Oświadczenie o 2 dniach opieki nad zdrowym dzieckiem

Transkrypt

Oświadczenie o 2 dniach opieki nad zdrowym dzieckiem
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
35-315 Rzeszów
Al. Kopisto 8a/496
.................................................................
Nazwisko i imię pracownika
.................................................................
.................................................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w roku ........................... moja żona nie korzystała / mój mąż nie korzystał /*
i nie zamierza korzystać z dwóch dni opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14-tu (art.188
i art.1891 KP).
.................................................................
miejscowość i data
*-niepotrzebne skreślić
.................................................................
podpis pracownika

Podobne dokumenty