Poćwicz z Chochlikiem

Transkrypt

Poćwicz z Chochlikiem
Poćwicz z Chochlikiem !
1. Dopisz do rzeczowników właściwe formy pokrewne liczby pojedynczej lub
mnogiej.
Wzór: popiół – popioły
bój –
dwór -
pokój -
ogród -
wóz –
mrozy-
przód -
głogi -
2. Ówka rozsypała worek z różnymi słowami. Pogrupuj je w szeregi wyrazów
pokrewnych. Podkreśl w wyrazach litery oznaczające głoski, na które
wymienia się ó.
a. Pierwszy szereg: _________________________________________________
b. Drugi szereg : ___________________________________________________
c. Trzeci szereg: ___________________________________________________
d. Czwarty szereg: _________________________________________________
e. Piąty szereg: ____________________________________________________
f. Szósty szereg: ___________________________________________________
3. Uzupełnij zdania odpowiednimi rzeczownikami z ramki.
Pamiętaj o zmianie formy w zakończeniach wyrazów.
klasówka
leśniczówka
złotówka
artysta
turysta
a. Na ostatniej __________________z matematyki były trudne równania.
b. _______________znajdowała się na polanie, w pobliżu starego dębu.
c. Kasia wyjęła z portmonetki ostatnią ____________________.
d. Na uroczystości rozdania Oskarów można zobaczyć wielu ______________.
e. Sporo ________________odwiedza latem Białowieski Park Narodowy.
Teraz zapisz wniosek z ćwiczenia, które wykonałeś, uzupełniając zdanie:
Ó piszemy w zakończeniach ___________________________________
4. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów: ów, ósemka, ówdzie,
ówczesny.
a. ________________człowiek był fizycznie silniejszy od współczesnego.
b. Ten i _________pytał mnie, czy nie napisałbym za niego wypracowania.
c. ______________ to moja szczęśliwa liczba, ponieważ urodziłem się ósmego maja.
d. Na polanie tu i ____________ zakwitły już pierwsze wiosenne kwiaty.
5.Utwórz od czasowników podanych w formie bezosobowej czasowniki
w formie pierwszej osoby (ja), w liczbie pojedynczej, w czasie teraźniejszym.
Z każdym utworzonym czasownikiem ułóż w zeszycie jedno zdanie.
Wzór: budować – buduję.
malować -
chorować -
częstować –
pracować -
śledzić -
gotować –
żartować -
szykować -
kupować –
6.Uzupełnij wyrazy dopisując do nich zakończenia wybrane spośród
następujących: -ur, -us, -unek, -uszek, -ulo, -ula, -ulec, -usia, -uś, -uch,
-unia, -uszka.
wilcz ……..
mat ………
mat ……
bud ………
ner ……..
pal …………..
i pal ……
pacz ……… siostra ………..
mam ……. i mam …..
poczęst ……..
tat…….. i tat ……..
żab……..
POĆWICZ Z CHOCHLIKIEM!
1. Dopisz do podanych wyrazów, wyrazy o przeciwnym znaczeniu
(przeciwstawne), np. ciasny – luźny
mądry -
czysto -
gruby –
mały -
krótki -
mokry –
burzyć-
czystopis-
wczesny –
2. Zapisując
podane
wyrazy w
porządku
alfabetycznym,
utwórz
słowniczek ortograficzny:
czółno, próżniak, skórka, ogórek, płótno, chór, wiewiórka, stróż, rózga,
szczególnie, żółw, mózg, żółknąć, ówdzie, wróżka, góra, kłótnia.
