REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O

Transkrypt

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O
REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ
O SPECJALNOŚCI PIŁKA NOŻNA
Zespołu Szkół nr 1 - Publicznego Gimnazjum nr 2
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin ma na celu ustalenie zasad naboru uczniów do klasy sportowej.
2. Do klasy sportowej o specjalności piłka nożna przyjmuje się absolwentów klas
szóstych szkół podstawowych.
3. Do klasy sportowej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza
obwodem szkoły.
4. Klasy sportowe są klasami bez rejonowymi, o przyjęciu decydują wyniki osiągnięte
przez kandydata w trakcie rekrutacji.
5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 24 osoby do postępowania rekrutacyjnego klasa
nie zostanie utworzona.
II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej
1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
2. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).
3. Deklaracja przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego (zał. nr 1).
4. Podanie o przyjęcie do klasy sportowej.
5. Zaliczenie prób sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej (piłka nożna).
6. Uzyskanie minimum 100 pkt. łącznej liczby punktów z prób sprawności fizycznej
ogólnej i specjalnej.
7. Bardzo dobre /dobre wyniki w nauce oraz co najmniej dobra ocena zachowania.
8. Wykazanie zainteresowań sportowych.
9. Złożenie wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
III. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej – Dyrektor Szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a) wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciel wychowawca wskazany przez dyrektora szkoły,
c) instruktorzy/trenerzy danej dyscypliny sportu będący nauczycielami lub
pracownikami Zespołu Szkół nr 1.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a)
prowadzi postępowanie kwalifikujące,
b)
przeprowadza test sprawności ogólnej i ukierunkowanej
c)
sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
4. Tryb odwoławczy:
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych nieprzyjętych rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły. Komisja w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie, w którym podaje
przyczynę odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć odwołanie do dyrektora szkoły. Dyrektor
rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
5. Kandydaci do klas sportowych Publicznego Gimnazjum nr 2 im Ryszarda Kaczorowskiego
będą przyjmowani w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych
jako suma następujących składników:
5.1 Kryteria ogólne- wszyscy kandydaci do klasy sportowej, bez względu na miejsce
zamieszkania, traktowani są jak osoby spoza obwodu szkoły i podlegają rekrutacji
zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/174 z dnia 8 marca 2016 r.,
z wyłączeniem §3 ust. 1 pkt. 3 i 5
Maksymalna liczba punktów do zdobycia 99 pkt.
5.2
Testy sprawności ogólnej wybranych cech motorycznych – max 50 pkt.
a) szybkość - bieg na 60 m.(max.10 pkt.)
b) wytrzymałość szybkościowa – bieg na 300 m.(max.10 pkt.)
c) siła mięśni brzucha- siady z leżenia przez 30 sekund(max.10 pkt.)
d) wytrzymałość bieg na 100 m max.10 pkt.)
e) skoczność – skok w dal z miejsca (max.10 pkt.)
Szczegółowy opis testów oraz tabela punktowa w załączniku nr 2.
5.3 Ocena sprawności fizycznej specjalnej – max.80 pkt. Na które składa się:
5.3.1 Test sprawności fizycznej specjalnej PZPN – max. 30 pkt.
Szczegółowy opis testu w załączniku nr 3
5.3.2 Ocena umiejętności piłkarskich podczas gry – max 50 pkt.
Wykazanie się możliwie najwyższymi umiejętnościami piłkarskimi podczas
uproszczonej gry w piłkę nożna w zespołach sześcioosobowych – 50 punktów
Szczegółowy opis testu w załączniku nr 4.
6.
W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do klasy sportowej maja uczniowie
którzy:
a) w próbach testu sprawnościowego osiągnął lepszy wynik,
b) osiągnął wyższą liczbę punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty,
c) osiągnął wyższą średnią ocen na koniec szóstej klasy,
d) szkołę podstawową ukończył z wyróżnieniem,
e) zdobył inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
7.
Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 229 punktów.

Podobne dokumenty