Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy - BIP

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy - BIP
Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy
1. ARKUSZ ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Wykonanej metodą zgodną z PN-N-18002 ( skala trzystopniowa )
dla grupy stanowisk nauczycieli przedmiotów humanistycznych:
historii, j. polskiego, języków obcych, sztuki, religii, pedagoga,
nauczyciela bibliotekarza
w Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu
2. ARKUSZ ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Wykonanej metodą zgodną z PN-N-18002 ( skala trzystopniowa )
dla grupy stanowisk nauczycieli przedmiotów ścisłych :
/matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia,
informatyka, technika/
w Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu
3. ARKUSZ ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Wykonanej metodą zgodną z PN-N-18002 ( skala trzystopniowa )
dla nauczycieli wychowania fizycznego
w Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu
4. ARKUSZ ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Wykonanej metodą zgodną z PN-N-18002 ( skala trzystopniowa )
dla stanowisk obsługi szkoły :
administracja, grupa porządkowo - konserwatorska,
w Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELI HUMANISTÓW
/ historia, j. polski, języki obce, sztuka, religia, pedagog, nauczyciel bibliotekarz /
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
Pomieszczenia wewnątrz budynku, drogi
komunikacyjne
Prace wykonywane w pomieszczeniach lekcyjnych,
sporadycznie zajęcia wykonywane poza budynkiem
szkoły /wycieczki przedmiotowe/
Praca polega na prowadzeniu zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych z uczniami :
- praca pedagogiczno wychowawcza
- praca nad tekstami
- obsługa urządzeń audiowizualnych
- ciągłe doskonalenie się
- współpraca z rodzicami uczniów
- przejścia między pomieszczeniami wewnątrz
szkoły
- obciążenie fizyczne narządu głosu
- obciążenie nerwowo-psychiczne
- obciążenie statyczne układu mięśniowo
szkieletowego
- zagrożenia biologiczne,
- przeciążenie percepcyjne wzroku
i
słuchu
- porażenie prądem elektrycznym
- potknięcie, upadek
- wykształcenie wyższe pedagogiczne
- wykształcenie kierunkowe do nauczania
danego przedmiotu
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Dokumenty odniesienia:
-
PN-N-18002
Karta Nauczyciela
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
- Instrukcje
Stanowisko pracy: nauczyciel przedmiotów humanistycznych : historii, j. polskiego, języków obcych, sztuki, religii,
pedagoga, nauczyciela bibliotekarza
Lp.
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Liczba narażonych :
Oszaco
-wanie
ryzyka
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Praca pedagogiczno-wychowawcza.
1. Obciążenie fizyczne
narządu głosu (zagrożenie , przeciążanie strun głosowych,
podrażnienie dróg oddechowych kurzem i pyłem .
chorobą zawodową)
średnia
Prawdopodobne
średmie
Profilaktyczne badania lekarskie.
Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela.
Zmiana metod pracy na metody aktywizujące,
oszczędzające aparat mowy.
Wycieranie tablic kredowych na mokro.
Likwidacja tablic kredowych – zamiana na
suchościeralne.
2. Obciążenie nerwowopsychiczne.
Praca dydaktyczna i pedagogiczna.
Stała odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów. Konflikty w relacjach
z rodzicami, uczniami i przełożonymi.
Zbyt liczne klasy ( brak podziału na grupy, na
zajęciach wymagających tego).
średnia
Prawdopodobne
średnie
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania
się , treningi rozwiązywania konfliktów w grupie,
asertywności, łagodzenia napięć, pokonywania własnej
agresji. Warsztaty terapeutyczne z klasą i szkolenia dla
rodziców.
Poprawa organizacji pracy nauczyciela.
Urlopy na poratowanie zdrowia.
3. Obciążenie statyczne
układu mięśniowo
szkieletowego
Wymuszona pozycja ciała.
mała
Prawdopodobne
małe
pozycji w trakcie poprawy prac pisemnych lub
pracy z uczniem.
Kontakt z dziećmi chorymi – w tym na choroby
mała
Prawdopo-
małe
Zagrożenie
4. Zagrożenia biologiczne
Działania profilaktyczne
Przerwy w pracy,
Stosowanie mebli z regulacją wysokości siedziska
i oparcia.
wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
5. Przeciążenie percepcyjne Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki
wzroku i słuchu.
Hałas na przerwach.
Efekt mikroolśnienia.
6. Upadek na skutek
potknięcia lub
pośliźnięcia.
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych .
7. Porażenie prądem
elektrycznym
Obsługa pomocy audiowizualnych.
dobne
Wspieranie działań pielęgniarki szkolnej.
mała
Prawdopodobne
małe
Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Badania środowiska pracy ( oświetlenie, hałas ).
Przy nadmiernym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji.
Unikanie przeszklonych gablot.
mała
Prawdopodobne
małe
średnia
Mało
prawdopodobne
małe
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze /.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Okresowe badanie ochrony przeciwporażeniowej
instalacji elektrycznej.
Przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanych
urządzeń.
Zatwierdził :
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH
/ matematyka, biologia, geografia, fizyka, technika /
Pomieszczenia wewnątrz budynku, drogi komunikacyjne
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
Prace wykonywane w pomieszczeniach lekcyjnych,
sporadycznie zajęcia wykonywane poza budynkiem szkoły
/wycieczki przedmiotowe/
Praca polega na prowadzeniu zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych z uczniami :
- praca pedagogiczno wychowawcza
- praca nad tekstami
- obsługa urządzeń audiowizualnych
- lekcje pokazowe z zastosowaniem pomocy
naukowych z danego przedmiotu
- ciągłe doskonalenie się
- współpraca z rodzicami uczniów
- przejścia między pomieszczeniami wewnątrz szkoły
- obciążenie fizyczne narządu głosu
- obciążenie nerwowo-psychiczne
- obciążenie statyczne układu mięśniowo
szkieletowego
- zagrożenia biologiczne, fizyczne, mechaniczne
- przeciążenie percepcyjne wzroku i słuchu
- porażenie prądem elektrycznym
- potknięcie, upadek
-
wykształcenie wyższe pedagogiczne
wykształcenie kierunkowe do nauczania danego
przedmiotu
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Sporządził:
Dokumenty odniesienia:
-
-
PN-N-18002
Karta Nauczyciela
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
Instrukcje
Stanowisko pracy: nauczyciel przedmiotów matematyczno przyrodniczych :
matematyka, przyroda, technika
Lp.
Zagrożenie
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Liczba narażonych :
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Oszaco
-wanie
ryzyka
Działania profilaktyczne
Praca pedagogiczno-wychowawcza.
1. Obciążenie fizyczne
narządu głosu (zagrożenie
chorobą zawodową)
podrażnienie dróg oddechowych kurzem i pyłem .
średnia
Prawdopodobne
średmie
Profilaktyczne badania lekarskie.
Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela.
Zmiana metod pracy na metody aktywizujące,
oszczędzające aparat mowy.
Wycieranie tablic kredowych na mokro.
Likwidacja tablic kredowych – zamiana na
suchościeralne.
2. Obciążenie nerwowopsychiczne.
Praca dydaktyczna i pedagogiczna.
Stała odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów. Konflikty w relacjach
z rodzicami, uczniami i przełożonymi.
Zbyt liczne klasy ( brak podziału na grupy, na
zajęciach wymagających tego).
średnia
Prawdopodobne
średnie
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania
się , treningi rozwiązywania konfliktów w grupie,
asertywności, łagodzenia napięć, pokonywania własnej
agresji. Warsztaty terapeutyczne z klasą i szkolenia dla
rodziców.
Poprawa organizacji pracy nauczyciela.
Urlopy na poratowanie zdrowia.
3. Obciążenie statyczne
układu mięśniowo
szkieletowego
Wymuszona pozycja ciała.
mała
Prawdopodobne
małe
Przerwy w pracy.
Stosowanie mebli z regulacją wysokości siedziska
i oparcia.
4. Zagrożenia biologiczne,
mechaniczne
Kontakt z dziećmi chorymi – w tym na choroby
wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
Nieuważne operowanie pomocami naukowymi.
5. Przeciążenie percepcyjne Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki
wzroku i słuchu.
Efekt mikroolśnienia. Hałas na przerwach.
Praca z tekstem.
6. Upadek na skutek
potknięcia lub
pośliźnięcia.
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych oraz nadmierne zagęszczenie
mebli szkolnych w klasach.
7. Porażenie prądem
elektrycznym
Obsługa pomocy audiowizualnych.
mała
Prawdopodobne
małe
mała
Prawdopodobne
małe
Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Badania środowiska pracy ( oświetlenie, hałas ).
Przy nadmiernym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji.
Unikanie przeszklonych gablot i błyszczącej politury
mebli. Izolacja akustyczna.
mała
Prawdopodobne
małe
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych.
średnia
Mało
prawdopodobne
małe
Okresowe badanie ochrony przeciwporażeniowej
instalacji elektrycznej.
Przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanych
urządzeń.
Wspieranie działań pielęgniarki szkolnej.
Zatwierdził :
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
Zawodowego
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELA
CHEMII
Pomieszczenia wewnątrz budynku, drogi komunikacyjne
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Prace wykonywane w pomieszczeniach lekcyjnych,
sporadycznie zajęcia wykonywane poza budynkiem szkoły
/wycieczki przedmiotowe/
Praca polega na prowadzeniu zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych z uczniami :
- praca pedagogiczno wychowawcza
- praca nad tekstami
- obsługa urządzeń audiowizualnych
- lekcje pokazowe z zastosowaniem pomocy
naukowych z danego przedmiotu
- ciągłe doskonalenie się
- współpraca z rodzicami uczniów
- przejścia między pomieszczeniami wewnątrz szkoły
-
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
-
obciążenie fizyczne narządu głosu
obciążenie nerwowo-psychiczne
obciążenie statyczne układu mięśniowo
szkieletowego
zagrożenia biologiczne, fizyczne, mechaniczne
kontakt z substancjami chemicznymi /zagrożenia
poparzeniem i zatruciem /
przeciążenie percepcyjne wzroku i słuchu
pośliźnięcie, upadek
porażenie prądem elektrycznym
wykształcenie wyższe pedagogiczne
wykształcenie kierunkowe do nauczania danego
przedmiotu
Data
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Dokumenty odniesienia:
-
-
PN-N-18002
Karta Nauczyciela
Karta Nauczyciela
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
Instrukcje
Stanowisko pracy: nauczyciel chemii
Lp.
Zagrożenie
Liczba narażonych :
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Oszaco
-wanie
ryzyka
Praca pedagogiczno-wychowawcza.
1. Obciążenie fizyczne
narządu głosu (zagrożenie Brak umiejętności operowania głosem jako
narzędziem pracy, przeciążanie strun głosowych,
chorobą zawodową)
podrażnienie dróg oddechowych kurzem i pyłem .
średnia
Prawdopodobne
średmie
Profilaktyczne badania lekarskie.
Trening operowania głosem. Wyrobienie nawyku
nieprzekrzykiwania uczniów.
Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela.
Zmiana metod pracy na metody aktywizujące,
oszczędzające aparat mowy.
Wycieranie tablic kredowych na mokro.
Likwidacja tablic kredowych – zamiana na
suchościeralne.
2. Obciążenie nerwowopsychiczne.
średnia
Prawdopodobne
średnie
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania
się , treningi rozwiązywania konfliktów w grupie,
asertywności, łagodzenia napięć, pokonywania własnej
agresji. Warsztaty terapeutyczne z klasą i szkolenia dla
rodziców.
Poprawa organizacji pracy nauczyciela.
Urlopy na poratowanie zdrowia.
Praca dydaktyczna i pedagogiczna.
Stała odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów. Konflikty w relacjach
z rodzicami, uczniami i przełożonymi.
Zbyt liczne klasy ( brak podziału na grupy, na
zajęciach wymagających tego).
Brak jasnej sytuacji dotyczącej przyszłości.
Działania profilaktyczne
3. Obciążenie statyczne
układu mięśniowo
szkieletowego
Wymuszona pozycja ciała.
Częste siedzenie w skrzywionej i pochylonej
pozycji w trakcie poprawy prac pisemnych lub
pracy z uczniem.
mała
Prawdopodobne
małe
Ćwiczenia korygujące, przerwy w pracy.
Stosowanie mebli z regulacją wysokości siedziska
i oparcia.
4. Zagrożenia biologiczne,
fizyczne, mechaniczne,
chemiczne
Kontakt z dziećmi chorymi – w tym na choroby
wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
Poparzenia, zatrucia substancjami chemicznymi
wykorzystywanymi do demonstracji i doświadczeń.
mała
Prawdopodobne
małe
Szczepienia ochronne nauczycieli na grypę i inne
choroby oddziecięce .
Pedagogizacja rodziców w zakresie konieczności
szczepień ochronnych.
Wspieranie działań pielęgniarki szkolnej.
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas
używania środków chemicznych w trakcie lekcji,
stosowanie przyznanej odzieży roboczej.
5. Przeciążenie percepcyjne Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki
wzroku i słuchu.
Efekt mikroolśnienia. Hałas na przerwach.
Praca z tekstem.
mała
Prawdopodobne
małe
Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Badania środowiska pracy ( oświetlenie, hałas ).
Przy nadmiernym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji.
Unikanie przeszklonych gablot.
Izolacja akustyczna.
mała
PrawdopoDobne
małe
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych.
6. Upadek na skutek
potknięcia lub
pośliźnięcia.
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych oraz nadmierne zagęszczenie
mebli szkolnych w klasach.
7. Porażenie prądem
elektrycznym
Obsługa pomocy audiowizualnych.
średnia
Mało
prawdopodobne
małe
Okresowe badania instalacji elektrycznej.
Przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanych
urządzeń.
Zatwierdził :
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELA
INFORMATYKI
Pomieszczenia wewnątrz budynku, drogi komunikacyjne
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Prace wykonywane w pomieszczeniach lekcyjnych,
sporadycznie zajęcia wykonywane poza budynkiem szkoły
/wycieczki przedmiotowe/
Praca polega na prowadzeniu zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych z uczniami :
- praca pedagogiczno wychowawcza
- praca nad tekstami i programami informatycznymi
- obsługa urządzeń w pracowni komputerowej
- ciągłe doskonalenie się
- współpraca z rodzicami uczniów
- przejścia między pomieszczeniami wewnątrz szkoły
-
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
-
obciążenie fizyczne narządu głosu
obciążenie nerwowo-psychiczne
obciążenie statyczne układu mięśniowo
szkieletowego
zagrożenia biologiczne, fizyczne, mechaniczne
przeciążenie percepcyjne wzroku
pośliźnięcie, upadek
porażenie prądem elektrycznym
wykształcenie wyższe pedagogiczne
wykształcenie kierunkowe do nauczania danego
przedmiotu
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Dokumenty odniesienia:
-
-
PN-N-18002
Karta Nauczyciela
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
Instrukcje
Liczba narażonych :
Stanowisko pracy: nauczyciel informatyki
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Oszaco
-wanie
ryzyka
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Praca pedagogiczno-wychowawcza.
1. Obciążenie fizyczne
narządu głosu (zagrożenie Brak umiejętności operowania głosem jako
narzędziem pracy, przeciążanie strun głosowych,
chorobą zawodową)
podrażnienie dróg oddechowych kurzem i pyłem .
średnia
Prawdopodobne
średmie
Profilaktyczne badania lekarskie.
Trening operowania głosem. Wyrobienie nawyku
nieprzekrzykiwania uczniów.
Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela.
Zmiana metod pracy na metody aktywizujące,
oszczędzające aparat mowy.
Wycieranie tablic kredowych na mokro.
Likwidacja tablic kredowych – zamiana na
suchościeralne.
2. Obciążenie nerwowopsychiczne.
średnia
Prawdopodobne
średnie
mała
Prawdopodobne
małe
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania
się , treningi rozwiązywania konfliktów w grupie,
asertywności, łagodzenia napięć, pokonywania własnej
agresji. Warsztaty terapeutyczne z klasą i szkolenia dla
rodziców.
Poprawa organizacji pracy nauczyciela.
Urlopy na poratowanie zdrowia.
Ćwiczenia korygujące, przerwy w pracy.
Stosowanie mebli z regulacją wysokości siedziska
i oparcia.
Lp.
Zagrożenie
3. Obciążenie statyczne
układu mięśniowo
szkieletowego
Praca dydaktyczna i pedagogiczna.
Stała odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów. Konflikty w relacjach
z rodzicami, uczniami i przełożonymi.
Zbyt liczne klasy ( brak podziału na grupy, na
zajęciach wymagających tego).
Brak jasnej sytuacji dotyczącej przyszłości.
Wymuszona pozycja ciała.
Częste siedzenie w skrzywionej i pochylonej
pozycji w trakcie kontroli pracy ucznia.
Działania profilaktyczne
4. Zagrożenia biologiczne
Kontakt z dziećmi chorymi – w tym na choroby
wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
5. Przeciążenie percepcyjne Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki
wzroku i słuchu.
Efekt mikroolśnienia Hałas na przerwach.
Praca z tekstem i programami komputerowymi.
.
6. Upadek na skutek
potknięcia lub
pośliźnięcia.
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych oraz nadmierne zagęszczenie
mebli szkolnych w klasach.
7. Porażenie prądem
elektrycznym
Obsługa komputerów, drukarek, monitorów.
mała
Prawdopodobne
małe
mała
Prawdopodobne
małe
mała
Prawdopodobne
małe
średnia
Mało
prawdopodobne
małe
Szczepienia ochronne nauczycieli na grypę i inne
choroby oddziecięce .
Pedagogizacja rodziców w zakresie konieczności
szczepień ochronnych.
Wspieranie działań pielęgniarki szkolnej.
Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Stosowania okularów ochronnych zgodnie
z zaleceniami specjalisty do badań profilaktycznych.
Badania środowiska pracy ( oświetlenie, mikroklimat).
Zainstalowanie stanowisk z komputerami zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. Nr 148
poz.973 )
Przy nadmiernym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji.
Unikanie przeszklonych gablot oraz politury na
meblach i stołach z komputerami.
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych.
Okresowe badania instalacji elektrycznej.
Przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanych
urządzeń.
Kontrola wzrokowa sprzętu komputerowego przed
rozpoczęciem lekcji.
Zatwierdził :
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Pomieszczenia wewnątrz budynku, drogi komunikacyjne
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Prace wykonywane w pomieszczeniach lekcyjnych, zajęcia
wykonywane poza budynkiem szkoły /lodowisko, basen,
stadion, wycieczki przedmiotowe/
Praca polega na prowadzeniu zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych z uczniami :
- praca pedagogiczno wychowawcza
- osobiste prezentowanie wykonywanych na zajęciach
ćwiczeń
- ciągłe doskonalenie się
- współpraca z rodzicami uczniów
- przejścia między pomieszczeniami wewnątrz szkoły
-
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
-
obciążenie fizyczne narządu głosu
obciążenie nerwowo-psychiczne
obciążenie statyczne układu mięśniowo
szkieletowego
zagrożenia biologiczne, fizyczne, mechaniczne
przeciążenie percepcyjne wzroku i słuchu
porażenie prądem elektrycznym
pośliźnięcie, upadek
wykształcenie wyższe pedagogiczne
wykształcenie kierunkowe do nauczania danego
przedmiotu
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Dokumenty odniesienia:
-
-
PN-N-18002
Karta Nauczyciela
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
instrukcje
Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania fizycznego
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Liczba narażonych :
Oszaco
-wanie
ryzyka
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Praca pedagogiczno-wychowawcza.
1. Obciążenie fizyczne
narządu głosu (zagrożenie Brak umiejętności operowania głosem jako
narzędziem pracy, przeciążanie strun głosowych,
chorobą zawodową)
podrażnienie dróg oddechowych kurzem i pyłem .
średnia
Prawdopodobne
średmie
Profilaktyczne badania lekarskie.
Trening operowania głosem. Wyrobienie nawyku
nieprzekrzykiwania uczniów.
Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela.
Zmiana metod pracy na metody aktywizujące,
oszczędzające aparat mowy.
Stosowanie urządzeń nagłaśniających lub innych
sygnałów dźwiękowych / gwizdek, tuba, klaśnięcie,
itp./.
2. Obciążenie nerwowopsychiczne.
średnia
Prawdopodobne
średnie
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania
się , treningi rozwiązywania konfliktów w grupie,
asertywności, łagodzenia napięć, pokonywania własnej
agresji. Warsztaty terapeutyczne z klasą i szkolenia dla
rodziców.
Poprawa organizacji pracy nauczyciela.
Wzrokowa kontrola sprawności sprzętu sportowego
przed rozpoczęciem zajęć.
Urlopy na poratowanie zdrowia.
Lp.
Zagrożenie
Praca dydaktyczna i pedagogiczna.
Stała odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów. Konflikty w relacjach
z rodzicami, uczniami i przełożonymi.
Zbyt liczne klasy ( brak podziału na grupy, na
zajęciach wymagających tego).
Brak jasnej sytuacji dotyczącej przyszłości.
Działania profilaktyczne
Osobista prezentacja ćwiczeń na zajęciach.
3. Obciążenie statycznodynamiczne układu
mięśniowo szkieletowego
mała
Prawdopodobne
małe
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas
demonstracji ćwiczeń.
4. Zagrożenia biologiczne
mała
Prawdopodobne
małe
Szczepienia ochronne nauczycieli na grypę i inne
choroby oddziecięce .
Pedagogizacja rodziców w zakresie konieczności
szczepień ochronnych.
Wspieranie działań pielęgniarki szkolnej.
mała
Prawdopodobne
małe
Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Badania środowiska pracy ( oświetlenie, hałas ).
mała
Prawdopodobne
małe
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Wykładziny powinny być mocowane do podłogi w taki
sposób, aby uniknąć ich zawinięcia lub sfałdowania.
Stosowanie obuwia sportowego.
Kontakt z dziećmi chorymi – w tym na choroby
wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
5. Przeciążenie percepcyjne Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki
wzroku i słuchu.
Hałas w trakcie prowadzonych zajęć.
6. Upadek na skutek
potknięcia lub
pośliźnięcia.
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych.
Upadek w trakcie demonstracji ćwiczeń.
Zatwierdził :
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego
CHARAKTERYSTYKA PRACY NA STANOWISKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
Granice obiektu
Pomieszczenia wewnątrz budynku,
Opis stanowiska pracy
Prace wykonywane w pomieszczeniach przeznaczonych do
stałego pobytu ludzi, nadmiernie zagęszczone meblami i
urządzeniami biurowymi
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
Czynności polegają na wykonywaniu :
- obsługa komputera oraz drukarki
- obsługa kserokopiarki
- złożone zadania terminowe
- obsługa typowych elektrycznych urządzeń
biurowych
- porażenie prądem elektrycznym
- wykonywanie czynności urzędowych poza terenem
szkoły
- nieprawidłowo oświetlenie
- osłabienie wzroku
- porażenie prądem elektrycznym
- obciążenie układu mięśniowo szkieletowego przez
pracę w wymuszonej pozycji
- obciążenie nerwowo-psychiczne
- upadek na skutek potknięcia lub pośliźnięcia na
płaskich powierzchniach oraz na drogach
komunikacyjnych wewnątrz budynku jak również
poza terenem szkoły
- zagrożenia komunikacyjne związane
w trakcie
załatwiania spraw na rzecz zakładu pracy
-
wykształcenie średnie lub wyższe
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Dokumenty odniesienia:
-
-
PN-N-18002
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
Instrukcje
Stanowisko pracy: pracownik administracyjno biurowy
Lp.
Zagrożenie
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Liczba narażonych :
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Oszaco
-wanie
ryzyka
Działania profilaktyczne
1. Przeciążenie
percepcyjne wzroku
Niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń pracy.
Wzmożona koncentracja uwagi.
Długotrwała praca przy komputerze.
Efekt mikroolśnienia.
mała
Prawdopodobne
małe
Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne.
Stosowania okularów ochronnych zgodnie
z zaleceniami specjalisty do badań profilaktycznych
Sprawdzenie natężenie oświetlenia oraz mikroklimatu
zgodnie z wymogami PN.
Stosowanie oświetlenia punktowego.
Przy nadmiernym nasłonecznieniu stosowanie żaluzji.
Unikanie przeszklonych gablot oraz politury na
meblach.
Właściwe przygotowanie stanowiska pracy
z komputerem.
Stosowanie przerw relaksujących wzrok.
2. Porażenie prądem
elektrycznym
Biurowe urządzenia elektryczne.
Obsługa komputera, drukarki, kserokopiarki.
mała
Prawdopodobne
małe
Okresowe badania instalacji elektrycznej.
Przestrzeganie przez pracownika instrukcji obsługi
stosowanego urządzenia.
Kontrola wzrokowa sprzętu przed rozpoczęciem pracy.
3. Obciążenie układu
mięśniowo
szkieletowego
Praca w wymuszonej pozycji siedzącej
mała
Prawdopodobne
małe
Właściwa organizacja czasu pracy /przerwy w pracy,
ćwiczenia korygujące/.
Stosowanie krzeseł z regulacją siedzisk i oparć.
Zainstalowanie stanowisk z komputerami zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. Nr 148
poz.973 )
4. Upadek na skutek
potknięcia lub
pośliźnięcia
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Nadmierne zagęszczenie meblami i urządzeniami
biurowymi.
mała
Prawdopodobne
małe
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas
pokonywania drogi między szkołą a urzędami.
5. Obciążenie nerwowopsychiczne
Przeciążenie pracą, złożone i terminowe zadania,
brak stabilności w regulacjach prawnych.
Konflikty międzyludzkie z przełażonymi,
współpracownikami i petentami.
Brak jasnej sytuacji prawnej i finansowej.
mała
Prawdopodobne
małe
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania
się , rozwiązywania konfliktów w grupie,
asertywności, łagodzenia napięć, pokonywania własnej
agresji.
Właściwa organizacja czasu pracy.
Zatwierdził
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 1 „ małe
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Konieczne jest podjęcie działań które zapewnią, że ryzyko zawodowe
pozostanie na tym samym poziomie
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA
pracownika sprzątającego obiekt
/ woźna, sprzątaczka, robotnik do pracy lekkiej /
Pomieszczenia wewnątrz budynku, teren należący do obiektu
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Prace porządkowe wykonywane
w
pomieszczeniach wewnątrz szkoły, drogi komunikacyjne w
obiekcie, sprzątanie terenu wokół obiektu.
Praca polega na sprzątaniu /zamiatanie, zmywanie,
pastowanie, odkurzanie: sal lekcyjnych, gimnastycznych,
gabinetów administracyjnych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcja sanitariatów/.Utrzymanie w czystości mebli
szkolnych, usuwanie śmieci z pomieszczeń.
Praca związana z myciem okien, drzwi i lamperii. Prace
porządkowe wokół budynku szkoły.
-
-
nieprawidłowo oświetlenie
skaleczenia o ostre krawędzie i chropowate
powierzchnie
kontakt z substancjami chemicznymi
i
biologicznymi
porażenie prądem elektrycznym
obciążenie układu mięśniowo szkieletowego przez
pracę w wymuszonej pozycji oraz przenoszenia
ciężarów, pośliźnięcie lub potknięcie na
płaszczyźnie
upadek podczas pracy na wysokości
praca w zmiennych warunkach temperaturowych
-
brak wymogów w stosunku do wykształcenia
instruktaż na stanowisku pracy
-
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Sporządził:
Alicja Michajluk
Dokumenty iesienia:
-
-
PN-N-18002
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
instrukcje
Liczba narażonych :
Stanowisko pracy: pracownik sprzątający obiekt /woźna, sprzątaczka /
Lp.
Zagrożenie
1. Nieprawidłowe
oświetlenie
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Źródła światła sztucznego w pomieszczeniach
budynku oraz na ciągach komunikacyjnych.
Narzędzia ręczne i mechaniczne stosowane przy
2. Skaleczenie o ostre
krawędzie i chropowate pracach porządkowych.
Brak porządku na stanowisku pracy:
powierzchnie
- niedbałe składowanie środków czystości
- pozostawione nieuporządkowane narzędzia
Zagęszczenie pomieszczeń meblami.
3. Kontakt z substancjami Środki /proszki, detergenty, pasty, płyny myjącochemicznymi
czyszczące / stosowane do prac porządkowych.
i biologicznymi
Kurz unoszący się w pomieszczeniach podczas
sprzątania.
Dezynfekcja urządzeń sanitarnych.
4. Porażenie prądem
Urządzenia elektryczne stosowane podczas
elektrycznym
sprzątania /uszkodzona obudowa, przewód zasilający
uszkodzony/.
Oszaco
-wanie
ryzyka
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
mała
Prawdopodobne
małe
mała
Prawdopodobne
małe
mała
Prawdopodobne
małe
Badania lekarskie profilaktyczne.
Stosowanie rękawic ochronnych.
Przestrzegania instrukcji używania środków
mała
Prawdopodobne
małe
Okresowa kontrola instalacji elektrycznej.
Okresowy przegląd urządzeń elektrycznych
wykorzystywanych do utrzymania porządku w obiekcie.
Przed użyciem urządzenia elektrycznego należy
sprawdzić jego stan zewnętrzny, wygląd przewodu
zasilającego oraz wtyczki. Przy wkładaniu wtyczki
do gniazdka i wyjmowaniu należy zawsze trzymać za
Działania profilaktyczne
Dostosowanie natężenie oświetlenia do wymogów PN.
Okresowe sprawdzanie natężenie oświetlenia
w pomieszczeniach szkoły.
Stosowanie oświetlenia punktowego.
Stałe utrzymywanie przejść i zachowanie dostępu
do miejsca wykonywanych czynności.
Należyte składowanie materiału i narzędzi używanych
do wykonywania pracy.
Stosowanie przydzielonej odzieży roboczej.
obudowę a nie za przewód.
5. Obciążenie układu
szkieletowo
mięśniowego przez
pracę w wymuszonej
pozycji oraz
przenoszenia ciężarów
Potknięcie pośliźnięcie
na płaszczyźnie.
średnie
Czyszczeniu okien, mebli, gablot, gazetek
szkolnych, zdejmowaniu i wieszaniu zasłon, firan.
Podlewanie zawieszonych na ścianie kwiatków.
