bober: Uwagi krytyczne o pracy
Jakuba Sawickiego: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej. Polonia Sacra 5: 1952 z. 1 s. 54-81.
– P. Bober: w odpowiedzi prof. Sawickiemu. Polonia Sacra 5: 1952 z. 4 s. 336-9. – Rocznik
Archidiecezji Gnieźnieńskiej rok 1952. Gn. 1952, 251 s. – J. Sawicki: Raz jeszcze o synodach
chełmskich i gnieźnieńskich. Polonia Sacra 5: 1952 z. 4 s. 320-36. P: P. Bober, Polonia Sacra
1952 z. 4 s. 320-39. – J. Topolski: Zbiegostwo chłopów w dobrach kapituły gnieźnieńskiej
w pierwszej połowie XVIII wieku. RDSG 16: 1954 s. 95-112. R: J. Deresiewicz, SiMDW 2:
1957 z. 2 s. 525. – Supliki chłopskie XVIII wieku. z archiwum prymasa Michała
Poniatowskiego. Wyd. J. Leskiewicz i J. Michalski. Wstep S. Arnold. Wwa 1954, 606 s.,
mapy. R: B. Baranowski, KHKM 3: 1955 nr 4 s. 807-8; J. Topolski, KH 62: 1955 nr 3 s. 16973; J. Deresiewicz, SiMDW 2: 1956 z. 1 s. 298-302; H. Madurowicz, KH 63: 1956 nr 4/5 s.
469-85; S. Śreniowski, PH 47: 1956 z. 1 s. 217-22; S. Śreniowski, Nowe Drogi 10: 1956 nr 5
s. 119-27. – J. Topolski: Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do
XVIII w. P.: PTPN, 1955, 161 s., mapy. R: W. Sobisiak, SiMDW 2: 1956 z. 1 s. 334-6; L.
Żytkowicz, KH 63: 1956 nr 1 s. 174-8; A. Podraza, PH 48: 1957 z. 1 s. 139-43; A. Podraza,
APH 1: 1958 s. 127-30. – L. Winowski: Stosunki między biskupstwem wrocławskim
a metropolią gnieźnieńską w latach 1740-1748. PZach. 11: 1955 nr 3/4 s. 613-92. – J.
Topolski: Położenie i walka klasowa chłopów w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego. Wwa 1956, 301 s. R: J. Deresiewicz, SiMDW 4: 1958 z. 2 s. 428-30; J.
Leskiewiczowa, RDSG 20: 1958 s. 355-8; J. Warężak, Rocznik Łódzki 1: 1958 s. 350-4; L.
Żytkiewicz, KH 65: 1958 s. 145-52. – R. Wenskus: Brun von Querfurt und die Stiftung des
Erzbistums Gnesen. ZfO 5: 1956, 4, s. 524-37. R.: T. Uzdowska, KH 65: 1958, 2, s. 594. – T.
Długosz: Święta obchodzone w archidiecezji gnieźnieńskiej w XIV w. Roczniki TeologicznoKanoniczne 4: 1957 z. 1 s. 95-7. – +J. Sawicki: Zestawienie arcybiskupów gnieźnieńskich.
[W:] Chronologia polska. Praca zbior. pod red. B. Włodarskiego. Wwa 1957. – J. Topolski:
Rybołówstwo i gospodarstwo rybne w XVI-XVIII w. na terenie latyfundium arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego. Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego 1: 1957 s. 179-97, 485-6 i 505-7.
R: S. Chmielewski, SiMDW 6: 1960 z. 2 s. 434-7. – +L. Żytkowicz: Uwagi o gospodarstwie
chłopskim w dobrach kościelnych w XVI wieku. Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
1: 1957 s. 11-93 [m. in. o diecezji gnieźnieńskiej]. – F. Kryszak: Utworzenie polskiej
metropolii. WAG 13: 1958 s. 203-6. – W. Patykiewicz: Późniejsze oficjalaty gnieźnieńskie.
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 5: 1958 z. 4 s. 117-22. – Rocznik Archidiecezji
Gnieźnieńskiej 1958. Gn. 1958, 231 s. – J. Topolski: Gospodarstwo wiejskie w dobrach
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku. P.: PTPN 1958, 434 s., il., bibliogr.
