załącznik nr 2_wzór umowy

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 2_wzór umowy
UMOWA KUPNA-SPRZEDAśY
73/D/Kw/15
Zawarta pomiędzy Aresztem Śledczym w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 A, 83-200
Starogard Gd., NIP 592-16-16-419, REGON - 000319718
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora kpt. Cezarego Gołębiewskiego;
zwanym dalej „Zamawiającym”
a ….................................................................................................; NIP ….............., REGON - …..............
reprezentowaną przez:
1. …........................................;
zwaną dalej „Wykonawcą”
Par. 1
Przedstawicielstwo Zamawiającego.
1. Do kontaktów, w sprawach związanych z bieŜącą realizacją niniejszej umowy, Zamawiający
upowaŜnia kpt. Dawida Skibińskiego i osoby go zastępujące.
1) telefon kontaktowy: (58) – 775 – 92 – 42;
2) faks: (58) – 775 – 01 – 03;
3) adres e-mail: dawid.ski[email protected]
Par. 2
Wielkość przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy chleba zwykłego, chleba pszennego, ciasta droŜdŜowego,
bułki tartej, bułki typu kebab, pączka.
2. 1) Ilość, cena przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji zamówienia:
Lp.
Artykuł
Ilość (kg)
1
Chleb zwykły
37400
2
Chleb pszenny
3500
3
Ciasto droŜdŜowe
400
4
Bułka tarta
350
5
Bułka typu kebab
600
6
Pączek
35
Cena jednostkowa (Cena
brutto za kilogram w zł)
2) Cena brutto chleba zwykłego dostarczonego w dniu 23,12,2015 roku wynosi zgodnie ze wzorem:
S = X x 0,3 = …......... x 0,3 = …........ zł
gdzie:
S – cena brutto chleba zwykłego dostarczonego do zamawiającego 23,12,2015 roku,
X – cena brutto chleba zwykłego zawarta w ofercie Wykonawcy – ….......... zł.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do ilości
określonych w tabeli zawartej w ust. 2 pkt 1. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia.
1
Par. 3
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy artykułów spoŜywczych określonych w par. 2 do magazynu
Ŝywnościowego Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd.
2. Przedmiot zamówienia musi być świeŜy, wolny od wad i zanieczyszczeń. Musi posiadać swoistą
barwę, smak i zapach.
1) Chleb nie moŜe być spalony, zdeformowany. Chleb nie moŜe być płaski, małoobjętościowy. Chleb nie
moŜe mieć pęcherzy na skórce, skórki zbyt grubej, skórki zbyt miękkiej. Skórka nie moŜe mieć pęknięć,
nie dopuszczalne jest odstawanie skórki. Smak chleba nie moŜe być zbyt kwaśny, zbyt mdły. Miękisz
chleba nie moŜe mieć wadliwej porowatości (zbyt drobne pory, zbyt duŜe pory). Miękisz nie moŜe być
zbyt zbity, nie moŜe być popękany. Nie dopuszczalne jest kruszenie miękiszu. Nie dopuszczalny jest
miękisz wilgotny, zakalec, szara barwa miękiszu, smugi miękiszu.
2) Ciasto droŜdŜowe musi być odpowiednio wyrośnięte, nie dopuszczalny jest zakalec. Miękisz nie moŜe
być zbyt ścisły, zbyt luźny. Miękisz nie moŜe być lepki, niedopieczony, kruszący się, z obecnością
grudek mąki lub soli.
3) Bułka tarta musi mieć swoistą barwę, smak i zapach.
Bułka typu kebab – klasyczny okrągły kształt. Zamawiający sam będzie dokonywał krojenia bułki na
cztery pojedyncze porcje.
4) Pączek musi mieć swoistą barwę, smak i zapach. Pączek musi być z marmoladą owocową.
3. 1) Minimalny termin przydatności do spoŜycia jakim muszą się charakteryzować poszczególne
artykuły przedmiotu zamówienia to:
a) chleb zwykły, chleb pszenny – 72 godziny, liczone od momentu przyjęcia towaru do magazynu
Zamawiającego, termin przydatności musi być określony z dokładnością do jednej godziny;
b) ciasto droŜdŜowe, bułka typu kebab – 48 godzin, liczone od momentu przyjęcia towaru do magazynu
Zamawiającego, termin przydatności musi być określony z dokładnością do jednej godziny;
c) bułka tarta – 20 dni.
