projekt instalacji elektrycznych - Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Transkrypt

projekt instalacji elektrycznych - Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
Nazwa opracowania:
PROJEKT TECHNICZNO- WYKONAWCZY
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BIBLIOTECE
O b i e k t:
PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE FILIA WYSZKÓW
Adres:
WYSZKÓW ul. 1 A.W.P 82b
Inwestor :
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA OSTROŁĘKA
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Autor:
Projektował: :
inż. Ireneusz Chrapek
Uprawnieni nr 781/88/0s
nr ewidencyjny MAZ/ EI/4052/01
Tom nr
LUTY 2007 rok
1
Egz. nr
Strona tytułowa……………………………………………………………………………………………………………..1
Spis treści …………………………………………………………………………………………………………………..2
Oświadczenie projektanta.................................................................................................................................................... 3
Uprawnienia projektanta …………………………………………………………………………………………………...4
Potwierdzenie ubezpieczenia – wpis do MOIIB…………………………………………………………………………...5
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej………………………………………………………………………………6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ........................................................................................................................................ 7
1.
Przedmiot opracowania.............................................................................................................................................. 7
2.
Podstawa opracowania ............................................................................................................................................... 7
3.
Zakres projektu .......................................................................................................................................................... 7
4.
Bilans mocy................................................................................................................................................................ 8
4.1.
Zapotrzebowanie mocy przez odbiory administracyjne ................................................................................... 8
5.
Pomiar energii elektrycznej........................................................................................................................................ 8
6.
Opis instalacji............................................................................................................................................................. 8
6.1.
Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych ................................................................................................... 8
6.2.
Osprzęt.............................................................................................................................................................. 9
6.3.
Rozprowadzenie instalacji ................................................................................................................................ 9
7.
Rozdzielnice i tablice elektryczne............................................................................................................................ 10
8.
Ochrona przeciwporażeniowa .................................................................................................................................. 10
9.
Instalacja wyrównawcza. ......................................................................................................................................... 10
10.
Ochrona przeciwprzepięciowa ............................................................................................................................ 10
11.
Ochrona przeciwpożarowa .................................................................................................................................. 11
12.
Wytyczne instalacyjne......................................................................................................................................... 11
13.
Wytyczne BHP
2
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw
2003 r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami oświadczam:
‘Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
3
4
5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie Projektu
Wykonawczego części budynku CKP w Wyszkowie, który stanowi własność Biblioteki
Pedagogiczne w Ostrołęce Filia Wyszków.
Dla zasilania budynku przewidziano moc
przyłączeniową 7 kW..
2.
Podstawa opracowania
Założenia do niniejszego opracowania stanowiły:
•
Projekt architektoniczno-budowlany,
•
Warunki przyłączenia do sieci energetycznej nr WR/1383/06,
•
Uzgodnienia z Inwestorem.
•
Karty katalogowe zastosowanych urządzeń.
Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów państwowych w zakresie budownictwa i
obowiązujących Polskich Norm.
3.
Zakres projektu
Niniejsze opracowanie w części rysunkowej obejmuje schemat instalacji oświetlenia, gniazd
wtykowych ogólnego użytkowania i sieci komputerowej oraz schemant tablicy głównej. Zasilanie
Układ sieci zasilającej zewnętrznej TN-C, w budynku TN-S.
Inwestor zlicza się do IV grupy przyłączeniowej i zasilany będzie z sieci energetycznej napieciem
nn 0,4kV
Zasilanie podstawowe projektowanego budynku przewidziano kabel YDY 5x6 mm2 o napięciu
0,4kV prowadzony w rurach RVLK od tablicy licznikowej do rozdzielnicy głównej obiektu. W
rozdzielnicy głównej zamontować nadmiarowe o prądzie zdziałania 20A i charaktrerystyce typu C
np. CL56 –C20/3 firmy Moeller .
6
4.
Bilans mocy
4.1.
Zapotrzebowanie mocy przez odbiory administracyjne
Moc zainst. Wsp. jedn
Moc szczyt.
Pi [kW]
kj
Po [kW]
Oświetlenie
4,14
0,7
2,9
Gniazda
3,1
0,6
2,1
Gniazda komputerowe
7,5
0,28
2,0
Razem
7,0
Przyjęto dla potrzeb administracyjnych budynku Pa=7,0kW.
5.
Pomiar energii elektrycznej
Budynek będzie wyposażony w licznik energii elektrycznej zamontowany we wnęce przy złączu w
części mieszkalnej obiektu.. Układ pomiarowy energii zamontuje ZEW=T S.A. RE Wyszków..
6.
Opis instalacji
6.1. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacja oświetlenia
Do oświetlenia przewiduje się zastosowanie opraw świetlówkowych o mocy oprawy 72W przy
świetlówkach 18 watowych.. Oświetlenie w ciągu komunikacynym zapalane będzie w układzie
schodowym. Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego przewidziano wybrane oprawy oświetlenia
podstawowego wyposażone w inwertery mające podtrzymanie
zasilania przez 2 godziny.
Zastosowano je w korytarzu i przy wyjściu ja i w poszczególnych salach. Średnie natężenie
oświetlenia w korytarzach -100lx (na poziomie podłogi).
W pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych zostanie wykonane oświetlenie zapewniające
natężenie Eśr= 200-350Lx (na poziomie płaczdzyzny roboczej).
W pomieszczeniach biurowych zostanie wykonane oświetlenie zapewniające natężenie Eśr= 500 –
550 lx (na płaszczyżnie roboczej 0,8m)
7
W zakresie oświetlenia ewakuacyjnego przewidziano minimalne natężenie oświetlenia 1lx przy
powierzchni na osi drogi ewakuacyjnej przy oświetleniu bezpośrednim (bez światła odbitego od
ścian i sufitu).
Rodzaj lamp dla przedszkola i ich ilość została określona przy pomocy programu CalcuLux Wnętrza
4.0 .Wyniki obliczeń u projektanta . Dopuszcza się zastosowanie innych opraw pod warunkiem
otrzymania takiego samego natężenia oświetlenia. Dla potrzeb oświetlenia terenu przewodziano 2
szt lamp na słupach.
Instalacja gniazd wtyczkowych
Pomieszczenia zostaną wyposażone w: instalacje elektryczne jednofazowe gniazd wtyczkowych
ogólnego przeznaczenia, gniazda w do suczarek w łazienkach ,jak i zestawu gniazd do zasilania
komputerów. Zestaw gniazd komputerowych składa się z 2 szt gniazd z kluczem typu DATA orza 1
gniazda typu ARJ 46 dla sieci LAN. Sieć LAN budować a kategorii 5+.
Przedstawione w
niniejszym projekcie rozmieszczenie osprzętu elektrycznego wewnątrz pomieszczeń , zgodne ze
standardami Inwestora, należy traktować jako materiał bazowy przewidziany do adaptacji wg
potrzeb.
6.2. Osprzęt
W obwodach przewidziano osprzęt (łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe) firmy ELDA,
montowany w puszkach elektroinstalacyjnych. Wszystkie gniazda wtyczkowe będą wyposażone w
styk ochronny przyłączony do przewodu ochronnego.
Może być zastosowany w uzgodnieniu z Inwestorem, osprzęt ekwiwalentny o wytrzymałości
styków 16A.
6.3. Rozprowadzenie instalacji
Instalację należy wykonać jakp podtynkową z uwzględnieniem 0,5 cm tynku . w przypadku innym
należy wykonać podkucia ( bruzdy) w ścianach budynku. Trasy przebiegu instalacji ustali
wykonawca i uzgodni je z inwestorem.Połaczenia między rozdzielnicami TL i RG wykonąć w
rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych w tynku. Zasilanie rozdzielnic prowadzić z rozdzielnicy
głónej w korytkach elektroinstalacyjnych
8
7.
Rozdzielnice i tablice elektryczne
Przewiduje się rozdzielnicę elektryczną wbudowaną w ścianę, w obudowie z tworzywowej
z oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych obciążeń. Wyposażone w urządzenia do
rozdziału energii, rozłączniki na zasilaniu, ochronniki przepięciowe. Rozdzielnice opracowano w
oparciu o osprzęt firmy Schrack. W projekcie zamieszczono schematy rozdzielnic i tablic
elektrycznych.
8. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania (do
0,4 sek. dla obwodów odbiorczych i do 5 sek. dla obwodów zasilania i rozdzielczych) za pomocą
wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych oraz ochronę uzupełniakącą za pomocą .
wyłączników różnicowoprądowy .
Wszystkie
obwody
zasilane
z rozdzielnic
chronione
będą
przez
wyłączniki
ochronne
różnicowoprądowe o czułości I∆n=30 mA, które będą pełnić również funkcję uzupełniającej
ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
9. Instalacja wyrównawcza.
. W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze od zacisków PE tablic RP przewodami
DYżo4 ułożonymi pod tynkiem i zakończonymi zaciskami umieszczonymi i w łazience.
Połączeniami wyrównawczymi (DYżo4) bądą także objęte wszystkie grzejniki instalacji centralnego
ogrzewania.
10.
Ochrona przeciwprzepięciowa
Przewiduje się zastosowanie ochronnikiów klasy B+C (wg klas VDE) w rozdzielnicy głównej RG
zapewniające napięciowy poziom ochrony Up<1,5kV.
.
11.
Ochrona przeciwpożarowa
Budynek został wyposazony przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu.
9
12.
Wytyczne instalacyjne
1. Instalacja elektryczna prowadzona będzie na ścianach w tynku.
2. Należy stosować przewody typu YDYp (YDYpżo), YDY (YDYżo)/750V. Tam gdzie
występuje przewód ochronny musi być w izolacji żółto-zielonej.
3. W obwodach oświetlenia stosować przewody o przekroju 1,5 mm2 z żyłą ochronną.
4. Zapewnić trzeba połączenie rur metalowych instalacji wodnej, kanałów wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostałych stałych konstrukcji
metalowych z uziomem stosując połączenia wyrównawcze.
5. W obwodach gniazd wtyczkowych stosować tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosować przewód YDYpżo 3×2,5 mm2.
6. Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi PBUE i PN.
13.
Wytyczne BHP
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z
eksploatacją energii elektrycznej.
1 Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
2 Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty i świadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
3 Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla
całej instalacji i zainstalowanych urządzeń.
4 W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania
i odbioru Robót Budowlano Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową.
10

Podobne dokumenty