wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Transkrypt

wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
Z
a
j
ęc
i
a
p
o
z
a
l
e
k
c
y
j
n
e
Szkoły prowadzone przez Edukację Lubasz
zapraszają słowami:
„wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”
U nas poczujesz się jak w domu...
Samoobrona
ASG
Kółko
matematyczne
Kółko taneczne
Kółko muzyczne
Klub obywatela
i wolontariusza
Klub Honorowych
Dawców Krwi
Siłownia
SKS
Kółka językowe
Kółko teatralne
Sekcja rowerowa
Sekcja jeździecka
NOWOCZESNA SZKOŁA
Z INTERNATEM
Edukacja Lubasz
Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego
Zapewniamy bezpłatną naukę
i niepowtarzalne kierunki kształcenia,
a także:
● klasy multimedialne, tablice interaktywne,
● sale konferencyjne,
● nowoczesny internat - pokoje z łazienkami
● e-dzienniczek
● kawiarenka
● bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
● dodatkowe zajęcia we współpracy ze
● służbami mundurowymi
● nauka w kameralnych warunkach
S
Z
K
O
ŁA
J
E
S
T
P
L
A
C
Ó
W
K
ĄN
I
E
P
U
B
L
I
C
Z
N
Ą
O
U
P
R
A
W
N
I
E
N
I
A
C
H
S
Z
K
O
ŁY
P
U
B
L
I
C
Z
N
E
J
E
d
u
k
a
c
j
a
t
w
o
j
a
n
a
j
l
e
p
s
z
a
i
n
w
e
s
t
y
c
j
a
.
.
.
B
E
Z
P
ŁA
T
N
E
S
Z
K
O
ŁY
D
L
A
M
ŁO
D
Z
I
E
ŻY
● Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
- profil policyjno-wojskowy - klasa pod patronatem
Wielkopolskiego Komendanta Policji oraz
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych
Rezerwistów - możliwość uzyskania licencji
strzeleckiej i patentu strzeleckiego nowość
- profil strażacki – możliwość uzyskania Certyfikatu
Kwalifikowanego z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej nowość
- profil piłkarski – zapraszamy również dziewczęta.
Klasa prowadzona pod patronatem Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Pile. Szkolenie sędziów
piłkarskich. nowość Dodatkowe całoroczne zajęcia
piłkarskie: boisko, orlik, hala sportowa. Wyjazdy na
mecze Lecha Poznań, reprezentacji kraju.
● Technikum 4-letnie
Zawody:
- technik usług
fryzjerskich
- technik hodowca
koni (hipoterapia)
- technik weterynarii
- technik procesów
graficznych
● Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa wielozawodowa
● oddziały w Lubaszu i Próchnowie
Ty wybierasz zawód, my
organizujemy naukę.
D
O
S
K
O
N
A
ŁE
T
E
C
H
N
I
K
A
D
L
A
C
I
E
B
I
E
● Technik Usług Fryzjerskich to więcej niż fryzjer, to
stylista:
- wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych włosów
- wykonywanie zabiegów
chemicznych włosów
- strzyżenie i stylizacja włosów
● Technik weterynarii:
- prowadzenie chowu, hodowli
i inseminacji zwierząt
- wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu usług
weterynaryjnych
- wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu
realizacji zadań inspekcji
weterynaryjnej
● Technik hodowca koni (hipoterapia):
- organizowanie i prowadzenie
chowu i hodowli koni
- szkolenie i przygotowanie koni
do użytkowania i sprzedaży
- prowadzenie gospodarstwa
rolnego
- organizowanie rekreacji konnej
i turystyki jeździeckiej
Z
A
P
R
A
S
Z
A
M
Y
N
A
D
R
Z
W
I
O
T
W
A
R
T
E
,
K
T
Ó
R
E
O
D
B
ĘD
ĄS
I
ĘW
S
O
B
O
T
Ę2
0
.
0
4
.
2
0
1
3
W
G
O
D
Z
.
O
D
9
:
0
0
D
O
1
3
:
0
0
Zwiedzanie szkoły, stajni i internatów
● Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla gimnazjalistów
● Biała Sobota dla rodziców i mieszkańców Lubasza
● Konkurs fryzjerski „Wiosenne główki”
● Pokazy z pierwszej pomocy przedmedycznej
● Pokazy drużyny ASG
● Pokazy samoobrony
● Pokazy jazdy konnej i skoków przez przeszkody
● Zawody dla przyszłych uczniów – X-box na co dzień
i od święta
● Wiele innych atrakcji… i oczywiście pyszna wojskowa
grochówka
W
S
P
Ó
ŁP
R
A
C
A
Z
W
O
J
E
W
Ó
D
Z
K
I
M
K
O
M
E
N
D
A
N
T
E
M
O
H
P
Prowadzimy nabór wraz ze Środowiskowymi
i Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz Ośrodkami Szkolenia
i Wychowania do gimnazjów z oddziałami
przysposabiającymi do pracy w Lubaszu (Hufiec
Czarnków), Szamocinie, Próchnowie, Niechanowie,
Kłecku, Słupcy, Chraplewie, Wolsztynie, Ostrzeszowie.
W
S
T
ĘP
N
A
R
E
K
R
U
T
A
C
J
A
D
O
3
1
M
A
J
A
2
0
1
3
B
e
z
p
ła
t
n
y
d
o
w
ó
z
z
C
z
a
r
n
k
o
w
a
● Z
a
w
o
d
y
s
p
o
r
t
o
w
o
o
b
r
o
n
n
e
w
k
r
a
j
u
i
z
a
g
r
a
n
i
c
ą
S
z
k
o
ła
m
o
n
i
t
o
r
o
w
a
n
a
● W
y
j
a
z
d
y
i
n
t
e
g
r
a
c
y
j
n
e
● C
i
e
k
a
w
a
o
f
e
r
t
a
z
a
j
ęć p
o
z
a
l
e
k
c
y
j
n
y
c
h

Podobne dokumenty