„ZATWIERDZAM” SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

„ZATWIERDZAM” SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia
„ZATWIERDZAM”
SPECYFIKACJA
Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych dla KMP Radom, KPP
Mława, PP Tczów i KPP Zwoleń.
Nr sprawy 121/2007
1. Informacje ogólne:
• Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
• Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom,
tel. (048) 345-31-03, fax (048) 345-20-02
• Adres strony internetowej:
www.mazowiecka.policja.gov.pl
• Prowadzący postępowanie: Sekcja Zamówień Publicznych
• Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
sprawy formalno-prawne:
Leszek Jaczyński – tel. (048) 345-31-03 pok. 801
Paweł Kęsiak – tel. (048) 345-23-05 pok. 824
Sprawy techniczne:
Paweł Gołębiowski – tel. (048) 345-27-17
• Forma porozumiewania się: pisemnie lub faxem potwierdzonym niezwłocznie drogą pisemną.
Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą udzielane
niezwłocznie, zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (
Dz.U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r.) przy czym nie będzie zwoływane zebranie potencjalnych
wykonawców.
2. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r. z późn. zm.)
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę zestawów komputerowych, konfiguracja szczegółowa zestawów opisana
jest w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
Zestawy komputerowe, składać się muszą z podzespołów marek wskazanych w w/w załączniku, lub
innych równowaŜnych, o parametrach przynajmniej takich samych jak wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia. Opisane w załączniku oprogramowanie, nie moŜe być zastąpione produktami równowaŜnymi.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań
wskazanych w załączniku nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Nazwa zadania i lokalizacja:
Zestawy komputerowe objęte zamówieniem, winny być dostarczone przez Wykonawcę na swój koszt wraz
z zapewnieniem rozładunku w jednej dostawie, po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu, do Wydziału
Łączności i Informatyki KWP z s. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu razem z zestawami komputerowymi wszelkich
dokumentów, dotyczących gwarancji producentów na poszczególne podzespoły.
5. Okres obowiązywania umowy – dostawa przedmiotu zamówienia musi odbyć się do 04.12.2007 r.
6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
7. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być uŜyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia publicznego moŜna uzyskać
w godz. od 730 – 1530 w siedzibie Zamawiającego pok. 824.
8. Na potwierdzenie udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów:
GRUPA I
Dokument stwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej a w przypadku spółki cywilnej - kopia
umowy spółki lub uchwała określająca osoby i sposób reprezentowania spółki oraz zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników (wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – a w przypadku
kserokopii potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w/w
dokumentach, upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24
Ustawy - Prawo zamówień publicznych i spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 cyt. Ustawy
(wzór stanowi Załącznik Nr 3).
PowyŜsze dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
formułą „za zgodność z oryginałem” przez osobę (osoby) upowaŜnione do reprezentowania
Wykonawcy.
GRUPA II
Parafowany przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wzór Umowy – Załącznik Nr 4.
Wypełniony druk oferty załącznik nr 2.
Dokumenty z GRUPY II muszą być podpisane przez osobę upowaŜnioną do reprezentacji
wykonawcy za wyjątkiem umowy, która moŜe być jedynie parafowana.
JeŜeli z dokumentów określonych w GRUPIE I nie będzie wynikać fakt spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
powodować to będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz odrzucenie jego oferty.
Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszej Specyfikacji powodować będzie
odrzucenie oferty.
9. Wadium i zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia
Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty
zgodne z pkt 8 SIWZ.
Wszystkie kserokopie dokumentów wymagane przez Zamawiającego muszą być uwierzytelnione w formie
pisemnej własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (osoby
lub osób wymienionych w wypisie z rejestru handlowego) lub upowaŜnionego przez nią przedstawiciela
Wykonawcy.
UpowaŜnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie wynika to z innych
dokumentów.
Zaleca się ponumerowanie stron i ułoŜone wg punktu 8 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę zgodnie z zapisem art. 82 ust.1 ustawy –Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez
Wykonawcę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta z
odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59,
piętro 8, pokój 801.
Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, która musi posiadać nazwę i adres zamawiającego oraz być
oznaczona w następujący sposób:
„Oferta na dostawę zestawów komputerowych ”
Nr Sprawy 121/2007
Nie otwierać przed 09.11.2007r. godz. 10 30
Sekcja Zamówień Publicznych KWP z s. w Radomiu, pokój 801”.
11. Cenowa strona oferty
Pod pojęciem ceny naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 maja 2001 r. o
cenach.
12. Kryterium oceny
Cena – 100%
Ceny podane w ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy.
Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
który przedłoŜy waŜną ofertę (niepodlegającą odrzuceniu) zawierającą najniŜszą łączną
cenę brutto (wartość brutto ogółem) w ramach poszczególnych zadań, spośród wszystkich waŜnych
złoŜonych w postępowaniu ofert.
13. Forma porozumiewania się Zamawiającego za wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i przekazują pisemnie.
