Współdzielenie urządzeń z innymi użytkownikami

Komentarze

Transkrypt

Współdzielenie urządzeń z innymi użytkownikami
Współdzielenieurządzeń-AngleGTS
AplikacjaAngelGTSumożliwiaśledzenieurządzeńGPS.Dogłównych
funkcjonalnościaplikacjinależyobserwowaniepołożenianadajnikównamapie
orazodbieranieinnychinformacjidotyczącychprędkościczywstrząsów
urządzenia.
AplikacjęmożnapobraćzGooglePlayizAppStore.
AplikacjaAngelGTSumożliwiarównieżwspółdzielnieurządzeń.Dzięki
tejopcjimożnapozwolićinnymużytkowniknaczęścioweodczytywaniedanych
natematdanegourządzenia.MOżetobyćprzydatnewwielusytuacjach:
• rodziceobserwujądrogędzieckadoszkoły,
• menadżerowiekontrolująprzejzdysamochodówfirmowych,
• kilkaosóbrazemszukapsa,któryuciekł.
Tenporadnikmanaceluopisaniesposobówdzieleniaurządzeńoraz
pomocwprzypadkusytuacjiproblematycznych.Dlawiększejczytelności
załóżmy,żeMarekstarasięudostępnićswojeurządzenieMagdzie.
Warunkipoczątkowe
Przedudostępnieniemurządzenianależyspełnićnastępującewarunki
początkowe:
• zarównoosobaudostępniająca(Marek),jakiosoba,chcącakorzystaćz
urządzenia(Magda)musząmiećzałożonekontawaplikacjiAngelGTS,
• dodatkowoMarekmusimiećpoprawnieskonfigurowaneurządzenieGPS
idodanedoswojegokontawaplikacji.
Dosamegoprocesuudostępnianiajestteżpotrzebnepołączeniez
Internetem.
Jakudostępnićurządzenie?
AplikacjaAngelGTSumożliwiaudostępnienieurządzeniazapomocą
trzechmetod:
• przezkontaktyzksiążkiadresowejtelefonu,
• przezadrese-mail,
• przezFacebook.
Przyjrzyjmysiękażdejztychopcjiosobno.Wceluudostępnienia
urządzenianależywybraćodpowiedninadajnikiwmenugłównymaplikacji
AngelGTSwybraćprzyciskwspółdzielenia(pomarańczowy).Nanowootwartym
ekranienależywybraćodpowiedniąmetodę.
1.UdostępnianieprzezKontakty-iOS
Powybraniuprzycisku"Kontakty"wmenuudostępniania,aplikacja
poprosi(jeśliniezrobiłategowcześniej),ouprawnieniapozwalającenadostęp
dokontaktówzawartychwksiążeadresowejtelefonu.Należywyrazićzgodę,
dziękiczemupojawisięlistawszystkichkontaktów,którezawierająadresy
email.Powybraniuodpowiedniegokontaktunależyzatwierdzićwybór
przyciskiem"Podzielsię".
WprzypadkutelefonuzsystememAndroidniesąpotrzebnedodatkowe
uprawnienia,więcodrazupowinnapojawićsięlistawłaśniwychkontaktów.
2.UdostępnianieprzezadresEmail-iOS
Powybraniuprzycisku"Email"wmenuudostępnianiapojawisięekran
zawierającypoletekstowe.Należywpisaćwnieadresemailużytkownika,
któremuchcemyudostępnićurządzenieizatwierdzićwybórprzyciskiem
"Podzielsię".
3.UdostępnianieprzezFacebook-iOS
WceluudostępnieniaurządzeniaprzezFacebooknależyspełnić
dodatkowewarunki:
• osobaudostępniająca(Marek)musimiećzałożonekontoFacebook,
• kontoAngelGTSosobykorzystającej(Magdy)musibyćzałożoneprzy
pomocykontaFacebook,
• obydwieosobymusząbyćznajomymiwserwisieFacebook
Jeślitewarunkisąspełnione,tomożnaprzejśćdoudostępniania
urządzenia.Powybraniuprzycisku"Facebook"wyświetlisiękomunikat
informującyomożliwościpobraniadanychzserwisu.Jeżeliużytkowniksięnato
zdecyduje,możebyćkoniecznewykonaniedwóchakcji:
• zalogowaniesięnakontoFacebook,
• zezwolenieaplikacjiAngleGTSnakorzystaniezlistyznajomych
używającychtejaplikacji.
Obydwapowyższekrokisąkoniecznedoudostępnieniaurządzeniaza
pomocątejmotody.
Powczytaniulistyznajomychużywającychaplikacji,możnawybrać
znajomego,któremuchcemyudostępnićurządzenieipotwierdzićwybór
przyciskiem"Podzielsię".
Ekranwspółdzielenia
Ekranwspółdzielenia,opróczprzyciskówpozwalającychna
udostępnianieurządzeń,zawierateżlistęurządzeń,którymaktualniejest
udostępnianedaneurządzenie.Jeżelitourządzenieniejestudostępniane,tow
miejscutejlistypojawiasięstosownykomunikat.
Wceluzakończeniaudostępnianiaurządzeniawystarczyusunąćjeztej
listy.WprzypadkusystemuiOSmożnatozrobićużywającstandardowegogestu
-przesunąćwierszwprawąstronęinacisnąćczerwonyprzycisk"Usuń".
Sytuacjeszczególne
AplikacjaAngleGTSsprawia,żeudostępnianieurządzeńjestbardzo
intuicyjne,alejednocześniełatwoprzeoczyćpewneważnekwestie.Dlategoteż
poniżejopisujemysytuacje,któremogąbudzićwątpliwościorazsposobyich
rozwiązania.
Ponowniezakładamy,żeMarekstarasięudostępnićurządzenieMagdzie:
Problem:Marekchceudostępnićurządzeniezapomocąkontaktów,ale
wyświetlasiękomunikat:"Nieudostępnionoinformacjiokontaktach".
Przyczyna:AplikacjaAngelGTSniemapozwolenianaużywaniekontaktówz
książkitelefonicznej.Jesttospowodowanewcześniejszymodrzuceniemprośbyo
tekontakty.
Rozwiązanie:Marekpowinienwejśćwustawieniatelefonu,wzakładkę
PrywatnośćizezwolićaplikacjiAngelGTSnakorzystaniezkontaktów.
Problem:Marekpróbujeudostępnićurządzeniezapomocąkontaktów,alelista
kontaktówjestpusta
Przyczyna:Wksiążceadresowejniemakontaktówzzapisanymadresememail.
Rozwiązanie:MarekpowiniendodaćMagdędoksiążkiadresowejlub
uaktualnicjejdaneoadresemail.
Problem:Marekpróbujeudostępnićurządzenie,aleponaciśnięciuprzycisku
"Podzielsię"pojawiasiękomunikat"Użytkowniknieznaleziony".
Przyczyna:Wybranyadresemailniejestpowiązanyzżadnymkontemw
aplikacjiAngelGTS.
Rozwiązanie:Marekpowinienpodaćpoprawnyadresemail,naktóryzałożono
jużkontoAngelGTS.
Problem:MarekchciałbyudostępnićMagdzieswojeurządzeniekorzystającz
Facebook,aleniemajejnaliścieznajomychwaplikacji.
Przyczyna:MarekiMagdaniesąznajomyminaFacebookualbokontoMagdy
niejestdobrzepowiązanezaplikacjąAngelGTS.
Rozwiązanie:Marekpowiniensięupewnić,żeMagdajestwgroniejego
znajomych.Jeślitak,toMagdapowinnasprawdzić,czyjejkontoAngelGTSbyło
założoneprzypomocyFacebooka,czycałyczasmaAngelGTSnaliścieaplikacji
orazczydajeaplikacjiAngelGTSprawodowgląduwlistęznajomych.
Problem:Marekchciałbyudostępnićswojeurządzenie,aleprzyciskjest
wyszarzonyiniemożeprzejśćdoekranuudostępniania
Przyczyna:Wybraneurządzenienależydoinnejosoby(iktośwspółdzielijez
Markiem)lubzostałoonobłędnieskonfigurowane.
Rozwiązanie:Marekpowinienpoprawnieskonfigurowaćurządzenielub
wybraćinne,któremożewspółdzielić
Jeślimimozastosowaniepowyższychwskazóweknieudałosię
wspódzielićurządzenia,prosimyokontaktpodadresem:
[email protected]

Podobne dokumenty