opis przedmiotu zamówienia cz. 1

Transkrypt

opis przedmiotu zamówienia cz. 1
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CENNIK
CZĘŚĆ I – KSIĄŻKI POLSKIE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
TYTUŁ KSIĄŻKI
AUTOR
Adamkiewicz-Drwiłło H.
Współczesna metodologia nauk
G.
ekonomicznych
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce
Noga M., Stawicka M.K
światowej
Integracja afrykańska - uwarunkowania,
Czernichowski K.
formy współpracy, instytucje
Polityka przemian w gospodarce Polski w
Majchrzak M. (red.)
warunkach integracji Europejskiej
Noga M., Stawicka M.K
Rynek pracy w Polsce w dobie integracji
(red.)
europejskiej i globalizacji
Sitkiewicz K.
Stan pragnienia. Oblicza mac(k)donaldyzacji
Gawrycka M.
Wasilczuk J. Zwiech P.
Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na
(red.)
rynku pracy
Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z
Frost P.J.
nimi radzić
Jahoda Marie, Lazarsfeld
Paul F., Zeisel Hans
Bezrobotni Marienthalu
Człowiek w pracy Od stresu do sukcesu w
Bartkowiak G.
organizacji
Kwiatkowska E. Siudem
A.
Człowiek w środowisku pracy
Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze
Głogosz D.
czasu pracy
Lipka A, Król M.
Kształtowanie motywacji wewnętrznej Koszty Waszczak S. WinnickaWejs A.
jakości i ryzyko
Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia,
Marciniak J.
outsourcing, outplacement
Bednarczyk Henryk,
Figurski Janusz, Żurek
Mir
Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe
Kożusznik Barbara,
Górnik Małgorzata
Perspektywy psychologii pracy
Ettore Gelpi
Praca: utopia na co dzień
Ratajczak Zofia
Psychologia pracy i organizacji
Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia
Lipka Anna
zarzadzania zasobami ludzkimi
UTRATA PRACY SZANSĄ NA NOWE
ŻURAKOWSKI F.
ŻYCIE
JABŁONOWSKA L.
MYŚLIWIEC G.
WSPÓŁCZESNA ETYKIETA PRACY
ILOŚĆ
CENA
BRUTTO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Czy bieda czyni złodzieja? Związki między
bezrobociem, ubóstwem a przestępczością
Podstawy pedagogiki pracy
Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie
24
interdyscyplinarne
Psychologia zachowań ryzykownych koncepcje
25
badania praktyka
22
23
27
28
29
Zagraniczna i międzynarodowa polityka
ekonomiczna
Strategiczna polityka handlu
międzynarodowego
Transakcje handlu zagranicznego
Rozliczenia w handlu zagranicznym
30
31
Historia handlu międzynarodowego
Polska w handlu światowym
26
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Kiersztyn A.
Wiatrowski Zygmunt
Kaczmarek Tadeusz
Teofil
Goszczyńska Maryla,
Studenski Ryszard red.
1
1
Bożyk Paweł
1
Rynarzewski Tomasz
Stępień Beata
Marciniak-Neider D.
Sołdaczuk J.
Misala J.
Czarny E., Katarzyna Ś.
pr. zb. pod red. Stępień
B.
1
1
1
Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków
Teorie stosunków międzynarodowych.
Czaputowicz J.
Krytyka i systematyzacja
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u
red. Miklaszewski S.
progu XXI wieku
Stępień Beata red.
Handel zagraniczny, Poradnik dla praktyków
Wilsz Jolanta
Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy
Kendik Magdalena
Negocjacje międzynarodowe
Branham Leigh
7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy
Maud Vicky
Depresja w pracy
Wojdyło Kamila
Pracoholizm Perspektywa poznawcza
Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von
Papaj Ludwik
Misesa
Zwolak Tomasz
Zakaz konkurencji w prawie pracy
Baraniak Barbara
Metody badania pracy
Transakcje wiązane w handlu
Baranowska-Prokop Ewa
międzynarodowym
Kaczmarek Tadeusz
Nietypowe transakcje w praktyce handlu
Teofil
międzynarodowego. Barter, buy-back, offset
Dziuba Dariusz Tadeusz
Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich
Klimek Hanna
Funkcjonowanie rynku usług portowych
MENKES J.,
KORPORACJE TRANSNARODOWE
GARDOCKA T.
JEDEN TEMAT RÓŻNE SPOJRZENIA
Poniatowska-Jaksch
KORPORACJE TRANSNARODOWE A
Pakulska T.
GLOBALNE POZYSKIWANIE ZASOBÓW
GUZ
POLSKA EUROPA ŚWIAT KORPORACJE MARZEC, P.
T. KŁOSIŃSKI K.
TRANSNARODOWE
MIGRACJE WE WSPÓŁCZESNYM
MAŁACHOWSKI W.
ŚWIECIE IMPLIKACJE DLA POLSKI
PUCHALSKA K.,
BARWIŃSKAMIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY
MAŁAJOWICZ A.
KAPITAŁU I SIŁY ROBOCZEJ
Stiglitz J.E.
Szalone lata dziewięcdziesiąte
Stiglitz J.E.
Wizja sprawiedliwej globalizacji (pakiet)
Krugman P.R. Obsfeld
Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
t.1
Ekonomia międznarodowa. Teoria i polityka
t.2
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Grupy interesu w Unii Europejskiej
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
Kraje rozwijające się Azji PołudniowoWschodniej i ich wpływ na rozwój
gospodarczy
Zarządzanie międzynarodowe
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Integracja afrykańska- uwarunkowania,
formy współpracy, instytucje
Determinanty bilansu płatniczego w krajach
europejskich
Integracja ekonomiczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Teoria wymiany i polityki handlu międzyn
Rola korporacji transnarodowych w
procesach globalizacji
Polityka wzrostu konkurencyjności UE wobec
USA i Japonii
Międzynarodowa współpraca na rzecz
rozwoju Ewolucja stan obecny i perspektywy
Polityka rolna w warunkach globalizacji.
Doświadczenie GATT/WTO
Międznarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w
71
poszukiwaniu
72
Międznarodowe stosunki gospodarcze
73 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
70
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Polska w handlu światowym
Unia walutowa
Globalny nadzór i regulacja sektora
finansowego
Wzrost gospodarczy integracja Europy otoczenie finansowe współczesnej firmy
Międzynarodowa konkurencyjność
gospodarki narodowej
Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej
Zagraniczna i międzynarodowa polityka
ekonomiczna
Miedzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki ekonimiczne
Od niekontrolowanej globalizacji do
zinstytucjonalizowanej gospodarki
Historia handlu międzynarodowego
Zarys ekonomii międzynarodowej
M.
Krugman P.R. Obsfeld
M.
Rogall H.
Graniszewski L.,
Piątkowski C.
Jarczewska-Romaniak A.
Noga M.,
Stawicka M.K.
GIERSZEWSKA G.
KISIELNICKI J.
1
1
1
1
1
1
Czernichowski K.
1
Najlepszy Eugeniusz
Bożyk P.,
Misala
J.
1
RYNARZEWSKI T.
1
Rosińska-Bukowska M.
Puślecki Z.W.,
Walkowski M.
Bagiński P., Czaplicka
K., Szczyciński J.
Czyżewski A., PocztaWajda A.
Rynarzewski T.,
Zielińska-Głębocka A.
1
Gorczyńska A.
Rymarczyk J.
Sułek M.
Czarny Elżbieta,
Śledziewska Katarzyna
Grauwe P.
Green D.,
Howard D.
1
1
1
Olszewski L.
1
Misala J.,
Fierla I.
1
1
Bożyk P.
Budnikowski A.
Vashchenko M, Oleksiuk
A.
1
1
Bobińska K.
Misala J., Sołdaczuk J.
Świerkocki J.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Kaczmarek T.T.
Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki
DUDZIŃSKI J.
Podstawy handlu zagranicznego
Kto kieruje globalizacją. Think tanki- kuźnie
Kaczmarek T.T.
nowych idei
Najlepszy E., Sobański
Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów
K.
rozwijających się
Kaźmierczak A.
Polityka pieniężna w gospodarce otwartej
Współpraca transgraniczna jako czynnik
Solarz P.
procesu integracji europejskiej
Globalizacja a zróżnicowanie społecznoPolak E.
ekonomiczne
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost
red. Bukowski
gospodarczy
Kaczmarek T.T.
Globalna gospodarka i globalny kryzys
Miklaszewski
Gospodarka światowa w warunkach
S.,Molendowski E.
globalizacji i regionalizacji rynków
Interesy i sprzeczności globalizacjiSzymański W.
wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji
Norberg J.
Spór o globalizację
Górak Sosnowska K.
Świat arabski wobec globalizacji
Szablewski A. red
Migracja kapitału w globalnej gospodarce
Renta geograficzna a rozwój społecznoKopczewska K.
gospodarczy
Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w
Noga M., Stawicka M.K.
dobie integracji europejskiej i globalizacji
von Mises L.
Planowany chaos
Bilski Janusz
Międzynarodowy system walutowy
Ekonomiczne przesłanki wielostronnych
Świerkocki Janusz
regulacji międzynarodowego handlu towarami
red.Dudziński J.,
Nakonieczna-Kisiel H.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bożyk P.
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rydzkowski W.,
Wojewódzka-Król K. red
Transport
Grefe Christiane,
Greffrath Mathias,
Schumann Harald
Czego chcą krytycy globalizacji
Historia nowoczesnych stosunków
Rojek Wojciech
międzynarodowych
Zorska Anna
Korporacje transnarodowe
Kraje rozwijające się Azji PołudniowoNoga Marian, Stawicka
Wschodniej i ich wpływ na rozwój
Magdalena Kinga red.
gospodarczy Polski
Białecki Klemens P.,
Januszkiewicz
Włodzimierz, Olęziak
Leokadia
Leksykon handlu zagranicznego
Bożyk Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rymarczyk Jan red.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Miklaszewski Stanisław
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u
red.
progu XXI wieku
Chrzanowski
I.H.
NAFTA nowe wyzwanie amerykańskie ?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Dudziński Jerzy red.
Czarny Elżbieta,
Śledziewska Katarzyna
Polska w handlu światowym
Marciniak-Neider Danuta
red.
Rozliczenia międzynarodowe
Bąkiewicz Anna,
Żuławska Urszula red.
Rozwój w dobie globalizacji
Organizacje w stosunkach międzynarodowych Łoś-Nowak Teresa red.
Bar Tomasz
Inteligentne inwestowanie
Regulacja konkurencji a konkurencja
regulacyjna
Szpringer Włodzimierz
Ujęcie instytucjonalne
Israel Kirzner
Konkurencja i przedsiębiorczość
Przewodnik po galeriach sztuki 2006. Sztuka
Zaborska Kama
inwestowania w sztukę
Kurcz Bartłomiej
Prawo i ekonomia konkurencji
Szydło Marek
Prawo konkurencji a regulacja sektorowa
Wrzosek Wojciech
Funkcjonowanie rynku
Pokorska Barbara,
Integracja przedsiębiorstw handlowych a
Maleszczyk Edward
proces konkurencji
Bałtowski Maciej,
Miszewski Maciej
Transformacja gospodarcza w Polsce
Kalina Prasznic Urszula
Regulowana gospodarka rynkowa
Międzynarodowa konkurencyjność
Misala Józef
gospodarki narodowej
Jacques Attali
Krótka historia przyszłości
Oni wiedzą lepiej. Samozadowolenie jako
Sowell Thomas
podstawa polityki społecznej
Polityka społeczna we współczesnym świecie.
Hill Michael
Analiza porównawcza
Prawa społeczne jako program przebudowy
Zamorska Katarzyna
polityki społecznej
Podstawy handlu zagranicznego
Uwarunkowania współczesnej polityki
społecznej
LOBBY IZRAELSKIE W USA
Dziesięć pojęć Studia z semantyki i
pragmatyki języka społeczno-politycznego
Moralność i władza jako kategorie myśli
politycznej
Rządzenie Europą
Historia nowoczesnych stosunków
międzynarodowych
Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach
politycznych
Perspektywa porządku postpolitycznego W
145
stronę technologii władzy
Geopolityka czyli pochwała realizmu Szkice
146
teoriopoznawcze
147
Redystrybucja Grabież czy ignorancja
144
Ponikowski Bogusław
ZarzecznyJózef
Mearsheimer John J.,
Walt Stephen M.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Reinhart Koselleck
Ustyński Janusz,
Madeja Andrzej red.
Walters William,
Haahr Jens Henrik
1
Rojek Wojciech
Szymanek Jarosław,
Kaczorowska
Małgorzata,
Rothert Agnieszka
1
Golinowski Janusz
1
Sykulski Leszek
Bertrand Jouvenel
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Wprowadzenie do problematyki pomocy
rozwojowej
Antropologia polityczna
Oblicza globalizacji
Ewolucja państwa jako politycznej instytucji
151
społecznej
152
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
NEGOCJOWANIE I MEDIACJE W ŻYCIU.
153
32 TECHNIKI HEURYSTYCZNE DLA ...
148
149
150
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Fyderek Łukasz, JareckaStępień Katarzyna,
Kurpiewska-Korbut
Renata,
Stępień Jakub
Lewellen Ted
WosińskaWilhelmina
1
1
1
LubaszycWalentin
Dudycz Tadeusz
1
1
FOLTA M.,
1
AKTYWA PIENIĘŻNE ROZRACHUNKI I HEJNAR J. MICHERDA
B.,
KAPITAŁY
ANALIZA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH ZROZUMIEĆ
AMBROZIAK M.
SPRAWOZDANIE POLSKIE MSSF US
GABRUSEWICZ W.
AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PIASZCZYK A.,
AUDYT ŚRODKÓW UNIJNYCH
BILANS JAKO FUNDAMENT
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W
WALIŃSKA E RED.
KONTEKŚCIE ZMIAN
CENY TRANSFEROWE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
SKARBOWA DOKUMENTACJE
MIKA J.F.
PODATKO.
STANIK K.J.
CENY I POROZUMIENIA TRANSFEROWE
WINIARSKI K.
W PRAKTYCE
ESTYMACJA WARTOŚCI GODZIWEJ
JĘDRZEJCZYK M.,
PODEJŚCIE SYMULACYJNE
BOCHNIARZ P.
BUDOWANIE I POMIAR KAPITAŁU
GUGAŁA K.
LUDZKIEGO W FIRMIE
CZYNNIK LUDZKI WE WSPÓŁCZESNYM
PRZEDSIĘBIORSTWIE ZASÓB CZY
JAMKA B.
KAPITAŁ?
CAPUTA W.
FINANSE WE WSPÓŁCZESNYCH
SZWAJCA D.
PROCESACH KREOWANIA WARTOŚCI
KNOW-HOW W DZIAŁANIU! JAK
ZDOBYĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ
FAZLAGIC J.
DZIĘKI zarządzaniu wiedzą
Frankfort-Nachmias
Chava
Metody badawcze w naukach społecznych
Metodologiczne uwarunkowania pracy
Apanowicz Jerzy
naukowej
Efektywność oddziału banku detalicznego jako
Sikora D., Kulczycka A.
czynnik przewagi
Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i
Lipski Marek
majątku
Historia finansów współczesnego świata od
Morawski Wojciech
1900 roku
Lipski Marek
Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie
Lipski Marek
własnych finansów
LipskiMarek
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Ekonomia matematyczna. Modele
mikroekonomiczne
Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z
175
cen
174
Współczesne Problemy Ekonomiczne. (nr 1)
Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. Zeszyty
176 Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 556
177
178
179
180
Współczesne Problemy Ekonomiczne. (nr 2)
Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 607
System finansowy samorządu terytorialnego w
Polsce
Organizacja, funkcjonowanie i zadania
samorządu terytorialnego
Dopuszczalność pomocy publicznej.
Uregulowania wspólnotowe i krajowe
183
Podatki i opłaty w gminie 2011
Gospodarka przestrzenna w krajach Unii
Europejskiej. Wybór tekstów z komentarzem
Standaryzacja sformułowań stosowanych w
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
184
Uwarunkowania rozwoju budownictwa w
przestrzeni urbanistycznej
181
182
185
186
187
188
189
190
191
192
Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju
Miast nr 4/2009
Życie między budynkami Użytkowanie
przestrzeni publicznych
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
EUROPEJSKA POLITYKA REGIONALNA
A SYSTEM POLITYKI REGIONALNEJ W
POLSCE
KREOWANIE REGIONALNEJ I
LOKALNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ
NA PODSTAWIE TEORII I KONCEPCJI
ROZWOJU TERYTORIALNEGO
METODY OCENY ROZWOJU
REGIONALNEGO
Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji
Prawo finansowe
Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011
Tekst ustawy o finansach publicznych i
193 rozporządzeń wykonawczych z komentarzem
Sprawozdawczość budżetowa 2011.
Sprawozdanie budżetowe i sprawozdania z
194
zakresu operacji finansowych
Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w
195
instytucjach kultury
Tokarski Tomasz
1
Anderson Chris
1
Wolska Grażyna
1
Wolska Grażyna
1
Borodo Andrzej
1
Szypliński Mieczysław
Jankowska Agnieszka
Mirosław Marek
Dowgier Rafał,
Popławski Mariusz
Czornik Małgorzata
(red.)
1
Węglowski Marek
Kowalewski Adam T.
Thiel Maria
Werner Witold A.
autor: Praca zbiorowa
wydawca: Instytut
Rozwoju Miast
1
Gehl Jan
Luchter Bogusław
1
1
KANIA IZABELA
1
PACZOSKI ANDRZEJ
STRAHL DANUTA
(red.)
Guziejewska Beata
Fojcik - Mastalska
Eugenia
1
brak
1
Bakalarska Babara (red.)
1
Pietrzak Urszula
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Komentarz do planów kont jednostki
samorządu terytorialnego (plan kont dla
budżetu, plan kont dla urzędu i innych
samorządowych jednostek budżetowych oraz
samorządowych zakładów budżetowych,
ujednolicony plan kont urzędu jednostki
samorządu terytorialnego) (z suplementem
196
elektronicznym)
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH W
WARUNKACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU
197
FINANSOWEGO
198
199
200
201
202
203
Sprawozdawczość budżetowa 2011
Zakres swobody zawierania umów przez
jednostki samorządu terytorialnego
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce
samorządu terytorialnego
Odpowiedzialność kierownika i głównego
księgowego jednostki sektora finansów
publicznych w zakresie rachunkowości i
gospodarki finansowej
Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach
sektora finansów publicznych
Szczegółowa klasyfikacja dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (z suplementem
elektronicznym)
Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane
problemy.
Jan Charytoniuk
1
ALIŃSKA A. (RED)
praca pod red.
B.Bakalarskiej
1
Gonet Wojciech
Poniatowicz Marzanna,
Salachna Joanna M.,
Perło Dorota
1
Kowalczyk Ewaryst
1
Stanisława Szlachta
1
Frąckowiak Joanna,
Majdrowicz-Dmitrzak
Magdalena
1
1
1
Leśniewski Michał
Grzegorczyk Wojciech,
Krawiec Wioletta,
Sibińska Anna.
1
Gwizdała Jerzy
Waliszewski Krzysztof
Wojciechowska-Filipek
Sylwia
1
1
red. Nowakowski Jerzy
red. Duda Aneta
1
1
1
212
213
Ziółkowska Marta
Tokarski Andrzej,
Tokarski Maciej,
Voss Grażyna
Chudoba Tadeusz
1
216
Skrzypek Jerzy
KIEŻEL E.
SMYCZEK S
Nowakowska
Aleksandra, Przygodzki
Zbigniew, Sokołowicz
Mariusz E.
204
205
206
207
208
209
210
211
Współczesne dylematy marketingu bankowego
w Polsce .
Ryzyko kredytowe w działalności banku
komercyjnego.
Pośrednictwo kredytowe w Polsce.
Technologia informacyjna w usługach
bankowości elektronicznej
Instrumenty i regulacje bankowe w czasie
kryzysu
Public relations miast i regionów
Franczyza nowoczesny model rozwoju
biznesu.
Księgowość w małej i średniej firmie
Marketing w turystyce
Biznesplan. Model najlepszych praktyk z płytą
214
CD
Zachowania polskich konsumentów w
215
warunkach kryzysu gospodarczego
Region w gospodarce opartej na wiedzy.
Kapitał ludzki, innowacje, korporacje
transnarodowe.
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
Skuteczne doradztwo strategiczne
Zarządzanie jakością. W dążeniu do
doskonałości
Nowe perspektywy funkcjonowania rynku
finansowego
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Strategia public relations
Podstawy wyborów strategicznych w
przedsiębiorstwach
Marketing e-mailowy
Finanse przedsiębiorstwa. Istota, narzędzia,
zarządzanie
HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u
w firmie.
Przedsiębiorstwo
Innowacje w zrównoważonym rozwoju
organizacji
Zarządzanie strategią firmy
Zachowania konsumentów
Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody,
zasady
Doradztwo finansowe w Polsce
Finansowe determinanty wzrostu w
gospodarce globalnej
233
Integracja europejska
Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe
234
zagadnienia
Polski samorząd gminny w procesie integracji
europejskiej na tle funkcjonowania
235
samorządów innych państw UE
236
Prawo pocztowe Unii Europejskiej
237
Budżetowanie w przedsiębiorstwie
238
239
240
241
Budżetowanie w ochronie środowiska
Przedsiębiorstwo region rozwój
Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane
problemy
CRM Strategia System Zarządzanie zmianą
242
Międzynarodowe usługi logistyczne
Logistyka ogólna
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w
warunkach gospodarki rynkowej podręcznik +
244
CD
243
Chrostowski Aleksander,
Jemielniak Dariusz
1
Szczepańska Katarzyna
CZARECKI J.
ZAJKOWSKI R.
Pierścionek Zdzisław
Oliver Sandra
red. Urbanowska-Sojkin
Elżbieta
Jenkins Simms
Dziawgo Danuta,
Zawadzki Aleksander
1
Welsing Caroline
Godziszewski Bogdan,
Haffer Mirosław,
Stankiewicz Marek
Jacek, Sudoł Stanisław
1
Janasz W.
Krawiec F.
East Robert, Wright
Malcolm, Vanhuele Marc
Matschke Manfred
Jurgen, Brosel Gerrit
Waliszewski Krzysztof
1
1
BEDNARCZYK J.L
Wysokińska Zofia,
Witkowska Janina
Niczyporuk Piotr,
Talecka Aniela
1
Kociubiński Krzysztof
Krakała-Zielińska
Monika
Dylewski Marek,
Filipiak Beata, Szczypa
Piotr
Filipiak Beata,
Kochański Konrad,
Szczypa Piotr.
Red. Strużycki M.
1
Red. Jałowiec Tomasz
Deszczyński Bartosz
Red. Januszewicz
Włodzimierz
Niziński Stanisław,
Żurek Józef
1
1
Janik Beata
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Innowacyjność w zarządzaniu a
konkurencyjność przedsiębiorstwa
Offshoring usług. Wpływ na rozwój
przedsiębiorstwa
Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach
Outsourcing w zarządzaniu
przedsiębiorstwami
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w
warunkach globalizacji
Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce.
Rozwój, finansowanie, ocena
Nowacki Robert
1
Ciesielska Dorota
Kłos Monika
1
1
Kopczyński Tomasz
CAPUTA W.
SZWAJCA D.
1
Różański Jerzy
Gabrusewicz Wiktor,
Remlein Marzena
1
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie
Fonfara Krzysztof
internacjonalizacji
Dudycz Tadeusz
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy
Gancarczyk Marta
teoretyczne a praktyka gospodarcza.
Maciej Dutko
E-biznes. Poradnik praktyka
Dryl Wioleta
Audyt marketingowy
Aktywność marketingowa małych i średnich
Ślusarczyk Stanisław
przedsiębiorstw
Iwańczuk A.
Systemy płatnicze i rynek płatności w UE
Międzynarodowa struktura kapitału
Kędzior M.
przedsiębiorstw
Nowe perspektywy funkcjonowania rynku
Czarecki J., Zajkowski R.
finansowego
Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku.
Osiński K.
Kompendium
Dziawgo D., Zawadzki
A.
Finanse przedsiębiorstwa
Feder-Sempach E.
Ryzyko inwestycyjne
Finansowe determinanty wzrostu w
Red. Bednarczyk L.
gospodarce globalnej
Dmowski A.,
Prokopowicz D.
Rynki finansowe
Gronkiewicz-Waltz H.
Europejska Unia gospodarcza i walutowa
Red. Płowiec U.
Innowacyjna Polska w Europie 2020
Micherda B., Górka Ł,
Zarządcza interpretacja sprawozdania
Szulc M.
finansowego
Red. Bednarczyk M.
Przedsiębiorczość w turystyce
Marciszewska B.
Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń
Sustainability w biznesie czyli
Grudzewski W.
przedsiębiorstwo przyszłości
Red. Wawak T.
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T.1-2
Młodzikowska Danuta,
Ekonomia przedsiębiorstw . Poradnik dla
Carlsson Pal
niefinansistów
Jarecki W., Kunasz
Marek, MazurWierzbicka E., Zwiech P.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Sidor-Rządkowska
Małgorzata
Kompetencyjne systemy ocen pracowników
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
276
277
278
Narzędzia i techniki komunikacji
marketingowej XXI wieku
Praktyczne aspekty gospodarowania
kapitałem ludzkim
Uwarunkowania budowy potencjału
innowacyjnego polskich małych i średnich
przedsiębiorstw
279 Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach
280
Zarządzanie projektami IT
Efektywne Zarządzanie projektami Wydanie
281
II
282
Zarzadzanie projektem europejskim
283
Mikroekonomia
284
Makroekonomia
285
Mikroekonomia
286
287
288
Makroekonomia
Podstawy ekonomii
Mikroekonomia
289
291
292
Podstawy ekonomii
Makro- i mikroekonomia. Podstawowe
problemy
Rola Państwa w gospodarce rynkowej na
progu XXI wieku
Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek
293
Prawo spółek osobowych. Tom 16
294
Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A
295
Prawo spółek kapitałowych. Tom 17B
296
Europejskie prawo spółek - Tom IV. Spółki
zagraniczne w Polsce
290
297
298
299
300
301
302
303
Europejskie prawo spółek
Akcja Prawo podmiotowe
Swoboda w kształtowaniu treści umów i
statutów spółek kapitałowych (na tle prawa
niemieckiego)
Instrumenty nadzoru korporacyjnego w spółce
akcyjnej
Transgraniczne prawo spółek. Model
transgranicznego łączenia się spółek
Kodeks cywilny. The Civil Code
Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A
Red. Śliwińska Krystyna,
Pacut Mirosław
1
Jarecki W. i in.
1
Zastempowski M.
Red. Godlewska
Marzena,
Szczepankowski P.
Joseph Phillips
R.K. Wysocki, R.
Mcgary
M. Trocki, B. Grucza
Begg David, Fischer
Stanley, Dornbusch
Rudiger
Begg David, Fischer
Stanley, Dornbusch
Rudiger
Mankiw N.Gregory,
Taylor Mark P.
Mankiw N.Gregory,
Taylor Mark P.
Czarny Bogusław
Rekowski Marek
Milewski Roman,
Kwiatkowski Eugeniusz
1
Marciniak Stefan
Dybała Anna, Korenik
Stanisław
Gawrysiak - Zabłocka A.
Redakcja: prof. dr hab.
Andrzej Szajkowski
Redakcja: prof. dr hab.
Stanisław Sołtysiński
Redaktor Tomu: prof. dr
hab. Stanisław
Sołtysiński
Cejmer Mirosław,
Napierała Jacek, Sójka
Tomasz
prof.dr hab. Jacek
Napierała
Popiołek Wojciech
1
Kwaśnicki Radosław L.
1
Oplustil Krzysztof
redaktor Koralewski
Michał
Kucharska Ewa
Sołtysiński S.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
Prawo spółek kapitałowych. Tom 17B
Prawo spółek osobowych. System Prawa
Prywatnego. Tom 16
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Szkoda w mieniu i jej naprawienie, wyd. 2
Prawo zobowiązań-umowy nienazwane,
System Prawa Prywatnego, tom 9
Autor i prawo do autorstwa
Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i
ochrony prawnej
Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii
dziennikarskiej
Prawo prasowe. Komentarz
W stronę nowych mediów
Wizerunek firmy w mediach
Redakcja utworu w prasie drukowanej a
ograniczenie praw autorskich
Naruszenia praw autorskich w internecie.
Aspekty prawne i procedury roszczeń
Zakazy reklamy towarów w prawie
europejskim i polskim
Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów. Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz
Okoliczności wyłączające bezprawność
naruszenia dóbr osobistych przez prasę
Prawo własności przemysłowej
Prawo autorskie w administracji publicznej
Umowy przenoszące autorskie prawa
majątkowe
Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie
polskim i wspólnotowym
Umowy o eksploatację utworów w prawie
polskim
Europejskie prawo wzorów przemysłowych
Naśladownictwo opakowań produktów
markowych w świetle prawa własności
intelektualnej
Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu
szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym
Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy
licencyjnej
Reklama farmaceutyczna i pokrewna
Plagiat. Zarys problemu
Prawo papierów wartościowych. System
Prawa Prywatnego. Tom 18
Sołtysiński S.
1
red. Szajkowsk iA.
red. Bieniak J.
Kaliński M.
1
1
1
Katner W.J.
Jankowska Marlena
red. Lewandowski
Krzysztof
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Kosmus Bogusław,
red. Kuczyński Grzegorz
Szpunar Magdalena
Szocki Józef
1
1
Błeszyńska Katarzyna
Kowalczuk-Szymańska
Magdalena, SztejnertRoszak Olga
1
Harasimiuk Dominika E.
red. Stawicki Edward,
Stawicki Aleksander
1
Zdyb Marian
1
Święcka Krystyna
1
Jyż Gabriela
Szewc Andrzej
Brzozowska Monika
Włodarska-Dziurzyńska
Karolina
1
1
Kępiński Jakub
1
Traple Elżbieta
Poźniak-Niedzielska
Maria SieńczyłoChlabicz Joanna
1
Jasińska Katarzyna
1
Matys Justyna
1
Grzybczyk Katarzyna
Szczęsny Rafał
Sołtysiak Grzegorz
1
1
1
Szumański A.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
333
334
335
336
337
338
339
Umowy z zakresu własności intelektualnej i
przemysłowej
Konsument a reklama. Studium
cywilnoprawne
Wydawca i prawo
Open content. Zagadnienia prawne
Geograficzne oznaczenia pochodzenia.
Studium z prawa wspólnotowego i prawa
polskiego
344
Umowy wydawnicze
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym
Prawo cywilne. Orzecznictwo Tom I + Tom II
+ Tom III
Fotograf, fotografia, prawo
Systemy Digital Rights Management w świetle
prawa autorskiego
Licencja na używanie znaku towarowego.
Studium prawnoporównawcze
Charakter prawny regulacji dotyczących
zabezpieczeń technicznych utworów
345
346
347
Telewizja interaktywna a prawo autorskie
Kodeks pracy. Komentarz
Kodeks pracy. Komentarz
348
Hipoteka po nowelizacji. Komentarz
349
101 kompetencji pilota wycieczek
Turystyka motocyklowa w Polsce :
Charakterystyka zjawiska i konsumentów
340
341
342
343
350
351
352
Geografia turystyczna świata: nowe trendy:
regiony turystyczne
Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i
praktyka
Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym
Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał,
354
organizacja
Zachowania konsumentów na rynku
355
turystycznym
353
356
Podstawy geografii turystycznej
357
359
Obsługa ruchu turystycznego : cz. 1
365 sposobów na codzienne motywowanie i
nagradzanie pracowników
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się
zarządzania niewiadomym
360
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
358
Szymanek Tadeusz
1
Malarewicz Agnieszka
Orżewski Wojciech
Wasilewski Piotr
1
1
1
Całka Edyta
Zoll Fryderyk (red.),
Damasiewicz Agnieszka
Norek Emil
Krzystzof Pietrzykowski
(praca zbiorowa)
Orżewski Wojciech
1
Gienas Krzysztof
1
Załucki Mariusz
1
Matlak Andrzej
Barta Janusz, Markiewicz
Ryszard
1
Sanetra Walerian
Pisuliński Jerzy, Kućka
Michał, Przyborowski
Łukasz, Swaczyna
Bartłomiej
Kozłowska
Dorota,Ryszkowski
Wojciech
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Biedron Artur
Jędrusik Maciej,
Makowski Jerzy,Plit
Florian
red. Bednarczyk
Małgorzata
red. nauk.Wyrzykowski
Jerzy, Marak Janusz
Armin Mikos von
Rohrscheidt
1
Niemczyk Agata
Cabaj Wacław, Kruczek
Zygmunt
Peć Maria,Michniewicz
Iwona
1
Podmoroff Dianna
1
Apgar David
Staniec Iwona, ZawiłaNiedźwiecki Janusz
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
Zarządzanie ryzykiem
Jajuga Krzysztof
Kaczmarek Tadeusz
Teofil
Tarczyński Waldemar,
Łuniewska Małgorzata
Zarządzanie ryzykiem
Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku
kapitałowym
Turystyka w polityce spójności gospodarczej i
społecznej Unii Europejskiej w latach 19941999 i 2000-2006. Uwarunkowania
teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i
Butkowski L.
przestrzenny
Teoria i praktyka ekonomii a
Red. Frejtag-Mika E.
konkurencyjność gospodarowania
Internetowe kanały dystrybucji na rynku
Nalazek M.
turystycznym
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej
Rudawska I., Soboń M.
na usługach
Sławińska Maria.
Kompendium wiedzy o handlu
Dziedzic Ewa, Sancewicz
Słownik turystyki i hotelarstwa angielsko
Kliś Anna
polski polsko angielski
Kowalczyk Jerzy
Zarządzanie organizacją turystyczną
Milewska Mariola,
Prączko Anna, Stasiak
Andrzej
Podstawy gastronomii
Podgórska Maria ,
Klimkowska Joanna
Matematyka finansowa
Blajer-Gołębiewska
Anna , Czerwonka
Leszek,
Pankau
Elżbieta, Zielenkiewicz
Małgorzata
Ekonomia matematyczna w zadaniach
Luszniewicz Andrzej
Indeksy statystyczne
Pociecha Maria
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką
Balicki Andrzej,
Makać Wiesława
Metody wnioskowania statystycznego
Kassyk-Rokicka Helena
Mierniki statystyczne
Sobczyk Mieczysław
Statystyka matematyczna
Współczesne problemy badań statystycznych i
Zeliaś Aleksander red.
ekonometrycznych
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem
STATISTICA PL na przykładach z medycyny.
Stanisz Andrzej
Tom 1. Statystyki podstawowe
Błaszczuk Dariusz
Wstęp do prognozowania i symulacji
Statystyka z pakietem komputerowym
Słaby T., Luszniewicz
STATISTICA PL. Teoria i zastosowania.
A.
Wydanie III
Wykłady z metod ilościowych dla
Kolupa M.
ekonomistów
Ekonometria przestrzenna. Metody i modele
Suchecki B.
analizy danych przestrzennych
Francuz Piotr,
Mackiewicz Robert
Liczby nie wiedzą skąd pochodzą
Haffer Mirosław,
Karaszewski
Czynniki wzrostu konkurencyjnosci
Włodzimierz
przedsiębiorstw i regionów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
387
Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
388
389
Finansowanie rozwoju regionalnego
Polityka regionalna i lokalna
Problemy diagnozowania rozwoju
regionalnego i lokalnego w Polsce
Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w
Polsce
390
391
392 Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
393
Regiony w procesie integracji europejskiej
Wprowadzenie do matematyki finansowej
394
Modele z czasem dyskretnym
395
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w
396
organizacji wiedzy
397
398
399
400
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie kadrami. Ćwiczenia
Zarządzanie. Czego nie uczą w szkołach
biznesu
Zarządzanie organizacjami non-profit
401 Zarządzanie przez controlling w sieci wartości
402
Rekrutacja kandydatów metodą IPK
403
Coaching biznesowy
Segregator szkoleniowy "Kompetencje
404
menedżerskie"
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami
ludzkimi
Rozwój teorii organizacji
Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w
procesach zarządzania
Strategiczna karta wyników. Teoria i
praktyka
Doskonalenie strategii. Harvard Business
Review
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Funkcja personalna we współczesnej
organizacji. Wybrane zagadnienia zarządczo analityczne
Klucz do zarządzania strategicznego.
Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
firmy
Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć
wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by
konkurencja stała się nieistotna
Oręziak L. (red.)
Stacharska-Targosz J,,
Szostak J.
Malicki M. (red.)
1
Dutkowski M.
1
Kuciński K. (red.)
Chądzyński J.,
Nowakowska A.,
Przygodzki Z.
Toamszewski K.
1
Pliska Stanley R.
Winkler-Drews Tadeusz
1
1
Juchnowicz Marta
Urlich Dave, Allen
Justin, Brockbank
Wayne, Younger Jon,
Nyman Mark
Listwan Tadeusz
1
Owen Jo
Zawadzki Janusz
Jędralska Krystyna,
Kosiń Paweł
Suchar Marek
Wilson Carol
1
1
Firma Candi Consulting
Juchnowicz Marta,
Rostkowski Tomasz,
Sienkiewicz Łukasz
Koźmiński Andrzej K.,
Latusek-Jurczak
Dominika
1
Bachnik Katarzyna
Jabłoński Adam,
Jabłoński Marek
1
Praca zbiorowa
Borodako Krzysztof
1
1
Antczak Zbigniew
Sutherland Jonathan,
Canwell Diane
1
Stabryła Adam
1
Kim W. Chan,
Mauborgne Renee
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
415
416
417
418
Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen
pracowników
Kompetencyjne systemy ocen pracowników:
przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z
innymi systemami ZZL
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi - wydanie V
424
425
426
427
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do
ćwiczeń
Zarządzanie kadrami
Strategie biznesu od klasyki do
postmodernizmu w zarządzaniu
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia,
outsourcing, outplacement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi - wydanie V
Rozwój zdolności przywódczych
428
Motywowanie pracowników
429
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do
ćwiczeń
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie personelem w organizacjach
zróżnicowanych kulturowo
Zarządzanie personelem w praktyce. Poradnik
dla menedżerów z zestawem narzędzi
Zarządzanie kadrami. Ćwiczenia
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Podstawy zarządzania projektami
419
420
421
422
423
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
Zarządzanie portfelem marek
Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania
Zarządzanie strategiczne organizacjami non
profit w Polsce
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie
Darwina
Zmiana warunkiem sukcesu Odnowa
przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na
wiedzy. Edukacja wgodpodarce opartej na
wiedzy
Zarządzanie projektami
Zarządcza interpretacja sprawozdania
finansowego
Jak czytać sprawozdanie finansowe.