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
14. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59
w
pok. 801 w terminie do dnia 09.11.2007 r. do godz. 10.00 lub przesłać listownie na adres
Zamawiającego.
Oferty złoŜone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego zwrócone bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
15. Miejsce i tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.11.2007 r.
o godz.10 30 w pokoju 203 – II piętro w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.
Otwarcia ofert dokona Komisja ds. Udzielania Zamówień Publicznych. Do przetargu zostaną dopuszczone
tylko oferty spełniające wszystkie wymogi formalne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia / uwzględniając kwoty na poszczególne załączniki.
Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
- stan otwartych ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia),
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- łączną wartość brutto w ramach zadań
Informacje, o których mowa wyŜej przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert na załączonym druku ZP-12 zgodnie z nadesłanym wnioskiem.
Ocena złoŜonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert w trybie art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako nie podlegające
odrzuceniu.
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
17. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
1. KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
2. śądanie od Zamawiającego wyjaśnień treści SIWZ powinno mieć formę „wniosku”,
przekazywanego Zamawiającemu na zasadach określonych w ppkt. „ Forma porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami”.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przesłał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej.
18. Informacje dotyczące formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli
oferty o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w
ppkt 1 lit .a) równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
19. Tryb zawarcia umowy:
a) umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą
b) ogólne warunki umowy ( wzór umowy) stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
20. Środki ochrony prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami Działu VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia
09.02.2004 r .z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych. Protest naleŜy składać w formie
pisemnej lub faxem potwierdzonym niezwłocznie drogą pisemną.
21. Informacje zastrzeŜone:
Wykonawca moŜe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie później niŜ w terminie składania ofert.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4.
Załączniki :
Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
Nr 2 – Wzór oferty
Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień
publicznych
Nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 1
Opis przedmiotów zamówienia
Zadanie nr 1
KMP Radom
Zestawy PC w konfiguracji - 18szt.
Zestaw Komputerowy
PROCESOR PENTIUM DUAL-CORE E2140 1.6GHz/1M LGA775 BOX
GIGABYTE GA-G31MX-S2 Intel G31 Socket 775
PATRIOT DDR2 1024MB PC800 DUAL 2 x 512 CL5 HS
FDD
DVD-REC LG GSA-H55N OEM
Obudowa + zasilacz 400W CE+PFC
HDD CAVIAR 160GB WD1600AAJS SATA II 8MB CACHE
Mysz optyczna PS/2
Klawiatura PS/2
Monitor
MONITOR HYUNDAI 17" X71S CZARNY (Wbudowane Głośniki)
Oprogramowanie
MS Windows XP Home Edition SP2b Polish 1pk OEM
MS Office Basic 2007 W32 Polish 1pk OEM - licencja OEM + nośnik
Drukarki
CB419A DRUKARKA HP LASERJET 1018
Kaseta z tonerem HP LaserJet seria Q2612
Kabel USB 4,5m
Zadanie nr 2
KPP Zwoleń/Tczów
- 2 szt. zestawów komputerowych
Zestaw komputer PC o podzespołach:
PROCESOR AMD SEMPRON 1100+BOX (AM2) (45W,65nm)
GIGABYTE GA-M61SME-S2 GeForce 6100 Socket AM2 (PCX/DZW/VGA/LAN/SATA/RAID/DDR2)
mATX
GOODRAM DDR2 512MB PC667
HDD CAVIAR 80GB WD800AAJS SATA II 8MB CACHE
DVD-REC LG GSA-H44N OEM CZARNY
FDD
OBUDOWA + zasilacz 350W CE+PFC
Klawiatura ps/2 + mysz optyczna ps/2
MONITOR HYUNDAI 17" X71S CZARNY
MS Windows XP Home Edition SP2b Polish 1pk OEM
MS Office Basic 2007 W32 Polish 1pk OEM - licencja OEM bez nośnika
MS Office Basic SB Pro H/S 2007 W32 PL OEM Master Kit - nośnik bez licencji
Zadanie nr 3
KPP Mława
- 2 szt. zestawów komputerowych
Zestaw komputer PC o podzespołach:
PROCESOR CORE 2 DUO E4500 2.2GHz LGA775 BOX
GIGABYTE GA-945GCMX-S2 Intel 945GC Socket 775 (PCX/DZW/VGA/GLAN/SATA/DDR2)
mATX
HDD SEAGATE 160GB ST3160815AS SATA II 8MB 3+2 LATA
KINGMAX DDR2 1024MB PC800
DVD-REC LG GSA-H44N OEM CZARNY
FDD
OBUDOWA + zasilacz 400W CE+PFC
Klawiatura ps/2 + mysz optyczna ps/2
MONITOR HYUNDAI 19" X91D CZARNY
MS Windows XP Home Edition SP2b Polish 1pk OEM
MS Office Basic 2007 W32 Polish 1pk OEM - licencja OEM bez nośnika
MS Office Basic SB Pro H/S 2007 W32 PL OEM Master Kit - nośnik bez licencji
Załącznik Nr 2
OFERTA WYKONAWCY
Nr Sprawy 121/2007
Nazwa Wykonawcy:
.................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nr telefonu ..................................................... Nr faxu ..........................................
składa ofertę dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych.
