Monter stacji gazowych

Transkrypt

Monter stacji gazowych
Monter stacji gazowych
1.1. Charakterystyka stanowiska
Stanowisko
Faza użytkowania obiektu
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Niedogodności wykryte
w czasie dotychczasowego
użytkowania
Stosowane materiały i środki
pracy
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane uprawnienia, predyspozycje
Inne osoby narażone na ryzyko
Monter stacji gazowych
Naprawy, konserwacja, kontrola
Rejon eksploatacyjny sieci, warsztat
Stacje redukcyjno pomiarowe
– kontrola technologiczna pracy stacji (oględziny, próby i regulacje),
– montaż i uruchamianie nowych systemów, urządzeń, aparatury,
– awaryjne interwencje,
– ręczne regulowanie parametrów pracy stacji (w czasie pracy
sieci przesyłowej niskoprężnej),
– konserwacja stacji i armatury,
– oznakowywanie terenów wokół stacji,
– prace spawalnicze w terenie i warsztacie,
– prace ślusarskie w terenie i warsztacie,
– dojazd samochodem
Dyspozycyjność, praca zmianowa, ograniczona przestrzeń pracy,
używanie środków ochrony indywidualnej
Elektronarzędzia, narzędzia ręczne, środki łączności, agregaty
prądotwórcze, sprzęt do pomiaru stężenia, środki transportu
Przygotowanie zawodowe, uprawnienia
Inni pracownicy brygady, dozór
1.2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń na stanowisku montera stacji gazowych
Typ zagrożenia
Wypadek
komunikacyjny
Dokumenty
wykorzystane do
identyfikacji
Lista kontrolna,
rejestr wypadków
Kontakt z ostryLista kontrolna,
mi i szorstkimi
rejestr wypadków
powierzchniami
Upadek na tym
samym poziomie
Uderzenie
o przedmioty
Lista kontrolna,
rejestr wypadków
Lista kontrolna,
rejestr wypadków
Wybuch
Lista kontrolna
Pożar
Lista kontrolna
Kontakt z
energią
elektryczną
Hałas
Termiczne
działanie łuku
elektrycznego
Kontakt z gorącymi powierzchniami
Promieniowanie
ultrafioletowe
Substancje i preparaty
chemiczne
toksyczne
Charakterystyka
zagrożenia – źródło
Stopień strat
Ogólne potłuczeWykonywanie pracy na ulinie ciała, złamacach, dojazd samochodem
nie kości, śmierć
Elementy o ostrych krawędziach i powierzchniach
Rany dłoni
(osłony mechanizmów, elektronarzędzia, narzędzia itp.)
Ogólne potłuczeŚliska, nierówna
nie ciała, złamapowierzchnia
nie kości kończyn
Uderzenie o elementy
Ogólne potłuczenie
instalacji
ciała, siniaki, guzy
Ulatniający się gaz
Poparzenie,
z urządzeń
śmierć
Ulatniający się gaz
Poparzenie,
z urządzeń
śmierć
Weryfikacja zagrożeń
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
Lista kontrolna
Używanie urządzeń zasilaPorażenie, śmierć Uwzględnić
nych energią elektryczną
Lista kontrolna
Sprężarka, elektronarzędzia Utrata słuchu
Lista kontrolna,
rejestr wypadków
Spawanie elektryczne
Poparzenie, urazy
Uwzględnić
oczu
Lista kontrolna,
rejestr wypadków
Gorące powierzchnie
spawanych konstrukcji
Poparzenie
Lista kontrolna,
rejestr wypadków
Spawanie elektryczne
Poparzenie, urazy
Uwzględnić
oczu
Lista kontrolna
Dymy spawalnicze
Zatrucie
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
1.3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera stacji gazowych (ocena wykonana metodą wg normy PN-N18002)
Typ
zagrożenia
Charakterystyka
zagrożenia źródło
Możliwość uniPoziom ryzyka
knięcia lub ogra(CN, PN, R) *)
niczenia strat
Działania zapobiegawcze
CN – o dużej szkodliwości
Przestrzeganie
Ogólne potłuPN – mało prawdopodobne
prawa o ruchu
czenie ciała,
R – średnie, dopuszczalne
drogowym,
złamanie kości,
Zaleca się zaplanowanie
sprawny pojazd
śmierć
i podjęcie działań w celu
samochodowy
zmniejszenia ryzyka
Stopień strat
Wypadek
komunikacyjny
Jazda
samochodem
Kontakt
z ostrymi
i szorstkimi
powierzchniami
Elementy o ostrych
krawędziach i powierzchniach
(osłony
Rany dłoni
mechanizmów,
elektronarzędzia,
narzędzia itp.)
