Projekt wykonawczy – VII. Oświetlenie technologiczne

Transkrypt

Projekt wykonawczy – VII. Oświetlenie technologiczne
Sound & Space
Robert Lebioda
TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ
PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO
WYMOGÓW PRZEPISÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SOUND & SPACE Robert Lebioda
ADRES:
ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań
OBIEKT:
Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie
ADRES:
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
INWESTOR:
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z
o.o.
ADRES:
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:
LISTOPAD 2011
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO OPIS TECHNICZNY
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
1
SPIS TREŚCI
Projekt instalacji oświetlenia technologicznego - ...............................................................................1
Opis Techniczny.................................................................................................................................................1
Uwagi Ogólne......................................................................................................................................................3
Oświetlenie technologiczne (ETAP I, ETAP II).......................................................................................5
System Multimedialny (ETAP II).................................................................................................................8
Oświetlenie widowni, Oświetlenie Robocze (ETAP I)........................................................................9
Bilans Mocy.......................................................................................................................................................10
Opis parametrów technicznyc urzadzeń oświetleniowych...........................................................11
Aparaty oświetleniowe ...............................................................................................................................11
Opis parametrów technicznyc urzĄdzeń Systemu Multimedialnego. (ETAP II)...................39
Projektor Multimedialny - (ETAP II).......................................................................................................39
Serwer do projekcji wideo - (ETAP II)....................................................................................................40
Normy Polskie, Branżowe i
Europejskie zharmonizowane...................................................................................................................41
Zestawienie gniazd oświetlenia technologicznego i ich lokalizacja...........................................44
Zestawienie Rysunków.................................................................................................................................54
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
2
UWAGI OGÓLNE
Niniejszy projekt powstał na podstawie informacji zawartych w wytycznych
funkcjonalno - technologicznych modernizacji Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie autorstwa Polskiego Centrum OISTAT oraz w wyniku konsultacji z
przedstawicielami Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Rejony, których ma dotyczyć niniejsze opracowanie obejmuje całą przestrzeń z punktu
widzenia instalacji technologicznej oświetlenia oraz systemu multimedialnego, które
funkcjonują w przestrzeni estrady i widowni, a także pomieszczenia tyrystorowni
+15,97 oraz kabiny operatora światła.
Instalacje technologii oświetlenia, znajdujące się na estradzie i na widowni należy
całkowicie zdemontować. Jest to związane z modernizacją mechanizacji estrady, pracami
ppoż. oraz systemem przesyłu sygnałów sterujących opartym na sieci ETHERNET.
Nowo projektowana instalacja zasilająca reflektory i urządzenia estradowe zawarta jest
w opracowaniu instalacji elektrycznych ww. projektu. Gniazda, które winny znaleźć się
na końcu obwodów regulowanych i nieregulowanych proponuje się rozwiązać w
następujący sposób:
•
Obwody regulowane 3,0kW należy zakończyć pojedynczym gniazdem jedno
fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klacie izolacji IP 54.
•
Obwody nieregulowane 3,0kW należy zakończyć pojedynczym lub podwójnym
gniazdem jedno fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie
izolacji IP 54.
Urządzenia zaproponowane w projekcie umożliwiają wszechstronną realizację
widowisk estradowych: spektakle teatralne, spektakle operowe, konferencje, koncerty
estradowe, realizacje telewizyjne itd.
Należy przewidzieć możliwość sterowania z poziomu kabiny realizatora światła
oświetleniem przeszkodowym.
Materiały użyte do produkcji urządzeń wyposażenia technologicznego winne posiadać
Atesty Jakości dostarczone przez producentów (certyfikaty CE).
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
3
Każde urządzenie dostarczone na budowę, winno posiadać Atest określający w sposób
jednoznaczny jego cechy. W razie potrzeby urządzenia muszą posiadać atesty, poparte
wynikami badań wykonanymi przez producenta. Kopie wyników tych badań winne być
dostarczone przez Wykonawcę.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości materiałów i dostarczanych
urządzeń.
Projekt przewiduje dostarczenie 10% urządzeń zapasowych wyposażenia oświetlenia
estradowego zaokrąglając do pełnych kompletów.
W skład projektu wchodzą następujące części:
•
Oświetlenie technologiczne:
o Bloki regulatorów tyrystorowych
o Konsoleta oświetleniowa
o Urządzenia efektowe
o Reflektory klasyczne
•
•
•
System multimedialny:
o Media serwery
o Konsoleta mikserska
o Projektory multimedialne
•
Oświetlenie widowni, oświetlenie robocze, oświetlenie nocne:
o Blok regulatorów tyrystorowych
o Komputer zarządzający
o Pulpity sterujące
o Oprawy oświetlenia roboczego oraz nocnego
Rozmieszczenie urządzeń przedstawione jest na rysunkach załączonych do projektu.
ETAP I:
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
4
Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, bloków regulatorów, kaset
podłogowych i naściennych. Wykonanie instalacji sterującej oświetlenia
technologicznego oraz systemu multimedialnego. Instalacja systemu
sterowania oświetleniem roboczym, widowni oraz nocnym
ETAP II:
Dostawa i montaż reflektorów scenicznych. Montaż kaset przyłączeniowych
na zapadni dekoracyjnej. Montaż oraz uruchomienie urządzeń systemu
multimedialnego: projektora multimedialnego, media serwera, skalera
wideo.
OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE (ETAP I, ETAP II)
Do sterowania i komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami oświetlenia
technologicznego zaprojektowano sieć Ethernet. Rozwiązanie takie zapewnia szybką
komunikacje pomiędzy głównymi segmentami systemu oraz umożliwia zdalny podgląd
głównym parametrów elementów wykonawczych. Zaproponowana struktura sieci
pozwoli na podłączenie konsolety oświetleniowej w dowolnym miejscu sieci Ethernet
oraz pozwoli za pomocą przetworników Ethernet -> DMX w dowolnym miejscu wyjść
sygnałem DMX512.
Instalacja sygnałowa zainstalowana w obiekcie Gigabit Ethernet na kablu CAT-6
zrealizowana będzie zgodnie ze standardem IEEE 802.3ab. Zastosowane przełączniki
sieciowe wyposażone w opcję POE (Power Over Ethernet) na każdym porcie
wyjściowym, zapewnią działanie sieci bez dodatkowego zasilania. Okablowanie
sygnałowe prowadzone będzie kablami ekranowymi w korytach z kablami zasilającymi
oświetlenie technologiczne - patrz projekt instalacji elektrycznych.
Konsolety oświetleniowe zainstalowane zostaną w istniejącej kabinie realizacji
oświetlenia, po wcześniejszym demontażu starych urządzeń. Projekt przewiduje pracę
trzech konsolet oświetleniowych, co zapewni szybkość i bezpieczeństwo pracy przy
spektaklu. Jedna konsoleta będzie spełniać rolę konsolety głównej, druga jako backup.
Trzecia konsoleta będzie przeznaczona do pracy na zewnątrz kabiny realizacji
oświetlenia oraz w trybie multi-user (dołączonego użytkownika). Konsoleta backup-owa
ma za zadanie cały czas śledzić działanie konsolety głównej i przy ewentualnym jej
uszkodzenia przejąć sterowanie. Konsoleta trzecia umożliwi pracę dwóm operatorom w
czasie rzeczywistym, jeden operator może programować urządzenia inteligentne, a
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
5
drugi konwencjonalne reflektory. Zapis parametrów odbywać się będzie w tej samej
pamięci show.
Dodatkowym elementem systemu sterowania oświetleniem technologicznym będzie
procesor wyjść DMX, co rozszerzy ilość wyjść DMX oraz odciąży konsoletę i dodatkowo
zabezpieczy stabilność działania sieci.
System dodatkowo wyposażony będzie w bezprzewodowy system zdalnego sterowania
WIFI. Do konsolet dołączone zostaną dwa bezprzewodowe sterowania oparte na
palmtop-ach i punktach dostępowych. Rozwiązanie takie pozwoli zdalnie programować i
sterować konsoletami na przykład z estrady.
Bloki regulatorów obwodów regulowanych oraz styczników obwodów nieregulowanych
umieszczone zostaną w pomieszczeniu tyrystorowni na poziomie +15,97m po
uprzednim zdemontowaniu istniejących bloków regulatorów tyrystorowych. Oddzielny
blok zasilający projektowane bloków regulatorów i styczników zawarty jest w
dokumentacji instalacji elektrycznych. Bloki regulatorów i styczników posiadają funkcję
wymiany każdego z cztero kanałowego modułu zarówno z regulowanego na
nieregulowany jak i na przykład z regulowanego na regulowany. Rozwiązanie takie daje
możliwość dowolnej konfiguracji obwodów na estradzie i widowni, w zakresie obwodów
regulowanych lub obwodów nieregulowanych, w zależności od potrzeb inscenizacyjnych
obiektu. Do kontroli pracy bloków regulatorów i styczników służyć będą po dwa
procesory w każdej szafie (jeden z nich pełni rolę backup-u). Załączanie zasilania szaf
regulatorów i styczników umiejscowione będzie zarówno w tyrystorowni jak i w kabinie
realizacji oświetlenia.
Po konsultacjach z użytkownikiem obiektu zdecydowano na całkowity demontaż
reflektorów konwencjonalnych i urządzeń inteligentnych. Projekt przewiduje
wyposażenie parku oświetleniowego w nowoczesne reflektory klasyczne jak i
urządzenia efektowe, które w oparciu o nowe technologie w znaczący sposób poszerzą
możliwości widowiskowe Sali Kongresowej.
W projekcie ze względu na utrudniony dostęp do niektórych urządzeń przewidziano
ograniczenie ilości reflektorów konwencjonalnych. Zamontowane one będą na
konstrukcjach, w przestrzeni między kolumnami na balkonie po lewej i prawej stronie
widowni (Rys. 17 i Rys. 18) oraz w przestrzeni technicznej na poziomie +15,17. Na
balkonach znajdować się będą reflektory z soczewką płasko - wypukłą z halogenowym
źródłem światła o mocy 2000W oraz reflektory profilowe z halogenowym źródłem
światła o mocy 2500W mocowane na rurze 50mm za pomocą uchwytów na przykład
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
6
half-coupler clamp firmy Martin lub inny o parametrach nie gorszych. W przestrzeni
technicznej na poziomie +15,17 zainstalowane będą reflektory profilowe z
halogenowym źródłem światła o mocy 2500W oraz reflektory prowadzące na statywach
z wyładowczym źródłem światła o mocy 2000W. Reflektory profilowe będą mocowane
do pionowych rur, usytuowanych pomiędzy otworami do świecenia na estradę, za
pomocą ramion. Elastyczny system montażu urządzeń wyeliminuje błąd pozycji
reflektora.
Reflektory klasyczne (profilowe oraz z soczewką płasko - wypukłą) będą dodatkowo
wyposażone w zmieniacz kolorów DMX. Ma to na celu zaoszczędzenie każdorazowej
ręcznej wymiany filtrów i rozszerzy funkcjonalność urządzeń w czasie przedstawień o
możliwości zmiany kolorów. Urządzenia montowane będą na stałe na przedzie
reflektora.
Większą część projektowanego parku oświetleniowego Sali Kongresowej stanowią
urządzenia efektowe. Zamontowane one będą na sztankietach nad estradą i nad
widownią, w szczelinach widowni po lewej i prawej stornie estrady oraz na
konstrukcjach w przestrzeniach między kolumnami na balkonie po lewej i prawej
stronie widowni. Na sztankietach nad estradą będą znajdować się ruchome głowice z
wyładowczym źródłem światła typu Wash oraz Profile, ruchome głowice z
halogenowym źródłem światła typu Wash, ruchome głowice ze źródłami światła typu
LED, naświetlacze typu LED. Na sztnakiecie widowni zainstalowane będą ruchome
głowice z wyładowczym źródłem światła typu Performance. W szczelinach bocznych
zainstalowane będą ruchome głowy typu LED oraz ruchome głowice z halogenowym
źródłem światła typu Wash. Na balkonach znajdować się będą ruchome głowice z
halogenowym źródłem światła typu Wash.
Instalacje elektryczne na sztankietach estrady i widowni będą prowadzone elastycznymi
kablami w łańcuchach ułatwiającymi układanie, przyłączone do skrzynek
przyłączowych na stropie technicznym. Specjalne prowadniki mocowane będą do stopu
technicznego i do konstrukcji mostu oraz układane w koszach na moście. Łańcuchy
kablowe na przykład E4.32.162.100.0 o długości 15 metrów firmy igus lub inny o
parametrach nie gorszych.
W szczelinach bocznych oraz na balkonach przewiduje się skrzynki z gniazdami do
dowolnego rozprowadzenia na konstrukcjach. Ponadto projekt przewiduje 2 studzienkI
podłogowych na estradzie, 2 pod panelami uchylnymi, 2 studzienki podłogowe na
zapadni dekoracyjnej oraz 5 kasety naścienne w pudle estrady.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
7
Projekt przewiduje wyposażenie obiektu w kompletne zestawy reflektorów do
oświetlenia architektonicznego wnętrza sali. Naświetlacze mocowane będą do kolumn
widowni za pomocą demontowalnych opasek oraz zasilane i sterowane z punktów
przyłączeniowych zlokalizowanych w podłodze za kolumnami.
SYSTEM MULTIMEDIALNY (ETAP II)
System wideo oparty został na serwerze wideo obsługującym cztery niezależne wyjścia
wideo, do których podłączone zostaną projektory multimedialne. Projektory
multimedialne zostaną zainstalowane na balkonach widowni, na poziomie +9,79, w
specjalnych obudowach akustycznych, odpowiednio wentylowanych, w celu
zredukowania odgłosów pracy urządzenia. Zaproponowane rozmieszczenie projektorów
pozwoli zrealizować przednią projekcję za pomocą jednego lub dwóch projektorów.
Projektory będą spełniać funkcję wyświetlania scenografii lub projekcji wideo.
Zainstalowanie projektorów w ww. konfiguracji dodatkowo pozwoli nałożyć na siebie
dwa obrazy dzięki czemu będziemy mogli osiągnąć dwukrotnie jaśniejszy obraz.
Urządzenia podające sygnał wideo, w tym przypadku media serwery zostaną
umieszczone na zapleczu kabiny realizatora oświetlenia. Połączenie pomiędzy
serwerami a projektorami wykonane będzie za pomocą światłowodu, co pozwoli na
bezstratne przesyłanie obrazu. W obrębie estrady umiejscowione zostaną dodatkowo
dwa złącza SDI, doprowadzone również za pomocą światłowodu, które umożliwią
podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń dla potrzeb widowisk lub prezentacji
multimedialnych.
Media serwer zostanie podłączony do sieci Ethernet, co pozwoli na sterowanie projekcją
z konsolety oświetleniowej oraz umożliwi zrealizowanie pełnej synchronizacji światła i
wideo.
Projektory multimedialne zamocowane będą na balkonach na poziomie +9,30 na
specjalnych konstrukcjach, oraz obudowane będą obudowami akustycznymi w celu
zniwelowania odgłosów pracy urządzenia. Całość zasilana będzie ze styczników z
tyrystorowni. Całość układu musi być łatwo demontowalna.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
8
OŚWIETLENIE WIDOWNI, OŚWIETLENIE ROBOCZE (ETAP I)
Dodatkowym systemem sterowania, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sali,
jest system sterowania oświetleniem widowni oraz oświetleniem roboczym. W Sali
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki role oświetlenia widowni spełniać będą żyrandole
na poziomi amfiteatru (proponowane źródło światła LED LAMPS E27, 66LEDs WARM
WHITE o temperaturze barwowej zbliżonej do żarówki obecnie stosowanej) oraz
oprawy liniowe typu LED na balkonach (uwzględnione w projekcie instalacji
elektrycznych). Oświetlenie robocze estrady zrealizowane będzie za pomocą
naświetlaczy typu LED świecących na biało, mocowanych do konstrukcji mostów
oświetleniowych. Rolę oświetlenia roboczego na widowni spełniać będą oprawy
mocowane ponad sufitem szklanym, proponowane jest zastosowanie naświetlaczy typu
LED. Ponad to możliwość regulacji natężenia oświetlenia reflektorów nad sufitem
szklanym pozwoli pełnić przez nie rolę tzw. "światła nocnego". Dodatkowym elementem
oświetlenia jest oświetlenie kierunkowe, które operator realizacji oświetlenia powinien
mieć możliwość sterowania (zrealizowane w projekcie instalacji elektrycznych).
Zadaniami projektowanego systemu sterowania przewiduje się załączanie zasilania szaf
bloków regulatorów napięcia oraz styczników, załączanie poszczególnych obwodów
nieregulowanych (z możliwością ich grupowania), załączanie obwodów oświetlenia
roboczego estrady i widowni, załączanie obwodów oświetlenia nocnego widowni,
załączanie obwodów oświetlenia widowni oraz ich wysterowanie. Proponowany system
daje możliwość płynnego wyregulowania natężenia oświetlenia widowni z miejsca
innego niż konsoleta oświetleniowa.
Projektowany system oparty będzie na komputerze przemysłowym typu PC z magistralą
do której instalowane będą dedykowane komponenty. Protokołem komunikacyjnym
będzie Ethernet. Za pomocą połączeń sieciowych panele usytuowane w kabinie realizacji
oświetlenia oraz przy stanowisku inspicjenta będą sterować odpowiednimi parametrami
oświetlenia. Panel sterujący w kabinie realizacji oświetlenia jest panelem nadrzędnym z
możliwością zablokowania paneli podrzędnych. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych
usytuowane będą małe panele dotykowe do załączania obwodów oświetlenia roboczego
odpowiednio estrady i widowni. W kabinie realizacji oświetlenia znajdować będą się
dwa panele sterujące, jeden odpowiedzialny za starowanie oświetleniem widowni i
sterowanie obwodami roboczymi, drugi odpowiedzialny za załączanie obwodów
nieregulowanych. Rolę paneli sterujących będą pełniły 19" ekrany dotykowe z
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
9
opcjonalnymi klawiszami funkcyjnymi. Moduły wejścia/wyjścia odpowiadać będą za
wysyłanie sygnału do urządzeń technologicznych oraz pobierania sygnału zwrotnego od
nich.
BILANS MOCY
L.p.
Ilość
obwo
dów
niere
gulo
wany
ch
Numery
Ilość
obwo
dów
regul
owan
ych
3kW Numery
Lokalizacja
Estrada
Mosty i sztankiety
1 oświetleniowe
2 Podłoga estrady
Ilość
obwo
dów
robo Nume
czych ry
18
21
Gr01-Gr18
Gr125-Gr145
72
50
Gn01-Gn72
Gn272-Gn321
2
-
R1-R2
-
Widownia
3 Poziom parteru
4 Poziom amfiteatru
-
-
2
25
-
-
5 Poziom balkonów
58
Gr19-Gr76
88
-
-
6 Poziom strychu
7 Poziom sufitu
48
-
Gr77-Gr124
-
48
38
Gn322-Gn323
Gn151-Gn175
Gn73-Gn150,
Gn176-Gn185
Gn186-Gn233
Gn234-Gn271
4
R3-R6
Razem
Moc zainstalowana [kW]
145
323
6
Ilość
obwodó
w
regulow
anych
3kW
Ilość
obwodó
w
nieregul
owanyc
h
Ilość
obwodó
w
roboczy
ch
290
323
6
Razem
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
10
623
Współczynnik jednoczesności
Moc szczytowa[kW]
0,4
116
0,4
129,2
1
6
252,8
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYC URZADZEŃ
OŚWIETLENIOWYCH.
Aparaty oświetleniowe
Projektor profilowy 2500W o kacie świecenia 8° - 16° - (ETAP II)
•
Reflektor profilowy o zmiennym kącie świecenia 8/16°
•
Z odległości 15m przy źródle światła 2500W, minimum 3400 lux
•
Ramka filtrów w rozmiarze 215mm x 215mm w postaci metalowej i kartonowej
•
Zwarta jednoczęściowa obudowa metalowa w obrębie żarówki bez wymyku
światła na zewnątrz
•
Wskaźnik wielkości plamy świetlnej na obudowie tubusa reflektora dla dwóch
przesuwnych soczewek
•
Źródło światła 2500W na trzonku G22
•
Obrót tubusa względem podstawy reflektora o 90°
•
Jedna ramka gobo dla trzech różnych typów gobosów
•
System podwójnych kondensatorów optycznych SX2
•
Możliwość zastosowania przysłony szklanej zmiękczającej plamę światła
wewnątrz tubusa
•
Możliwość zastosowanie więcej niż 4 przysłon i blokowanie ustawienia tych
przysłon poprzez specjalny locking system
•
3 metrowy przewód zasilający
•
System blokowania żarówki w podstawie w celu niemożności wypadnięcia źródła
światła na soczewkę
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
11
•
Przysłona iris w jednym slocie z przysłonami
•
Wskaźnik kątowy ustawienia yoki względem tubusa
•
Reflektor profilowy na przykład Robert Juliat 711 SX2 8° - 16° lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
12
Reflektor z soczewką płasko-wypukłą na lampie halogenowej 2500W - (ETAP II)
•
Reflektor z soczewką pryzmatyczną typu PC lub PB
•
Kąt rozsyłu strumienia świetlnego PC 16/72°, PB 9/68°
•
Skrzydełka czterolistne ze zintegrowaną linką zabezpieczającą, każde skrzydło
oddzielnie obracane wokół własnej osi
•
Ramka filtrów w rozmiarze 245mm x 245mm
•
Zwarta jednoczęściowa obudowa metalowa bez wymyku światła na zewnątrz
•
Wskaźnik wielkości plamy świetlnej na obudowie reflektora
•
Źródło światła 2000W lub 2500W na trzonku G22
•
Kratka zabezpieczająca mocowana do obudowy reflektora
•
Focusowanie reflektora z dwóch stron jego obudowy
•
Trzy możliwości ustawienia yoki reflektora
•
Łatwy dostęp do źródła światła z przodu reflektora
•
Reflektor typu PC na przykład Robert Juliat 329H lub inny o parametrach nie
gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Reflektor
prowadzący
oparty
na
lampie
wyładowczej
2000
watów
z
mechanicznym zmieniaczem kolorów i statywem - (ETAP II)
•
Lampa wyładowcza MSR 2000,
•
Kąt świecenia w zakresie od 8 do 22 stopni,
•
Natężenie oświetlenia min. 1685 Lux (źródło wyładowcze 2000MSR) z odległości
40 m przy kącie 8 stopni,
•
Aparat wyposażony w mechaniczny zmieniacz kolorów, statyw, lampę MSR 2000,
•
Wyposażony w żaluzję mechaniczną sterowaną poprzez DMX512
•
Reflektor prowadzący na przykład LDR Canto 2000msr FF lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
13
Zmieniacz filtrów barwnych do reflektorów profilowych - (ETAP II)
•
Zmieniacz filtrów barwnych (foliowych) na reflektory pracujące w protokole
DMX512
•
W celu zapewnienia uniwersalności, zmieniacz powinien posiadać regulowany
adapter (bez konieczności jego wymieniania) umożliwiający instalowanie
zmieniacza na reflektorach o różnych średnicach soczewek. Zakres regulacji
adaptera 20 - 25cm.
•
Zmieniacz powinien umożliwiać zainstalowanie 16 ramek filtrów, a czas
przewijania taśmy nie może być dłuższy niż 2,2 sekundy.
•
Zmieniacz powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą oszczędzanie
"ciemnych" filtrów poprzez przesuwanie filtra w obrębie jednej ramki.
•
W celu zmniejszenia hałasu w niektórych momentach spektaklu, powinna być
możliwa zdalna (z konsolety DMX) regulacja prędkości wentylatorów
chłodzących aż do ich całkowitego wyłączenia. Dodatkowo powinno być możliwe
ustawienie charakterystyki zmiany kolorów - płynnie (włącznie z pół kolorami)
lub skokowo z koloru na kolor.
•
W celu zapewnienia uniwersalności i możliwości pracy w różnych spektaklach,
zmieniacz powinien zapewniać szybką i łatwą wymianę taśm z filtrami bez
konieczności ich odklejania od rolek.
•
Aby ułatwić instalację, zasilanie i sterowanie powinno być doprowadzone do
zmieniacza jednym przewodem, zakończone złączem XLR, a łączenie zmieniaczy
ze sobą powinno być możliwe w sposób szeregowy.
•
Wymiary zmieniacza: 348 / 337 / 74 mm (wysokość / szerokość / głębokość)
•
Waga: maksymalnie 2,75kg
•
Zmieniacz kolorów na przykład Compulite Whisper 1kW/D lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
14
Zmieniacz filtrów barwnych do reflektorów typu PC - (ETAP II)
•
Zmieniacz filtrów barwnych (foliowych) na reflektory pracujące w protokole
DMX512
•
W celu zapewnienia uniwersalności, zmieniacz powinien posiadać regulowany
adapter (bez konieczności jego wymieniania) umożliwiający instalowanie
zmieniacza na reflektorach o różnych średnicach soczewek.
•
Zmieniacz powinien umożliwiać zainstalowanie 16 ramek filtrów, a czas
przewijania taśmy nie może być dłuższy niż 2,5 sekundy.
•
Zmieniacz powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą oszczędzanie
"ciemnych" filtrów poprzez przesuwanie filtra w obrębie jednej ramki.
•
W celu zmniejszenia hałasu w niektórych momentach spektaklu, powinna być
możliwa zdalna (z konsolety DMX) regulacja prędkości wentylatorów
chłodzących aż do ich całkowitego wyłączenia. Dodatkowo powinno być możliwe
ustawienie charakterystyki zmiany kolorów - płynnie (włącznie z pół kolorami)
lub skokowo z koloru na kolor.
•
W celu zapewnienia uniwersalności i możliwości pracy w różnych spektaklach,
zmieniacz powinien zapewniać szybką i łatwą wymianę taśm z filtrami bez
konieczności ich odklejania od rolek.
•
Aby ułatwić instalację, zasilanie i sterowanie powinno być doprowadzone do
zmieniacza jednym przewodem, zakończone złączem XLR, a łączenie zmieniaczy
ze sobą powinno być możliwe w sposób szeregowy.
•
Wymiary zmieniacza: 416 / 386 / 85 mm (wysokość / szerokość / głębokość)
•
Waga: maksymalnie 3,15kg
•
Zmieniacz kolorów na przykład Compulite Whisper 2kW/D lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
15
Nieruchomy naświetlacz RGB - (ETAP II)
•
Zawierający 66 szt. diod trójkolorowych (66x3W RGB)
•
W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw
(np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo.
•
Kąt świecenia 45 stopni
•
Możliwość stosowania wymiennych zespołów soczewek o innych kątach np. 8
stopni
•
Możliwość ustawiania pojedynczej soczewki w zespole pod różnym kątem
•
Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy
•
Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie
urządzenia
•
Zaprogramowane efekty.
•
Możliwość podzielenia urządzenia, na co najmniej dwie niezależne sekcje.
•
Obudowa IP 66
•
Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na
podłodze
•
Waga nie większa niż 7,8 kg.
•
Żaden wymiar urządzenie nie przekracza 35 cm
•
Oddzielny kanał DMX służący jako master
•
Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaFlood 200 - TriColour lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
16
Nieruchomy naświetlacz RGB - (ETAP II)
•
Zawierający 66 szt. diod białych
•
W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw
(np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo.
•
Kąt świecenia 45 stopni
•
Możliwość stosowania wymiennych zespołów soczewek o innych kątach np. 8
stopni
•
Możliwość ustawiania pojedynczej soczewki w zespole pod różnym kątem
•
Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy
•
Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie
urządzenia
•
Zaprogramowane efekty.
•
Możliwość podzielenia urządzenia, na co najmniej dwie niezależne sekcje.
•
Obudowa IP 66
•
Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na
podłodze
•
Waga nie większa niż 7,8 kg.
•
Żaden wymiar urządzenie nie przekracza 35 cm
•
Oddzielny kanał DMX służący jako master
•
Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaFlood 200 - White lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
17
Nieruchomy naświetlacz RGB + VW - (ETAP II)
•
Zawierający 12 szt. diod w kolorze czerwonym, 12 szt. diod w kolorze zielonym,
12 szt. diod w kolorze niebieskim, 12 szt. diod w kolorze pomarańczowym
(amber) oraz 24 diody w kolorze białym (zimny)
•
Moc pojedynczej diody w kolorze czerwonym i pomarańczowym - minimum 1W,
w kolorach zielonym, niebieskim i białym - minimum 3W każda.
•
W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw
(np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo.
•
Kąt świecenia 25 stopni
•
Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy
•
Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie
urządzenia
•
Zaprogramowane efekty.
•
Obudowa IP 66
•
Wbudowane kable: zasilający - 5 metrów oraz wejście i wyjście DMX - 5 metrów
•
Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na
podłodze
•
Waga nie większa niż 11,0kg.
•
Wymagana szerokość urządzenia - 120cm, wysokość i szerokość nie mogą
przekroczyć 14cm
•
Kolor obudowy - czarny
•
Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaBatten 200 RGB + Variable
White lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
18
Nieruchomy naświetlacz RGB - (ETAP II)
•
Zawierający 12 szt. diod w kolorze czerwonym, 12 szt. diod w kolorze zielonym,
12 szt. diod w kolorze niebieskim
•
Moc pojedynczej diody w kolorze czerwonym - minimum 1W, w kolorach
zielonym i niebieskim - minimum 3W każda.
•
W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw
(np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo.
•
Kąt świecenia 10 stopni
•
Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy
•
Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie
urządzenia
•
Zaprogramowane efekty.
•
Obudowa IP 66
•
Wbudowane kable: zasilający - 5 metrów oraz wejście i wyjście DMX - 5 metrów
•
Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na
podłodze
•
Waga nie większa niż 6,4kg.
•
Wymagana szerokość urządzenia - 60cm, wysokość i szerokość nie mogą
przekroczyć 14cm
•
Kolor obudowy - czarny
•
Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaBatten 100-6 RGB lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
19
Automatyczny reflektor typu spot - (ETAP II)
Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na lampie wyładowczej HTI 1500W pracujące w
protokole DMX512, Art-Net II oraz ACN.
•
Strumień świetlny o jasności minimum 33000 lumenów
•
Płynna mechaniczna regulacja jasności od 0% do 100% na osobnym kanale DMX
•
Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/267°
•
System płynnego mieszania kolorów CMY
•
System płynnej korekcji temperatury barwowej
•
Co najmniej jedna tarcza kolorów - minimum 7 kolorów + otwarty
•
Minimum dwie tarcze obrotowych i indeksowanych gobo po pięć slotów każda +
open (wymiana gobo powinna być bardzo prosta, przy użyciu narzędzi
podstawowych)
•
Pryzmat czterokrotny (wymienny), ciągły obrót lub indeks
•
Efekt strobo o zmiennej częstotliwości z możliwością uzyskania 10 Hz na
osobnym kanale DMX
•
Irys
•
Kąt rozsyłu strumienia świetlnego 11,5° do 55° z systemem śledzenia ostrości
przez cały zakres zoom
•
Dokładność ruchu i indeksowania 16 bitów
•
Urządzenie wyposażone w system pamięci pozycji - feedback
•
Wymiary nie powinny przekraczać: 712 / 536 / 936 (dł. głowy / szer. / wys.)
•
Waga: maksymalnie 55kg
•
Ilość zajmowanych kanałów DMX nie może przekraczać 30
•
Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji
•
Wejścia / wyjścia DMX XLR5
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
20
•
Złącze RJ45 dla sieci komputerowej ETHERNET
•
Praca w systemie RDM
•
Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny Serwis
•
Złącze USB - możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie
"wgrania" nowego oprogramowania
•
Elektroniczny zasilacz lampy
•
Ruchoma głowa na przykład Martin MAC III lub inny o parametrach nie gorszych
niż w zestawieniu powyżej.
Automatyczny reflektor typu Wash - (ETAP II)
Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na lampie wyładowczej 1500W wyposażona w
zasilacz elektroniczny, pracujące w protokole DMX512.
•
Soczewka typu Fresnel oraz dodatkowe soczewki PC i szerokokątna
•
Strumień świetlny o jasności minimum 63000 lumenów
•
Hot restrike - możliwość zapłonu lampy zaraz po jej wyłączeniu - "na gorąco"
•
Płynny efekt zoom w zakresie 12° - 39° z dokładnością 16 bitów
•
Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/267°
•
Dokładność ruchu PAN/TILT - 16 bitów
•
Funkcje Strobo i Dimmer na oddzielnych kanałach DMX
•
Dimmer 0% - 100% z dokładnością 16 bitów
•
System płynnego mieszania kolorów CMY z dokładnością 16 bitów
•
System płynnej korekcji temperatury barwowej w zakresie 6000K - 2900K
•
Co najmniej dwie tarcze kolorów - minimum 4 kolory + otwarty każda
•
Efekt strobo o zmiennej częstotliwości
•
Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
21
•
Kontrola ruchu Tracking i Vector
•
Ilość zajmowanych kanałów DMX nie może przekraczać 21
•
Wymiary nie powinny przekraczać: 408 / 490 / 750 (dł. / szer. / wys.)
•
Waga: maksymalnie 38kg
•
Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji
•
Dublowane wejścia DMX (XLR5 i XLR3)
•
Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny Serwis
•
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny służący do adresowania
urządzeń oraz do funkcji specjalnych
•
Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie "wgrania"
nowego oprogramowania
•
Ruchoma głowa na przykład Martin MAC 2000 Wash XB lub inny o parametrach
nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Automatyczny reflektor typu Wash - (ETAP II)
Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na lampie wyładowczej 1200W 80V
wyposażona w regulator elektroniczny, pracujące w protokole DMX512.
•
Cicha praca - szum nie większy niż 31 dB z odległości 1 m przy włączonej lampie
•
Strumień świetlny o jasności minimum 13600 lumenów
•
Wymienna żarówka bez konieczności użycia narzędzi
•
Płynny efekt zoom w zakresie 20° - 41° z dokładnością 16 bitów
•
Urządzenie wyposażone w dodatkową soczewkę pozwalającą uzyskać kąt 12°
•
Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/242°
•
Dokładność ruchu PAN/TILT - 16 bitów
•
Dimmer elektroniczny 0% - 100% z dokładnością 16 bitów
•
Dimmer mechaniczny 0% - 100% z dokładnością 16 bitów
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
22
•
System płynnego mieszania kolorów CMY z dokładnością 16 bitów
•
Efekt strobo o zmiennej częstotliwości
•
Możliwość sterowania jasnością żarówki z zewnętrznego regulatora napięcia
•
Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback
•
Kontrola ruchu Tracking i Vector
•
Ilość zajmowanych kanałów DMX nie może przekraczać 20
•
Wymiary nie powinny przekraczać: 454 / 362 / 709 (dł. / szer. / wys.)
•
Waga: maksymalnie 28kg
•
Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji
•
Dublowane wejścia/wyjścia DMX (XLR5 i XLR3)
•
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny służący do adresowania
urządzeń oraz do funkcji specjalnych
•
Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie "wgrania"
nowego oprogramowania
•
Możliwość użycia akcesoriów takich jak: soczewka szerokokątna, dodatkowa
ramka filtrów, skrzydełka, siatka
•
Ruchoma głowa na przykład Martin MAC TW1 lub inny o parametrach nie
gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Automatyczny reflektor typu LED - (ETAP II)
Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na 108 LED-ach (36x red LED, 36x green LED,
36x blue LED), pracujące w protokole DMX512.
•
Płynna elektroniczna regulacja jasności od 0% do 100% na osobnym kanale DMX
(dimmer elektroniczny)
•
Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 430/300°
•
System płynnego mieszania kolorów RGB
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
23
•
System płynnej korekcji temperatury barwowej 8500K - 2800K
•
Elektroniczne tarcza kolorów - minimum 7 kolorów plus otwarty
•
Efekt strobo o zmiennej częstotliwości
•
Kąt rozsyłu strumienia świetlnego 13° - 36° z systemem śledzenia ostrości przez
cały zakres zoom
•
Dokładność ruchu i indeksowania - 16 bitów
•
Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback
•
Wymiary nie powinny przekraczać: 200 / 320 / 388 (dł. / szer. / wys.)
•
Waga: maksymalnie 9kg
•
Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji
•
Wejścia/wyjścia DMX XLR5
•
Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny serwis
•
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD służący do adresowania urządzeń
oraz do funkcji specjalnych
•
Ruchoma głowa na przykład Martin MAC 301 lub inny o parametrach nie
gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Automatyczny reflektor typu LED - (ETAP II)
Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na 36 LED-ach Tricolour, pracujące w protokole
DMX512.
•
Strumień świetlny o jasności minimum 6500 lumenów
•
Urządzenie wyposażone w 36 trójkolorowych diod typu LED
•
Możliwość zamontowania dodatkowego modułu LED po drugiej stronie
•
Płynna elektroniczna regulacja jasności od 0% do 100% na osobnym kanale DMX
(dimmer elektroniczny)
•
Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 630/300°
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
24
•
System płynnego mieszania kolorów RGB/HSV
•
System płynnej korekcji temperatury barwowej 10 000K - 2000K
•
Elektroniczna tarcza kolorów z 33 kolorami LEE
•
Możliwość niezależnego sterowania każdą z czterech sekcji LED (wyzwalanie
wbudowanych efektów)
•
Efekt strobo o zmiennej częstotliwości
•
Kąt rozsyłu strumienia świetlnego 16° - 50° z systemem śledzenia ostrości przez
cały zakres zoom
•
Dokładność ruchu i indeksowania - 16 bitów
•
Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback
•
Wymiary nie powinny przekraczać: 221 / 505 / 527 (dł. / szer. / wys.)
•
Waga: maksymalnie 21kg
•
Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji
•
Wejścia/wyjścia DMX XLR5
•
Złącze RJ45 dla sieci komputerowej ETHERNET
•
Praca w systemie RDM
•
Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny serwis
•
Ruchoma głowa na przykład Martin MAC 401 lub inny o parametrach nie
gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
25
Konsoleta oświetleniowa główna i backup-owa - (ETAP I)
Konsoleta do sterowania oświetleniem poprzez protokoły DMX512 oraz ETHERNET
Konsoleta wyposażona w:
•
Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane), 8,192 linii DMX w
konfiguracji HTP/LTP
•
Programowa obsługa minimum 256 niezależnych wyjść DMX, kontrola w czasie
rzeczywistym co najmniej 65536 parametrów poprzez rozbudowę o NPU
•
Co najmniej dwa wyjścia ETHERNET ze złączem Ethercon 2x1Gbit/s,
umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 2000 kanałów DMX
oraz pracy w protokole Art-Net
•
Wbudowane co najmniej trzy monitory dotykowe szerokokątne TFT minimum
15,4" WXGA (1280x800), uchylne (zmotoryzowane)
•
Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów TFT UXGA dodatkowych
poprzez złącze USB
•
Zintegrowany z konsoletą "command screen TFT 9" SVGA (800x480) multi-touch
•
Dwa niezależne monitory LCD 22" (1280x768)
•
30 zmotoryzowanych "executorów"
•
2 zmotoryzowane fadery, minimum 100mm długości każdy
•
Możliwość tworzenia własnych "ekranów" (określanie zawartości wyświetlanych
informacji na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania
•
Lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności z poziomu
konsolety
•
Wbudowany port drukarki
•
Wbudowana klawiatura
•
5 niezależnych gniazd USB 2.0
•
2 gniazda DVI-I
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
26
•
Obsługa protokołów: DMX512, MA-Net, Art-Net, Pathport, Portall, ETC Net-2,
Strand Shownet, Midi Show Control, ACN-ready
•
Wbudowany zasilacz UPS
•
Odtwarzanie, edycja, programowanie
•
Główny zmieniacz z przyciskami "Go", "Back", "Hold"
•
Co najmniej 15 kontrolerów z silnikami umożliwiających odtwarzanie kolejek
pamięci oraz pracę w wielu stronach (minimum 100) jednocześnie
•
Sekcję minimum 15 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji
go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów.
•
Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków playbacków.
•
Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser.
•
Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O.
•
Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych.
•
Klasyczne koło do dimerów.
•
4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych.
•
Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie.
•
Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie .
•
Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów.
•
Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego
parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji.
•
Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla
każdego kanału, parametru w jednej scenie świetlnej.
•
Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 16-bitowym.
•
Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji
oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
27
•
Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa
wejścia wbudowane).
•
Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego playbacku.
•
Archiwizacja, ewentualna możliwości rozbudowy
•
Twardy dysk do archiwizacji danych minimum 40Gb.
•
Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX.
•
Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą programu
i komputera kieszonkowego (PDA). Możliwość podłączenia jednoczesnego do 6
niezależnych PDA.
•
Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerów.
•
Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same
możliwości programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli
pomiędzy konsoletą i off-line edytorem lub ew. praca jako backup.
•
Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i jej
pracy jako backup.
•
Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na
dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń w przestrzeni.
•
Możliwość Współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę
danych, przeglądanie zawartości twardego dysku serwera, automatyczne
ściąganie miniatur wyświetlanych filmów.
•
Konsoleta oświetleniowa na przykład MA Lighting grandMA2 full-size lub inna o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Dodatkowe wyposażenie:
•
Dwa monitory 22" LCD o rozdzielczości co najmniej 1280x768 pikseli
•
Mysz optyczna PS/2
•
Skrzynia transportowa
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
28
Konsoleta oświetleniowa do pracy poza kabiną - (ETAP I)
Konsoleta do sterowania oświetleniem poprzez protokoły DMX512 oraz ETHERNET
Konsoleta wyposażona w:
•
Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane).
•
8,192 linii DMX w konfiguracji HTP/LTP
•
Programowa obsługa min. 256 niezależnych wyjść DMX.
•
Kontrola w czasie rzeczywistym co najmniej 65536 parametrów poprzez
rozbudowę o NPU.
•
Co najmniej dwa wyjścia ETHERNET ze złączem Ethercon 2x1Gbit/s.
umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 2000 kanałów
DMX, oraz pracy w protokole Art-Net.
•
Wbudowane co najmniej dwa monitory szerokokątne dotykowe TFT minimum
15,4” WXGA (1280x800), zmotoryzowane uchylne
•
Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów TFT UXGA dodatkowych
poprzez złącze USB
•
Zintegrowany z konsoletą "command screen" TFT 9” SVGA (800x480) multi-touch
•
15 zmotoryzowanych executorów
•
2 zmotoryzowane fadery minimum 100 mm długości
•
Możliwość tworzenia własnych „ekranów” (określania jakie informacje i w jakiej
proporcji zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i
przełączania.
•
Lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności z poziomu
konsolety.
•
Wbudowany port drukarki.
•
Wbudowana klawiatura.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
29
•
5 niezależnych gniazd USB 2.0
•
2 gniazda DVI-I
•
Obsługę protokołów: DMX-512A, MA-Net, Art-Net, Pathport, Portall, ETC Net -2,
Strand Shownet, Midi Show Control, ACN-ready
•
Wbudowany zasilacz UPS
•
Odtwarzanie, edycja, programowanie
•
Główny zmieniacz z przyciskami "Go", "Back", "Hold"
•
Co najmniej 15 kontrolerów z silnikami umożliwiających odtwarzanie kolejek
pamięci oraz pracę na wielu stronach (minimum 100) jednocześnie.
•
Sekcję minimum 15 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji
go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów.
•
Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków playbacków.
•
Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser.
•
Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O.
•
Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych.
•
Klasyczne koło do dimerów.
•
4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych.
•
Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie.
•
Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie
(Undo/Redo).
•
Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów.
•
Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego
parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji.
•
Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla
każdego kanału, parametru w jednej scenie świetlnej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
30
•
Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 16-bitowym.
•
Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji
oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie.
•
Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa
wejścia wbudowane).
•
Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego playbacku.
•
Archiwizacja, ew. możliwości rozbudowy
•
Twardy dysk do archiwizacji danych min. 40GB.
•
Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX.
•
Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą programu
i komputera kieszonkowego (PDA). Możliwość podłączenia jednoczesnego do 6
niezależnych PDA.
•
Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerów.
•
Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same
możliwości programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli
pomiędzy konsoletą i off-line edytorem lub ew. praca jako backup.
•
Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i jej
pracy jako backup.
•
Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na
dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń w przestrzeni.
•
Możliwość Współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę
danych, przeglądanie zawartości twardego dysku serwera, automatyczne
ściąganie miniatur wyświetlanych filmów.
•
Konsoleta oświetleniowa na przykład MA Lighting grandMA2 light lub inna o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
31
Konwerter sygnału Ethernet na DMX posiadający - (ETAP I):
•
Obsługa 1024 parametrów w protokołach: Art.-Net, Ma-Net
•
Podświetlany wyświetlacz pokazujący aktualny stan urządzenia oraz funkcję
poszczególnych wyjść/wejścia DMX
•
2 wyjścia DMX które mogą replikować wyjścia konsolety oświetleniowej
•
W przypadku współpracy z komputerem PC umożliwiać wykorzystanie go jako
regularny sterownik
•
Wykorzystanie jednego z wyjść jako wejście DMX
•
Możliwość dowolnego zarządzania wejściem i wyjściami DMX poprzez sieć
Ethernet z poziomu konsolety lub komputera PC. Możliwość przydzielenia
dowolnego z 64 obsługiwanych wyjść DMX do dowolnego ze złącz konwertera.
•
Oprogramowanie do zarządzania konwerterem poprzez sieć Ethernet
•
Możliwość powieszenia na konstrukcji oraz zamontowania linki zabezpieczającej
•
Wbudowany zasilacz lub zasilanie POE
•
Możliwość zdalnej identyfikacji konwertera w sieci
•
Możliwość zdalnej zmiany adresu IP oraz opisania indywidualnym tekstem
każdego konwertera
•
Możliwość zdalnego włączania/wyłączania podświetlenia wyświetlacza
konwertera
•
Konwerter sygnału Ethernet -> DMX na przykład MA Lightin 2 port Node Pro lub
inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Zestaw modułowych regulatorów napięcia sterowanych w systemie DMX oraz
Ethernet - (ETAP I)
Zawiera 129 obwodów regulowanych o mocy 3 kVA
•
System regulatorów obsługiwany jest przez panele sterujące.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
32
•
Każda szafa umożliwia instalację modułów regulatorów o mocy 3 kVA, 5,7 kVA,
11,5 kVA lub modułów obwodów nieregulowanych.
•
Łatwa wymiana modułów w szafach bez konieczności użycia narzędzi.
•
Indywidualne chłodzenie każdego modułu poprzez wbudowane wentylatory o
zmiennej prędkości obrotowej w zależności od temperatury.
•
Szafy są zamykane na klucz.
Panel sterujący:
•
2 niezależne wejścia DMX oraz praca w sieci Ethernet .
•
Możliwość jednoczesnego wykorzystania dwóch sygnałów sterujących i
miksowania w trybie HTP lub LTP.
•
Zasilanie trzema fazami i w przypadku zaniku jednej z faz możliwość
automatycznego przełączenia na inną działającą.
•
Sterowanie za pomocą protokołu Ethernet z konsolety oświetleniowej, komputera
PC
•
Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD oraz przyciski do obsługi menu.
•
Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora i klawiatury.
Panel sterujący umożliwia lokalną kontrolę wszystkich parametrów regulatorów:
•
Wysterowanie na dowolny procent dowolnego kanału
•
Adresowanie indywidualne i seryjne
•
Ustalenie prądów maksymalnych dla każdego kanału
•
Ustawienie funkcji preheat niezależnie dla każdego kanału
•
Ustawienie indywidualnej charakterystyki pracy dla każdego kanału (krzywa)
•
Określenie reakcji na zanik sygnału sterującego
Wysyłanie sygnału zwrotnego do konsolety lub dowolnego komputera PC, zawierającego
informację o aktualnym stanie poszczególnych kanałów:
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
33
•
Obciążenie
•
Poziom wysterowania
•
Temperatura
•
Prąd
•
Stan bezpiecznika
•
Automatyczne rozpoznawanie i informacja o modułach zainstalowanych w
obrębie szafy.
•
Możliwość zablokowania dostępu do funkcji panelu hasłem.
•
Możliwość wymiany (upgrade) oprogramowania panelu.
•
Możliwość zapamiętania scen świetlnych w pamięci panelu sterującego.
•
Możliwość wyzwolenia do 10 zapamiętanych scen świetlnych za pomocą
dodatkowego panelu z przełącznikami ( w przypadku zaniku sygnału
sterującego)
•
Możliwość odtwarzania zapamiętanych scen świetlnych za pomocą sygnału DMX.
Moduły:
•
Moduły 3kVA - 4 kanały w jednym module.
•
Czas narastania 400μs (mierzone w zakresie pomiędzy 10% a 90%
maksymalnego wysterowania kanału).
•
Każdy kanał zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym.
•
Każdy kanał wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy.
•
Każda sekcja 3 modułów zabezpieczona dodatkowym bezpiecznikiem
nadmiarowo prądowym oraz różnicowo-prądowym
•
Sygnalizacja wysterowania obciążenia i błędu każdego kanału diodami LED.
•
Minimalne obciążenie 10 W dla każdego kanału.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
34
•
Obudowa chroniąca przed przypadkowym dotknięciem wnętrza modułu.
Oprogramowanie monitorujące pracę regulatorów wraz z komputerem:
•
Komputer przenośny typu Tablet o przekątnej ekranu 12’’ i minimalnej
rozdzielczość matrycy 1280 x 800 pikseli z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows XP lub Windows Vista
Oprogramowanie do komputera PC bazujące na systemie operacyjnym Windows,
umożliwiające:
•
Odczytanie informacji o stanie poszczególnych kanałów:
•
Obciążenie
•
Poziom wysterowania
•
Temperatura
•
Prąd
•
Stan bezpiecznika
•
Sterowanie poszczególnymi kanałami z możliwością zapamiętywania scen
•
Możliwość zapisu różnych konfiguracji regulatorów na dysku twardym
komputera
•
Zestaw modułowych regulatorów na przykład MA Lighting dimMA lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
Zestaw modułowych styczników sterowanych w systemie DMX oraz Ethernet (ETAP I)
Zawiera 129 obwodów regulowanych o mocy 3 kVA
•
System styczników obsługiwany jest przez panele sterujące.
•
Każda szafa umożliwia instalację modułów regulatorów o mocy 3 kVA, 5,7 kVA,
11,5 kVA lub modułów obwodów nieregulowanych.
•
Łatwa wymiana modułów w szafach bez konieczności użycia narzędzi.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
35
•
Indywidualne chłodzenie każdego modułu poprzez wbudowane wentylatory o
zmiennej prędkości obrotowej w zależności od temperatury.
•
Szafy są zamykane na klucz.
Panel sterujący:
•
2 niezależne wejścia DMX oraz praca w sieci Ethernet .
•
Możliwość jednoczesnego wykorzystania dwóch sygnałów sterujących i
miksowania w trybie HTP lub LTP.
•
Zasilanie trzema fazami i w przypadku zaniku jednej z faz możliwość
automatycznego przełączenia na inną działającą.
•
Sterowanie za pomocą protokołu Ethernet z konsolety oświetleniowej, komputera
PC
•
Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD oraz przyciski do obsługi menu.
•
Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora i klawiatury.
Panel sterujący umożliwia lokalną kontrolę wszystkich parametrów regulatorów:
•
Adresowanie indywidualne i seryjne
•
Ustalenie prądów maksymalnych dla każdego kanału
•
Ustawienie indywidualnej charakterystyki pracy dla każdego kanału (krzywa)
•
Określenie reakcji na zanik sygnału sterującego
Wysyłanie sygnału zwrotnego do konsolety lub dowolnego komputera PC, zawierającego
informację o aktualnym stanie poszczególnych kanałów:
•
Obciążenie
•
Poziom wysterowania
•
Temperatura
•
Prąd
•
Stan bezpiecznika
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
36
•
Automatyczne rozpoznawanie i informacja o modułach zainstalowanych w
obrębie szafy.
•
Możliwość zablokowania dostępu do funkcji panelu hasłem.
•
Możliwość wymiany (upgrade) oprogramowania panelu.
•
Możliwość zapamiętania scen świetlnych w pamięci panelu sterującego.
•
Możliwość wyzwolenia do 10 zapamiętanych scen świetlnych za pomocą
dodatkowego panelu z przełącznikami ( w przypadku zaniku sygnału
sterującego)
•
Możliwość odtwarzania zapamiętanych scen świetlnych za pomocą sygnału DMX.
Moduły:
•
Moduły 3kVA - 4 kanały w jednym module.
•
Każda sekcja 3 modułów zabezpieczona dodatkowym bezpiecznikiem
nadmiarowo prądowym oraz różnicowo-prądowym
•
Sygnalizacja wysterowania obciążenia i błędu każdego kanału diodami LED.
•
Obudowa chroniąca przed przypadkowym dotknięciem wnętrza modułu.
Zestaw modułowych styczników na przykład MA Lighting dimMA lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
37
Zarządzany przełącznik Ethernet /switch - (ETAP I)
•
Przełącznik Ethernet warstwy trzeciej.
•
Przynajmniej 24 porty Fast Ethernet (10/100Base-TX).
•
Na każdym porcie powinny działać protokoły: 802.1w Rapid Spanning Tree,
802.1Q VLAN oraz funkcja auto MDI/MDIX.
•
Zarządzanie oparte na http.
•
Urządzenie do szafy typu Rack 19” wysokość 1U, metalowa obudowa.
•
Na każdym porcie możliwość podłączenia urządzeń "PoE" (Power over Ethernet)
•
Przełącznik na przykład HP ProCurve 2520G Switch series lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
38
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYC URZĄDZEŃ SYSTEMU
MULTIMEDIALNEGO. (ETAP II)
Projektor Multimedialny - (ETAP II)
•
Jasność nie mniejsza niż 11 500 ANSI lumenów
•
Kontrast 2500 - 10 000:1
•
System wyświetlania oparty na trzech matrycach DLP o wielkości nie mniejszej
niż 0,96"
•
Rozdzielczość natywna matrycy wyświetlającej nie mniejsza niż 1920 x 1200
•
Źródło światła: dwie lampy po 350W
•
Wbudowane wejścia: 2 x DVI, 2 x HD-SDI, analogowe BNC
•
Wolne sloty na dodatkowe karty rozszerzeń
•
Wbudowany shutter sterowany poprzez DMX512
•
Opcja przesuwania obiektywu, minimalny zakres: ±112% Vertical, ±54%
Horizontal
•
Waga projektora nie większa niż 25kg
•
Urządzenie do pracy ciągłej
•
Projektor wyposażony w ramę do składania obrazu z wielu projektorów
•
Możliwość zapamiętywania pozycji zoom oraz focus do każdej sceny oddzielnie
•
Możliwość obsługi minimum 64 kanałów DMX (funkcje pozycja, zoom, focus w
trybie 16bit)
•
Projektor multimedialny na przykład Christie Roadster WU 12k lub inny o
parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
39
Serwer do projekcji wideo - (ETAP II)
•
Urządzenie oparte o dedykowany hardware dostarczany przez producenta
aplikacji
•
Komputer wyposażony w 7 calowy ekran multi-touch, dwa niezależne zasilacze
•
Możliwość sterowani min. czterech niezależnych wyjść wideo i dwa HDSDI
•
Wbudowane min. dwa wejścia HDSDI
•
Praca na 32 niezależnych warstwach 3D
•
Wyświetlanie plików graficznych(jpg; *.bmp; *.gif ; *.png), wideo (MPEG1, MPEG2,
MOV)oraz dźwiękowych na każdej warstwie
•
Odtwarzanie plików o rozdzielczości co najmniej 1080p na każdej warstwie
wideo
•
Urządzenie po podłączeniu do konsolety oświetleniowej nie zajmuje jej wyjść
DMX.
•
Wbudowana funkcja 3D keystone i łącznia wielu projektorów w jedną całość
•
Zaciąganie miniaturek z serwera na konsoletę oświetleniową.
•
Opcja przeglądania zawartości serwera z konsolety oświetleniowej
•
Media serwer na przykład MA Lighting MA Video Processing Unit VPU pro lub
inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
40
NORMY POLSKIE, BRANŻOWE I
EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE
•
BN-84/8984-10
Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnętrzne. Ogólne wymagania.
•
BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.
•
PN-84/E-02033
•
PN - IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności
od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w
zależności od wpływów zewnętrznych.
•
PN - IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
•
PN - IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogólnych charakterystyk.
•
PN - IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
•
PN - IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.
•
PN - IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem
przetężeniowym.
•
PN - IEC 60364-4-442:1999
Instalacje
elektryczne
w
obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przez przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach sieci wysokiego napięcia.
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
41
•
PN - IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych.
•
PN - IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed
obniżeniem napięcia.
•
PN - IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i
łączenie.
•
PN - IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
•
PN - IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
•
PN - IEC 60364-5-523:2000
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów.
•
PN - IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.
•
PN - IEC 60364-5-534:2000
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do
ochrony przed przepięciami.
•
PN - IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.
•
PN - IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i
połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
42
•
PN - IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe
zespoły prądotwórcze.
•
PN - IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.
•
PN - IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych.
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
43
ZESTAWIENIE GNIAZD OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO I
ICH LOKALIZACJA
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Miejsce
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Most oświetleniowy 2
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Sztankiet oświetleniowy
Nr obw.
Gr01
Gr02
Gr03
Gr04
Gr05
Gr06
Gn01
Gn02
Gn03
Gn04
Gn05
Gn06
Gn07
Gn08
Gn09
Gn10
Gn11
Gn12
Gn13
Gn14
Gn15
Gn16
Gn17
Gn18
Gn19
Gn20
Gn21
Gn22
Gn23
Gn24
Gr07
Gr08
Gn25
Gn26
Gn27
Gn28
Gn29
Gn30
Gn31
dł. Kabla
[m]
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
Rodzaj kabla
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
44
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Sztankiet oświetleniowy
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Most oświetleniowy 1
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Gn32
Gr09
Gr10
Gr11
Gr12
Gr13
Gr14
Gr15
Gr16
Gn33
Gn34
Gn35
Gn36
Gn37
Gn38
Gn39
Gn40
Gn41
Gn42
Gn43
Gn44
Gn45
Gn46
Gn47
Gn48
Gn49
Gn50
Gn51
Gn52
Gn53
Gn54
Gn55
Gn56
Gn57
Gn58
Gn59
Gn60
Gn61
Gn62
Gn63
Gn64
Gr17
Gr18
Gn65
Gn66
Gn67
Gn68
Gn69
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
130
130
130
130
130
130
130
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
45
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Sztankiet oświetleniowy widowni
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina lewa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Szczelina prawa
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Gn70
Gn71
Gn72
Gr19
Gn73
Gn74
Gn75
Gn76
Gn77
Gn78
Gn79
Gr20
Gn80
Gn81
Gn82
Gn83
Gn84
Gn85
Gn86
Gr21
Gr22
Gr23
Gr24
Gr25
Gr26
Gr27
Gr28
Gr29
Gr30
Gr31
Gr32
Gr33
Gr34
Gr35
Gr36
Gr37
Gr38
Gr39
Gr40
Gr41
Gr42
Gr43
Gr44
Gr45
Gr46
Gr47
Gr48
Gn87
130
130
130
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
46
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów lewa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Gn88
Gn89
Gn90
Gn91
Gn92
Gn93
Gn94
Gn95
Gn96
Gn97
Gn98
Gn99
Gn100
Gn101
Gn102
Gn103
Gn104
Gn105
Gn106
Gn107
Gn108
Gn109
Gn110
Gn111
Gn112
Gn113
Gn114
Gn115
Gn116
Gn117
Gn118
Gr49
Gr50
Gr51
Gr52
Gr53
Gr54
Gr55
Gr56
Gr57
Gr58
Gr59
Gr60
Gr61
Gr62
Gr63
Gr64
Gr65
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
47
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Konstrukcje balkonów prawa strona
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Gr66
Gr67
Gr68
Gr69
Gr70
Gr71
Gr72
Gr73
Gr74
Gr75
Gr76
Gn119
Gn120
Gn121
Gn122
Gn123
Gn124
Gn125
Gn126
Gn127
Gn128
Gn129
Gn130
Gn131
Gn132
Gn133
Gn134
Gn135
Gn136
Gn137
Gn138
Gn139
Gn140
Gn141
Gn142
Gn143
Gn144
Gn145
Gn146
Gn147
Gn148
Gn149
Gn150
Gn151
Gn152
Gn153
Gn154
Gn155
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
99
93
87
81
75
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
48
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Oswietlenie filarów
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu amfiteatru
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Wneki z tyłu balkonu
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Gn156
Gn157
Gn158
Gn159
Gn160
Gn161
Gn162
Gn163
Gn164
Gn165
Gn166
Gn167
Gn168
Gn169
Gn170
Gn171
Gn172
Gn173
Gn174
Gn175
Gn176
Gn177
Gn178
Gn179
Gn180
Gn181
Gn182
Gn183
Gn184
Gn185
Gr77
Gr78
Gr79
Gr80
Gr81
Gr82
Gr83
Gr84
Gr85
Gr86
Gr87
Gr88
Gr89
Gr90
Gr91
Gr92
Gr93
Gr94
69
63
57
63
69
75
81
87
93
99
99
93
83
73
63
63
73
83
93
99
84
72
62
52
42
42
52
62
72
84
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
31
32
33
34
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
49
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Gr95
Gr96
Gr97
Gr98
Gr99
Gr100
Gr101
Gr102
Gr103
Gr104
Gr105
Gr106
Gr107
Gr108
Gr109
Gr110
Gr111
Gr112
Gr113
Gr114
Gr115
Gr116
Gr117
Gr118
Gr119
Gr120
Gr121
Gr122
Gr123
Gr124
Gn186
Gn187
Gn188
Gn189
Gn190
Gn191
Gn192
Gn193
Gn194
Gn195
Gn196
Gn197
Gn198
Gn199
Gn200
Gn201
Gn202
Gn203
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
31
32
33
34
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
50
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Strych
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień II
Pierścień I
Pierścień I
Pierścień I
Pierścień I
Gn204
Gn205
Gn206
Gn207
Gn208
Gn209
Gn210
Gn211
Gn212
Gn213
Gn214
Gn215
Gn216
Gn217
Gn218
Gn219
Gn220
Gn221
Gn222
Gn223
Gn224
Gn225
Gn226
Gn227
Gn228
Gn229
Gn230
Gn231
Gn232
Gn233
Gn234
Gn235
Gn236
Gn237
Gn238
Gn239
Gn240
Gn241
Gn242
Gn243
Gn244
Gn245
Gn246
Gn247
Gn248
Gn249
Gn250
Gn251
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
20
26
34
42
50
58
66
74
66
58
50
42
34
26
52
60
68
76
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 2,5 mm²
YDY (żo) 3 x 2,5 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 2,5 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
51
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
Pierścień I
Pierścień I
Pierścień I
Pierścień I
Pierścień I
Pierścień I
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rozeta oświetleniowa
Rampa podłogowa
Rampa podłogowa
Rampa podłogowa
Rampa podłogowa
Rampa podłogowa
Rampa podłogowa
Studzienka 1
Studzienka 1
Studzienka 1
Studzienka 1
Studzienka 1
Studzienka 1
Studzienka 2
Studzienka 2
Studzienka 2
Studzienka 2
Studzienka 2
Studzienka 2
Studzienka 3
Studzienka 3
Studzienka 3
Studzienka 3
Studzienka 3
Studzienka 3
Studzienka 4
Studzienka 4
Studzienka 4
Studzienka 4
Gn252
Gn253
Gn254
Gn255
Gn256
Gn257
Gn258
Gn259
Gn260
Gn261
Gn262
Gn263
Gn264
Gn265
Gn266
Gn267
Gn268
Gn269
Gn270
Gn271
Gn272
Gn273
Gn274
Gn275
Gn276
Gn277
Gr125
Gr126
Gn278
Gn279
Gn280
Gn281
Gr127
Gr128
Gn282
Gn283
Gn284
Gn285
Gr129
Gr130
Gn286
Gn287
Gn288
Gn289
Gr131
Gr132
Gn290
Gn291
84
76
68
60
52
44
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
87
87
87
87
87
87
96
96
96
96
96
96
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
96
96
96
96
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 4 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
52
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Studzienka 4
Studzienka 4
Studzienka 5
Studzienka 5
Studzienka 5
Studzienka 5
Studzienka 5
Studzienka 5
Studzienka 6
Studzienka 6
Studzienka 6
Studzienka 6
Studzienka 6
Studzienka 6
Kaseta naścienna 1
Kaseta naścienna 1
Kaseta naścienna 1
Kaseta naścienna 1
Kaseta naścienna 1
Kaseta naścienna 1
Kaseta naścienna 2
Kaseta naścienna 2
Kaseta naścienna 2
Kaseta naścienna 2
Kaseta naścienna 2
Kaseta naścienna 2
Kaseta naścienna 3
Kaseta naścienna 3
Kaseta naścienna 4
Kaseta naścienna 3
Kaseta naścienna 3
Kaseta naścienna 3
Kaseta naścienna 3
Studzienka na zapadni 1
Studzienka na zapadni 1
Studzienka na zapadni 1
Studzienka na zapadni 1
Studzienka na zapadni 1
Studzienka na zapadni 1
Studzienka na zapadni 2
Studzienka na zapadni 2
Studzienka na zapadni 2
Studzienka na zapadni 2
Studzienka na zapadni 2
Studzienka na zapadni 2
Gn292
Gn293
Gr133
Gr134
Gn294
Gn295
Gn296
Gn297
Gr135
Gr136
Gn298
Gn299
Gn300
Gn301
Gr137
Gr138
Gn302
Gn303
Gn304
Gn305
Gr139
Gr140
Gn306
Gn307
Gn308
Gn309
Gr141
Gr142
Gr143
Gn310
Gn311
Gn312
Gn313
Gr144
Gr145
Gn314
Gn315
Gn316
Gn317
Gr146
Gr147
Gn318
Gn319
Gn320
Gn321
96
96
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
98
98
98
98
98
98
98
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
YDY (żo) 3 x 6 mm²
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
53
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW
Rys. O01 Rozmieszczenie gniazd, estrada, poziom parteru.
1:50
Rys. O02 Rozmieszczenie gniazd, widownia, poziom parteru
1:100
Rys. O03 Rozmieszczenie gniazd, 1 piętro
1:100
Rys. O04 Rozmieszczenie gniazd, widownia, 2 piętro
1:100
Rys. O05 Rozmieszczenie gniazd, oświetlenie estrady, 2 piętro
1:50
Rys. O06 Rozmieszczenie gniazd, pierścień techniczny
1:50
Rys. O07 Rozmieszczenie gniazd, sufit widowni
1:100
Rys. O08 Rozmieszczenie gniazd, lewa strona
1:50
Rys. O09 Rozmieszczenie gniazd, prawa strona
1:50
Rys. O10 Schemat blokowy sterowania oświetleniem
Rys. O11 Rozmieszczenie urządzeń, poziom parteru
1:50
Rys. O12 Rozmieszczenie urządzeń, 1 piętro
1:100
Rys. O13 Rozmieszczenie urządzeń, 2 piętro, oświetlenie estrady
1:50
Rys. O14 Rozmieszczenie urządzeń, 2 piętro, widownia
1:100
Rys. O15 Rozmieszczenie urządzeń, pierścień techniczny
1:50
Rys. O16 Rozmieszczenie urządzeń, sufit widowni
1:100
Rys. O17 Rozmieszczenie urządzeń, lewa strona
1:50
Rys. O18 Rozmieszczenie urządzeń, prawa strona
1:50
Rys. O19 Schemat blokowy sterowania oświetleniem widowni
Rys. O20 Kaseta naścienna
1:2
Rys. O21 Studzienka podłogowa
1:2
Rys. O22 Konstrukcja pod reflektory, balkon
1:20
Rys. O23 Konstrukcja pod reflektory, szczelina boczna
1:20
Rys. O24 Konstrukcja pod projektory, balkon
1:20
Rys. O25 Konstrukcja pod reflektory, pierścień techniczny
1:20
SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: [email protected]
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP I
54
123a KIESZEŃ KURTYNY
1,9
123
ESTRADA
239,5 OKRĘTÓWKA
1:50
Skala
Nr rys.: O01
m ar z ec 2 0 1 0
Rozmieszczenie gniazd, scena, poziom
poziom parteru
Rysunek
Pro
Pr ojekt wykonawczy
Stadium
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o.
Inwestor
Plac Defilad 1 00-901 Warszawa
Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z
dostosowaniem do wymogów przepisów
przepisów
przeciwpożarowych -Etap I
123b KIESZEŃ KURTYNY
2,3
187A POM. POMOCNICZE
3,4
Nr. Uprawnień
704/01/DUW
WP-0707
Nr. Uprawnień
Nr. Uprawnień
90/DOŚ/04
Nr. Uprawnień
mgr inż. Mariusz Zelwis
149/DOŚ/05
„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
[email protected]
inż. Emilian Kwiecień
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek
Magdziarek
mgr inż. arch. Robert Lebioda
Opracowali
Łukasz Gorczyca
mgr inż. Marek Fornalski
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
173a POM. POMOCNICZE
4,3
173 KOMUNIK.
3,8
ZAPADNIA DEKORACYJNA
187
4,4
Konstrukcja Architektura
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄG PUNKTOWY
PANEL AKUSTYCZNY
PANEL AKUSTYCZNY
KULISA
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄGI PUNKTOWE
PANEL AKUSTYCZNY
SZTANKIET OŚWIETLENIOWY
KULISA
KULISA
WYCIĄGI PUNKTOWE
poręcze
+ 10,08
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄG PUNKTOWY
balustrda
WYCIĄGI PUNKTOWE
WYCIĄG PUNKTOWY
KURTYNA TEKSTYLNA
Nr rys.: O05
list o p a d 2 0 1 1
704/01/DUW
Nr. Uprawnień
Skala
mgr inż. arch. Robert Lebioda
Opracowali
mgr inż. Łukasz Gorczyca
mgr inż. Marek Fornalski
1:50
oświetlenie sceny, 2 piętro
Rozmieszczenie gniazd, oświetleni
Rysunek
Pr ojekt wykonawczy
Pro
Stadium
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o.
Inwestor
Plac Defilad 1 00-901 Warszawa
Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z
przepisów
dostosowaniem do wymogów przepisów
przeciwpożarowych -Etap I
KOREKTA OKNA SCENICZNEGO
KURTYNA DYMOWA
WYCIĄG PUNKTOWY
KULISA
KULISA
KULISA
WYCIĄGI PUNKTOWE
SZTANKIET DEKORACYJNY
EKRAN KINOWY ZWIJANY
SZTANKIET DEKORACYJNY
SZTANKIET DEKORACYJNY
SZTANKIET OŚWIETLENIOWY
WP-0707
Nr. Uprawnień
Nr. Uprawnień
90/DOŚ/04
Nr. Uprawnień
mgr inż. Mariusz Zelwis
149/DOŚ/05
„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
[email protected]
inż. Emilian Kwiecień
348 PRZEDSIONEK
PARKIET mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek
4,8
Magdziarek
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
ARCHITEKTURY WIDOWNI I ESDTRADY oraz PROJEKT INSTALACJI URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH SALI KONGRESOWEJ
12x28x20
POSZERZENIE OTWORU
DO SZEROKOŒCI
100CM
SZTANKIET DEKORACYJNY
Konstrukcja Architektura
KOREKTA OKNA SCENICZNEGO
9X20X22
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄG PUNKTOWY
PANEL AKUSTYCZNY
PANEL AKUSTYCZNY
KULISA
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄGI PUNKTOWE
PANEL AKUSTYCZNY
SZTANKIET OŚWIETLENIOWY
KULISA
KULISA
POSZERZENIE OTWORU
DO SZEROKOŒCI
100CM
WYCIĄGI PUNKTOWE
poręcze
+ 10,08
WYCIĄG PUNKTOWY
WYCIĄG PUNKTOWY
balustrda
WYCIĄGI PUNKTOWE
WYCIĄG PUNKTOWY
KURTYNA TEKSTYLNA
348 PRZEDSIONEK
PARKIET
4,8
Skala
Nr rys.: O13
list o p a d 2 0 1 1
Nr. Uprawnień
704/01/DUW
WP-0707
Nr. Uprawnień
Nr. Uprawnień
90/DOŚ/04
Nr. Uprawnień
mgr inż. Mariusz Zelwis
149/DOŚ/05
„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
[email protected]
inż. Emilian Kwiecień
Magdziarek
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek
mgr inż. arch. Robert Lebioda
Opracowali
mgr inż. Łukasz Gorczyca
mgr inż. Marek Fornalski
1:50
piętro, oświetlenie estrady
Rozmieszczenie urządzeń, 2 piętro
Rysunek
Pr ojekt wykonawczy
Pro
Stadium
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o.
Inwestor
Plac Defilad 1 00-901 Warszawa
Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z
przepisów
dostosowaniem do wymogów przepisów
przeciwpożarowych -Etap I
KOREKTA OKNA SCENICZNEGO
KURTYNA DYMOWA
WYCIĄG PUNKTOWY
KULISA
KULISA
KULISA
WYCIĄGI PUNKTOWE
SZTANKIET DEKORACYJNY
EKRAN KINOWY ZWIJANY
SZTANKIET DEKORACYJNY
SZTANKIET DEKORACYJNY
SZTANKIET OŚWIETLENIOWY
SZTANKIET DEKORACYJNY
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
REKTA OKNA SCENICZNEGO
12x28x20
Hśr pom=5,65m
Konstrukcja Architektura
Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z
przepisów
dostosowaniem do wymogów przepisów
przeciwpożarowych -Etap I
Plac Defilad 1 00-901 Warszawa
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o.
Inwestor
Stadium
Pr ojekt wykonawczy
Pro
Rysunek
Skala
Nr rys.: O24
list o p a d 2 0 1 1
Konstrukcja pod projektory, balkon
balkon
1:20
Nr. Uprawnień
704/01/DUW
WP-0707
Nr. Uprawnień
90/DOŚ/04
Nr. Uprawnień
mgr inż. Mariusz Zelwis
149/DOŚ/05
Nr. Uprawnień
inż. Emilian Kwiecień
Magdziarek
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek
mgr inż. arch. Robert Lebioda
Opracowali
mgr inż. Łukasz Gorczyca
mgr inż. Marek Fornalski
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
[email protected]
Konstrukcja Architektura

Podobne dokumenty