Wartość oferty na poszczególne zadania wynosi (naleŜy podać wartość łączną za wszystkie zestawy
komputerowe w ramach poszczególnego zadania):
Zadanie nr 1 – KMP Radom
netto: .........................................................zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
podatek VAT: .......................................... zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
brutto: ..................................................... zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
Zadanie nr 2 – KPP Zwoleń/ PP Tczów
netto: .........................................................zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
podatek VAT: .......................................... zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
brutto: ..................................................... zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
Zadanie nr 3 – KPP Mława
netto: .........................................................zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
podatek VAT: .......................................... zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
brutto: ..................................................... zł
(słownie: ............................................................................................................ zł)
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w SIWZ
i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) tzn. przez
30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, Ŝe dołączony do Specyfikacji projekt Umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego oraz terminie ustalonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Do niniejszej oferty załączmy wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
następujące dokumenty:
Dokument stwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej a w przypadku spółki cywilnej - kopia
umowy spółki lub uchwała określająca osoby i sposób reprezentowania spółki oraz zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników (wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – a w przypadku
kserokopii potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w/w
dokumentach, upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24
Ustawy - Prawo zamówień publicznych i spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 cyt. Ustawy
(wzór stanowi Załącznik Nr 3).
Parafowany przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wzór Umowy – Załącznik Nr 4.
Oświadczenia własne oraz Oferta Wykonawcy muszą być opatrzone pieczęcią i podpisane przez
osobę (osoby) upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
5.
Inne propozycje i uwagi:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................
(podpis
osoby
upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik Nr 3
.......................................
(pieczęć firmy)
.....................................
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
złoŜone do postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
Nr sprawy 121/2007
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. z poźn. zm. tzn.:
-
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 w/w
ustawy.
.......................................................
(podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do reprezentowania wykonawcy)
* w przypadku reprezentowania firmy wykonawcy przez kilka osób łącznie, powyŜsze
oświadczenie winna wypełnić kaŜda z tych osób
Załącznik nr 4
UMOWA Nr ............2007
Zawarta dnia .................................... pomiędzy :
Skarbem Państwa -Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59 reprezentowaną przez:
mgr ElŜbietę Gajewską – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
przy kontrasygnacie podkom. Anny Cichockiej – p.o. Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
.......................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o treści następującej :
§1
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia zgodnie
z ofertą złoŜoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu ......................, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu informatycznego (zestawów komputerowych) dla Komendy
Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną
część niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt przedmiotów
zamówienia o których mowa w § 2 w dostawie jednorazowej do dnia 04.12.2007r
2. Wykonawca
zobowiązuje
się
zapewnić
rozładunek
oraz
dostarczyć
towar
zgodnie
z
dyspozycjami
Zamawiającego
do
magazynu
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
z/s
w Radomiu, zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 37/59, w godzinach od 7.30 do godz. 15.00 w dni
robocze.
3. O terminie realizacji dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego nie później niŜ 24
godziny przed planowaną dostawą.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
w ramach:
Załącznika Nr ........ do SIWZ
w kwocie brutto ................................................
(słownie zł: .................................................................)
naleŜność
za
przedmioty
zamówienia
2. Zapłata za dostarczone przedmioty zamówienia nastąpi po otrzymaniu faktury VAT przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy do dnia 10.12.2007r .
3. Zamawiający nie będzie dokonywał przedpłat na dostawę przedmiotów zamówienia.
§5
1. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiotach zamówienia Zamawiający złoŜy stosowną
reklamację
do
Wykonawcy,
który
zobowiązany jest
udzielić na
nią
odpowiedzi
w ciągu 3 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uwaŜana będzie za
uznana w całości, zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w
terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę.
3. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy uŜytkowania przedmiotów zamówienia licząc od daty
dostawy, w przypadku gdy gwarancja producentów przedmiotów zamówienia jest dłuŜsza niŜ 12 miesiące,
obowiązuje gwarancja producentów.
4. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu realizacji dostawy stosowny dokument
gwarancyjny.
§6
W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,2 % wartości brutto nie zrealizowanej
części umowy, za kaŜdy dzień zwłoki.
§7
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy, zobowiązany jest on do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości zamówienia brutto określonej
w § 4 ust. 1.
§8
Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki moŜe wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia towaru, nie rezygnując
z kary umownej i odszkodowania.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
§ 10
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają
................................................................................................................... reprezentującego wykonawcę oraz
reprezentującego Zamawiającego.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy takŜe w przypadku, gdy Wykonawca w
sposób istotny narusza umowę, a w szczególności:
a)
nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 5 ust.2 ,
3. W przypadkach o których mowa w ust.1 i 2 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. Wszystkie
egzemplarze mają taka samą moc prawną.
ZAMAWIAJĄCY:
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
WYKONAWCA: