Szczęście w nieszczęściu”.

Transkrypt

Szczęście w nieszczęściu”.
Szczęście
w nleszczęsclu
godziny oczeki\łźniana v]Ęliki kG
Ania urodziła się bardzo chora,
jej
pr-e,
lejnych operacji i modlitwę, aby
lćkarze nie dawa]i
Szans na
(ohłarta
przepukli,
życie. Diagnoza
,,uszkodzony Zegarek" tykający
na oponowrFrdzeniowa) brzniała w piersi ich malego s},nka udało się
jak wyrok, ale Malutka nie podda
naprawic.
Asia jest śliczna, Ma śniadą
wała się. Wbrew medycznym plognozolrr :iła. Pomaleńku dżrigała cerę i ciemne oczka, zerkajĄce
glówkę. To, co innym dżiecionl spod liranki rzęs. Nie nla siły sieprzychodziło z łatwością,od niej dzieć, nie może mówić, ale uśmie
\ł},magałogigantycznego \łysiłku, cłla sję, a wt€dyjej rodzice czują się
szczęś]iwi. - Ten czas, który nam
Na szczęście okaz-ała się uparciu
pozostał mówj jej mama to cżas
chem jakich mało, Dziśma 14 lat,
j
Kocha muuykę zachody słońca na miłośc,na pr4tulanie, kołysa
nie, na patrzenie na siebie,,,.
nad morzem. co prawda porusza
Karolek - to kolejne dziecko,
się na wózku i zawsze będzie poktóre w szpitalu spędziło niema]
trzebowała opieki bliskich, ale ma
pobwę swego łcia, Pół roku na
swoje łcie, o które Z taką deteminacją walczyła,
AntośwygĘda jak
najzdrowszy pod slońcem przedszkolak. Razem z kolegami bĘa, skacze i bawi
się ko]ororł}Ąni autk3mi, L]la jego
rodzicóvl to prawdzi\ły cud, za kóry
co dżeń dziękują Prnu Bogu, DCl
brze pamiętają pełne trwogi Docc
spęduone pźy szpitaln}Ąn łóżeczku,
intens},wnej ierapii, potem plze_
prowadzka na oddzia1, a tam kolej,
nych dwanaściemiesięcy, Wresż
cie
do domul
Mały I{aszalot Bu (iak naz],Wa,
ją go pieszczotliwie rodzice) nie tracił czasu i wkótce ZacZął pozbpfać
się rozmai§/ch medycznych wspo,
magaczy typu rurka tracheostomijna czy respirulol. Nowośc to implant ślimałowypozwalający mu
słyszeć, Pod opieką dobrych aniołów zdąĄl odbyc pierwsżą wielką
podróż i rozpocząc kańerę przecl
szkolaka, Wiadomo j ż, żc lręClzie
musiał bardrc dużo pracowac, aby
nauczyc się mówić. Żeby ]nu w tym
pomóc, tato podjął kolejne studia
§1n razem logopedyczne, Jeszczc
niedawno Karo]ek niespecialnie
gamął się do chodzen;a, ale od
,
niedawna i W tei dziedzinie po-
czynii spore Dostępy, cóż,
nlusi porządnie stanąć na
nogi, bo Wlaśnie urodziła
mu się siostrzyczka i kto się
nią będzie opiekował?
Ania, Antoś, Asia, I(a
ro]ek
-
to Zaiedwic kilkoro
Z ponad trzyduiesiu
podopiecz-
nych domowego hospjcjum dla
dzieci, pIowadzonego przez funda
AI-MA SPlrl, Każde dziecko to
histoda Dełna dramatów. łeZ. ale
i radości z powodu koleinvch \Yy
granych Z chorobą potyczek, Aby
Cję
wa]c7.yc każdego rlnia na nowo, po
trzeba dużo siły i konkretnego,
mądlego Wsparcia,
'I'akm właśnieWspalciem jest
domowa opieka hospicyjna. JUź Sama świadomośc,źe do lekarza, do_
brze znąącego dz|ecko, r]'.'Jżna 7,adzwonić o kżdej porze dnja i nocy,
sprawia, że rodzice czują się beż
pieczniej, NasĘDa ważna sprawa
to dosiosowanie mieszkania ilo po_
tźeb chonjącego malucha, łóżko
rehabilitacyjne, koncentrator tlcnu,
ssak to ws7.ystko Z powodzeniem
noŹna zainst owac w donru, ogra
niczając pobyt dżiecka w szpitalll
do Die7-będnego minimum.