4. Zapisy ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku realizacji dostaw, których charakterystyka będzie
wyczerpywała zapisy ust. 11 pkt 2.
5. Do kaŜdej dostawy chleba, bułki typu kebab i ciasta droŜdŜowego Wykonawca musi dołączyć zbiorczą
etykietę, która będzie zawierała co najmniej następujące informacje: nazwę środka spoŜywczego, wykaz
składników występujących w środku spoŜywczym, termin przydatności do spoŜycia, liczbę sztuk środka
spoŜywczego, podstawowe dane i nazwę producenta.
Bułka tarta musi zawierać etykietę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Umowa zostanie zawarta na rok czasu, począwszy od 15.04.2015 roku.
7. Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą partiami, zgodnie z sukcesywnie składanymi
zamówieniami częściowymi.
8. 1) Dostawy częściowe będą wynosiły po około:
a) chleb zwykły, waga 0,70 kg./szt.; do sierpnia 2015 roku – 100 szt.; od września 2015 roku – 170 szt.;
b) chleb pszenny, waga 0,35 kg./szt.; do sierpnia 2015 roku – 20 szt.; od września 2015 roku – 30 szt.;
2
c) ciasto droŜdŜowe – wypiekane na blasze; do sierpnia 2015 roku – 18 kg.; od września 2015 roku – 31
kg.;
d) bułka tarta – 20 kg.;
e) bułka typu kebab, waga 0,50 kg./szt.; do sierpnia 2015 roku – 60 szt.; od września 2015 roku – 100
szt.;
f) pączek – waga 0,10 kg./szt.; jednorazowa dostawa zrealizowana w dniu 03,02,2016 roku lub
04,02,2016. Dokładny termin zostanie uzgodniony telefonicznie między stronami.
2) Wykonawca kaŜdorazowo będzie dostarczał 0,15 kg. chleba pszennego i chleba zwykłego, z
przeznaczeniem na próbę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Próby muszą pochodzić z partii ciasta
zuŜytej do wypieku danej dostawy chleba pszennego i zwykłego. WyŜej opisane próby Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu nieodpłatnie, nie podlegają one ewidencji i nie są ujmowane w dowodach
dostawy i zapłaty.
3) Dostawy pieczywa poprzedzające niedzielę lub święta będą odpowiednio wyŜsze.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia raz na 10 dni ilości zamawianego chleba
zwykłego o połowę, w stosunku do bieŜącej wielkości dostaw.
9. Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie w powszednim dniu poprzedzającym dostawę,
do godziny 12,00.
10. Chleb zwykły i pszenny musi być krojony i pakowany. PowyŜsze dotyczy kaŜdej pojedynczej
sztuki. Ciasto droŜdŜowe musi być dostarczane na tacach z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z
Ŝywnością. Skrzynki i inne pojemniki niejednorazowe podlegają zwrotowi przy kolejnych dostawach.
Bułka tarta musi być pakowana w opakowaniach jednostkowych nie większych niŜ 10kg.
11. Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia będą realizowane raz dziennie, we wszystkie dni
powszednie i soboty nie będące świętami.
12. W kilkudniowych okresach wolnych dni, w których nie będą realizowane dostawy, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie opakowań jednostkowych dla przedmiotu zamówienia w celu przedłuŜenia
terminu przydatności do spoŜycia. Zastosowanie opakowań jednostkowych nie będzie miało wpływu na
cenę przedmiotu zamówienia, koszty związane z zastosowaniem opakowań jednostkowych ponosi
wykonawca.
13. Dostawy muszą być realizowane w godzinach od 08,00 do godziny 13,00, transportem Wykonawcy,
na jego koszt, do siedziby Zamawiającego.
14. Dostarczanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy zastosowaniu odpowiednich środków
transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Zapłata za odebrany towar następować będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w
terminie 30 dni od dnia otrzymania dowodu zapłaty.
16. Dodatkowego wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
17. 1) W celu dostosowania ceny sprzedaŜy do warunków rynkowych dokonuje się zmianę ceny chleba
zwykłego i pszennego, na pisemny wniosek jednej ze stron, nie częściej niŜ raz na kwartał. Po złoŜeniu
wniosku o zmianę ceny, nowa cena będzie obliczona na podstawie danych uzyskanych w pierwszym,
powszednim dniu nowego kwartału. Za datę złoŜenia wniosku o zmianę ceny, uznaje się datę, w której
wniosek trafi do adresata. Dopuszcza się składanie wniosku faksem, wówczas data złoŜenia wniosku jest
jednoznaczna z datą przesłania faksu.
2) Dane, o których mowa w pkt 1 stanowią dostępne, poŜądane informacje z czterech ostatnich publikacji
zawartych na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3) Dane, o których mowa w pkt 1 i 2 będą pozyskane ze strony http://www.minrol.gov.pl/pol/, z zakładki
„Rynki rolne”, na której znajduje się odniesienie do: „Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej”. Z „Biuletynu Informacyjnego” będą pozyskiwane dane zawarte w zakładce „Rynek zbóŜ”.
18. Sposób obliczenia nowych cen chleba zwykłego i pszennego.
1) Ustala się, Ŝe wartość surowca stanowi 50% wartości produktu finalnego, w związku z powyŜszym
zmiany wskaźników będą wpływały jedynie na połowę wartości przedmiotu zamówienia.
2) Dla kalkulacji ceny chleba zwykłego ustala się, Ŝe surowiec stanowi w 75% mąka pszenna typ 750, a
w 25% mąka Ŝytnia typ 720.
3) Dla kalkulacji ceny chleba pszennego ustala się, Ŝe surowiec stanowi w 100% mąka pszenna typ 750.
19. Sposób obliczenia ceny chleba zwykłego:
 (ś × 0,25) + (P1 × 0,75) 
X 1 = X × 0,5 ×  1
+ 1
 (ś × 0,25) + (P × 0,75)

gdzie:
X1 – nowa cena chleba zwykłego,
X – cena chleba zwykłego zawarta w ofercie wykonawcy,
ś – Średnia arytmetyczna obliczona z danych pozyskanych w sposób określony w ust. 17 pkt 3. Średnia
arytmetyczna obliczona z informacji dotyczących: „Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach
prowadzących: sprzedaŜ mąki”. Średnia arytmetyczna liczona z cen mąki Ŝytniej piekarniczej (w
workach) typ 720 w Polsce. Uzyskana wartość jest przedstawiona w zł/t.
Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych uzyskanych w dniu otwarcia ofert.
P – Średnia arytmetyczna obliczona z danych pozyskanych w sposób określony w ust. 17 pkt 3. Średnia
arytmetyczna obliczona z informacji dotyczących: „Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach
prowadzących: sprzedaŜ mąki”. Średnia arytmetyczna liczona z cen mąki pszennej piekarniczej (w
workach) typ 750 w Polsce. Uzyskana wartość jest przedstawiona w zł/t.
Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych uzyskanych w dniu otwarcia ofert.
ś1 - Średnia arytmetyczna obliczona z danych pozyskanych w sposób określony w ust. 17 pkt 3. Średnia
arytmetyczna obliczona z informacji dotyczących: „Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach
prowadzących: sprzedaŜ mąki”. Średnia arytmetyczna liczona z cen mąki Ŝytniej piekarniczej (w
workach) typ 720 w Polsce. Uzyskana wartość jest przedstawiona w zł/t.
Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych uzyskanych pierwszego, powszedniego dnia
kwartału, następującego po kwartale, w którym jedna ze stron złoŜyła pisemny wniosek o zmianę ceny.
P1 - Średnia arytmetyczna obliczona z danych pozyskanych w sposób określony w ust. 17 pkt 3. Średnia
arytmetyczna obliczona z informacji dotyczących: „Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach
4
prowadzących: sprzedaŜ mąki”. Średnia arytmetyczna liczona z cen mąki pszennej piekarniczej (w
workach) typ 750 w Polsce. Uzyskana wartość jest przedstawiona w zł/t.
Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych uzyskanych pierwszego, powszedniego dnia
kwartału, następującego po kwartale, w którym jedna ze stron złoŜyła pisemny wniosek o zmianę ceny.
20. Sposób obliczenia ceny chleba pszennego:
P

X 1 = X × 0,5 ×  1 + 1
P

gdzie:
X1 – nowa cena chleba pszennego,
X – cena chleba pszennego zawarta w ofercie wykonawcy,
P – Średnia arytmetyczna obliczona z danych pozyskanych w sposób określony w ust. 17 pkt 3. Średnia
arytmetyczna obliczona z informacji dotyczących: „Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach
prowadzących: sprzedaŜ mąki”. Średnia arytmetyczna liczona z cen mąki pszennej piekarniczej (w
workach) typ 750 w Polsce. Uzyskana wartość jest przedstawiona w zł/t.
Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych uzyskanych w dniu otwarcia ofert.
P1 - Średnia arytmetyczna obliczona z danych pozyskanych w sposób określony w ust. 17 pkt 3. Średnia
arytmetyczna obliczona z informacji dotyczących: „Średnie ceny (bez VAT) w przedsiębiorstwach
prowadzących: sprzedaŜ mąki”. Średnia arytmetyczna liczona z cen mąki pszennej piekarniczej (w
workach) typ 750 w Polsce. Uzyskana wartość jest przedstawiona w zł/t.
Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych uzyskanych pierwszego, powszedniego dnia
kwartału, następującego po kwartale, w którym jedna ze stron złoŜyła pisemny wniosek o zmianę ceny.
21. Zmiana ceny wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności, w formie aneksu do umowy.
22. 1) Do umów kupna – sprzedaŜy oraz kaŜdego aneksu będą dołączone dane uzyskane ze stron
internetowych określonych w ust. 17 pkt 3, zawierające oczekiwane informacje.
2) Dane, o których mowa w pkt 1 będą dołączone w formie wydruków lub w postaci elektronicznej na
płycie cd/dvd, jako pliki w formacie tekstowym i formacie pdf.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 stanowią załącznik nr 1 do umów.
23. 1) Do pierwotnych umów kupna – sprzedaŜy będą dołączone informacje, zawierające obliczenia
średnich arytmetycznych cen mąki pszennej i Ŝytniej.
2) Do aneksów zmieniających ceny będą dołączone informacje, zawierające obliczenia nowych cen
przedmiotu zamówienia.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 stanowią załącznik nr 2 do umów.
24. Zamawiający, do 07 dnia kwartału, następującego po kwartale, w którym jedna ze stron złoŜyła
wniosek o zmianę ceny, dokonuje obliczeń nowych cen zgodnie z zasadami określonymi w ust. 19-20.
25. Nowe ceny poszczególnych asortymentów przedmiotu zamówienia będą obowiązywały od 14 dnia
kwartału, w którym dokonano zmian cen.
26. Zmiana cen poszczególnych asortymentów przedmiotu zamówienia jest dopuszczona wyłącznie w
przypadku, w którym jedna z przedstawionych niŜej nierówności będzie prawdą:
Z 1 > (Z × 1,05)
lub
Z 1 < (Z − Z × 0,05)
gdzie:
Z1 – nowa cena danego asortymentu, stanowiącego część przedmiotu zamówienia,
5
Z – obowiązująca w trakcie obliczeń cena danego asortymentu, stanowiącego część przedmiotu
zamówienia.
27. 1) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, odnoszącej się do przedmiotu zamówienia, w trakcie
obowiązywania umowy, strony dopuszczają zmianę ceny przedmiotu zamówienia, w formie pisemnego
aneksu, według poniŜszego wzoru:
x1 = (x/(1+VAT1))*(1+VAT2)
gdzie:
x1 – nowa cena brutto danego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia,
x – obowiązująca w trakcie obliczeń cena brutto danego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia,
VAT1 – obowiązująca przed zmianą ceny stawka podatku VAT, która uległa zmianie lub ulegnie zmianie
z dniem obowiązywania aneksu. Stawka podatku przedstawiona w postaci dziesiętnej.
