TRD-PEN - Mikrokontrola

Transkrypt

TRD-PEN - Mikrokontrola
Opis czytnika TRD-PEN
ver.1.0
TRD-PEN
Moduł czytnika USB transponderów UNIQUE
Dane techniczne :
•
zasilanie z gniazda USB
•
pobór prądu: < 30mA
•
temperatura pracy: 0-70°C
•
stały format danych wyjściowych
•
zasięg: ~ 5cm
•
sygnalizacja pracy: dioda RGB
Opis :
TRD-PEN jest prostym i tanim czytnikiem kodów transponderów UNIQUE, pozwalającym na
podłączenie bezpośrednio do komputera PC poprzez port USB. Po zainstalowaniu urządzenia w
systemie (sterowniki dostępne na naszej stronie) pojawia się wirtualny port szeregowy. Czytnik
przesyła kody transponderów w stałym formacie danych: 9600bit/s, 1 bit stopu, bez bitu parzystości.
Ramka danych zawiera 6 bajtów: 5 bajtów danych zawierających kod karty oraz bajt sumy
kontrolnej XOR.
Działanie czytnika sygnalizowane jest diodą koloru niebieskiego, odczyt sygnalizowany jest kolorem
czerwonym. Po przyłoŜeniu transpondera, kod wysyłany jest do komputera tylko jeden raz. Jeśli
transponder pozostaje w polu czytnika, dioda świeci się cały czas na czerwono.
Do podglądu numerów transponderów moŜna uŜyć aplikacji TRD serial monitor.
Strona 1 z 2
Opis czytnika TRD-PEN
DATA
ver.1.0
D1
D2
D3
D4
D5
CRC
CRC = D1 ^ D2 ^ D3 ^ D4 ^ D5 ( suma XOR ).
Prędkość 9600 bit/s.
D1 - najstarszy bajt kodu, D5 - najmłodszy bajt kodu
Instalacja:
Po umieszczeniu czytnika w porcie USB naleŜy podać ścieŜkę do sterowników, uprzednio
pobranych z naszej strony. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane. Po
zakończeniu procesu instalacji, czytnik będzie widoczny w systemie jako nowy port szeregowy typu
COM. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia i opracowanie własnej aplikacji dla PC.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty