KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący

Transkrypt

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13/2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.
Temat: Umowa znacząca – Aneks do Umowy faktoringu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 4.08.2015 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2015
z dnia 23.12.2015 r. Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2015 r. roku
otrzymał podpisany przez BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. ("Faktor") Aneks nr 4 z dnia 10 marca
2016 roku do Umowy Faktoringu Nr 1455/06/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. zawarty pomiędzy Emitentem
a BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. ("Faktor") z siedzibą w Warszawie.
Na podstawie powyższego aneksu został zwiększony limit faktoringowy Emitenta z uprzednich
90.000.000 zł do kwoty 120.000.000 zł.
Inne istotne warunki umowy, w tym forma zabezpieczenia nie uległy zmianie.
Umowa faktoringu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wysokość limitu
faktoringowego przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podobne dokumenty