Warszawa, dnia 13 października 2016 r. Informacja o

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dnia 13 października 2016 r. Informacja o
Warszawa, dnia 13 paździer ika 2016 r.
I for a ja o udostęp ie iu propozy ji a y ia o liga ji HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. serii A
Wszelkie ter i y używa e w i iejszy doku e ie iezdefi iowa e i a zej ają z a ze ie ada e i
w propozycji nabycia obligacji ("Propozycja Nabycia Obligacji" spółki HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. Spółka
lub w warunkach emisji obligacji serii A emitowanych w ramach programu emisji obligacji ustanowionym
na podstawie umowy programu z dnia 30 czerwca 2016 roku przeprowadzonym zgodnie z art. 33 pkt. 1 i art. 34
ust. 2 Ustawy a dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238) oraz art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorga izowa ego syste u o rotu oraz spółka h pu li z y h t.j. Dz. U. z
r. poz.
z póź . z . ("Program
Emisji Obligacji").
“półka podaje do informacji publicznej harmonogram emisji Obligacji Serii A emitowanych w ramach Programu
E isji O liga ji. Jed o ześ ie “półka i for uje, że oferta pu li z a O liga ji “erii A emitowanych w ramach
Programu Emisji Obligacji nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
Tym samym, oferta publiczna Obligacji Serii A emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest
przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.
HARMONOGRAM EMISJI OBLIGACJI
paździer ika 2016 r.
paździer ika 2016 r.
Skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji serii A do potencjalnych Inwestorów wraz z
ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii A.
Przesyła ie przez I westorów do Oferenta podpisa y h For ularzy Przyję ia
Propozycji Nabycia obligacji serii A.
paździer ika 2016 r.
Podję ie u hwały )arządu E ite ta w sprawie przydziału o liga ji serii A.
paździer ika 2016 r.
Przewidywany Dzień E isji o liga ji serii A.
W celu uzyskania propozycji nabycia obligacji “półki serii A, zai teresowa i i westorzy prosze i są o ko takt z:
- Haito g Ba k, S.A. Spółka Ak yj a Oddział w Polsce, ul. )łota 5 ,
[email protected], telefon: +48 (22) 347 40 00; lub
-120 Warszawa, adres e-mail:
- mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, adres e-mail: [email protected], tel.: +48 (22) 829
02 46; [email protected] tel.: +48 (22) 438 30 53.
Emitent zastrzega sobie prawo do: i reduk ji li z y O liga ji, który h a y ie zadeklarował pote jal y I westor
w Deklara ji, o oz a za, że E ite t oże określić w Propozy ji Na y ia O liga ji skierowa ej do pote jal ego
I westora li z ę O liga ji
iejszą iż I westor określił w Deklara ji; lu ii ieprzydziele ia I westorowi
jaki hkolwiek O liga ji, o oz a za, że E ite t ie przedstawi I westorowi Propozy ji Na y ia O liga ji po i o
złoże ia przez I westora Deklara ji. Reduk ja zapisu a O liga je lub decyzja Emitenta o nieprzydzieleniu
Inwestorowi jakichkolwiek Obligacji zostanie dokonana uznaniowo przez Emitenta po konsultacji z Dealerami.