Karta uczestnika IV edycji wojewódzkiego konkursu Tradycje i

Transkrypt

Karta uczestnika IV edycji wojewódzkiego konkursu Tradycje i
Karta uczestnika IV edycji wojewódzkiego konkursu
Tradycje i zwyczaje domu rodzinnego
1. Imię i nazwisko ucznia:
2. Wiek:
3. Nazwa szkoły:
4. Adres szkoły:
5. Telefon szkoły:
6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu
mojego dziecka na stronach internetowych organizatorów oraz w publikacjach
pokonkursowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002r. nr 101, póź. 926 ze zm.).
……………………...................
………………………………………..
podpis rodzica lub prawnego opiekuna
podpis nauczyciela zgłaszającego do konkursu
………………………………………….
miejscowość, data

Podobne dokumenty