Podstawy montażu i przetwarzania obrazu

Transkrypt

Podstawy montażu i przetwarzania obrazu
Podstawy montażu
i przetwarzania obrazu
dr Piotr Welk
Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie
Podstawy montażu i przetwarzania obrazu
Scenariusz została napisany, potem nakręcono ujęcia - pozostaje złączyć wszystko w całość.
Mówi się czasem, że każdy film powstaje trzy razy - pierwszy raz kiedy pisany jest scenariusz, potem podczas
zdjęć i na końcu w trakcie montażu. Montaż jest ostatnim etapem kreacji.
Odpowiednia struktura opowiadania, kolor, rytm, dźwięk, dynamika zmian w czasie, buduje u widza nastrój,
wywołuje emocje.
Tą samą opowieść można pokazać w różny sposób. Dwóch ludzi montujących film z tych samych elementów,
opowiadając tą samą historią, ułoży dwa różne filmy. Ilość zmiennych jakimi operuje się podczas montażu jest
ogromna, a tym samym ogromna ilość środków wyrazu artystycznego.
Kompozycja kadru, światło, kolor, kontrastu, tempo akcji, tempo odtwarzania, symbolika ruchu i symboliczne
obrazy. Wszystkie te elementy można ze sobą mieszać w rożnych proporcjach, a ilość możliwych do uzyskania
kombinacji jest niewyobrażalna. Trzeba więc dokonywać wyborów.
Plamy barw następujące jedna po drugiej wywołują skojarzenia, wpływają na wyobraźnię oglądających. Każdy
przekaz audiowizualny jest odbierany kilkoma zmysłami. Proces asocjacji zachodzący pomiędzy obrazem a
dźwiękiem powoduje że mogą się one na wzajem zastępować. Widz z wyobraźnią, dobuduje brakujące obrazy
lub usłyszy to czego nie było słychać. Sugestia zawsze wywołuje efekt silniejszy niż to co jest do końca
wypowiedziane. Trzeba więc znowu wybierać. Z całego arsenału środków jakie daje nam ruchomy obraz i
dźwięk pozostać powinno to, co konieczne jest by przekazać najistotniejsze, czyli naszą myśl. Z nią trafić do
wyobraźni widza i zmienić go z biernego oglądacza w aktywnego uczestnika.
Każdy twórca chce mieć publiczność, nawiązać dialog i dać widzowi poczucie współuczestniczenia w swoje
pracy, licząc na jego wyobraźnię i wrażliwość.
Prowadzenie inteligentnego dialogu z widzem jest istotą wielu działań artystycznych.
Jak nawiązać ten dialog i jakim językiem się posługiwać jest podstawowym pytaniem.
Istnieje wiele zasad montażu, jak dokonywać cięć, jak stosować naprzemienność planów, rytmizować ujęcia itp.
To wszytko jest wiedzą, którą zdobywa się w ciągu wielu lat pracy i doświadczeń. Rozpoczynając, trzeba poznać
technologię. Współczesny artysta, posługujący się nowymi mediami, by stać się niezależnym w pełni
świadomym twórcą musi poznać technologię, ta daje mu komfort pracy, pozwala zaistnieć.
Jakich technicznych środków użyć, jaką technologię wybrać i co można zyskać dzięki niej. Współczesne wymogi
technologiczne są nieubłagane, nie pozwalają na jakiekolwiek braki, dlatego warto być ich świadomym.
Tematy prezentowane podczas zajęć.
1. Media cyfrowe - cyfrowy obraz i film.
2. Edycja obrazu - zasady edycji obrazu - kurs Final Cut Pro.
3. Publikacja treści cyfrowych.
4. Kompozycja obrazu.
Program zajęć oprócz zagadnień związanych z przetwarzaniem i budowaniem obrazu cyfrowego włączony jest
kompletny kurs programu montażowego Final Cut Pro.
Final Cut - Motion - Soundtrack
Przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnej edycji materiałów wideo, pracy z grafiką 2D oraz
posługiwanie się narzędziami do edycji dźwięku.
Nabyte umiejętności pozwolą na obróbkę i tworzenie profesjonalnych materiałów wizualnych i filmowych.
Nauka tego pakietu narzędzi umożliwi uczestnikowi całkowitą niezależność w tworzeniu projektu –
przygotowanie (zgranie materiału), montaż, postprodukcję, animację, przygotowanie dźwięku i eksport
materiału. Kurs ma na celu naukę płynnego poruszania się pomiędzy tymi trzema (kompatybilnymi ze sobą)
aplikacjami.
Final Cut w swojej konstrukcji jest zbliżony do wielu innych programów do edycji nieliniowej dlatego poznając
go każdy z uczestników kursu z łatwością odnajdzie podobne narzędzia w takich programach jak Adobe
Premiere czy Sony Vegas. Ze względu na popularność jaką cieszy się FC w profesjonalnych studiach, posiadanie
certyfikatu zawodowego ze znajomości aplikacji na poziomie profesjonalnym jest cenione na całym świecie.
Program kursu oparty jest o wytyczne producenta programu Final Cut Studio, i przygotowuje uczestników do
egzaminów międzynarodowych na poziomie - End User Final Cut Pro.
Obraz cyfrowy.
Obraz cyfrowy jest to zapisana za pomocą kodów cyfrowych informacja o każdym budującym go elemencie.
Zapisy takie możemy uzyskać np.: za pomocą kamery lub cyfrowego aparatu fotograficznego. W procesie
zapisu informacji na postać cyfrową wykorzystywany jest przetwornik analogowo cyfrowy - w tym przypadku
matryca aparatu. Obraz zapisany cyfrowo może być dystrybuowany za pomocą nośników cyfrowych takich jak:
dysk optyczny, karty pamięci, taśmy magnetyczne.
Obraz rejestrowany przez kamerę lub aparat fotograficzny jest obrazem rastrowym.
Obraz rastrowy
- to reprezentacja zapisu cyfrowego za pomocą siatki (mozaiki) kolorowych punktów, pikseli na monitorze czy
drukarce komputerowej. Każdy punkt w grafice rastrowej posiada swoja wartość koloru. Grafika rastrowa
składa się z określonej liczy punktów, które je tworzą - rozdzielczość. A ilość informacji (bitów) która
przypisana jest dla każdego z punktów określa ilość możliwych do uzyskania kolorów - głębia koloru.
Wielkość pliku graficznego, wielkość jednej klatki zależna jest bezpośrednio od jego rozdzielczości i głębi
koloru (sposobu zapisu informacji o kolorze).
Obraz wektorowy
- jest także zapisem cyfrowym obrazu, ale w przeciwieństwie do obrazu rastrowego zawiera informacje o
kształtach z jakich jest zbudowany. Obraz wektorowy opisany jest za pomocą funkcji matematycznych i dopiero
w procesie rasteryzacji możliwa jest jego prezentacja na drukarce lub monitorze komputerowym. Zaletą obrazu
wektorowego jest jego niewielka waga w stosunku do obrazu rastrowego, a jakość jest niezależna od
rozdzielczości bo proces rasteryzacji dostosowuje efekt końcowy do urządzenie za pomocą którego jest on
wyświetlany. Nie nadaje się on jednak do reprodukcji fotografii, w przypadku bardzo szczegółowych obrazów
przestaje być on wydajny i jakość obrazu spada z powodu uproszczeń jakich musi proces używa. W edycji wideo
najczęściej wykorzystywany jest podczas tworzenia napisów lub umieszczaniu znaków graficznych.
Kolor - w obrazie cyfrowym
Każdy piksel obrazu zawiera informacje o kolorze - informacja ta jest rodzajem kodu, systemem zapisu i
prezentacji koloru. Podstawom systemem zapisu informacji o kolorze dla wszelkiego rodzaju urządzeń
prezentacyjnych(monitory i projektory) jest system RGB.
R - red (czerwony) G - green (zielony) B - blue (niebieski)
Światło białe, to w rzeczywistości mieszanina kolorów. Pochodzące od słońca, świecy lub żarówki, może być
podzielone na pełną gamę barw widmowych: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy.
Lecz nie wszystkie barwy widmowe występują we wszystkich źródłach światła. Mogą też występować one w
różnych źródłach światła w odmiennych proporcjach.
Addytywne i substraktywne mieszanie barw
Możemy wyróżnić dwa różniące się zasadniczo sposoby mieszania kolorów. Jeżeli mieszane są kolorowe światła
(punkty świecące), rezultat zawsze będzie jaśniejszy niż poszczególne kolory składowe, a jeśli odpowiednie
kolory są mieszane w odpowiedni sposób, wówczas wynik ostateczny będzie kolorem białym. Proces ten
nazywamy addytywnym mieszaniem barw.
Addytywny i substraktywny wynik mieszania kolorów
Jeżeli mieszane są kolorowe farby, to wynik będzie zawsze ciemniejszy niż kolory składowe. Jeśli odpowiednie
kolory są mieszane w odpowiedni sposób, wówczas wynik ostateczny będzie kolorem czarnym. Taki sposób
mieszania nazywamy substraktywnym mieszaniem barw.
Kadr (lub klatka filmowa) w obrazie cyfrowym jest zapisem informacji opisującej pojedynczą klatkę obrazu,
kiedyś była to – pojedyncza klatka błony filmowej bądź fotograficznej uzyskana podczas naświetlania za
pomocą aparatu lub kamery.
Podstawową wartością zachowywaną podczas zapisu obrazu pojedynczej klatki są jej proporcje.
Jakość obrazu zależy od jego rozdzielczości, a ta podawana jest pikselach.
Klatka telewizyjna:
PAL - 720(w) x 576(h) - poniżej 500 000 pikseli
proporcje 4:3 po kompensacji kształtu piksela
Telewizja wysokiej rozdzielczości:
HD - 1920 x 1080 - potrzebuje matrycy 2000 000 pikseli
proporcje 16:9
Klatka filmowa:
2K - 2048 x 1365 - 2 700 000 pikseli nieco więcej niż HD
4K - 4096 x 2731 ponad 11 000 000 pikseli
zobacz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Format_obrazu
W filmie mogą być stosowane są rożne proporcje obrazu w zależności od tego jakiemu rodzajowi taśmy
filmowej odpowiadają. Często obraz cyfrowy uzyskuje się z taśmy filmowej a nie bezpośrednio z cyfrowej
kamery - jednak dalszy proces obróbki obrazu przebiega już podobnie.
Często też obraz wygenerowany za pomocą sprzętu cyfrowego z powrotem transferowany jest na taśmę
światłoczułą by mógł być dystrybuowany w kinach. W tym przypadku na samym końcu procesu odbywa się
transfer.
Każda sekunda filmu telewizyjnego w standardzie PAL składa się z 25 wyświetlanych jedna po drugiej klatek,
każda sekunda filmu kinowego z 24 klatek. Łatwo sobie wyobrazić że w procesie rejestracji filmowej lub
telewizyjnej powstaje ogromna ilość informacji do przetworzenia.
Sampling koloru - próbkowanie koloru
Podstawową informacją w obrazie cyfrowym podlegającą redukcji jest kolor. Każdy piksel posiada swoja
informację o kolorze. W zapisie cyfrowym często stosuje się inny zapis informacji o kolorze niż RGB. W RGB
każdego z kanałów przyjmował wartość od 0-255. Wartości te odpowiadały za jasność każdego z kolorowych
pikseli. Oko ludzkie ma jednak dużo większą czułość na poziom jasności niż kolor, dlatego w edycji cyfrowej
często stosuje się inny model barw YUV. Y odpowiada za jasność obrazu (luminancję), a pod UV zaszyta jest
barwa - dwie chrominancje. Model ten jest idealny do redukcji informacji o kolorze (kanał UV) ponieważ są
one wydzielone, Y czyli luminacja może pozostać niezmieniona.
Schemat kompresji informacji w kanałach YUV dla różnych typów zapisu.
U góry kanał luminacji poniżej informacja o chrominacji, na dole wynik połączanie.
Jest to jedynie schemat poglądowy, pokazuje w jaki sposób budowany jest strumień informacji zapisywany na
nośniku cyfrowym.
By zapisać takie ilości informacji w ciągu kolejnych sekund oraz by sprostać możliwościom sprzętowym w
telewizji zwykle stosuje się model 4:2:2 jako najwyższą jakość dla sygnału emisyjnego. Zwykłe kamery DV
zapisują obraz z kompresją koloru 4:2:0 czasem szczególnie w systemie amerykańskim NTSC jest to 4:1:1.
Obraz filmowy jest bardziej wymagający - by prawidłowo odzwierciedlić informacje o kolorze wymaga modelu
4:4:4 lub nawet 4:4:4:4 gdzie ostatnia wartość odpowiada kanałowi alpha.
Kanał alpha jest informacją o przezroczystości piksela, jest zapisywany oddzielnie i jest wykorzystywany głównie
w procesie kompozycji obrazu.
Każdy z wyżej wymienionych algorytmów zapisu koloru poza 4:4:4 redukuje część informacji, jest to więc
proces stratny.
Najlepsza jakość samplingu koloru to 4:2:2 praktycznie niezauważalna - wszystkie pozostałe 4:2:0 i szczególnie
4:1:1 są w mniejszym lub większym stopniu widoczne. Dlatego przy produkcji materiałów wysokiej jakości i
wysokiej rozdzielczości stosujemy jak najmniejszy współczynnik samplingu koloru jeśli pozwala nam na to nasz
sprzęt. Wiele kamer zapisuje na nośnikach informacje z samplingiem 4:2:0 podczas gdy potrafią wyprowadzić
sygnał lepszej jakości ale tylko na zewnętrzne urządzenie zapisujące (AJA Ki Pro, Aja IO HD).
4:1:1
•
•
•
DVCPRO (NTSC i PAL)
NTSC DV i DVCAM
D-7
4:2:2
•
•
•
•
•
•
•
AVC-Intra 100
Digital Betacam
DVCPRO50 and DVCPRO HD
Digital-S
CCIR 601 / Serial Digital Interface / D1
ProRes (HQ, 422, LT, and Proxy)
XDCAM HD422
4:2:0
•
•
•
•
•
•
•
wszystkie wersje MPEG, łącznie z MPEG-2 (tylko niektóre wersje MPEG - 4 pozwalają na zapis 4:4:4)
PAL DV i DVCAM
HDV
AVCHD i AVC-Intra 50
Apple Intermediate Codec
większość JPEG/JFIF, H.261, i implementacji formatów MJPEG
VC-1
Formaty grafiki rastrowej
Kompresja obrazów rastrowych
Format grafiki rastrowej to sposób w jaki jest ona przechowywana na nośnikach elektronicznych.
Można je podobnie jak przy kolorze podzielić na formaty stratne i bezstratne.
Do formatów ze stratną kompresją zaliczamy:
JPG
JPG2000
TIFF
bezstratna:
TIFF
GIF
PNG
formaty bez kompresyjne:
BMP
TIF
XCF
Kompresji mogą podlegać tak obrazy czarno-białe jak i kolorowe
Podobnie jest w przypadku kompresji materiałów ruchomych. Z tym że w przypadku kompresji wideo
kompresować można informację zawartą w pojedynczej klatce (kodeki I-frame) lub grupy klatek. (P-frame i Bframe).
I-frame pozwala na stosunkowo niewielką kompresje i nie wymaga dodatkowych informacji.
P-frame używa także informacji o kompresji poprzedzających klatek, w procesie dekompresji informacja o
klatkach poprzedzających jest wymagana do poprawnego jej przeprowadzenia. Kompresja ta jest znacznie
wydajniejsza niż I-frame.
B-frame używa w procesie dekompresji informacji o klatce zarówno poprzedzającej jak i następującej po niej
(często też większej ilości klatek).
Apple ProRes - I-frame
formaty paczkowane (GOP i long GOP): HDV, h264
Przy edycji zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie kodeków I-frame ponieważ mniejsze jest użycie
zasobów komputera z powodu braku dekompresji całych paczek klatek.
Kodeki z ”paczką” (GOP lub long GOP) nadają się świetnie do dystrybucji poprzez sieć internet, na dyskach
optycznych przy edycji zaś znacznie wydajniejsze jest ich prze konwertowanie do materiału I-frame.
zobacz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression_picture_types
http://images.apple.com/finalcutstudio/docs/Apple_ProRes_White_Paper_July_2009.pdf
Kodeki często mylone są z kontenerami.
Format AVI i uicTime to formaty kontenera video - zawierają one informacje o audio i video i sposobie ich
synchronizacji, nie określają jednak sposobu ich kompresji. Kodowanie danych audio i video nadal określane
jest przez kodeki. Nazwa kodek jest skrótem od słów kompresor i dekompresor. AVI i uicTime mogą
korzystać z wielu kodeków, mają wiele wbudowanych domyślnie oraz pozwalają na instalowanie nowych
rozszerzeń i funkcji. Oznacza to że posiadając plik w rozszerzeniu AVI lub QT nie musi oznaczać
kompatybilności z naszym systemem.
Kompozycja obrazu
W procesie przetwarzanie obrazu kompozycja oznacza oznacza proces łączenia pojedynczych warstw obrazu w
jedną całość, przeprowadzany w fazie postprodukcji. Łączone ze sobą warstwy obrazu mogą być: materiałem
filmowym z kamery, animacją komputerową lub statycznymi obrazami. Wzajemne łączenie warstw możliwe jest
dzięki wykorzystywaniu przezroczystości, lub innych algorytmów działających w obrębie poszczególnych
punktów obrazu o tym samym położeniu.
Płatnymi programami komputerowymi do compositingu są między innymi:
* Adobe After Effects.
* Apple Shake,
* Apple Motion,
* Autodesk Combustion,
Darmowymi programami komputerowymi do compositingu są między innymi:
* Jahshaka,
Proces kompozycji obrazu jest elementem postprodukcji. Jego celem jest dodanie nieistniejących lub
niemożliwych do zarejestrowania elementów, naprawianie wad ujęć lub poszczególnych klatek, zmiana
właściwości elementów budujących obraz np: kolor.
VFX - efekty specjalne, także są elementami kompozycji w filmie.
Proces kompozycji może być elementem działania artystycznego - procesy koloryzacji obrazu to także element
zaliczany do procesu kompozycji.
Matepainting - proces malowania teł i scenografii cyfrowych.
zobacz strony poświęcone zagadnieniom kompozycji i efektów specjalnych:
http://www.vfxtalk.com/
http://www.cgchannel.com/
http://www.cgsociety.org/
http://www.videocopilot.net/tutorials/
Apple Shake - przykład programu, w którym kompozycja odbywa si. na tak zwanych nodach
tworzących drzewo. W większości przypadków jest to znacznie wydajniejszy sposób przy pracy nad
skomplikowanymi projektami. Zapis w postaci drzewa pozwala na znacznie szybszą orientacje w
projekcie. Poszczególne nody odpowiadaj. za efekty jakim podlega obraz w procesie kompozycji.
interface programu Adobe AfterEffects
Publikacja obrazu cyfrowego
W zależności od przeznaczenia przygotowywanych przez nas materiałów musimy wybrać odpowiedni sposób
ich zapisu. Każdy sposób dystrybucji treści cyfrowych ma swoje wymagania techniczne, które mają wpływ na
jakość lub ilość informacji jakie wymagane są podczas emisji.
Wymogi dla emisji w telewizji różnią się od wymogów emisji za pomocą sieci Internet.
Emisja telewizyjna
Format PAL - zapis na taśmie magnetycznej BETA, DVCAM
Formaty zapisu na taśmach magnetycznych powoli znikają i są wypierane przez inne nośniki trwalsze i szybsze
jak dyski optyczne i twarde dyski. Taśmy jeszcze długo nie znikną z rynku - wiele telewizji posiada ogromne
archiwa własnych materiałów zgromadzone na taśmach. Taśma jednak powoli odchodzi. Wielu producentów
oprogramowania do edycji zapowiada że w niedalekiej przyszłości odejdzie od umieszczania w swoich
produktach modułów pozwalających na zgrywanie materiału z taśmy magnetycznej.
Emisja internetowa:
Youtube
Vimeo
Zapis na dyskach optycznych
DVD, BluRay
Okno wyboru sposobów dystrybucji dostępnych w programie Compresor - wchodzącego w skład FinalCut
Studio.
Edycja obrazu cyfrowego
Program Kursu Final Cut Pro
Final Cut Studio jest pakietem kilku programów, które służą do kompleksowego opracowania materiałów
filmowych do wykorzystania w kinie, telewizji czy internecie.
W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje: Final Cut Pro 7, Motion 4, Soundtrack Pro 3, Color 1.5,
Compressor 3.5 i DVD Studio Pro 4.
Final Cut Pro
- to oprogramowanie do nieliniowego montażu video. Pozwala on na pracę z dowolnymi formatami od
nieskompresowanego wideo w standardzie SD po najnowocześniejsze formaty pracujące w wysokiej
rozdzielczości HD, HDV, DVCPRO HD, Panasonic P2 i Sony XDCAM HD. Dzięki elastyczności Final Cut
wszystkie te formaty mogą być nawet w swobodny sposób ze sobą łączone na jednej osi czasowej - timeline.
FC jest narzędziem edycji nieliniowej, pozwala na swobodę pracy, dowolne łączenie klipów, które
przechowywane są na twardym dysku komputera. Jest także narzędziem niedestrukcyjnym ponieważ na
żadnym z etapów pracy FC nie dokonuje zmian w źródłach z jakich korzysta. W działaniu wykorzystuje jedynie
informacji z jakiego fragmentu materiału należy skorzystać, jakiego rodzaju przetworzeniom będą one poddane
np: zmiana skali, obrót czy zmian tempa odtwarzania i wszystkie te zmiany zapisuje w postaci projektu. Dalej
od naszej decyzji zależy w jaki sposób projekt będzie dalej dystrybuowany: czy zostanie zamieniony na postać
cyfrową do internetu czy też zapiszemy go na nośniku danych np: dysku optycznym czy taśmie cyfrowej.
Final Cut jest w pełni profesjonalnym narzędziem edycji, spotkać go można w prawie każdym studiu
zajmującym się edycją i montażem. Jest bezpośrednim konkurentem oprogramowania Avid Media
Composer i razem zajmują znaczną część rynku profesjonalnego.
Inne warte wymienia programy do montażu nieliniowego to Adobe Premiere Pro CS5, Sony Vegas - programy
często wykorzystywane przez reporterów i ludzi zajmujących się montażem półprofesjonalnie.
Interface programu Final Cut Pro - podzielony jest na 4 części.
Browser - (okno po lewej stronie) - służy do organizacji projektów. Zawiera wszystkie media, które
wchodzą w skład sekwencji. Mogą to być klipy wideo, audio oraz elementy obrazów statycznych
poszczególne klatki. Jest także źródłem informacji o klipach, daje dostęp do wszystkich metadanych
takich jak długość klipu, timekod, rozmiar, głębia koloru, zaznaczenia In i Out point.
Zakładka effects daje dostęp do dostępnych efektów i przejść jakimi dysponuje FC.
Viewer - (okno w środkowej części) jest oknem pozwalającym na przeglądanie mediów - źródeł
wchodzących w skład projektu. Pozwala na zaznaczanie fragmentów podlegających edycji, tak w
przypadku ścieżek wideo jak i audio. Posiada także dodatkowe zakładki pokazujące waveform dla
klipów audio, zakładkę pozwalającą na zmiany parametrów używanych w projekcie efektów.
Ostatnia z zakładek Motion pozwala na sterowanie takimi parametrami klipów jak skala, obrót
przezroczystość, prędkość odtwarzania.
Canvas - (okno po prawej stronie) pokazuje podgląd projektu i jest powiązane bezpośrednio z
Timelinem (podłużne okna na dole). Obydwa reprezentują projekt, głowice sterujące działają w
połączeniu i pozwalają na poruszanie się wzdłuż osi czasu sekwencji opracowywanej.
Motion 4
- Jest programem do tworzenia ruchomej grafiki w czasie rzeczywistym. Jest narzędziem za pomocą którego
możemy dodawać elementy tekstowe do edytowanego materiału, dodawać efekty cyfrowe video. Jest to
program który w wielu przypadkach zastępuje takie programy jak Adobe After Effects. Do tego dzięki temu że
oparty jest na QickTime, projekty wykonane w Motion mogą być bezpośrednio wykorzystywane w każdej
aplikacji która wykorzystuje architekturę QT na komputerze.
Interface programu Motion.
W przypadku Motion interface podzielony jest na 3 części - z lewej strony mamy dostęp do dysków z których
możemy czerpać źródła do pracy (zakładka File Browser), korzystać z dostępnych filtrów, akcji, elementów
cząsteczkowych (zakładka Library) i innych bibliotek zachowań dostępnych w programie. Ostatnią zakładką
jest (Inspektor), która pozwala na sterowanie wszystkimi parametrami dostępnymi w aplikacji. Sterować
możemy parametrami samych klipów, filtrów i akcji. Każdy z dostępnych parametrów jest kluczowany bądź
może przejmować wartości innych elementów projektu, co czyni Motion niezwykle elastycznym narzędziem
przy szybkiej produkcji elementów animacyjnych w opracowywanym projekcie.
Dwa pozostałe okna to połączone ze sobą podgląd projektu i timeline, który w tym przypadku wygląda nieco
inaczej niż w Final Cut - każdy z klipów umieszczony jest na warstwie odpowiadającej jego ułożeniu w
kompozycji (góra, dół). Zakładki Keyframe Editor daje dostęp do poszczególnych, kluczy w czasie i przebiegu
krzywej animacji, a ostatnia zakładka Audio Editor - pozwala na podgląd waveform dla ścieżki audio.
Soundtrack Pro 3
- jest aplikacją dźwiękową wspomagającą podstawową obróbkę materiału audio dla potrzeb montażu i edycji.
Pozwala ona na cięcie i obróbkę próbek dźwiękowych, ich czyszczenie i przygotowanie dla potrzeb emisji.
Interface programu Sountrack Pro.