R: J. Leskiewicz, KHKM 7: 1959 nr 3 s. 509-12; J. Leskiewicz, KHKM 8: 1960 nr 2 fasc.
supplém. Ergon. Vol. 2 s. 364-5; W. Rusiński, RDSG 22: 1960 s. 300-5. – F. Kryszak:
w obliczu Tysiąclecia. WAG 14: 1959 nr 2 s. 88-92; nr 6 s. 319-24; nr 7-8 s. 393-401; nr 11 s.
545-51; nr 12 s. 620-8 [arcybiskupi gnieźnieńscy]. – Z. Hemmerling: Walka rządu pruskiego
o obsadzenie stolicy arcybiskupiej gnieźnieńsko-poznańskiej w latach 1906-1914. RH 26:
1960 s. 195-224. – F. Kryszak: Sanktuaria maryjne w archidiecezji gnieźnieńskiej. WAG 14:
1959 s. 463-72; 15: 1960 s. 35-43, 75-91 i 234-55. – F. Kryszak: Arcybiskupi gnieźnieńscy
XIII w. WAG 15: 1960 s. 563-87. – J. Walicki: Przynależność metropolitalna biskupstwa
kamieńskiego i lubuskiego na tle rywalizacji Magdeburga i G. Lublin 1960, 147 s. R: Z.
Sułkowski, RH 28: 1962 s. 195-8; E. Buczak, Zapiski Koszalińskie 1964 z. 3 s. 125-6. – W.
Czapliński: Sprawa listu biskupa wrocławskiego (arcyks. Karola) do prymasa polskiego
(Wawrzyńca Gembickiego) z dnia 14 VIII 1619. =Sporn. Praci Filosof. Fak. Brnen. Iniv. 10:
1961 Rada Hist. (C) z. 8 s. 220-77. – H. Rybus: Kilka uwag o zniszczonych aktach
arcybiskupów gnieźnieńskich i o nieznanym życiorysie Piotra Gamrata. ABMK 2: 1961 z. 1/2
s. 303-16. Odb. 14 s. – Synody Archidiecezji Gnieźnieńskiej. WAG 17: 1962 s. 113-6. – M.
Pirko: Kardynał Georg Kopp a sprawa obsadzenia arcybiskupstwa gnieźnieńskopoznańskiego w latach 1906-1908. Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego 3: 1963 nr 1 s.
103-22. – =W. Budka, J. Siniarska-Czaplicka: Papiernia arcybiskupów gnieźnieńskich
w Kęszycach pod Łowiczem. Archeion 42: 1965 s. 229-48. – S. Russocki: Średniowieczne
synody prowincjonalne a zgromadzenia przedstanowe. CzPH 17: 1965 z. 1 s. 39-74. – +A.
Stanowski: Diecezje i parafie w XIX i XX wieku. Znak 17: 1965 nr 11/2 [m. in.
o archidiecezji gnieźn.]. P: Z. Zieliński, Znak 19: 1967 nr 9 s. 1166-73; L. Grochowski, Znak
19: 1967 nr 9 s. 1173-7; A. Stanowski, Znak 19: 1967 s. 1177-84. – =J. Topolski: L’économie
rurale dans les biens de l’archeveche de G. depuis le XVIe jusqu’au XVIIIe siecle. Studia
z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego 7: 1965 s. 75-84. – P. Bogdanowicz: Geneza powstania
metropolii gnieźnieńskiej. Tyg. Powsz. 20: 1966 nr 18 s. 2-4, il. – S. Ciechanowski: Potrzeba
reorganizacji kapituły metropolitarnej gnieźnieńskiej po sekularyzacji pruskiej. NP 24: 1966 s.
187-201. Odb. Kr. 1966, 15 s. – L. Grochowski: Kryzys i reorganizacja archidiecezji
gnieźnieńskiej w latach 1793-1833. NP 24: 1966 s. 203-41. Odb. Kr. 1966, 39 s. – J.
Koszewski: Droga do stanowiska biskupa ordynariusza metropolii gnieźnieńskiej na obszarze
Korony w latach 1386-1492. Spraw. Tow. Nauk. KUL 16: 1966 s. 265-70. – B. Kumor:
Granice archidiecezji gnieźnieńskiej w tysiącleciu (1000-1939). Prawo Kanoniczne 9: 1966 nr
3-4 s. 3-26. – B. Kumor: Granice metropolii gnieźnieńskiej i jej aufraganii w okresie
przedrozbiorowym. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 13: 1966 z. 4 s. 5-75. – H. Neubach:
Die Erzbischöfe von Gnesen-Posen, Kirchenfürsten und Politiker. Europ.-Begegn. 6: 1966 H.
