Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres

Transkrypt

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres
Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności
Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2017
Załącznik Nr 6 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy [ów])
ZAKRES – CZĘŚĆ/CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓREGO/YCH
WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM WRAZ
Z PODANIEM FIRM PODWYKONAWCÓW
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców
występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia
błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w
zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery
rehabilitacyjne i sprzęt”.
oświadczamy, że zamierzam/-y powierzyć wykonanie w następującej/-ych części/-ach następującemu/-ym
podwykonawcy/-om - przy realizacji przedmiotowego zamówienia
L.p.
Część/Części przedmiotu zamówienia, który/e
Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcy/-om
1.
2.
Pełna nazwa (firma) podwykonawcy/-ów
3.
UWAGA: w przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców należy wpisać „zamówienie zostanie
zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
Miejsce i data _________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
1/1

Podobne dokumenty