Nowoczesna praktyka zarządzania w energetyce gazowej

Transkrypt

Nowoczesna praktyka zarządzania w energetyce gazowej
Nowoczesna praktyka zarządzania w energetyce
gazowej
Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom współczesnej wiedzy w zakresie nowoczesnego, skutecznego
zarządzania firmami świadczącymi usługi w energetyce gazowej.
Program studiów:
1. Zarządzanie strategiczne – kreowanie wartości firmy
poznanie zasad i narzędzi analizy strategicznej przedsiębiorstwa
narzędzia oceny kondycji finansowej firmy
modele biznesowe i alternatywne strategie rozwoju firmy
polityka tworzenie wartości dla akcjonariuszy, czynniki kreujące wartość firmy
prognozowanie wyników firmy i symulacja wartości dla akcjonariuszy
2. Nowoczesne metody zarządzania (zarządzanie wiedzą, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
zarządzanie zmianami, zarządzanie projektami)
nowoczesne metody zarządzania (reengineering, benchmarking, lean-management,
systemy-workflow, system Shigeo Shingo, marketing wewnętrzny, analiza dyrektywna, metoda
hoshin)
zarządzanie wiedzą (istota i modele zarządzania wiedzą)
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa(zarządzanie wartością klienta, wycena przedsiębiorstwa,
innowacje, zarządzanie w sektorze informacji)
zarządzanie zmianami (ważność i wielkość zmiany, identyfikacja kultury organizacyjnej, określenie
ograniczeń krytycznych, aktywne włączenie pracowników w proces zmian)
zarządzanie projektami (struktura procesowa, tworzenie zespołów projektowych, prince 2)
3. Nowoczesne produkty gazownictwa (kogeneracja, trigeneracja, chłodnictwo, biogaz, dystrybucja z
wykorzystaniem LNG)
kogeneracja, trigeneracja oraz wykorzystanie gazu ziemnego w chłodnictwie:
- nowoczesne rozwiązania techniczne
- efektywność
- perspektywy stosowania
gaz ziemny i biogaz – perspektywy wspólnego wykorzystania
rozwój gazyfikacji z wykorzystaniem LNG
4. Stosowanie gazu ziemnego w transporcie
NGV na świecie i w Polsce
paliwo CNG i LCNG
silniki gazowe dla pojazdów
nowoczesne rozwiązania stosowania paliw: silniki bi-fuel i dual-fuel
rozwiązania techniczne i oferta stacji tankowania gazu ziemnego
wymagania bezpieczeństwa stacji tankowania CNG
5. Gaz ziemny: polityka, fakty i problemy – stan aktualny i perspektywy rozwoju
zasoby gazu ziemnego w Polsce i na świecie – stan aktualny i prognozy
wpływ polityki na kształtowanie się cen węglowodorów na świecie
możliwości pozyskania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych
dywersyfikacja w zakresie dostaw węglowodorów (LNG, CNG, gaz rurociągowy)
handel węglowodorami
możliwości składowania CO2 w sczerpanych złożach gazu ziemnego
polityka energetyczna Polski do 2030 r. w aspekcie gazu ziemnego
strategia PGNiG SA do 2015 r.
6. Kierowanie zespołami pracowniczymi
budowa zespołu
nowoczesne metody doboru członków zespołu – ocena zintegrowana
badanie potencjału pracowniczego
kierowanie i motywowanie pracowników
ocena wyników pracy
zarządzanie własnym czasem
aktywne metody szkoleniowe – coaching
doskonalenie umiejętności menedżerskich
rozwiązywanie konfliktów – negocjacje
efektywne komunikowanie w zespole
7. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (inwestycje w terenie -wywłaszczenia, ochrona środowiska
itp.)
cywilnoprawne aspekty przygotowania infrastrukturalnych inwestycji liniowych:
nabywanie gruntów dla przebiegu infrastrukturalnych inwestycji liniowych (nabycie umowne,
wywłaszczenie)
-
obciążenie cudzych gruntów służebnością przesyłu
-
umowne przekazanie instalacji lub urządzeń mogących stanowić element sieci gazowniczej
administracyjnoprawne aspekty przygotowania infrastrukturalnych inwestycji liniowych:
-
ujęcie inwestycji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
ujęcie inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego przy pomocy decyzji administracyjnej)
-
pozwolenia wodnoprawne, konieczne dla realizacji inwestycji
-
pozwolenie na budowę
-
pozwolenie na użytkowanie inwestycji
·
planowana liberalizacja regulacji administracyjnych (tzw. korytarze przesyłowe celu
publicznego)
·
-
środowiskowe aspekty przebiegu infrastrukturalnych inwestycji liniowych:
analiza środowiskowa dla infrastrukturalnej inwestycji liniowej – wymagania prawne
wpływ szczególnej ochrony niektórych terenów na możliwość realizacji danej inwestycji (formy
ochrony przyrody, ochrona terenów zalewowych oraz strefy ochronne wód, ochrona obiektów
archeologicznych i przewidywanych miejsc ich występowania)
8. Logistyka i zarządzanie logistyczne
podstawowe pojęcia z zakresu logistyki
praktyczne aspekty wykorzystania metod i instrumentów wspomagających zarządzanie logistyczne –
ćwiczenia rachunkowe i studia przypadków
miary jakości procesów logistycznych
logistyka eksploatacji i utrzymania ruchu
optymalizacja wielkości zapasów w przedsiębiorstwie
narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu zapasami
9. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
podstawowe narzędzia analizy finansowej: ocena płynności i efektywności operacyjnej firmy,
czynniki determinujące rentowność firmy
ryzyko działalności gospodarczej i ryzyko finansowe
kryterium wartości obecnej netto (npv) i kryteria konkurencyjne oceny przedsięwzięć
szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
szacowanie kosztu kapitału projektu i całej firmy
ocena zdolności projektu do generowania wartości
case study
Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów będzie posiadał przydatną, współczesną wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania
firmami. Szczególny nacisk kształcenia będzie nakierowany na przekazanie słuchaczom wiedzy przydatnej
w podejmowaniu decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach branży gazowniczej. W przedsiębiorstwach
gazownictwa często podejmowane są decyzje inwestycyjne wymagające zgodności prawnej z przepisami
ochrony środowiska, realizacji respektujące prawa własnościowe, wymagające dobrego przygotowania
logistycznego, zorganizowania zespołów ludzkich realizujących te przedsięwzięcia, a potem kierujących
działalnością operacyjną w danym zakresie. Powyższe decyzje wymagają przeprowadzenia niezbędnych
obliczeń oceny efektywności ekonomicznej projektów a także wiedzy dotyczącej zarządzania projektami.
Powyższy zakres wiedzy stanowi rdzeń programu tych studiów i znajdzie odzwierciedlenie w wiedzy
absolwentów.
Czas trwania:
2 semestry (od X 2013 r. do VI 2014 r.)
Termin zgłoszeń:
od V do IX 2013 r.
Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu studiów wyższych,
kwestionariusz osobowy,
oświadczenie o formie zapłaty.
Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc:
35
Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Katarzyna Książko (tel.: 12 617 43 01, 603 580 161)
Opłaty:
6 000 zł
Informacje dodatkowe:
Zjazdy odbywają się w piątki i soboty, średnio trzy zjazdy na dwa miesiące.
Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 25 osób.
Organizator:
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania w Energetyce
Adres organizatora:
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
tel. 12 617 43 01, 603 580 161
fax 12 636 70 05
e-mail: [email protected]
www.energetyka.zarz.agh.edu.pl
Kierownik:
dr inż. Jan Sas
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Książko

Podobne dokumenty