5 s. 264-8, il. – Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1966. Gn. 1966, 144 s. – Z. Zieliński:
Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie „Kulturkampfu” (1874-1886). NP
24: 1966 s. 243-57. Odb. Kr. 1966, 15 s. – Z. Zieliński: Zarząd majątkiem kościelnym
w parafiach katolickich archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle ustawy sejmu pruskiego z dnia
20 VI 1875 r. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 13: 1966 z. 4 s. 110-44, rés. – B. Kumor:
Granice archidiecezji gnieźnieńskiej w tysiącleciu (1000-1939). Prawo Kanoniczne 9: 1966 nr
3/4 s. 3-36, tabl. , rés. Odb. Wwa 1967, 24 s., rés., tabl. – M. Banaszak: Kościelna więź
Poznania i G. Przew. Kat. 58: 1968 s. 154 i 160. – The Role of G. in International Trade. APH
18: 1968 s. 194-204. – K. Śmigiel: Walka władz hitlerowskich z katolickim kultem religijnym
na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1939-1945. Studia Historyczne 2: 1968 s. 251388. – Z. Zieliński: Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 V 1871 r. o kształceniu
i zatrudnieniu duchowieństwa na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 18731887. [W:] Studia Historyczne 2: 1968. R: W. Jakóbczyk, RH 35: 1969 s. 217-9. – Z.
Zieliński: Wykonanie ustaw sejmu pruskiego z dnia 20 V 1874 i 22 IV 1875 na terenie
archidiecezji gnieźnieńskiej. Prawo Kanoniczne 11: 1968 nr 1-2 s. 153-220. – M. Faka:
Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219). Prawo Kanoniczne 12: 1969 nr 3-4 s.
95-127. – T. Walachowicz: Źródła do dziejów kongregacji dziekanów archidiecezji
gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1866-1918. ABMK 19: 1969 s. 31-43. – Z. Zieliński:
Źródła rękopiśmienne z archiwów polskich do dziejów kulturkampfu w archidiecezjach
gnieźnieńskiej i poznańskiej. ABMK 18: 1969 s. 47-64, Sum. – I. Janas: Pochodzenie
społeczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z diecezji gnieźnieńskiej w latach 15611642. Opole 1971 [maszynopis w WSP w Opolu]. – I. Subera: Synody prowincjonalne
arcybiskupów gnieźnieńskich. Wwa 1971, 185 s. – B. Kumor: Biskupstwo w Poznaniu.
Utworzenie metropolii w G. [W:] Historia Kościoła w Polsce. T. 1 - do roku 1764. Cz. 1 - do
roku 1506. P. - Wwa 1974, s. 36-44. – A. Kaczyński: w 975 rocznicę ustanowienia metropolii
w G. archidiecezji św. Wojciecha męczennika. Novum 17: 1975 nr 12 s. 77-96. – +I. Subera:
Zależność diecezji wrocławskiej od metropolii gnieźnieńskiej w opinii kapituły wrocławskiej
z dnia 5 czerwca 1654 roku. [W:] Prace historyczne i prawnicze złożone w darze Adamowi
Vetulaniemu. Analecta Cracoviensia 7: 1975. – Z. Szpakowski: 975-lecie archidiecezji
gnieźnieńskiej. Więź 18: 1975 nr 12 s. 18-31. – K. Górski: Lund et G. dans les années 11301139. Suppression et restitution de deux provinces ecclésiastiques. Cahiers de Civilisation
Médiévale 19: 1976 no 1 s. 47-52. – Akten zur preussischen Kirchenpolitik in den Bistümern
Gnesen-Posen, Kulm u. Ermland 1885-1914. Aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen
Amtes. Bearb. v. E. Gatz. Mainz 1977, 283 s. R.: S. Wierzchosławski, Zapiski Historyczne 45:
1980, 3, s. 168-71. – Z. Szpakowski: Odnowienie archidiecezji gnieźnieńskiej w 1076 r. Znak
29: 1977 nr 7/8 s. 854-73. – Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny
światowej. T. 5-6. Z. 3: Wykaz duchownych zmarłych, zamordowanych lub
represjonowanych przez okupanta w archidiecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej i lwowskiej
oraz diecezjach katowickiej, kieleckiej, lubelskiej i w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Wwa 1977-78, 486 s. – S. Wilk: Administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 19181939. Lublin 1982, 435 s. – +S. Wilk: Archidiecezja gnieźnieńska w II Rzeczypospolitej:
administracja archidiecezji pod rządami prymasów kard. Edmunda Dalbora i kard. Augusta
Hlonda. Lublin 1987, bibliogr. – K. Görich: Ein Erzbistum in Prag oder Gnesen? ZfO 40:
1991, 1, s. 10-27. – J. Kopiec: Wrocław i G. Jeszcze o metropolitalnej więzi w XVII wieku.