Pr7-ed mamą A§i Urząduenia
mcdyczne nie lnaja żadnvch tajem
nic_ Jeden r^lt ol(a i juz wie, jakie jej
córcc7-ka ma ciśnienic i co t]azeba ZrG
bić, aby oddyclrała swobodnie.
wsźystko jest w notmie, moŻna 7źjąĆ
Kicł
się ciekawsłtni splawami, takimi
jak budowanie kosmicalego pojaz du
ZpięciolL,lrrimSż]łnonem stars7łm
bratem A§i, c7ł w].nryślanic wystrza
łowego deseru dla taty, oczyAsi ZZa
interesowaniem obscffują, co dzieje
się wokół, czasem robią Sie okn]głe
ze zdumienią inn].łi razem sDogla,
dają groźnie spod sciągnię§/cl brc,
wek
-
ale to Z rcguły nie trwa dfugo
-
śniać,
Mama,,hzech mus7l.ieterów"
Łulrasza, ko rada i wiktorka ma
pehe r9ce robory. '|ylko drugokla
śista KonĘd jest Zdrow},rn dziec
kiem, 1}lehi ł-rrkasz j 3_1etni Wik,
torek nie mogą poruszac się samodże]nie, we wszystkim irzeba il]1
ponragac, Doblze] Że iata jest si].
nym mężczyzną i plzenoszenie nai
staJsz€go s}ryra nie jcst dla niego
prclblemem. Z Wikbrkiem ma a
7ź bardżo lubią się
-
sobje radui, bo to istne pióreczko
maleńkie, leciutkie, Móń cichutko,
uśmiecha się subte'nie,
a i td]r
rządzi
Sam po\,ltarza Z na
\łyciągając rącĄ po pędue-
cdłą iodżną, -
ciskiem,
]ek, Ko]orcwe esy flotesy 7-apehiają
kartkę, Nagle mała łapka, niby przy
padkien, ląduje w kubeczku z woclą.
'l'akie ciapkarnc jest bardźo prąrjem,
ne. Mdrna udaje, że nie Widzi zachla_
panego sto]iczka, $lie, że za chwilę
jej mĄ mdhrz Zmęczy się i tr€ba
go będ7-ie w7-iąć na ręce, Wfulony
w mamę, Z g]ówką opaltą uygodnie
na jej ramieniu, odpoczywa naj]epiej,
- czv iellu lo
Die zaszkodzi,
c7ł dojdzie do siebie?
-
niepokoi
się mana dorosłego już Damiana.
Wszyslko bęclzie w porządku
uspokajają pjeleg arka, -Tomo-
graJia to bezpieczle badanie, a]e
nic wo]no się ruszać. Damian nie
uleł spokojnie, ńęc musimy za_
Pani Iwona lriwa głową. Tak
bardżo kocha svrojego bea-adnego
i u]nego jak Clziccko dĘgala, Nigdy
nie namabwal dla niej laurki Da
Dzień Matki, ani nie Zaśpiewałpiosenki, ale kiedy pomaga jej płukać
ziemniaki, albo poprawia koldrę _
czuje, że ma dla kogo
łc,
- co by pdni zrobiłą \i,iedżac, że
urocl7i pani cieżto chore dźiecko?
zap}tano kiedyśmame jednego Z hl}
spicyjnych dzie.i. Nic padŁ odE}
wiedż, - Jego łcie to cual, a ja cG
dźieDnie modle sie, aby tcn cud trwał,
Dzieci
Z domowego hospicjum
kilka lub kilkjnaście lat, cier
pią na róale chot.oby, jedne mają
nmją
tylko ]namę, inne rodziców, dziad
ków i gronadkę rod7.eństwa, są ta
kie, które prosto z po.odóWki jecha_
Łv na salę opcracyjną, na inne cho_
roba spadla jak pr.ys]owiowy groin
Z jasnego ńeba. ł4czy je jedno - są
kochane, bardzo kochane; i to całe
ich szczęścieW nieszczęściu,
Eua stańnij$el
bl
,d Flid /.łfr: spd
Fundacja ,3lma Spei" opiekuje
się chorymi dziećmi i ich
od 200t] rokll
rodżnami
Fundacia ,4LMA sPEl"
uI. Narciarska 2816
31-579 Inaków
Konto:
BGż SA 08 2o3o oo45 1110
o0oo oI55 0700
$q,\v.almaspei.pl