UMOWA CESJI NR ............/20…. DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI

Transkrypt

UMOWA CESJI NR ............/20…. DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI
UMOWA CESJI NR ............/20….
DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI DO PRACY DYPLOMOWEJ
W dniu ............. r. we Wrocławiu, pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we
Wrocławiu, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, zwaną w dalszej treści umowy
„Uczelnią”, reprezentowaną przez :
1. ........................................................
działających na podstawie upoważnienia Rektora,
a
AUTOREM pracy dyplomowej (imię i nazwisko)
…...........................................................…….., zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Autor oświadcza, że zrealizował pracę dyplomową pt.:”………………………………
....................................................................................................................”, pod opieką
opiekuna.................................................................., której jest autorem/współautorem
i wyraża zgodę na ustalenia zawarte w poniższych postanowieniach.
§2
Prawo własności wyników pracy oraz przychody uzyskiwane z odpłatnego
udostępniania lub sprzedaży przedmiotów prawa własności intelektualnej, zawartych
w pracy dyplomowej i uzyskanych w rezultacie jej realizacji, przysługiwać będą
Politechnice Wrocławskiej.
§3
1. Politechnika Wrocławska, jest zainteresowana udostępnianiem pracy dyplomowej, o
której mowa w § 1 umowy w wersji elektronicznej na stronie internetowej Politechniki
Wrocławskiej.
2. Autor, zobowiązuje się do dostarczenia, wraz z obowiązkowym egzemplarzem
archiwalnym, dodatkowej kopii w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie
CD-R/RW, w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających zamianę pliku
na PDF oraz streszczenia w języku polskim i ewentualnie w języku angielskim
3. Za korzystanie z utworu w celach niekomercyjnych, polegających na wprowadzeniu
pracy dyplomowej do systemów elektronicznych, bibliotecznych i archiwalnych
Uczelnia nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Autora.
§4
W przypadku uzyskania, przez Politechnikę Wrocławską, korzyści z komercjalizacji
rezultatów wyżej określonej rozprawy doktorskiej Autorowi/Twórcy przysługiwać
będzie prawo do wynagrodzenia, ustalanego na zasadach obowiązujących w Uczelni.
§5
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą stron
jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności.
§6
Strona, która nie będzie wykonywała postanowień niniejszej umowy lub wykonywać
ją będzie nienależycie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w prawie
cywilnym.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1. Kodeks Cywilny
2. Prawo autorskie (ustawa z dnia 04.02.1994, Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904)
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. Nr
119/2003, poz. 1117)
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
UCZELNIA
AUTOR

Podobne dokumenty