Deklaracja właściwości użytkowych nr 19/07/13_02

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych nr 19/07/13_02
•
Deklaracja właściwości użytkowych nr 19/07/13_02
l. Niepowtarzalny
kod identyfikacyjny
typu wyrobu:
Biała zaprawa
szpachlowa ŚMIG A-2 PREMIUM
Tynk wewnętrzny na spoiwie organicznym
Masa szpachlowa dwufunkcyjna
rozcieticzalny wodą
do zatapiania taśmy zbrojqcej oraz do wykańczania wjednej lub
większej ilości warstw. Typ 3A
2. Zamierzone
zastosowanie
Masa oparta
na spoiwie polimerowym
w budownictwie
wykończeniowych
malarskie
lub zastosowania:
do zastosowań
w zakresie
wewnętrznych
wygładzania
- przeznaczona
ścian
i tapety a także do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
i sufitów
do prac
pod powłoki
z taśmą wzmacniającą.
3. Producent:
Y1egaron S.A.,
ul. Pyrzycka 3 e,f 70-892 Szczecin
tel.: 09114664540
fax.: 091146 64 541
4. System lub systemy oceny i weryfikacj
i stałości właściwości
użytkowych:
System 4
5. -:\onna zharmonizowana
P:\"-E:\"-13963:2014-
" Y1ateriały do spoinowania
płyt gipsowo-kartonowych.
10
Definicje, wymagania
i metody badań".
P:\"-E:\" 15824:2010
"Wymagania
Instytut
i Materiałów
Ceramiki
producenta
raport
dotyczące tynków
w systemie
z badań
typu
6. Deklarowane
zewnętrznych
Budowlanych
4 i wydała
raport
właściwości
przeprowadził
z badań
Xr 513/74112 na zgodność
i wewnętrznych
typu
z normą
wstępne
na spoiwach organicznych"
badanie
Xr J30/12/5G
typu w oparciu
na zgodność
z normą
o próbki
P:\-J::,:\
pobrane
13963:2014
P:\-E:\ 15824:2010
użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Reakcja
Klasa A2-s l ,dO
P-:\-E-:\ 13963:2014
300 :\
P-:\-E-:\ 13963 :20 14
> 0,4 \iPa
P-:\-E:\
na ogień
Wytrzymałość
Przyczepność
na zginanie
do podłoża
15824:2010
przez
oraz
7. Właściwości
właściwości
użytkowe
użytkowych.
rozporządzeniem
wyrobu określonego
powyżej
Niniejsza
właściwości
(LE) nr 305/2011
W imieniu producenta
deklaracja
na wyłączną
wyrobu są zgodne z zestawem
użytkowych
odpowiedzialność
zostaje wydana zgodnie z
producenta
określoną
podpisał/-a):
Róża Woźniak-Wróblewska
Kierownik
Jakości
. EGARONs.A.
·(i,
t0t,,~
'kości
Róża Woźniak-Wróblewska
Szczecin, dnia 13.05.2016r.
(miejsce
i data wystawienia)
deklarowanych
(podpis)
powyżej.

Podobne dokumenty