DEKLARACJA ZGODNOŚCI-PPOŻ-nr1

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI-PPOŻ-nr1
KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr PP1/10
1. Producent wyrobu:
„Puertas Padilla” S.L. 30-330 El-Albujon, Murcia, Hiszpania
Generalny Przedstawiciel w Polsce:
„Padilla Polska” Sp. z o.o.
ul. Wybieg 10
61-315 Poznań
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe przeciwpoŜarowe Padilla
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
28.12.10-30.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Drzwi stosowane są jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych:
- murowanych
- betonowych i Ŝelbetowych
- z betonu komórkowego
- z płyt gipsowo-kartonowych GKF na ruszcie stalowym (za wyjątkiem
drzwi EI120)
5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8276/2010
Warszawa, 25 marca 2010
6. Dodatkowe cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
EI30 - drzwi pełne lub przeszklone, o klasie El2 30 odporności ogniowej
REVERSIBLE EI30 – drzwi pełne lub przeszklone, uniwersalne
(prawe-lewe), o klasie El2 30 odporności ogniowej
EI 60 – drzwi pełne lub przeszklone, o klasie El2 60 odporności ogniowej
REVERSIBLE EI60 – drzwi pełne lub przeszklone, uniwersalne
(prawe-lewe), o klasie El2 60 odporności ogniowej
EI120 – drzwi pełne lub przeszklone, o klasie El2 120 odporności ogniowej
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Numer akredytacji: AC 020
Certyfikat Zgodności ITB-1909/W
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt.5.
POZNAŃ, 10.05.2010 r.
Sebastian Szarzyński

Podobne dokumenty