Przewodnik menedżera. Wydanie 3
Sidor-Rządkowska
Małgorzata
Sidor-Rządkowska
Małgorzata
Armstrong Michael
Armstrong Michael
Król Henryk,
Ludwiczyński Antoni
Król Henryk,
Ludwiczyński Antoni
Listwan Tadeusz
1
1
1
1
1
1
1
Zelek Aneta
Armstrong Michael
1
1
Marciniak Jarosław
Ścibiorek Zbigniew
Armstrong Michael
Ryan Rosemary K.C.
Kopertyńska Maria
Wanda
Król Henryk,
Ludwiczyński Antoni
Król Henryk,
Ludwiczyński Antoni
Listwan Tadeusz
Trompenaars Fons,
Hampden-Turner Charles
1
1
1
1
Suchar Marek
Listwan Tadeusz
Pierścionek Zdzisław
Lock Dennis
Hajdas Monika, Kall
Jacek
Jones Richard
1
1
1
1
Domański Jarosław
Stabryła Adam
1
1
Sułkowski Łukasz
1
Skalik Jan
Hopej Marian,
Moszkowicz
Mieczysław, Skalik Jan
Skalik Jan
Micherda Bronisław,
Górka Łukasz, Szulc
Małgorzata
Świderska Gertruda
Krystyna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
452
Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu
finansami gminy
Instrumenty pochodne zabezpieczające w
rachunkowości
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego
Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
Controlling kosztów i rachunkowość
zarządcza
Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie
sprawozdań finansowych. Wydanie 2
rozszerzone
453
Kryzysy gospodarcze a wiarygodność
sprawozdań finansowych
447
448
449
450
451
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
Rachunkowość na tle rozwiązań
międzynarodowych. Wydanie 2
Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek
gospodarczych
Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia,
formy prezentacji
Księgowość komputerowa. Praca z
programem Symfonia Fk
Leasing - 2011
Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Praktyczne problemy prowadzenia- 2011
Rachunek przepływów pieniężnych w
praktyce. Techniki sporządzania.
Zakładowy plan kont dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Dokumentacja zasad
rachunkowości – 2011
Leksykon fakturowania - 2011
Rachunkowość od podstaw do sprawozdania
finansowego. Zbiór zadań.
Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacja
466
Rachunkowość zarządcza w banku
Rachunek kosztów działań ABC w
zarządzaniu bankiem komercyjnym
Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i
wynikami przedsiębiorstwa
467
468
Zasady rachunkowości Zbiór rozwiązań
Rachunkowość według prawa bilansowego
469
Leksykon ryczałtu 2011
470
Zasady rachunkowości Zbiór rozwiązań
465
Walczak Marian,
Kowalczyk Magdalena
1
Żebruń Anna
Micherda Bronisław
Niemczyk Roman
Świderska Gertruda
Krystyna
1
1
1
Wąsowski Włodzimierz
Kutera Małgorzata ,
Surdykowska Stanisława
T.
Foremna-Pilarska
Monika, Radawiecka
Ewa
1
red. Kiziukiewicz Teresa
1
Gos Waldemar
1
Chomuszko Magdalena
Kosacka-Łędzewicz
Dorota, Olszewski
Bogdan
1
Styczyński Rafał
1
Sałdyka Paweł
1
Majewska Ewa
red. Modzelewski
Zdzisław
1
Majewska Ewa
Małkowska Danuta
1
1
Piechocka-Kałużna
Agnieszka
Kobiela-Pionnier
Katarzyna
Bartel Teresa,
Chałupczak Jolanta,
Potulska Ewa, Stec
Katarzyna
Czubakowska Ksenia
Kubacki Ryszard,
Bartosiewicz Adam
Bartel Teresa,
Chałupczak Jolanta,
Potulska Ewa, Stec
Katarzyna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
471
472
473
474
Budżetowanie w ochronie środowiska
Analiza sprawozdań finansowych- wybrane
zagadnienia
Ubezpieczenia NON- LIFE
Konkurencyjność form pieniądza i
instrumentów płatniczych
475 Pośrednictwo finansowe w Polsce- podręcznik
476
490
491
Bilans
Bilans jako fundament sprawozdawczości
finansowej
Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań
finansowych
Problemy wiarygodności sprawozdania
finansowego
Rachunek kosztów
Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach
Rachunkowość a ujawnianie informacji przez
spółki giełdowe
Rachunkowość i decyzje finansowe
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
w małych firmach
Rachunkowość małych i średnich
przedsiębiorstw
Rachunkowość od operacji gospodarczej do
sprawozdania finansowego
Rachunkowość w małych i średnich
przedsiębiorstwach
Sprawozdanie finansowe według polskich i
międzynarodowych standardów
rachunkowości
Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o
firmie
Standardy Sprawozdawczości Finansowej
492
Teoria sprawozdawczości finansowej
493
497
498
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Rachunkowość budżetowa. Wybrane
zagadnienia z zadaniami.
STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW
TEORIA I PRAKTYKA
Rozwój regionalny jako zadanie administracji
publicznej
Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w
Polsce
Metody oceny rozwoju regionalnego
499
Strategiczna karta wyników
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
494
495
496
Filipiak Beata,
Kochański Konrad,
Szczypa Piotr
Lubomska-Kalisz
Jolanta
Wierzbicka Ewa
1
1
1
Górka Jakub
Przybylska-Kapuścińska
Wiesława
Dreliszak Ewa,
Kania Dorota
1
Krok Wojciech
1
Jackson Cecil W
1
Micherda Bronisław
Sobańska Irena red.
Nowak Edward red.
1
1
1
Andrzejewski M
Myddelton D.
Grygutis Kazimierz
1
1
1
Kiziukiewicz T. red.
1
Niemczyk Roman
Majewska E.,
Niewiadoma M.
Czubakowska Ksenia
red.
Świderska Gertruda
Krystyna, Więcławski
Wojciech red.
1
Rybicki Piotr
Turyna J.
Nowak Wojciech
Andrzej
Martyniuk Teresa,
Małkowska Danuta
1
1
Paliga Małgorzata
JABŁOŃSKI ADAM
JABŁOŃSKI MAREK
1
Wlaźlak Katarzyna
1
Kuciński Kazimierz
Strahl Danuta
Kaplan Robert S., Norton
David P.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
500
501
Krajowy i międzynarodowy wymiar
współczesnej rachunkowości
Controlling w zarządzaniu logistyką
Rachunkowość zarządcza
Audyt sprawozdań finansowych
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
w jednostkach budżetowych i samorządowych
504
zakładach budżetowych
Komentarz do planów kont jednostki
505
samorządu terytorialnego
502
503
507
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość w jednostkach sektora
finansów publicznych
508
509
510
511
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora
finansów publicznych
*Bilans *Rachunek zysków i strat
*Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wartość godziwa - potencjał informacyjny
Zarządzanie finansami w małej firmie
Rachunkowość zarządcza i controlling
512
513
514
Rachunkowość zarządcza- Koncepcje i
zastosowania
Marketing nie stoi w miejscu
Analiza kosztów firmy
506
519
520
521
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
Rachunkowość zarządcza. Podejście
operacyjne i strategiczne
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
najnowsze tendencje
ETAPY EWOLUCJI I KIERUNKI
INTEGRACJI METOD RACHUNKOWOŚCI
ZARZĄDCZEJ
Efektywność marketingu
Rachunek kosztów w praktyce
522
Podatkowa księga przychodów i rozchodów w
2011 roku
515
516
517
518
523
525
526
Kryptografia stosowana
PRZEWODNIK PO STATYSTYCE DLA
SOCJOLOGÓW
STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH
WSPOMAGANA PROGRAMEM SPSS
PODSTAWY BADAŃ SPOŁECZNYCH
527
STATYSTYCZNY DROGOWSKAZ
524
Gabrusewicz Wiktor red.
Śliwczyński Bogusław
Jaruga Alicja A.,
Kabalski Przemysław,
Szychta Anna
Gabrusewicz Wiktor
1
1
Zysnarska Anna
1
Charytoniuk Jan
Winiarska Kazimiera,
Kaczurak-Kozak Monika
1
Kiziukiewicz Teresa red.
1
Rup Wojciech
Mazur Alicja
Barrow Colin
Dobija M.
Jaruga A.A.,
Nowak W.A.,
Szychta A..
Kotler i inni
Sawicki K.
Sierpińska Maria Kustra
Arkadiusz
Sierpińska Maria
1
1
1
1
Sobańska Irena red.
1
Sobańska Irena red.
1
Szychta A.
Wrzosek W.
red. Martyniuk Teresa
Bielecki Leszek, Czajka
Zbigniew, Daniluk
Maryla, Ruczkowski
Piotr, Wiatrowski
Tomasz.
Menezes Alfred, Orschot
Paul, Vanstone Scott
1
1
1
Nawojczyk Maria
1
Malarska Anna
Babbie Earl
red. Bedyńska Sylwia ,
Brzezicka Aneta
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
528
529
530
PROGNOZOWANIE SZEREGÓW
CZASOWYCH
Technologie informatyczne w logistyce
Nowe technologie w edukacji + CD
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy
użyciu programów w języku C#
Informatyczne narzędzia procesów
532
logistycznych
531
Systemy informacyjne zarządzania organizacjami
gospodarczymi w procesie globalizacji z
533
wspomaganiem informatycznym
534
535
536
537
538
Sieci telekomunikacyjne
e-Learning w biznesie i edukacji
Metody i techniki sztucznej inteligencji
Systemy eksperckie, przewodnik
Statystyka Ekonometria Prognozowanie
539
Statystyka
Prognozowanie ekonomiczne. Teoria
przykłady zadania
TWI Doskonalenie Niezbędnych Umiejętności
541
Przełożonych
542
Zarządzać znaczy uczyć
540
Żądło Tomasz, Wywiał
Janusz
Szymonik Andrzej
Lorens Roman
Tadeusiewicz Ryszard,
Gąciarzn Tomasz,
Borowik Barbara, Leper
Bartosz
Chaberek Mirosław ,
Jezierski Andrzej
1
1
1
1
1
Łagowski Tadeusz
Kabaciński Wojciech ,
Żal Mariusz
Woźniak Jacek
Rutkowski Leszek
Stefanowicz B.
Snarska Agnieszka
Jakubowski Jacek, Kot
Stanisław M. ,
Sokołowski Andrzej
Pawełek Barbara, Wanat
Stanisław, Zeliaś
Aleksander
1
Graupp P., Wrona R.
Shook John
Womack James P., Jones
Daniel T.
Marchwinski Chet ,
Shook John, Schroeder
Alexis
Rother Mike, Shook
John
Womack James P., Jones
Daniel T.
William C. Cohen
Ćwiklicki Marek , Obora
Hubert
Kelley Tom
Collis Jack
Świtalski Władysław
1
1
1
543
Szczupłe rozwiązania
544
Leksykon Lean
545
Naucz się widzieć
546
547
Zobacz całość
Wykłady Druckera
548
549
550
551
552
Metody TQM w zarządzaniu firmą
Sztuka innowacji
Innowacja albo śmierć
Innowacje i konkurencyjność
Innowacje w zrównoważonym rozwoju
organizacji
553
Innowacje następny krok
554
555
Innowacje w organizacji
Przełomowe innowacje
Władysław Janasz
Clayton M. Christiansen,
Scott D. Anthony, Erik
A. Roth
Władysław Janasz,
Kozioł-Nadolna
Katarzyna
Christensen Clayton M
556
Innowacje napęd wzrostu
Christensen Clayton M.,
Raynor Michael E.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Innowacje w rozwoju gospodarki i
przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery
Innowacyjność w skali makro i mikro
INNOWACYJNOŚĆ W POLSCE W UJĘCIU
REGIONALNYM NOWE TEORIE, ROLA
559
FUNDUSZY UNIJNYCH I KLASTRÓW
557
558
560
Strategiczna karta wyników firm usługowych
561
Skuteczne wdrażanie strategii
Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej
Strategiczna karta wyników (Balanced
Scorecard). Teoria i praktyka
Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i
biznesowe. Aspekty metodologiczne i
praktyczne
Zarządzanie strategią firmy
562
563
564
565
570
Region w gospodarce opartej na wiedzy.
Kapitał ludzki, innowacje, korporacje
transnarodowe
Ekonomia menedżerska dla MSP. W teorii i
praktyce
Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie
Innowacyjność w zarządzaniu a
konkurencyjność przedsiębiorstwa
Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do
zarządzania przedsiębiorstwem
571
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
572
ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ
573
Efektywne zarządzanie projektami
574
Zarządzanie miastem
Zarządzanie ryzykiem: Poradnik dla
praktyków - Polskie tłumaczenie
Efektywność przedsięwzięć informatycznych.
Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady
zastosowań
Aktywność Innowacyjna Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw
566
567
568
569
575
576
577
579
DYNAMICZNY WSKAŹNIK
INNOWACYJNOŚCI METODA BADANIA
INNOWACYJNOŚCI
Stymulowanie Innowacyjności i
Konkurencyjności przedsiębiorstwa w
Otoczeniu Globalnej Gospodarki Wiedzy
580
Przedsiębiorczość i Innowacyjność
578
Instytut Wiedzy i
Innowacji
Kryk B., Piech K.
Pangsy-Kania S., Piech
K.
Rajesh K. Tyagi, Praveen
Gupta
Morgan Mark, Raymond
E. Levitt, Malek William
Kaplan Robert S., Norton
David P.
Jabłoński Adam,
Jabłoński Marek
1
1
1
1
1
1
1
Szot-Gabryś Teresa
Krawiec Franciszek
Nowakowska
Aleksandra,
Przygodzki Zbigniew ,
Sokołowicz Mariusz E.
red.Piochy Stanisława i
Gabryszak Renaty
red. Brzezińskiego Marka
redakcja naukowa
Nowacki Robert
1
1
Platonoff Alberto Lozano
TROCKI MICHAŁ ,
GRUCZA B.,OGONEK
K.
Harvard Business School
Press
Wysocki Robert K.,
McGary Rudd
Nowak Maciej J.,
Skotarczak Teodor
Office of Government
Commerce
1
Dudycz H.
Haffer Rafał, Haffer
Mirosław
SKONIECZEK
ANDRZEJ,
SZALKIEWICZ
WOJCIECH
KRZYSZTOF
ROGALSKA
ELŻBIETA,
BALCERZAK ADAM P.
Duraj Jan, PapiernikWojdera Marzena
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
581
Innowacje. Napęd Wzrostu
582
583
584
Innowacje. Następny Krok
Innowacyjność Przedsiębiorstw a Systemy
Zarządzania Jakością
Innowacje w Firmie
585
INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK
WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ POLSKICH
REGIONÓW W LATACH 2002-2007
KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Podtytuł: Wyniki badań średnich
586
przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich
przedsiębiorstwach
Metody, narzędzia, mierniki
KAPITAŁ INTELEKTUALNY
WSPÓŁCZESNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA. KOCEPCJE
METODY WARTOŚCIOWANIA I
WARUNKI JEGO ROZWOJU
KAPITAŁ INTELEKTUALNY .
SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY
INTERESARIUSZY
KAPITAŁ INTELEKTUALNY A WARTOŚĆ
RYNKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
OCHRONA WIEDZY A KAPITAŁ
INTELEKTUALNY
KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
KAPITAŁ SPOŁECZNY INTERPRETACJA.
IMPRESJA I OPRACJONALIZACJA
KAPITAŁ LUDZKI A KSZTAŁTOWANIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI W
POLSCE
KAPITAŁ LUDZKI ORGANIZACJI.
POMIAR I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
MODEL KAPITAŁU
INTELEKTUALNEGO. REGIONU.
KONCEPCJA POMIARU I JEJ
ZASTOSOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWO,REGION, ROZWÓJ
Komunikacja elektroniczna. Przewodnik.
Twórcy i ofiary ery internetu
Prawo telekomunikacyjne Komentarz
Informatyzacja administracji publicznej nowa
jakość usług publicznych dla obywateli i
przedsiębiorców
Telepraca w prawie polskim
Raynor Michael,
Christense Clayton M.
Roth Eric, Anthony Scott
D., Christensen Clayton
M
1
1
Kalinowski Tomasz
Antoszkiewicz Jan D.
1
1
red. GodlewskaMajkowska Hanna
1
Mazur Jolanta,
Rószkiewicz Małgorzata,
Strzyżewska Marianna
1
Lewicka Dagmara
1
Mroziewski Maria
1
Kasiewicz S., Rogowski
W. Kicińska W.
1
Ujwary Gil A.
1
Kotarba W.
Moroń D.
Klimowicz M., Bakajło
W.
1
1
Juchowicz M.
1
Oleksiuk A.
1
Łukasiewicz G.
1
Więziak - Białowlska D.
Strużycki M.
Detienne K.B.
Levis Kieran
Krasuski Andrzej
1
1
1
1
1
Ganczar Małgorzata
Sobczyk Arkadiusz
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
Teoria i polityka wzrostu gospodarczego
osiągnięcia i doświadczenia
Globalizacja, kryzys i co dalej?
Ekonomia sektora publicznego
Polityka gospodarcza. Teoria i realia
Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw
E-usługi a społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne i państwo
dobrobytu
Rola trzeciego sektora w społeczeństwie
obywatelskim
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do
ćwiczeń Tworzenie kapitału ludzkiego
organizacji
Regulacje komunikacji elektronicznej w
rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii
Europejskiej
REGULACJA KONKURENCJI A
KONKURENCJA REGULACYJNA UJĘCIE
INSTYTUCJONALNE
Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz
Regulacja monopolu naturalnego w teorii i
praktyce
Prawo konkurencji a regulacja sektorowa
Prawny model regulacji sektorowej
Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i
mikro
Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle
Strategii Lizbońskiej
Konkurencyjność regionów a parki
technologiczne i klastry przemysłowe
Konkurencyjność w międzynarodowym i
globalnym handlu technologiami
Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność
polskich regionów
Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność
przedsiębiorstw w skali regionu
Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
Klastry biznesowe w rozwoju
konkurencyjności i innowacyjności regionów
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem
przedsiębiorstwa
Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych.
Teoria i praktyka
Odporność korporacji
Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja - podatki ewidencja - sprawozdawczość ze zbiorem
631
zadań i dokumentacją na płycie CD
632
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
630
Misala J
red. Kołodko Grzegorz
W.
Stiglitz Joseph E.
Stacewicz Janusz
1
Arendt Łukasz
Wódkowski A.
Castells Manuel,
Himanen Pekka
1
1
Kietlińska Krystyna
Redakcja naukowa:
Henryk Król,
Ludwiczyński Antoni
1
Kuliński Michał
1
SZPRINGER WŁ.
Kawałek Krzysztof,
Rogalski Maciej
1
Borkowska Bożena
Szydło Marek
Waldemar Hoff
1
1
1
Daszkiewicz Nelly red.
1
Bieliński J. red.
1
Oleksiuk Adam
1
WYSOKIŃSKA Z.,
Fryzeł B.
Głębocka-Zielińska Anna
red.
1
1
Łosiewicz Małgorzata
Sławińska M.
Skawińska Eulalia,
Zalewski Romuald
Monkiewicz Jan,
Gąsiorkiewicz Lech
1
1
Gąsiorkiewicz Lech
Hydoski E. Frank,
Bishop J.F. Toby
1
Martyniuk T.
Staniec Iwona, Zawiła-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Niedżwiecki Janusz
Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce
społecznej. Skuteczność i efektywność
Finanse Zakładów Ubezpieczeń Majątkowych.
634
Teoria i praktyka.
633
Kawiński Marcin
1
1
635
636
Gąsiorkiewicz Lech
Monkiewicz Jan,
Handschke Jerzy
Starzeński Oskar
Kędzior Marcin
Kosztowniak Aneta,
Misztal Piotr ,
Pszczółka Ireneusz,
Szelągowska Anna
MarcinkowskaLewandowska Wanda ,
Rubaszek Michał , Serwa
Dobromił
1
Zadora Halina
Mikołajczak Bożena,
Krawczyk Marzena
Pruchnicka-Gabias
Izabela
Kruschwitz Lutz
1
Kalinowski Marcin
1
Garczrczyk Józef
Pruchnicka-Gabias
Izabela
Bednarczyk J.L.,
Bukowski S.I.,
Misala J
Wawiernia Arkadiusz,
Jonek - Kowalska Izabela
Froehlich Bob
Bernstein J.
Murphy J.J.
Flik Uwe
Steinar Kvale
Surdej Aleksander, Wach
Krzysztof
1
637
Ubezpieczenia
Analiza rynków finansowych
Międzynarodowa struktura kapitału
przedsiębiorstw
638
Finanse i rozliczenia międzynarodowe
639
640
Analiza kursu walutowego
Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i
praktyce zarządzania
641
Aniołowie biznesu w sektorze MSP
642
643
645
Egzotyczne opcje finansowe
Finansowanie i inwestycje
Zarządzanie ryzykiem walutowym w
przedsiębiorstwie
Rynek usług finansowych a koniunktura
Gospodarcza
646
Inwestycje alternatywne
647
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
Zarządzanie wartością i ryzykiem
instrumentów rynku finansowego
Strategie inwestycyjne na każdą pogodę
Cykle giełdowe
Analiza techniczna rynków finansowych
Projektowanie badania jakościowego
Prowadzenie wywiadów
Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań
sukcesji
Megatrend Wellness i SPA dla rynku usług
wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku
644
648
649
650
651
652
653
654
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sallmann N.
655
1
Swish Max3. Animacje flash – jakie to proste!
656
657
Private asset & Wealth management. Nowe
instrumenty i usługi finansowe
ZAMAWIAJACY
Zimek Roland
1
Gabryelczyk Katarzyna
1
WYKONAWCA
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CENNIK
CZĘŚĆ II
KSIĄŻKI ZAGRANICZNE
Lp.
TYTUŁ KSIĄŻKI
NAZWISKO I IMIĘ
AUTORA
ILOŚĆ
1
Innovation to the Core: A Blueprint for
Transforming the Way Your Company Innovates
Skarzynski Peter, Gibson
Rowan
1
2
The Other Side of Innovation: Solving the Execution
Challenge (Harvard Business Review)
Govindarajan Vijay,
Trimble Chris
1
3
Ten Rules for Strategic Innovators: From Idea to
Execution
Govindarajan Vijay,
Trimble Chris
1
4
Seizing the White Space: Business Model Innovation
for Growth and Renewal
Lafley A.G., Johnson Mark
W.
1
The Myths of Innovation
Berkun Scott
1
6
Engines of Innovation: The Entrepreneurial
University in the Twenty-First Century
Thorp Holden, Goldstein
Buck
1
7
The Innovator's Toolkit: 50+ Techniques for
Predictable and Sustainable Organic Growth
Silverstein David, Samuel
Philip, DeCarlo Neil
1
8
The Innovation Zone: How Great Companies ReInnovate for Amazing Success
Koulopoulos Thomas M.
1
9
The Innovator's Way: Essential Practices for
Successful Innovation
Denning Peter J., Dunham
Robert
1
10
Open Services Innovation: Rethinking Your Business
to Grow and Compete in a New Era
Chesbrough Henry
1
11
Managing Innovation: Integrating Technological,
Market and Organizational Change 4th edition
Tidd Joe, Bessant John
1
12
The Management of Technology and Innovation: A
Strategic Approach
White Margaret A., Bruton
Garry D.
1
13
Managing Research, Development and Innovation:
Managing the Unmanageable
Jain Ravi , Triandis Harry
C. , Weick Cynthia W.
1
The Economcs of Innovation: An Introduction
Swann G. M. Peter
1
Service Innovation: How to Go from Customer Needs
to Breakthrough Services
Bettencourt, Lance
1
The Design of Future Things
Norman Donald A.
1
Services and the Knowledge Based Economy (Science
& Technology in the International Political Economy)
Boden Mark, Miles Ian
1
5
14
15
16
17
CENA
BRUTTO
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
18
Involving Customers in New Service Development
(Series on Technology Management)
Edvardsson Bo, Gustafsson
Anders, Kristensson Per
1
19
Productivity, Innovation and Knowledge in Services:
New Economic and Socio-economic Approaches
Gadrey Jean, Gallouj Faiz
1
20
The Handbook of Innovation and Services: A Multidisciplinary Perspective
Gallouj Faiz, Djellal
Faridah
1
Gallouj Faiz
1
Harrington James W. ,
Daniels Peter
1
Handbook of Service Science (Service Science:
Research and Innovations in the Service Economy)
Maglio Paul P.,
Kieliszewski Cheryl A.,
Spohrer James C.
1
Business Services in European Economic Growth
Rubalcaba Luis, Kox Henk
1
Services Science: Fundamentals, Challenges and
Future Developments
Innovation Systems in the Service Economy: Measurement and Case Study Analysis
(ECONOMICS OF SCIENCE, TECHNOLOGY
AND INNOVATION Volume 18)
Stauss B.; Engelmann K.;
Kremer A.; Luhn A.
1
Metcalfe J. Stanley, Miles
Ian
1
Handbook of the Economics of Innovation Set
Hall Bronwyn H. ,
Rosenberg Nathan
1
Trade, Growth and Technical Change
Archibugi Daniele, Michie
Jonathan
1
The Theory of Technological Change and Economic
Growth
Gomulka Stanislaw
1
Innovation and Growth in the Global Economy
Grossman Gene M.,
Helpman Elhanan
1
Innovation, Economics and Evolution
Hall Peter
1
International Technology Transfer and Catch-up in
Economic Development
Radosevic Slavo
1
The rate and direction of inventive activity
Nelson R.
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Innovation in the Service Economy: The New Wealth
of Nations
Knowledge-based Services, Internationalisation and
Regional Development (Dynamics of Economic
Space)
An Evolutionary Theory of Economic Change
Knowledge and Innovation in the New Service
Economy
Nelson Richard R., Winter
Sidney G.
Howells Jeremy, Hull
Richard, Miles Ian,
Roberts Joanne
1
1
Service Science, Management and Engineering:
Education for the 21st Century (Service Science:
Research and Innovations in the Service Economy)
Hefley Bill, Murphy
Wendy
1
Innovation and Small Firms
Acs Zoltan, Audretsch
David B.
1
Economic Methodology: Understanding Economics
as a Science
Boumans Marcel, Davis
John
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
39
40
41
42
43
44
Research Methodology in Applied Economics
Recent Developments in Economic Methodology
(International Library of Critical Writings in
Economics). 3 Volumes.
Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New
Methods
Case Study Research: Design and Methods (Applied
Social Research Methods)
Innovation, Product Development and
Commercialization: Case Studies and Key Practices
for Market Leadership
Global Perspectives on Technology Transfer and
Commercialization: Building Innovative Ecosystems
Ethridge E. Don
1
Davis John B.
1
Miles Matthew B. ,
Huberman Michael
1
Yin Robert K.
1
Rafinejad Dariush
1
John Butler
1
47
Macintyre Mairi, Parry
Service Design and Delivery (Service Science:
Glenn, Angelis Jannis
Research and Innovations in the Service Economy)
Measuring and Improving Productivity in Services:
Djellal Faridah, Gallouj
Issues, Strategies and Challenges (Services, Economy
Faiz
and Innovation)
Coaching, Mentoring and Organizational
Hawkins Peter, Smith Nick
Consultancy: Supervision and Development
48
The Business of Consulting: The Basics and Beyond
(Essential Knowledge Resource)
Biech Elaine
1
49
Serious Performance Consulting According to
Rummler
Rummler Geary A.
1
50
Management Consulting in Practice: Award-winning
International Case Studies
Czerniawska Fiona, May
Paul
1
51
Coaching for Growth: How to Bring Out the Best in
Your Team and Yourself
Bolt Peter
1
52
The Effective Consultant: Working Towards High
Performance Organisations
Mooney Paul
1
53
Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in
New Venture Creation, Growth, and Reinvention
Gundry Lisa K., Kickul Jill
R.
1
Strategic Entrepreneurship
Wickham Philip A.
1
Business Research Methods
Bryman Alan, Bell Emma
1
The Origin and Evolution of New Businesses
Bhidé Amar V.
1
Bragg Mary, Bragg
Andrew
1
Gronroos Christian
1
45
46
54
55
56
1
1
1
58
Developing New Business Ideas: A Step-by-step
Guide to Creating New Business Ideas Worth
Backing (Financial Times Series)
Service Management and Marketing: Customer
Management in Service
59
Service Management: Operations, Strategy,
Information Technology
Fitzsimmons James A ,
Fitzsimmons Mona J
1
SAGE Quantitative Research Methods
Vogt Paul
1
57
60
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Case Studies in Interdisciplinary Research
Repko Allen F., Newell
William H , Szostak Rick
1
Focus Group Methodology Principle and Practice
Liamputtong Pranee
1
63
The SAGE Handbook of Innovation in Social
Research Methods
Williams Malcolm, Vogt
W Paul
1
64
Action Research Improving Schools and Empowering
Educators Third Edition
Mertler Craig A.
1
Research Methods in Accounting Second Edition
Smith Malcolm
1
66
The Association Graph and the Multigraph for
Loglinear Models
Khamis Harry J.
1
67
Doing Your Literature Review Traditional and
Systematic Techniques
Jesson Jill, Matheson
Lydia, Lacey Fiona M
1
68
Success Factors of Corporate Spin-Offs
(International Studies in Entrepreneurship)
Tübke Alexander
1
69
From Bright Sparks to Brilliant Businesses: Oxford
University Spin-offs and Start-ups
Hague Douglas, Milnes
Anthea
1
70
Facilitating university spin-off ventures: An
entrepreneurship process perspective
Rasmussen Einar
1
Spin-off: Webster's Timeline History, 335 BC - 2007
Icon Group International
1
Zegers Jarl
1
Vendrell-Herrero Ferran
1
61
62
65
71
73
Value creation from Corporate Restructuring:
Wealth effects and value channels of European spinoffs over 1998-2007
Transfer of knowledge from the lab to the market:
Evidence from Spanish university Spin-offs
74
Spin-Outs: Creating Business from University
Intellectual Property
Richards Graham
1
75
Technical Change and Economic Theory (Ifias
Research Series, Number 6)
Dosi Giovanni
1
76
Economics of Technical Change and International
Trade
Dosi Giovanni
1
Aerotropolis. The Way We'll Live Next
Kasarda John D. , Lindsay
G.
1
Verkehrsträger im Tourismus
Schulz Axel
1
72
77
78
79
80
81
Auer Josef
1
Seeverkehrswirtschaft
Biebig Peter, Wolfgang
Althof , Wagener Norbert
1
Luftverkehrsmanagement. 4. Auflage
Maurer Peter
1
The Economics of Transport
A Theoretical and Applied Perspective
Cowie Jonathan
1
Kreuzfahrten und Schiffsverkehr im Tourismus
Schulz Axel,
82
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Fährschifffahrt auf der Ostsee
Ortel Kai
1
Baltic Ferries
Bruce Peter
1
Critical Issues in Air Transport Economics
and Business
Macário Rosário , Van de
Voorde Eddy
1
Maritime Economics 3e. 3rd Edition (2009)
Stopford Martin
1
Port Economics
Talley W. K.
1
The World Shipping Industry
Frankel Ernst Gabriel
1
Elements of Shipping
Branch Alan Edward
1
90
The Economic Geography of Air Transportation.
Space, Time, and the Freedom of the Sky
Bowen John T.
1
91
Fine Art and High Finance: Expert Advice on the
Economics of Ownership
McAndrew Clare
1
Art market research: a guide to methods and sources
McNulty Tom
1
The Art Economy: An Investor's Guide to the Art
Market
McAndrew Clare
1
Behavioral Finance and Wealth Management...
Pompian Michael M.
1
Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a
Science
Aunger Robert
1
Personal Finance with Connect Plus, 2011
Jack R. Kapoor, Les
Dlabay, Robert J. Hughes
1
Personal Finance
Callaghan George
1
Personal Finance
Bajtelsmit Vickie L.
1
Personal Financial Planning
Altfest Lewis
1
The Meme Machine (Popular Science)
Blackmore Susan
,Dawkins Richard
1
Virus of the Mind: The New Science of the Meme
Brodie Richard
1
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Personal Financial Management: From College to
Career, 2/E
Personal Finance: Turning Money into Wealth with
Student Workbook and MyFinanceLab with Pearson
eText Student Access Code Card Package, 5/E
Personal Finance & MyFinanceLab with Pearson
eText Student Access Code Card Package, 4/E
Selinger Fred
1
Keown Arthur J.
1
Madura Jeff
1
Microeconomics, 7th Edition 2009
Pindyck Robert, Rubinfeld
Daniel
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
106
107
Microeconomics Demystified: A Self-Teaching Guide
2005
Depken Craig
1
1
Microeconomics 2011
Strategische Grundorientierungen von
Binnenschifffahrts-unternehmen
Heeg Lina
1
Future Challenges for Inland Navigation
Christa Sys, Thierry Van
elslander
1
Applied Transport Economics
A Management and Policy Perspective
Eddy Van de Voorde,
Vanelslander Thierry
1
Transport Economics package deal
De Baere Peter, Eddy Van
de Voorde
1
112
Strategic Outsourcing: A Structured Approach to
Outsourcing Decisions and Initiatives
Maurice F. Greaver II
1
113
Developing a Make or Buy Strategy for
Manufacturing Business
Probert David R.
1
108
109
110
111
Make-or-Buy
A practical guide to industrial sourcing decisions
1
114
115
Strategic Global Sourcing Best Practices (Best
Practices (John Wiley & Sons)
Sollish Fred, Semanik John
1
Transportation: A Supply Chain Perspective
Coyle John, Novak Robert,
Gibson Brian, Bardi
Edward
1
Kannegiesser Matthias
1
Kenneth John Button,
David A. Hensher
1
116
Value Chain Management in the Chemical Industry:
Global Value Chain Planning of Commodities
(Contributions to Management Science)
Handbook of Transport Strategy, Policy &
Institutions, Volume 6 (Handbooks in Transport)
Value Chain Management in the Chemical Industry:
Global Value Chain Planning of Commodities
(Contributions to Management Science) [Paperback]
Operations Management: Creating Value Along the
Supply Chain
Kannegiesser Matthias
1
Russell Roberta S., Taylor
Bernard W.
1
Supply Chain Metrics
Jan Young
1
Cost Management in Supply Chains
Seuring Stefan, Goldbach
Maria
1
Supply Chain Engineering: Useful Methods and
Techniques
Dolgui Alexandre, Proth
Jean-Marie
1
Process Management: Creating Value Along the
Supply Chain (with CD-ROM and InfoTrac) (2007)
Wisner Joel D., Stanley
Linda L.
1
Supply Chain Management and Advanced Planning:
Concepts, Models, Software, and Case Studies
125
Stadtler Hartmut, Kilger
Christoph
1
117
118
119
120
121
122
123
124
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Modeling the Supply Chain (Duxbury Applied)
Shapiro Jeremy F.
1
Financial Supply Chain (Volume 1)
SANJAY DALMIA
1
Güterverkehrszentrum und City Logistik
Berger Wolfgang
1
Piontek Jochem
1
Poluha Rolf G.
1
Yupo Chan
1
Strategic Logistics Management
Stock James, Lambert
Douglas
1
Managing the Global Supply Chain
Skjott-Larsen Tage, Schary
Philip B.
1
The Supply Chain Cost Management
Anklesaria Jimmy
1
135
Global Logistics Management: A Competitive
Advantage for the 21st Century
Gourdin Kent
1
136
Operations and Supply Chain Management for the
21st Century
Boyer Ken, Verma Rohit
1
Zylstra Kirk D.
1
Global Operations and Logistics: Text and Cases
Dornier Philippe-Pierre,
Ernst Ricardo, Fender
Michel, Kouvelis Panos
1
Operations Now: Supply Chain Profitability and
Performance with Student DVD
Finch Byron
1
Supply Chain Management: A Logistics Perspective
(with Student CD-ROM)
Coyle John J., Langley C.
John, Gibson Brian,
Novack Robert A., Bardi
Edward J.
1
141
Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering
Materials and Goods
Baudin Michel
1
142
Lean Supply Chain Management Essentials: A
Framework for Materials Managers
Kerber Bill, Dreckshage
Brian J.
1
143
Macrologistics Management: A Catalyst for
Organizational Change (Resource Management)
Stein Martin, Voehl Frank
1
126
127
128
Bausteine des Logistikmanagements: Supply Chain
Management. E-Logistics. Logistikcontrolling
Quintessenz des Supply Chain Managements: Was
Sie wirklich über Ihre Prozesse in Beschaffung,
130
Fertigung, Lagerung und Logistik wissen müssen
Location Theory and Decision Analysis: Analytics of
Spatial Information Technology
131
129
132
133
134
Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to
Distribution, Logistics, and Supply Chain
137
138
139
140
144
145
146
Green Logistics: Improving the Environmental
Sustainability of Logistics
Global Logistics and Supply Chain Management
Managing the Supply Chain : The Definitive Guide
for the Business Professional
McKinnon Alan, Cullinane
Sharon , Browne Michael ,
Whiteing Anthony
Mangan John, Lalwani
Chandra, Butcher Tim
David Simchi-Levi, Philip
Kaminsky, Edith SimchiLevi,
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
147
Supply Chain Risk Management: Vulnerability and
Resilience in Logistics
Waters Donald
1
148
Managing Global Supply and Risk: Best Practices,
Concepts, and Strategies
Trent Robert J., Llewellyn
Roberts
1
International Logistics and Supply Chain
Outsourcing: From Local to Global
Global Sourcing Logistics: How to Manage Risk and
Gain Competitive Advantage in a Worldwide
Marketplace
Local Economic and Employment Development
(LEED). Community Capacity Building. Creating a
Better Future Together
Local Economic and Employment Development
(LEED). Clusters, Innovation and Entrepreneurship
Better Aid. Improving Incentives in Donor Agencies
(First Edition). Good Practice and Self-Assessment
Tool
Better Aid. Managing Development Resources. The
Use of Country Systems in Public Financial
Management
Local Economic and Employment Development
(LEED). Organising Local Economic Development .
