OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY A. B. C.

Transkrypt

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY A. B. C.
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
A.
Ja niżej podpisany ...................................................(imię i nazwisko).......................................
zamieszkały w .....................................................przy ulicy ........................................................
zgodnie z wymogami art. 57 ust. 1 pkt 2 obowiązującej Ustawy prawo budowlane (tekst
jednolity – Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 290):
•
oświadczam o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
lub warunkami pozwolenia na budowę nr ...................................................................
z dnia .............................. wydanego przez ...................................................................
oraz przepisami, z uwzględnieniem nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę potwierdzonego w pkt D.
•
oświadczam o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
lokalu,
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(określić obiekt)
na nieruchomości stanowiącej własność ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wymienić właściciela)
położonej w ....................................................... przy ul. .............................................................
pod nr ................................................... nr ewidencyjny gruntu ..................................................
B.
Oświadczam, że wyroby budowlane wbudowane w w/w obiekcie budowlanym zostały
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
C.
Oświadczam,
o
dokonaniu
pomiarów
powierzchni
użytkowej
budynku
i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
55 247 36 71 wewn. 45,
tel./fax 55 273 27 74
www.pinb-powiatnowodworski.pl
[email protected]
D.
Wykonano zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę polegające na ........................................................................
(określić ilość i zakres zmian)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
które przedstawiono na kopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu
budowlanego, a także w razie potrzeby w uzupełniającym opisie.
W takim przypadku niniejsze oświadczenie zostaje potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
...................................................................
...................................................................
(data i podpis projektanta)
(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)
...................................................................
(data i podpis kierownika budowy)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
55 247 36 71 wewn. 45,
tel./fax 55 273 27 74
www.pinb-powiatnowodworski.pl
[email protected]

Podobne dokumenty