VAT2 – nowa stawka podatku VAT. Stawka podatku przedstawiona w postaci dziesiętnej.
2) W związku ze zmianą stawki podatku VAT strony dopuszczają zmianę ceny przedmiotu zamówienia
zgodnie z zapisami ust. 1, wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze stron.
Par. 4
Forma i termin płatności.
1) Forma płatności – przelew na konto wskazane przez Wykonawcę.
2) Termin płatności – 30 dni od dnia wystawienia dowodu zapłaty.
Par. 5
Termin realizacji umowy.
Umowa jest zawarta na rok czasu, począwszy od 15.04.2015 roku.
Par. 6
Odbiór i warunki reklamacji.
1. Odbiór ilościowo-jakościowy dokonywany będzie w magazynie Ŝywnościowym Zamawiającego.
2. Adres magazyny Ŝywnościowego, o którym mowa w ust. 1 jest toŜsamy z adresem Zamawiającego.
3. Ocena jakościowa i ilościowa będzie dokonywana przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego.
4. JeŜeli w trakcie przyjęcia dostawy, podczas oceny ilościowej, o której mowa w ust. 3, zostaną
stwierdzone braki ilościowe dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo:
1) nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania dowodu zapłaty
w przedmiotowym zakresie, lub
2) przyjąć niŜszą od zamówionej ilość asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania
ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty, lub
3) zobowiązać Wykonawcę do dostarczenia brakującej ilości przedmiotowego asortymentu, w
wyznaczonym przez siebie terminie.
5. Ocena ilościowa, o której mowa w ust. 3, będzie się odbywała przy uŜyciu urządzeń pomiarowych
(waga), znajdujących się na wyposaŜeniu magazynu Ŝywnościowego Zamawiającego, które posiadają
waŜną legalizację lub legalizację ponowną, przeprowadzoną przez uprawnione organy.
6. Ocena jakościowa, o której mowa w ust. 3 sprowadza się do oceny organoleptycznej dostarczonego
przedmiotu zamówienia, jak równieŜ do oceny warunków transportu, przechowywania, składowania i
6
pakowania oraz wszystkich innych parametrów, które mają wpływ na bezpieczeństwo Ŝywności, w tym
jego jakość.
7. JeŜeli w trakcie przyjęcia dostawy, podczas oceny jakościowej, osoba o której mowa w ust. 3,
stwierdzi uchybienia jakościowe, których charakter określa ust. 6, Zamawiający ma prawo:
1) nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania dowodu zapłaty
w przedmiotowym zakresie, lub
2) zobowiązać Wykonawcę do wymiany przedmiotowego asortymentu, w wyznaczonym przez siebie
terminie, lub
3) nie przyjąć całej dostawy, wszystkich jej asortymentów, jeŜeli istnieje potencjalne zagroŜenie, Ŝe
kwestionowany parametr dostawy moŜe mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostarczonej
Ŝywności.
8. Uchybienia stwierdzone w trakcie realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 oraz decyzja podjęta
przez Zamawiającego, w ramach zdarzeń, o których mowa w ust. 4 i 7, zostanie przekazana w formie
mailowej lub/i faksowej oraz pisemnej Wykonawcy.
9. W przypadku stwierdzenia, przez osoby, o których mowa w ust. 3, nieprawidłowości dotyczących
jakości artykułów objętych przedmiotem zamówienia, które zostały ujawnione podczas oceny
organoleptycznej produktu, Zamawiający dokona komisyjnego pobrania i właściwego zabezpieczenia
próbek Ŝywności z kwestionowanego asortymentu.
10. W przypadku nie uznania przez Wykonawcę reklamacji i podwaŜenia wyników oceny jakości, o
której mowa w ust. 7 i 9, Zamawiający przekaŜe zabezpieczone próbki Ŝywności właściwemu
rzeczoznawcy.
11. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej przez rzeczoznawcę ponosi Zamawiający.
12. Wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez rzeczoznawcę zostaną przekazane w formie kserokopii,
poświadczonej za zgodność z oryginałem, Wykonawcy.