The Role of Development Agencies and Companies
Rushton Alan, Walker
Steve
1
Cook Thomas A,
1
Noya Antonella, Clarence
Emma, Craig Gary
1
OECD Publishing
1
OECD Publishing
1
OECD Publishing
1
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Clark Greg,
Huxley Joe ,
Mountford Debra
Fujita Masahisa
The spatial economy: cities, regions and international
Krugman Paul R. Venables
trade; MIT Press, September 2001
Anthony J.
Urban Management and Territorial Organisation-the
Habrel Mykola ,
Case of Polish and Ukrainian Big Cites at the
Marszał Tadeusz
Beginning of the 21 st Century
T. 245 Studium uwarunkowań i kierunków
Chmielewski J.M.,
zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany
Węcławowicz Grzegorz
zagospodarowania przestrzennego
Pike Andy,
Rodríguez-Pose Andrés,
Local and regional development
Tomaney John
1
1
1
Jurgen Backhaus
1
Local Public Finance In Central And Eastern Europe
Zelijko Sevic
Elgra Edward
1
Public Finance & Public Policy
Gruber J.,
Macmillan Palgrave
1
Confronting Microfinance: Undermining Sustainable
Development
Bateman Milford
1
Finance and Financial Markets
Pilbeam Keith
1
165
167
1
Handbook of Public Finance
Financial Promise for the Poor
166
1
Microeconomics of Banking, second edition
Microfinance as a Sustainable Solution for
Alleviating Poverty: Why Sometimes It Does Not
Work
Wilson Kim ,Harper
Malcolm , Griffith
Matthew
Freixas Xavier , Rochet
Jean-charles
Rockey Rebecca
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Microfinance in India
Karmakar K. G.
1
Microfinance: A Reader (Routledge Studies in
Development Economics)
Hulme David, Arun
Thankom
1
Profit for the Poor: Cases in Micro-finance
Harper Malcolm
1
Shari'a Compliant Microfinance (Islamic Studies
Series)
S. Nazim Ali
1
Rutherford Stuart,
Sukhwinder Singh Arora
1
Zeller Manfred
1
Ledgerwood Joanna, White
Victoria
1
Bateman Milford
1
Banking Reform in India and China
Saez L.
1
Chain of Blame: How Wall Street Caused the
Mortgage and Credit Crisis
Muolo P. , Padilla M.
1
Global banking and Wealth Management
Maude David
1
Infrastructure as an Asset Class: Investment Strategy
Weber Barbara, Alfen
H.W.
1
Infrastructure Finance; The Business of
Infrastructure for a Sustainable Future
Grigg Neil S.
1
Inside Swiss banking
Guldiman Beat J.
1
182
Institutional Banking for Emerging Markets;
principles and practice
Huang Wei-Xin
1
183
Investment Banking Explained (An Insider's Guide
to the Industry
Fleuriet Michel
1
Mystery of Banking
Rothbard Murray N.
1
The Definitive Guide to Infrastructure Fundraising
HalfordM., Berwin S.J.
(ed.)
1
The Economics of banking
Matthews Kent , Thomson
John L.
1
The Financial Crisis
Davies Howard
1
The Suprime Solution
Shiller Robert J.
1
Investing in Infrastructure
Lutyens Campbell
1
China's Rise: Challenges and Opportunities (paper)
Bergsten C. Fred, Freeman
Charles , Lardy Nicholas
R., Mitchell Derek J.
1
168
169
170
171
172
173
174
The Poor and their Money: Microfinance from a
Twenty-first Century Consumer's Perspective
The Triangle of Microfinance: Financial
Sustainability, Outreach, and Impact (International
Food Policy Research Institute)
Transforming microfinance institutions: providing
full financial services to the poor
Why Doesn't Microfinance Work? : The Destructive
Rise of Local Neoliberalism
175
176
177
178
179
180
181
184
185
186
187
188
189
190
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
China's Strategy to Secure Natural Resources: Risks,
Dangers, and Opportunities
191
192
193
194
195
196
197
198
Moran Theodore H.
1
Fiduciary Management
Nunen A. Van
1
The Handbook of Rational and Social Choice
Anand Paul , Pattanaik
Prastanta Puppe Clemens
1
Islamic Finance Banking System
Sudin Haron
1
Economics of Money, Banking, and Financial
Markets, Business School Edition, The 2nd Edition;
Mishkin Frederic S.
1
Mishkin Frederic S.
1
Financial Markets and Institutions (7th Edition) (The
Prentice Hall Series in Finance)
Restructuring Regulation and Financial Institutions
(The Milken Institute Series on Financial Innovation
and Economic Growth)
State and Financial Systems in Europe and the USA
[Kindle Edition]
Uncontrolled Risk: Lessons of Lehman Brothers and
How Systemic Risk Can Still Bring Down the World
Financial System
Barth James R.,
Brumbaugh R. Dan ,
Yago Glenn
Battilossi Stefano,
Reis Jaime
1
1
Williams Mark
1
Entrepreneurial Finance
Leach J. Chris
1
Money, Banking and Financial Markets
Cecchetti Stephen G
1
An Introduction to Global Financial Markets
Valdez S., Molyneux P.
1
203
Comprehensive Intellectual Capital Management:
Step-by-Step
Nermien Al-Ali
1
204
In Action: Measuring Intellectual Capital (In Action
Case Study Series)
Phillips Patricia Pulliam
1
Intellectual Capital: and Environmental Dynamism
Wan Fadzilah, Wan Yusoff
1
206
Intellectual Capital: Measuring the Immeasurable?
(CIMA Research)
Wall Anthony, Kirk
Robert,
Martin Gary
1
207
Intellectual Capital: The Intangible Assets of
Professional Development Schools
Basile Carol G.
1
Andriessen Daniel
1
O'sullivan Kevin J.
1
Banks in Crisis
Campbell Andrew
1
Csr - Strategies
Sri Urip
2
Ethics and Excuses
McDowell Banks
2
199
200
201
202
205
208
209
210
211
212
Making Sense of Intellectual Capital: Designing a
Method for the Valuation of Intangibles
Strategic Intellectual Capital Management in
Multinational Organizations: Sustainability and
Successful Implications (Premier Reference Source)
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Managing Intellectual Capital in Practice
Roos Goran, Pike
Stephen,
Fernstrom
Lisa
1
Strategic Value Management: Stock Value Creation
and the Management of the Firm (Wiley Finance)
Stegmann Juan Pablo
1
Gift to My Children, A
Rogers, Jim
1
Mezrih Ben
1
213
214
215
The Accidental Billionaires: The Founding of
Facebook
A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal
216
217
The Global Auction: The Broken Promises of
Education, Jobs, and Incomes
Brown Phillip,
Lauder Hugh
1
218
The Oxford Handbook of Pensions and Retirement
Income
Clark Gordon L., Orszag
J. Michael
1
Banks in Crisis
Campbell Andrew
1
The Oxford Handbook of Business Ethics
Brenker tGeorge G.,
Beauchamp Tom L.
1
Education and the New Economy: A Policy Planning
Exercise
Stasz Cathleen
1
219
220
221
222
Education in the Creative Economy
Education: Culture, Economy, and Society
223
The Handbook of Social Capital
224
Midbrain Mutiny: The Picoeconomics and
Neuroeconomics of Disordered Gambling: Economic
225
Theory and Cognitive Science, Volume Two
Decisions, Uncertainty, and the Brain: The Science of
Neuroeconomics
226
Araya Daniel, Peters
Michael A.
Halsey A. H. Lauder ,
Hugh, Brown Phillip,
Wells Amy Stuart
Castiglione Dario, Jan W.
van Deth Guglielmo
Wolleb
Don Ross, Sharp Carla ,
Vuchinich Rudy E. ,
Spurrett David
1
1
1
1
Paul W. Glimcher
1
Neuroeconomics: Decision Making and the Brain
Paul W. Glimcher
1
228
Does Education Really Help?: Skill, Work, and
Inequality (Century Foundation Books
Edward N. Wolff
1
229
The Oxford Handbook of Pensions and Retirement
Income
Gordon L. Clark, J.
Orszag Michael
1
Complex Adaptive Leadership
Obolensky Nick
1
Enterprise Growth Strategy
Kumar Dhirendra
1
Longer Lasting Products
Cooper Tim
1
227
230
231
232
Value in Due Diligence
233
234
Integral Economics
Gleich Ronald, Kierans
Gordana, Hasselbach
Thomas
Lessem Ronnie, Schieffer
Alexander
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
The Project Risk Maturity Model
Hopkinson Martin
1
Exploiting Future Uncertainty
Hillson David
1
Checklists for Due Diligence
Howson Peter
1
Managing Risk in Projects
Hillson David
1
Managing Project Uncertainty
Cleden David
1
Strategic Project Risk Appraisal and Management
Harris Elaine
1
Project-Oriented Leadership
Müller Ralf, Turner J
Rodney
1
Tame, Messy and Wicked Risk Leadership
Hancock David
1
The Essentials of Project Management
Lock Dennis
1
The Future of Innovation
Von Stamm Bettina,
Trifilova Anna
1
Making the Connections
Quirke Bill
1
A Guide to the project managemant body of
knowledge
246
247
Introduction to Service Engineering
Project Managemant
Institute / Management
Training& Development
Center
Salvendy G., Karwowski
W.
1
1
GmbHG
Ingo Saenger; Michael
Inhester
1
249
Der institutionelle Gläubigerschutz in der
Europäischen Privatgesellschaft (SPE)
Meller David
1
250
Gläubigerschutz bei der Europäischen
Privatgesellschaft
Pfennig Jörn
1
Die Europäische Privatgesellschaft
Kretschmer Silke
1
Aktuelle Entwicklungen im polnischen, deutschen
und österreichischen Privatrecht
BachnerT homas;
Cierpial Romana;
Lemanska Elzbieta ;
Liebscher Marc
1
Die Satzung der Societas Privata Europaea (SPE)
Flaig Katrin
1
Juristische Personen als Geschäftsführer der
Europäischen Privatgesellschaft
Heidelberger Schriften
zum Wirtschaftsrecht und
Europarecht
1
Die "Europa GmbH"
Bode Juliane
1
GmbH-Reform
Bachner Thomas
1
248
251
252
253
254
255
256
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Droit des transport
Bernadet Maurice,
Bon-GarcinI sabelle,
Reinhard Yves
1
International Carriage of Goods by Road: CMR
Clarke Malcolm A.
1
Code des societes commerciales. Kodeks spółek
handlowych
Rychel Alexandre
1
Code de commerce - Edition 2011
Rontchevsky Nicolas
1
Kommentar zur CMR: Übereinkommen über
Beförderungsvertrag im internationalen
Straßengüterverkehr
Thume Harl-Heinz
(Herausgeber)
1
Contracts of Carriage by Land and Air, 2 nd Edition
Clarke Malcolm A.,
Yates David
1
Markets & Hierarchies
Williamson Oliver E.
1
Advances in Tourism Economics
Matias A.
1
Check Your English Vocabulary for Leisure Travel
& Tourism
Wyatt
1
Consumer Behaviour in Tourism
Horner
1
Contemporary Hospitality and Tourism Management
Ball S.
1
E-business for Tourism
Carter
1
Economics of Tourism & Sustainable Development
Lanza Allesandro,Elgar
Edward
1
International Handbook on the Economics of
Tourism
Dwyer L., Elgar Edward
1
Marketing Efficiency in Tourism
Keller P.
1
Strategic Management for Hospitality and Tourism
Okumus F.
1
Tourism System
Mill R.
1
Economics of Transaction Costs
Williamson O. E.
1
Markets with Transaction Costs Mathematical
Theory
Kabanov Y. M.
1
Essentials of Business Process Outsourcing
Duening T.
1
Global Outsourcing Strategies
Barrar
1
Outsourcing
Burkholder N.
1
Health and Wellness Tourism
Erfurt-Cooper P.
1
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Health Tourism
Reisman D.
1
Consumer Behavior in Travel & Tourism
Pizam A.
1
Improving Tourism & Hospitality Services
Laws
1
Marketing Communications in Tourism and
Hospitality
Mccabe S.
1
Cases in Sustainable Tourism
Herremans I.
1
Managing Sustainable Tourism
Edqell D.
1
Benchmarks in Hospitality & Tourism
Pyo S,
1
Case Scenarios In Hospitality Supervision
Szende P.
1
Cases in Hospitality & Tourism Management
Allen-chabot
1
Cases in Human Resource Management in
Hospitality
Gilmore S. A.
1
Hospitality
Lashley
1
Gastfreundschaft und Gastlichkeit im Tourismus
Pechlaner Harald, Raich
Frieda
1
Gastfreundschaft
Doortje Kal, Rita
Schlusemann
1
Port Economics
Cullinane K.
1
Port Economics
Talley W.
1
Cruise Tourism – Current Situation and Trends
UNWTO
1
Cruise operations management
Gibson P.
1
Cruise ship tourism
Dowling R. K.
1
Cruising: a guide to the cruise line industry
Mancini M.
1
Sampling of Populations: Methods and Applications
(4th Edition)
by Levy Paul S.,
Lemeshow Stanley
1
Probability Theory and Statistical Inference
Spanos Aris
1
Making Sense of Data
Abramson J. H. ,
Abramson Z.H
1
Statistics and Econometric Models Volume I
Gourieroux Christian
Monfort Alain
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Statistics and Econometric Models Volume II
Gourieroux Christian
Monfort Alain
1
Econometrics: Alchemy or Science?
Hendry David F.
1
Econometric Analysis (7th Edition)
William H Greene
1
An Introduction to Modern Bayesian Econometrics
LancasterTony
1
Econometric Analysis of Panel Data (4th Edition)
Baltagi Badi H.
1
Econometrics Models and Economic Forecasts (4th
Edition)
Pindyck Robert S. ,
Rubinfeld Daniel L.
1
Applied Time Series Modelling and Forecasting
HarrisRichard
Sollis Robert
1
Forecasting Economic Time Series
Clements Michael P.
Hendry David F.
1
Regression Analysis of Count Data
Cameron A. Colin ,
Trivedi Pravin K.
1
A Companion to Economic Forecasting
Clements Michael P.,
Hendry David F.
1
Dynamic Econometrics
HendryDavid F
1
Market Models: A Guide to Financial Data Analysis
Alexander Carol
1
The Econometric Modelling of Financial Time Series
(3rd Edition)
MillsTerence C.,
Markellos Raphael N
1
Discrete Fourier Analysis
Wong, M. W.
1
Markov Decision Processes with Applications to
Finance
Bäuerle, Nicole, Rieder,
Ulrich
1
Advances in Entrepreneurial Finance
Yazdipour Rassoual
1
Implementing Models in Quantitative Finance:
Methods and Cases
Fusai, Gianluca,
Roncoroni, Andrea
1
Quantitative Financial Risk Management
Wu, Dash (Ed.)
1
Statistics of Financial Markets
321
322
323
324
325
Modern Management with MyManagementLab:
International edition 12/E
Fundamentals of management/ MyManagementLab
Pack
Modern Management with MyManagementLab:
International edition 12/E
Management, 3/E
Borak, Szymon, Härdle,
Wolfgang Karl, López
Cabrera, Brenda
Samuel Certo, Trevis
Certo, Certo S.
Robbins Stephen, De
Cenzo David, Coulter
Mary
Samuel Certo, Trevis
Certo, S. Certo
Michael A. Hitt, Stewart
Black, Lyman W. Porter
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Management.People, performance, change
Gomez-Mejia Luis, Balkin
David
1
Human Resource Management with
MyManagementLab
Mondy R. Wayne
1
Strategic Management and Organisational Dynamics
Stacey Ralph D.
1
Economic Approaches to Organisations 4th edition
Sytse Douma, Hein
Schreuder
1
Applied Economics
Griffiths Alan, Wall Stuart
1
International Management
Deresky Helen
1
The Presentation Coach
Graham G. Davies
1
Human Relations 4e
Dalton Marie
1
Management? It' s not what you think!
Mintzberg Henry
1
Communicate
Verderber R.
1
The coaching manager
Hunt James M.
1
The Drucker Lectures: Essential Lessons on
Management, Society and Economy
Drucker Peter F.
1
Ant Colony Optimization
Dorigo Marco, Stutzle
Thomas
1
339
Swarm Intelligence: From Natural to Artificial
Systems
Dorigo Marco, Bonabeau
Eric, Theraulaz Guy
1
340
Robot Shaping: An Experiment in Behavior
Engineering
Dorigo Marco
1
Data Mining for Business Intelligence
Bruce Peter C., Galit
Shmueli , Nitin Patel
1
342
Applications of Agent Technology in Traffic and
Transportation
Klugl
1
343
Survey of Text Mining I: Clustering, Classification
and Retrieval
Berry Michael, Berry Ed
M.
1
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
341
344
345
346
Principles of Data Mining
Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective
Problems
Approximation Algorithms
Text Mining
347
348
Learing and Intelligent Optimization: Designing
Padhraic Smyth , Heikki
Mannila, Hand David J.
Lamont Gary B.,
Veldhuizen David A.,
Coello Carlos A.
Vazirani Vijay
Weiss Sholom M., Zhang
T., Indurkhya Nitin,
Damerau Frederick
Blum Christian, Abreu
Pedro, Fink Andreas,
1
1
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Albert Patrick, Molina
Daniel, Freschi Valerio
349
Information and Its Role in Nature
Graph-Theoretic Concepts in Computer Science
350
351
352
Software Architecture in Practice
Harvard business review on business model
innovation.
Roederer Juan
Meister Daniel, Peleg
David, Sau Ignasi, Stern
Michal, Uno Takeaki,
Fernau Henning
Bass Len, Clements Paul,
Kazman Rick
praca zbiorowa - Harvard
Business Review
Paperback Series
Jakki J. Mohr, Sanjit
Sengupta, Stanley Slater
1
1
1
1
353
Marketing of High-Technology Products and
Innovations
354
Open Services Innovation: Rethinking Your Business
to Grow and Compete in a New Era
Chesbrough Henry
1
355
Business Model Generation: A Handbook for
Visionaries, Game Changers, and Challengers
Osterwalder Alexander
1
Gaurav Bhalla
1
Gault Fred
1
University Research for Innovation
Weber Luc E.
1
359
Marketing 3.0: From Products to Customers to the
Human Spirit
Kotler Philip
1
360
Social Media Marketing: Strategies for Engaging in
Facebook, Twitter & Other Social Media
Evans Liana
1
Fiber To The Home (FTTH) ARCHITECTURE
Derahman Mohd Noor
1
362
The Future of Identity in the Information Society:
Challenges and Opportunities
Rannenberg Kai, Royer
Denis, Deuker André
1
363
Broadband in Europe: How Brussels Can Wire the
Information Society
Maldoom Dan, Marsden
Richard , Hal J. Singer
1
ICT Innovations 2009
Danco Davcev , Jorge
Marx Gómez
1
Innovation Intellectual Property & Economic Growth
Greenhalgh C.
1
Internet and Digital Economics
Brousseau E.
1
Toyota Kata
Rother Mika
1
Transport Environment & Society
Cahill Michael
1
Infrastructure
Hayes B.
1
356
357
358
361
364
365
366
367
368
369
Collaboration and Co-creation: New Platforms for
Marketing and Innovation
Innovation Strategies for a Global Economy:
Development, Implementation, Measurement and
Management
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
370
371
Transport Planning (Transport, Development and
Sustainability Series)
An Introduction to Sustainable Transportation:
Policy, Planning and Implementation
Urban Transport in the Developing World: A
Handbook of Policy and Practice
372
New Developments in Transport Planning: Advances
in Dynamic Transport Assignment (Transport
373
Economics, Management and Policy Series)
Spatial Planning, Urban Form And Sustainable
Transport (Urban Planning and Environment)
374
Banister David
Schiller Preston L., Bruun
Eric , Kenworthy Jeffrey
R.
Dimitriou Harry T.,
Gakenheimer Ralph
Tampere Chris M. J.,
Francesco Viti Lambertus
H. (Ben) Immers
1
1
1
1
Williams Katie
1
Integrated Transport: From Policy to Practice
Givoni Moshe, Banister
David
1
376
Urban Transport Planning (Routledge Revivals): A
developmental approach
Dimitriou Harry T.
1
377
Essentials of Business Processes and Information
Systems with MIS Casebook Set
Magal Simha R., Word
Jeffrey
1
Configuring SAP ERP Sales and Distribution
Sharma Kapil, Mutsaddi
Ashutosh
1
Integrated Business Processes with ERP Systems
Magal Simha R., Word
Jeffrey
1
375
378
379
380
A Guide to the Project Management Body of
Knowledge, Fourth Edition (PMBOK® Guide)
E-Business and ERP: Transforming the Enterprise
381
382
383
Project Management
Institute
Norris Grant ,Hurley
James R., Hartley Kenneth
M., Dunleavy John R.,
Balls John D.
1
1
E-Business and ERP: Rapid Implementation and
Project Planning
Shields Murrell G.
1
Innovation and Entrepreneurship
Bessant J., Tidd J.
1
Norris Grant
1
Bradford Marianne
1
385
E-Business & ERP: Transforming the Enterprise
with E-Business & ERP: Rapid Implenentation and
Project Planning Set [Hardcover]
Modern ERP: Select, Implement & Use Today's
Advanced Business Systems
386
How to Measure Anything: Finding the Value of
Intangibles in Business
Hubbard Douglas W.
1
387
The Failure of Risk Management: Why It's Broken
and How to Fix It
Hubbard Douglas W.
1
388
Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to
Drive Profitability and Performance
Kaplan Robert ,
Cooper Robin
1
Govindarajan Vijay
1
Johnson Steven
1
Harvard Business School
Press
1
384
The Other Side of Innovation: Solving the Execution
Challenge
389
Where Good Ideas Come From: The Natural History
of Innovation
390
Harvard Business Review on Business Model
Innovation
391
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Market Structure, Corporate Performance, and
Innovative Activity
Geroski Paul
1
Econometric Analysis of Innovation Activities
Radic Dubravko
1
EUROPAISCHE BAHNEN 11
Richter Karl Arne
1
DAS SYSTEM BAHN
Bauer Stephanie
1
396
Civilizational Competences and Regional
Development in Poland
Liberda Zofia Barbara,
Grochowska Anna
1
397
ABBLILDUNG VON INFRASTRUKTURKOSTEN
IN DER EISENBAHNBETRIEBSSIMULATION
Lienau, Cay Siefer,
Thomas
1
DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTVORTEILS
DER BAHN IM HINBLICK AUF AUSGEWAHLTE
TECHNISCHE ASPEKTE
Eickmann Carla
1
399
The Master Switch: The Rise and Fall of Information
Empires
Wu Tim
1
400
Telecommunications Regulation (IEE
telecommunications series)
John Buckley
1
392
393
394
395
398
403
Handbook of Telecommunications Economics,
Volume 2: Technology Evolution and the Internet
(Handbook of Telecommunications Economics)
Networks in Telecommunications: Economics and
Law
Majumdar S.K., Vogelsang
I.
Majumdar Sumit K.,
Vogelsang Ingo , Cave
Martin E.
Spulber Daniel F. , Yoo
Christopher S.
404
Corporate fraud
Pickett S.
1
Versicherungen im Umbruch
Spremman Klaus
1
Versicherungsökonomie
Zweifel Peter, Eisen
Roland
1
Versicherungsbetriebslehre
Farny Dieter
1
401
402
405
406
407
408
Handbook of Telecommunications Economics
Exchange Traded Funds
Nawrot Wioletta
Statistics for Business and Economics, International Anderson David R.,
Edition (with CD-ROM Printed Access Card) Sweeney Dennis J. ,
Williams Thomas A.
1
1
1
1
1
409
Palepu Krishna G., Healy
Paul M., Bernard Victor
410
L.
Hubconcepts. The Global Best Practice for Managing Launonen Martti, Viitanen
Jukka
Innovation Ecosystems and Hubs
411
Fitzsimmons J. A.,
New Service Development: Creating Memorable
Fitzsimmons M. J.
Experiences
412
Business Analysis and Valuation 4e
1
1
1
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
413
414
415
Quality Function Deployment and Lean-Six Sigma
Applications in Public Health
Duffy G. L., Moran J. W.,
Riley W.
1
Service Management: Operations, Strategy and
Information Technology
New Service Development: Creating a Framework
for the Management of Innovation in Experience
Based Firms
Fitzsimmons J. A.,
Fitzsimmons M. J.
1
Garcia F.
1
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Podobne dokumenty