- praca na drabinie
- praca powyżej poziomu głowy
- praca w pozycji pochylonej
Przenoszenie wiader napełnionych wodą ze środkami
do mycia i czyszczenia.
Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów
komunikacyjnych.
Prawdopodobne
Upadek podczas pracy
6. na wysokości
Praca na drabinie, z poziomu krzesła lub ławki
szkolnej :
- złe zabezpieczenie stosowanych urządzeń do
pracy na wysokości, ukryte wady wewnętrzne
stosowanego sprzętu
- Brak koncentracji uwagi na wykonywanych
czynnościach
- wykonywanie zadania w trakcie przebywania
uczniów w szkole, szczególnie w czasie przerw
międzylekcyjnych
Mycie okien.
Prawdopodobne
średnie
Nie używać zawilgoconego sprzętu elektrycznego,
kiedy przewód zasilający leży w wodzie, gdy ręce
osoby obsługującej są mokre.
Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie
pracy urządzenia /skrzenia, nadmierne
nagrzewanie, wydobywanie się dymu/ należy zgłaszać
odpowiedniej osobie.
średnie. Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych.
Przestrzeganie norm i wytycznych przenoszenia
ciężarów.
średnie Każdorazowe oględziny sprzętu wykorzystywanego
do pracy powyżej poziomu, w celu wyeliminowania
uszkodzonych, mogących spowodować zagrożenie.
Zabezpieczenie drabiny przed ześliźnięciem
Wykonywanie pracy na wysokości w czasie braku
zagrożenia ze strony uczniów.
Wykonywanie prac w asekuracji drugiej osoby.
Lekarskie badania profilaktyczne dopuszczające pracę
na wysokości.
Praca w zmiennych
7. warunkach
temperaturowych
Porządkowanie terenu wokół obiektu w zmiennych
warunkach temperaturowych.
Wynoszenie śmieci z pomieszczeń szkoły na
zewnątrz budynku, do kontenera.
mała
Prawdopodobne
mała
Stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej.
Zatwierdził
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego
CHARAKTERYSTYKA NA STANOWISKU KONSERWATORA
STARSZEGO WOŹNEGO
Pomieszczenia wewnątrz budynku, teren należący do obiektu
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Wyniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
Prace remontowo konserwacyjne elementów obiektu.
Naprawa wyposażenia oraz sprzętu szkolnego.
Czynności polegają na wykonywaniu :
- drobnych prac remontowo-budowlan.
- naprawa elementów wyposażenia pomieszczeń
szkolnych / krzesełka, ławki, meble /
- naprawa stolarki okiennej i drzwiowej
- naprawa gniazdek elektrycznych i wymiana żarówek
- pomoc w czyszczeniu osłon punktów
oświetleniowych
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- obsługa kosiarki spalinowej
- naprawa wyposażenia placów rekreacyjno
sportowych i elementów ogrodzenia
- nieprawidłowo oświetlenie
- skaleczenia o ostre krawędzie i chropowate
powierzchnie elementów roboczych narzędzi
- urazy ciała podczas pracy narzędziami ręcznymi
oraz mechanicznymi
- urazy podczas prac remontowych oraz naprawczych
odpryskami materiałów
- kontakt z substancjami chemicznymi
i
biologicznymi
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac
naprawczych elementów instalacji oraz urządzeń
elektrycznych
- obciążenie układu mięśniowo szkieletowego przez
pracę w wymuszonej pozycji
- upadek podczas pracy na wysokości
- upadek na skutek potknięcia lub pośliźnięcia się na
płaszczyźnie
- praca w zmiennych warunkach temperaturowych
- wykształcenie zawodowe
- instruktaż na stanowisku pracy
Data
Numer Karty
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Sporządził:
Dokumenty iesienia:
-
-
PN-N-18002
Kodeks Pracy
Regulamin pracy
instrukcje
Liczba narażonych :
Stanowisko pracy: konserwator
/ starszy woźny/
Źródło
zagrożenia
Przyczyny zagrożenia
Ciężkość
szkód
Prawdopodobieństwo
Oszaco
-wanie
ryzyka
Działania profilaktyczne
Urazy ciała podczas pracy
1. narzędziami ręcznymi oraz
mechanicznymi
Młotki, klucze, wkrętaki, nożyce itp. – zły stan
techniczny narzędzi ( tępe ostrza, źle oprawione
rękojeści ).
Nieprawidłowe oświetlenie – zmniejszenie
ostrości widzenia, olśnienie
mała
Prawdopodobne
małe
Urazy odpryskami
2. materiałów podczas prac
remontowych oraz
naprawczych
Skaleczenie o ostre:
3. - krawędzie i chropowate
powierzchnie
- elementy robocze narzędzi
Narzędzia ręczne i mechaniczne stosowane przy średnie
pracach w drewnie, metalu, betonie –
zakończenia ostrzy, brak osłon oczu.
Prawdopodobne
średnie
Badania środowiska pracy – sprawdzanie zgodności
natężenia oświetlenia z PN.
Stosowanie osłon rozpraszających na źródłach
światła.
Konserwacja opraw punktów świetlnych.
Bieżąca wymiana zniszczonych, zużytych elementów
oświetleniowych ( żarówek, neonówek, świetlówek ).
