serwis samochodowy

Transkrypt

serwis samochodowy
Serwis samochodowy
Urz¹dzenia marki Testboy znajduj¹ równie¿
zastosowanie w przemyœle samochodowym.
Testboy 50 jest podrêcznym, prostym w obs³udze
testerem szybko i precyzyjnie sprawdzaj¹cym jakoœæ
p³ynu hamulcowegoi zawartoœæ wody w 5 zakresach.
Testboy 70 jest wytrzyma³ym cyfrowym miernikiem
gruboœci pow³ok wszystkich niemagnetycznych
warstw, takich jak lakiery, tworzywa sztuczne, emalii,
chromu, miedzi, cynku,. Testboy 75 natomiast mierzy
gruboœæ metalu, tworzyw sztucznych i szk³a.
Z kolei Testboy Car Tester jest 2-biegunowym
próbnikiem idealnym do wyszukiwania usterek w
instalacjach elektrycznych pojazdów
samochodowych, u¿ytkowych np. maszyny drogowe
lub budowlane lub innych urz¹dzeñ o napiêciu
zasilania 3÷48 V.
Testuj z TESTBOY ' em
www.testboy.pl

Podobne dokumenty