Oświadczenie o sprzedaży pojazdu

Transkrypt

Oświadczenie o sprzedaży pojazdu
...............................................................................................................
Miejscowość, data
Ubezpieczony posiadacz pojazdu:
..................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa firmy
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adres
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Powiadomienie o zbyciu pojazdu
Niniejszym informuję, że w dniu
o numerze rejestracyjnym
..................................................
dokonałem sprzedaży samochodu marki
..................................................................
....................................................................
będącego przedmiotem umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych o numerze i serii ....................................................................................... .
Kupującym w/wym. pojazd jest Pan/Pani
się dowodem osobistym o nr
.................................................................................................................................................
............................................................
w .................................................................................................. przy ul.
oraz numerem PESEL
...........................................................
legitymujący/a
zamieszkały/ła
...........................................................................................................................................................................
.
Jednocześnie przy dokonaniu transakcji przekazałem Kupującemu dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia. Tym samym
na podstawie art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152). Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w dniu
..............................
pomiędzy Generali T.U. S.A. a mną przechodzą na Kupującego.
Powyższa informacja jest wykonaniem, wynikającego z art. 32 ust. 1 w/wym. ustawy, obowiązku powiadomienia zakładu
ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu.
Z poważaniem,
...........................................................................................................
Imię i nazwisko

Podobne dokumenty