Upadek na
tym samym
poziomie
Śliska, nierówna
powierzchnia
Spadające eleUderzenie
menty armatury,
o przedmioty
narzędzia
Siniaki, guzy
Ulatniający się
gaz z urządzeń
Poparzenie,
śmierć
Pożar
Ulatniający się
gaz z urządzeń
Poparzenie,
śmierć
Kontakt
z energią
elektryczną
Używanie urządzeń zasilanych
energią elektryczną
Porażenie,
śmierć
Hałas
Sprężarka,
elektronarzędzia
Utrata słuchu
Kontakt
z gorącymi
powierzchniami
CN – o średniej szkodliwości
PN – prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o małej szkodliwości
PN – prawdopodobne
Wzmożona
R – małe, dopuszczalne
uwaga
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
CN – o dużej szkodliwości
Pomiary stężenia PN – mało prawdopodobne
gazu, ubrania
R – średnie, dopuszczalne
trudnopalne,
Zaleca się zaplanowanie
kaptury, rękawice i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o dużej szkodliwości
Pomiary stężenia PN – mało prawdopodobne
gazu, ubrania
R – średnie, dopuszczalne
trudno palne,
Zaleca się zaplanowanie
kaptury, rękawice i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o dużej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
Postępowanie
R – średnie, dopuszczalne
zgodne z
Zaleca się zaplanowanie
instrukcją
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o średniej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
Ochronniki
R – małe, dopuszczalne
słuchu
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
CN – o dużej szkodliwości
Środki ochrony
PN – mało prawdopodobne
indywidualnej
R – średnie, dopuszczalne
(maska spawalZaleca się zaplanowanie
nicza, rękawice) i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o małej szkodliwości
PN – prawdopodobne
Środki ochrony
R – małe, dopuszczalne
indywidualnej
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
Ogólne potłuWzmożona uwaczenie ciała, złaga, odpowiednie
manie kości
obuwie
kończyn
Wybuch
Termiczne
Spawanie elekdziałanie łuku
tryczne
elektrycznego
Uwaga, środki
ochrony indywidualnej
Poparzenie,
urazy oczu
Gorące
powierzchnie spaPoparzenie
wanych konstrukcji
CN – o małej szkodliwości
PN – prawdopodobne
R – małe, dopuszczalne
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
Typ
zagrożenia
Charakterystyka
zagrożenia źródło
Stopień strat
Promieniowanie ultrafioletowe
Spawanie
elektryczne
Poparzenie,
urazy oczu
Substancje
i preparaty
chemiczne
toksyczne
Dymy spawalnicze, spawanie
w głębokich wykopach
Zatrucie
Możliwość uniPoziom ryzyka
knięcia lub ogra(CN, PN, R) *)
niczenia strat
Działania zapobiegawcze
CN – o średniej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
Maska spawalR – małe, dopuszczalne
nicza, rękawice
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
CN – o średniej szkodliwości
Środki ochrony
PN – mało prawdopodobne
indywidualnej
R – małe, dopuszczalne
(aparat ochrony
Konieczne jest zapewniedróg oddechonie, że ryzyko zostanie na
wych)
tym samym poziomie
*) CN – ciężkość następstw, PN – prawdopodobieństwo następstw, R – ryzyko.