Soundtrack Pro pozwala na szybkie wstępne opracowanie materiału dźwiękowego na potrzeby edycji. Jest
programem rozszerzającym możliwości edycji dźwięku jakie posiada Final Cut, ale nie zastępuje programów
takich jak Logic lub Pro Tolls, które na znacznie wyższym poziomie zapewniają postprodukcję dźwięku. Jest
jednak wystarczającym narzędziem by przygotować poprawny dźwięk dla większości zastosowań telewizyjnych
i internetowych. Pozwala między innymi na pozwala na dokonywanie wstępnych miksów i naprawę dźwięku.
Color
- to aplikacja specjalistyczna przeznaczona wyłącznie do tzw. gradingu koloru. Jest to bardzo zaawansowany
proces głównie wymagający ogromnego doświadczenia w pracy z kolorem, wyczucia jego roli i wagi a do tego
niezwykle drogiego sprzętu pozwalającego na prawidłową reprodukcje barw w trakcie procesu koloryzacji.
Commpresor
- to narzędzie wspomagające kompresje danych cyfrowych. Pozwala ona na budowanie materiałów o różnym
przeznaczeniu, wspomagając proces poprzez jego automatyzację i kolejkowanie zadań.
DVD Studio Pro
- jest narzędziem do authoringu DVD. Wspomaga czynności związane z kodowaniem materiału wideo,
przygotowaniem menu - w czym współpracuje np: z Motion, przygotowanie wersji językowych i innych
elementów niezbędnych do zbudowania profesjonalnie przygotowanej płyty DVD.
Wszystkie wyżej wymienione elementy pakietu mogą ze sobą bezpośrednio współpracować - są ze sobą ściśle
zintegrowane, możliwy jest dostęp do każdej z aplikacji bezpośrednio z Final Cut, dzieki czemu cały pakiet
wydaje się znacznie elastyczniejszy.
Final Cut Studio pomyślane jest tak by stanowiło pełne wyposażenie małego studia produkcyjnego i pozwalało
na kompletne przygotowanie projektu od pomysłu do emisji.
Praca z Final Cut Pro
Program nauki obsługi aplikacji Final Cut Pro został opracowany w oparciu o oficjalny podręcznik:
Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7. Zagadnienia związane z nauką pracy w programie FCP odpowiadają
rozdziałom z książki - choć nie muszą zachowywać tej samej kolejności. Wyżej wymieniona książka jest
jedynym akceptowanym podręcznikiem przez producenta oprogramowania firmę Apple, jest też oficjalnym
kursem przygotowującym do egzaminów Final Cut Pro Level 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Edycja w Final Cut Pro
Sposoby uruchamiania programu.
Interfejsu programu Final Cut Pro, jego struktura logiczna i układ okien.
Browser, Viewer, Canvas i Timline - logika podziału intefejsu FCP.
System komunikacji wizualnej interfejsu FCP.
Przepływ danych - czyli jak FCP pracuje z materiałem filmowym.
Kamera > > Komputer > > Emisja
7. Jak zacząć pracę nad projektem:
a) importowanie klipów (rodzaje importowanych klipów),
b) nawigacja po klipach (graficzna identyfikacja klipów),
c) zaznaczanie i edycja klipów,
d) odtwarzanie i nawigacja w sekwencji,
e) porządkowanie elementów projektu (Browser ),
f ) zapisywanie elementów projektu,
g) zakończenie pracy nad projektem.
Final Cut Pro 7 User Manual.pdf - str. 127 Timeline Basics
Pierwsze cięcia
Program Final Cut Pro jest bardzo intuicyjny, w wielu przypadkach ludzie z doświadczeniem w pracy z
komputerem potrafią wykorzystać podstawowe funkcje programu tworząc proste projekty.
1. Pierwszy projekt w Final Cut Pro.
2. Jak działa system montażu nieliniowego - czyli pierwsze cięcie.
źródło > > (In Point - - Out Point) > > pozycja w projekcie (lista edycyjna)
3. Jak zastąpić plik w sekwencji - edycja typu Overwrite.
4. Zarządzanie czasem sekwencji, ścieżki video.
5. Jak dodać klip do sekwencji - edycja typu Insert.
6.
7.
8.
9.
10.
Edycja klipów na listwie czasowej, ścieżki audio.
Zmiana układu klipów na listwie czasowej - wykorzystywanie intuicyjności programu FCP.
Tworzenie nowej wersji projektu, czyli jak utworzyć parę wersji montażu.
Technika przeciągnij i upuść,
Zmiana parametrów edytowanych klipów bezpośrednio na listwie czasowej.
Final Cut Pro 7 User Manual.pdf - str. 447 e Fundamentals of Adding Clips to a Sequence
Jak zakończyć prosty projekt
Proste i intuicyjne wykorzystanie oprogramowania FCP nie zapewnia wystarczającej wydajności pracy przy
bardziej skomplikowanych projektach.
1. Sposoby dodawania ujęć.
2. Jak montować obraz razem ze ścieżką dźwiękową (narrator).
3. Jak montować obraz razem ze ścieżką dźwiękową (synchronizacja muzyki).
4. Kopiowanie klipów - czyli jak wybrać fragment,
In Point - Out Point - cięcie klipów,
5. Wklejanie i pozycja klipów,
6. Jak obejrzeć projekt - podgląd i zapisywanie sekwencji.
Cięcia
Montaż to sztuka ciecia materiału wideo i jego logicznego układania. Cięcie powstaje pomiędzy ujęciami
różniącymi się ze sobą - czasem akcji, strukturą obrazu itp. Jest podstawowa czynnością edycyjną.
