katalog

Transkrypt

katalog
KATALOG
VI Regionalnej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych
oraz
Maszyn i Urządzeń Rolniczych 2009
Opole-Bierkowice
POD HONOROWYM PATRONATEM
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałka Województwa Opolskiego
Wojewody Opolskiego
Prezydenta Miasta Opola
11–12 lipca 2009 r.
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 6, 45-007 Opole
tel. 0 77 44 17 140, fax 0 77 44 17 141
e-mail: [email protected]
Sklep internetowy: www.wydawnictwo.opole.pl
Drukarnia: www.drukujunas.eu
ORGANIZATORZY WYSTAWY
1. Izba Rolnicza w Opolu
2. P.O.R. „AGROIZBA” Sp. z o. o.
WSPÓŁORGANIZATORZY WYSTAWY
1. Marszałek Województwa Opolskiego
2. Prezydent Miasta Opola
3. Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o. w Krasnem Stacja
Inseminacyjno-Hodowlana w Karczowie
4. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”
5. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Katowicach
6. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
7. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Opolu
8. Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza
PATRONAT MEDIALNY
1.
2.
3.
4.
Radio Opole
Nowa Trybuna Opolska
Poradnik Rolniczy
Wiadomości Rolnicze Polska
3
TRZODA
CHLEWNA
5
TRZODA CHLEWNA
Aktualnie głównym priorytetem w hodowli i produkcji świń jest wytworzenie tucznika mięsnego, którego cechują:
• dobre wykorzystanie paszy,
• wysokie przyrosty dzienne,
• wysoka zawartość mięsa w tuszy,
• dobra jakość mięsa.
Wyżej wymienione cechy obok wysokiej wartości rozrodczej są zasadniczymi elementami mającymi wpływ na ekonomikę i wynik finansowy produkcji.
W osiągnięciu zadawalających wyników znaczący wpływ ma:
• doskonalenie ras czystych poprzez odpowiednio prowadzone
prace hodowlane w chlewniach zarodowych,
• zastosowanie efektywnych metod krzyżowania towarowego
w produkcji masowej.
Ze względu na fakt, iż potencjał genetyczny chlewni zarodowych
przenoszony jest do produkcji masowej (poprzez sprzedaż materiału
hodowlanego) i ma znaczący wpływ na jakość produkowanego żywca
wieprzowego, ideą organizatorów wystawy jest zapoznanie lokalnych
producentów świń z osiągnięciami hodowlanymi najlepszych stad zarodowych z terenu woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Materiał
hodowlany wyprodukowany w tych chlewniach daje gwarancję uzyskania w produkcji tuczników korzystnych wyników ekonomicznych.
W prowadzeniu nowoczesnej hodowli i produkcji świń nie można
pominąć rzetelnej informacji fachowej o rasach, kierunkach użytkowania, wycenie materiału hodowlanego, profilaktyce weterynaryjnej,
zasadach utrzymania i żywienia zwierząt oraz o programie hodowlano – produkcyjnym.
Wyżej wspomniane zagadnienia będziecie Państwo mogli omówić
z fachowcami, którzy odpowiedzą również na inne pytania dotyczące produkcji świń na stoisku Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. Serdecznie zapraszam do dyskusji i współpracy.
Koordynator Regionalny POLSUS
mgr inż. Piotr Polok
6
Skład Komisji Sędziowskiej
1. Prof. dr hab. Stanisław Jasek – AR Wrocław
2. Krystyna Kamińska – „POLSUS” Filia w Opolu
3. Romuald Staffa - „POLSUS” Filia w Opolu
Wystawcy Trzody Chlewnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Damboń Jan, Nieznaszyn, woj. opolskie
Dwornik Urszula, Borki Wielkie, woj. opolskie
Jantos Romuald, Kujakowice Górne, woj. opolskie
Kosytorz Paweł, Zborowskie, woj. śląskie
Krawczyk Maria i Joachim, Luboszyce, woj. opolskie
Ledwoń Alojzy, Zborowskie, woj. śląskie
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o. w Krasnem,
Stacja Eksploatacji Knurów w Częstochowie, woj. śląskie
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o.,
Głogówek, woj. opolskie
10.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chrzelice, woj. opolskie
11.Wiatr Artur, Olesno, woj. opolskie
12.Wieczorek Renata, Zborowskie, woj. śląskie
13.Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o. o., woj. dolnośląskie
7
R E G U L A M I N
OCENY TRZODY CHLEWNEJ ORAZ
NAGRADZANIA HODOWCÓW NA
VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
OPOLE – BIERKOWICE 2009
§1
1. Na wystawie są prezentowane i oceniane zwierzęta, wpisane do ksiąg
lub rejestrów w przypadku knurów i pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg w przypadku loszek, hodowli krajowej:
a) młode knury ras czystych wbp, pbz, hampshire, duroc i pietrain,
b) młode knury pochodzące z krzyżowania ras hampshire, duroc
i pietrain,
c) loszki ras czystych wbp, pbz,
d) loszki pochodzące z krzyżowania ras wbp i pbz.
2. Ocenie podlega tylko taka liczba zwierząt, jaka została wcześniej
zgłoszona przez hodowców i zaakceptowana przez Filię PZHiPTCh
„POLSUS” w Opolu.
§2
1. Wymagania hodowlane dla wystawianych zwierząt są następujące:
a) wiek:
– knury nie starsze niż urodzone 01.11.2008 roku,
– loszki nie starsze niż urodzone 01.12.2008 roku,
b) co najmniej 14 prawidłowo wykształconych i symetrycznie rozmieszczonych sutków dla linii matecznych i ich mieszańców oraz
co najmniej 12 sutków dla linii ojcowskich i ich mieszańców,
c) co najmniej dobra ocena pokroju,
d) użytkowość rozpłodowa matki oceniana na podstawie średnich
z wszystkich miotów powinna odpowiadać liczbie co najmniej:
– 9 sztuk prosiąt dla ras wbp, pbz i 7 sztuk dla ras duroc, hampshire, pietrain w wieku 3 tygodni w pierwszym miocie,
8
– 10 sztuk prosiąt dla ras wbp, pbz i 8 sztuk dla ras duroc, hampshire, pietrain w wieku 3 tygodni z dwóch lub więcej miotów,
e) indeks oceny przyżyciowej na poziomie minimum:
– dla knurów ras wbp i pbz
–
110 pkt.
– dla knurów rasy pietrain
–
115 pkt.
– dla knurów pozostałych ras –
105 pkt.
– dla knurów mieszańców
–
110 pkt.
– dla loszek
–
105 pkt.
f) indeks BLUP ZWH na poziomie minimum 9,51 pkt (dotyczy zwierząt czystorasowych),
g) zwierzęta są wolne od genu wrażliwości na stres – dotyczy ras wbp
i pbz oraz ich mieszańców,
h) zwierzęta ocenione zostały do dnia 03.07.2009 roku.
2. Na wystawę zwierzęta dostarczane są z obowiązującym zaświadczeniem hodowlanym.
3. Eksponowane na wystawie świnie muszą posiadać świadectwo lekarsko
– weterynaryjne wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
1. Eksponowana na Wystawie hodowlana trzoda chlewna oceniana jest
na podstawie aktualnych wyników oceny użytkowej i hodowlanej zawartej w CBI-POLSUS i oceny pokroju.
2. Przed rozpoczęciem wyceny zwierząt sprawdzane jest oznakowanie
zwierząt i jego zgodność z dokumentami hodowlanymi.
3. Komisja ma prawo odstąpić od oceny w przypadku nieczytelnego
oznakowania lub choroby zwierzęcia.
4. Ocena obejmuje pokrój, użytkowość rozpłodową matki, indeks oceny
przyżyciowej, indeks BLUP ZWH.
5. Ocenę pokroju wystawianych świń przeprowadza się w skali od 1 do 6 pkt.
w wartościach co 0,5 pkt.
6. Wynik oceny pokroju stanowi średnia z ocen sędziów wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
7. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów ras wbp i pbz jest następująca:
– użytkowość rozpłodowa
–
1 pkt.
– użytkowość tuczna i rzeźna
–
1 pkt.
9
– indeks BLUP ZWH
–
4 pkt.
8. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów czystorasowych linii ojcowskich (hampshire, duroc,
pietrain) jest następująca:
– użytkowość rozpłodowa
–
0,5 pkt.
– użytkowość tuczna i rzeźna
–
1,5 pkt.
– indeks BLUP ZWH
–
4 pkt.
9. Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej dla knurów
mieszańców linii ojcowskich jest następująca:
– użytkowość tuczna i rzeźna
–
6 pkt.
10.Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej i hodowlanej dla loszek ras wbp i pbz jest następująca:
– użytkowość rozpłodowa
–
1,5 pkt.
– użytkowość tuczna i rzeźna
–
0,5 pkt.
– indeks BLUP ZWH
–
4 pkt.
11.Maksymalna liczba punktów za wyniki wartości użytkowej dla loszek
mieszańców linii matecznych jest następująca:
– użytkowość rozpłodowa
–
3 pkt.
– użytkowość tuczna i rzeźna
–
3 pkt.
12.Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej wystawianych zwierząt zamieszczone są w załącznikach:
a) dla knurów rasy wbp i pbz
–
załącznik 1,
b) dla knurów rasy hampshire i duroc –
załącznik 2,
c) dla knurów rasy pietrain
–
załącznik 3,
d) dla knurów mieszańców linii ojcowskich –
załącznik 4,
e) dla loszek czystorasowych ras wbp i pbz –
załącznik 5,
f) dla loszek mieszańców linii matecznych –
załącznik 6.
§4
1. Katalog wystawianej trzody chlewnej powinien zawierać:
a) aktualny stan, wyniki i kierunki rozwoju krajowej hodowli świń,
b) wykaz wystawców,
c) regulamin oceny trzody chlewnej.
10
§5
1. Komisarz wystawy na wniosek Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” powołuje trzyosobowy
zespół sędziowski do spraw oceny trzody chlewnej, zwany dalej sędziami, wyznaczając im zakres dokonywanej oceny.
2. Tryb przeprowadzania oceny:
• przed rozpoczęciem oceny zwierząt zespołowi sędziów przekazywane są obowiązujące zaświadczenia hodowlane,
• ocena zwierząt przeprowadzana jest na ringu w obecności hodowcy; sędziowie oceniają pokrój zwierząt indywidualnie poprzez pokazanie tabliczki z liczbą przyznanych punktów.
3. Po zakończeniu indywidualnej oceny zwierząt, sędziowie podają do
publicznej wiadomości ustalony ranking zwierząt wg wartości uzyskanych łącznie punktów. Czempionaty i wiceczempionaty zdobywają
zwierzęta, które w kolejności uzyskały najwięcej punktów.
Przy uzyskaniu przez zwierzęta identycznej łącznej liczby punktów
o wyborze czempiona i wiceczempiona decyduje zespół sędziów (każdy członek ma do dyspozycji 1 głos).
W zależności od liczby ocenionych zwierząt w obrębie rasy, linii,
płci oraz grupy zwierząt pochodzących z krzyżowania, zespół sędziów
przyznaje w grupie zwierząt:
• do 2 – czempiona,
• 3 i więcej – czempiona i wiceczempiona.
Uwaga: przy ocenie mieszańców ras grupę stanowią zwierzęta jednej płci.
4. Dodatkowo sędziowie przyznają trzy niezależne Czempionaty za najwyższą wartość składową BLUP - ZWH dla:
• knura linii matecznej za najwyższą odchyłkę BLUP H(IN),
• loszki linii matecznej za najwyższą odchyłkę BLUP H(UR21),
• knura linii ojcowskiej za najwyższą odchyłkę BLUP H(%M).
5. Wyniki oceny prezentowanych zwierząt dokonanej i zaprotokołowanej zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają
uchyleniu bądź zmianom.
11
§6
1. Po zakończeniu oceny zwierząt sędziowie sporządzają protokół, w którym omawiają wyniki oceny oraz podają lokaty wszystkich ocenionych
młodych knurów oraz loszek a także, ewentualnie, liczbę zwierząt
zdyskwalifikowanych lub nie ocenianych z przyczyn losowych.
2. W ogólnych wynikach oceny, po przytoczeniu składu osobowego zespołu sędziów, podaje się liczbę ocenionych zwierząt z uwzględnieniem
płci i ras (linii), wskazując liczbę wystawców; podaje się również liczby
knurów młodych i loszek, którym przyznano czempionaty i wiceczempionaty.
3. Protokół oceny trzody chlewnej powinien być sporządzony i podpisany
przez wszystkich sędziów.
§7
1. Nagroda pieniężna przysługuje za zwierzęta, które zdobyły tytuł czempiona i wiceczempiona. Nagrody pieniężne dla pozostałych zwierząt
mogą być ufundowane przez związki hodowców lub inne instytucje.
2. Za loszki i knury, które zdobyły tytuł czempiona wystawca otrzymuje
trofeum honorowe, nagrodę pieniężną i dyplom.
3. Instytucje, przedsiębiorstwa lub organizacje pragnące wziąć udział
w nagradzaniu hodowców, mogą fundować i wręczać we własnym
imieniu nagrody ‑ w uzgodnieniu z organizatorem wystawy.
4. Dyplom za udział w wystawie otrzymuje każdy wystawca trzody chlewnej.
§8
1. Ocena wystawianych na wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić podstawy
do przyznania nagrody.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na wystawie
w 2009 r.
12
Załącznik Nr 1
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów rasy wbp i pbz.
1. Użytkowość rozpłodowa matki
W pierwszym miocie
9
10 i więcej
Średnio z dwóch i więcej
miotów
10,0 – 10,99
11,0 i więcej
Liczba punktów
0,8
1,0
2. Użytkowość tuczna i rzeźna
Punkty indeksu oceny przyżyciowej
110 – 115
116 – 120
121 i więcej
Liczba punktów
0,5
0,8
1,0
3. Indeks BLUP ZWH
Punkty indeksu BLUP – ZWH
9,51 – 10,00
10,01 – 10,40
10,41 – 10,80
10,81 – 11,00
11,01 i więcej
Liczba punktów
3,0
3,4
3,7
3,9
4,0
Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika.
Załącznik Nr 2
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów rasy hampshire i duroc.
1. Użytkowość rozpłodowa matki
W pierwszym miocie
7
8 i więcej
Średnio z dwóch i więcej
miotów
8,0 – 8,99
9,0 i więcej
Liczba punktów
0,3
0,5
2. Użytkowość tuczna i rzeźna
Punkty indeksu oceny przyżyciowej
105 – 110
111 – 115
116 i więcej
Liczba punktów
1,0
1,3
1,5
13
3. Indeks BLUP ZWH
Punkty indeksu BLUP
– ZWH
9,51 – 10,00
10,01 – 10,30
10,31 – 10,60
10,61 – 10,80
10,81 i więcej
Liczba punktów
3,0
3,4
3,7
3,9
4,0
Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika.
Załącznik Nr 3
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej dla knurów rasy pietrain.
1. Użytkowość rozpłodowa matki
W pierwszym miocie
7
8 i więcej
Średnio z dwóch
i więcej miotów
8,0 – 8,99
9,0 i więcej
Liczba punktów
0,3
0,5
2. Użytkowość tuczna i rzeźna
Punkty indeksu
oceny
przyżyciowej
115 – 122
123 – 130
131 i więcej
Liczba punktów
1,0
1,3
1,5
3. Indeks BLUP ZWH
Punkty indeksu BLUP
– ZWH
9,51 – 10,00
10,01 – 10,30
10,31 – 10,60
10,61 – 10,80
10,81 i więcej
Liczba punktów
3,0
3,4
3,7
3,9
4,0
Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika.
14
Załącznik Nr 4
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej dla knurów mieszańców linii ojcowskich .
Użytkowość tuczna i rzeźna
Punkty indeksu
oceny przyżyciowej
110 – 113
114 – 117
118 – 121
122 – 125
126 i więcej
Liczba punktów
4,5
5,0
5,5
5,8
6,0
Załącznik Nr 5
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej i hodowlanej dla loszek rasy wbp i pbz.
1. Użytkowość rozpłodowa matki
W pierwszym miocie
9
10 i więcej
Średnio z dwóch i więcej
miotów
10,0 – 10,99
11,0 i więcej
Liczba punktów
1,3
1,5
2. Użytkowość tuczna i rzeźna
Punkty indeksu oceny przyżyciowej
105 – 112
113 – 120
121 i więcej
Liczba punktów
0,2
0,4
0,5
3. Indeks BLUP ZWH
Punkty indeksu BLUP – ZWH
9,51 – 10,00
10,01 – 10,40
10,41 – 10,80
10,81 – 11,00
11,01 i więcej
Liczba punktów
3,0
3,4
3,7
3,9
4,0
Dotyczy indywidualnego indeksu BLUP osobnika.
15
Załącznik Nr 6
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za ocenę wartości użytkowej dla loszek mieszańców ras wbp i pbz.
Użytkowość rozpłodowa matki
W pierwszym miocie
9
10
11
Średnio z dwóch i więcej
miotów
10,0 – 10,99
11,0 – 11,99
12,0 i więcej
Liczba punktów
2,7
2,9
3,0
4. Użytkowość tuczna i rzeźna
Punkty indeksu oceny przyżyciowej
105 – 110
111 – 115
116 – 120
121 i więcej
Liczba punktów
2,0
2,4
2,8
3,0
16
INFORMACJE O WYSTAWCACH TRZODY
CHLEWNEJ
Hodowla zarodowa:
Damboń Jan
47–263 Zakrzów, Nieznaszyn 32
tel. 077 487 57 08
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24260 – rasa pbz – 32 lochy,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
pbz
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
12,64
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
11,77
Śr. liczba
sutków
szt.
15,00
Wiek I-go
oprosienia
dni
331
Okres
międzymiotu
dni
155
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
pbz
F1
szt.
112
42
Średni
przyrost
dzienny
g
694
691
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
9,7
10,1
Wysokość oka
polędwicy
mm
53,7
53,8
% mięsa
w tuszy
Indeks
%
58,0
57,3
pkt
120
117
F1….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka pbz i ojciec wbp
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Loszki rasy pbz – ok.110 szt.
Loszki mieszańce linii matecznych (F1) – ok. 40 szt.
17
Hodowla zarodowa:
Dwornik Urszula
46–345 Borki Wielkie,
ul. Jana 10
tel. 034 359 60 38
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24250 – rasa pbz – 25 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
pbz
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
11,77
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
11,16
Śr. liczba
sutków
szt.
14,48
Wiek I-go
oprosienia
dni
366
Okres
międzymiotu
dni
176
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
pbz
F1
szt.
13
131
Średni
przyrost
dzienny
g
737
683
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
Wysokość oka
polędwicy
% mięsa
w tuszy
Indeks
mm
10,7
11,4
mm
55,8
55,1
%
56,5
56,0
pkt
122
112
F1….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka pbz i ojciec wbp
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Loszki rasy pbz – ok. 10 szt.
Loszki mieszańce linii matecznych (F1) – ok. 120 szt.
18
Hodowla zarodowa:
Jantos Romuald
46–211 Kujakowice Górne
Kujakowice Górne 69
tel. 077 413 19 24
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24104 – rasa wbp – 23 lochy,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
wbp
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
11,70
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
10,68
Śr. liczba
sutków
szt.
14,48
Wiek I-go
oprosienia
dni
364
Okres
międzymiotu
dni
220
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
wbp
szt.
41
Średni
przyrost
dzienny
g
667
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
10,7
Wysokość oka
polędwicy
mm
48,8
% mięsa
w tuszy
Indeks
%
55,1
pkt
95
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
wbp
szt.
146
Średni
przyrost
dzienny
g
656
Średnia grubość Wysokość oka
słoniny z 2 pom.
polędwicy
mm
mm
11,2
48,7
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Knury rasy wbp – ok. 30 szt.
Loszki rasy wbp – ok. 125 szt.
19
% mięsa
w tuszy
Indeks
%
54,6
pkt
104
Hodowla zarodowa:
Kosytorz Paweł
42–793 Zborowskie
ul. Dolna 9
tel. 034 353 55 05
woj. śląskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 10191 – rasa wbp – 15 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
wbp
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
11,46
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
10,63
Śr. liczba
sutków
szt.
14,31
Wiek I-go
oprosienia
dni
296
Okres
międzymiotu
dni
187
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
wbp
F1
szt.
16
78
Średni
przyrost
dzienny
g
678
659
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
10,6
11,2
Wysokość
oka
polędwicy
mm
53,9
47,1
% mięsa
w tuszy
Indeks
%
56,6
53,8
pkt
113
101
F1….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka wbp i ojciec pbz
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Loszki rasy wbp – ok. 10 szt.
Loszki mieszańce linii matecznych (F1) – ok. 70 szt.
20
Hodowla zarodowa:
Krawczyk Maria i Joachim
46–022 Luboszyce, ul. Rzeczna 4
tel. 077 421 57 39
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24288 – rasa pietrain – 42 lochy,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
pietr
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
11,55
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
11,25
Śr. liczba
sutków
szt.
14,05
Wiek I-go
oprosienia
dni
365
Okres
międzymiotu
dni
174
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pietr
F1
szt.
145
39
Średni przyrost
dzienny
g
673
743
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
7,0
8,0
Wysokość oka
polędwicy
mm
64,2
64,4
% mięsa
w tuszy
%
65,5
64,3
Indeks
pkt
130
133
F1….knury mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka pietrain i ojciec duroc
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pietr
szt.
81
Średni przyrost
dzienny
g
667
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
7,2
Wysokość oka
polędwicy
mm
64,4
% mięsa
w tuszy
%
65,5
Indeks
pkt
136
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej w SKURTCh:
Rasa Ilość Przyrost
koj. 30-100kg
szt.
g
pietr
5
807
Zużycie
paszy
j.s
3,22
Grub. słoniny
z 5 pom.
mm
0,98
Pow. oka
polędw.
cm2
67,27
Masa
szynki
kg
10,43
% mięsa
w tuszy
%
66,7
PH1
6,24
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Knury rasy pietrain – ok. 120 szt.
Knury mieszańce ras ojcowskich (F1) – ok. 30 szt.
GOSPODARSTWO POSIADA CERTYFIKAT ZDROWIA „POLSUS”
21
Hodowla zarodowa:
Ledwoń Alojzy
42–793 Zborowskie, ul. Główna 20
tel. 034 353 55 13
woj. śląskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 10195 – rasa pbz – 32 lochy,
– stado nr 10197 – rasa duroc – 11 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
pbz
dur
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
12,07
9,68
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
11,22
9,36
Śr. liczba
sutków
szt.
