Lista projektów zakwalifikowanych do etapu - IPAW

Komentarze

Transkrypt

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu - IPAW
LISTA PROJEKTÓW PRZEKAZANYCH DO OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ
NR NABORU:
L.P.
1.
NAZWA
WNIOSKODAWCY
Ochotnicza Straż
Pożarna
w Dzikowcu
RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16
NAZWA I ADRES
PARTNERA/
PARTNERÓW
DORADZTWO SZKOLENIA
USŁUGI Jolanta Terlecka
2.
Gmina Jaworzyna
Śląska
nie dotyczy
3.
Gmina Nowa Ruda
nie dotyczy
4.
Gmina Miejska
Nowa Ruda
Powiat Kłodzki
5.
Fundacja "Równi
choć Różni"
6.
Gmina Głuszyca
7.
Samorząd
Województwa
Dolnośląskiego/
Dolnośląski
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli we
Wrocławiu
8.
Powiat Świdnicki
Stowarzyszenie "Nasze
Dzieci -Wspólna Szkoła"
w Zastrużu
TYTUŁ PROJEKTU
NUMER WNIOSKU
My też potrafimy
i umiemy bo zdolni będziemy!
RPDS.10.02.04-02-0001/16
Szkoła z kluczem - wspieranie
rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów/uczennic
dwóch szkół podstawowych
i gimnazjum w Gminie
Jaworzyna Śląska
Wiem, umiem, potrafię! wzrost kompetencji kluczowych
uczniów/uczennic
z 5 szkół prowadzonych przez
Gminę Nowa Ruda
BADACZ, MATEMATYK I
LINGWISTA – NOWORUDZKI
NOBLISTA: Partnerstwo lokalne
w celu wspierania rozwoju
kompetencji kluczowych
uczniów/uczennic
z 5 szkół Gminy Miejskiej Nowa
Ruda oraz 2 szkół Powiatu
Kłodzkiego
RPDS.10.02.04-02-0002/16
RPDS.10.02.04-02-0003/16
RPDS.10.02.04-02-0004/16
Uczniowie Szkoły
w Zastrużu na start
RPDS.10.02.04-02-0005/16
GAR Oświaty - Głuszycka
Akademia Rozwoju Oświaty
RPDS.10.02.04-02-0006/16
nie dotyczy
Bystrzaki – twórczy, aktywny,
komunikatywny uczeń
i nauczyciel pracują razem
RPDS.10.02.04-02-0007/16
nie dotyczy
Akademia licealna
RPDS.10.02.04-02-0008/16
Fundacja Jawor
1
9.
Gmina Dobromierz
nie dotyczy
10.
Gmina Miejska
Kamienna Góra
nie dotyczy
11.
Fundacja
INCEPTUM
Gmina Wałbrzych
12.
Fundacja Rodzinna
Stacja
Gmina Świebodzice
13.
Fundacja
INCEPTUM
Gmina Jedlina- Zdrój
14.
Gmina Świdnica
nie dotyczy
1) Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 6
w Boguszowie-Gorcach
2)Gimnazjum nr 1
w Boguszowie- Gorcach
3)Zespół Szkól
Samorządowych w
Boguszowie- Gorcach
4) Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Boguszowie- Gorcach
15.
Fundacja Merkury
16.
Fundacja Merkury
17.
Gmina Kamienna
Góra
nie dotyczy
18
Gmina Strzegom
nie dotyczy
19.
Wałbrzyskie
Towarzystwo
Oświatowe
nie dotyczy
Gmina Wałbrzych
Lepszy start dla uczniów szkół
podstawowych Gminy
Dobromierz
E-szkoła-podnoszenie
kompetencji cyfrowych wśród
uczniów i nauczycieli w
Kamiennej Górze
Laboratoria Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Wałbrzych
,,Przez eksperyment do wiedzy"
Ośrodki Badawcze
Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Jedlina-Zdrój
Otwarci na świat - wzrost
kompetencji kluczowych
uczniów/uczennic z 4 szkół
prowadzonych przez Gminę
Świdnica
Wysoka jakość edukacji w
boguszowskich szkołach
Poprawa jakości edukacji
w wałbrzyskich szkołach
Wsparcie Edukacji Szkolnej i
Gimnazjalnej w Gminie
Kamienna Góra
Podniesienie efektywności
kształcenia w zakresie
przedmiotów matematycznych
i przyrodniczych
w szkołach Gminy Strzegom
o najsłabszych wynikach
edukacyjnych, poprzez
stworzenie warunków dla
nauczania opartego na
metodzie eksperymentu
Szkoł@ społ[email protected],
[email protected], [email protected] podwyższenie kompetencji
kluczowych
i wyrównywanie szans uczniów
w Zespole Szkół Społecznych Nr
1 w Wałbrzychu
RPDS.10.02.04-02-0009/16
RPDS.10.02.04-02-0010/16
RPDS.10.02.04-02-0011/16
RPDS.10.02.04-02-0012/16
RPDS.10.02.04-02-0013/16
RPDS.10.02.04-02-0014/16
RPDS.10.02.04-02-0015/16
RPDS.10.02.04-02-0016/16
RPDS.10.02.04-02-0017/16
RPDS.10.02.04-02-0018/16
RPDS.10.02.04-02-0019/16
2
1)Fundacja "Krzyżowa"
dla Porozumienia
Europejskiego
20.
Fundacja Jawor
2) Gmina Mieroszów
NOWA Nowoczesna Oświata w
Wałbrzyskiej Aglomeracji
RPDS.10.02.04-02-0020/16
e-KLUCZ
RPDS.10.02.04-02-0021/16
meLigi Młodych Mistrzów programy rozwojowe
świdnickich szkół
RPDS.10.02.04-02-0022/16
Szkoła równych szans
RPDS.10.02.04-02-0023/16
Indywidualizacja procesu
nauczania
w klasach I-III w sześciu
szkołach gimnazjalnych z terenu
miasta Wałbrzycha
RPDS.10.02.04-02-0024/16
Inwestycja
w przyszłość
RPDS.10.02.04-02-0025/16
3) Gmina Lubawka
4) Gmina Walim
21.
22.
23.
FUNDACJA
WSPIERANIA
AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ FALA
Fundacja
"Krzyżowa" dla
Porozumienia
Europejskiego
Stowarzyszenie
Aktywnego
Wspierania
Gospodarki
24.
Gmina Wałbrzych
25.
Akademia Rozwoju
Zawodowego
nie dotyczy
1) Gmina Miasto
Świdnica
2) Fundacja Jawor
Caritas Diecezji
Świdnickiej
nie dotyczy
Akcent Europe Ewa
Sadowska
3