13. 1) W przypadku, w którym ocena rzeczoznawcy jest toŜsama ze stanowiskiem Wykonawcy,
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości całkowitej wartości brutto zakwestionowanego,
nieprzyjętego asortymentu dostawy.
2) Wartość brutto nieprzyjętego asortymentu stanowi wartość, przedstawioną na dowodzie zapłaty,
wystawionym przez Wykonawcę.
3) Forma i termin płatności kary, o której mowa w pkt 1 – przelew na konto wskazane przez Wykonawcę,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania ekspertyzy.
14. 1) W przypadku, w którym ocena rzeczoznawcy jest toŜsama ze stanowiskiem Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę, która będzie stanowiła sumę całkowitej wartości brutto ekspertyzy i całkowitej
wartości brutto całej, cząstkowej dostawy, w trakcie której ujawniono nieprawidłowości, i dokonano
czynności, o których mowa w ust 9.
2) Wartość brutto całej, cząstkowej dostawy, o której mowa w pkt 1 będzie liczona w następujący sposób:
K = (L1 x B1) + (L2 x B2) + (L3 x B3) + …..... + (Lx x Bx)
gdzie:
K – Wartość brutto całej, cząstkowej dostawy;
L1-Lx – Poszczególne ilości wszystkich asortymentów objętych dostawą.
B1-Bx – Odpowiednie dla danego asortymentu ceny brutto, określone w par. 2 ust. 2 pkt 1.
7
Par. 7
Kary umowne.
1. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z winy Wykonawcy, zapłaci on karę
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanych dostaw.
2. Wartość brutto niezrealizowanych dostaw, o których mowa w ust. 1 będzie liczona w następujący
sposób:
1) Z = X – Y
gdzie:
Z – Wartość brutto niezrealizowanych dostaw;
X – Wartość brutto umowy obliczona w następujący sposób: ((37400*cena jednostkowa chleba zwykłego
z umowy pierwotnej)+(3500*cena jednostkowa chleba pszennego z umowy pierwotnej)+(400*cena
jednostkowa ciasta droŜdŜowego)+(350*cena jednostkowa bułki tartej)+(600*cena jednostkowa bułki
typu kebab)+(35*cena jednostkowa pączka))
Y – Suma wszystkich dowodów zapłaty, w ramach niniejszej umowy, których płatnikiem był
Zamawiający.
3. 1) W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę, w uzgodnionym terminie, jednej z dostaw
sukcesywnych, cząstkowych, zapłaci on karę umowną w wysokości 100% wartości brutto całej,
cząstkowej dostawy.
2) Wartość brutto całej, cząstkowej dostawy, o której mowa w pkt 1 będzie liczona na zasadach
określonych w par. 6 ust. 14 pkt 2.
4. Zamawiający ma prawo, jeŜeli uzna, Ŝe zdarzenie, o którym mowa w ust. 3 miało charakter
incydentalny i losowy, którego Wykonawca nie mógł przewidzieć, a ponadto uzna, Ŝe Wykonawca
dochował naleŜytej staranności, Ŝeby skutecznie zrealizować dostawę cząstkową, moŜe odstąpić od
roszczenia kary umownej, określonej w ust. 3.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz w par. 6 ust. 14 podlegają w pierwszej kolejności
potrąceniu z naleŜności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku moŜliwości potrącenia,
podlegają wpłacie na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz w par. 6 ust. 14 – 30 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy ekspertyzy lub pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej.
7. Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających
kary umowne.
Par. 8
Aneks do umowy.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Par. 9
Odstąpienie od umowy.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego
z tytułu wykonania części zamówienia.
8
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie;
d) dojdzie do przynajmniej trzech zdarzeń niewłaściwej realizacji dostaw cząstkowych, o których mowa
w par. 6 oraz w par. 7 ust. 3.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty dowodu zapłaty w terminie 30 dni od upływu
terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiający nie przystąpił do odbioru artykułów objętych niniejszą umową.
Par. 10
Postanowienia końcowe.
1. Ewentualne sprawy sporne związane z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
Wykonawca
Zamawiający
1............................................
1. ..............................................
Starogard Gdański, ……………………..
9

Podobne dokumenty