14,87
13,00
Wiek I-go
oprosienia
dni
326
343
Okres
międzymiotu
dni
161
159
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
pbz
duroc
F1
szt.
78
1
29
Średni przyrost
dzienny
g
659
645
602
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
10,1
9,4
10,0
Wysokość oka
polędwicy
mm
50,3
46,8
51,0
% mięsa
w tuszy
%
57,2
56,8
57,6
Indeks
pkt
100
84
82
F1….knury mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka duroc i ojciec pietrain
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
pbz
duroc
szt.
155
5
Średni przyrost
dzienny
g
634
612
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
11,1
11,1
Wysokość oka
polędwicy
mm
51,0
49,4
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Knury rasy pbz – ok. 70 szt.
Loszki rasy pbz – ok. 140 szt.
Knury mieszańce ras ojcowskich (F1) – ok. 20 szt.
22
% mięsa
w tuszy
%
56,4
56,7
Indeks
pkt
106
86
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.
Stacja Eksploatacji Knurów w Częstochowie
ul. Żywopłotowa 34/36, 42–271 Częstochowa
tel. 034 365 99 97, 034 365 96 27
fax: 034 360 96 46
e-mail: [email protected]
Stacja Eksploatacji Knurów w Częstochowie posiada bardzo wysoki
status zdrowotny. Jest pod stałą kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie, a od 31.10.2008 roku posiada status stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego. Cztery razy w roku wykonywane są badania potwierdzające ten status i dzięki temu, oraz ścisłej
kwarantannie zwierząt w Stacji nigdy nie zanotowano poważnych jednostek chorobowych, w tym tak powszechnego dzisiaj PRRS-u. Wszystkie
zwierzęta są szczepione, odrobaczone i wolne od tzw. genu stresu.
W naszej ofercie proponujemy szkolenie z zakresu wykonywania
zabiegu unasieniania trzody chlewnej – również w technologii GEDIS.
Możecie Państwo wierzyć, że nie jest to zabieg bardzo skomplikowany.
Szkolenie takie jest prowadzone przez naszych specjalistów u hodowcy w gospodarstwie i jest oczywiście całkowicie bezpłatne. Po przejściu
takiego szkolenia możecie Państwo zamawiać nasienie bezpośrednio
w Stacji i sami wykonywać zabiegi inseminacji, a my ze swojej strony
gwarantujemy bezpłatny dowóz zamówionych porcji nasienia dosłownie na Wasze podwórka.
Pula genetyczna jaka za naszym pośrednictwem jest do Państwa
dyspozycji pochodzi z czołowych hodowli europejskich krajów, m.in.:
z Niemiec, Danii, Holandii, Austrii, Norwegii, Szwecji, Anglii, Irlandii,
Francji, Kanady, Hiszpanii, Czech i oczywiście z Polski.
Obecnie w SEK Częstochowa przebywa 50 knurów następujacych
23
ras i lini: pbz, wbp, hampshire, pietrain, duroc, pietrain x duroc, PIC
– 410 , PenArLan – Neckar, HYPOR - linia S Body (biały pietrain) i linia G Rocky (biały duroc). Oferujemy również nasienie knurów bezpośrednio importowanych z Austrii i Niemiec. Wszystkie dostępne w nielimitowanych ilościach po jednakowej cenie 15,45 zł z VAT. Hodowcy
z rejonu województwa opolskiego mogą zaopatrywać się w nasienie za
pośrednictwem Stacji Inseminacyjno – Hodowlanej w Karczowie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.
Kierownik SEK Częstochowa
Franciszek Wiśniowski
Hodowla zarodowa:
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.
48-250 Głogówek
ul. Fabryczna 2 b
tel. 077 437 35 35
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24319 – rasa wbp – 16 loch,
– stado nr 24320 – rasa duroc – 26 loch,
– stado nr 24321 – rasa pbz – 17 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
wbp
pbz
duroc
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
12,29
12,56
11,39
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
10,92
11,09
10,43
Śr. liczba
sutków
szt.
14,00
14,71
14,09
24
Wiek I-go
oprosienia
dni
390
376
359
Okres
międzymiotu
dni
218
183
193
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
wbp
pbz
duroc
F1
szt.
47
13
11
40
Średni przyrost
dzienny
g
748
715
730
692
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
9,4
9,3
9,2
8,6
Wysokość oka
polędwicy
mm
52,9
53,6
55,2
56,0
% mięsa
w tuszy
%
58,4
57,4
59,7
61,0
Indeks
pkt
118
110
109
110
F1….knury mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka duroc i ojciec pietrain
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa
Ilość
wbp
pbz
duroc
F1
szt.
52
24
19
56
Średni przyrost
dzienny
g
715
663
649
688
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
10,1
10,0
9,8
10,7
Wysokość oka
polędwicy
mm
54,3
55,1
57,2
56,1
% mięsa
w tuszy
%
58,5
57,6
60,3
58,7
Indeks
pkt
125
114
109
121
F1….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka pbz i ojciec wbp
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Knury rasy wbp – ok. 40 szt.
Knury rasy pbz – ok. 10 szt.
Knury rasy duroc – ok. 10 szt.
Knury mieszańce ras ojcowskich (F1) – ok. 35 szt.
Loszki rasy wbp – ok. 50 szt.
Loszki rasy pbz – ok. 20 szt.
Loszki mieszańce linii matecznych (F1) – ok. 50 szt.
GOSPODARSTWO POSIADA CERTYFIKAT ZDROWIA „POLSUS”
25
Hodowla zarodowa: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Chrzelice, 48–220 Łącznik
tel./fax (077)4376389
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24314 – rasa pbz – 15 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
pbz
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
10,89
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
10,71
Śr. liczba
sutków
szt.
14,79
Wiek I-go
oprosienia
dni
324
Okres
międzymiotu
dni
168
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pbz
F1
szt.
63
15
Średni przyrost
dzienny
g
681
660
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
10,0
11,0
Wysokość oka
polędwicy
mm
52,0
56,1
% mięsa
w tuszy
%
57,2
57,1
F1….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka pbz i ojciec wbp
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Loszki rasy pbz – ok. 60 szt.
Loszki mieszańce linii matecznych (F1) – ok. 10 szt.
26
Indeks
pkt
115
112
Hodowla zarodowa: Wiatr Artur
46–300 Olesno
ul. Targowa 4
tel. 034 358 20 11
woj. opolskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 24284 – rasa pbz – 26 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
pbz
11,59
10,59
Śr. liczba
sutków
szt.
14,77
Wiek I-go
oprosienia
dni
Okres
międzymiotu
dni
335
187
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pbz
szt.
46
Średni przyrost
dzienny
g
688
Średnia grubość Wysokość oka
słoniny z 2 pom.
polędwicy
mm
mm
10,8
54,1
% mięsa
w tuszy
%
56,7
Indeks
pkt
103
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pbz
szt.
149
Średni przyrost
dzienny
g
649
Średnia grubość Wysokość oka
słoniny z 2 pom.
polędwicy
mm
mm
12,0
53,7
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Knury rasy pbz – ok. 40 szt.
Loszki rasy pbz – ok. 130 szt.
27
% mięsa
w tuszy
%
55,4
Indeks
pkt
105
Hodowla zarodowa: Wieczorek Renata
42–793 Zborowskie
ul. Wierzbowa 1
tel. 034 353 51 80
woj. śląskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 10197 – rasa pbz – 34 lochy,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
pbz
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
11,55
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
10,74
Śr. liczba
sutków
szt.
14,39
Wiek I-go
oprosienia
dni
328
Okres
międzymiotu
dni
160
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pbz
szt.
72
Średni przyrost
dzienny
g
662
Średnia grubość
słoniny z 2 pom.
mm
10,1
Wysokość oka
polędwicy
mm
49,4
% mięsa
w tuszy
%
56,3
Indeks
pkt
98
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
pbz
szt.
174
Średni przyrost
dzienny
g
637
Średnia grubość Wysokość oka
słoniny z 2 pom.
polędwicy
mm
mm
10,7
48,9
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Knury rasy pbz – ok. 60 szt.
Loszki rasy pbz – ok. 160 szt.
28
% mięsa
w tuszy
%
55,6
Indeks
pkt
104
Hodowla zarodowa:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o.o Żerniki Wielkie
55–020 Żórawina
tel. (071)316 51 64, fax (071)316 54 77
woj. dolnośląskie
I. Stan loch (średni za okres 01.01.08 – 31.12.08):
– stado nr 32246 – rasa wbp – 120 loch,
– stado nr 32247 – rasa pbz – 150 loch,
II. Wyniki użytkowości (średnie za okres 01.01.08 – 31.12.08):
Wyniki użytkowości rozpłodowej loch:
Rasa
wbp
pbz
Śr. liczba pros.
żywo urodz.
szt.
12,20
12,08
Śr. liczba pros.
w 21 dniu
szt.
12,07
11,95
Śr. liczba
sutków
szt.
14,40
14,27
Wiek I-go
oprosienia
dni
355
356
Okres
międzymiotu
dni
156
155
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek ocenionej przyżyciowo:
Rasa Ilość
wbp
pbz
F1A
F1B
szt.
340
312
151
335
Średni przyrost
dzienny
g
659
683
675
675
Średnia grubość Wysokość oka
słoniny z 2 pom.
polędwicy
mm
mm
9,5
55,2
9,3
55,7
9,2
54,6
9,5
54,6
% mięsa
w tuszy
%
57,4
57,7
57,5
57,2
F1A….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka wbp i ojciec pbz
F1B….loszki mieszańce pochodzące z krzyżowania: matka pbz i ojciec wbp
29
Indeks
pkt
113
117
116
115
Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej w SKURTCh:
Rasa Ilość Przyrost
koj. 30-100kg
szt.
g
wbp
15
799
pbz
9
788
Zużycie
paszy
j.s
3,05
3,09
Grub. słoniny
z 5 pom.
mm
1,39
1,15
Pow. oka
polędw.
cm2
56,14
56,64
Masa
szynki
kg
9,14
9,23
% mięsa
w tuszy
%
59,2
60,0
PH1
III. Roczna produkcja materiału hodowlanego:
Loszki rasy wbp – ok. 300 szt.
Loszki rasy pbz – ok. 300 szt.
Loszki mieszańce linii matecznych (F1) – ok. 450 szt.
GOSPODARSTWO POSIADA CERTYFIKAT ZDROWIA „POLSUS”
30
-
KONIE
31
REGULAMIN
OCENY KONI ORAZ NAGRADZANIA
WŁAŚCICIELI KONI NA
VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
OPOLE – BIERKOWICE 2009
§1
1. Na wystawie są prezentowane konie objęte programem ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej.
2. Ocenie podlega grupa klaczy śląskich wraz ze źrebiętami.
3. Ocenie może być poddana tylko taka liczba klaczy, jaka została wcześniej zgłoszona przez hodowców i zakwalifikowana przez OZHK Katowice na w/w wystawę.
4. Wiek klaczy od 3 do 15 lat.
5. Prezentacja reproduktora – ogiera rasy śląskiej
§2
1. Komisję oceny koni powołuje Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Katowicach.
Skład Komisji:
Przewodniczący:
• Maciej Wyszomirski – Kierownik OZHK Katowice
Członkowie:
• Maria Szymańska – Członek Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy
Śląskiej,
• Beata Kapica – Mł. Specjalista d/s. Hodowli Koni OZHK Katowice,
• Leszek Bogacz – Członek Zarządu OZHK Katowice,
2. Po zakończeniu prac Komisji sporządzony zostaje protokół, a wyniki
oceny podane zostaną do publicznej wiadomości.
3. Wyniki komisyjnej oceny prezentowanych koni są ostateczne.
32
§3
1. Na podstawie zaprotokołowanych wyników komisyjnej oceny prezentowanych koni Organizator Wystawy przyznaje nagrody za tytuł
Championa i V-ce Championa Wystawy w rasie śląskiej, a w miarę posiadanych środków pozostałe nagrody.
2. Nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce można przyznać, jeżeli
oceniana klacz uzyskała ilość punktów nie mniejszą niż podana w poniższej tabeli.
3. Za źrebię oceniana klacz może otrzymać dodatkowo maksimum
4 punkty. u źrebięcia oceniane są poszczególne cechy: typ, budowa,
zdrowie i ruch w przedziale 0,5pkt.–1pkt.
Łączna ilość punktów
w ocenie indywidualnej
42
40
38
Rodzaj Nagrody
I
II
III
Nagrody pieniężne mogą być przyznane za klacze, które osiągnęły
w ocenie indywidualnej łącznie minimum:
I nagroda
II nagroda
III nagroda
–
–
–
42 pkt.
40 pkt.
38 pkt.
W przypadku klaczy ze źrebiętami w wyniku końcowym należy uwzględnić
dodatkowe punkty za ocenę źrebięcia.
§4
Eksponowane konie zamieszczone są w katalogu przygotowanym przez
Organizatora Wystawy.
Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu odpowiedzialny
jest OZHK Katowice.
§5
Do obowiązków wystawców koni należy wykonanie i przestrzegania przedstawionego wystawcom Regulaminu Organizatora Wystawy.Katowice dn.
15.06.2009r.
33
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Katowicach przesyła w załączeniu listę Wystawców, którzy do dnia dzisiejszego potwierdzili swój
udział w V Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn
i Urządzeń Rolniczych 2009, Opole-Bierkowice 11–12 lipca 2009r.
Prosimy o zabezpieczenie alternatywnego miejsca prezentacji koni
(najlepiej trawiaste podłoże). W razie opadów deszczu prezentacja koni
na wskazanych maneżach może okazać się niemożliwa.
Poniżej przedstawiamy listę wystawców wraz końmi:
KATEGORIA – CZEMPIONAT KLACZY ŚLĄSKICH
ZE ŹREBAKAMI (CZEMPION i V-CE CZEMPION)
Szymański Szczesny, Olszowa
– klacz LOREN nr paszportu POL008690043205 Nr kat. 1
+ źrebak (Lamia po Santiago) Nr kat. 2
Dendera Konrad, Brynica
– klacz BRENDA nr paszportu POL008690005704 Nr kat.3
+ źrebak (Brauna po Lapis) Nr kat.4
Glatki Norbert, Popielów
– klacz MOSPANI nr paszportu POL008540029202 Nr kat.5
+ źrebak Nr kat.6
Kitel Sylwia i Krystian, Ligota Książęca
– klacz BARKA nr paszportu POL008670111804 Nr kat.7
+ źrebak Nr kat.8
Mandla Michał, Lubecko
– klacz DUDINKA nr paszportu POL008540097901 Nr kat.9
+ źrebak Nr kat.10
– (rezerwowa) klacz BORA nr paszportu POL008540016399
Nr kat.11
+ źrebak Nr kat.12
Sołtysek Gerard, Strzelce Opolskie
– klacz ASPERA nr paszportu POL008690005705 Nr kat.13
+ źrebak Nr kat.14
Widera Marian, Lubecko
– (rezerwowa) klacz ETNA nr paszportu POL008540016199
Nr kat.15
34
+ źrebak Nr kat.16
Kamczyk Zbigniew, Wodzisław Śląski
– (rezerwowa) klacz IRAFATA nr paszportu POL008540047200
Nr kat.17
+ źrebak Nr kat.18
PREZENTACJA OGIERA RASY ŚLĄSKIEJ
Wloka Waldemar, Kamień Śląski
– ogier 214 G Kt Jarsen śl nr paszportu POL008690031505 Nr
kat.19
35
INFORMACJA O HODOWCACH
I WYSTAWIANYCH ZWIERZĘTACH
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
OKRĘGOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI
W KATOWICACH
ul. Grabowa 2, 40–172 Katowice
tel/fax (032) 259 95 99,
tel. kom. 0 602 733 599, 0 602 393 599, 0 515 0877 791
www.ozhk-katowice.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 954-11-87-960
NR konta: BGŻ S.A Oddz. Katowice
862030 0045 1110 0000 0043 3020
55
BYDŁO
MIĘSNE
57
REGULAMIN
OCENY BYDŁA NA
VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
OPOLE – BIERKOWICE 2009
§1
1. Na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zwanej dalej „Wystawą” może być wystawione bydło ras mięsnych zgłoszone przez hodowców w liczbie uzgodnionej z organizatorem
Wystawy.
2. Na wystawie mogą być eksponowane zwierzęta ras mięsnych, dla których prowadzone są księgi, pochodzące ze stad objętych oceną wartości
użytkowej, urodzone w kraju:
– krowy ras mięsnych w różnym wieku z przychówkiem,
– jałówki ras mięsnych których cielność nie przekracza 7 miesięcy,
– buhaje młode ras mięsnych, które zakończyły ocenę osobniczą, których wiek w czasie trwania Wystawy nie przekracza
24 m-ce,
– buhaje młode ras mięsnych do 1 roku życia.
3. Typowanie zwierząt na Wystawę przeprowadzają pracownicy Polskiego
Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
4. Listę zwierząt biorących udział w Wystawie ustala Polski Związek
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
§2. KATALOG
1. Katalog zawierający informacje o eksponowanym na Wystawie bydle
hodowlanym przygotowuje organizator Wystawy. Za zgodność danych
o zwierzętach odpowiada Polski Związek Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego.
2. Katalog wystawianego bydła powinien zawierać:
– skorowidz wystawianych zwierząt z podziałem na eksponowane
rasy,
– regulamin oceny ras mięsnych,
58
– indywidualne karty katalogowe dla wystawianego bydła opracowane na podstawie dokumentacji hodowlanej.
§3. WYMAGANIA DOPUSZCZENIA DO WYSTAWY I ZASADY
OCENY BYDŁA RAS MIĘSNYCH
1. Za bydło hodowlane ras mięsnych mogące uczestniczyć w Wystawie
uznaje się bydło ras: limousine, charolaise, hereford.
2. Prezentowane na Wystawie zwierzęta powinny spełniać następujące
wymagania:
a) buhaje i krowy są wpisane do ksiąg hodowlanych a w przypadku
cieląt rodzice i dziadkowie wpisani do ksiąg hodowlanych,
b) wiek cieląt, wystawianych razem z matkami, powinien wynosić
30-270 dni.
3. Zasady dokonywania oceny wystawianych zwierząt:
a) krowy z cielętami podlegają równoczesnej prezentacji i ocenie w
ramach grup rasowych,
b) buhaje młode podlegają równoczesnej prezentacji i ocenie w ramach grup rasowych.
4. U wystawianych krów z cielętami ocenia się:
a) u krów – pokrój od 1 do 5 punktów w skali co 1 punkt,
– umięśnienie od 1 do 5 punktów w skali co 1 punkt.
b) u cieląt – pokrój od 1 do 5 punktów w skali co 1 punkt,
– umięśnienie od 1 do 5 punktów w skali co 1 punkt.
5. U wystawianych buhajów ocenia się:
a) – pokrój od 1 do 5 punktów w skali co 1 punkt,
b) – umięśnienie od 1 do 5 punktów w skali co 1 punkt.
6. Ocenę interpretuje się następująco:
pokrój (pkt)
umięśnienie (pkt)
niedostateczna
1
1
dostateczna
2
2
dobra 3
3
bardzo dobra 4
4
doskonała 5
5
59
7. Punktację za pokrój i umięśnienie podaje się w postaci średniej z dwóch
ocen, z dokładnością do 0,1 punktu.
8. Za uchybienia w pielęgnacji sędziowie mogą odliczyć 0,5 punktu z
uzyskanej średniej oceny, przy większych uchybieniach stwierdzonych
przez zespół sędziowski zwierzęta nie będą oceniane.
§4. WYBÓR CZEMPIONÓW I WCECZEMPIONÓW W BYDLE
MIĘSNYM
1. Czempiony i wiceczempiony Wystawy w rasach bydła mięsnego wybiera się w następujący sposób:
a) trzy krowy z cielętami, które uzyskały najwyższą punktację w ramach każdej rasy ocenia się równocześnie, wskazując najlepsze cielę
i wyróżniając matkę tego cielęcia tytułem czempiona.
b) Prawo wyboru czempiona przysługuje tym grupom rasowym, które
osiągnęły liczebność minimum 3 sztuk, natomiast przy liczebności
grupy minimum 5 sztuk wybiera się również wice czempiona.
2. Spośród czempionów i wice czempionów bydła ras mięsnych wybiera
się również superczempiona Wystawy.
§5. KOMISJA OCENY
1. Organizator powołuje do oceny bydła mięsnego 2-osobowy zespół
sędziowski, wyznaczając każdemu z nich zakres wykonywania czynności.
2. Wyboru superczempiona Wystawy dokonuje zespół sędziowski oceniający wcześniej bydło ras mięsnych.
3. Wyniki oceny prezentowanych zwierząt dokonane i zaprotokołowane zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają
uchyleniu bądź zmianom.
§6. PROTOKÓŁ KOMISJI OCENY BYDŁA
1. Po zakończeniu oceny wystawianego bydła ras mięsnych sporządzane
są zestawienia ocenianych zwierząt oddzielnie dla każdej grupy i rasy z
wyszczególnieniem przyznanej punktacji. Zestawione przez protokolanta i podpisane przez sędziów wyniki oceny prezentowanych zwierząt
w poszczególnych grupach i rasach stanowią załączniki zbiorczego
protokółu z oceny ras mięsnych.
60
2. Biuro obsługi sędziów oceniających bydło sporządza następnie zbiorczy
protokół, który powinien zawierać następujące części
a) załączniki, o których mowa w pkt. 1,
b) zestawienie zwierzą , które uzyskały pierwsze i drugie lokaty,
c) zestawienie zwierząt, którym przyznano czempionaty, oraz tytuł
superczempiona,
d) listę wystawców bydła hodowlanego ras mięsnych,
e) ogólną ocenę prezentowanego na Wystawie bydła hodowlanego ras
mięsnych oraz przygotowanie zwierząt do wystawy.
3. Zbiorczy protokół oceny bydła powinien być opisany przez zespół
sędziowski oceniający bydło ras mięsnych.
§7 NAGDRODY
1. Komitet Organizacyjny na podstawie zaprotokołowanych wyników
oceny prezentowanego na Wystawie bydła ras mięsnych przyznaje
wystawcom nagrody indywidualne: pierwsze, drugie oraz nagrody
za czempionaty.
2. Pierwsze miejsce przyznaje się wszystkim zwierzętom, które uzyskały
4,0-5,0 punktów.
3. Drugie miejsce przyznaje się wszystkim zwierzętom, które uzyskały
3,0-3,9 punktów.
4. Wysokość nagród pieniężnych ustala Organizator Wystawy.
5. Przyznaje się również nagrody za:
– superczempiona (nagroda honorowa) – dyplom, trofea honorowe oraz puchar,
– czempiona – dyplom, trofea honorowe oraz nagrodę pieniężną
w wysokości jak za pierwsze miejsce.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ocena wystawianych na Wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z
niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić podstawy
do przyznania nagrody.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na 6 Regionalnej
Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Opolu- Bierkowicach w 2009
roku.
61
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
I PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO
INFORMACJA O HODOWCACH I
WYSTAWIANYCH ZWIERZĘTACH
1.
BUHAJE RASY LIMOUSINE
LAZUR
PL005169475065
100 % Limousine
ur. 2007–02–27
Księga GŁÓWNA
O
M
MOZART FR 1996019196
HISTAMINA PL005056196264
HODOWCA
CELINA I JACEK KLIMZA
ul. Topolowa 4, Łagiewniki Wielkie
42–772 Pawonków, Tel. 609 736 066
2.
MAFISTO
PL005219824126
O
100 % Limousine
ur. 2008–01–25
Księga GŁÓWNA
HETMAN PL005074034524
M
IZA PL005075314793
HODOWCA
CELINA I JACEK KLIMZA
ul. Topolowa 4, Łagiewniki Wielkie
42–772 Pawonków, Tel. 609 736 066
3.
MORGAN
PL005219824256
O
100 % Limousine
ur. 2008–02–23
Księga GŁÓWNA
M
62
JANTAR PL005099857191
LIMONADE 6 PL005007357737
HODOWCA
CELINA I JACEK KLIMZA
ul. Topolowa 4, Łagiewniki Wielkie
42–772 Pawonków, Tel. 609 736 066
1.
JAŁÓWKI RASY LIMOUSINE
FABIENE
PL005157084910
O
100 % Limousine
ur. 2007–10–21
IGOR PL005075314847
M
FREZJA PL005007356907
HODOWCA
JERZY FAMUŁA
Boroszów 21, 46–300 Olesno
Tel. 692 154 855
2.
LEDA
PL005169475058
O
100 % Limousine
ur. 2007–02–24
M
NEOPHIN FR 1298181846
INDIANA PL005075314908
HODOWCA
CELINA I JACEK KLIMZA
ul. Topolowa 4, Łagiewniki Wielkie
42–772 Pawonków, Tel. 609 736 066
3.
ROSILLA
PL005214962106
O
100 % Limousine
ur. 2008–08–20
M
HODOWCA
63
IDOL PL005075315011
RIA DE 0346466676
HODOWCA
MAKAREWICZ KRZYSZTOF
ul. Łąkowa 1, Krogulna
46–034 Pokój, Tel. 606 238 645
BUHAJ RASY HIGHLAND
MARTEK Z DOŁÓW
PL005198240191
O
100 % HIGHLAND CATTLE
ur. 2008–03–13
Księga GŁÓWNA
M
SAM UK523397600719
OLEANDA DE 0346584548
HODOWCA
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE „ NA DOŁACH”
ul. Leśna 2, 42–286 Koszęcin
Tel. 696 066 201, e-mail: [email protected]
KROWA Z CIELĘCIEM RASY HIGHLAND
HILKA
DE 0114754200
O
RHUM DE 0111691577
M
DOREEN DE 0111939296
100 % HIGHLAND C ATTLE
ur. 2005–04–07
Księga GŁÓWNA
HODOWCA
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE „ NA DOŁACH”
ul. Leśna 2, 42–286 Koszęcin
Tel. 696 066 201, e-mail: [email protected]
64
WYSTAWIANE CIELĘTA W KONKURSIE
MŁODEGO HODOWCY
organizator MCB Sp. z o. o. w Krasnem
Stacja Inseminacyjno-Hodowlana w Karczowie
1. Tęcza
PL005181277937
Ur.
03.06.2009
O. Rozug
DE0983337125
M.Tęcza
PL005002907258
Hodowca :
Grażyna i Daniel Schmidtko
Kędzierzyn-Koźle
5. Sarna
PL005219198159
Ur.
03.06.2009
O.Jocko Besne PL000609415149
M.Sigma
PL005095427671
Hodowca:
Kornelia i Arnold Hurek
Krośnica
2. Czereśnia
PL005181277890
Ur.
13.05.2009
O.Impala
DE0935844144
M.Czerwona PL005011212565
Hodowca :
Grażyna i Daniel Schmidtko
Kędzierzyn-Koźle
6. Hania
Ur.
O.Stylist
M.Herta
Hodowca:
Rozmierz
PL005212752778
31.05.2009
NL295614731
PL005139536321
Beata i Antoni
Nocon
3. Otylia
7. Śnieżka
PL005212752808
19.06.2009
NL295614731
PL005139535812
Beata i Antoni
Nocon
8. Śnieżynka
Ur.
O.Stylist
M.Herta
Hodowca:
Rozmierz
PL005212752792
19.06.2009
NL295614731
PL005139535812
Beata i Antoni
Nocon
Ur.
O.Mighty
M.Olza
Hodowca:
Rożniątów
PL005184519393
26.05.2009
PL005053304211
PL005003450470
Renata i Joachim Mrohs
4. Gola
PL005214080275
Ur.
05.04.2009
O.OutstandingPL005053304327
M.Gera
PL005150355963
Hodowca:
Kornelia i Arnold Hurek
Krośnica
65
Ur.
O.Stylist
M.Herta
Hodowca:
Rozmierz
9. Cegła
Ur.
O.Hubak
M.Cegła
Hodowca:
Daniec
PL005192187546
28.03.2009
PL005055618217
PL005055600397
Maria i Ryszard Pasoń
10.Karawana
Ur.
O.Rook
M.Kropka
Hodowca:
Popielów
PL005188781642
25.03.2009
PL005131863593
PL005136292947
Kornelia
i Andrzej Sluga
11.Erna
Ur.
O.Rook
M.Dina
Hodowca:
Popielów
12.Frania
Ur.
O.Semafor
M.Figa
Hodowca:
Januszkowice
PL005188781765
28.04.2009
PL005131863593
PL005095280399
Kornelia
i Andrzej Sluga
13.Noska
Ur.
O.Lazuryt
M.Nadia
PL005190827246
28.04.2009
PL005047827863
PL005073107793
Anna
i Jan Pogoda
PL005211419283
16.04.2009
PL005127048416
PL005005789882
66
Hodowca:
Nowy Dwór
Leonard
Janocha
14.Sońka
Ur.
O.Jackson
M.Sahara
Hodowca:
Szum
PL005205190457
29.05.2009
US60745352
PL005153744092
Sabina i Hubert Olejnik
OWCE
I KOZY
67
REGULAMIN
OCENY OWIEC I KÓZ
ORAZ NAGRADZANIA HODOWCÓW
na VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
OPOLE – BIERKOWICE 2009
§1
1. Na VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zwanej dalej
Wystawą mogą być prezentowane owce i kozy urodzone w Polsce,zgłoszone przez krajowych hodowców.
2. Zwierzęta wystawiane przez hodowców,którzy posiadają stada objęte
oceną wartości użytkowej.
3. Hodowca(właściciel)może wystawić jedno lub więcej zwierząt,stawkę
lub kilka stawek owiec i kóz.Stawkę stanowią:3 tryki,5 maciorek,3
koziołki młode,5 kózek młodych lub 3 kozy dorosłe tej samej rasy i w
tej samej grupie wiekowej.
4. Na wystawie mogą być prezentowane następujące grupy owiec i kóz:
a) tryki hodowlane,
b) tryki rozpłodowe,
c) maciorki hodowlane,
d) kozły dorosłe,
e) kozy dorosłe,
f) koziołki młode,
g) kózki młode.
§2
1. Wystawiane owce i kozy powinny pochodzić ze stad objętych oceną
użytkowości i odpowiadać wzorcowi rasy.
2. Odrost wełny powinien wynosić:
a) około 2 miesiące dla owiec ras i odmian mięsnych oraz owiec w
typie mięsnym,
b) co najmniej 4 miesiące,ale nie więcej niż 12 miesięcy dla pozostałych ras i odmian owiec.
68
3. Jagnięta prezentowane są w wełnie jagnięcej.
4. Zwierzęta powinny uzyskać co najmniej dobrą ocenę pokroju.
§3
1. Wszystkie owce i kozy prezentowane na wystawie powinny być ujęte
w katalogu.
2. Katalog powinien zawierać:
a) regulamin oceny owiec i kóz oraz nagradzania hodowców,
b) informacje o poszczególnych wystawcach i zgłoszonych zwierzętach.
3. Dla każdego wystawcy podaje się następujące dane:
a) imię i nazwisko hodowcy, miejscowość, województwo,
b) krótka informacja o stadzie oraz imię i nazwisko selekcjonera,
c) wielkość stada matecznego,
d) plenność i użytkowość rozpłodowa stada.
4. Karta katalogowa dla wystawianych owiec i kóz powinna zawierać:
a) numer własny i nazwa oraz numery rodziców,
b) rodzaj i rasa zwierzęcia,
c) płeć,
d) data urodzenia,
e) wyniki użytkowości:
– owce: masa ciała w wieku 30/56/70 dni,
– kozy: masa ciała w wieku 50 dni.
5. Za wiarygodność informacji przekazanych do wydrukowania w katalogu odpowiedzialny jest Regionalny Związek Hodowców Owiec i
Kóz w Opolu.
§4
1. Organizator wystawy na wniosek RZHOiK w Opolu powołuje 3-osobowy zespół sędziowski do spraw oceny owiec i kóz, zwany dalej zespołem sędziowskim.
2. Zespół sędziowski dokonuje oceny wystawionych zwierząt oraz stawek
zwierząt. Wyniki oceny są wpisywane do protokołu i potwierdzane
podpisami sędziów.
3. Każde zwierzę może być poddane ocenie wyłącznie jednorazowo.
4. Wyniki oceny prezentowanych zwierząt dokonanej i zaprotokołowa-
69
nej zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają
uchyleniu lub zmianie.
§5
1. Zespół sędziowski dokonuje oceny zwierząt następująco:
a) owce-oceniana jest budowa i zgodność z wzorcem rasy w skali 1
do 10 co 0,5 pkt.
b) Kozy-oceniana jest budowa i zgodność z wzorcem rasy w skali 1
do 10 co 0,5 pkt.
2. I lokatę przyznaje się zwierzętom, które uzyskały minimum 9,0 pkt, a
II lokatę przyznaje się zwierzętom, które uzyskały 8,5 pkt lub mniej.
3. Po zakończeniu oceny zwierząt zespół sędziowski dokonuje wyboru czempionów i wiceczempionów spośród zwierząt, które uzyskały
największą liczbę punktów. Zespół sędziowski może wybrać mniej
czempionów lub wicechampionów, jeżeli uzna, że nie ma odpowiedniej
liczby zwierząt zasługujących na te tytuły.
§6
1. Ze swoich prac zespół sędziowski sporządza zbiorczy protokół, który
zawiera:
a) liczbę prezentowanych i ocenianych owiec i kóz,
b) wyniki oceny poszczególnych zwierząt,
c) zestawienie zwierząt, którym przyznano tytuły czempiona, wiceczempiona,
d) uwagi i wnioski sędziów.
Zbiorczy protokół podpisywany jest przez wszystkich sędziów dokonujących oceny.
§7
1. Organizator wystawy na podstawie zaprotokołowanych wyników oceny owiec i kóz przeprowadzonej przez sędziów, przyznaje nagrody
indywidualne za zwierzęta, które uzyskały tytuł czempiona i wiceczempiona.
2. Za owcę lub kozę, która została uznana za wicechampiona hodowca
otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną.
70
3. Za owcę i kozę, która została uznana za czempiona hodowca otrzymuje
dyplom i nagrodę pieniężną.
4. Dyplom za udział w wystawie otrzymuje hodowca owiec i kóz, którego
zwierzę nie otrzymało tytułu czempiona i wiceczempiona.
5. Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom owiec
i kóz nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem
wystawy.
§8
1. Ocena prezentowanych na wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z
niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić podstawy
do przyznania nagrody.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Opolu-Bierkowicach w 2009
roku.
Zespól Sędziowski oceny owiec i kóz:
1. Prof.dr hab.Jędrzej Krupiński,
2. Inż.Krystyna Kossoń
3. Jan Hornik
71
WYKAZ WYSTAWCÓW OWIEC I KÓZ
----------------------------------------------------------------------------l.p. imię i nazwisko hodowcy (nazwa instytucji)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------adres woj.
Wystawcy owiec:
1. „Agrominor”sp.z o.o.
Mokrzeszów
Dolnośląskie
2. Leszek Wojciechowski
Mokrzeszów
Dolnośląskie
3. Henryk Morawiec
Brzózka
Opolskie
4. Edward Michalik
Gąszczyk
Śląskie
5. Bogusław Kaczmarczyk
Żory
Śląskie
6. Krzysztof Kowacki
Wysoka Lelowska
Śląskie
7. Mariusz Potoczak
Przełęk
Opolskie
Wystawcy kóz:
1.Dariusz Czyżewski
Olszyna Dolna
72
Dolnośląskie
KARTY KATALOGOWE WYSTAWCÓW
-----------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
„Agrominor” sp. z o.o.
Mokrzeszów, woj. dolnośląskie
Wiesław Rempalski
Informacja o stadzie: stado powstało w połowie lat 70-tych w oparciu
o materiał pochodzący z owczarni Komorów. W roku 2000 zakupiono
344 owce maciorki z rejonu poznańskiego. Prace hodowlane prowadzone są w kierunku poprawy cech użytkowości rozpłodowej i mięsnej.
Liczba maciorek w stadzie: 402 szt.
Plenność: 126,5 %
Użytkowość rozpłodowa: 111,5 %
Wystawia następujące tryki hodowlane rasy merynos polski:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
6629905
6630147
7097581
rez.6629219
0012
3431778
0709566
3431778
8185
4151
8192
8647
tryk
tryk
tryk
tryk
03.01.2008
10.01.2008
17.01.2008
28.12.2007
Masa ciała
w wieku 56
dni (kg)
15,0
19,0
15,8
15,0
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
Leszek Wojciechowski
Mokrzeszów, woj. dolnośląskie
Wiesław Rempalski
Informacja o stadzie: stado powstało w roku 2008 na bazie stada merynosa polskiego „Agrominor” sp. z o.o. w Mokrzeszowie, kiedy to stado w ilości 190 maciorek zakwalifikowano do Programu hodowlanego
ochrony zasobów genetycznych owiec rasy merynos polski w starym typie. W roku 2009 do stada tego zakupiono 65 maciorek merynosa polskiego w starym typie z owczarni SK Dobrzyniewo.
73
Liczba maciorek w stadzie:266 szt
Wystawia następujące maciorki hodowlane rasy merynos polski w starym typie:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5897909
5898234
5899460
5899637
7947046
rez.5899361
3431181
4129841
0709290
4129841
4129841
4129841
8090
4110
8340556
2114962
2114597
2114658
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
23.12.2007
29.12.2007
19.01.2008
25.01.2008
29.01.2008
18.01.2008
Masa ciała
w wieku 56
dni (kg)
15,8
17,7
16,8
16,8
18,7
16,5
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
Henryk Morawiec
Brzózka, woj. opolskie
Wiesław Rempalski
Informacja o stadzie: stado powstało w roku 1980.Prace hodowlane prowadzone są w kierunku poprawy cech użytkowości rozpłodowej i mięsnej.
Liczba maciorek w stadzie:115 szt
Plenność: 182,4 %
Użytkowość rozpłodowa: 182,4 %
Wystawia następujące maciorki hodowlane rasy merynos polski:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6494787
6494800
6495104
6495142
6495180
rez. 6494756
rez. 6494824
0380079
0380079
0380079
0380079
0380079
0380079
0380079
3576
3064
2008
3575
2530
0474
2525
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
19.09.2007
19.09.2007
21.09.2007
21.09.2007
21.09.2007
18.09.2007
19.09.2007
74
Masa ciała
w wieku 56
dni (kg)
18,5
17,5
18,5
16,0
16,0
18,7
15,6
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
Edward Michalik
Gąszczyk,woj. śląskie
Tadeusz Adamus
Informacja o stadzie:stado założone w 2004 roku z zakupu. Stado objęte Programem hodowlanym ochrony zasobów genetycznych owiec
rasy wrzosówka.
Liczba maciorek w stadzie:60 szt.
Plenność: 130,0 %
Użytkowość rozpłodowa: 120,0 %
Wystawia następujące maciorki hodowlane rasy wrzosówka:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
17901533
17901564
17901618
17901656
17901731
rez.17901748
7839563
7839563
7839563
7839563
7839563
7839563
7816700
7816731
7816786
7816823
7816908
7816915
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
07.01.2009
31.01.2009
05.02.2009
13.01.2009
08.02.2009
05.01.2009
Masa ciała
w wieku 56
dni (kg)
5,8
5,7
5,5
5,7
5,8
5,9
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
Bogusław Kaczmarczyk
Żory, woj. śląskie
Tadeusz Adamus
Informacja o stadzie: stado powstało w roku 1986.Prace hodowlane
prowadzone są w kierunku poprawy cech plennych i mlecznych.
Liczba maciorek w stadzie: 19 szt
Plenność: 210,5 %
Użytkowość rozpłodowa: 210,5 %
75
Wystawia następujące maciorki i tryki hodowlane rasy fryzyjskiej:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7773249
7773263
7773300
7773355
7773386
7773270
7773294
12104175
4026
4026
4026
4026
4026
4026
4026
4026
3328399
3328364
4676
3328597
3328719
4678
4676
3328399
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
tryk
tryk
tryk
03.02.2009
10.02.2009
09.02.2009
12.02.2009
10.02.2009
02.02.2009
09.02.2009
03.02.2009
Masa ciała
w wieku 56
dni (kg)
17,5
17,3
17,5
17,8
17,8
19,2
19,0
19,0
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
Krzysztof Kowacki
Wysoka Lelowska, woj. śląskie
Tadeusz Adamus
Informacja o stadzie: stado założone w 2006 roku z zakupu 10 maciorek i 1 tryka w regionie Nowy Targ. Stado objęte Programem hodowlanym ochrony zasobów genetycznych owiec rasy olkuska.
Liczba maciorek w stadzie: 18 szt.
Plenność: 200,0 %
Użytkowość rozpłodowa: 127,8 %
Wystawia następujące maciorki hodowlane rasy olkuska:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7345613
8755145
8755152
8755183
8755213
7864046
7864046
7864046
7864046
7864046
0979921
0979938
2269990
2269907
0979815
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
19.04.2008
19.01.2008
05.02.2008
24.01.2008
27.01.2008
76
Masa ciała
w wieku 56
dni (kg)
14,8
14,3
13,3
13,5
13,3
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Owczarnia:
Selekcjoner:
Mariusz Potoczak
Przełęk, woj. opolskie
Wiesław Rempalski
Informacja o stadzie: stado założone w 2006 roku z zakupu maciorek
z województwa śląskiego. Prace hodowlane prowadzone są w kierunku
poprawy cech mięsnych i użytkowości rozpłodowej.
Liczba maciorek w stadzie: 29 szt.
Plenność: 125,0 %
Użytkowość rozpłodowa: 100,0 %
Wystawia następujące maciorki hodowlane rasy ille de france:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7055369
7055390
7055697
7055864
7055895
rez.8794366
4423
3713430
4423
4423
4423
4423
4432
4619
4426
4479
4379
4615
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
maciorka
29.12.2007
18.02.2008
10.09.2007
04.12.2007
18.12.2007
25.02.2008
Przyrost w
wieku 28–56
dni (g)
185
214
208
200
143
224
----------------------------------------------------------------------------Hodowca:
Koziarnia:
Selekcjoner:
Dariusz Czyżewski
Olszyna Dolna, woj. dolnośląskie
Wiesław Rempalski
Informacja o stadzie: stado prowadzące od 1998 roku krzyżowanie
wypierające kóz rasy białej uszlachetnionej z kozłami rasy burskiej.
Liczba kóz w stadzie: 24 szt.
Plenność: 181,0%
77
Wystawia następujące kozy dorosłe i koziołki młode rasy burskiej:
L.p.
Nr własny
Nr ojca
Nr matki
Płeć
zwierzęcia
Data
urodzenia
Przyrost
1–50 dni (g)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
0251192
0251246
0251932
rez.0250324
rez.0250430
rez.0250805
1573835
1573842
1573873
rez.1573897
rez.1573965
21357
21357
21357
24168
24168
24168
51932
51369
51246
26341
50324
50324
50355
50362
451
50256
462
26334
26334
26334
26334
26334
koza
koza
koza
koza
koza
koza
koziołek
koziołek
koziołek
koziołek
koziołek
09.02.2006
11.02.2006
04.12.2006
03.02.2003
18.02.2004
26.02.2005
13.01.2009
14.01.2009
15.01.2009
17.01.2009
20.01.2009
136
146
130
78
142
133
167
157
165
DROBNY
INWENTARZ
79
REGULAMIN
OCENY KRÓLIKÓW HODOWLANYCH
na VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
OPOLE – BIERKOWICE 2009
§1
Wystawcami są hodowcy prowadzący hodowle drobnego inwentarza.
§2
Wystawiane zwierzęta muszą być czyste rasowo, prawidłowo oznakowane
i zdrowe.
§3
Przy dostawie zwierząt wystawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności zwierząt i wykonaniu odpowiednich szczepień profilaktycznych.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
– OCENA ZWIERZĄT
§4
Ocenie będą podlegały króliki w wieku co najmniej:
• Rasy duże
– 8 miesięcy,
• Rasy średnie
– 7 miesięcy,
• Rasy małe
– 6 miesięcy,
• Króliki młode w wieku od 4 miesięcy wystawiane w kolekcjach
minimum 3 sztuki z jednego miotu.
80
§5
Zwierzęta będą oceniane przez Komisję pod przewodnictwem sędziego rzeczoznawcy, według obowiązujących wzorów. Najlepsze zwierzęta, które otrzymają tytuł czempiona będą nagradzane.
§6
Warunkiem koniecznym do otrzymania tytułu czempiona jest uzyskanie przez zwierzę oceny wybitnej, tj. co najmniej 96 punktów, a w przypadku królików srokaczy 95 punktów.
§7
Przy większej liczbie zwierząt w danej rasie i odmianie z oceną wybitną,
tytuł czempiona otrzyma wybrane zwierzę metodą porównawczą.
§8
Kolekcja królików młodych – tytułem czempiona zostanie nagrodzona
najwyżej oceniona kolekcja.
TERMINARZ WYSTAWY
§9
1. Dowóz zwierząt do godziny 8,30 w dniu 11 lipca 2009 r.
2. Ocena zwierząt w godzinach 10,00–13,00 w dniu 11 lipca 2009 r.
3. Rozdanie nagród i dyplomów w dniu 12 lipca 2009 r.
UWAGI KOŃCOWE
§ 10
4. Opieką, karmieniem i pojeniem zwierząt podczas Wystawy zajmuje
się wystawca.
5. Wystawca ponosi koszty dowozu zwierząt na Wystawę.
81
Juskowiak Marcin
Kowalski Daniel
Czech Rudolf
Kozłowski Jerzy
Józef Oleksiak
Rafał Szymanek
Pagacz Dariusz
Kurt Boruta
Ryszard Bortnik
Krzysztof Laksy
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nowozelandzki czerwony (9)
Francuski baran (5)
Belgijski olbrzym szary (5)
Nowozelandzki biały (9)
Wiedeński niebieski (3)
Wiedeński niebieski (2)
Francuski baran szary (2)
Nowozelandzki biały (6)
Baran francuski szary srokacz (1)
Olbrzym srokacz (1)
Belgijski olbrzym szary (3)
Szynszyl mały (5)
Hawana (8)
Nowozelandzki czerwony (3)
Nowozelandzki biały (9)
Nowozelandzki czerwony (6)
Króliki (szt.)
Króliki
Rogacki Janusz
Cuch Andrzej
Wystawiany
gatunek / rasa
Imię i Nazwisko
1.
2.
Lp.
9 szt.
5 szt.
5 szt.
1 kolekcja K3
1 szt.
9 szt.
2 szt.
1 kolekcja K3
3 szt. dorosłe
2 szt.
1 szt.
1 szt.
5 szt.
2 kolekcja K3
2 szt.
3 szt.
3 kolekcje K3
3 szt. dorosłe
1 kolekcja K3
1 kolekcja K3
Króliki (szt./ kolekcja)
Wystawiane eksponaty
Opole – Nowa Wieś Królewska,
Al. Przyjaźni 10
46-030 Murów, Ul. Lipowa 27b / 1
44-160 Rudno, ul. Gliwicka 113
43-410 Zebrzydowice, ul. Asnyka 3
Gliwice ul. Paulińska 3/13
44-100 Gliwice
bł. Czesława 24/1
42-672Wieszowa ul.Szopena3
41-807 Zabrze ul.Mickiewicza20/11
44-180 Toszek–Wilkowiczki
ul.Osiedlowa12
41-700 Ruda Śl. ul.Sobieskiego46/2
40-842 Katowice ul.Witosa13/17
41-804 Zabrze ul. Wolności 67b/6
Króliki
Adres
(77) 454 02 86
(32) 230 35 71
505 250 695
(77) 421 41 44
601 075 953
600 947 924
798 904 944
(32) 333 27 17
506 651 054
(32) 273 70 38
(32) 274 21 96
505 140 817
507 934 158
502 315 281
(32) 276 17 42
660 333 971
601 823 380
Króliki
Telefon
INFORMACJA O HODOWCACH I
WYSTAWIANYCH ZWIERZĘTACH
Zygmunt Szelejwski
Andrzej Karasek
Przemysław
Stefaniszyn
Łukasz Urbański
Irena i Witold
Wojciechowscy
Brunon Bluszcz
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Olbrzym srokacz (2)
Wiedeński szary (2)
Nowozelandzki czerwony (5)
Termondzki biały (6)
Nowozelandzki biały (6)
Kalifornijski (2)
Nowozelandzki czerwony (2)
Belgijski olbrzym szary (1)
Podpalany czarny (1)
Nowozelandzki biały (1)
Wiedeński niebieski (1)
Nowozelandzki czerwony (1)
Nowozelandzki czerwony (1)
Olbrzym srokacz (1)
Wiedeński niebieski (1)
Szynszyl wielki (3)
Wiedeński biały (3)
Hermelin (1)
Wiedeński niebieski (3)
Belgijski olbrzym biały (4)
Belgijski olbrzym biały (1)
Kalifornijski (8)
Króliki (szt.)
Króliki
Ryszard Saługa
Wystawiany
gatunek / rasa
Imię i Nazwisko
13.
Lp.
1 kolekcja K3
2 szt. dorosłe
2 szt. dorosłe
2 szt. dorosłe
6 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt. (p.k.)
1 szt. (p.k.)
1 szt. (p.k.)
1 szt. (p.k.)*
1 szt. (p.k.)
1 szt. (p.k.)
3 szt.
3 szt.
1 szt.
1 kolekcja K3
1 szt.
1 kolekcja K3
1 szt.
8 szt.
Króliki (szt./ kolekcja)
Wystawiane eksponaty
(32) 418 63 13
507 179 295
(77) 412 32 34
49-318 Skarbimierz,
Małujowice 27a,
powiat Brzeg
47-440 Nędza,
ul. Sienkiewicza 14
604 575 360
606570738
Bogacice 46-243,
ul. Zamkowa 4
692 149 280
(77) 413 38 12
(32) 434 15 28
44-240 Żory,
Osiedla Księcia Władysława 6f / 11
46-243 Bogacica,
ul. 1-go Maja 5
(75) 736 44 07
608 269 161
609 493 871
Króliki
Telefon
59-700 Bolesławiec Łaziska 2a
59-225 Chojnów, ul. Baczyńskiego 19
Króliki
Adres
Marek Rabiński
Henryk Mika
Dariusz Krakowiak
Marta Wróbel i
Michał Aulich
Krzysztof Jaszkowic
Barbara i Tomasz
Orłowscy
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Karzełek podbielany (1)
Olbrzym srokacz (6)
Wielki jasnosrebrzysty (3)
Karzełek baran szary (3)
Wiedeński biały (3)
Wiedeński niebieski (5)
\Podpalany czarny (1)
Belgijski olbrzym szary (1)
Hawana (1)
Belgijski olbrzym szary (4)
Średni z Turyngii (4)
Nowozelandzki biały (1)
Kalifornijski (1)
Olbrzym srokacz (1)
Wiedeński niebieski (2)
Wiedeński niebieski (1)
Króliki (szt.)
Króliki
Kamil i Bartłomiej
Kulejowie
Wystawiany
gatunek / rasa
Imię i Nazwisko
20.
Lp.
Nakło ul.Tarnowska 21
46-050 Tarnów Opolski
46-070 Polska Nowa Wieś,
ul. Zielona 4a
Czeska Wieś 35,
49-332 Olszanka
1 kolekcja K3
1 szt. dorosła
1 szt. dorosła
1 szt. dorosła
1 szt. dorosła
1 kolekcja K3
1 szt. dorosła
1 kolekcja K3
1 kolekcja K3
2 szt.
3 szt. dorosłe
2 szt. młode
1 szt. dorosła (p.k.)
1 szt. dorosła (p.k.)
1 kolekcja K3
1 szt. dorosła
2 szt. młode
1 szt.
1 szt.
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Powstańców
Śląskich 57
Ligota Mała 62a,
56-400 Oleśnica
Sowczyce,
ul. Nowa 4,
46-300 Olesno
46-300 Olesno, Sowczyce, ul Nowa 8
Króliki
Adres
1 szt. (p.k.)
2 szt. (p.k.)
1 szt. (p.k.)
Króliki (szt./ kolekcja)
Wystawiane eksponaty
886 067 708
(77) 46 47 389
0667-555-927
513 146 414
667 192 226
607 530 960
693 365 578
663 701 539
(34) 321 91 35
785 621 039
Króliki
Telefon
Honczia Józef
Witold
Wojciechowski
Zbigniew Aulich
Arnold Warc
Wiesław Kinas
Kalita Antoni
Strzelecka Renata
Krzysztof Laksy
Arnold Warc
Ryszard Zmarlak
Henryk Mika
2.
3.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
*p.k. – poza konkursem
Legenda
4.
1.
Imię i Nazwisko
Drób
Ryszard Bortnik
Lp.
Sztraser
Ryś polski
Garłacz śląski
gołębie
gołębie
Kury
Lohmann Braun
Ross 308
Sztraser
kury
Żółtonóżka kuropatwiana (stadko)
Leghorn (stadko)
kury
kury
Wystawiany gatunek / rasa
Drób
Polbar (stadko) Zielononóżka
(stadko)
Lakenfeld (stadko)
Kochin miniaturowy (stadko)
Sułtan (stadko)
Zielononóżka (stadko)
4 szt. / 2 klatki
2 szt. / 1 klatka
2 szt. / 1 klatka
20 szt. / 10 klatek
10 klatek
1 woliera
10 szt.
1 woliera
4 woliery
1 woliera
1 woliera
5 wolier
7 wolier
Wystawiane eksponaty
Drób
1 woliera
1 woliera
1 woliera
1 woliera
1 woliera
1 woliera
46-081 Dobrzeń Wielki, Ul. Powstańców
Śląskich 57
46-070 Domecko, ul. Opolska 93
Opole – Nowa Wieś Królewska, Al. Przyjaźni
10
Lasowice Wielkie
48-300 Nysa
ul.Grodkowska 15 A
44-180 Toszek ul.Dworcowa27
Lasowice Wielkie
46-233 Baków ul. Kościuszki 14
49-318 Skarbimierz, Małujowice 27 a, powiat
Brzeg
49-332 Olszanka Czeska Wieś 35
48-210 Biała, Grabina
Otoki 27b/1
Adres
Drób
46-030 Murów, Ul. Lipowa 27b / 1
607 530 960
601 824 303
?
(77) 45 40 286
(77) 418 36 05
506 562 978
032-233-40-47
0661-937-360
(77) 433 25 38
507 179 295
(77) 412 32 34
502 927 182
Telefon
Drób
(77) 421 41 44
601 075 953
517 336 209
WYSTAWCY Z BRANŻY
ROLNICZEJ
WYSTAWCY Z BRANŻY ROLNICZEJ
na VI REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT
HODOWLANYCH
ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 2009
w Opolu - Bierkowicach w dniach 11-12 lipca 2009 r.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wystawca
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI
Sp. z o. o. w KRASNEM
STACJA INSEMINACYJNO-HODOWLANA
w KARCZOWIE
49-120 Dąbrowa, ul. Dąbrowska 1
tel. 077/464-12-00, 077/464-10-42
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-047 Kraków, ul. Sarego 2
tel. 012/ 258-81-33 (36)
PRZEDSIĘBIORSTWO PASZOWE
Alfons SUCHY
48-250 Głogówek, Leśnik 16
tel. 077/437-24-33
ROGÓW OST-WEST Sp. z o. o.
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 8
tel. 077/407-82-40
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„KUROWSKI” Hubert KUROWSKI
47-340 Twardawa, Zwiastowice 5
tel. 077 437-17-34
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
w OLEŚNIE
46-300 Olesno, ul. Dworcowa 20
tel. 034/358-24-37, fax 034/358-28-48
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolniczego
„ROLMAX – PLUS”
63-405 Sieroszewice, Wielowieś, ul. Słoneczna 22
tel. 062/ 739-01-51
ENERGETYK – SERWIS Sp. z o. o.
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
tel. 665-954-146
CEMBRIT S.A.
62-240 Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4
tel. 061/ 415-43-30
88
Wystawiany towar
usługi inseminacyjnozootechniczne, sprzedaż materiału
hodowlanego
promocja ras rodzimych,
osiągnięcia naukowe Instytutu
pasze
AM – naturalne, ekologiczne
nawozy, ulepszasz glebowy
objazdowe śrutowanie i mieszanie
pasz, koncentraty, śruta sojowa i
rzepakowa, wyposażenie obór i
chlewni, akcesoria konne
produkty mleczarskie
okna inwentarskie PCV, kominy
wentyl., automaty paszowe,
systemy pojenia
oferta wapna nawozowego,
doradztwo, skup drewna
kominkowego
system dachowy EuroFala
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
PPHU COMPLEX
prefabrykowane więźba dachowe
98-275 Brzeźnio, Nowa Wieś 54A
tel. 605-601-004 Wojciech Jędras
PASIEKA WĘDROWNA
miody odmianowe, produkty
Juliusz i Witold KALETA
pszczele
56-500 Syców, Stradomia Wlk. 83
tel. 698-138-910
Specjalistyczne Gospodarstwo Uprawy Winorośli sadzonki winorośli, wina, nalewki,
literatura specjalistyczna
„DEWIN” Władysław DEPTUŁA
59-300 Lubin ul. Modrzewiowa 6 m.2
tel. 691-862-043
OGRODNICTWO – Jacek JUREK
95-002 Smardzew, Łagiewniki Nowe,
byliny, skalniaki, kaktusy
ul. Smardzewska 19
tel. 042/ 716-91-10
Browar „EDI” Edward WILK
piwo regionalne – wyrób
67-400 Wschowa, Nowa Wieś 5E
tradycyjny
tel. 655-404-408
gospodarowanie
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Oddział Terenowy w Opolu
nieruchomościami rolnymi Skarbu
45-068 Opole ul. 1 Maja 6
Państwa
tel. 077/4000-951
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
informacje o pomocy finansowej
I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Opolski Oddział Regionalny
45-836 Opole ul. Wrocławska 170
tel. 077/401-84-00
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
informacje o pomocy finansowej
Oddział Terenowy w Opolu
45-301 Opole ul. Horoszkiewicza 6
tel. 077/441-70-00
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH “TUW”
ubezpieczenia
02-793 Warszawa, ul.Raabego 13
Biuro Regionalne w Opolu
ul. Reymonta 12, 45-066 Opole
tel. 077/453-15-28 (29)
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA
doradztwo rolnicze
ROLNICZEGO w ŁOSIOWIE
49-330 Łosiów, ul. Główna 1
tel. 077/4125-327 (91)
EURO SUPPORT Sp. J.
Firma konsultingowa 45-368 Opole, ul. Ozimska 48
pozyskiwanie funduszy unijnych,
tel. 077/ 44-25-330
szkolenia
WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA Sp.z o. o.
miesięcznik „Wiadomości
72-100 Goleniów ul. Wojska Polskiego 55
Rolnicze Polska”, informacje o
tel. 091/ 885-44-90
portalu: www.wrp.pl
89
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wystawca
Wystawiany towar
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP.
Z O. O. W KRASNEM STACJA INSEMINACYJNOusługi inseminacyjnoHODOWLANA W KARCZOWIE
zootechniczne, sprzedaż
49-120 Dąbrowa, ul. Dąbrowska 1
materiału hodowlanego
tel. 077/464-12-00, 077/464-10-42
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
promocja ras rodzimych,
osiągnięcia naukowe Instytutu
31-047 Kraków, ul. Sarego 2
tel. 012/ 258-81-33 (36)
PRZEDSIĘBIORSTWO PASZOWE
Alfons SUCHY
pasze
48-250 Głogówek Leśnik 16
tel. 077/437-24-33
ROGÓW OST-WEST Sp. z o. o.
AM – naturalne, ekologiczne
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 8
nawozy, ulepszasz glebowy
tel. 077/407-82-40
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W OLEŚNIE
produkty mleczarskie
46-300 Olesno, ul. Dworcowa 20
tel. 034/358-24-37, fax 034/358-28-48
okna inwentarskie PCV, kominy
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolniczego
„ROLMAX – PLUS”
wentyl., automaty paszowe,
63-405 Sieroszewice, Wielowieś, ul. Słoneczna 22
systemy pojenia
tel. 062/ 739-01-51
ENERGETYK – SERWIS Sp. z o. o.
oferta wapna nawozowego,
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
doradztwo, skup drewna
tel. 665-954-146
kominkowego
CEMBRIT S.A.
62-240 Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4
system dachowy EuroFala
tel. 061/ 415-43-30
PPHU COMPLEX
prefabrykowane więźba dachowe
98-275 Brzeźnio, Nowa Wieś 54A
tel. 605-601-004 Wojciech Jędras
PASIEKA WĘDROWNA
miody odmianowe, produkty
Juliusz i Witold KALETA
pszczele
56-500 Syców, Stradomia Wlk. 83
tel. 698-138-910
Specjalistyczne Gospodarstwo Uprawy Winorośli
sadzonki winorośli,
„DEWIN” Władysław DEPTUŁA
wina, nalewki, literatura
59-300 Lubin ul. Modrzewiowa 6 m.2
specjalistyczna
tel. 691-862-043
OGRODNICTWO – JURE JACEK
95-002 Smardzew, Łagiewniki Nowe,
byliny, skalniaki, kaktusy
ul. Smardzewska 19
tel. 042/ 716-91-10
90
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
Browar „EDI” Edward WILK
67-400 Wschowa, Nowa Wieś 5E
tel. 655-404-408
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Oddział Terenowy w Opolu
45-068 Opole ul. 1 Maja 6
tel. 077/4000-951
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA OPOLSKI
ODDZIAŁ REGIONALNY
45-836 Opole ul. Wrocławska 170
tel. 077/401-84-00
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Oddział Terenowy w Opolu
45-301 Opole ul. Horoszkiewicza 6
tel. 077/441-70-00
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH “TUW”
02-793 Warszawa, ul.Raabego 13
Biuro Regionalne w Opolu
ul. Reymonta 12, 45-066 Opole
tel. 077/453-15-28 (29)
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE
49-330 Łosiów, ul. Główna 1
tel. 077/4125-327 (91)
informacje o pomocy finansowej
WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA Sp.z o. o.
72-100 Goleniów ul. Wojska Polskiego 55
tel. 091/ 885-44-90
miesięcznik „Wiadomości
Rolnicze Polska”, informacje
o portalu: www.wrp.pl
91
piwo regionalne – wyrób
tradycyjny
gospodarowanie
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa
informacje o pomocy finansowej
ubezpieczenia
doradztwo rolnicze
Pierwsze wzmianki o Zakładzie Mleczarskim w Oleśnie (obecnie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie) pochodzą z 1907
roku. Zakład ten zajmował się produkcją mleka, masła i maślanki. Znaczące zmiany miały
miejsce na początku lat 90-tych, kiedy nastąpiła znacząca zmiana struktury dostaw mleka.
Spowodowało to zmianę profilu produkcji z zakładu głównie dostarczającego surowiec do miejskich zakładów produkcyjnych na zakład
przetwórczy. Dzięki temu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie dostosowała się do aktualnych wymogów rynkowych. Następnym
wyzwaniem dla zakładu było dostosowanie się do warunków unijnych.
Żeby Spółdzielnia mogła spełniać wymagania rynków unijnych trzeba
było zapewnić sobie wysokiej jakości surowiec.
Cel ten osiągnięto poprzez:
– informowanie dostawców o warunkach, jakie muszą spełnić
chcąc produkować mleko najwyższej jakości
– pomaganie dostawcom w otrzymywaniu kredytów preferencyjnych na zakup urządzeń do produkcji mleka
– udzielanie pomocy finansowej swoim dostawcom.
Mając zapewniony surowiec Spółdzielnia przystąpiła do modernizacji zakładu zgodnie z zaleceniami unijnymi. W chwili przystąpienia
Polski do Unii zakład posiadał zezwolenie na handel z wszystkimi krajami Unii oraz certyfikat zarządzania jakością HACCP.
Od czerwca 2004 roku Spółdzielnia rozpoczęła eksport do krajów
unijnych. W chwili obecnej możemy pochwalić się 99 % skupem mleka w najwyższej klasie europejskiej oraz ponad 60 % eksportem produkcji.
W ostatnich latach Spółdzielnia otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in.:
1. ZŁOTY GWÓŹDŹ – I nagroda na Międzynarodowych Targach Gospodarczych „KOOPERACJA 2005”;
2. ZŁOTY MEDAL SAMORZĄDU ROLNICZEGO za artykuły mleczarskie;
3. SREBRNY LAUR UMIEJĘTNOŚCI nadany przez Opolska Izbę Gospodarczą;
92
4. EUROCERTYFIKAT 2007 w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY;
5. DIAMENTOWY LIŚĆ MEDIALNY 2007 nadany przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich za rozbudowę bazy techniczno-materiałowej,
dotrzymanie kroku świtowemu postępowi w przemyśle mleczarskim
i za osiągnięcia eksportowe na rynku Unii Europejskiej.
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w
Krasnem, świadczy usługi unasieniania bydła, trzody, królików i pszczół, kolczykowania i dostarczania kolczyków.
Prowadzimy także sprzedaż materiału hodowlanego:
• jałówek i buhajków ras charolaise i limousin,
• knurków hypor,
• matek pszczelich.
Oferujemy:
• Nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych
• Bardzo szeroką ofertę nasienia buhajów rasy simentalskiej
• Nasienie buhajów rasy polskiej czerwono – białej (o niskim dolewie hf)
• Doradztwo hodowlane
• Pomoc w zakupie materiału hodowlanego
Kontakt:
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o .o. w Krasnem:
tel. 017 853 42 01 lub 017 853 20 88
e-mail: [email protected]
Stacja Inseminacyjno-Hodowlana w Karczowie:
tel. 077 464 12 00 lub 077 464 10 42
e-mail: [email protected]
lub na stronie: www.mcb.com.pl
93
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie powstał 1 kwietnia 1950 roku.
Należy do największych jednostek naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym. Bezpośrednio podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytut Zootechniki – PIB:
• udziela porad, konsultacji dotyczących wszystkich zagadnień
związanych z hodowlą i warunkami utrzymania zwierząt,
• organizuje kursy dla hodowców i rolników (inseminacja bydła,
świń, owiec królików), szkolenia dla hodowców ślimaków; seminaria i konferencje z zakresu produkcji zwierzęcej we własnym centrum konferencyjnym oraz w podległych zakładach
doświadczalnych,
• wykonuje badania i testy laboratoryjne (Centralne Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – nr AB
512 www.pca.gov.pl oraz Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie) zarówno w zakresie podstawowych analiz laboratoryjnych,
jak i specjalistycznych,
• proponuje materiał hodowlany (bydło, konie, świnie, kozy,
owce, króliki, drób),
• prowadzi stacje oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich oraz ocenę wartości hodowlanej,
• współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami
naukowymi oraz Związkami Hodowców, Izbami Rolniczymi
i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju,
• prowadzi własną działalność wydawniczą (czasopisma naukowe, popularnonaukowe, a także materiały konferencyjne oraz
instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe), prowadzi sprzedaż materiału hodowlanego w Zakładach Doświadczalnych:
• IZ PIB ZD Pawłowice – materiał hodowlany trzody, bydła
i owiec oraz mieszanki pasz treściwych.
• IZ PIB ZD Kołuda Wielka – materiał hodowlany zarodowy –
Gęś Biała Kołudzka®, 8 gatunków sera owczego, w tym oscypek
kołudzki, produkty pochodzenia roślinnego.
94

Podobne dokumenty