1. Czym jest cięcie - technologia.
2. Rippling punktów edycyjnych - czyli co znajduje się na początku i końcu klipu a co jest jego zawartością.
3. Rippling w oknie Viewer i za pomocą wartości numerycznych.
4. Techniki cięć w projektach wielowarstwowych V2, praca z wieloma ścieżkami wideo i audio.
5. Cięcia klipów powiązanych.
In i Out - praca z punktami edycyjnymi
1. Cięcia dwóch punktów edycji.
2. Techniki przewijania zawartości klipów - rolling,
3. Rolling - dwóch punktów edycyjnych,
4. Przesuwanie zawartości klipów do określonej pozycji,
5. Przeciąganie klipów do nowego miejsca na listwie czasowej,
6. Zachowanie synchronizacji powiązanych klipów.
Organizacja pracy z pakietem FCP
FCP pozwala na zwiększenie wydajności pracy poprzez porządkowanie projektów, kolorowanie i własne
znakowanie elementów projektu tak by poruszanie się w jego obrębie było dla nas jak najłatwiejsze.
1. Znakowanie projektu - labels.
2. Tworzenie subclips - czyli jak przygotować odpowiednie fragmenty do pracy.
3. Dodawanie znaczników do klipów - techniki pracy z markerami.
4. Używanie markerów do synchronizacji montażu.
5. Korzystanie z opcji storyboard - wykorzystanie pojedynczych klatek do identyfikacji klipów.
6. Zmiana źródeł w projekcie - coś się musiało zepsuć,
Multikamera Final Cut Pro
1.
2.
3.
4.
Praca z materiałem pochodzącym z wielu kamer, to jak praca z systemem liniowym.
Jak przygotować synchronizacją materiału.
Jak przygotować FCP do wyświetlania kilku strumieni wideo.
Edycja materiału z wielu kamer.
Okna przygotowania pracy z multikamera - wirtualna reżyserka.
Dostosowywanie Final Cut Pro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zmiana źródeł wykorzystywanych w projekcie.
praca z wieloma formatami w jednej sekwencji.
Master Clip - czym jest i do czego się go używa.
Browser - rozbudowana informacja o klipach.
Wyszukiwanie w projektach.
Dostosowywanie skrótów klawiaturowych i własne przyciski - optymalizacja pracy.
Zachowywanie i optymalizacja preferencji użytkownika.
Zgrywanie (digitalizacja) materiału wideo
1. Podłączanie źródeł do przechwytywania - protokoły komunikacji FireWire.
2. Wybieranie zaprogramowanych ustawień - format klipów filmowych.
3. Przeglądanie i oznaczanie źródła.
źródło > > (In Point - - Out Point) > > pozycja w projekcie (lista edycyjna)
4. Logowanie klipów.
5. Ustawienia przechwytywania klipów.
6. Wybór opcji przechwytywania.
7. Konfigurowanie preferencji przechwytywania.
8. Pobieranie plików ze źródeł bez taśmowych.
Stosowanie przejść (sklejek)
Montażyści powiadają że nie montuje się tylko taśma 16mm z 35mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ocena projektu - czy wszystkie cięcia są udane.
Co to jest przejście.
Przegląd opcji przejść.
Stosowanie przejść,
Modyfikowanie i kopiowanie przejść,
Używanie edytora przejść,
Zmiana parametrów przejść,
Podgląd i renderowanie efektów.
Kończenie pracy nad projektem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Regulacja parametrów ścieżek wideo i audio do emisji.
Udostępnianie klipów i sekwencji.
Eksport w formacie uickTime Movie i inne opcje eksportu.
Eksport pojedynczych klatek.
Nagrywanie na taśmę.
Nagrywanie i tworzenie kopii zapasowych projektów.
MOTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Presety - wybór formatu obszaru roboczego.
Workflow - (obszar roboczy, układ okien, menu, widoków).
File Browser - (zarządzanie mediami).
Timeline i głowica sterująca - (grupy i warstwy)
Keyframe Editor - (zarządzanie budową animacji, animacja budowana klatkami kluczowymi).
Widok 2D/3D.
Kompozycja.
Behaviors - (sterowanie zachowaniami obiektów).
Filters - (efekty specjalne, zmiana materii obrazu).
Image Units.
Generators (edycja standardowych generatorów)
Particle Emmiters (kreatywne wykorzystanie emiterów cząsteczek).
Replicators (edycja replikatorów).
Shapes (tworzenie i emisja kształtów).
Gradients.
Fonts (praca z tekstem, wybór czcionki), Live Fonts (praca z tekstem, wybór i edycja zdefiniowanych
animacji tekstu), Text Styles.
17. Shape Styles.
18. Współpraca z FinalCut i Motion.
Ćwiczenia z kompozycji wideo - wizualizacja muzyki w Motion.
SOUNDTRACK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Work Flow - (obszar roboczy, układ okien, menu, widoków).
Timeline i głowica sterująca.
Efekty.
Przejścia.
Formaty plików audio.
Współpraca z FinalCut i Soundtrack.
Redukcja szumów (próbkowanie szumu do korekcji).
Filtry Audio (usuwanie przydźwięków).
Gain (poziom dźwięku cyfrowego).
Zakładanie High Passów (górno i dolnoprzepustowych).
Zapisywanie własnych ustawień (presetów).
Najczęściej używane skróty klawiaturowe
General New Project
Shift-Cmd-N
New Sequence
Cmd-N
Save All
Option-Cmd-S
Print to Video
Control-M
Arrange Windows to Standard Layout
Control-U
Browser Import File
Cmd-I
Open Bins (List View)
right arrow
Close Bins (List View)
left arrow
Open Bin in New Tab
Option-Enter (on Number Pad)
Close Tab
Ctrl-W
New Bin
Cmd-B
Show/Hide Browser
Cmd-4
Show Effects
Cmd-5
Show Favorites
Cmd-6
Item Properties
Cmd-9
Toggle Browser View
Shift-H
View Item in Editor
Option-return
View Item in New Window
Shift-return
Logging Columns (Layout view)
Option-B
Find
Cmd-F
Find Next (in Find Results)
F3
timeline Snapping
N
Linked Selection
Shift-L
Lock/Unlock Video Track
F4 plus track number
Set Video Destination
F6 plus track number
Clear Video Destination
Shift-F6
Lock Audio Track
F5 plus track number
Set Audio Destination 1
F7 plus track number
Set Audio Destination 2
F8 plus track number
Clear Audio Destination 1
Shift-F7
Clear Audio Destination 2
Shift-F8
Toggle Clip Overlays
Option-W
Toggle Timeline Track Height
Shift-T
Zoom In (Timeline Only)
Option-Plus (+)
Zoom Out (Timeline Only)
Option-Minus (-)
Add Edit
Ctrl-V
Clear In
Option-I
Clear Out
Option-O
Clear In and Out
Option-X
Add Video
Transition Cmd-T
Add Audio Transition
Option-Cmd-T
Fit Sequence to Window
Shift-Z
Go to Beginning of Media
home
Go to End of Media
end
Lock All Video Tracks
Shift-F4
Lock All Audio Tracks
Shift-F5
Mark Audio In
Option-Cmd-I
Mark Audio Out
Option-Cmd-O
Render All: Audio and Video
Option-R
Ripple Cut
Shift-X
Select In to Out
Option-A
Viewer Fit to Window
Shift-Z
Toggle Wireframes
W
Mark Clip
X
Mark In
I
Mark Out
O
Go to Previous Edit
up arrow
Go to Next Edit
down arrow
Play In to Out
Shift-\
Play Forward
Spacebar
Open Text Generator
Control-X
Close Tab
Control-W
Show/Hide Viewer
Cmd-1
Navigation To navigate using timecode enter a
timecode value and press return
Rewind
J
Rewind Faster
press J repeatedly
Stop
K
Fast Forward
L
Fast Forward Faster
press L repeatedly
Slow Motion Forward
Hold K and L
Slow Motion Backward
Hold J and K
Forward One Frame
Hold K and tap L
Reverse One Frame
Hold K and tape J
Go Back One Frame
left arrow
Go Back One Second
Shift-left arrow
Go to In Point
Shift-I
Go to Next Keyframe
Shift-K
Go to Previous Keyframe
Option-K
Go to Out Point
Shift-O
Looping Playback
Control-L
Play Every Frame
Option-\
Play Reverse
Shift-Space
Play to Out
Shift-P
Select In to Out
Option-A
Markers Add
Marker M
Delete Marker
Cmd-Tilde (~)
Delete All Markers
Control-Tilde (~)
Edit Marker
Option-Cmd-M
Next Marker
Shift-down arrow
Previous Marker
Shift-up arrow
Canvas Insert Clip
F9
Overwrite Clip
F10
Replace Clip
F11
Superimpose Clip
F12
Fit to Fill
Shift-F11
Insert Clip with Transition
Shift-F9
Overwrite with Transition
Shift-F10
Mark Video In
Control-I
Mark Video Out
Control-O
Show/Hide Canvas
Cmd-2
log and capture Show Log and Capture
Cmd-8
Go to In Point
Shift-I
Go to Out Point
Shift-O
Log Clip
F2
Capture Now
Shift-C
Batch Capture
Control-C
Stops Capture
Esc
motion
tab
Go to Previous Keyframe
Option-K
Go to Next Keyframe
Shift-K
Add Motion Keyframe
Control-K
effects Render All
Option-R
Render Selection (In to Out)
Cmd-R
Make Favorite Effect
Option-F
Make Freeze Frame (in Viewer)
Shift-N
Podręczniki:
Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7, Diana Weynand, Wydawnictwo Peachpit Press 2010
Dokumentacja online
http://documentation.apple.com/en/finalcutpro/
Przydatne linki:
http://www.apple.com/pl/finalcutstudio/
Strony z samouczkami:
http://www.rippletraining.com/provideoapps.html
http://files.lynda.com/files/finalcutstudio/index.html?
utm_source=apple_fcs&utm_medium=partner&utm_content=apple_fcs&utm_campaign=apple_fcs
http://www.macprovideo.com/finalcutstudio/
http://www.peachpit.com/promotions/promotion.aspx?promo=137108
Plugins
http://www.finalcutters.com/
http://www.noiseindustries.com/fxfactorypro/?
utm_source=finalcutters&utm_medium=banner&utm_campaign=ads
http://www.digital-heaven.co.uk/
http://www.lockandloadx.com/
http://toolfarm.stores.yahoo.net/final-cut-pro-plug-ins.html
http://www.apple.com/pl/finalcutstudio/resources/plugins.html

Podobne dokumenty