Stosowanie oświetlenia miejscowego.
Używanie przydzielonej odzieży roboczej.
Stosowanie ochron oczu i odzieży roboczej, stosowanie
sprawnych narzędzi (każdorazowy przegląd przed
wykonywaną pracą)
Narzędzia ręczne i mechaniczne stosowane przy
pracach w drewnie, metalu, betonie – zły stan
narzędzi.
Brak ładu i porządku na stanowisku pracy:
- niedbale składowany materiał
- pozostawione nieuporządkowane narzędzia
mała
Prawdopodobne
małe
Stałe utrzymywanie przejść i zachowania dostępu
do miejsca wykonywanych czynności.
Należyte składowanie materiału i narzędzi używanych
w warunkach pracy.
Stosowanie przydzielonej odzieży roboczej.
Kontakt z substancjami
Środki stosowane do odnawiania elementów
4. chemicznymi i biologicznymi wyposażenia oraz remontu pomieszczeń / farby,
lakiery, rozpuszczalniki itp /.
- zatrucia, uczulenia
Udrażnianie instalacji sanitarnej.
mała
Prawdopodobne
małe
Stosowanie osłon dróg oddechowych oraz odzieży
roboczej.
Wentylacja pomieszczenia.
Jeżeli czynności są wykonane w pomieszczeniu
Lp.
Zagrożenie
zamkniętym należy stosować przerwy w pracy.
Badania lekarskie profilaktyczne.
5. Porażenie prądem
elektrycznym.
Narzędzia elektryczne – uszkodzona izolacja
przewodów elektrycznych, używanie
wilgotnego sprzętu, przebicia.
Nienaturalne objawy pracy urządzeń
elektrycznych /iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, wydobywanie się dymu
z obudowy/
- naprawa bez wyłączenia zasilania
- operowanie mokrymi rękami, bądź
w zawilgoconym ubraniu
średnia
Prawdopodobne
średnie
6. Obciążenie układu szkieletowo
mięśniowego
mała
Praca w wymuszonej pozycji:
- praca na drabinie
- praca powyżej poziomu głowy
- praca w pozycji pochylonej
- przenoszenie ciężarów /czynność wykonywana
sporadycznie/
Praca na drabinie, z poziomu krzesła lub ławki
średnia
szkolnej :
- złe zabezpieczenie stosowanych urządzeń do
pracy na wysokości, ukryte wady wewnętrzne
stosowanego sprzętu
- brak koncentracji uwagi na wykonywanych
czynnościach
- wykonywanie zadania w trakcie przebywania
uczniów w szkole, szczególnie w czasie przerw
międzylekcyjnych
Prawdopodobne
małe
Prawdopodobne
średnia
Prawdopodobne
mała
7. Upadek podczas pracy na
wysokości
8. Upadek na skutek potknięcia lub Śliska posadzka, nierówne przejścia lub dojścia
pośliźnięcia się na płaszczyźnie ciągów komunikacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz budynku.
mała
Przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji
elektrycznej.
Przestrzeganie instrukcji obsługi stosowanych
urządzeń.
Okresowa kontrola stanu technicznego elektronarzędzi.
Wzrokowe szacowanie sprawności urządzenia przed
każdą pracą, okresowa kontrola ciągłości przewodów.
Dokonywanie drobnych napraw / wymiana kontaktu,
żarówek itp./ elementów instalacji po wyłączeniu
napięcia prądu.
Właściwe opisanie tablic rozdzielczych oraz
wyłączników prądu.
Zakaz „watowania” bezpieczników.
Uzyskanie uprawnień do podstawowej obsługi
instalacji elektrycznej.
Przerwa w wykonywaniu zadania.
Przenoszenie ciężarów zgodnie z wymogami przepisów
bezpieczeństwa
Zabezpieczenie drabiny przed ześliźnięciem.
Każdorazowe oględziny stosowango sprzętu do pracy
powyżej poziomu, w celu wyeliminowania
uszkodzonych, mogących spowodować zagrożenie.
Wykonywanie pracy na wysokości w okresie braku
zagrożenia ze strony uczniów.
Lekarskie badania profilaktyczne dopuszczające pracę
na wysokości.
Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej
wilgotności spowodowanej pogodą.
Brak porządku na stanowisku pracyporozrzucany materiał, narzędzia.
Nadmierne zagęszczenie pomieszczeń meblami.
9. Praca w zmiennych warunkach
temperaturowych
Odśnieżanie i usuwanie lodu z dróg i przejść
prowadzących do budynku.
Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu
z dachu budynku szkoły.
Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych
lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać
zagrożenie potknięcia lub pośliźnięcia.
Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych
wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na
drogach prowadzących do obiektu.
W pomieszczeniach likwidować wszelkie uszkodzenia
podłogi.
Chodniki i wykładziny powinny być mocowane
do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia
lub sfałdowania.
Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych.
mała
Prawdopodobne
mała
Stosowanie odzieży roboczej przystosowanej do pracy
na zewnątrz w okresie wzmożonych chłodów.
Zatwierdził
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria „ 2 „ średnie
- ryzyko dopuszczalne
Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka
zawodowego

Podobne dokumenty