Czy ó w tych wyrazach da się wymienić na o, a lub e?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Utwórz od wyrazów formy zdrobniałe. Podkreśl w nich ó i u.
ogród –
duch -
róża -
chustka –
wiewióreczka -
głowa -
łódź –
biurko -
4. Utwórz z sylab wyrazy z ó.
Uwaga! Każdy wyraz został zapisany innym kolorem.
cze
po
wtó
lec
rów
ka
zda
dów
tłu
nia
ka
ko
bo
bru
za
przy
ka
ha
sa
chód
na
chód
ców
mu
ka
kup
bu
kłót
bój
mo
ziół
żół
rzyć
dwój
nie
ty
5. Utwórz z liter każdego podanego wyrazu nowe słowa.
Wiewiórka: _______________________________________________
Żarówka: _________________________________________________
6. Uzupełnij zdania, wpisując ó lub u.
a) Kr…lik
b) Na
c) Kr…l
ma nier…wne
p…łce
z
n…żki,
r…żowi się
Czarnog…ry
przednie
są
kr…tsze.
pł…tno.
wyłajał
r…zgą swą kł…tliwą
7. Rozszyfruj zakodowane wyrazy.
c…rkę.
ł
ł
ó
ó
ż
d
ź
k
o
wyraz: ………………………………………….
wyraz: …………………………………………
r t
s ó r
p
ż
ó
n
s
j
i
k
s
c
a
a
wyraz: ………………………………………………………………..
wyraz: ………………………………………………………………..
p
a
p r
ó
a
ó
ź
ż
a
n
n
a
i
o
a
wyraz: ………………………………………………………………..
wyraz: ……………………………………………………………….
8. Uzupełnij podane słowa, wpisując ó lub u. Uzasadnij pisownię tych
wyrazów, łącząc je z odpowiednią zasadą ortograficzną,
wybraną z poniższych.
r…g
wymiana na e
pi…ro
wymiana na o
wr…cić
w zakończeniach
klas…wka
wymiana na a
Pruszk…w
w zakończeniach – ówna
Dudk…wna
w zakończeniach –ów
POĆWICZ Z CHOCHLIKIEM
1. Do podanych przymiotników dopisz odpowiednie rzeczowniki,
tak aby powstały wyrażenia.
– ówka
żołądek
żarówka
żałoba
podróż
żużel
żądło
wrażenie
odzież
odwilż
głęboka ___________
cudowna ___________
gorący_____________
jadowite ___________
modna _____________
dobre ______________
przepalona ____________
chory ______________
gwałtowna ___________
2. Rozwiąż krzyżówkę, wpisując do niej słowa o podanych znaczeniach.
Odczytaj rozwiązanie.
1. Sprzedaje książki.
5.Odbywa służbę wojskową.
2. Pisze kroniki.
6. W dawnych czasach nosił zbroję
3. Fałszuje np. pieniądze.
4. Tańczy np. w balecie.
I walczył mieczem.
7. Naprawia zegarki.
8. Wykonuje sztuczki, np. w cyrku.
3. Uzupełnij wyrazy, wpisując rz lub sz. Zapisz regułę, od której wyrazy te są
wyjątkami.
p…czoła, p…enica,
buk….pan, w…ędzie, P…czyna, wyk…tałcenie, k…tałt.
Reguła: __________________________________________________________
4. Dopisz do rzeczowników rzeczowników rz niewymiennym po jednym
rzeczowniku zdrobniałym:
Wzór: kołnierz – kołnierzyk.
rząd -
rzeka -
zwierzęta -
jarzyna -
porządek -
twarz -
korytarz -
rzodkiewka -
5. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki. Ustnie uzasadnij
pisownię w dopisanych wyrazach.
tworzył
lekarz
otworzyła
wierzę
zmierzył
żarzył
a). Henryk Sienkiewicz ___________ wspaniałe powieści.
b) Małgosia ________________ wszystkie okna w pokoju i oddychała spokojnie.
c). ___________ zbadał chorego, chorego następnie ___________mu ciśnienie.
d). Głęboko ___________ w to, że po smutku zawsze przychodzi radość.
e). W dogasającym ognisku _________________ się jeszcze węgle.
6. Uzupełnij tekst, wpisując w odpowiednich miejscach połączenia literowe lż,
łż, rż lub nż.
Po mroźnej zimie nastała odwi… . Ma….eństwo myszy obudziło się ze snu na
….ysku. Z zimowego letargu przebudziły się też niedźwiedzie.
Ze stadniny wypuszczono konie. Powietrze zad….ało od ich ….enia.
….ejszy wiatr przywiał do lasu zapachy dobrego bigosu.
Niedźwiedzie ruszyły do obe….y. Sza….owały, by napić się ora…ady.