Saeculum Christianum 1994 nr 2 s. 155-9. – +K. Stopka: Szkoły katedralne metropolii
gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich.
Kr. 1994. R: A. Fijałkowski, Mówią Wieki 39: 1996 nr 4/5 s. 107; A. Fijałkowski, PH 87:
1996 z. 2 s. 471-4; A. Radzimiński, KH 102: 1995 nr 3/4 s. 266-9; A. Rodziewicz, Studia
Bałtyckie Historia 2: 1996 s. 343-60. – A. Gąsiorowski, I. Skierska: Oficjalaty okręgowe
w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej. CzPH 1995 z. 1/2 s. 93-124, rés. – G.
Labuda: Święty Wojciech jako ideowy twórca arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. PWlkpi 10:
1996 nr 3/4 s. 8-11. – D. B. Rudnicki: Czasopisma parafialne w Archidiecezji Gnieźnieńskiej
(1989-1995). [W:] Transformacja mediów (1989-1995). Pod red. A. Słomkowskiej. Wwa
1996, s. 196-204. – J. Sperka: Zmiany na arcybiskupstwie gnieźnieńskim, biskupstwie
krakowskim i urzędach kancelaryjnych na przełomie lat 1422 i 1423. Teki Krakowskie 5: 1997
s. 139-46. – Cz. Pest: Stowarzyszenie Pań Św. Wincentego a Paulo w archidiecezji
gnieźnieńskiej w latach 1918-1939. Studia Gnesnensia 13: 1999 s. 395-424, Zsf. – P.
Staniszewski: Opieka społeczna w przedrozbiorowym ustawodawstwie kościelnym na terenie
metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej. Streszcz. w jęz. wł. Studia Loviciensia 1: 1999 s.
248-64 [szpitalnictwo kościelne]. – J. Strzelczyk: Macierz Kościoła polskiego. Millenium
archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej. Życie i Myśl 1999 nr 3 s. 14-28 [konferencja w G.]. –
L. Trzeciakowski: Model księdza-społecznika. Duchowieństwo archidiecezji gnieźnieńskiej
i poznańskiej w dobie zaboru. Życie i Myśl 44: 1999 nr 3 s. 29-42. – M. Aleksandrowicz:
Zarys dziejów Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2000. – T.
Jurek: Losy arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w XI wieku. [W:] 1000 lat Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Gn. 2000, s. 49-72. – A.Kuźma: Kancelaria królewska Andegawenów
i Jagiellonów jako środowisko awansu na drodze do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
Roczniki Humanistyczne 48: 2000 z. 2 s. 5-28, sum. [lata 1370-1572]. – Cz. Pest: Źródła do
dziejów bractw i stowarzyszeń kościelnych w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej w latach
1848-1939. Streszcz. w jęz. niem. Roczniki Humanistyczne 2000 z. 2 spec. s. 369-87. – Cz.
Sikorski: Historia wojskowa archidiecezji gnieźnieńskiej. Rocznik Kasprowiczowski 9: 2000 s.
150-7 [X-XVII w.]. – 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pod red. J. Strzelczyk, J. Górny.
Gn. 2000, 471 s., tabl., il. – R. Wojtczak: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej. Przywileje
mennicze arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, stan badań, perspektywy. Streszcz. w jęz. ang.
Studia Gnesnensia 14: 2000 s. 275-84. – S. Trawkowski: Wokół p