czytaj więcej... - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Komentarze

Transkrypt

czytaj więcej... - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Wielkopolskie Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
zapraszamy
na warsztaty torakoskopowe
W dniach 9 - 10 maja 2011 r. w Wielkopolskim Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
w Poznaniu, odbêdzie siê szkolenie pt. „Techniki ma³oinwazyjne
w torakochirurgii”.
Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy wykorzystuj¹cych
w praktyce codziennej techniki torakoskopowe.
Uczestnicy pog³êbi¹ swoj¹ wiedzê w zakresie:
?
kwalifikacji chorych do zabiegów VAT,
?
opanowania podstawowych technik operacyjnych
w diagnostyce i leczeniu chorób p³uc, op³ucnej i œródpiersia.
Czêœæ praktyczna szkolenia obejmuje interaktywny udzia³
w operacjach LIVE.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymaj¹ punkty edukacyjne Polskiego
Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
prof. Wojciech Dyszkiewicz
Wyk³adowca wiod¹cy
2011
Anna Janczewska-Radwan
Prezes firmy MEDIM
Poznañ
9 - 10 maja
Praktyczne zabiegi torakoskopowe
Organizatorzy
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. I³¿ecka 24
02-135 Warszawa
EDU
w torakochirurgii
Zapraszamy serdecznie,
MEDIM Sp. z o.o.
Pu³awska Plaza, ul. Pu³awska 45 B
05-500 Piaseczno
Techniki ma³oinwazyjne
KTYE
PUN
KACYJN
Wielkopolskie Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii
im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznañ
harmonogram
informacja
warsztatów
Dzieñ 1
9 maja 2011 (Poniedzia³ek)
10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 – 11:00
Przywitanie goœci
11:00 – 11:20
Zastosowanie staplerów w torakochirurgii
– mgr Tomasz Mrzyg³ód
11:20 – 11:45
Optymalnie wyposa¿ony zestaw endoskopowy do VATS
– Joanna Reszel
11:45 – 12:00
Przerwa kawowa
12:00 – 15:00
Zajêcia na sali operacyjnej, obserwacja zabiegów,
asysta do operacji (VAT lobektomia)
– Dr Cezary Piwkowski
15:00 – 15:45
Obiad
15:45 – 17:00
Diagnostyczna rola wideotorakoskopii (VAT)
w chorobach p³uc
– Dr Mariusz Kasprzyk
17:00 – 17:45
Prezentacja przypadków diagnostycznego
zastosowania VAT, omówienie wskazañ oraz wyników
tego postêpowania
– Dr Cezary Piwkowski
dla uczestników
Dzieñ 2
10 maja 2011 (Wtorek)
9:00 – 9:30
Zastosowanie VAT w leczeniu odmy, urazów klatki
piersiowej, ropniaka op³ucnej i guzków ³agodnych p³uc
– Prof. Wojciech Dyszkiewicz
9:30 – 14:00
Zajêcia na sali operacyjnej, obserwacja zabiegów,
asysta do operacji VAT (tymektomia lub lobektomia)
– dr Mariusz Kasprzyk i dr Cezary Piwkowski
14:00 – 15:15
Obiad
15:15 – 16:00
Resekcje wideotoraskopowe w leczeniu guzów
z³oœliwych p³uc, op³ucnej i œródpiersia - Kiedy? Jak?
- dr Cezary Piwkowski
16:00 – 16:45
VAT w operacjach plastycznych deformacji klatki
piersiowej (pokaz video)
- dr Krystian Pawlak
16:45 – 17:00
Podsumowanie kursu i rozdanie certyfikatów
Zg³oszenia
Wype³nion¹ kartê rejestracyjn¹ nale¿y przes³aæ faksem na nr (22) 570 90 01, e-mailem na adres
[email protected] lub listownie na adres: MEDIM Sp. z o.o, ul. Pu³awska 45 B,
05-500 Piaseczno
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 15 kwietnia 2011 r.
W szkoleniu mo¿e wzi¹æ udzia³ maksymalnie 15 osób.
O przyjêciu na kurs bêdzie decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ.
Op³ata
Koszt udzia³u w kursie wynosi 800 z³ (osiemset z³otych) i obejmuje udzia³ w operacjach
i wyk³adach. Po otrzymaniu informacji potwierdzaj¹cej zakwalifikowanie na kurs, op³atê nale¿y
uiœciæ przelewem na konto:
MEDIM Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC S.A.
48 1910 1048 2256 0143 1296 0001
tytuùem: imiê i nazwisko uczestnika, data kursu, kod: TMT
Termin zap³aty up³ywa 22 kwietnia 2011 r.
W przypadku braku wp³aty w wyznaczonym terminie rejestracja automatycznie wygasa.
Zakwaterowanie w terminie 9/10 maja 2011 r. (koszt opcjonalny)
Sport Hotel Poznañ
Pokój 1 os. ze œniadaniem – 180 z³/noc
Hotel Pomorski Poznañ
Pokój 1 os. ze œniadaniem – 80 z³/noc
17:45 – 18:00
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
19:30
Kolacja
Informacje dodatkowe
Anna Miernik
tel.: (22) 570 90 14
email: [email protected]
Firma Medim, wspó³organizator szkolenia, jest sponsorem instytucjonalnym zapewniaj¹cym dostêp do najnowszych
rozwi¹zañ endoskopowych wykorzystywanych w trakcie szkolenia.