regulamin konkursu plastycznego

Transkrypt

regulamin konkursu plastycznego
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE WYMARZONE WAKACJE”
ORGANIZATOR
KWILECKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI IM. FLORIANA MAZURKIEWICZA
CELE KONKURSU
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
2. Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu gminy Kwilcz.
2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną.
3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne.
4. Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, nazwę
przedszkola, imię i nazwisko opiekuna.
5. Prace należy dostarczyć do CKiE w Kwilczu w terminie do dnia 19 czerwca (piątek) 2015 r.
OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa wg następujących kryteriów:
- estetyka wykonanych prac,
- oryginalność, pomysłowość,
- zgodność pracy z tematem,
- samodzielność w wykonaniu pracy,
- walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
NAGRODY
1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończeniu roku szkolnego 2014/2015.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 616706018.
Zapraszamy do udziału!

Podobne dokumenty