Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo

Transkrypt

Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo
Zasady przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy WOLOiZOL w Gorzycach
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach jest zakładem psychiatrycznym dla chłopców i
mężczyzn (od 12 lat) z następującymi schorzeniami podstawowymi:
Nazwa jednostki chorobowej
Symbol ICD 10
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
F00 - F09
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
F20 - F29
Zaburzenia nastroju (afektywne)
F30 - F39
Upośledzenie umysłowe
F70 - F79
2. Do ZOL nie przyjmuje się osób, u których podstawowym rozpoznaniem jest uzależnienie o
alkoholu, narkotyków bądź choroba zakaźna.
3. Udzielane świadczenia zdrowotne finansuje NFZ. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi
pensjonariusz w wysokości ustalonej art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz wg zasad podanych dalej.
4. Prawne regulacje w zakresie przyjęcia do ZOL określa prawo powszechnie obowiązujące
dotyczące ochrony zdrowia psychicznego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz
umowa z NFZ.
5. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego - ważne 14 dni od jego
wystawienia (ważność przedłuża oczekiwanie na przejęcie, jeżeli wpis na listę, nastąpi do 14 dni
po wystawieniu skierowania). Wzór skierowania jest na stronie internetowej Ośrodka. Orzeczenie
sądu opiekuńczego o umieszczeniu w ZOL zastępuje skierowanie jw. Na skierowaniu należy
określić: tryb przyjęcia (przypadek stabilny lub przypadek pilny), czas pobytu (stały lub czasowy ….... wpisać ilość miesięcy).
6. Na skierowaniu nr statystyczny choroby wg ICD 10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja
Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta) musi być oznaczony do pięciu znaków
(czwarty znak jest kropką). W przypadku, gdy rozpoznanie posiada trzyznakowe rozwinięcie,
należy podać trzy znaki.
7. Do skierowania dołącza się
− zgody i informacje na wzorach podanych dalej. Dokumenty te podpisuje osoba kierowana, a w
przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub małoletniego powyższej 16 roku życia
wymagany jest jej podpis i jej i przedstawiciela ustawowego;
− postanowienia sądu opiekuńczego o umieszczeniu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w
Gorzycach bez zgody – dotyczy osoby niezdolnej do wyrażenia świadomej zgody;
− kopie postanowień Sądu: o ubezwłasnowolnieniu, o ustanowieniu opiekuna prawnego, o uzyskaniu
przez tego opiekuna zezwolenia na umieszczenie jego podopiecznego w psychiatrycznym
zakładzie opiekuńczo-leczniczym – dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej;
− kopie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu osoby starającej się o pobyt lub osoby
zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w ZOL (np. kopie aktualnych decyzji:
ZUS/KRUS, o przyznanych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłkach stałych,
oryginał zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy);
− kopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart z leczenia szpitalnego;
− kopie dowodu ubezpieczenia społecznego i dowodu osobistego;
− kopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia,
a przy jego braku należy złożyć wniosek do odpowiedniego podmiotu w celu skierowania na
komisję orzekającą o niepełnosprawności i załączyć kopię tego wniosku;
− wypełniony wywiad pielęgniarski – na wzorze podanym dalej.
8. Zaleca się by osoba przyjmowana okazała przy przyjęciu wyniki aktualnych badań (np. morfologia,
ALAT, ASPAT, bilirubina, badanie moczu, HBS, HCV, RTG płuc, itp.).
9. Skierowanie i dokumenty jw. należy dostarczyć lub przesłać na adres: WOLOiZOL w Gorzycach,
ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, do 14 dni od dnia wystawienia skierowania.
10. Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się w oparciu o złożone dokumenty, a termin przyjęcia ustalany
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i osoba starająca się o przyjęcie zostaje pisemnie
powiadomiona o przewidywalnym czasie przyjęcia.
Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
1. Podstawa prawna zasad: art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm).
2. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
1) WOLOiZOL lub Ośrodku rozumie się przez to: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach,
2) pensjonariuszu bez bliższego określenia rozumie się przez to osobę skierowaną do Ośrodka i w
nim przebywającą.
3. Przepisy stanowiące o obowiązkach pensjonariusza dotyczące ustalania i ponoszenia odpłatności za
pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym stosuje się odpowiednio do obowiązków opiekuna
prawnego lub kuratora w przypadku działania za pensjonariusza tych osób.
4. Przepisy niniejszych Zasad mają zastosowanie również do pensjonariuszy przebywających w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w dniu ich wejścia w życie, w szczególności dotyczy to obowiązku
zawarcia umowy na ponoszenie odpłatności.
5. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie pensjonariusza ustala się na podstawie umowy zawartej
najpóźniej w dniu przyjęcia go do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
6. Umowę, o której mowa w ust. 5 zawiera się z :
1) pensjonariuszem jeżeli posiada on pełną zdolność do czynności prawnej,
2) z przedstawicielem ustawowym pensjonariusza.
7. Umowę, o której mowa w ust. 5 zawiera się na czas pobytu pensjonariusza w Zakładzie Opiekuńczo –
Leczniczym, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.
8. W przypadku małoletniego będącego pensjonariuszem umowa zawierana jest na okres do uzyskania
przez niego pełnoletniości. Po uzyskaniu przez małoletniego pełnoletności umowę zawiera się z nim
jeżeli nie został ubezwłasnowolniony albo z jego przedstawicielem ustawowym.
9. Przed zawarciem umowy pensjonariusz jest zobowiązany przedstawić dokumenty poświadczające
wysokość jego dochodu.
10. Okresowe nieobecności pensjonariusza w ZOL, w szczególności za które odpłatność zostaje
pomniejszona albo niepobrana (np. konieczność leczenia w innym podmiocie leczniczym lub udzielenie
przepustki), nie wpływają na ważność umowy (nie jest konieczne zawieranie nowej umowy).
11. Miesięczna opłata za zakwaterowanie i wyżywienie pensjonariusza w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym jest ustalana w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata ta
nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu pensjonariusza w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
12. Przy ustalaniu odpłatności uwzględnia się każdy dochód pensjonariusza bez względu na jego źródło.
13. Pensjonariusz upoważnia WOLOiZOL do występowania do instytucji/podmiotów, z których uzyskuje
on dochód z wnioskiem o informację o uzyskiwanych dochodach i uwzględnianiu pozyskanych
informacji przy ustalaniu odpłatności.
14. Niezależnie od upoważnienia, o którym mowa w ust. 13 pensjonariusz obowiązany jest do
informowania o każdej zmianie wysokości jego dochodów.
15. Ustalona opłata ulega zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia się dochodów pensjonariusza, od
miesiąca, w którym Ośrodek otrzymał informację o ich zmniejszeniu. Opłata również ulega
zmniejszeniu o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pod
warunkiem pisemnego poinformowania WOLOiZOL przez pensjonariusza przebywającego w
zakładzie opiekuńczo – leczniczym o nieobecności, co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że
powiadomienie to nie było możliwe z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
16. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaniechania podania nowej, zwiększonej wysokości dochodu,
o której mowa w ust. 13 i 14, po uprzednim wezwaniu pensjonariusza do złożenia wymaganych
dokumentów, WOLOiZOL może ustalić zaliczkowo opłatę w wysokości 250 % wysokości najniższej
emerytury. Tak ustalona opłata podlega rozliczeniu po przedłożeniu przez pensjonariusza aktualnych
dokumentów stwierdzających jego dochód. Rozliczenie opłat polegać będzie na zaliczeniu ewentualnej
nadpłaty na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie pensjonariusza na zwrocie pobranej
kwoty nadpłaconej.
17. Opłata jest uiszczana przez pensjonariusza w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego odpłatność dotyczy.
18. W przypadku naruszenia przez pensjonariusza obowiązków określonych w ust. 17 w wyniku czego
powstanie zaległość płatnicza pensjonariusz wyraża zgodę na pokrycie tej zaległości wraz z odsetkami
z wszystkich dochodów pensjonariusza wpływających do Ośrodka.
19. W razie zaległości za większą ilość okresów płatniczych bieżące wpłaty zalicza się na zaległość
powstałą najwcześniej, chyba że pensjonariusz zastrzeże inaczej.
20. Przy ustalaniu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie dziecka w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym stosuje się zasady określone dla ustalania odpłatności dla osoby dorosłej z zastrzeżeniem
postanowień ust. 21 - 25.
21. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli
kształci się dalej – do ukończenia 26 roku życia, przebywającego w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym, ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury, z tym, że opłata nie
może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
22. Przez dochód na osobę w rodzinie uznaje się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,
a przez rodzinę zgodnie ustawą o pomocy społecznej przyjmuje się osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
23. Przedstawiciele ustawowi obowiązani są przed przyjęciem dziecka do Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przedstawić dokumenty stwierdzające wysokość dochodu na członka rodziny. Za
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu na członka rodziny uważa się w szczególności:
1) decyzje rentowe,
2) decyzje emerytalne,
3) decyzje o zasiłkach,
4) zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości wynagrodzenia.
24. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaniechania podania nowej, zwiększonej wysokości dochodu,
o której mowa w ust. 21 i 22, po uprzednim wezwaniu przedstawiciela ustawowego dziecka do
złożenia wymaganych dokumentów, WOLOiZOL może ustalić zaliczkowo opłatę w wysokości 200 %
wysokości najniższej emerytury. Tak ustalona opłata podlega rozliczeniu po przedłożeniu przez
przedstawiciela dziecka aktualnych dokumentów stwierdzających dochód na członka rodziny.
Rozliczenie opłat polegać będzie na zaliczeniu ewentualnej nadpłaty na poczet przyszłych należności
lub na pisemne żądanie przedstawiciela ustawowego dziecka na zwrocie pobranej kwoty nadpłaconej.
25. Przedstawiciele ustawowi dziecka są obowiązani do:
1) terminowego uiszczania comiesięcznych opłat,
2) bezzwłocznego dostarczania decyzji właściwych organów poświadczających miesięczną
wysokość wypłacanych na dziecko świadczeń oraz wysokości innych otrzymanych dochodów
rodziny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w przypadku zmiany wysokości dochodu,
o której mowa w ust. 22.
26. W przypadku niedopełniania przez pensjonariusza albo przedstawiciela ustawowego dziecka
obowiązków wynikających z powyższych zasad WOLOiZOL będzie kierować sprawy na drogę
postępowania sądowego, a zasądzone kwoty będą egzekwowane w trybie egzekucji komorniczej.
27. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor WOLOiZOL może odstąpić od wyżej
określonych zasad. Odstępstwo to nie może dotyczyć wysokości ustalanych opłat.
28. Obowiązek zawarcia umowy ustalającej odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie
opiekuńczo – leczniczym dotyczy również pensjonariuszy przebywających w zakładzie opiekuńczo –
leczniczym w dniu wejścia w życie niniejszych zasad.
29. Do naliczenia odpłatności w stosunku do pensjonariuszy za marzec 2012r. stosuje się odpowiednio
powyższe zasady, z zastrzeżeniem obowiązujących decyzji administracyjnych ustalających odpłatność.
30. W przypadku odmowy lub obiektywnej niemożliwości podpisania umowy określonej w ust. 5-10 przez
pensjonariusza lub jego przedstawiciela ustawowego ustalenie wysokości odpłatności następuje
poprzez wystawienie dowodu sprzedaży.
ZGODA NA PRZYJĘCIE
DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W GORZYCACH
Wyrażam zgodę na przyjęcie moje/Pana ….....................……………………………......
(imię i nazwisko pacjenta)
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy WOLOiZOL w Gorzycach.
………………………...............…………
(miejscowość , data)
…………..........…..........……………………..
(podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego)
OŚWIADCZENIA
W związku ze zgodą na przyjęcie moje / Pana ...................................................................
(imię i nazwisko pacjenta)
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy WOLOiZOL w Gorzycach
oświadczam, że:
− wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na ponoszenie przeze mnie / przez mojego
podopiecznego * kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas pobytu mojego /
mojego podopiecznego * w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy WOLOiZOL w
Gorzycach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, które poznałem.
− wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na gromadzenie i przetwarzanie moich / mojego
podopiecznego * danych osobowych dotyczących pobytu mojego / mojego
podopiecznego * w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy WOLOiZOL w Gorzycach.
* niepotrzebne skreślić
………………………...............…………
(miejscowość , data)
…………..........…..........……………………..
(podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego)
INFORMACJE
W związku ze zgodą na przyjęcie moje / Pana ...................................................................
(imię i nazwisko pacjenta)
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy WOLOiZOL w Gorzycach
informuję, że:
− obecnie (przed przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) pozostaję / mój
podopieczny pozostaje * pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jn.
Imię i nazwisko lekarza
Nazwa i adres podmiotu
leczniczego, w którym
lekarz pracuje
Nr telefonu do lekarza lub
do podmiotu leczniczego,
w którym lekarz pracuje
− podczas pobytu mojego / mojego podopiecznego * w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
przy WOLOiZOL w Gorzycach, żyjącymi członkami rodziny mojej / mojego
podopiecznego * lub osobami bliskimi, z którymi chcę / mój podopieczny chce *
utrzymywać kontakt są:
Imię i nazwisko
Stopień
pokrewieństwa
Adres do kontaktu
Nr telefonu do
kontaktu
* niepotrzebne skreślić
………………………...............…………
(miejscowość , data)
…………..........…..........……………………..
(podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowego)