Trzy medale wywalczył kętrzyński „Tygrys”

Komentarze

Transkrypt

Trzy medale wywalczył kętrzyński „Tygrys”
Już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych
w kętrzyńskim amfiteatrze. Śmiech i dobrą zabawę zagwarantują programy dynamiczne, pełne improwizacji, a przede
wszystkim śmieszne i z treścią .W tym roku w Kętrzynie będą
gościć kabarety: „Pod Wyrwigroszem”, „Świerszczychrząszcz” oraz „Słuchajcie” już 23 sierpnia.
str. 12
CZWARTEK, 9 lipca 2015, Nr 14 (60)
W ŚRODKU
TVprogram
KOLEJNE WYDANIE JUŻ 23 LIPCA
www.nmketrzyn.pl
DWUTYGODNIK
Kętrzyn ponownie stolicą polskiego taekwondo
Trzy medale wywalczył kętrzyński „Tygrys”
P
O tym, że Kętrzyn jest bardzo
przyjazny dla sportu nie trzeba
chyba nikogo przekonywać.
Coraz częściej goszczą tu najlepsi zawodnicy w kraju, którzy
walczą o najwyższe trofea i tytuły mistrzowskie w Polsce. Tym
razem, już po raz drugi, nasze
miasto było stolicą Mistrzostw
Polski w Taekwondo. Bardzo
pięknie zaprezentowali się zawodnicy z kętrzyńskiego “Tygrysa”.
Franciszek Jaroński
W dniach 27-28 czerwca w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w Taekwondo Olimpijskim jednej z pełnoprawnych dyscyplin olimpijskich (pierwsze
mistrzostwa odbyły się w Kęt- Fot. Robert Majchrzak
rzynie w 2008 roku-red.).
►Artur Trumiński (niebieskie ochraniacze) z klubu “Tygrys Kętrzyn” podczas ostatniej walki, która dała mu tytuł Mistrza
Do Kętrzyna przyjechało ponad Polski w kategorii 87 kilogramów.
360 (62 ekipy) najlepszych szym środowisku, a wiem właśnie biorą się przyszli mist- To właśnie z tych regionów wyw tej dyscyplinie w kraju za- o tym, że marzenia czasem się rzowie Europy i świata. Jest to wodzi się najwięcej utalentowawodników oraz ponad 100 osób spełniają. Jest mi niezwykle wielkie święto taekwondo nych
zawodników,
którzy
obudzi się rano w łóżku z Dexem. Nie dość,
z kierownictw ekipRachel
i trenerów.
miło gościć w Kętrzynie. Nieraz w Kętrzynie – mówi Artur sięgają po najwyższe laury nie
ż
Dlaczego właśnie Kętrzyn zos- o tym mówiłem, że ziemia war- Chmielarz, Prezes Polskiego tylko na terenie naszego kraju.
tał wybrany przez organizato- mińsko-mazurska jest ostoją ta- Związku Taekwondo. - Warmia Trzymam więc kciuki za zawodrów na finały Mistrzostw ekwondo, jest filarem naszego i Mazury są ostoją tej dyscy- ników z Warmii i Mazur, aby
Polski?
polskiego związku. Mistrzostwa pliny sportu. Mamy trzy re- otrzymali kwalifikacje olimpij– O Rio de Janeiro (letnie ig- Polski Juniorów i Młodzieżowe giony, które są najmocniejsze skie.
rzyska olimpijskie w 2016 roku Mistrzostwa Polski są dla mnie w taekwondo: Mazowsze, Wiel- red.) marzy wiele osób w na- szczególnie ważne, bo to stąd kopolska oraz Warmia i Mazury.
c.d. ►► s. 8-9
REKLAMA
ISSN 2300-309X
◄
„Kętrzyński Wieczór Kabaretowy”
Ludzie kętrzyńskiego
samorządu –
Krzysztof Hećman
Krzysztof Hećman, to człowiek kętrzyńskiego samorządu, który jest mu wierny
od 25 lat. W tym czasie sprawował w samorządzie kętrzyńskim wiele funkcji,
a wśród nich: radnego Rady Miasta,
członka Zarządu i wielokrotnie, będąc
wybierany przez mieszkańców, burmistrza miasta. Dziś rozmawiamy z Krzysztofem Hećmanem, Burmistrzem Miasta
już piątej kadencji.
►► str.3
Jarmark Średniowieczny
na św. Jakuba
Muzeum zaprasza na Jubileuszowy
X już Jarmark Średniowieczny,
który odbędzie się w dniach 18-25
lipca na dziedzińcu Kętrzyńskiego
zamku. Wśród atrakcji odbędzie się
średniowieczny korowód ulicami
Kętrzyna
►► str.7
XIV Czempionat koni
zimnokrwistych, XIX
Pokazy konne
W dniach 18-19 lipca na terenie
Stada Ogierów w Kętrzynie odbędą
się kolejne edycje czempionatu koni
zimnokrwistych i pokazów konnych. Poraz drugi zostanie zaprezentowana specjalistyczna wystawa
koni ardeńskich, sokólskich i sztumskich.
►► str.11
11 lipca 1920 r. - Plebiscyt na Warmii i Mazurach zorganizowany w celu rozstrzygnięcia przynależności rejonu
Warmii i Mazur - przed rozbiorami podzielonych między Prusy Książęce i należące do Korony Prusy Królewskie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego
Ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego 2016
Formuła Budżetu Obywatelskiego z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością. Za pierwszym razem na projekty
mieszkańców Miasto przeznaczyło 600 tysięcy złotych, żeby w kolejnej
edycji zwiększyć Budżet
Obywatelski do kwoty
1 miliona złotych. W trzeciej odsłonie wprowadzono
kolejną zmianę dotyczącą
listy przynajmniej 15 osób
popierających dany projekt.
Celem Budżetu Obywatelskiego jest przedstawienie
pomysłów oraz opinii
mieszkańców na realizację
zadań finansowanych. Propozycje
mieszkańców
muszą mieścić się w ramach
zadań własnych gminy i być
zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta
Kętrzyna. W ramach Budżetu
Obywatelskiego
można zgłaszać budowę,
modernizację lub remont
obiektów użyteczności pub-
licznej oraz zadań dotyczących poprawę warunków
życia i funkcjonowania
mieszkańców.
Kwota Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
podobnie jak w roku ubiegłym wynosi 1 milion złotych, lecz koszt zadania nie
może przekroczyć kwoty
300 tysięcy złotych.
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może
składać każdy mieszkaniec
Kętrzyna, który w momencie wypełniania wniosku ma
ukończone 16 lat. Nowością
wprowadzoną w tym roku
jest to, że projekt musi uzyskać poparcie przez co najmniej 15 mieszkańców
Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia
ukończyli 16 rok życia.
Zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu,
do którego należy dołączyć
listę poparcia dla projektu,
podpisaną przez co najmniej
15 mieszkańców Kętrzyna.
Formularz i listę można pobrać ze strony internetowej
www.budzetobywatelski.mi
astoketrzyn.pl lub w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Kętrzyn, ul. Wojska
Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn.
Wypełnione
formularze
wraz z listą poparcia należy
składać w terminie od 22
czerwca 2015 r. do 31 lipca
2015 r. - w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w godzinach pracy
Urzędu (poniedziałki: 8.00 –
16.00, wtorek – piątek: 7.30
– 15.30) lub w wersji elektronicznej:
wypełniony
w prawidłowy sposób formularz wraz z listą poparcia
(skan lub zdjęcia w formacie
PDF lub JPG) należy przesłać na adres:
[email protected]
Ewa Brzostek
W ciągu ostatniego miesiąca odnotowano
występowanie barszczu Sosnowskiego
w Kętrzynie. Jest to roślina, która ma
silne działanie toksyczne i alergizujące.
Zawarte w jej soku związki chemiczne,
przy dużym nasłonecznieniu ulegają
przemianom. Skutkiem tego jest powstanie silnie parzącej substancji.
Poparzenia może spowodować kontakt z rośliną i jej sokiem. W poparzonych miejscach, wyeksponowanych na promienie
słoneczne, pojawiają się pęcherze, które następnie zmieniają się we wrzodziejące, bolesne i trudno gojące się rany.
W najgorszych wypadkach dochodzi do
martwicy skóry lub do tzw. bielactwa skóry.
W upalne dni barszcz Sosnowskiego wydziela lotne olejki eteryczne, które wdychane w większym stężeniu mogą wywołać
zawroty głowy, wymioty, zapalenie spojówek, a w skrajnych przypadkach zaburzenie
świadomości. U zwierząt powoduje podrażnienie błon śluzowych, przewodu pokarmowego, biegunki, nudności i krwotoki
fot. internet
wewnętrzne.
Apelujemy, aby za wszelką cenę unikać
kontaktu z barszczem Sosnowskiego.
Wszystkie zaobserwowane przypadki występowania rośliny można zgłaszać do
Urzędu Miasta w Kętrzynie tel. 89 752 05
20 [email protected]
Teresa Kozłowska
Porady prawne - Najemca opuścił lokal bez wypowiedzenia
Najemca ma umowę najmu lokalu
mieszkalnego jeszcze przez 2 miesiące, ale
mieszkanie opuścił już 2 tygodnie temu,
a klucze oddał 4 dni temu. Umowy nie wypowiedział. Obecnie zalega z zapłatą za
czynsz i świadczenia za ten jeden ubiegły
miesiąc. Ponadto nie opróżnił piwnicy,
gdyż, jak stwierdził, nie ma tam nic cennego i obiecał, że przy okazji wywiezie
swoje rzeczy. Czy w związku z faktem
otrzymania kluczy do lokalu mogę podpisać umowę z nowym najemcą, a poprzedniego – jeśli nie dojdę do porozumienia –
podać do sądu o zwrot należności za
czynsz i opróżnienie piwnicy?
Odpowiada: Krystian Lenowiecki
Magister prawa oraz magister administracji, absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikant
radcowski w Izbie Radców
Prawnych w Krakowie.
Udziela porad przede wszystkim z zakresu
prawa rodzinnego, pracy, lokalowego,
a także zabezpieczeń społecznych.
Do oceny prawnej pani sytuacji konieczne
jest zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz postanowień
umowy zawartej z najemcą. Zgodnie z art.
669 § 1 Kodeksu cywilnego najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie
umówionym. W paragrafie drugim wymienionego artykułu istnieje doprecyzowanie,
że jeżeli termin płatności czynszu nie jest
w umowie określony, czynsz powinien być
płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma
trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas
najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas
nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego
dnia miesiąca.
W zdecydowanej większości umów najmu
istnieje doprecyzowanie, jakie powody
mogą być podstawą do wypowiedzenia
umowy najmu oraz jaka powinna być forma
takiego wypowiedzenia. Zakładam jednak,
że nie przewidywali Państwo w umowie takiej sytuacji, że wypowiedzenie umowy
może być jedynie czynnością faktyczną polegającą na samym opuszczeniu mieszkania,
bądź oddaniu kluczy. Zazwyczaj do wypowiedzenia najmu zastrzega się formę pisemną (wymóg ten jednak wynika nie
z przepisu Kodeksu cywilnego, a z ewen-
tualnego postanowienia umowy najmu).
Jednakże przyjąć należy, że wobec niewypowiedzenia umowy najmu przez najemcę ani
przez panią w dalszym ciągu są Państwo
stronami tej umowy. Konsekwencja tego jest
taka, że najemca w dalszym ciągu odpowiada za zobowiązania czynszowe, a pani
w dalszym ciągu powinna „być gotowa do
oddania (najemcy) mieszkania do używania”. Doprowadzenie do sytuacji, że wynajmie Pani mieszkanie innej osobie, powinno
zostać poprzedzone wypowiedzeniem obecnie istniejącego stosunku najmu.
Ponadto zaległość w zapłacie czynszu może
stanowić podstawę (ustawową) do wypowiedzenia najmu, o ile zaległość wynosi co najmniej dwa pełne okresy płatności,
a dodatkowo uprzedzi pani najemcę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu
i udzieli mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.
W oparciu bowiem o art. 687 K.c. jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą
czynszu co najmniej za dwa pełne okresy
płatności, a wynajmujący zamierza najem
wypowiedzieć bez zachowania terminów
wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty
zaległego czynszu. Drogą właściwą do wyegzekwowania kwoty czynszu za te 2 miesiące, a zapewne i za ten trzeci (zakładam,
że najemca dobrowolnie nie zapłaci stosownych kwot) jest droga postępowania sądowego.
Właściwym miejscowo sądem będzie sąd
określony w umowie najmu – a wobec braku
takiego postanowienia zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania cywilnego – sąd właściwy
dla
miejsca
położenia
wynajmowanego lokalu. Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub
dzierżawy nieruchomości wytoczyć można
przed sąd miejsca położenia nieruchomości.
Pozew o zapłatę czynszu powinien zostać
złożony w sądzie rejonowym na właściwy
formularzu w postępowaniu uproszczonym.
Jedyną drogą dochodzenia zaległości sądowej, która gwarantuje pani możliwość wyegzekwowania kwoty (dobrowolnie albo za
pośrednictwem komornika), jest droga powództwa o zasądzenie stosownych kwot od
najemcy. W czasie trwania umowy najmu
nie powinna pani zawierać nowych umów na
wynajęcie tego lokalu.
Źródło: www.eporady24.pl
25 lat samorządności w Polsce – ludzie kętrzyńskiego samorządu
Krzysztof Hećman: Deszcz i burze hartują człowieka
Fot. Archiwum prywatne
Krzysztof Hećman podczas wręczenia Wawrzyna na
uroczystej sesji sejmiku 24 czerwca 2015 r.
Krzysztof Hećman, to człowiek kętrzyńskiego samorządu, który jest mu wierny
od 25 lat. W tym czasie sprawował w samorządzie kętrzyńskim wiele funkcji,
a wśród nich: radnego Rady Miasta,
członka Zarządu i wielokrotnie, będąc
wybierany przez mieszkańców, burmistrza miasta. Dziś rozmawiamy z Krzysztofem Hećmanem, Burmistrzem Miasta już
piątej kadencji.
Panie Burmistrzu, 25. lat temu związał się
pan z samorządem kętrzyńskim, ale nie
jest pan rodowitym kętrzynianinem.
W jakich okolicznościach trafił pan do
Kętrzyna?
Przyjechałem z Białegostoku. Studia kończyłem w Warszawie, a urodziłem się w Augustowie. Zdałem egzamin na aplikację
sędziowską, którą ukończyłem w Kętrzynie.
Miałem tutaj krewnego, do którego przyjeżdżałem nieraz na wakacje. Ponieważ moja
mama była wtedy ciężko chora, była to więc
kwestia pewnych decyzji rodzinnych i osobistych, aby nie wyjeżdżać zbyt daleko. Nie
ukrywam, że miałem pomysł na dodatkowe
studia dziennikarskie w zakresie sportu,
a następnie możliwość podjęcia pracy w tej
dziedzinie. Tak też mogło się w moim życiu
ułożyć. Mama przekonała mnie, abym po
studiach prawniczych wybrał aplikację.
A więc stąd i Kętrzyn, z którym się związałem. W tym czasie urodziła mi się córka.
Miałem też ustabilizowane życie zawodowe
związane z własną kancelarią prawniczą.
Pracowałem wówczas w MOPS, a kancelaria funkcjonowała po południu.
Co pana zainspirowało, że zdecydował się
pan związać z samorządem?
Pierwszy krok w tym kierunku zrobiłem
jeszcze w czasie studiów. Odbywały się
wówczas wybory do Rady Uczelnianej na
Wydziale Prawa, w których zdecydowało się
startować kilka osób, wśród nich również ja.
Było to wynikiem dyskusji, a trochę mojej
przekory i cech charakteru, bo kandydatami
do samorządu byli koledzy z NZS, ZSMP,
SZSP. Ja natomiast zdecydowałem się wystartować, jako niezależny człowiek. W tych
wyborach zająłem 3 miejsce. Pamiętam do
dziś swoją ulotkę, którą rozdawałem kole-
żankom i kolegom. Już wtedy odezwało się
we mnie poczucie pracy i zaangażowania
publicznego. Kiedy przyjechałem do Kętrzyna, będąc młodym prawnikiem, poznałem Jerzego Adamczyka, szefa lokalnej
Solidarności, a wtedy doradzałem dla środowiska solidarnościowego, z którego miałem
wystartować w wyborach. Niestety były to
czasy, że obowiązywały w nich żelazne reguły. Okazało się, że ktoś w mojej rodzinie
był członkiem PZPR i to mnie wyeliminowało. Wtedy podjąłem decyzję, wystartowałem z własnego komitetu i w 1990 roku
zostałem radnym pokonując wtedy przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego. Miałem
wówczas 30 lat i zaproponowano mi członkostwo w pierwszym Zarządzie Miasta.
Miałem już wtedy ukończoną aplikację sędziowską i radcowską. Na czele Zarządu stanął Andrzej Sobczak, a w jego składzie, poza
mną, byli: Zygmunt Dorf, Marek Żyliński,
Kazimierz Żołnierkiewicz, Wiesław Waliwander, Joanna Skiba. W sensie intelektualnym i zawodowym był to bardzo mocny
Zarząd.
W międzyczasie pojawiło się ugrupowanie
„Kętrzyn 2000”, którego był pan współzałożycielem. Jak pan wspomina ten okres?
W dużej mierze początek demokracji był
okresem zawiedzionych nadziei. W tym czasie na przykład w Iławie rozpoczęto budowę
oczyszczalni ścieków, inne miasta w trakcie
zachodzących zmian ustrojowych, zaczęły
się rozwijać, a w Kętrzynie była zupełna
plaża. Zamierzałem więc zrobić coś kreatywnie tym bardziej, że próba budowy
oczyszczalni ścieków okazała się nieskuteczna. Pamiętam te dyskusje i narady.
Wtedy to kilka osób stwierdziło, że coś
trzeba zmienić. Ta idea spowodowała, że powstał pomysł utworzenia ugrupowania „Kętrzyn 2000”. Zostałem zaproszony do tych
rozmów, a wraz ze mną Romuald Budrewicz, Joanna Skiba, Janina Korejwo, Helena
Szymkiewicz. Potem dołączyli Roman Świtaj, Grzegorz Zygner oraz Waldemar Milewicz. Zebrała się grupa z różnych środowisk,
która miała wspólny cel. Wtedy też padło
między innymi pytanie, dlaczego my nie
możemy wybudować nowej oczyszczalni
ścieków? Co prawda nie było wówczas środków unijnych, ale rozpoczęto poszukiwanie
innych źródeł finansowania. Tak rodziła się
ta idea. Dzisiaj „Kętrzyn 2000” jest największym klubem w Radzie Miasta. Wywodzi się
z niego przewodniczący, a można powiedzieć, że i burmistrz, chociaż obecnie związany jest z PSL. Przez „Kętrzyn 2000”
przewinęło się wiele osób, przechodząc swoistą szkołę życia publicznego.
Pierwsze wybory można nazwać uznaniowymi, bo burmistrz był wybierany spośród członków Rady Miasta. A jak pan
wspomina pierwsze wybory bezpośrednie,
kiedy to mieszkańcy miasta wybierali
pana na urząd ?
Był moment, kiedy zostałem zdradzony również przez najbliższych przyjaciół i kolegów.
W wieku 38 lat zostałem pozostawiony trochę sam sobie. Poświęciłem się więc pracy
w kancelarii. Okazało się, że nie było to proste, bowiem wszystko było zablokowane.
Ówcześni burmistrzowie wynajdowali prze-
różne trudności, abym nie miał żadnych zleceń. Poczułem się wtedy rozgoryczony
i zrezygnowany. Był taki moment, kiedy myślałem sobie, że to wszystko trzeba zamknąć
i rozpocząć życie od nowa. Pojawiła się jednak kwestia odporności psychicznej i pewnej
pasji sportowej, że jednak nie można poddać
się, a życie nie jest jeszcze do końca przegrane. Gdyby nie było wyborów bezpośrednich, nie startowałbym na burmistrza, bo
jednak ten wcześniejszy symbol zdrady
i kupczenia stanowiskami głęboko się we
mnie wrył i spowodował niesmak. Dlatego
uważam, że decyzja ustrojowa o wyborze
bezpośrednim była słuszna i mądra. Jest
oczywiście zawsze kwestia dyskusji pomiędzy relacją i kompetencjami Rady Miasta,
a burmistrzem. Może pozycja Rady w sensie
kontrolnym i nadzorczym powinna być bardziej wyrazista. Nie mniej jednak każdy
wybór bezpośredni ma zupełnie inny wymiar.
Przez te 25 lat samorządu doświadczył
pan wielu rzeczy i tych przyjemnych
i mniej przyjemnych. Co pan uważa za
swój największy sukces aczkolwiek – jak
pan często powtarza – „przede mną jeszcze najważniejszy mecz”?
Z tych wszystkich projektów, które realizowałem wszystkie są ważne, ale jest jeszcze
kilka, które trzeba dla miasta zrobić jak
Stado Ogierów, stadion z kompleksem dla
osób niepełnosprawnych, lepsze wyposażenie szkół i podniesienie poziomu edukacji.
Jest jeszcze nasza pomoc i współpraca
w sprawie szpitala. Z tych dotychczasowych
sukcesów, wbrew pozorom, jedno utkwiło
mi głęboko w pamięci, czyli przeniesienie
pomnika Wojciecha Kętrzyńskiego. Miałem
przeciwko sobie wojewodę i wielu ludzi
wątpiących w sens takiego posunięcia. Dzisiaj, jak patrzę na ten pomnik i sposób zagospodarowania Placu Piłsudskiego, to
chyba już nikt nie ma wątpliwości, że to było
słuszne. W tamtym jednak momencie był
wyczuwalny brak przekonania nawet wśród
niektórych koleżanek i kolegów z „Kętrzyna
2000”. Często więc wracam do tej sprawy,
która jest mi szczególnie bliska, podobnie
jak do słów Winstona Churchilla, które pozwolę sobie sparafrazować: „Sukces nie jest
ostateczny, bo wiele jeszcze przed nami do
zrobienia. Porażki nie są totalne, zawsze
trzeba się podnieść. To jest sztuka i prawdziwy hart ducha każdego człowieka, który
na swojej drodze, w tej pielgrzymce życia
umie stawić czoła różnym wyzwaniom”. Tak
naprawdę liczy się jednak odwaga. Trzeba
mieć odwagę życia, odwagę podejmowania
decyzji, odwagę radości i smutku. To jest
sedno całej sprawy.
Na pana drodze były również i porażki.
Którą z nich uważa pan za największą
w swoim życiu samorządowym?
Porażką są przede wszystkim ludzie. Wielokrotnie w życiu zdarzyło mi się postawić na
ludzi w przyjaźni politycznej, publicznej
i nieraz osobistej. Później okazało się coś,
czego nie mogę zrozumieć. Skoro obdarza
się kogoś zaufaniem, oczekuje się w zamian
zaufania do siebie. Jeżeli zostaje się oszukanym, zdradzonym, to nie ma większej porażki. To jest coś gorszego niż to, że pewne
rzeczy nie wyszły, bo nieraz tak się może
zdarzyć. Jeśli robimy to nawet w jakimś sporze, ale na pewnym poziomie, to ma zupełnie
inny wymiar. Nieraz mówiłem o relacjach
miasto-powiat. My się nie musimy lubić, ale
powinniśmy się szanować i robić kompetencyjnie swoje rzeczy. Nam tylko jest potrzebna idea interesu publicznego i jej
zrozumienie.
Nie wspomniał pan ani słowem na temat
Philipsa w Kętrzynie, a przecież to również jest w dużej mierze pana sukces. Proszę o kilka zdań na ten temat.
Była to niewątpliwie kwestia naszej odwagi.
Ówczesny dyrektor i pracownicy POLAMFAREL byli zainteresowani takim rozwiązaniem, ówczesny wojewoda i władze były
jednak przeciwne uważając, że jeśli się połączyć, to z polskim Elektrimem. Ci przekonani tłumaczyli na przykładzie Piły, że
ewentualne połączenie z Philipsem wprowadzi nowoczesną technologię, aby jednak tu
były miejsca pracy. Wszelkie decyzje w tej
sprawie wymagały więc odwagi zarówno
naszej, jak i ludzi Philipsa. Nie ukrywam, że
były na nas naciski, stąd też podczas głosowania nad stosowną uchwałą, część radnych
głosowała przeciw albo wyszła z sali. „Kętrzyn 2000” i ja zostaliśmy. Czuliśmy, że jeżeli otworzymy się przed takim inwestorem,
który wprowadzi inny ład, inną mentalność
pracy, nowe inwestycje, to będzie sukces.
Dzisiaj okazuje się, że ci, którzy wykształcili
się w Kętrzynie, a później na różnych etapach w Philipsie, są osobami w ścisłym kierownictwie tej firmy, jak na przykład Maciej
Drelichowski. To jest najlepszy przykład, jak
czasami trzeba zawierzyć w dobrym celu
publicznym intuicji.
Czy dzisiaj patrząc wstecz na minione lata
w samorządzie, nie żałuje pan swojej decyzji?
Nie żałuję swojej decyzji. Oczywiście, jak
każdy człowiek chciałbym, żeby tego słońca
w życiu było więcej niż deszczu, ale czasami
deszcz i burze hartują człowieka. Wtedy tak
naprawdę poznaje się w takiej męskiej walce
o siebie, o rodzinę, o swoją przyszłość,
o miasto i ludzi, o przyszłość tych, którzy na
nas liczą. To jest budujące i krzepiące, ale
czasami kosztuje. Na tym między innymi
polega piękno życia. Mój wybór był naturalny. Rok 2002 miał dla mnie ogromne znaczenie, później rok 2007, który bardzo mnie
zahartował. To wygaszenie mandatu pokazało, że niektórzy dotychczasowi koledzy
i koleżanki byli przeciwko mnie. Dziwne to
uczucie, być burmistrzem, który nie może
wykonywać swojego mandatu podczas gdy
inni, będący w takiej samej sytuacji, mogli
to czynić bez większych przeszkód. Dopiero
Trybunał Konstytucyjny, wygrany proces
w sądzie zmienił to wszystko. Na szczęście
wszystko już minęło. Kosztowało mnie to
wiele, było stresujące również dla rodziny
i przyjaciół, ale w słowach: „To, co nas nie
zabije to nas wzmacnia” tkwi sedno wszystkiego.
Rozmawiał Franciszek Jarońsi
Zakończenie roku szkolnego – wakacje czas zacząć
Na twarzach absolwentów była radość, ale nie brakowało i łez
Dzień 26 czerwca dla wszystkich uczniów był bardzo
ważny. Koniec roku szkolnego i upragnione wakacje,
a dla szóstoklasistów moment opuszczenia murów szkoły
podstawowej wywoływało uśmiech, lecz w miarę zbliżania się momentu pożegnania ze szkołą tu i ówdzie pojawiły się łzy.
Franciszek Jaroński
W uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 3, wraz
z uczniami – absolwentami, nauczycielami i zaproszonymi
gośćmi uczestniczyli również rodzice i opiekunowie absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i wysłuchania hymnu Polski. Był to również
ostatni raz, kiedy poczet sztandarowy tworzyli uczniowie
klas szóstych, by wkrótce przekazać go swoim młodszym
kolegom.
– Przez 6 lat zdobyliście u nas niezbędną wiedzę, która pozwoli wam kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej. Będziecie sobie radzić zapewne znakomicie. Życzę
wam, by ta wiedza, którą tutaj zdobyliście była pomocna
w następnym etapie waszej edukacji. Chciałabym, żeby ten
czas, który tu spędziliście owocował dalszymi sukcesami.
Wiedza bowiem musi być w życiu priorytetem każdego człowieka - zwróciła się z nieukrywanym wzruszeniem do absolwentów dyrektor szkoły Mariola Matyjasek,
Fot. Ewa Brzostek
► W Szkole Podstawowej nr 3 dzieci na zakończenie roku szkolnego
przyniosły kwiaty w ten sposób dziekując swoim nauczycielom za
trud włożony w naukę.
przypominając jednocześnie im najciekawsze i najważniejsze momenty z pobytu w szkole.
Zanim jednak nastąpił moment ostatecznego pożegnania
z dotychczasową szkołą. Absolwenci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, w imieniu całej społeczności szóstoklasistów złożyli uroczyste przyrzeczenie: „Opuszczając
mury Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dziękuję nau-
czycielom i wszystkim wychowawcom za trud włożony
w moje wychowanie i wykształcenie. Przyrzekam, że nauka,
której podstawy zdobyłem w tej szkole będzie służyła dobru
mojej Ojczyzny”. Po tych słowach, odprowadzeniu sztandaru szkoły i koncercie pożegnalnym uczniów z „Kętrzyńskich słowików” nastąpiła kulminacyjna, a zarazem
najbardziej wzruszająca część uroczystości – rozdanie nagród, stypendiów, świadectw kończenia szkoły i ostateczne
pożegnanie się ze szkołą.
Wiele wzruszenia było również w Szkole Podstawowej nr
3. Tam na pożegnanie rozbrzmiał ostatni dzwonek i w niebo
pofrunęły kolorowe balony. Jaki był to rok szkolny?
- Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach z wiedzy i w zawodach sportowych uzyskując czołowe
miejsca. Najbardziej cieszą nas wyniki egzaminu zewnętrznego, które uzyskali szóstoklasiści. Z języka polskiego
i z matematyki uzyskali 8 stanin z 9-cio stopniowej skali staninowej, a z języka angielskiego uzyskali 6 stanin. Wyniki
te są najlepsze w mieście, gminie i powiecie i są o kilkadziesiąt procent wyższe od wyników na szczeblu wojewódzkim.
To jest duży sukces naszej szkoły – podsumowuje Ewa
Stadnicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.
Uczniowie klasy 5 otrzymali od przedstawiciela MTI bon na
wycieczkę szkolną za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym pt. „Sofa moich marzeń”. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i stypendia.
Państwowa Szkoła Muzyczna uwzględniona do termomodernizacji
jest teraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sam budynek szkoły, który ze względu na swoje położenie może być perełką naszego miasta do dnia dzisiejszego
– delikatnie mówiąc –nie wygląda najlepiej. Wszystko
jednak idzie ku lepszemu.
fot. Franciszek Jaroński
►Szkoła muzyczna czeka na termomodernizację.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jest już od roku
szkołą ministerialną. Podpisany 27 czerwca 2014 roku
akt notarialny wskazał na jej nowego właściciela, którym
Budynek, zgodnie z projektem ministerstwa, został uwzględniony do przeprowadzenia w nim termomodernizacji.
- Projektowane prace związane są z termomodernizacją
obiektu, a więc wszystkim tym, co związane jest z ekologią
i daje wymierne oszczędności. Dotyczy to między innymi
wymiany dachu, okien, instalacji grzewczej i elektrycznej.
Jedyny problem do przebrnięcia, to opinia konserwatora zabytków, który na chwilę obecną nie zgadza się na wymianę
okien. Nie oznacza to wcale, że sprawa jest zamknięta. Aktualnie trwają rozmowy i mam nadzieję, że wspólnie z ministerstwem te przeszkody zostaną pokonane - stwierdza
Podziękowania
Spotkanie Jego Magnificencji Rektora z Burmistrzem Miasta Kętrzyn
W siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie 21 czerwca odbyło
się spotkanie JM Rektora Wyższej
Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie dra hab. Adama Sosnowskiego z Burmistrzem Miasta
Kętrzyn Krzysztofem Hećmanem.
Jego intencją było nawiązanie aktywnej współpracy. W spotkaniu
uczestniczyli również członkowie
Rady Konsultacyjnej ds. SpołecznoGospodarczych WSIiE TWP: mgr
Dagmara Iwaniuk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kętrzynie; wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu w Kętrzynie, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji przy Radzie
Powiatu
w
Kętrzynie,
wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz mgr Aneta
Pietrzyk-Hornicka, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek”
w Kętrzynie, przewodnicząca Komisji
Edukacji przy Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz mgr inż. Monika SzubertŁużpińska.
Omówiono
wiele
znaczących kwestii współpracy,
w tym: m.in. wprowadzenie cyklicznych spotkań o charakterze paneli dyskusyjnych,
debat
z
udziałem
przedstawicieli obu stron, prowadzenia
wspólnych seminariów i wykładów
otwartych. Nawiązano współpracę
w ramach dwutygodnika „Nasze
Miasto Kętrzyn.pl – jako płaszczyznę
wymiany informacji i promocji
Uczelni. Przedstawiciele obu stron
spotkania zadeklarowali współpracę
zwłaszcza w sferze nauki i kultury.
Spotkanie potwierdziło ogromne zaan-
Marzena Targońska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Na oczekiwane efekty trzeba jednak jeszcze poczekać, bowiem projekty techniczne mają być wykonane i uzgodnione
do końca 2016 roku, a ich realizacja przypadnie na rok 2017.
Jest więc szansa, że budynek szkoły po termomodernizacji,
z uwagi na jego zabytkowy charakter, wreszcie nabierze właściwego wyglądu i znakomicie wkomponuje się w otoczenie
centralnego placu Kętrzyna.
Wypada więc życzyć wszystkim, którym los szkoły leży na
sercu, aby podejmowane działania zakończyły się sukcesem,
a słowa burmistrza miasta wypowiedziane podczas konferencji zorganizowanej po podpisaniu aktu notarialnego przekazującego budynek szkoły dla nowego właściciela, „aby to
miejsce było piękne” przybrały realne kształty.
Franciszek Jaroński
gażowanie JM Rektora oraz władz
miasta Kętrzyna w budowaniu wieloaspektowej współpracy na kolejne lata.
Efektem przeprowadzonych rozmów
będzie podpisanie we wrześniu 2015 r.
porozumienia o współpracy między
Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii
TWP w Olsztynie reprezentowaną
przez JM Rektora dra hab. Adama
Sosnowskiego, a Urzędem Miasta Kętrzyn reprezentowanym przez Burmistrza Krzysztofa Hećmana. Rektor
WSIiE TWP wyraża wdzięczność Burmistrzowi Krzysztofowi Hećmanowi
za przychylność w realizacji wielu planów i widzi znaczącą rolę władz miasta
w realizacji misji i strategii Uczelni.
mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska
Wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali
wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we
mszy św. i ceremonii pogrzebowej
śp. Kazimierza Szulca
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Koleżankom i Kolegom z pracy, za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać”
składają żona i córka
Rozmowa z Justyną Żołnierowicz – Jewułą, zastępcą dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Na początek chcę stworzyć pracownię ceramiczną
Z jakim nastawieniem przystępowała
pani do konkursu na stanowisko zastępcy
dyrektora KCK?
Jak każda osoba poszukująca pracy byłam
pełna obaw i nerwów. To tak jak przed ważnym egzaminem, nim wejdziesz na salę i zobaczysz siedzącą komisję, serce wali jak
młot, bez względu na to jak dobrze jesteś
przygotowany. Zawsze ktoś może zadać jakieś niewygodne pytanie! Bardzo chciałam
dostać tę pracę, ale wiedziałem że będę
miała konkurencję i może przez chwilę
zwątpiłam w siebie i swoje umiejętności.
Fot. Wojciech Caruk
Justyna Żołnierowicz – Jewuła jest nową
osobą kierującą największą kulturalną
placówką w Kętrzynie. Chociaż pochodzi
z Węgorzewa, zamierza w Kętrzynie mieć
swój drugi dom. Chce to osiągnąć poprzez
wytrwałą i rzetelną pracę w Kętrzyńskim
Centrum Kultury.
Co pani zdaniem zdecydowało, że komisja
konkursowa pozytywnie zaopiniowała
pani kandydaturę?
Myślę że jednym z aspektów była zaprezentowana przez mnie koncepcja funkcjonowania KCK, która nie zakładała ogromnych
zmian. Po co zmieniać coś co działa dobrze
albo ulepszać coś na siłę. Uważałam i uważam nadal, że KCK jest jednym z lepiej
funkcjonujących Domów Kultury na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.
Jakie jest pani doświadczenie związane
z zarządzaniem lub instytucjami kultury?
W 1997 roku rozpoczęłam pracę w Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie, a przez
ostatnie 10 lat byłam dyrektorem tej placówki i choć z wykształcenia jestem ekonomistą to moje serce od zawsze bije dla
kultury.
Jaki jest pani pomysł na funkcjonowanie
i rozwój KCK?
Jak już wspomniałam wcześniej, na obecną
chwilę nie chcę zbyt wiele zmieniać. Obecnie zapoznaję się z działalnością placówki
od środka – co innego poznać ją ze stron internetowych, a co innego poznać ludzi, którzy tu pracują i stać się częścią zespołu.
Czy możemy już mówić o konkretnych
planach i działaniach?
Pisząc koncepcję funkcjonowania KCK jako
jedną z propozycji było powstanie pracowni
ceramicznej - to plan na dalszą przyszłość.
Wiem że glina jest przyjaznym materiałem
plastycznym i zajęcia ceramiczne cieszą się
naprawdę dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i dorosłych.
W związku z tym, już w sierpniu proponujemy „Warsztaty wakacyjne - zabawa
z gliną”, które poprowadzi Justyna Kamińska. Jeżeli frekwencja dopisze, mamy w planach wprowadzenie zajęć z ceramiki na stałe
do planu pracy pracowni plastycznej
w KCK.
Jakie nadzieje osobiste i zawodowe wiąże
pani z pracą z KCK?
Ta praca, nie ukrywam, to w pewien sposób
wyzwanie dla mnie. Do tej pory związana
byłem ze środowiskiem muzealniczym i tam
czułam się jak ryba w wodzie. Domy kultury
mają jednak trochę inną specyfikę i inne kierunki działalności. Mam jednak nadzieję, że
przez wytrwałą pracę i chęć poznania nowego Kętrzyna, a w szczególności KCK
staną się one moim drugim domem.
Rozmawiał Wojciech Caruk
„Strategiczne planowanie szansą rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego” podsumowane
W sali sesyjnej ratusza miejskiego 25 czerwca odbyła się
konferencja podsumowująca projekt „Strategiczne planowanie szansą rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze
szczegółami projektu.
14 października 2014 r. zostało podpisane porozumienie
w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Sygnatariuszami porozumienia było 6 samorządów:
Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Kętrzyn, Gmina Korsze,
Gmina Reszel, Gmina Barciany, Gmina Srokowo. Powstanie
KOF miało ścisły związek z realizowanym przez samorządy
projektem pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”, dofinansowanego
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w ramach
„Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”.
Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem realizowanym we
współpracy wszystkich gmin KOF-u był projekt „Strategiczne planowanie szansą kętrzyńskiego obszar funkcjonalnego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2007-2013.
Wniosek o dofinansowanie został złożony już w 2013 r. do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i w wyniku oceny merytorycznej znalazł się na 7 pozycji listy rezerwowej. 18
sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju, a Związkiem Gmin „BARCJA” została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu.
W ramach projektu powstały między innymi opracowania:
Strategia Rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego
w powiązaniu z celami tematycznymi funduszy strukturalnych na lata 2014-2020; Strategie rozwoju dla każdej z gmin
obszaru funkcjonalnego: Strategia pozyskiwania inwestorów
i rozwoju przedsiębiorczości Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategia rozwoju turystyki Kętrzyńskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Wartość zrealizowanego projektu, to kwota 906 564, 00 złotych, z tego środki pochodzące z dofinansowania wyniosły
815 907, 60 złotych (90%).
W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli oprócz
osób odpowiedzialnych za jego realizację i przedstawicieli
samorządów wchodzących w skład KOF, także prezesi kętrzyńskich spółek komunalnych oraz dyrektorzy jednostek
oświaty, kultury i sportu. Rolę gospodarza pełnił burmistrz
Kętrzyna Krzysztof Hećman. Szczegóły projektu przedstawili Anna Jędrzejewska i Karol Lizurej z Biura Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kętrzynie. Podsumowanie
było też okazją do otwartej dyskusji na tematy dotyczące aktywności gmin i strategii dalszego działania KOF.
Franciszek Jaroński
fot. Franciszek Jaroński
Anna Jędrzejewska zapoznaje uczestników konferencji z projektem.
tracą dorobek całego życia. Zdarza się, że są
pieniądze w kwocie nawet kilkudziesięciu
Uwaga na oszustów działających metodą „na wnuczka” totysięcy
złotych. To bardzo smutne i przeraZwykle zaczyna się podobnie. Odbieramy
telefon, a rozmówca pyta, czy go poznajemy. Okazuje się, że dzwoni wnuczek,
kuzynka lub ktoś z grona znajomych.
Mówi, że pilnie potrzebuje gotówki
i zwraca się do nas z prośbą o pożyczkę.
Zaznacza jednocześnie, że sam nie może
przyjść po pieniądze, więc gotówkę odbierze jego znajomy.
Po jakimś czasie okazuje się, że z prośbą
o pożyczkę nie zwracał się do nas nikt z rodziny, ale to przestępcy wykorzystali naszą
ufność i życzliwość. Przekonało się o tym
już wiele starszych osób, które oszustom podającym się za ich krewnych oddawali
oszczędności całego życia. Policjanci radzą
co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów.Takie
sytuacje zdarzają się od jakiegoś czasu na terenie naszego województwa. Złodziej badając „grunt” najpierw dzwoni do swojej
przyszłej ofiary, przedstawiając się za
wnuczkę lub wnuczka. Na początku rozmowy przeprasza, że długo się nie kontaktował. W tej chwili ma jednak pilną sytuację
w swoim życiu i potrzebuje natychmiast pieniędzy. Treścią takich rozmów jest np. wy-
padek samochodowy, zakup drogiego leku
lub też okazyjny zakup dobrego samochodu.
W czasie takiej rozmowy przestępca sonduje
możliwości finansowe ofiary i prosi o pilne
zorganizowanie pieniędzy. W chwili, kiedy
uzyska zgodę na pożyczkę umawia się na
spotkanie. Na spotkanie przychodzi znajomy
wnuczka lub wnuczki. Wcześniej znajomy
ten dokładnie jest opisany, znane rozmówcy
żające jak łatwo możemy stać się łupem
zwykłych oszustów. Pokrzywdzeni stracą
pieniądze,
niejednokrotnie
dorobek
życia.Aby uniknąć takich sytuacji i nie paść
ofiarą oszustów policjanci apelują o ostrożność! Nie bądźmy łatwowierni i nie dajmy
się oszukać!!!Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:- W przypadku telefonicznej
prośby o pożyczkę zawsze sprawdźmy, czy
jest również jego imię i nazwisko, oczywiście fikcyjne i zmyślone.Ofiara orientuje się,
że została oszukana dopiero, kiedy zadzwoni
do prawdziwego krewnego, za którego podawał się oszust. Niestety to ciągle działa,
starsze osoby przez swoją łatwowierność
nasz krewny faktycznie potrzebuje pomocy
finansowej. Nawet wtedy, gdy rozmowa nie
wzbudzi naszych podejrzeń, lepiej się upewnić i nie uprzedzając krewnego oddzwonić
do niego na znany nam wcześniej numer.Jeżeli decydujemy się na udzielenie po-
życzki, pieniądze należy przekazywać tylko
tej osobie, która zwraca się z do nas z prośbą, a nie przysłanym przez nią znajomym.
Najlepiej robić to w obecności innego
członka rodziny lub kogoś ze znajomych.
Nie przekazujemy gotówki żadnym obcym
osobom – znajomym lub kolegom naszego
krewnego.- nie udzielaj żadnych informacji
przez telefon, szczególnie swoich danych
personalnych, numerów kont bankowych
i haseł do nich, nie mów o swoich planach
życiowych, czy członkach rodziny.- W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że z prośbą
o pożyczkę zwrócił się nie członek rodziny,
ale podający się za niego oszust lub gdy
dzwoniąca osoba postępuje w podany powyżej sposób, należy natychmiast powiadomić
Policję dzwoniąc pod numer 997 lub 112
(z telefonów komórkowych). Pamiętajmy, że
szybkie powiadomienie policji przyczyni się
do zatrzymania oszustów i przerwania ich
przestępczej działalności.Pracowników banków prosimy o zwracanie uwagi na osoby
starsze, które chcą podjąć znaczną kwotę
pieniędzy lub wykonać przelew krajowy
albo za granicę oraz informowanie ich
o możliwości oszustwa.
Monika Danielak
Rok 2015 – rokiem św. Jana Pawła II Poznając Ciebie, Ojcze Święty
I stało się jasno na Watykanie
Papież nasz Polak
Daj mu zdrowi Panie…
fot. archiwum prywatne
►Autorka artykułu ze swoją mamą
Pamiętam dokładnie ten dzień wyboru
Papieża – Polaka. Karol Wojtyła
i wszystko jasne. W związku z tym, iż mieliśmy w parafii założony zespół muzyczny,
uroczystościom nie było końca. Miałam
wtedy 13 lat. Zapamiętałam fragment jednej z pieśni, którą wtedy wykonywaliśmy:
Usłysz Panie głos Ludu Bożego
Kornej pieśni wysłuchać chciej.
Strzeż i broń Jana Pawła II
I w opiece Go zawsze miej.
Z ogromną boleścią rozpamiętuję rok 1981,
13 dzień maja. Byłam u koleżanki w domu
i nagle przerażająca i paraliżująca informacja wdzierała się w nasze serca: Papież jest
ranny!!! Postrzelony!!! Zamach?!! Bardzo
długo nie mogłam opanować swoich łez. Pytania się mnożyły. Po co? Dlaczego? Kto?
Po jakimś czasie wszyscy znaliśmy odpowiedź na nurtujące pytania.
Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego
w Mrągowie, rozpoczęłam pracę z dziećmi
w wieku przedszkolnym. Przypominam
sobie, jak malutkie rączki wypełniały kredkami, wycinanką kontury sylwetki papieskiej. Każde dziecko było dumne. Gdy
rodzice przychodzili odebrać swoje pociechy, małe serduszka wołały: Zrobiłam Papieża! Patrzcie, jaki ładny! Podczas zajęć
rozmawiałam ze swoimi wychowankami
o wielkiej dobroci Papieża. I jak każde
dziecko w tym wieku, pół przedszkola
chciało zostać… Janem Pawłem II.
Po czterech latach pracy w przedszkolu,
w 1990 roku rozpoczęłam studia na Wydziale Teologii w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie
(filia Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie). I już na pierwszym roku studiów radosna nowina: Papież przyjeżdża do
Olsztyna!!! Do nas na Warmię! Wszyscy studenci otrzymali karty wstępu do pierwszego
sektora. Chyba był to sektor „A”. A ja? Również miałam takowe zaproszenie, tylko nie
mogłam z niego skorzystać, gdyż byłam
w siódmym miesiącu ciąży. Zaproszenie
przekazałam swojej mamie - Eleonorze Tylutko. Muszę chyba przyznać, że sprawiłam
jej tym ogromną przyjemność i radość. A ja
również byłam szczęśliwa, że Ojciec Święty
był tak blisko nas!
Po napisaniu pracy magisterskiej „Działalność parafii Świętej Katarzyny w Kętrzynie
w latach 1945-1992” pod kierunkiem ks.
prof. Andrzeja Kopiczko – otrzymałam
wspaniałą recenzję z Krakowa. Dyrektor Instytutu ks. prof. Marian Borzyszkowski (dziś
już ś. p.) zapytał mnie: „Co pani teraz zamierza robić?”. Podobnie pytał biskup prof. Julian Wojtkowski po obronie mojej pracy
magisterskiej.
Był maj 1995 roku. Pracowałam nadal
w przedszkolu. I nic nie wskazywało na to,
że mogę pracę zmienić… kto by pomyślał,
że…
W czasie wakacji placówka nasza uległa
przekształceniu. Byłam jedyną osobą z wyższym wykształceniem w przedszkolu. Gdybym została, któraś z koleżanek zostałaby
bez pracy. Odeszłam, gdyż dostałam propozycję od księdza proboszcza Zygmunta
Klimczuka. Zostałam nauczycielem religii
w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.
Praca z uczniami daje mi wiele radości i satysfakcji. Młodzież szuka autorytetu, poparcia i dobrego słowa. Cieszę się, że mogę im
przybliżyć postać Ojca Świętego. Oglądamy
wiele programów, czytamy wybrane fragmenty dzieł, bierzemy udział w konkursach
i olimpiadach. Młodzi często pytają, jak żyć.
Jak nie zmarnować życia.
Pytam wtedy: „A historię Karola Wojtyły
znasz?”
„No… nie”- pada odpowiedź.
Zachęcam: „Więc idź, poczytaj, zapoznaj
się, a potem porozmawiamy”. I zagłębiamy
się w dzieciństwo, młodość, i wiek dojrzały
Karola – Papieża. Młodzież potrafi wysunąć
piękne wnioski. Można wszystkich stracić,
byle nie stracić siebie.
Piękno nauki i mądrości z płynącego jak
miód dobrego słowa dzisiaj wyraźnie
wszystkim brakuje. Gdy zbliżał się termin
kolejnych pielgrzymek do Polski, coraz więcej młodych ludzi z mojej szkoły brało
udział w spotkaniach z Ojcem Świętym.
Wracali szczęśliwi i radośni, z mnóstwem
zdjęć wykonanych tuż przy Papieżu. Co
roku piszemy na lekcjach listy w związku
z kolejną rocznicą pontyfikatu. Mam też
wielu zdolnych plastyków, więc posiadam
portrety Jana Pawła II. Wiem o tym, że młodzież kocha i ceni tego wspaniałego człowieka. Przed tą doniosłą 25. Rocznicą
177. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego
W Giżycku przy ulicy Warszawskiej stoi
kilkupiętrowy budynek. Jest na nim tablica pamiątkowa informująca, że w tym
domu 11 lipca 1838 roku urodził się Wojciech Kętrzyński. Bardziej wiarygodnie
brzmiałby napis: „W tym miejscu stał
dom, w którym urodził się Wojciech Kętrzyński”.
Na początku XIX wieku Lec był niedużym
miastem. Eleonora i Józef Michał Winklerowie, takim nazwiskiem posługiwał się Józef
Kętrzyński, wynajmowali mieszkanie
w domu rzeźnika. Tu na świat przyszedł ich
pierworodny syn, któremu po dziadku nadano imię Adalbert – po polsku Wojciech.
W swoich wspomnieniach Kętrzyński napisał tak: „na samym końcu ulicy Margrabowskiej, tuż przy cmentarzu, stał niski domek
o dwu mieszkaniach, każde po dwa pokoje;
od strony cmentarza mieszkał gospodarz,
rzeźnik Gut, drugie mieszkanie zajmowali
moi rodzice. Na podwórzu była rzeźnia oraz
stajnia, obory i chlewy; za nimi pole aż do
stodoły, a za nim w pewnym oddaleniu wiatrak; obejście to oddzielał od cmentarza płot
niezbyt wysoki, na którym lubiłem siedzieć
i marzyć”.Kętrzyńscy wywodzili się z Kaszub. Posiadali herb Cietrzew. Swoje nazwisko rodzina wzięła od ziemskiej posiadłości
Kętrzyno koło Kartuz. W połowie XVII
w. w miejscowości Kętrzyno osiadł także
Maciej Winkler. Nie ma danych, skąd pochodził. Od nazwy posiadłości ówczesnym zwyczajem dodał do nazwiska Winkler
Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza na
obchody 177. rocznicy urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 10 lipca 2015 r.
Program:
godz. 12.00
– Hymn Kętrzyna
- wspomnienie Patrona Miasta
- złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Wojciecha Kętrzyńskiego (Plac Piłsudskiego przed Ratuszem)
- okolicznościowy wykład Eugeniusza Tokarzewskiego pt. “Nowe spojrzenie na Wojciecha Kętrzyńskiego
– publicystę i historyka” (Sala sesyjna Ratusza)
Kętrzyński. Maciej Winkler-Kętrzyński
zmarł bezpotomnie.Po rozbiorach władze
pruskie wyszły z założenia, że cała szlachta
pomorska wywodziła się od niemieckich rycerzy, którzy osiedlali się na Pomorzu w czasach krzyżackich i późniejszych. Dało to
później germanizatorom podstawy do wywierania nacisku na dziadka Kętrzyńskiego,
również Wojciecha, by przyjął niemieckie
nazwisko. Kiedy zaczęła się germanizacja
Kaszubów, polskie rodziny pozbawiano majątków ziemskich, nakładając na nich wielkie
podatki i dając im krótki termin do ich spłacenia. W taki sposób dziad Józef stracił ziemię. Jej synowie szukali zatrudnienia
w wojsku, a tam nazwisko musiało brzmieć
po niemiecku. Rodzinie Kętrzyńskich do nazwiska rodowego dodano Winkler.Dziad
Wojciecha musiał kilkakrotnie użyć nazwiska Winkler w oficjalnych sprawach
z władzami pruskimi. Jednak w metrykach
urodzenia swoich czternaściorga dzieci, żonaty był dwukrotnie, nigdy nie umieścił nazwiska Winkler. Józef, ojciec Wojciecha,
pochodził z drugiego małżeństwa z Magdaleną Jezierską. Sam ożenił się z Eleonorą
Raabe, córką dzierżawcy, Niemką i ewangeliczką. Po służbie w pułku huzarów został
przeniesiony do Lecu. Tu 11 lipca 1838 r.
przyszedł na świat Wojciech Winkler, w metryce urodzenia było też wpisane nazwisko
Winkler Kętrzyński.
pontyfikatu, miłość rozpala nasze serca.
Wielka radość opanowuje nasze twarze.
Duma narodowa rozświetla nasze czoła, bo
mamy kochanego Polaka na Stolicy Piotrowej. Wspaniałe słowa, mądrość życiowa, rozumienie naszych ludzkich problemów – to
jest właśnie fenomen nauczania Jana Pawła
II.
Maria Jolanta Komosińska – katechetka
w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
Program obchodów Roku Jana
Pawła II
27.09.2015 r., godz. 17.30
Miejsce: Kościół św. Katarzyny
Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II
w Kętrzynie. Początek uroczystości godz.
17.30 w Kościele św. Katarzyny. Peregrynacji towarzyszyć będzie wystawa planszowa. Relikwie pozostaną w Kętrzynie do
28 września. (Organizator: Civitas Christiana, Parafia św. Katarzyny)
16.10.2015 r.
Seminarium popularno – naukowe: Jan
Paweł II wobec wyzwań współczesności”
(Organizator: Civitas Christiana, Wydział
Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP
w Olsztynie)
Ekspozycja fotografii dotyczących Św. Jana
Pawła II na planszach umieszczonych np. na
placu przed Ratuszem (Organizator: Kętrzyńskie Centrum Kultury)
Rodzina Kętrzyńskiego w Kanadzie
Najbliższą rodziną patrona naszego
miasta jest prawnuczka Katarzyna Kętrzyńska. Mieszka w Warszawie. W 2003
roku odwiedziła Kętrzyn rodzina z Kanady. Pan Tadeusz Kętrzyński – stryjeczny wnuk z synem Aleksandrem.
►Na zdjęciu pan Tadeusz Kętrzyński z synem Aleksandrem (olimpijczykiem w piłce siatkowej) i wnukami. Najstarszy Xander, Trent i najmłodszy Coli.
Ich matka z pochodzenia Holenderka, synowie nie
mają imion słowiańskich. W tym roku minęło 12 lat
od spotkania.
Przyjechali w poszukiwaniu śladów swego
przodka. Spotkaliśmy się, zaprosiłam ich do
domu i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Zaczęliśmy od starego gimnazjum, kościoła św.
Jerzego. W zamku w muzeum był kącik Kętrzyńskiego. Oglądali, fotografowali. Potem
umówiliśmy się Liceum Ogólnokształcącym
im. Wojciecha Kętrzyńskiego, gdzie spotkaliśmy się z dyrektorem p. Eugeniuszem Tokarzewskim i członkami TMK. Zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Kętrzyńskiego i udaliśmy się z wizytą do burmistrza
Krzysztofa Hećmana. Stamtąd udaliśmy się
do św. Lipki na koncert organowy, potem do
Gierłoży. Nazajutrz goście pojechali do
Gdańska. Minął pewien czas. Nawiązała się
między mną, a panem Tadeuszem korespondencja. Ja pisałam życzenia świąteczne,
Fragment książki „Wojciech Kętrzyński” a pan Tadeusz często dzwonił do mnie.
(1838-1918) – Patron miasta.
Maria Rutkowska-Kupran
Kętrzyńska fabryka broni - Spacerkiem po dawnej Woli (cz. 1)
27 czerwca odbył się zapowiadany
w poprzednim numerze czasopisma
spacer z przewodnikiem Muzeum po
dawnej Woli. W kilku kolejnych numerach zaprezentujemy czytelnikom
niektóre z interesujących obiektów
na trasie minionej wycieczki ulicą
Chopina.
także, że ówczesna fabryka Kowalewskiego i Zachaua posługiwała się numerem telefonu 297 i odpowiednim
adresem telegraficznym: Gewehrfabrik
Rastenburg.
W książce adresowej miasta z 1924
roku zamieszczono reklamę tejże
Wschodnioniemieckiej Fabryki Broni
Fot. Widok na Gewehrfabrik Rastenburg na fragmencie szyldu w zbiorach Ostpreussischen
Landesmuseum w Lüneburgu.
Największe zainteresowanie uczestników spaceru po Woli wzbudziła dawna
fabryka broni. W Ostpreussischen Landesmuseum w Lüneburgu zachował się
dawny szyld. Widać na nim fotografię
budynku nr 19 przy obecnej ulicy Chopina. Na całej szerokości obecnego pawilonu usługowego rozciągał się
kiedyś napis: Ostdeutsche GewehrFabrik. Dowiedzieć się z niego można
w Rastenburgu. Jako jedyny właściciel
firmy w 1921 i 1924 roku wymieniony
jest Ernst Zachau, w 1921 r. właściciel
lokali pod nr 33 i 33 a. Ówczesny adres
firmowy to albo Freiheit 35 (Wola 35)
w 1921 roku albo w roku 1924 Freiheit
33. Warsztaty produkcyjne i zaplecze
znajdować się musiały za widocznym
na zdjęciu budynkiem. Lokatorami
mieszkań pod adresem nr „33 a” byli
w tamtym czasie robotnicy, wdowy
i pewna krawcowa. Pod adresem „Freiheit 35” i „35 a” mieszkali rentier, malarz, policjant, rzeźnicy.
Przed Ernstem Zachauem, jak informuje wyżej wspomniany szyld, zakład
należał do P. Didczuhna. W pewnym
okresie Didczuhn miał najwidoczniej
wspólnika, bo okazuje się, że w zbiorach kolekcjonerów znajdują się wykonane przez lokalnych wytwórców
egzemplarze broni palnej, na których
można spotkać grawerunek: Piethe &
Didczuhn Rastenburg. Data założenia
fabryki to – zgodnie z treścią wspomnianej notki reklamowej – rok 1898.
Produkowano tu i sprzedawano broń
myśliwską, karabiny, brauningi, rewolwery, broń sportową. Broń palna wykonana w rastenburskim warsztacie
była wykorzystywana w walkach
I wojny światowej. Przed 1939 rokiem
działająca na Woli firma pod szyldem
Ostdeutsche Gewehrfabrik Rastenburg
zakończyła swą działalność, bowiem
w książce adresowej z tego roku jej nie
odnotowano.
W latach trzydziestych pod adresem
Freiheit 35 znajdował się już warsztat
naprawy samochodów i motocykli Wilhelma Petricha. Właściciel wynajmował również pojazdy, a w lokalu
usługowym przy obecnej Chopina 19
prowadził sprzedaż motocykli.
Szymon Jan Parda
Spacer ulicami dawnego Rastenburga
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Kętrzynie zaprasza na następny „Spacer ulicami dawnego Rastemborka”. Kolejne z cyklu spacerów z przewodnikiem
odbędą się już 11 lipca.
Tym razem spacerować będziemy po historycznym centrum miasta, czyli Starym Mieście dawnego Rastemborka. Ze względu na
obfitość materiału naszą wycieczkę po Starym Mieście rozbijemy jednak na dwie części. Pierwsza część odbędzie się w sobotę 11
lipca o godzinie 11.30 i 15.30. Zbiórka chętnych na dziedzińcu zamkowym, skąd udamy
się w kierunku warownego kościoła świętego Jerzego na wspólne zwiedzanie pokrzyżackiej świątyni. Interesująca jest zarówno
sama bryła kościoła, jak i jego dzieje. Katolicki kościół wznoszony był etapami, począwszy od XIV wieku przez następne
półtora stulecia. W XVI wieku przejęty zos-
tał na potrzeby wspólnoty protestanckiej, co
znalazło odzwierciedlenie w jej dawnym
wyposażeniu i w sposobie organizacji wewnętrznej przestrzeni świątyni.Druga część
wycieczki po Starym Mieście, czyli spacer
z przewodnikiem po niegdysiejszym Starym
Rynku i ulicach w obrębie średniowiecznych
murów miejskich, przewidziana jest na kolejne spotkanie. Koszt uczestnictwa w najbliższej
sobotniej
wycieczce
z przewodnikiem (11 lipca) odpowiada cenie
biletu wstępu do Muzeum: 6 zł dla osoby dorosłej i 4 zł dla dziecka, bilet rodzinny 10 zł.
Za wejście do cel karcerowych i na wieżę
obserwacyjną dodatkowa opłata (uiszczana
w kruchcie kościoła) wynosi 2 zł.
Zapraszamy do udziału w kolejnych spacerach ulicami dawnego Rastemborka.
Szymon Jan Parda
72. rocznica tragedii wołyńskiej
Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata
1943–1945. Jej sprawcy – Organizacja
Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery oraz jej zbrojne ramię
Ukraińska Armia Powstańcza we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem
„akcji antypolskiej”. W tragicznych wydarzeniach poniosło śmierć w/g różnych
źródeł od 60-100 tys. Polaków i od 10-20
tys. Ukraińców, z których większość zginęła w czasie akcji odwetowych.
O świcie (godzina 3:00 nad ranem) 11 lipca
1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości,
głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom. Po
otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń.Zabójstw dokonywano z wielkim
okrucieństwem. Wsie i osady polskie ograbiono i spalono. Po dokonanych masakrach
do wsi na furmankach wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, zabierając całe
mienie pozostałe po zamordowanych Polakach. Główna akcja trwała do 16 lipca 1943.
W całym zaś lipcu 1943 celem napadów
stało się co najmniej 530 polskich wsi i osad.
Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, co stanowiło kulminację
czystki etnicznej na Wołyniu.
Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza na uroczyste
obchody 72. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej 11 lipca
2015 r. o godz. 18.00.
Program uroczystości:
godz. 18.00 – msza św. w intencji ofiar tragedii
na Wołyniu (Bazylika św. Jerzego)
godz. 18.45 – przemarsz na Plac Armii Krajowej
pod Pomnik w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956
godz. 18.50 – wspomnienie Tragedii na Wołyniu
godz. 19.00 – uroczyste złożenie kwiatów pod
Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956
Tego jeszcze nie grali
fot. archiwum muzeum
Uczestnicy średniowiecznego korowodu
18 lipca o godzinie 12.00 w ramach jubileuszowego X Jarmarku Średniowiecznego na św. Jakuba Muzeum im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zaprasza mieszczan
i ich gości oraz wszystkich, którym nie brak fantazji
i szacunku dla tradycji do wspólnego korowodu średniowiecznego ulicami naszej starówki. Towarzyszyć nam będą
szczudlarze, muzycy i dobry humor. Prosimy wyposażyć się
w stroje z epoki, zabrać z domu instrumenty i wziąć udział
w specjalnym konkursie na najciekawszy kostium. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody i bawić się będą w doborowym towarzystwie. Jednocześnie Muzeum zaprasza na cały
X Jarmark od 18 do 25 lipca od rana do wieczora na zamku
w Kętrzynie.
Daria Zecer
KALENDARIUM
10 lipca 1624 r. - władze pruskie potwierdziły przywileje wiel-
kich cechów miast: Rastenburga, Bartoszyc, Tylży, Gierdawy,
Sępopola, Węgorzewa.
17 lipca 1555 r. - w Królewcu książę Albrecht na prośbę władz
miasta potwierdził aktem prawnym nadanie na prawie chełmiń-
skim na własność miastu majątek w Gierłoży z lasem.
19 lipca 1624 r. - bractwo cechowe powroźników z Rastenburga otrzymuje przywilej
23 lipca 1647 r. - książęcy wizytatorzy ustanowili Górny Staw
(Jeziorko Miejskie) własnością miasta
Wyniki - Mistrzostwa Polski Juniorów
Kobiety
Waga 42 kg:
I miejsce: Michalina Maksymowicz-Maciata (Poznań AZS
OŚ)
II miejsce: Alicja Piankowska
(Pisz Wikingowie)
III miejsce: Dominika Pokropiwna (Opole OK Tkd.)
Nikola Żybura (Puławy ULKS
Andros)
Waga 44 kg:
I miejsce: Sara Bandurska
(Kozłowo Nidzicki KTS)
II miejsce: Julia Kurdziuk
(Leszno "5-tka" Leszno)
III miejsce: Żaneta Leciej
(Pawłowice Kuk-Son)
Waga 46 kg:
I miejsce: Oliwia Krajewska
(Olsztyn Start)
II miejsce: Sara Masiewicz
(„Tygrys” Kętrzyn)
III miejsce: Anna Walendziak
(Promyk Ciechanów)
Lena Rutkowska (LASW Legionowo)
Waga 49 kg:
I miejsce: Paulina Antoniak
(Długie Stare Dragon)
II miejsce: Patrycja Kornaś
(Mszana Dolna UKS Koryo)
III miejsce: Angelika Czymerska (Kozłowo Nidzicki
KTS)
Weronika Jaik (Jarocin Bi. Tygrysy)
Waga 52 kg:
I miejsce: Magda Rutkowska
(Olsztyn AZS OŚ)
II miejsce: Kamila Cibicka
(Poznań AZS OŚ)
III miejsce: Jagoda Siwy
(Częstochowa Kantor)
Julia Lubiecka (Morąg Victoria)
Waga 55 kg:
I miejsce: Patrycja Adamkiewicz (Jarocin Bi. Tygrysy)
II miejsce: Gabriela Dajnowicz (Koszalin KKT Bałtyk)
III miejsce: Daria Żurek
(Bydgoszcz Pietnastka)
Waga 59 kg:
I miejsce: Karolina Ziejewska
(Morąg Victoria)
II miejsce: Weronika Krejner
(Olsztyn AZS UWM)
III miejsce: Zuzanna Kaczmarek (Jarocin Bi. Tygrysy)
Zuzanna Malusiak (Śrem
Rapid)
Waga 63 kg:
I miejsce: Milena Mazurek
(Warszawa UKS G-8)
II miejsce: Anna Zbawiona
(Jarocin Bi. Tygrysy)
III miejsce: Magdalena Tworus (LASW Legionowo)
Weronika Wrembel (Poznań
AZS OŚ)
Waga 68 kg:
I miejsce: Weronika Szulc
(Częstochowa Kantor)
II miejsce: Karolina Flegiel
(Łódź AZS)
III miejsce: Patrycja Kuba
(Gdańsk Bursztyn)
Marta Ratajczak (Jarocin Bi.
Tygrysy)
Waga 68+
I miejsce: Maria Wajzer
(Olsztyn Start)
II miejsce: Patrycja Pietrzakowska (Świnoujście Pomorze)
III miejsce: Oliwia Stołowska
(Bydgoszcz UKS 10)
Emilia Świetlik (Długie Stare
Dragon)
Mężczyźni
Trzy medale wywalczył kętrzyński „Tygrys” - c.d. ze str. 1
Waga 45 kg:
I miejsce: Przemysław Piankowski (Pisz Wikingowie)
II miejsce: Dawid Tomczak
(Długie Stare Dragon)
III miejsce: Filip Maksimczuk
(Opole OK. Tkd).
Adrian Szambelan (Tarnowo
Podgórne Atlas
Waga 48 kg:
I miejsce: Piotr Zarański (Poznań AZS OŚ)
II miejsce: Jan Gąsiorowski
(Poznań AZS OŚ)
III miejsce: Jakub Grzywiński
(Promyk Ciechanów)
Paweł Junik (Opole OK. Tkd.)
Waga 51 kg:
I miejsce: Patryk Walkowiak
(Poznań AZS OŚ)
II miejsce: Kacper Piaskowy
(Mszana Dolna UKS Koryo)
III miejsce: Seweryn Bartochowski (Łódź AZS)
Dawid Majicha (Zgorzelec
UKS Warrior)
Waga 55 kg:
I miejsce: Kamil Majzner
(Częstochowa Kantor)
II miejsce: Jakub Chmielewski
(Kozłowo Nidzicki KTS)
III miejsce: Maciej Skiba
(Borne Sulinowo ULKTS)
Arkadiusz Kuskowski (LASW
Legionowo
Waga 59 kg:
I miejsce: Krzysztof Echaust
(Poznań Tkd. Szakal)
II miejsce: Filip Olszak – Zgorzelec UKS Warrior
III miejsce: Mateusz Nowak
(Kórnik UKS Tkd.)
Bartłomiej Tymoszuk (Międzyrzec Podlaski MOSiR Huragan)
Waga 63 kg:
I miejsce: Jakub Posadzy (Kórnik IKS Tkd).
II miejsce: Rafał Jagiełło(Legionowo LASW Legionowo)
III miejsce: Mikołaj Wójcik
(Poznań AZS OŚ)
Dawid Nowakowski (Poznań
Tkd. Szakal)
Waga 68 kg:
I miejsce: Witold Pietrzak
(Łódź AZS)
II miejsce: Maurycy Miszczak
(Olecko Hidori)
III miejsce: Mateusz Żechowski (Międzyrzec Podlaski
MOSiR Huragan)
Łukasz Chmielarz (Świnoujście
Pomorze)
Waga 73 kg:
I miejsce: Jakub Kędziora
( Opole OK. Tkd.)
II miejsce: Marek Woźniak
(Poznań Tkd. Szakal)
III miejsce: Wiktor Podgórski
(Legionowo LASW Legionowo)
Dariusz Nestorowicz (Międzyrzecz Podlaski MOSiR Huragan)
Waga 78 kg:
I miejsce: Filip Nowak
( Olsztyn AZS UWM)
II miejsce: Bernard Markiewicz (Świnoujście Pomorze)
III miejsce: Kacper Szmyt
(Świnoujście Pomorze)
Artur Sałata (Zgorzelec UKS
Warrior)
Waga 78+
I miejsce: Michał Niewada
(Łódź AZS)
II miejsce: Sebastian Markiewicz (Świnoujście Pomorze)
III miejsce: Kuba Chrobociński (Olsztyn AZS OŚ)
Kacper Czorniej (Świnoujście
Pomorze)
fot. Wojciech Caruk
Artur Trumiński (“Tygrys Kętrzyn”) został złotym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski.
Obok niego stanęli: Olaf Korkosz- AZS AWF W-wa - II miejsce oraz ex eqo, Wiktor Komorowski
- Ciechanów Promyk, Michał Karpiński - LASW Legionowo
Europa jest czołówką światowego ta- Prezes Polskiego Związku Taekwondo.
ekwondo, a reprezentanci naszego
kraju zawsze prezentują wspaniałą
postawę sportową i bardzo wysoko są
notowani w rankingu światowym - dodaje Artur Chmielarz.
Jak ocenia organizację Mistrzostw
w Kętrzynie Prezes PZTO?
- Mistrzostwa Polski, czyli najważniejsza impreza w danej kategorii wiekowej, powinny się odbywać w ośrodku,
który jest mocny w taekwondo, ma
swoje tradycje. Kętrzyn właśnie taki
jest, zwłaszcza, że jest tutaj Tadeusz
Snopek, który jest ekspertem, a zarazem chodzącą firmą jeśli chodzi o taekwondo, jest jednocześnie jednym
z prekursorów tej dyscypliny w Polsce.
To, co jest wspaniałego w Tadeuszu
Snopku i w Kętrzynie, to fakt, że wiele
osób, które dawno temu zaczynały taekwondo i mają ogromne zasługi w tej
dyscyplinie sportu, dziś nie zawsze są
z nią na bieżąco, a Tadeusz Snopek jest
jednym z tych, którzy są cały czas na
topie. On działa i jego zawodnicy również. Po prostu wiedzieliśmy, że powierzając
organizację
mistrzostw
Kętrzynowi, odbędzie się impreza
sportowa na wysokim poziomie tym
bardziej, że w Kętrzynie widzimy
ogromną przychylność władz samorządowych – ocenia Artur Chmielarz,
Tadeusz Snopek, trener „Tygrys” Kętrzyn, a jednocześnie prezes Warmińsko-Mazurskiego
Okręgowego
Związku Taekwondo Olimpijskiego nie
kryje radości z tego, że został doceniony.
- Miło słyszeć takie słowa od osób,
które są ekspertami. Taekwondo w Kętrzynie istnieje od 1991 roku. W przyszłym roku mamy 25-lecie klubu.
Moim marzeniem jest, aby za rok pokusić się o mistrzostwa Polski seniorów.
Byłoby
to
zwieńczenie
i uhonorowanie 25-lecia klubu pod
względem prestiżowym – stwierdza
Tadeusz Snopek.
Kętrzyn sprawdził się również sportowo, bo to właśnie z Kętrzyna wywodzi się Artur Trumiński (zawodnik
klubu „Tygrys” Kętrzyn), który
w walce finałowej w kategorii 87 kg
(rocznik 97) pokonał starszego o 3 lata
od siebie przeciwnika.
- Jestem bardzo zadowolony z wyniku
walki. Jest złoto, bardzo to cieszy tym
bardziej, że byłem najmłodszym zawodnikiem w swojej kategorii. Dziękuję
wszystkim,
trenerowi,
koleżankom i kolegom, którzy cały
czas mnie wspierali. Przyznam, że jestem szczęśliwy – powiedział bezpośrednio po walce, będąc jeszcze na
macie Artur Trumiński, Mistrz Polski
Mistrzowskie ciekawostki
Podczas trwających 27-28 czerwca w Kętrzynie Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim przeprowadzono relację on-line. Według statystyk na drugą część
Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo weszło na
żywo 1105 lokalizacji. Oprócz Polski znalazły się na liście
następujące kraje: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia,
Kanada, Chile, Francja, Wielka Brytania, Gruzja, Indonezja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Malezja, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Katar, Rosja, Słowacja, Turcja,
Ukraina, USA, Wenezuela.
FOTOMIGAWKA
Franciszek Jaroński
Sara Masiewicz “Tygrys Kętrzyn” (niebieski ochraniacz) pierwszego
dnia wywalczyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorów.
W sumie zostało przeprowadzonych 12 godzin relacji
live, którą obejrzało na żywo 2554 osoby z ponad 20 krajów świata. Do tej pory odpowiednio doszło 525 i 1498
wyświetleń z odtworzenia już zakończonego wydarzenia!
Daje to bardzo dobrą promocję regionu i Kętrzyna.
Aneta Janczuk
z Kętrzyna.
Radości z osiągniętego wyniku nie krył
też Tadeusz Snopek, który jako trener
cały czas asystował swojemu podopiecznemu podczas walki finałowej.
- Jestem bardzo mile zaskoczony tym
zwycięstwem, po prostu brak mi słów.
Cieszę się ogromie, że taki sukces jest
dziełem mojego zawodnika. Szczerze
mu gratuluję. Cieszę się również z pozostałych medali, a całej trójce moich
podopiecznych serdecznie gratuluję –
mówi Tadeusz Snopek.
Poza złotym medalistą, srebrny krążek
wywalczyła także Sara Masiewicz,
zdobywając tym samym tytuł Wicemistrzyni Polski Juniorów w kategorii
do 46 kg, natomiast brązowy medal
zdobył startujący w “młodzieżźówce”w kategorii do 69 kg Krystian
Szczepankowski.
W związku z bardzo pozytywną oceną
organizacyjną i sportową imprezy
w Kętrzynie pojawiła się szansa, że za
rok u nas zostaną rozegrane mistrzostwa Polski w kategorii seniorskiej.
Pomoc w tej sprawie obiecał sam
Artur Chmielarz, Prezes Polskiego
Związku Taekwondo. Przychylny jest
również Burmistrz Kętrzyna Krzysztof
Hećman.
- Absolutnie to nie jest wykluczone. To
jest kwestia naszego wsparcia organizacyjnego, finansowego i logistycznego i zapewne przystosowania tej hali
do określonych wymogów. Zapewne
przyjmę taką propozycję z dużym zainteresowaniem, tak jak każde wyzwanie sportowe dla Kętrzyna . Uważam,
że sport jest za mało w Polsce doceniany. A to przecież ci młodzi ludzie,
którzy tu przyjechali są gdzieś w klubach. Nasze wszystkie dyscypliny
sportowe powinny być naprawdę
oczkiem w głowie ministerstwa sportu,
każdego województwa, miasta i gminy.
Sport przecież uczy szlachetnej rywalizacji, solidarnej współpracy, konsekwencji, uporu, pracy nad sobą. Sport
pokazuje co znaczy praca, a dla nas kibiców jest wspaniałą okazją do oglądania szlachetnej rywalizacji - ocenia
burmistrz.
fot. Agnieszka Kiewro
Rozmowa z Arturem Trumińskim, taekwondzistą „Tygrys” Kętrzyn
Ciężka praca się opłaca
Złotym medalistą Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w kategorii 73 kilogramów został zawodnik Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo Artur
Trumiński. Po ceremonii wręczenia
medali podzielił się z nami swoimi
emocjami, jakie towarzyszyły mu
podczas kętrzyńskich zawodów.
pierwsza walka zawodów, a to najgorsze co może być dla zawodnika, ponieważ nie jest wtedy jeszcze w pełni
Jak w ogóle wyglądała twoja droga
do mistrzowskiego tytułu?
Droga nie była łatwa. Trafiła mi się
punkt”, czyli wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie zwycięski punkt. Trzecia walka, jak trzecia walka, to było
dobre preludium do finału. Finał na
dobrym poziomie udało mi się wygrać.
Co ci daje trenowanie taekwondo?
Na pewno satysfakcję, że mogę realizować siebie w tym, co kocham robić.
Do tego przy okazji poznaję nowych
ludzi. To jest super sport i polecam go
wszystkim.
Złoty medal to dla ciebie niespodzianka czy jednak spodziewałeś się
tego miejsca na podium?
Zdecydowanie jest to dla mnie zaskoczenie. Tym bardziej, że jest to mój
pierwszy rok w tej kategorii wiekowej,
więc kompletnie się tego nie spodziewałem. Widać, że ciężka praca jednak
się opłaca i naprawdę jest z czego się
cieszyć.
Wyniki - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Jakie masz najbliższe sportowe
plany?
fot. Wojciech Caruk
przygotowany i skoncentrowany.
Ogólnie miałem cztery walki. Czwarta
to już była ta finałowa. Pierwszą wygrałem z dużą przewagą punktową.
Drugą wygrałem przez tzw. “złoty
Tego jeszcze do końca nie wiem. Na
pewno kolejny rok będę trenował do
następnych Mistrzostw Polski. Nie
mam więcej żadnych większych planów. Będę dalej trenował i realizował
siebie.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Rozmowa z Aleksandrą Krzemieniecką, taekwondzistką z AZS AWF Warszawa
To najlepiej zorganizowane zawody w kraju
Tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski
w kat. 73 kilogramów zdobyła Aleksandra Krzemieniecka z AZS AWF
Warszawa. Zawodniczka jest jedną
z najbardziej utytułowanych i obiecujących taekwondzistek w Polsce.
Do Kętrzyna przyjechała tuż po zakończeniu Mistrzostw Świata i Igrzysk Europejskich. Jest też szansa,
że zobaczymy ją w przyszłym roku
na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro.
Sukces odniesiony w Kętrzynie to
niespodzianka czy realizacja zamierzonej strategii?
Zdecydowanie jest to zamierzony sukces, chociaż nie ukrywam, że sprawił
mi on wiele przyjemności.
Wiele czasu zajęło ci przygotowanie
się do kętrzyńskich mistrzostw?
Powiem szczerze, że Mistrzostwa Polski to dla mnie takie zawody „po drodze”, ponieważ mam cały czas wiele
rozgrywek międzynarodowych. Właśnie jestem po Mistrzostwach Świata
i po Igrzyskach Europejskich w Baku.
Zawody w Kętrzynie są kolejną z wielu
okazji do sprawdzenia formy.
W obu przypadkach ostatecznie uplasowałam się na miejscach V - VIII,
więc niewiele brakowało do medalu.
Mimo wszystko jestem zadowolona ze
swoich startów i osiągniętych wyników.
Tak, dokładnie. Wprawdzie kwalifikacje mamy w styczniu, ale mam jeszcze
szansę na dostanie się wcześniej do igrzysk z rankingu olimpijskiego. Z tym
drugim wiążę jeszcze nadzieję, a jak
nie, to okaże się właśnie po styczniowych kwalifikacjach.
Jak oceniasz organizację Mistrzostw
Polski w Kętrzynie?
Bardzo wysoki poziom i sportowy i or-
fot. Ewa Brzostek
ganizacyjny. Myślę, że jak na razie to
najlepiej zorganizowane zawody
w kraju.
Skąd się wzięło u ciebie zainteresowanie tą dyscypliną sportu? Przecież
sporty walki nie są zbyt kobiece.
Tata zaraził mnie miłością do sportów
walki. Praktycznie „od małego” to zainteresowanie dzięki niemu zakorzeniło się we mnie i wzrastało.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Rozmowa z Katarzyną Rejent, sędzią głównym kętrzyńskich mistrzostw
To było dla mnie nowe doświadczenie
Katarzyna Rejent to jedna
z najbardziej
utytułowanych
kętrzyńskich byłych zawodniczek taekwondo.
Jednak mimo
zakończenia
fot. archiwum prywatne sportowej kariery dalej aktywnie funkcjonuje w środowisku sportowców. Doceniła to Europejska
Federacja Taekwondo powołując kętrzyniankę do grona sędziów Igrzysk Europejskich, które odbyły się w czerwcu w stolicy
Azerbejdżanu, Baku. Kilka dni później Katarzyna Rejent pełniła funkcję Sędziego
Głównego odbywających się w Kętrzynie
Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Taekwondo
Olimpijskim.
Jak jako Sędzia Główny oceniasz przebieg,
organizację i poziom kętrzyńskich mistrzostw?
Przebieg samych zawodów był bardzo dobry,
elektronika działała dobrze, nie było żadnych
zgrzytów. Zawodnicy wykonywali swoje kopnięcia, techniki w sposób właściwy. Jeśli chodzi
o Mistrzostwa Polski Juniorów to początkowe
walki eliminacyjne były na średnim poziomie,
ale repasaże, półfinały i finały były dużo lepsze.
Wygrywały osoby, które powinny wygrywać.
Jak to się stało, że znalazłaś się w gronie sędziów na Igrzyskach Europejskich w Baku?
Zostałam wyselekcjonowana przez Europejską
Federację Taekwondo. Dostałam informację
w lutym, że zostałam powołana w skład zespołu. Znalazłam się na liście liczącej 46 sędziów. Potwierdziłam, że mogę w tym czasie
uczestniczyć i czekałam na dalsze informacje
na temat organizacji igrzysk. Jak już dostałam
bilet do Baku i aplikację umożliwiającą mi
Waga 49 kg:
I miejsce: Magdalena
Obrębska (Olsztyn OSW
Start OLS)
II miejsce: Sylwia Kornaś (Mszana Dolna UKS
Koryo)
III miejsce: Zuzanna
Szpak (Kórnik UKS Tkd).
Dorota Bartniak (Łodż
AZS)
Waga 53 kg:
I miejsce: Patrycja Rogozińska (Kozłowo Nidzicki
KTS)
II miejsce: Hanna Okoniewska (Poznań AZS
OŚ)
III miejsce: Karolina
Dzieńdziura (Poznań AZS
OŚ)
Marta Letka (Warszawa
Centrum Walki)
Waga 57 kg:
I miejsce: Ewelina
Mierzwińska (Kozłowo
Nidzicki KTS)
II miejsce: Magdalena
Leporowska
(Poznań
AZS OŚ)
III miejsce: Justyna
Miszczak (Olecko Hidori)
Aleksandra
Herman
(Opole OK. Tkd.)
Jak wspominasz właśnie Igrzyska
Europejskie i Mistrzostwa Świata?
Wiem, że starasz się również o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich
w brazylijskim Rio de Janeiro
w 2016 roku?
Kobiety
Waga 46 kg:
I miejsce: Izabela Majerczyk (Mszana Dolna UKS
Koryo)
II miejsce: Dominika
Maron (Mszana Dolna
ULS Koryo)
w ogóle wjazd doAzerbejdżanu wiedziałam, że
na pewno tam pojadę.
Jak te Igrzyska wyglądały tam na miejscu
z twojej perspektywy?
To było dla mnie nowe doświadczenie i wyzwanie ponieważ funkcjonowała tam tylko
jedna mata. W ciągu jednego dnia było 36 do
40 walk, a 41 sędziów, więc nie było aż tak dużo
pracy, jak na Mistrzostwach Polski Juniorów
i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Sędziowaliśmy średnio 1 - 2 walki dziennie, po 6
razy można jako sędzia punktowy. Na pewno
jest to inaczej niż tutaj u nas. Walki stały na wysokim poziomie. To są zawodnicy z wysokich
pozycji w światowym rankingu. Walki były
bardzo ciekawe, szczególnie finałowe i półfinałowe, gdzie walczyliAzerzy, Rosjanie czy nasz
Karol Robak, który dostał się do finału w kategorii do 68 kg i zdobył srebrny medal.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Waga 62 kg:
I miejsce: Eryka Kempiak – Poznań AZS OŚ
II miejsce: Dominika
Bulman – Sopot Atlas
Waga 67 kg:
I miejsce: Jagoda Ulfig
(Poznań AZS OŚ)
II miejsce: Katarzyna Lis
(Poznań AZS OŚ)
III miejsce: Agnieszka
Lewandowska (KrynicaZdrój UKS Arcus)
Sylwia
Okuniewska
( Olsztyn AZS UWM)
Waga 73 kg:
I miejsce: Aleksandra
Krzemieniecka
(Warszawa AZS AWF)
II miejsce: Małgorzata
Moczydłowska
(Warszawa AZS AWF)
III miejsce: Zuzanna
Piętka (Pawłowice KukSon)
Katarzyna Świgoń (Kozłowo Nidzicki KTS)
Waga 73+
I miejsce: Aleksandra
Kowalczuk
(Olsztyn
OSW Start OLS)
II miejsce: Dominika Bukowiec (Mszana Dolna
UKS Koryo)
III
miejsce:
Kinga
Górska (Koszalin KTT
Bałtyk)
Monika Daszkiewicz –
Opole OK. Tkd.)
Mężczyźni
Waga 54 kg:
I miejsce: Maciej Klimowski (Mszana Dolna UKS
Koryo)
II miejsce: Mariusz Wojnarowicz (Bydgoszcz Piętnastka)
Waga 58 kg:
I miejsce: Patrik Chrapkowski (Olsztyn OSW Start
OLS)
II miejsce: Mathias Jambor
(Opole OK. Tkd.)
III miejsce: Piotr Kamiński
(Olsztyn AZS UWM)
Jakub Bobowicz (Zamość
Mechanik)
Waga 63 kg:
I miejsce: Damian Słupecki
(Warszawa AS AWF)
II miejsce: Maciej Trojan
(Lipnica Murowana Macierz)
III miejsce: Bartłomiej
Chmielewski (Olsztyn AZS
UWM)
Piotr Krajewski (Olsztyn
OSW Start OLS)
Waga 68 kg:
I miejsce: Albert Millert
(Poznań AZS OŚ)
II miejsce: Patryk Chodnicki (Olsztyn AZS UWM)
III miejsce: Krystian
Szczepanowski (Tygrys
Kętrzyn)
Karol Olchowski (Warszawa
AZS AWF)
Waga 74 kg:
I miejsce: Karol Hołubowicz (Legionowo LASW
Legionowo)
II miejsce: Patryk Pepeta
(Bydgoszcz BKT)
III miejsce: Bartosz Kmiecik(Śrem Rapid)
Piotr Wójtowicz (Warszawa
AZS AWF)
Waga 80 kg:
I miejsce: Adrian Filipek
(Warszawa AZS AWF)
II miejsce: Mikołaj Szaferski (Poznań AZS OŚ)
III miejsce: Sebastian Brugger (Jarocin UKS Tdk)
Michał Duda (Warszawa
AZS AWF)
Waga 87 kg:
I miejsce: Artur Trumiński
(Tygrys Kętrzyn)
II miejsce: Olaf Korkosz
(Warszawa AZS AWF)
III miejsce: Wiktor Komorowski (Ciechanów Promyk)
Michał Karpiński (Legionowo LASW Legionowo)
Waga 87+
I miejsce: Rafał Szypulski
(Borne Sulinowo ULKTS)
II miejsce: Aleksander Dobrzeniecki (Warszawa AZS
AWF)
III miejsce: Kornel Dalecki
(Olsztyn AZS OŚ)
Jan Bernat (Olsztyn AZS
UWWM)
Siatkówka. Agnieszka Preweda otrzymała „Gawełka 2015”
fot. archiwum organizatora
Agnieszka Preweda (ósma od prawej) z Gawełkiem
Gawełki są to nagrody przyznawane przez władze Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Tegoroczna gala wręczenia Gawełków odbyła się 21 czerwca w Bełchatowie.
Jedna ze statuetek została przyznana Agnieszce Prewedzie, nauczycielce Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Kętrzynie.
Całą uroczystość poprzedził Ogólnopolski Turniej Talentów
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Nagrody wręczali Maciej Gawłowski – syn Wiesława Gawłowskiego, Waldemar
Wspaniały – Szef Projektu S.O.S., Jacek Kasprzak – Wiceprezes PZPS, Grzegorz Stawinoga – Wiceprezes PGE Skry
Bełchatów oraz Zbigniew Krzyżanowski – Szef Projektu
S.O.S. Jedna ze statuetek została przyznana Agnieszce Prewedzie, nauczycielce Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Kętrzynie, przy którym działa Siatkarski Ośrodek
Szkolny. Pani Agnieszka otrzymała Gawełka w kategorii
Nauczyciel Akademii S.O.S., za udział w akcjach, realizację
zadań i doskonalenie. Nagrody te są podsumowaniem całego
roku pracy i przyznawane w 15 kategoriach.
Nazwa Gawełki pochodzi od nazwiska patrona Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych – Wiesława Gawłowskiego, wybitnego siatkarza, wielkokrotnego reprezentanta Polski, Mistrza
Świata i Mistrza Olimpijskiego.
Ewa Brzostek
Podsumowanie występów młodzieżowych drużyn KKS Granica
Kętrzyńska Orlikowa Liga Piłki Nożnej
Amatorów
7 drużyn, 170 rozegranych meczów, 94
zwycięstwa, 14 remisów, 62 porażki,
502 zdobyte i 354 stracone bramki,
155 zawodników i 150 godzin łącznego
czasu gry, to bilans udziału młodzieżowych i dziecięcych zespołów kętrzyńskiej Granicy w rozgrywkach sezonu
2014/2015.
Od 15 maja do 20 czerwca trwały rozgrywki Kętrzyńskiej Orlikowej Ligi Piłki Nożnej Amatorów. Uczestniczyło w nich 12 drużyn, w tym ponad 100 zawodników.
Triumfował zespołów Straży Granicznej.
Mecze rozgrywane były na boiskach Orlik położonych
w Kętrzynie przy ulicach: St. Moniuszki, M. Kopernika,
Wojska Polskiego i Powstańców Warszawy. W ramach piłkarskiej rywalizacji rozegrano 66 meczów, których poziom był zróżnicowany. Większość jednak była bardzo
zacięta, a rozstrzygnięcia zapadały nierzadko w dramatycznych okolicznościach. Bezapelacyjnym triumfatorem
rozgrywek został zespół Straży Granicznej, który wystąpił
w składzie: Damian Jamrowski, Sebastian Wiśniewski,
Stanisław Batyra, Krzysztof Łastówka, Grzegorz Fenik,
Łukasz Pawłowski, Wojciech Bardabusz, Piotr Sokołowski, Piotr Żejmo, Arkadiusz Milewski, Piotr Dziadłowski.
Królem strzelców został Maciej Duczek (Orlikowcy) z 77
zdobytymi bramkami, najlepszym bramkarzem uznano
Damiana Jamrowskiego (Straż Graniczna), a Puchar Fair
Play przyznano zespołowi Iskra Kętrzyn.
Końcowa tabela rozgrywek:
I miejsce: Straż Graniczna
II miejsce: Orlikowcy
III miejsce: Carolevia
IV miejsce: Księżyc
w Blasku
V miejsce: Filipówka
VI miejsce: Philips – Metalowcy
VII miejsce: Clever
VIII miejsce: Tygryski
z Przełęczy
IX miejsce: Soccer Sensei
X miejsce: Diabolo
XI miejsce: Policja Kętrzyn
XII miejsce: Iskra Kętrzyn
Wiesław Sopyła
fot. archiwum KKS GRANICA
Zespół juniorów młodszych KKS Granica
Junior starszy (rocznik 1996 i młodsi)
- II liga wojewódzka A 1 grupa nr I. Zespół rozegrał 14 spotkań: 4 wygrane,
2 remisy i 8 przegrane. Ostatecznie z dorobkiem 14 punktów zajął szóste
miejsce, ustępując drużynom: Mamry
Giżycko, Rominta Gołdap, MKS Korsze, Czarni Olecko i Granica Bezledy,
a wyprzedzając Start Kruklanki i Łynę
Sępopol. Drużyna w trakcie rozgrywek
reprezentowana była przez 30 zawodników, a jej trenerem był Marek Bazyluk.
Na tym poziomie rywalizowało jeszcze
12 drużyn w dwóch innych grupach).
Junior młodszy (rocznik 1998
i młodsi) - II liga wojewódzka B 1 grupa
nr I. Młodzi kętrzynianie do końca rozgrywek walczyli o powtórzenie wyniku
z poprzedniego sezonu, kiedy to wygrali
swoją grupę. Ostatecznie jednak, tym
razem musieli uznać wyższość Vęgorii
Węgorzewo, ustępując jej gorszym bilansem bezpośrednich spotkań. Nasz zespół wygrał 14 i przegrał 4 mecze.
Z dorobkiem 42 punktów wyprzedził
drużyny: Mazur Pisz, Mamry Giżycko,
Mazur Wydminy, Orlęta Reszel, Jurand
Barciany, Sokół Garbno, Pojezierze Pro-
stki i wycofany w końcowej fazie rozgrywek MKS Orzysz. Podkreślić należy,
że drużyna straciła najmniej goli i była
drugim pod względem skuteczności zespołem rozgrywek. Drużynę reprezentowało 24 zawodników, a jej trenerem był
Piotr Sopyła. Na tym poziomie rywalizowało jeszcze 29 drużyn w trzech innych grupach.
Trampkarz (rocznik 2000 i młodsi) - II
liga wojewódzka C1 grupa I. W swojej
grupie zajęli drugie miejsce. Na 22 rozegrane spotkania kętrzynianie wygrali 17,
zremisowali 1 i przegrali 4 mecze, zdobywając łącznie 52 punkty i wyprzedzając: Mazur Ełk, Czarni Olecko, Rona 03
Ełk, MKS Ruciane Nida, Znicz Biała
Piska, Wilczek Wilkowo, Start Kruklanki, Olimpia Gmina Miłki oraz Vęgoria Węgorzewo i Salęt Boże. Zespół
reprezentowało w rozgrywkach 18 zawodników, a jego trenerem był Michał
Żyżyk. Na tym poziomie rywalizowało
jeszcze 29 drużyn w trzech innych grupach.
Trampkarz młodszy (rocznik 2001
i młodsi) - I liga wojewódzka C2 grupa
I. Z dorobkiem 21 punktów zespół zajął
4 miejsce w rozgrywkach grupowych
ustępując drużynom: Rona 03 I Ełk,
Mamry Giżycko, Rona03 II Ełk oraz
wyprzedzając MKS Korsze i AP Węgorzewo. Na 20 rozegranych spotkań 6 zakończyło się zwycięstwem, 11
porażkami, a 3 remisami. Kadrę zespołu
tworzyło 19. Trenerem był Andrzej Narwojsz. Na tym poziomie rywalizowało
jeszcze 20 drużyn w trzech innych grupach
Młodzik (rocznik 2002 i młodsi). W jesiennej fazie rozgrywek drużyna uczestniczyła w rywalizacji w ramach grupy nr
III (w sumie 11 grup i 87 zespołów). Po
rozegraniu 14 meczów z dorobkiem
2 punktów zajęła ostatnie, ósme miejsce
w tabeli, ustępując pola takim zespołom
jak: Legia Bart Bartoszyce, Orlęta Reszel, Vęgoria Węgorzewo, Łyna Sępopol, AP Węgorzewo, Jurand Barciany
i Victoria Bartoszyce. Awans do dalszej
fazy rozgrywek uzyskały dwie pierwsze
drużyny. W rundzie wiosennej w ramach
tzw. „fazy kontynuacji procesu szkolenia” w kolejnych dziesięciu meczach zawodnicy zdobyli już 5 punktów, ale to
niestety nie pozwoliło jeszcze na zajęcie
wyższej niż jesienią lokaty. Kadra zespołu liczyła 24 zawodników, a trenerem
był Wiesław Sopyła.
Orlik (rocznik 2004 i młodsi). W rundzie jesiennej drużyna rywalizowała
w grupie X mając za przeciwników zespoły: Orlęta Reszel, Wilczek Wilkowo
i MKS Korsze. W 8 rozegranych turniejach nasz zespół zanotował 13 zwycięstw, 2 remisy i 9 porażek
i z dorobkiem 41 zajął drugie miejsce,
które niestety nie pozwoliło włączyć się
do walki o czołowe lokaty w województwie. W rundzie wiosennej drużyna
uczestniczyła w fazie tzw. „kontynuacji
procesu szkolenia” i na 24 rozegrane
spotkania wygrała 19, zremisowała 1
i przegrała 4. Drużyna zajęła pierwsze
miejsce w grupie nr VI. Zespół liczył 16
zawodników, a jego trenerem był Roman
Danisiewicz.
Żak (rocznik 2006 i młodsi). Jesienią
zespół uczestniczył w rozgrywkach
grupy nr V. W 6 rozegranych turniejach
odniósł 6 zwycięstw oraz zanotował 1
remis i 3 porażki. Z dorobkiem 19 zajął
drugie miejsce, które nie pozwoliło na
dalszą walkę o czołowe lokaty. W rundzie wiosennej drużyna uczestniczyła
w rozgrywkach tzw. „fazy kontynuacji
procesu szkolenia” i mając za przeciwników AP Węgorzewo i MAP Mazuria II
Giżycko po rozegraniu 6 turniejów
z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze
miejsce w swojej grupie. Kadrę zespołu
tworzyło 20 zawodników, a jego trenerem był Andrzej Klimowicz. W rozgrywkach tej kategorii wiekowej
uczestniczyło w województwie 22 drużyny.
Wiesław Sopyła
TVprogram
Program telewizyjny 10.07 -23.07.2015
List w Butelce
TVN, sobota 18.07, godz. 20.00
Dziennikarka Theresa Osborne dotkliwie przeżywa rozwód. Aby nie popaść w depresję, całkowicie oddaje się pracy. Pewnego dnia znajduje na
plaży list w zakorkowanej butelce. Jego treść wywiera na niej ogromne
wrażenie. Mimo że autor miłosnego wyznania podpisał się jedynie inicjałem, kobieta postanawia go odnaleźć. Udaje jej się ustalić, że nadawcą
jest Garret Blake, szkutnik z Północnej Karoliny. Okazuje się, że jest on
wdowcem, który nie potrafi pogodzić się ze śmiercią żony. Reporterka
chce się z nim spotkać. Nawiązuje się między nimi nić sympatii.
Kobiety pragną bardziej
TVN, sobota 11.07, godz. 20.00
Miłosne perypetie mieszkańców amerykańskiego miasta Baltimore. Wielu z nich jest już z kimś związanych, część jednak wciąż pozostaje samotna. Single marzą o wielkiej, szczerej i prawdziwej miłości na całe życie. Zaś ci, którzy już znaleźli partnera, myślą nad przejściem do następnego etapu - zaręczyn i ślubu. Z kolei te pary, które zalegalizowały już swój związek, zmagają się z problemami codziennego życia we dwoje. Mimo
że wszystkich bardzo wiele różni, to jednak mają jedną wspólną cechę - poszukiwanie szczęścia i miłości, tyle że każdy robi to na swój własny
sposób. Miłość bowiem ma wiele twarzy, dla każdego inną. Beth Murphy uważa, że nadszedł już odpowiedni moment, aby jej długoletni partner
Neil poprosił ją w końcu o rękę. Janine i Ben właśnie przeprowadzają się do nowego, wymarzonego domu. Gigi i Mary natomiast zaczynają mieć
już dosyć zwyczajnego randkowania. Dziewczyny chciałyby stworzyć prawdziwe, trwałe związki.
Z podniesionym czołem
TVP 2, wtorek 21.07, godz. 21.25
Świat to za mało
Prestiż
Pod dnem Morza Kaspijskiego zostają odkryte znaczne złoża ropy naftowej. Staje się to powodem walki między korporacjami oprawo do eksploatowania kopaliny. Szef firmy King Enterprises, sir Robert King zostaje zamordowany wsiedzibie brytyjskich tajnych służb. Opuszczający
budynek James Bond zostaje postrzelony. Rana okazuje się niegroźna,
więc agent rozpoczyna pościg za kobietą, która chciała go zabić. Kobieta
ginie, awkrótce wychodzi na jaw, że pracowała dla bezwzględnego terrorysty Victora „Renarda” Zokasa. Po śmierci Kinga firmą zarządza jego
piękna córka, Elektra. Bond zostaje wysłany na Kaukaz, aby ustalić, kto
zabił sir Roberta azarazem ochraniać jego córkę.
Historia rozpoczyna się w dynamicznie zmieniającym się Londynie
zprzełomu wieków. Wczasach, kiedy iluzjoniści są idolami igwiazdami najwyższej klasy, dwóch młodych magików zaczyna wydeptywać
sobie własną drogę do sławy. Krzykliwy, wyrafinowany Robert Angier
to wytrawny artysta estradowy. Szorstki purysta Alfred Borden to
twórczy geniusz, któremu brak polotu, by promować swoje magiczne
pomysły. Początkowo są pełnymi wzajemnego podziwu przyjaciółmi
iwspólnikami. Kiedy jednak ich największy magiczny numer kończy
się zupełną klapą, zostają śmiertelnymi wrogami - każdy chce prześcignąć ipokonać drugiego. Trik za trikiem, występ za występem, rozwija
się ich zażarta rywalizacja…
Książę i ja: Królewskie wesele
TVP 1, niedziela 12.07, godz. 20.25
Paige (Kam Heskin) nie może być szczęśliwsza. Jest zakochana, planuje ślub iwdodatku zostanie królową. Kiedy jednak do królewskiego ślubu pozostaje tylko kilka tygodni, gdy wszystko jest już gotowe,
na światło dzienne wychodzi archaiczny dekret głoszący, że dziedzic
tronu duńskiego musi imoże tylko poślubić arystokratkę czystej krwi,
kobietę godną państwowej korony. Wzaistniałej sytuacji przyszły król
musi wybrać: królestwo lub prawdziwa miłość. Jak dalej potoczą się losy Paige, studentki, która zakochała sie wksięciu?
TVN, niedziela 12.07, godz. 22.45
Pamiętnik księżniczki
Polsat, czwartek 16.07, godz. 20.00
Mia Thermopolis jest bystrą, lecz nieśmiałą nastolatką jakich wiele. Mieszka w San Francisco z matką, malarką Helen, a jej jedyną przyjaciółką jest
koleżanka z klasy, Lilly. Nieoczekiwanie w życiu Mii pojawia się dystyngowana królowa Clarisse Renaldi, która oświadcza zdumionej dziewczynie, że
jest jej rodzoną babką. Okazuje się bowiem, że Mia jest córką króla niewielkiego europejskiego państewka Genovii i spadkobierczynią tronu. Mia nie
ma zamiaru rzucać szkoły i jechać do Europy, królowa nalega…
© www.telepress24.com [email protected]
TVP 1, sobota 11.07, godz. 20.25
Lata sześćdziesiąte XX wieku. Pisarka Barbara Novak (Renée Zellweger) przyjeżdża do Nowego Jorku, aby opublikować swoją książkę „Do
diabła z miłością”. Autorka przekonuje w niej kobiety, aby skupiły się
na karierze zawodowej i traktowały seks oraz uczucia tak samo jak
mężczyźni. Redaktorka Vicki Hiller (Sarah Paulson) próbuje umówić
ją ze słynnym dziennikarzem, Catcherem Blockiem (Ewan McGregor), ale żadne z kilku spotkań nie dochodzi do skutku. W końcu
książka Barbary zyskuje popularność i staje się bestsellerem. Wtedy
też rolę się odwracają i to Novak odrzuca kolejne propozycje spotkania Blocka. Zdenerwowany dziennikarz, którego autorka nazwała w
programie telewizyjnym „najgorszym typem mężczyzny”, postanawia się na niej zemścić. Zaczyna udawać astronautę Zip Martina, aby
ją w sobie rozkochać i ośmieszyć jej teorię. Nie wie, że sam staje się
obiektem manipulacji.
To tylko seks
Polsat, czwartek 23.07, godz. 20.00
Młoda mieszkanka Nowego Jorku Jamie pnie się po szczeblach kariery. Kobieta jest zatrudniona w jednej z największych agencji pracy jako ekspertka od spraw rekrutacji. Pewnego dnia otrzymuje zadanie
zwerbowania dla poczytnego magazynu mieszkającego w Los Angeles dyrektora artystycznego Dylana. By skłonić mężczyznę do przyjęcia oferty, Jamie spędza z nim wieczór, oprowadzając po mieście.
Jej starania przynoszą skutek. Dylan podpisuje kontrakt, a następnie
przeprowadza się do Nowego Jorku. Młodzi ludzie zaczynają spotykać się ze sobą nie tylko na gruncie zawodowym.
TVP 1
8.00
8.15
8.35
9.00
9.55
11.00
12.00
12.10
12.35
12.55
14.00
15.00
15.10
15.20
15.50
17.00
17.15
17.25
18.30
19.30
20.00
20.10
20.25
21.20
23.20
0.15
1.40
3.40
3.50
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Telezakupy
Egzamin z życia (16) - serial
Ptaki ciernistych krzewów (5)
- serial
Blondynka (20) - Koleżka Pana
Boga - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Smaki polskie - Kurczak z grilla
- magazyn kulinarny
Planeta Ziemia (4) Jaskinie
- serial dok.
Miłość nad rozlewiskiem (7)
- serial
Wiadomości
Pogoda
Teo - ria smaku Teo Vafidisa (9)
- magazyn
Wspaniałe stulecie (39) - serial
Teleexpress
Pogoda
Wspaniałe stulecie (40) - serial
Ranczo (85) - Pojedynek czarownic - serial
Wiadomości
Sport
Pogoda
Dziewczyna z indyjskim szmaragdem (4) - serial
Ostatni lot Hindenburga - film
sensacyjny, Niemcy, reż. Philipp
Kadelbach, wyk. Lauren Lee
Smith, Saskia Burmeister, Stacy
Keach, Maximilian Simonishek,
Greta Scacchi
Głową w mur (7) - serial
Tempo - obyczajowy, USA, 2003,
reż. Eric Styles, wyk. Rachael Leigh
Cook, Hugh Dancy, Melanie Griffith, Chtristian Kmiotek
Ostatni lot Hindenburga - film
sensacyjny, Niemcy
Notacje - Joanna Nestel.
Byłam uczennicą Brunona
Schulza - cykl dok.
Zagadkowa Jedynka - teleturniej
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Włochy - Kostaryka, Francja 9.10
Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015.
Portugalia - Japonia, Francja 10.20 Piłka
nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Argentyna - Senegal, Francja 11.30 Wspomnienia Złotej Eli 12.15 Piłka nożna - MŚ
kobiet. Finał 14.30 X - Games 15.30 Przez
Sycylię do Rio 16.00 Piłka nożna - Mecz
towarzyski. Polska - Grecja 18.05 Magazyn rowerowy 18.25 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Brazylia - Meksyk, Francja 19.50 Boks 23.00 Sportowy
Wieczór 23.25 Piłka nożna plażowa - MŚ
Portugalia 2015. Brazylia - Meksyk, Francja
0.30 Zakończenie dnia
TVP 1
5.35 Zmiennicy (15) - Nasz najdroższy - serial
6.40 Ekspres Miłosierdzia
7.05 Pełnosprawni (113) - magazyn
dla niepełnosprawnych
7.25 Las bliżej nas (65) Nowinki
w lesie - magazyn
7.50 Odnawialne źródła energii
- Niewyczerpalne energie
- Pod wiatr
8.20 Rok w ogrodzie
8.45 Naszaarmia.pl (169) - magazyn
9.10 Innowacje dla Ciebie - magazyn
9.30 Chichot losu (5) - Razem czy
osobno - serial
10.30 Przystań (4) - Zuza - serial
11.25 Opowieści z tysiąca i jednej
nocy - Aladyn i Szeherezada (4)
- serial
12.25 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (10)
- magazyn
13.05 Opole 2015 na bis /6/ - koncert
14.05 Zwierzęta świata - Tajemnice
ptaków, cz. 2. We własnym
gnieździe - cykl dok.
14.40 Północ - Południe I (8) - serial
15.40 Downton Abbey (7) - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Komisarz Alex (40) - Zemsta
- serial
18.25 Dama w czarnym welonie (4)
- serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.25 Świat to za mało - film sensacyjny, USA, Wielka Brytania,
reż. Michael Apted, wyk. Pierce
Brosnan, Robert Carlyle, Sophie
Marceau
22.40 Psychopata - film fabularny,
USA, reż. Jon Amiel, wyk. Sigourney Weaver, Holly Hunter, Will
Patton, Dermot Mulroney, William
McNamara
0.55 Zemsta (7 - 8) - serial
2.35 Downton Abbey (7) - serial
3.50 Do białego rana (9 - 10) - serial
4.45 Zakończenie dnia
TVP SPORT
7.55 Dwa koła, jedna pasja - magazyn kolarski 8.15 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Argentyna - Senegal, Francja
9.25 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Brazylia - Meksyk, Francja 10.35
Skandia Maraton Lang Team - felieton
10.50 Tauron Lang Team Race - felieton
11.20 boks 14.30 Żeglarstwo - Match
Racing 14.50 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23 - Tallinn 2015 19.55
Futbol Amerykański - Finał Polskiej Ligi - Wrocław 2015 - relacja 20.00 Futbol
Amerykański - Finał Polskiej Ligi - Wrocław 2015 - relacja 23.10 Sportowa Sobota
23.40 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23 - Tallinn 2015 1.25 Zakończenie dnia
7.25 Chłopi (3) - Zrękowiny - serial
8.30 M jak miłość (841 - 842) - serial
10.30 O mnie się nie martw (10)
- serial
11.20 Barwy szczęścia (1273) - serial
11.55 Na dobre i na złe (572) Pilna
sprawa - serial
12.55 Na sygnale (21) - serial fabularyzowany TVP
13.30 Hity kabaretu - Kabaret LIMO
to, co najlepsze - program rozrywkowy
14.25 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Pigmeje
14.55 O mnie się nie martw (10)
- serial
15.55 M jak miłość (1116) - serial
16.50 Rodzinka.pl (132) - Powrót
- serial komediowy
17.25 Rodzinka.pl (133) - Ból rozstania - serial komediowy
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - program rozrywkowy
21.15 Rodzinka.pl (136) - Życie jest
ciężkie - serial komediowy
21.45 Rodzinka.pl (137) - Płoną góry,
płoną lasy - serial komediowy
22.20 Grimm (3) - serial
23.10 Grimm (4) - serial
0.05 Na oczach wszystkich - thriller,
Kanada, reż. Phillippe Gagnan,
wyk. Jodi Lyn O’Keefe, Peter Stebbings, Ray Galletti
1.45 Skandal (7) - serial
2.40 Skandal (8) - serial
3.35 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - program rozrywkowy
4.40 Zakończenie dnia
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka
Liga światowa 10.00 Siatkówka Liga światowa 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Tenis Wimbledon 12.00 Tenis Wimbledon 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Siatkówka Liga światowa
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Magazyn Trans World Sport 16.40 Siatkówka World Grand Prix 19.10 Siatkówka
World Grand Prix 21.00 Siatkówka World
Grand Prix 21.07 Lekkoatletyka Diamond
League 23.00 Tenis Wimbledon 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Siatkówka World Grand Prix
TVP 2
5.20 Bliskie i groźne spotkania
Steve’a (15) - serial dok.
6.00 Prawo natury - Wśród traw
- serial dok.
7.05 M jak miłość (1136) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.40 Dom (4) - A jeszcze wczoraj
było wesele - serial
12.20 Czarne chmury (4) - Przeprawa - serial
13.25 Misja natura - Zalew Szczeciński, Łąki Skoszewskie 5 - serial
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Rodzinka.pl (136) - Życie jest
ciężkie - serial komediowy
15.10 Kabaretowe Hity - 2014 roku
16.00 Słowo na niedzielę
16.15 Beethoven 4 - komedia, USA,
reż. David M. Evans, wyk. Nick
Meaney, Kaleigh Krish, Natalie
Marston
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015 - widowisko rozrywkowe
21.15 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015 - widowisko rozrywkowe
22.25 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015 - widowisko rozrywkowe
23.35 Detektyw Zen - 3 Okup - serial,
Włochy, Niemcy
1.10 The Robert Cray
1.55 Na oczach wszystkich - thriller,
Kanada, reż. Phillippe Gagnan,
wyk. Jodi Lyn O’Keefe, Peter Stebbings, Ray Galletti
3.35 Grimm (3) - serial
4.30 Grimm (4) - serial
5.20 Zakończenie dnia
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 9.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 9.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 10.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 11.40
Magazyn Trans World Sport 12.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 13.30 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 14.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 15.05 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2015 16.00 Polsat Sport
News Sport Flash 16.07 Magazyn lekkoatletyczny 16.50 Siatkówka World Grand
Prix 19.00 Siatkówka World Grand Prix
21.00 Siatkówka World Grand Prix 23.00
Siatkówka World Grand Prix 1.00 Polsat
Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 1.15 Tenis Wimbledon
POLSAT
TVN
TVP 2
5.55
6.15
8.00
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Harry Potter i Kamień Filozoficzny - film przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2001, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson,
Richard Harris, Maggie Smith,
Robbie Coltrane, Alan Rickman
23.10 Polowanie na Czerwony Październik - film sensacyjny, USA
1990, reż. John McTiernan, wyk.
Sean Connery, Alec Baldwin,
Scott Glenn, Sam Neill, James Earl
Jones, Joss Ackland, Richard Jordan, Peter Firth, Tim Curry
1.55 Kuba Wojewódzki - talk show
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 Sekrety Magii
EUROSPORT
8.30 Lekka Atletyka. Uniwersjada, Korea
Południowa 12.30 Lekka Atletyka. Greene
Light Magazyn 12.45 Watts 13.00 Kolarstwo. Tour of France, Francja 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo.
Tour de France Etap 7. 17.45 Kolarstwo.
LeMond on Tour 18.00 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19: Hiszpania - Rosja
20.00 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy
U - 19: Niemcy - Holandia 22.00 Jeździectwo, Horse Excellence 22.05 Jeździectwo. FEI Nations Cup, Falsterbo, Szwecja, 22.55 Jeździectwo, Horse Excellence
23.00 Kolarstwo. Tour of France, Francja
0.00 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy
U - 19: Hiszpania - Rosja 1.30 Kolarstwo.
Tour de France Etap 7.
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
20.00
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Opowieści z Narnii: Książę
Kaspian - film fantasym USA,
2008, reż. Andrew Adamson
Od przygód Łucji, Zuzanny,
Edmunda i Piotra Pevensie w Narnii minął już rok. Zgodnie z obietnicą Aslana, dzieci powracają tam,
jednak w czasie ich nieobecności
w Narnii minęło ponad 1000 lat
i wiele się zmieniło. Magiczne stworzenia i mówiące zwierzęta stały się
jedynie legendą, a rządy sprawuje
okrutny uzurpator Król Miraz. Narnijczycykryją się przed bezwzględnymi wojskami. Prawdziwy król
- tytułowy Książę Kaspian - siostrzeniec Miraza, zostaje zmuszony
do ucieczki. Rodzeństwo musi
pomóc mu w pokonaniu tyrana
i zdobyciu tronu.
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
9.35
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.55
23.50
1.40
2.40
3.00
4.00
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Scooby Doo
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Pamiętniki z wakacji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Ice Road Truckers: Drogi śmierci
Policjantki i Policjanci
Atak meteorytów - film sci - fi,
USA, 2011, reż. Tibor Takács, wyk.
Kari Matchett, Michael Trucco
Zaćmienie - film fantasy, USA,
2004, reż. Bill Platt, wyk. John
de Lancie, Richard Burgi, Shiri
Appleby
Podwójne życie - komediodramat, USA, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, 2014, reż. Jodie Foster,
wyk. Mel Gibson, Jodie Foster,
Anton Yelchin, Jennifer Lawrence
STOP Drogówka
Interwencja
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Disco Polo Life
23.15 Kruk - thriller, USA, 1994, reż.
Alex Proyas, wyk. Brandon Lee,
Ernie Hudson, Michael Wincott
1.45 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.44 Flesz
- Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis
Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40
Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama
Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Pogoda
22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór 0.00
Teleexpress Extra 0.25 To jest temat - magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Forum
1.42 Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info
POLSAT
TV 4
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Jeźdźcy smoków
8.35 Scooby Doo i Król Goblinów
- film anim., USA, 2008
10.00 Ewa gotuje
10.30 Opowieści z Narnii: Książę
Kaspian - film fantasy, USA
13.40 Pielęgniarki
14.40 Dzień, który zmienił moje życie
15.40 Trudne sprawy
16.40 Dlaczego ja?
17.40 Nasz nowy dom
18.40 Mistrz Zakupów
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Kabaretobranie 2014 - VI Zielonogórska Noc Kabaretowa na bis
6.00 Strażnik Teksasu
7.05 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
7.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
8.05 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
8.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
9.05 Pogromca olbrzyma - film fantasy, USA, 2013, reż. Mark Atkins,
wyk. Jamie Atkins, Jane March,
Robert Boyle
10.55 Policjantki i Policjanci
13.55 STOP Drogówka
14.55 Piaski otchłani - film fantasy,
USA, 2007, reż. David Flores, wyk.
Adam Baldwin, Morena Baccarin
17.00 Bez wyjścia - thriller, USA, 2009,
reż. John Murlowski, wyk. Brian
Dietzen, Meredith Monroe
19.00 Galileo
20.00 Policjantki i Policjanci
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.00 Halloween - horror, USA, 2007,
reż. Rob Zombie, wyk. Malcolm
McDowell, Scout Taylor - Compton, Tyler Mane
1.20 Twoja na zawsze Lulu - komediodramat, USA, 2000, reż. John
Kaye, wyk. Melanie Griffith,
Patrick Swayze, Penelope Ann
Miller
3.30 Mega Chichot
4.00 Disco Polo Life
5.00 Disco Polo Life
EUROSPORT
22.00 Maksimum ryzyka - film akcji,
USA, 1996, reż. Ringo Lam, wyk.
Jean Anglade, Jean - Claude Van
Damme, Natascha Henstridge,
Stephane Audran, Zach Grenier
Tajny agent francuski, Alain
Moreau dowiaduje się, że w lokalym półświatku funkcjonuje
gangster Michaił, sobowtór jego
samego. W istocie jest to jego
bliźniak, tuż po urodzeniu adoptowany przez inną rodzinę. Alain
zaprzyjaźnia się z nim i dowiaduje, ze Michaiła tropią aż trzy
gangi. Przy pomocy Nataszy
Alain - jako Michaił - odlatuje do
Nowego Jorku, ściągając na siebie
rozwścieczonych gangsterów.
0.20 Anakonda 3: Potomstwo - horror, USA, Rumunia, 2008
2.15 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00
Debata po europejsku 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.30 Serwis sportowy 19.35 Pogoda 19.40 Eurowiadomości 19.53 Dziś wieczorem 20.08
Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info
20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.10 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama
Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda
22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowa Sobota 0.05
Teleexpress Extra 0.30 Puls Polski
PULS
22.00
0.35
2.25
3.00
3.25
3.50
4.15
4.40
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Galileo 11.00
Czarodzieje z Waverly Place 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza
14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe Lata 20.00 Galileoh 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
0.00 Krokodyl zabójca - horror
TVP KULTURA
TVP HISTORIA
7.05 Afisz kulturalny 7.15 Ród Gąsieniców - Paweł, syn Maćka Gąsienicy - serial
8.20 Śmierć. opowieść o życiu - Polityka
śmierci - serial dok. 9.30 80 dni - dramat
11.30 To nie tak - Religia i przemoc 12.10
Ryszard Winiarski - felieton 12.25 Każde
dotknięcie zostawia ślad. Alina Szapocznikow - film dok. 13.30 Anna i wilki - dramat obyczajowy 15.20 Ewa + Ewa - film
kr.metr. TVP 16.05 Ród Gąsieniców - Paweł, syn Maćka Gąsienicy - serial 17.15
Polityka śmierci - serial dok. 18.20 Skarga
- dramat 20.05 Mad Men s. VII A - serial
21.00 Informacje kulturalne 21.20 Wilcze
dzieci - film anim. 23.30 Opowieści księżycowe - baśń filmowa
6.50 Dziennik telewizyjny - 10.7.1984
7.30 Podróżnik - Kiepiela książe Durbanu 7.55 Ginące cywilizacje 9.00 Czas honoru (32) seria III - serial 9.55 Powrót do
przeszłości. 1944 (5) - serial 10.35 Okrasa łamie przepisy 11.15 Kleopatra. portret
morderczyni - film dok. 12.25 Tajemnice
początków Polski 13.25 Film dok. 14.10
Polska i świat z historią w tle 14.35 Dzieje
kultury polskiej 15.45 Spór o historię - debata 16.25 Byli sobie odkrywcy (24) - serial 17.00 Legenda 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK - film dok. 18.05 Czas honoru
(33) - serial 19.00 Powrót do przeszłości.
1944 (5) - serial dok. 19.45 Nim przybyli
konkwistadorzy - film dok. 21.00 Było, nie
minęło 21.40 Sensacje XX wieku - Radziecka bomba A, cz. 1 - cykl dok. 22.15 Sensacje XX wieku - Radziecka bomba A, cz.
2 - cykl dok. 22.50 Szerokie tory - Jeden
dzień z życia rektora z Doniecka - reportaż 23.30 Agora - dramat 1.40 Widziane
na Ziemi - Brazylia - cykl dok. 2.45 Nieznana Białoruś. - Świteź. Miasto na dnie
jeziora - cykl dok.
Sobota, 11.07.2015
TVN 7
5.55
7.05
9.10
9.40
10.40
11.40
12.40
14.45
16.55
19.00
21.05
23.35
2.20
3.25
Szymon Majewski Show
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial komediowy
Bananowy doktor IV - serial
Kamuflaż II - serial sensacyjny
Gwiazdy wierzą w duchy
Zatrzymani w czasie - film
przygodowy, USA 2002
Areszt domowy - film familijny,
USA 1996, reż. Harry Winer, wyk.
Jamie Lee Curtis, Kevin Pollak,
Kyle Howard, Amy Sakasitz, Russell Harper, Wallace Shawn
Wakacje w krzywym zwierciadle - komedia, USA 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy Chase,
Imogene Coca, Beverly D’Angelo,
Randy Quaid, Eddie Bracken
W krzywym zwierciadle. Europejskie wakacje - komedia, USA
1985, reż. Amy Heckerling, wyk.
Chevy Chase, Beverly D’Angelo,
Dana Hill, Jason Lively, John Astin
Ostatnie wakacje - komedia,
USA 2006, reż. Wayne Wang,
wyk. Queen Latifah, LL Cool J,
Timothy Hutton, Giancarlo Esposito, Alicia Witt, Gerard Dépardieu
Teoria spisku - film sensacyjny,
USA 1997, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Julia Roberts,
Patrick Stewart, Cylk Cozart, Stephen Kahn, Terry Alexander
Alcatraz - serial sensacyjny, USA
Sekrety Magii
Stopklatka
TTV
15.45 Express - informacje 16.00 Handlarze 16.45 Remont w stylu Vegas 17.45 Express - informacje 18.00 Tymczasem na
plaży 18.05 Kossakowski. Nieoczywiste
18.40 Anatomia głupoty według Richarda
Hammonda 19.45 Express - informacje
20.00 Wojny przewoźników 21.00 Usterka 22.00 Gogglebox 22.30 Mój pierwszy… 23.00 Kto poślubi mojego syna?
TV TRWAM
18.00
19.00
19.30
20.00
Kasia i Tomek - serial
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
Fineasz i Ferb - serial
Zabójcza prędkość 2 - film akcji,
USA 2013, reż. Alex Ranarivelo,
wyk. Beau Mirchoff, Bill Sage,
Brett Davern, Sharon Lawrence
6 - ty dzień - film sensacyjny,
USA 2000, reż. Roger Spottiswoode, wyk. Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport, Robert
Duvall, Tony Goldwyn
Dzieci kukurydzy 7: Objawienie - horror, USA 2002, reż. Guy
Magar, wyk. Claudette Mink, Kyle
Cassie, Michael Ironside
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
6.00 Tajemnice oceanu - film dok. 8.00
Dinotopia cz. 2 - serial 9.50 Stawka większa niż życie cz. 9 - Edyta - serial 11.05
Stawka większa niż życie cz. 10 - Oblężenie - serial 12.25 Bananowa liga 2 - komedia 14.20 I kto to mówi 2 - komedia 15.55
Wyścig z czasem - film kryminalny 18.15
Ale czad! - komedia 20.00 Hannibal. Po
drugiej stronie maski - thriller, Czechy
22.35 Drakula - horror
9.00 Sanktuarium Matki Bożej w La Salette 10.00 Informacje dnia 10.15 Ocalić
od zapomnienia 10.30 Święty na każdy
dzień 10.35 Polski Punkt Widzenia 11.00
Kropelka radości 12.00 Anioł Pański 12.03
Informacje dnia 12.20 Prawdziwie spadła
z nieba 13.20 Chingola 13.40 Król Dawid
14.30 Podróż Apostolska Ojca Świętego
Franciszka do Ameryki Łacińskiej 16.00
Informacje dnia 16.30 Podróż Apostolska
Ojca Świętego Franciszka do Ameryki Łacińskiej 18.00 XXIV Pielgrzymka Rodziny
Radia Maryja na Jasną Górę 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Ja jestem Chlebem Żywym 22.30
Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Ameryki Łacińskiej 0.00 Świat
w obrazach 0.05 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia
6.00
6.30
7.00
7.55
8.55
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
TTV
14.10 Usterka 14.45 Damy i wieśniaczki
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Odlotowy ogród 17.45 Express
- informacje 18.05 Luksusowe zachcianki
19.10 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje 22.00
Handlarze 22.45 Usterka 23.45 Kossakowski. Nieoczywiste
TV TRWAM
13.00 Prawda o Jedwabnem 13.50 Święty na każdy dzień 14.00 Konklawe - jak
wybiera się papieża? 14.55 Słowo Życia
15.00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
Koronką do Bożego Miłosierdzia 15.30
Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Ameryki Łacińskiej 17.00 Na
tropie 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Msza
Święta 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić od zapomnienia
21.00 Apel Jasnogórski 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Król Dawid 22.55 Święty
na każdy dzień 23.00 Z Benedyktem XVI
rok po roku 23.30 Mahajanga 0.00 Świat
w obrazach 0.05 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia 0.10 Informacje dnia
TVN
7.00 Pływanie. Uniwersjada, Korea Finały 8.30 Lekka Atletyka. Uniwersjada,
Korea Południowa 9.00 Lekka Atletyka.
Uniwersjada, Korea Południowa 12.30
Lekka Atletyka. Uniwersjada, Korea Południowa 13.00 Kolarstwo. Tour of France 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
14.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 8.
17.45 Kolarstwo. LeMond on Tour 18.00
FIA WTCC. Porto, Portugalia Kwalifikacje
19.00 Żużel. Mistrzostwa Europy, Landshut, Niemcy 2. runda 22.00 Kolarstwo.
Tour of France 23.00 Jeździectwo. Global Champions Tour, Estoril, Portugalia 0.15 Kolarstwo. Tour of France 1.15
Watts 1.30 Żużel. Mistrzostwa Europy,
Landshut, Niemcy 2. runda
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ: Rafał Sonik
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Areszt domowy - film familijny,
USA 1996, reż. Harry Winer, wyk.
Jamie Lee Curtis, Kevin Pollak,
Kyle Howard, Amy Sakasitz, Russell Harper, Wallace Shawn, Jennifer Love Hewitt, Jennifer Tilly
21.15 Miłość i wojna - melodramat,
USA 1996, reż. Richard Attenborough, wyk. Sandra Bullock, Chris
O’Donnell, Mackenzie Astin, Emilio Bonucci, Ingrid Lacey
23.40 Wskrzeszenie mistrza - film
obyczajowy, USA 2007, reż. Rod
Lurie, wyk. Samuel L. Jackson,
Josh Hartnett, Kathryn Morris,
Alan Alda, Rachel Nichols, Teri
Hatcher
2.00 Skazany na śmierć - serial
2.55 Wybrani - serial sensacyjny, USA
3.50 Sekrety Magii
Stopklatka
7.50 Poznaj moją rodzinę - komedia romantyczna 9.45 Historia żółtej ciżemki - baśń historyczna 11.40 Historia Oręża - serial 12.40 Kobra: Oddział specjalny
- serial 13.50 Katastrofy w przestworzach
- serial 15.00 Czterej pancerni i pies cz. 1
- 8 - serial 17.30 Tristan i Izolda - dramat
20.00 I zapadła ciemność - thriller 21.55
Dracula III: Dziedzictwo - horror 23.50 Kiss
Kiss, Bang Bang - komedia sensacyjna
5.30 Uwaga! - program interwencyjny
5.50 Mango - Telezakupy
7.55 Top wings - program rozrywkowy
8.30 Dzień Dobry Wakacje
11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
12.50 Mali giganci
14.45 Żony Hollywood
15.55 Project Runway
17.00 Ugotowani - dokładka - program kulinarno - rozrywkowy
18.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Kobiety pragną bardziej
- komedia, USA, Niemcy, Holandia 2009, reż. Ken Kwapis, wyk.
Scarlett Johansson, Jennifer
Aniston, Ben Affleck, Jennifer
Connelly, Drew Barrymore, Justin
Long, Bradley Cooper, Ginnifer
Goodwin
22.45 Facet z ogłoszenia - komedia, USA 2005, reż. Gary David
Goldberg, wyk. John Cusack, Elizabeth Perkins, Christopher Plummer, Dermot Mulroney, Stockard
Channing, Diane Lane
0.50 Zabójcy - film sensacyjny, USA/
Francja 1995, reż. Richard Donner,
wyk. Sylvester Stallone, Antonio
Banderas, Julianne Moore, Anatoly Davydov, Muse Watson
3.30 Uwaga! - program interwencyjny
3.45 Sekrety Magii
Piątek, 10.07.2015
TV 4
TVP KULTURA
7.05 Informacje kulturalne 7.30 Klub
profesora Tutki - serial 8.40 Style życia
- Design - Sofa Bubble Club - cykl dok.
9.20 Deja vu - komedia 11.20 Cappuccino z książką 11.45 Informacje kulturalne 12.15 Miss Nikki i Tiger Girls - film
dok. 13.45 Party przy świecach - film TVP
14.55 Koncert życzeń - Jej portret - Recital Ireny Santor 16.05 Studio Kultura
- Rozmowy 16.45 Szwadron - film historyczny 18.30 Chciałbym się ogolić - film
TVP 19.00 Klasyczne albumy rocka 20.05
Tańczący z wilkami - western 23.15 Antychryst - dramat 1.15 Bryan Ferry - Dylanesque - film dok. 2.15 Spaleni słońcem
- dramat 5.25 Zakończenie dnia
PULS
6.00
7.00
7.50
11.00
12.00
13.50
15.05
17.00
19.00
20.00
22.20
0.05
2.00
2.50
3.35
4.00
4.25
5.05
Dyżur
Taki jest świat
Boso przez świat - serial dok.
Walka o bagaż - serial dok.
Żelazny Jan - baśń, Niemcy
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Czerwony Kapturek
- baśń, Niemcy 2012
Poszukiwani idealni rodzice
- film familijny, USA 1994, reż.
Rob Reiner, wyk. Bruce Willis, Elijah Wood, Jason Alexander
Robin Hood: Legenda Sherwood - film przygodowy, USA
2009, reż. Peter DeLuise, wyk.
Erica Durance, Robin Dunne
Fineasz i Ferb - serial
Uniwersalny żołnierz - film
akcji, USA 1992, reż. Roland
Emmerich, wyk. Ally Walker,
Dolph Lundgren, Jean - Claude
Van Damme
Prowokacja - film akcji, USA
2005, reż. Don E. FauntLeRoy,
wyk. Steven Seagal, Anthony
‘Treach’ Criss, Sarah Buxton
Krwawy trop - horror, Niemcy
2006, reż. Robert Krause, wyk.
Rebecca Palmer, Ben Price
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Menu na miarę
Z archiwum policji
Taki jest świat
Menu na miarę
TV6
9.35 Garfield Show 10.55 Pradawny Ląd
7: Kamień zimnego ognia - film anim.
12.30 Jaś Fasola 13.05 Uwierz w duchy 14.05 Uwierz w duchy 15.05 Uwierz
w duchy 16.05 Uwierz w duchy 17.05
Ciekawość: Pranie mózgu - cykl dok. 2012
18.05 Zatopione skarby 19.15 Air Force 1
zaginął, cz. 1 - miniserial 21.00 Rude Tube 21.35 Bestia z mokradeł - horror 23.35
Tajemnicza modelka, USA
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 11.7.1984 7.25
Wąskotorówką koło plaży. 8.05 Ginące
cywilizacje - cykl dok. 9.05 Czas honoru
(33) - serial 10.00 Powrót do przeszłości
(6) - serial dok. 10.40 Nim przybyli konkwistadorzy - film dok. 11.50 Widziane na
Ziemi - cykl dok. 12.55 Wyprawa do Wielkiego Rowu, cz. 3 - film dok. 14.00 Szerokie tory - reportaż 14.40 Wielka Gra
- teleturniej 15.40 Spór o historię - debata 16.20 Encyklopedia II wojny światowej 17.00 Koło historii 17.35 Cafe Historia
18.00 Czas honoru (34) - serial 19.00 Powrót do przeszłości (6) - serial dok. 19.40
Było sobie miasteczko - film dok. 20.45 7
peron - cykl dok. 21.30 Żegnajcie Towarzysze - cykl dok. 22.35 Encyklopedia II
wojny światowej 23.15 Powrót doktora
von Kniprode- serial 0.45 Skazani na Owczą Górę (3) - reality show 1.25 Widziane na Ziemi - Belize - cykl dok. 2.35 Nieznana Białoruś - cykl dok. 3.15 Wspaniałe
stulecie (39) - serial 4.20 Wspaniałe stulecie (40) - serial 5.20 Zakończenie dnia
6.05
6.30
7.00
8.00
8.35
9.10
9.45
10.15
11.30
11.50
12.00
12.10
12.55
13.50
14.55
15.55
17.00
17.30
18.30
19.30
20.25
22.15
0.25
1.20
2.25
3.55
TVP 1
TVP 2
Klan (2726) - telenowela
My Wy Oni - magazyn
Msza Święta
Tydzień
Paweł z Tarsu. Pojednanie
światów - Stałem się wszystkim - cykl dok.
Ziarno. Nieposłuszny Jonasz
Piękniejsza Polska w Unii
Europejskiej - /31/ - cykl dok.
Alternatywy 4 (4) - serial
Dwa koła, jedna pasja - magazyn kolarski
Między ziemią a niebem
Anioł Pański, Watykan
Między ziemią a niebem
Opole 2015 na bis /7/ - koncert
ingwiny w ukrytej kamerze
Odc. 1. Wędrówka - serial dok.
Korzenie (4) - serial
Dziewczyna z indyjskim szmaragdem (4) - serial
Teleexpress, Pogoda
Ptaki ciernistych krzewów (5)
- serial
Rolnik szuka żony - dokument
Wiadomości, Sport, Pogoda
Zakochana Jedynka - Książę
i ja. Królewskie wesele - komedia, USA, reż. Catherine Cyran,
wyk. Luke Mably, Kam Heskin,
Clemency Burton - Hill
Świat to za mało - film sensacyjny, USA, Wielka Brytania
Do białego rana (9 - 10) - serial
Dekalog - Osiem - film TVP, Polska, reż. Krzysztof Kieślowski,
wyk. Maria Kościałkowska, Teresa
Marczewska, Artur Barciś, Tadeusz Łomnicki, Marian Opania
Tatarak - dramat obyczajowy,
Polska, reż. Andrzej Wajda, wyk.
Krystyna Janda, Paweł Szajda,
Jan Englert, Jadwiga Jankowska
- Cieślak, Julia Pietrucha, Roma
Gąsiorowska, Krzysztof Skonieczny, Paweł Tomaszewsk
Piękniejsza Polska w Unii
6.00 Magia sosnowego boru
6.40 M jak miłość (1137) - serial
7.35 Stawiam na Tolka Banana (4)
Cegiełka - serial
8.25 Beethoven 4 - komedia, USA
10.05 Dzika Kolumbia z Nigelem
Marvenem (4) - serial dok.
11.05 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Największe miasto świata
11.35 Makłowicz w podróży
- Madera „Wyspa ogród”
12.15 Gdzie się podziała siódma
kompania? - komedia, Francja,
reż. Robert Lamoureux, wyk.
Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Aldo
Maccione
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Rodzinka.pl (137) - Płoną góry,
płoną lasy” - serial komediowy
15.15 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - program rozrywkowy
16.30 Na dobre i na złe (596)
- Skarga - serial
17.25 Na sygnale (56) - Mała Miss
- serial fabularyzowany TVP
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
19.00 Hity kabaretu - Kabaret LIMO
to, co najlepsze - program rozrywkowy
20.05 Lato Zet i Dwójki 2015 - Toruń
- koncert
21.05 Lato Zet i Dwójki 2015 - Przebój Lata - koncert
22.10 Paranienormalni Tonight
- Katarzyna Pakosińska
23.05 Warsaw Summer Jazz Days
2015 - koncert
0.45 Niedościgli Jonesowie - film
obyczajowy, USA, reż. Derrick
Borte, wyk. Demi Moore, David
Duchovny, Chris Williams
2.30 Czas honoru (46) - Znak
Rosenfarba - serial
3.30 Czas honoru (47) - Oświadczyny - serial
TVP SPORT
8.00 Tauron Lang Team Race - felieton
8.30 Żeglarstwo - Match Racing 8.45
Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do
lat 23 - Tallinn 2015 10.35 Skandia Maraton Lang Team - felieton 10.55 Jeździectwo - Liga Mistrzów - Machnice 12.00
Jeździectwo - Liga Mistrzów - Machnice
13.30 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23 - Tallinn 2015 16.00 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23
- Tallinn 2015 19.05 Siatkówka plażowa
- Plaża Open - Chorzów 21.30 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Brazylia - Meksyk, Francja 22.45 Sportowa niedziela 23.25 Lekkoatletyka - Mistrzostwa
Europy do lat 23 - Tallinn 2015 1.10 Zakończenie dnia
5.40
6.00
6.55
7.35
8.00
8.15
8.40
8.55
9.55
11.05
12.00
12.30
12.55
14.00
15.00
15.20
15.50
16.50
17.00
17.30
18.35
19.30
20.05
20.25
22.15
0.05
0.35
2.40
2.55
3.45
4.30
TVP 1
TVP 2
6.10 Mikołajek (93) Wyścigi - serial
anim., Francja
6.25 Mikołajek (94) Sami w domu
- serial anim., Francja
6.45 Coś dla Ciebie - magazyn
7.20 Chłopi (4) - Wesele - serial
8.25 M jak miłość (843 - 844) - serial
10.20 O mnie się nie martw (11)
- serial
11.15 Barwy szczęścia (1274) - serial
11.45 Na dobre i na złe (573) - serial
12.50 Na sygnale (22) - serial
13.25 Lato Zet i Dwójki 2015 - Toruń
14.25 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Karnawał na
Wyspach
14.55 O mnie się nie martw (11) - serial
15.55 M jak miłość (1117) - serial
16.55 Rodzinka.pl (134) - Miłosne
manewry - serial komediowy
17.25 Rodzinka.pl (135) - Zawsze
z rodziną - serial komediowy
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Wczasy z Kabaretem - Szczecin 2013 - program rozrywkowy
21.25 Kłamstwa w sieci - thriller,
Kanada, reż. George Erschbamer,
wyk. Cristina Cox, Marc Menard,
Jeffrey Schenck
23.05 Czy świat oszalał? - Chiny.
triumf i chaos - Kult Mao (2)
- serial dok. reż. Niall Ferguson
0.05 Dr House - s. VIII (164) - serial
obyczajowy, USA
0.55 Dr House - s. VIII (165) - serial
obyczajowy, USA
1.50 Kłamstwa w sieci - thriller,
Kanada, reż. George Erschbamer,
wyk. Cristina Cox, Marc Menard,
Jeffrey Schenck
3.30 Chiny. triumf i chaos - Kult
Mao (2) - serial dok.
4.30 O mnie się nie martw (5)
- serial
5.25 Zakończenie programu
TVP SPORT
15.50
19.00
19.30
19.45
20.00
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka
plażowa Gstaad 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 Siatkówka World Grand
Prix 13.00 Polsat Sport News Sport Flash
13.07 Siatkówka plażowa Gstaad 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Siatkówka World Grand Prix 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 Lekkoatletyka Diamond League 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Siatkówka World
Grand Prix 21.00 Polsat Sport News Sport
Flash 21.07 Siatkówka Liga światowa
23.00 Siatkówka World Grand Prix 1.00
Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Siatkówka Liga światowa
POLSAT
TV 4
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry Wakacje
Co za tydzień - magazyn
Piekielny hotel
Nie rób scen - serial
Mimzy: Mapa czasu - film przygodowy, USA 2007, reż. Robert
Shaye, wyk. Chris O’Neill, Rhiannon Leigh Wrynn, Joely Richardson, Timothy Hutton, Rainn Wilson, Michael Clarke Duncan
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - film przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2001, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson,
Richard Harris, Maggie Smith
Fakty, Sport
Kroniki Męskiego grania 2015
Uwaga! - program interwencyjny
Zabójcy - film sensacyjny, USA,
Francja 1995, reż. Richard Donner,
wyk. Sylvester Stallone, Antonio
Banderas, Julianne Moore, Anatoly Davydov, Muse Watson
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Scooby - Doo: Wakacje
z duchami - film anim., USA
9.25 Mistrz Zakupów
9.40 Stuart Malutki, cz. 2 - komedia
familijna, USA, 2002
11.15 Błękitna laguna - melodramat,
USA, 1980, reż. Randall Kleiser
13.25 Moja macocha jest kosmitką
- komedia sci - fi, USA, 1988
15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.45 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
6.00 Strażnik Teksasu
7.05 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
7.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
8.05 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
8.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
9.05 List dla króla - film familijny
11.20 Galileo
12.30 Przyczajony tygrys, ukryty
smok - film fantasy, Hongkong,
USA, 2000, reż. Ang Lee, wyk.
Yun - Fat Chow, Chen Chang, Fa
Zeng Li, Pei - pei Cheng, Sihung
Lung, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi
14.55 Zero bezwzględne - film sci - fi,
Kanada, 2006, reż. Robert Lee,
wyk. Erika Eleniak, Jeff Fahey
16.50 Sekret mumii - thriller, Niemcy,
2000, reż. Curt Faudon, wyk.
Tobias Moretti
19.00 Galileo
20.00 Królestwo węża - horror sci - fi,
USA, 2005, reż. Allan A. Goldstein, wyk. Jayne Heitmeyer, Larry
Day, Stephen Baldwin
21.55 Podniebny dramat - thriller
sensacyjny, USA, 2003, reż. Alain
Jakubowicz, wyk. Dean Cochran,
Alan Austin, Eli Danker, Tarri Markell, Kate Connor
23.55 Cyklop - film fantasy, USA,
2008, reż. Declan O’Brien, wyk.
Eric Roberts, Frida Farrell
1.55 Zagadki kryminalne
22.45 Prestiż - film sensacyjny, USA,
Wielka Brytania 2006, reż. Christopher Nolan, wyk. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael
CaineRebecca Hall, Scarlett
Johansson, David Bowie
1.20 Partnerki - serial kryminalny
2.20 Uwaga! - program interwencyjny
2.35 Sekrety Magii
3.55 Rozmowy w toku - talk show
20.00 Kogel - Mogel - komedia, Polska, 1988, reż. Roman Załuski,
wyk. Ewa Kasprzyk, Grażyna Błęcka - Kolska, Katarzyna Łaniewska, Małgorzata Lorentowicz,
Zdzisław Wardejn
Po emocjach związanych z egzaminami wstępnymi na wydział
pedagogiki, Katarzyna Solska
wraca do rodzinnej wsi. I tu czeka
ją niespodzianka - rodzina bez
jej wiedzy rozpoczęła przygotowania do zaręczyn z bogatym
sąsiadem Kolasą. Dziewczyna
wpada w rozpacz, próbuje się
sprzeciwić decyzji rodziców,
ale zostaje zamknięta w swoim
pokoju. W dniu wizyty narzeczonego ucieka przez okno i z poczty
dzwoni na uczelnię. Otrzymuje
mylną informację i jest przekonana, że nie została przyjęta na
studia.
22.15 Kości - serial
0.15 Zdrady
1.15 Magazyn sportowy
8.00 Lekka Atletyka. Uniwersjada, Korea Południowa 9.00 Lekka Atletyka.
Uniwersjada, Korea Południowa 12.00
FIA WTCC. Porto, Portugalia Kwalifikacje 12.30 FIA WTCC. Porto, Portugalia
15. runda 13.30 Watts 13.45 Kolarstwo.
Tour of France 14.45 Kolarstwo. LeMond
on Tour 15.00 Kolarstwo. Tour de France
Etap 9. 17.45 Kolarstwo. LeMond on Tour
18.00 FIA WTCC. Porto, Portugalia 16.
runda 19.00 Weekend w sportach motorowych Wiadomości 19.15 Piłka nożna.
Uniwersjada, Korea Półfinały mężczyzn
20.00 Piłka nożna. ME U - 19, Grecja:
Francja - Grecja 22.00 Kolarstwo. Tour of
France 23.00 Piłka nożna. MLS 19. kolejka: New York City FC - Toronto FC
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.15 Serwis sportowy 19.20 Pogoda 19.25 Prawdę mówiąc
- magazyn 19.53 Dziś wieczorem 20.10
Minęła 20ta 20.30 Serwis Info 20.40 Bez
retuszu - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.48 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.45 Sportowa niedziela
23.15 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 0.00 Pogoda 0.10 Teleexpress
Extra 0.35 Woronicza 17 1.45 Bez retuszu
- magazyn 2.50 Panorama Dnia
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.50 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
21.30 Sekrety lekarzy - reality show
22.30 Ostre cięcie
23.15 Usterka
23.50 Revolution - serial S - F, USA
0.50 Kamuflaż III - serial kryminalny
1.50 Co za tydzień - magazyn
2.20 Uwaga! - program interwencyjny
2.45 Sekrety Magii
4.05 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour of France 9.30
Weekend w sportach motorowych 9.45
Watts 10.00 Siatkówka. Uniwersjada, Korea Finały mężczyzn 12.00 Piłka nożna.
Uniwersjada, Korea Finał 14.00 Wyścigi
samochodowe. World Series by Renault,
Austria 15.00 Lekka Atletyka. Greene
Light Magazyn 15.15 Piłka nożna. ME
U - 19, Grecja: Francja - Grecja 16.30 Piłka
nożna. MLS 19. kolejka: New York City FC
- Toronto FC 18.00 Piłka nożna. Uniwersjada, Korea Finał 19.00 Piłka nożna. ME
U - 19, Grecja: Francja - Grecja 20.00 Piłka
nożna. ME U - 19, Grecja: Rosja - Niemcy 22.00 Kolarstwo. Tour of France 23.00
Watts 23.15 Piłka nożna. ME U - 19, Grecja: Rosja - Niemcy
TV TRWAM
8.00 XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia
Maryja na Jasną Górę 15.20 Słowo Życia
- rozważanie Ewangelii dnia 15.25 Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Rzymu 16.00 Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Ameryki Łacińskiej 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Latający dom 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić
od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Vatican Magazine 22.10 Jak My to widzimy 22.40
Ciepły powiew południa 23.00 Podróż
Apostolska Ojca Świętego Franciszka do
Ameryki Łacińskiej 0.00 Świat w obrazach
0.05 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii
dnia 0.10 Informacje dnia 0.30 Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Rzymu
POLSAT
TVN
5.55
6.15
8.00
8.35
Stopklatka
6.00 Sherlock Holmes - kobieta w zieleni
- film przygodowy 7.25 Prywatna wojna
w Johnson County cz. 2 - western 9.20
Kondory Wschodu - film sensacyjny 11.20
Ziemiomorze cz. 1 - serial 13.20 Ale czad!
- komedia 15.00 Tristan i Izolda - dramat
17.30 Czterej pancerni i pies cz. 1 - 2 - serial 20.00 Dracula III: Dziedzictwo - horror 21.55 Hanniba. Po drugiej stronie maski - thriller, Czechy 0.30 Drakula - horror
TVP INFO
EUROSPORT
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 8.40 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 9.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 9.40 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 10.00 Polsat
Sport News Sport Flash 10.07 Magazyn
lekkoatletyczny 11.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 12.20 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 14.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 15.00 Siatkówka plażowa
Gstaad 16.30 Siatkówka World Grand Prix
19.00 Siatkówka World Grand Prix 21.00
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka plażowa Gstaad 23.00 Siatkówka
World Grand Prix 1.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Siatkówka World Grand Prix
Klan (2727) - telenowela
Sprawa dla reportera
Europa to My - magazyn
Telezakupy
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Telezakupy
Egzamin z życia (17) - serial
Północ - Południe I (8) - serial
Blondynka (21) - Szkoła przetrwania - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Smaki polskie - Na osłodę…
kaczka - magazyn kulinarny
BBC w Jedynce - Pingwiny
w ukrytej kamerze Odc. 1.
Wędrówka - serial dok.
Miłość nad rozlewiskiem (8)
- serial
Wiadomości, Pogoda
Teo - ria smaku Teo Vafidisa (11)
- magazyn
Wspaniałe stulecie (41) - serial
Europa to My - skrót - magazyn
Teleexpress, Pogoda
Wspaniałe stulecie (42) - serial
Ranczo (86) - Droga na szczyt
- serial
Wiadomości, Sport
Żeglarstwo Portugalia
Angelika i król - film przygodowy, Francja, reż. Bernard Borderie, wyk. Michelle Mercier, Jacques Toja, Jean Rochefort
Książę i ja. Królewskie wesele
- komedia, USA, reż. Catherine
Cyran, wyk. Luke Mably, Kam
Heskin, Clemency Burton - Hill
Niedawno w Polsce - Ballada
o lekkim zabarwieniu erotycznym (12) - serial dok.
Boża podszewka II (13 - 14)
- serial
Notacje - Jerzy Kulej. Nigdy nie
leżałem na deskach - cykl dok.
Mrok (7) - Król życia - serial
Zagadkowa Jedynka
Zakończenie dnia
8.00 Sportowa niedziela 8.40 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23 - Tallinn 2015 10.30 Jeździectwo - Liga Mistrzów - Machnice - relacja 12.10 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. Polska - Grecja
14.15 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Chorzów 16.05 Futbol Amerykański
- Finał Polskiej Ligi - Wrocław 2015 - relacja 18.25 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Szwajcaria - Włochy, Francja
19.50 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23 - Tallinn 2015 21.45 żeglarstwo - Match Racing 22.05 Opowieść
sentymentalna Jerzy Kulej 23.00 Echa
stadionów 23.20 Piłka nożna plażowa
- MŚ Portugalia 2015. Szwajcaria - Włochy, Francja 1.20 Zakończenie dnia
5.30
5.50
7.55
8.25
8.30
11.00
11.35
12.35
13.45
TVN
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
20.05
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
MEGA HIT - Godzilla - thriller
sci - fi, USA, 1998, reż. Roland
Emmerich, wyk. Matthew Broderick, Hank Azaria, Jean Reno,
Maria Pitillo, Kevin Dunn
23.00 Osiem milimetrów - thriller,
USA, Niemcy, 1999, reż. Joel
Schumacher, wyk. Nicolas Cage,
Anthony Heald, Joaquin Phoenix
Tom Welles, prywatny detektyw
wiodący poczciwy żywot u boku
żony Amy i córeczki czeka na
„wielką sprawę”, która przyniesie
mu sławę i pieniądze. Pewnego
dnia wdowa po wpływowym
milionerze składa mu niezwykłe
zlecenie. W sejfie zmarłego męża
odnalazła „snuff movie”, 8mm
taśmę, na której sfilmowano brutalne morderstwo młodej kobiety.
Łudząc się, że zarejestrowane zdarzenie to tylko filmowa fikcja, prosi
Toma, żeby odszukał dziewczynę.
1.35 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski
21.40 Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Echa stadionów
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
9.35
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.10
2.45
5.00
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
Śmierć na 1000 sposobów
Ice Road Truckers: Drogi
śmierci
Galileo
Galileo
Kroniki facetów z klasą
STOP Drogówka
Graffiti
TAK czy NIE
Eliminacje ME 2016 Piłka
nożna: Armenia - Portugalia
(13.06.2015)
Disco Polo Life
Stopklatka
7.50 Zostań moją walentynką - film familijny 9.45 Akcja pod Arsenałem - dramat wojenny 11.50 Szczęściarze - film dok.
12.25 Historia Oręża - serial 13.30 Kobra:
Oddział specjalny - serial 14.40 Katastrofy w przestworzach - serial 15.45 Opowieść o Zbawicielu cz. 1 - film historyczny
17.55 A właśnie, że tak! - komedia 20.00
Cesarstwo cz. 2 - serial 20.55 Piąty wymiar
- thriller 22.55 Sztuka kochania - komedia
TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Opowieść o ojcu Damianie 14.20
Surge Polonia - powstań Polsko 15.40
Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie
17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Brat Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Ocalić od zapomnienia
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Odkupienie 23.40 Nad Jeziorem Malawi
0.00 Świat w obrazach 0.05 Słowo Życia
- rozważanie Ewangelii dnia 0.10 Informacje dnia 0.30 Reportaż dnia
Niedziela, 12.07.2015
TVN 7
5.15 Szymon Majewski Show
6.25 Męski Typ 2: Przemysław
Saleta - talk show
6.55 Mango - Telezakupy
9.00 Dwóch i pół - serial komediowy
9.30 Bananowy doktor IV - serial
10.30 Kamuflaż II - serial sensacyjny
11.25 Gwiazdy wierzą w duchy
- reality show
12.25 Idiota za granicą - serial
13.25 Przepis na kataklizm - film
familijny, USA 2003, reż. Harvey
Frost, wyk. John Larroquette,
Lesley Ann Warren, Melissa Peterman, Margo Harshman
15.30 Geronimo - western, USA 1993,
reż. Roger Young, wyk. Joseph
Runningfox, Nick Ramus, Michelle
St. John, Michael Greyeyes
17.35 Miłość i wojna - melodramat,
USA 1996, reż. Richard Attenborough, wyk. Sandra Bullock, Chris
O’Donnell, Mackenzie Astin
20.00 Człowiek demolka - film sensacyjny, USA 1993, reż. Marco
Brambilla, wyk. Sylvester Stallone,
Wesley Snipes, Sandra Bullock,
Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt
22.30 Tajemnice Laury - serial
23.30 Plan bez skazy - film sensacyjny,
Wielka Brytania, Luksemburg
2007, reż. Michael Radford, wyk.
Demi Moore, Michael Caine
1.50 Sekrety Magii
3.55 Druga strona medalu - talk show
PULS
5.50
6.20
8.00
10.35
11.35
12.40
13.50
15.40
17.20
20.00
21.50
0.00
1.50
2.40
3.25
3.50
4.15
TV6
TTV
13.00 Ciemna strona Apple’a - dokument
14.05 Orzeł czy reszka? 15.00 Ostre cięcie
15.45 Express - informacje 16.00 Usterka
16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express
- informacje 18.00 Tymczasem na plaży
18.05 Handlarze 18.50 Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00
Przepustka - serial 22.35 Taboo - serial
23.35 Gogglebox
9.45 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 10.45
Mistrzowie miecza, cz. 1 - film przygodowy 12.40 Zaklinacz psów 13.45 Spotkanie rodzinne - komediodramat 15.45
Rozmowy kontrolowane - komedia 17.50
Zatopione skarby 18.50 Jaś Fasola 19.30
Pradawny Ląd 7: Kamień zimnego ognia
- film anim. 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.30 Szemrany interes - komedia
TVP KULTURA
7.30 Bajki 8.50 Roxette - nowy początek
- film dok. 10.05 Bez znieczulenia - film
obyczajowy 12.15 Informacje kulturalne 12.35 Style życia - Design - Sofa Bubble Club - cykl dok. 13.20 Lawendowe
wzgórze - dramat 15.10 Jak zdobyć pieniądze, kobietę i sławę - film TVP 16.15
Koncert Trzech Tenorów w Termach Karakalii w Rzymie 17.15 Niedziela z… Januszem Gajosem - Jasminum - film obyczajowy 20.15 Niedziela z… Januszem
Gajosem - Mniejsze zło - dramat 22.25
Sobota Grażyny A. i Jerzego T. - film dok.
23.20 Pustynia - film anim. 23.25 ZOL
- film anim. 23.29 Oskar - Wizyta - film
anim. 23.35 Ki - film obyczajowy
Dyżur
Twój Puls - program lifestylowy
Boso przez świat - serial dok.
Aukcja w ciemno
Łowcy okazji - serial dok.
Tom i Jerry: Robin Hood i jego
księżna mysz - film anim.
Obcy na poddaszu - film familijny, USA, Kanada 2009
Bestia z Wolfsberga - film
familijny, USA, Kanada 2010, reż.
Eric Bross, wyk. Brooke Shields,
Brooke D’Orsay, Chase Ellison
Nieustraszeni bracia Grimm
- film przygodowy, Czechy, USA,
Wielka Brytania 2005, reż. Terry
Gilliam, wyk. Heath Ledger, Matt
Damon, Monica Bellucci
Oczy smoka - film akcji, USA
2012, reż. John Hyams, wyk. Cung
Le, Jean - Claude Van Damme,
Johnny Holmes
Sobowtór diabła - dramat sensacyjny, Belgia, Holandia 2011, reż.
Lee Tamahori, wyk. Dominic Cooper, Ludivine Sagnier, Raad Rawi
Dzieci kukurydzy 7: Objawienie - horror, USA 2002, reż. Guy
Magar, wyk. Claudette Mink, Kyle
Cassie, Michael Ironside
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 12.7.1984
7.25 Z naturą na co dzień (2) - cykl dok.
8.05 Kapłan z Suchedniowa - film dok.
9.05 Czas honoru (34) - serial 10.00 Powrót do przeszłości. 1944 (7) - serial
dok. 10.40 Było sobie miasteczko - film
dok. 11.45 7 peron - cykl dok. 12.20 Polska i świat z historią w tle - Rewolta Eków
12.40 Ocalony świat (7) Cuda mikroświata - cykl dok. 13.15 Ocalony świat
(8) Pełzająca mądrość - cykl dok. 13.50
Szerokie tory - Szerokie tory. Bajkał - reportaż 14.30 Hydrozagadka - film TVP
15.50 Mąż pod łóżkiem - film TVP 16.25
Encyklopedia II wojny światowej 17.00
Bierzcie się bracia do broni 17.35 Ex Libris
18.00 Czas honoru (35) - serial 19.00 Powrót do przeszłości (7) - serial dok. 19.40
Wybaczyć wszelkie zło - film dok. 20.35
Andreas Baader. Wróg publiczny. - film
dok. 21.50 Rudy, Alek, Zośka - film dok.
23.00 Encyklopedia II wojny światowej.
23.35 Dzwony wojny (1) - serial 0.35 Powrót do przeszłości (4) - serial dok. 1.20
Szwadron - film historyczny
Poniedziałek, 13.07.2015
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Marek Kamiński
- talk show
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Bez wyjścia - film sensacyjny,
USA 1987, reż. Roger Donaldson,
wyk. Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, Will Patton,
Howard Duff, George Dzundza
22.25 Wybrani - serial sensacyjny, USA
23.25 Człowiek demolka - film sensacyjny, USA 1993, reż. Marco
Brambilla, wyk. Sylvester Stallone,
Wesley Snipes, Sandra Bullock,
Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt
1.50 Sekrety Magii
3.55 Druga strona medalu - talk show
4.25 Druga strona medalu - talk show
PULS
6.00
6.30
7.00
7.55
8.55
9.55
10.55
12.05
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.55
22.55
1.05
1.55
2.55
3.25
3.50
4.15
4.40
5.05
5.30
Kasia i Tomek - serial
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Uniwersalny żołnierz - film
akcji, USA 1992, reż. Roland
Emmerich, wyk. Ally Walker,
Dolph Lundgren, Jean - Claude
Van Damme
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Taki jest świat - pod lupą
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TTV
TV6
14.45 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje
16.05 Kartoteka 17.10 blisko ludzi 17.45
Express - informacje 18.05 Orzeł czy reszka? 19.10 Gry uliczne 19.45 Express - informacje 20.05 Mistrz ślubnych ceremonii 21.10 Gogglebox. Przed telewizorem
21.45 Express - informacje 22.00 Michniewicz. Inny Świat 22.30 DeFacto 23.30
Panny młode na gigancie - serial
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Czarodzieje z Waverly Place
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.35 Pająki - horror sci - fi 23.35 Anioł
śmierci - thriller
TVP KULTURA
7.05 Afisz kulturalny 7.15 Ród Gąsieniców
- Izydor, wnuk Jędrka Krwawego - serial 8.25 Ameryka w prime time’ie - Głowa rodziny - serial dok. 9.35 Wrzeciono
czasu - film fabularny 11.30 Niedziela z…
Januszem Gajosem 12.30 Koncert muzyki Johna Williamsa - Los Angeles 2014
- koncert 14.10 Ludzie i bestie, cz. 1 - dramat wojenny 16.00 Ród Gąsieniców - Izydor, wnuk Jędrka Krwawego - serial 17.15
Ameryka w prime time’ie - Głowa rodziny - serial dok. 18.25 Nad rzeką, której nie
ma - film obyczajowy 20.05 Mad Men
s. VII A - serial 21.05 Kino kobiet - Rajska
jabłoń - film obyczajowy 23.00 Nagroda
- dramat, Francja 1.05 Performance
TVP HISTORIA
6.45 Dziennik telewizyjny - 13.7.1985
7.30 Zaproszenie - Sita, chrząszcz i cud
źródełka 8.00 Ginące cywilizacje - Czekanie na wiosnę. Mieszkańcy Ladakh
w Kaszmirze (16) - cykl dok. 9.05 Czas
honoru (35) „Operacja Generał” - serial 10.00 Powrót do przeszłości. 1944
(8) - serial dok. 10.40 Makłowicz w podróży 11.15 Żegnajcie Towarzysze - cykl
dok. 12.20 Andreas Baader. Wróg publiczny. - film dok. 13.35 Bezpieczne rezerwy. Historia polskiego złota. - film dok.
14.35 Dzieje kultury polskiej - cykl dok.
15.50 Spór o historię - debata 16.30 Byli
sobie odkrywcy (25) - serial 17.05 Przed
sierpniem był lipiec - film dok. 17.40 Flesz
historii (242) 18.00 Czas honoru (36)
- serial 19.00 Powrót do przeszłości (8)
- serial dok. 19.45 Konkwistador. Historia Gonzala Guerery 21.00 Było, nie minęło - cykl dok. 22.10 Sensacje XX wieku
22.40 Tajemnice początków Polski - cykl
dok. 23.40 Polska i świat z historią w tle
0.40 Zaproszenie - Sita, chrząszcz i cud
źródełka 1.10 Hydrozagadka - film TVP
TVP 1
5.35 Klan (2728) - telenowela
6.00 Lato z Polskim Dokumentem
- Przywódcy - film dok.
6.55 Europa to My - magazyn
7.35 Telezakupy
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.40 Telezakupy
9.00 Egzamin z życia (18) - serial
10.00 Korzenie (4) - serial
11.00 Blondynka (22) - Bliskie spotkania trzeciego stopnia - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Smaki polskie - Sposób na kurczaka - magazyn kulinarny
12.50 Uroczystość św. Piotra i Pawła
14.00 Miłość nad rozlewiskiem (9)
- serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (12)
- magazyn
15.50 Wspaniałe stulecie (43) - serial
16.50 Europa to My - skrót - magazyn
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (44) - serial
18.30 Ranczo (87) - Ciężka ręka
prawa - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Uwikłani (3) - Łucja - w sidłach
kłamstwa - serial
21.20 Wygnani do raju (4) - serial
22.25 07 zgłoś się (12) - Ścigany
przez samego siebie - serial
23.45 Niedawno w Polsce - Ballada
o lekkim zabarwieniu erotycznym (13) - serial dok.
0.25 Angelika i król - film przygodowy, Francja, reż. Bernard Borderie, wyk. Michelle Mercier, Jacques Toja, Jean Rochefort
2.10 Notacje - Ernest Bryll. Epitafium kute w marmurze - cykl
dok.
2.25 Mrok (8) - Temida - serial
3.20 Zagadkowa Jedynka
4.00 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Szwajcaria - Włochy9.10 Futbol
Amerykański - Finał Polskiej Ligi - Wrocław 2015 11.35 Ben Jahnson niepokorny banita 12.15 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23 - Tallinn 2015 14.10
Skandia Maraton Lang Team 14.30 ESPN Summer X Games 2015 15.30 Tauron
Lang Team Race 16.05 Jeździectwo - Liga
Mistrzów - Machnice 17.50 Pełnosprawni 18.25 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Brazylia - Hiszpania 19.50 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23
- Tallinn 2015 21.45 Dwa koła, jedna pasja
- magazyn kolarski 22.05 Kat - film dok.
23.00 Sport 23.20 Piłka nożna plażowa
- MŚ Portugalia 2015. Brazylia - Hiszpania
TVP 1
5.20 Klan (2729) - telenowela
5.45 Planeta Ziemia (5) - Pustynie
- serial dok.
6.55 Europa to My - magazyn
7.35 Czas dla Ciebie - Pasje
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.55 Egzamin z życia (19) - serial
9.50 Anna German (4) - serial
10.55 Blondynka (23) - Urodzony po
raz drugi - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Magazyn Rolniczy
12.55 Planeta Ziemia, seria II - Krainy lodu (1) II 1 - serial dok.
14.00 Miłość nad rozlewiskiem (10)
- serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (13)
- magazyn
15.50 Wspaniałe stulecie (45) - serial
16.50 Europa to My - skrót
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (46) - serial
18.30 Ranczo (88) - Koniec świata
w Wilkowyjach - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.20 Szepty przeszłości (5) - serial
21.30 Anna German (4) - serial
22.35 07 zgłoś się (13) - Strzał na
dancingu - serial
0.05 Niedawno w Polsce - Ballada
o lekkim zabarwieniu erotycznym (14) - serial dok.
0.35 Ballada o lekkim zabarwieniu
erotycznym (15) - serial dok.
1.15 Ziemia obiecana (3) - serial
2.10 Innowacje dla Ciebie - magazyn
2.30 Notacje - Henryk Kuźniak. Nie
robię muzyki dla siebie
2.45 Wygnani do raju (4) - serial
3.40 Zagadkowa Jedynka
4.25 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Brazylia - Hiszpania, Francja 9.10
Opowieść sentymentalna 10.05 Jeździectwo - JGWP Warka - Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody - relacja
11.35 Królowa królowej sportu 12.15 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy do lat 23
- Tallinn 2015 14.10 Skandia Maraton Lang
Team - felieton 14.30 X games 15.30 Pełnosprawni 16.05 Piłka nożna - Copa
America. FINAŁ 18.15 Złote transmisje
20.05 piłka nożna - Eliminacje LM 21.00
piłka nożna - Eliminacje LM 22.00 piłka
nożna - Eliminacje LM 23.00 Sport 23.25
Jeździectwo - Liga Mistrzów - Machnice
- relacja 1.15 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
6.05
6.45
7.20
8.25
10.20
11.15
11.45
12.50
13.25
14.25
14.55
15.55
16.55
17.25
18.00
18.50
20.10
21.25
23.15
0.15
1.15
3.05
3.55
4.50
5.40
Mikołajek (95 - 96) - serial
Generał Sierakowski - reportaż
Chłopi (5) - Gody - serial
M jak miłość (845 - 846) - serial
O mnie się nie martw (12)
- serial
Barwy szczęścia (1275) - serial
Na dobre i na złe (574) Suknia
ślubna - serial
Na sygnale (23) - serial
Lato Zet i Dwójki 2015 - Przebój Lata - koncert
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Islam afrykański
O mnie się nie martw (12)
- serial
M jak miłość (1118) - serial
Rodzinka.pl (136) - Życie jest
ciężkie - serial komediowy
Rodzinka.pl (137) - Płoną góry,
płoną lasy - serial komediowy
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wczasy z Kabaretem - Szczecin 2013 - program rozrywkowy
Legenda pijanego mistrza
- film akcji, Hongkong, reż. Chia
- Liang Liu, wyk. Jackie Chan, Felix
Wong, Lung Ti, Anita Mui
Służby specjalne (4) - serial
Świat bez fikcji - Maksimum
przyjemności - film dok. reż.
Katarzyna Trzaska
Legenda pijanego mistrza
- film akcji, Hongkong, reż. Chia
- Liang Liu, wyk. Jackie Chan, Felix
Wong, Lung Ti, Anita Mui
Dr House - s. VIII (164) - serial
obyczajowy, USA
Dr House - s. VIII (165) - serial
obyczajowy, USA
Instynkt (13) - Oster - serial kryminalny TVP
Zakończenie programu
5.55
6.15
8.00
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50 Człowiek w żelaznej masce
- film przygodowy, USA, Francja
1998, reż. Randall Wallace, wyk.
Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons,
John Malkovich, Gerard Dépardieu, Gabriel Byrne, Anne Parillaud, Judith Godreche
23.30 Żony Hollywood
0.30 Kuba Wojewódzki - talk show
1.30 Sekrety lekarzy - reality show
2.30 Gra pozorów II - serial
3.30 Uwaga! - program interwencyjny
3.55 Sekrety Magii
7.00 Piłka nożna. ME U - 19, Grecja: Rosja - Niemcy 8.30 Kolarstwo. Tour of France 9.30 Piłka nożna. Uniwersjada, Korea
Finał 10.30 Piłka nożna. MLS 19. kolejka:
New York City FC - Toronto FC 11.30 Piłka
nożna. ME U - 19, Grecja: Rosja - Niemcy
13.00 Kolarstwo. Tour of France 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo.
Tour de France 17.00 Kolarstwo. LeMond
on Tour 17.15 Watts 17.45 Lekka Atletyka.
Greene Light Magazyn 18.00 Szermierka. MŚ, Rosja 19.30 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 22.00 Kolarstwo. Tour
of France 23.00 FIA WTCC. WTCC bez
ograniczeń 23.30 Wyścigi samochodowe.
World Series by Renault, Austria 0.00 Motorcross. MŚ, Kegums, Łotwa
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka plażowa Gstaad 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Siatkówka World
Grand Prix 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Siatkówka Liga światowa
14.30 Siatkówka Liga Światowa 15.30
Siatkówka Liga Światowa 18.30 Siatkówka Liga Światowa 20.30 Siatkówka Liga
Światowa 21.00 Polsat Sport News Sport
Flash 21.07 Żużel Elite League 23.00 Lekkoatletyka Diamond League 1.00 Polsat
Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 1.15 Siatkówka Liga światowa
5.55
6.15
8.00
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.50 Incydent - film sensacyjny, USA
1997, reż. Jonathan Mostow, wyk.
Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen
Quinlan, M.C. Gainey, Jack Noseworthy
22.50 Całkowite zaciemnienie - film
katastroficzny, Francja 2009,
reż. René Manzor, wyk. Cristiana
Réali, Florent Pagny, Gauthier Battoue, Tom Méziane, Jean - Pierre
Martins
0.55 You Can Dance - po prostu
tańcz! - program rozrywkowy
2.40 Uwaga! - program interwencyjny
3.05 Sekrety Magii
4.25 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour of France 9.30 Szermierka. MŚ, Rosja 10.30 Lekka Atletyka.
Greene Light Magazyn 10.45 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 12.00 FIA
WTCC. WTCC bez ograniczeń 12.30 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Austria 13.00 Kolarstwo. Tour of
France 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
14.15 Kolarstwo. Tour de France 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 18.50 Jeździectwo. Belgia, 19.50 Jeździectwo 20.10
Golf. Turniej z cyklu US PGA 21.45 Golf
Club 21.50 Yacht Club 22.00 Kolarstwo.
Tour of France 23.00 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 0.00 Szermierka. MŚ,
Rosja 1.30 Kolarstwo. Tour of France
TV 4
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
6.00 Kłamczuch
7.05 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
7.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
8.05 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
8.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Czarodzieje z Waverly Place
11.00 Dzikie serce
12.00 Sekrety Sąsiadów
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
17.00 Dzikie serce
18.00 Sekrety Sąsiadów
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 STOP Drogówka
21.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
22.00 Podniebny dramat - thriller sensacyjny, USA, 2003, reż. Alain Jakubowicz, wyk. Dean Cochran, Alan
Austin, Eli Danker, Kate Connor
0.00 Kroniki facetów z klasą
1.00 Śmierć na 1000 sposobów
1.30 Mega Chichot
2.00 Graffiti
2.10 Gość wydarzeń
2.30 TAK czy NIE
3.05 Rodzice na skraju załamania
nerwowego
3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport
2015
4.25 Magazyn European Tour
Weekly 2015
20.05 Punisher - film akcji, USA,
Niemcy, 2004, reż. Jonathan
Hensleigh, wyk. Eddie Jemison, Laura Harrington, Rebecca
Romijn, Roy Scheider, John Travolta, Will Patton
Agent specjalny Frank Castle
ma oddaną, kochająca rodzinę
i zamierza odejść ze służby.
Przedtem jednak wykonuje
ostatnią misję. Niestety, podczas
akcji sprawy wymykają się spod
kontroli i przypadkowo ginie syn
bezwzględnego biznesmena
Howarda Sainta.
22.45 Obserwator - thriller kryminalny,
USA, 2000, reż. Joe Charbanic,
wyk. Keanu Reeves, Chris Ellis,
Ernie Hudson, Marisa Tomei
0.50 Dobra wojna - dramat wojenny,
Włochy, 2002, reż. Giorgio Serafini, wyk. Luca Zingaretti, Robert
Farrior, Roy Scheider, Sue Cremin
2.55 Tajemnice losu
Stopklatka
9.40 Wielka majówka - komedia obyczajowa 11.40 Królik po Berlińsku - film
dok. 12.50 Historia Oręża - serial 13.55
Kobra: Oddział specjalny - serial 15.00
Katastrofy w przestworzach - serial
16.20 Opowieść o Zbawicielu cz. 2 - film
historyczny 17.55 Ostatnia posługa - komedia 20.00 Ostatnie podejście cz. 2
- thriller 21.45 Wtorek - komedia 23.35
Piąty wymiar - thriller
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48
Pogoda 22.55 Godzina po godzinie
- podsumowanie dnia 23.45 Sport 0.00
Teleexpress Extra 0.25 To jest temat - magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła
20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Fircyk w zalotach 13.35 Mansa
13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Odkupienie 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Kultura życia. Problemy
bioetyczne 16.40 Aktualności akademickie WSKSiM w Toruniu 16.45 Nogami
nie można się zbawić 17.10 Kikomeko 2
17.25 Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Każdy maluch to potrafi 19.45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Miłość odnajdzie cię
wszędzie 23.30 Góra Świętej Anny
POLSAT
TVN
TVP 2
6.10 Mikołajek (97 - 98) - serial
6.45 Nowa Rada Związku Gmin
Żydowskich - reportaż
7.20 Chłopi (6) - Ogień - serial
8.25 M jak miłość (847 - 848) - serial
10.25 O mnie się nie martw (13)
- serial
11.20 Barwy szczęścia (1276) - serial
11.50 Na dobre i na złe (575) - Operacja „Ślub” - serial
12.55 Na sygnale (24) - seria
13.30 Przygarnij mnie (4) - reality show
14.20 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Ekwador znaczy
równik
14.55 O mnie się nie martw (13)
- serial
15.50 M jak miłość (1119) - serial
16.50 Rodzinka.pl (138) - Nowocześni dziadkowie - serial
komediowy
17.25 Rodzinka.pl (139) - Tu są
dzieci!!! - serial komediowy
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 10 - lecie kabaretu Paranienormalni
21.25 Ja wam pokażę! - komedia, reż.
Denis Delic, wyk. Grażyna Wolszczak, Maria Niklińska, Marta
Lipińska, Krzysztof Kowalewski,
Hanka Bielicka, Cezary Pazura,
Paweł Delag, Agnieszka Pilaszewska
23.30 O mnie się nie martw 2 - s. II (5)
- serial komediowy
0.30 Zabójcze umysły (54 - 55) - serial
2.20 Świat bez tajemnic - Medellin
- Paryż. Kokainowy szlak - film
dok. reż. Thierry Gaytan Gaytan
3.25 Świat bez tajemnic - Życie
Morza Martwego - film dok.
Kanada, reż. German Gutierrez
4.30 10 - lecie kabaretu Paranienormalni
5.35 Zakończenie dnia
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.45
17.45
18.50
19.30
EUROSPORT
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka plażowa Gstaad 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2015 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Siatkówka plażowa Gstaad 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Siatkówka World Grand Prix
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Lekkoatletyka Diamond League 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Siatkówka World Grand Prix 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga
światowa 21.00 Polsat Sport News Sport
Flash 21.07 Siatkówka World Grand Prix
23.00 Siatkówka Liga światowa 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 1.15 Siatkówka Liga światowa
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
POLSAT
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja
Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina
po godzinie - podsumowanie dnia 23.45
Sport 0.05 Teleexpress Extra 0.25 To jest
temat - magazyn 0.55 Dziś wieczorem
1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
TVN 7
4.55 We Dwoje - program rozrywkowy
6.15 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Oko za oko - film sensacyjny,
USA 1996, reż. John Schlesinger,
wyk. Sally Field, Kiefer Sutherland,
Ed Harris, Joe Mantegna, Beverly
D’Angelo, Alexandra Kyle
22.15 Firefox - film sensacyjny, USA
1982, reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Freddie Jones,
David Huffman, Warren Clarke,
Ronald Lacey, Nigel Hawthorne
0.55 Tajemnice Laury - serial
1.55 Fringe: Na granicy światów
- serial
2.55 Sekrety Magii
5.05 Koniec programu
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
0.00
1.00
1.30
2.00
2.10
2.30
3.05
4.00
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
Okręt, cz. 1 - dramat wojenny,
Niemcy, 1981, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Herbert Grönemeyer, Jurgen Prochnov, Klaus
Wennemann
Cyberatak, cz. 1 - miniserial,
2012, wyk. Bradford May, Justin
Baldoni, Kevin Ketcham, Thai
Edwards
Kroniki facetów z klasą
Śmierć na 1000 sposobów
Mega Chichot
Graffiti
Gość wydarzeń
TAK czy NIE
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Disco Polo Life
Stopklatka
7.50 Wścibska mama - film obyczajowy 9.40 Lekarstwo na miłość - komedia
11.45 Poza zasięgiem - film dok. 12.25
Historia Oręża - serial 13.30 Kobra: Oddział specjalny - serial 14.45 Katastrofy
w przestworzach - serial 15.55 Frederic
Forsyth: Ikona cz. 2 - thriller 17.45 Stawka większa niż życie cz. 11 - 12 20.00 Wojownicy Ninja - tajemnica dwóch mieczy
- film sensacyjny 22.35 Bat 21 - dramat
TV TRWAM
12.03 Informacje dnia 12.20 Sztuka przebaczenia 14.05 Miłość odnajdzie cię
wszędzie 15.30 Bitwa pod Grunwaldem
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje
dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 Bioetyczny detektyw 16.45 Serce i oblicze Boga
17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Ocalić od zapomnienia 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Grunwald
1410 - rys historyczny i znaczenie bitwy
pod Grunwaldem 22.45 Uroczysta prezentacja obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” 23.05 Effetha - okno na świat
PULS
6.00
6.30
7.00
7.55
8.55
9.55
10.55
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.55
22.50
0.45
1.30
2.00
2.30
3.00
3.45
4.05
4.30
4.55
5.15
5.35
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP
Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00
Czarodzieje z Waverly Place 12.00 Miodowe lata 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.30 Pająki
2: Morski koszmar - horror
TVP KULTURA
7.00 Afisz kulturalny 7.15 Noce i dnie - serial 8.20 Ameryka w prime time’ie - serial
dok. 9.30 Poznań 56 - dramat 11.30 Poeci
- Dariusz Sośnicki 12.05 Co Ty wiesz o religii? 12.30 10 lat TVP Kultura - Śpiewa
Andrzej Bogucki 13.20 10 lat TVP Kultura
- Mały Książę wśród innych 13.50 10 lat
TVP Kultura - Po trochu wyciągane z lochu czyli Archiwizja 14.10 Nagroda - dramat, Francja 16.10 Noce i dnie - Bogumił
i Barbara - serial 17.15 Ameryka w prime
time’ie - Niezależna kobieta - serial dok.
18.25 Miłość - dramat 20.05 Mad Men
s. VII A - serial 21.05 Metropolitan Opera
w Nowym Jorku przedstawia - Carmen
- opera 0.05 Poeci - Dariusz Sośnicki
Kasia i Tomek - serial
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Jeździec bez głowy - serial
Zabójcy w maskach - film sensacyjny, USA 2008, reż. Bradford May, wyk. Casper Van Dien,
Anthony Brandon Wong, Bellamy
Young
Taki jest świat
Dyżur
No problem!
Dyżur
Muzyczne życzenia
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
TTV
14.45 Sekretne operacje - serial 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10
blisko ludzi 17.45 Express - informacje
18.05 Wojny magazynowe 19.00 Wojny
magazynowe 19.30 DeFacto - Flesz 19.45
Express - informacje 20.00 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 20.35
Damy i wieśniaczki 21.45 Express - informacje 22.00 Ostre cięcie 22.45 Bitwa
o dom 23.45 Kossakowski. Inicjacja
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 14.7.1985
7.30 Ocalony świat (7) - cykl dok. 8.05
Ginące cywilizacje (17) - cykl dok. 9.05
Czas honoru (36) - serial 10.00 Powrót do
przeszłości. 1944 (9) - serial dok. 10.40
Makłowicz w podróży 11.20 Konkwistador - dokument 12.25 Śluby Rycerskie
- dokument 13.30 Fotograf partyzantów
- film dok. 14.10 Polska i świat z historią
w tle 14.30 Dzieje kultury polskiej - cykl
dok. 15.40 Spór o historię - debata 16.20
Byli sobie odkrywcy (26) - serial 17.00
Krzyżacy. Powstanie, potęga i upadek
- film dok. 18.05 Czas honoru (37) - serial
19.05 Powrót do przeszłości (9) - serial
dok. 19.45 Pradzieje ludu Mochica - film
dok. 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40 Clemenceau - dramat
historyczny 0.15 Most - film dok. 0.40
Ocalony świat (7) - cykl dok. 1.15 Moulin
Rouge - film dok. 1.45 Pejzaże wsi polskiej
- Polska część Burgundii - cykl dok. 2.10
Prywatne śledztwa 2.40 Prywatne śledztwa 3.15 Wspaniałe stulecie (45) - serial
Środa, 15.07.2015
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
22.00
20.35 Skok na kasę - komedia kryminalna, USA, 2008, reż. Khouri
Callie, wyk. Adam Rothenberg,
Diane Keaton, Katie Holmes
Bridget Cardigan zawsze zajmowała się jedynie domem i dziećmi,
a swój wysoki status społeczny
zawdzięcza świetnie zarabiającemu mężowi, Donowi. Życie
w luksusie kończy się jednak wraz
z utratą przez małżonka posady.
Zmuszona do podjęcia pracy,
lecz pozbawiona zawodowego
doświadczenia, zatrudnia się jako
sprzątaczka w Banku Rezerw
Federalnych.
22.45 Zgon na pogrzebie - czarna
komedia, USA, 2010, reż. Neil
LaBute, wyk. Keith David, Chris
Rock, Danny Glover, Glass Ron,
Kevin Hart, James Marsden
0.40 Surfer z Nicei - komedia, Francja, 2005, reż. James Huth
2.45 Tajemnice losu
Wtorek, 14.07.2015
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Zbigniew Lew
- Starowicz - talk show
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Wskrzeszenie mistrza - film
obyczajowy, USA 2007, reż. Rod
Lurie, wyk. Samuel L. Jackson,
Josh Hartnett, Kathryn Morris,
Alan Alda, Rachel Nichols, Teri
Hatcher
22.25 Alcatraz - serial sensacyjny, USA
23.25 Na rozstaju - film obyczajowy,
USA 1994, reż. Mark Rydell, wyk.
Richard Gere, Sharon Stone, Lolita
Davidovich, Martin Landau, David
Selby
1.25 Pamiętniki wampirów - serial
grozy, USA
2.25 Sekrety Magii
4.40 Koniec programu
PULS
6.00
7.00
7.55
8.55
10.00
10.55
12.05
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
22.55
23.50
1.00
1.30
2.00
2.30
3.00
3.25
3.50
4.15
4.40
5.05
5.30
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
Centurion - film przygodowy,
Wielka Brytania 2010, reż. Neil
Marshall, wyk. Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Jeździec bez głowy - serial
Objawienia - serial
No problem!
W blasku fleszy
No problem!
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TTV
TV6
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 blisko ludzi 17.45 Express
- informacje 18.05 Kuchenne koszmary
Gordona Ramsaya 19.10 Wojny przewoźników 19.45 Express - informacje 20.05
DeFacto 20.35 Wakacyjny galimatias - serial 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski. Nieoczywiste 22.30 Gogglebox
23.00 Michniewicz. Inny Świat 23.30 Kto
poślubi mojego syna?
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Czarodzieje z Waverly Place
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 Hawaje 5 - 0 23.30 Zbrodnie, które
wstrząsnęły Ameryką Łacińską
TVP KULTURA
7.00 Afisz kulturalny 7.15 Noce i dnie
- serial 8.30 Odmieniec - serial dok. 9.40
Fantomas - komedia sensacyjna 11.30
Cappuccino z książką 12.00 Kulturanek
12.30 10 lat TVP Kultura - Rozmowy o literaturze i nie tylko… - Joanna Bator 13.20
Nagie miasto - dramat 15.00 Stracona
noc - film TVP 15.55 Noce i dnie - Piotruś
i Teresa - serial 17.15 Ameryka w prime
time’ie - Odmieniec - serial dok. 18.20 Jowita - film fabularny 20.05 Mad Men s.
VII A - serial 21.00 Eurokultura - magazyn
kulturalny 21.25 Warunki i zasady użytkowania - film dok. 22.55 West Side Story
- musical 1.30 Eurokultura - magazyn kulturalny 1.50 Mad Men s. VII A - serial
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 15.7.1985 7.30
Zaproszenie - Przez dwa Księstwa 8.05
Ginące cywilizacje (18) - cykl dok. 9.05
Czas honoru (37) - serial 9.55 Snowdonia 1890 (1) - serial dok 10.35 Makłowicz
w podróży 11.15 Pradzieje ludu Mochica - film dok. 12.20 Clemenceau - dramat historyczny 14.00 Grunwald 1960
- reportaż 14.40 Dzieje kultury polskiej
- cykl dok. 15.50 Spór o historię - debata
16.25 Były sobie odkrycia - serial 17.00 Legenda Grunwaldu - film dok. 18.05 Czas
honoru (38) - serial 19.00 Snowdonia
1890 (1) - serial 19.45 Tajemnicza królowa Peru - film dok. 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40 Ostatni
król - film kostiumowy 0.10 Z innej strony - Francja - reportaż 0.45 Zaproszenie
- Przez dwa Księstwa 1.20 Krzyżacy. Powstanie, potęga i upadek - film dok. 2.25
Generał Klemens Rudnicki - film dok.
3.15 Wspaniałe stulecie (47) - serial 4.10
Wspaniałe stulecie (48) - serial 5.15 Notacje - Symcha Ratajzer - Rotem. Obrazy
z getta - cykl dok. 5.25 Zakończenie dnia
TVP 1
5.20 Klan (2730) - telenowela
5.45 Planeta Ziemia - Krainy lodu (1)
- serial dok.
6.40 Telezakupy
6.55 Europa to My - magazyn
7.40 Innowacje dla Ciebie - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.40 Telezakupy
8.55 Egzamin z życia (20) - serial
9.55 Dama w czarnym welonie (5)
- serial
11.00 Blondynka (24) - Mężczyzna
jest jak pitbul - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Smaki polskie - Szlakiem polskiej gęsiny - magazyn kulinarny
12.55 Planeta Ziemia, seria II - Wielkie równiny (2) II 2 - serial dok.
14.00 Miłość nad rozlewiskiem (11)
- serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (14)
- magazyn
15.50 Wspaniałe stulecie (47) - serial
16.50 Europa to My - skrót
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (48) - serial
18.35 Ranczo (89) - Czas konspiry
- serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.30 Ojciec Mateusz (117) - Muzycy
- serial
21.25 Sprawa dla reportera
22.20 07 zgłoś się (14) - Hieny - serial
0.05 Lato z Polskim Dokumentem
- Bocznica - film dok.
0.55 Naszaarmia.pl (169) - magazyn
1.20 Sprawa dla reportera
2.15 Głową w mur (8) - serial
3.05 Notacje - Wojciech Zabłocki.
Korzenie - cykl dok.
3.20 Szepty przeszłości (5) - serial
4.20 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 PIłka nożna - Eliminacje Ligi Mistrzów 10.05 Lubański, legenda futbolu
11.25 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Chorzów 13.15 Jeździectwo - Liga Mistrzów - Machnice - relacja 14.55 Piłka
nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 1,
Francja 16.25 Piłka nożna plażowa - MŚ
Portugalia 2015. 2, Francja 17.55 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 3, Francja 19.25 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 4, Francja 20.50 Opowieść
sentymentalna 21.50 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 1, Francja 23.00
Sport 23.20 Piłka nożna plażowa - MŚ
Portugalia 2015. 2, Francja 1.10 Zakończenie dnia
8.00
8.15
8.40
9.00
9.55
11.00
12.00
12.10
12.35
12.55
14.00
15.00
15.20
15.50
16.50
17.00
17.25
18.30
19.30
20.04
20.10
20.20
21.20
23.30
0.25
2.20
4.30
6.05
6.40
7.20
8.25
10.20
11.15
11.50
12.50
13.30
14.20
14.55
15.55
16.50
17.25
18.00
18.30
18.40
18.50
20.10
21.25
23.10
1.00
3.05
3.55
4.55
Mikołajek (99 - 100) - serial
Lokatorzy (134) - Pan z łasiczką
Chłopi (7) - Bór - serial
M jak miłość (849 - 850) - serial
O mnie się nie martw - s. II (1)
- serial komediowy
Barwy szczęścia (1277) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (576)
Kurierka - serial
Na sygnale (25) - serial
Paranienormalni Tonight
- Patrycja Markowska
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Bananera
O mnie się nie martw - s. II (1)
- serial komediowy
M jak miłość (1120) - serial
Rodzinka.pl (140) - Lepiej nie
wiedzieć - serial komediowy
Rodzinka.pl (141) - Zima zła
- serial komediowy
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wakacje z Kabaretem - Szczecin 2014. - program rozrywkowy
Skandal (9 - 10) - serial
Rewizyta - dramat, reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Maja Komorowska, Marek Kudełko, Daniel
Olbrychski, Jan Nowicki, Zbigniew
Zapasiewicz, Małgorzata Zajączkowska, Tadeusz Bradecki, Halina
Mikołajska, Jan Kreczmar, Piotr
Garlicki
Ja wam pokażę! - komedia, reż.
Denis Delic, wyk. Grażyna Wolszczak, Maria Niklińska, Marta
Lipińska, Krzysztof Kowalewski,
Hanka Bielicka, Cezary Pazura,
Paweł Delag, Agnieszka Pilaszewska
Aida (4) - serial komediowy
Art Noc. Yugopolis & Parni
Valjak - bez prądu - The Best
Of - koncert
Zakończenie dnia
TVP 1
TVP 2
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Telezakupy
Egzamin z życia (21) - serial
Ptaki ciernistych krzewów (6)
- serial
Blondynka (25) - Najważniejszy jest finał - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Smaki polskie - Kaczka z grilla
Dżungla (3) - serial dok.
Miłość nad rozlewiskiem (12)
- serial
Wiadomości, Pogoda
Teo - ria smaku Teo Vafidisa (15)
- magazyn
Wspaniałe stulecie (49) - serial
Europa to My - skrót - magazyn
Teleexpress, Pogoda
Wspaniałe stulecie (50) - serial
Ranczo (90) - serial
Wiadomości, Sport
Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Europy - Rajd
Estonii
Pogoda
Afryka - za głosem serca, cz. 1
- serial
Jarhead - żołnierz piechoty
morskiej - film sensacyjny, USA,
reż. Sam Mendes, wyk. Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black, Chris Cooper
Głową w mur (8) - serial
Chłopaki na bok - film fabularny, USA, reż. Herbert Ross,
wyk. Whoopi Goldberg, Drew
Barrymore, Mary - Louise Parker,
Billy Wirth, Matthew McConaughey, Josh Segal, James Remar
Jarhead - żołnierz piechoty
morskiej - film sensacyjny, USA,
reż. Sam Mendes, wyk. Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black, Chris Cooper
Notacje - Maria Drue. Emigracyjne gwiazdy - cykl dok.
6.05 Mikołajek (101) - Tarta z jabłkami - serial anim.
6.20 Mikołajek (102) - Prezent
- serial anim.
6.40 Lokatorzy (135) Dziwna para
7.20 Chłopi (8) - Gospodynie - serial
8.25 M jak miłość (851 - 852) - serial
10.20 O mnie się nie martw - s. II (2)
- serial komediowy
11.15 Barwy szczęścia (1278) - serial
11.45 Na dobre i na złe (577) Fałszywy ruch - serial
12.50 Na sygnale (26) - serial
13.25 Konczita i inne hity kabaretu
Ani Mru Mru
14.25 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Z kamerą
i strzelbą do dzikich plemion
14.55 O mnie się nie martw - s. II (2)
- serial komediowy
15.55 M jak miłość (1121) - serial
16.55 Rodzinka.pl (142) - Śmierć
w ogrodzie - serial komediowy
17.25 Rodzinka.pl (143) - Wyprowadzka - serial komediowy
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - program rozrywkowy
21.15 Rodzinka.pl (138) - Nowocześni dziadkowie - serial
komediowy
21.45 Rodzinka.pl (139) - Tu są
dzieci!!! - serial komediowy
22.25 Grimm (5 - 6) - serial
0.10 Peter Sellers. Życie i śmierć
- film biograficzny, USA, Wielka
Brytania, reż. Stephen Hopkins,
wyk. Geoffrey Rush, Charlize Theron, Emily Watson, John Lithgow
2.25 Skandal (9 - 10) - serial
4.00 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy - program rozrywkowy
4.50 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 2, Francja 9.10 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 3, Francja 10.20
Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015.
4, Francja 11.30 Najszybsi ludzie świata 12.10 Futbol Amerykański - Finał Polskiej Ligi - Wrocław 2015 - relacja 14.30
X Games 15.30 Pełnosprawni 16.00 piłka nożna - Eliminacje Ligi Mistrzów 18.05
Dwa koła, jedna pasja - magazyn kolarski
18.20 Złote transmisje 20.20 boks Megafights 23.00 Sport 23.25 Piłka nożna
plażowa - MŚ Portugalia 2015. 2, Francja
0.30 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 3, Francja 1.30 Zakończenie dnia
5.55
6.15
8.00
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Golf The Open Championship 2015 8.00
Golf The Open Championship 2015 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Magazyn golfowy 10.00 Golf The Open
Championship 2015 11.00 Golf The Open
Championship 2015 12.00 Golf The Open
Championship 2015 13.00 Golf The Open
Championship 2015 14.30 Siatkówka Liga
Światowa 15.30 Siatkówka Liga Światowa 18.30 Siatkówka Liga Światowa 20.30
Siatkówka Liga Światowa 21.00 Golf The
Open Championship 2015 23.00 Siatkówka World Grand Prix 1.00 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia 1.15
Siatkówka World Grand Prix
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
21.50 Showtime - komedia, USA 2002,
reż. Tom Dey, wyk. Robert De
Niro, Eddie Murphy, Rene Russo,
William Shatner, Chris Ufland,
Nestor Serrano
23.50 Domino - film sensacyjny, USA,
Wielka Brytania, Francja 2005,
reż. Tony Scott, wyk. Keira
Knightley, Mickey Rourke, …dgar
Ramírez, Delroy Lindo, Mo’Nique,
Mena Suvari, Macy Gray, Jacqueline Bisset, Dabney Coleman,
Brian Austin Green, Ian Ziering
2.30 Uwaga! - program interwencyjny
2.55 Sekrety Magii
4.15 Rozmowy w toku - talk show
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
3.00 Żużel. Mistrzostwa Europy, Landshut, Niemcy 2. runda 4.30 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 6.00 Kolarstwo.
Tour of France 7.00 Szermierka. MŚ, Rosja 8.30 Lekka Atletyka. Greene Light Magazyn 8.45 Lekka Atletyka. Greene Light
Magazyn 9.00 Lekka Atletyka. Mityng
EAA, Lucerna 10.00 Kolarstwo. Tour of
France 11.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
11.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 12.
17.15 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.30
Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19,
Grecja 20.00 Piłka nożna. Mistrzostwa
Europy U - 19, Grecja 22.45 Kolarstwo.
Tour of France 23.45 Szermierka. MŚ, Rosja 1.30 Kolarstwo. Tour of France 2.30 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.00
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Harry Potter i Komnata Tajemnic - film przygodowy, USA,
Wielka Brytania 2002, reż. Chris
Columbus, wyk. Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson
23.20 Słaby punkt - film sensacyjny,
USA, Niemcy 2007, reż. Gregory
Hoblit, wyk. Anthony Hopkins,
Ryan Gosling, David Strathairn,
Rosamund Pike, Embeth Davidtz,
Billy Burke
1.40 Kuba Wojewódzki - talk show
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.00 Sekrety Magii
4.20 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour of France 9.30 Piłka
nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja
11.30 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ
IAAF, Cali 12.45 Lekka Atletyka. Greene
Light Magazyn 13.00 Kolarstwo. Tour of
France 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
14.15 Kolarstwo. Tour de France 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Szermierka. MŚ, Rosja 19.30 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali 20.00 Boks 22.00
Kolarstwo. Tour of France 23.00 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa
Europy, Estonia 23.15 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Austria
23.45 FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
0.30
1.30
2.00
2.10
2.30
3.05
4.00
5.00
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Małolaty u taty - komedia familijna, USA, 2003, reż. Steve Carr,
wyk. Eddie Murphy, Hailey Noelle
Johnson, Jimmy Bennett
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.14 Teleexpress
Extra 17.31 To jest temat - magazyn 17.55
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.44 Flesz
- Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis
Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40
Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama
Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Pogoda
22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sport 0.00 Teleexpress
Extra 0.25 To jest temat - magazyn 0.55
Dziś wieczorem 1.10 Forum 1.42 Flesz
- Serwis Info 1.55 Serwis Info
23.45
1.30
2.00
3.00
4.00
5.00
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Pamiętniki z wakacji
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Ice Road Truckers: Drogi
śmierci
Policjantki i Policjanci
Zaginiony skarb Wielkiego
Kanionu - film fantasy, Kanada,
2008, reż. Farhad Mann, wyk.
Michael Shanks, Shannen Doherty
Mantykora: legendarny
potwór - film fantasy, USA,
2005, reż. John Werner, wyk.
Chase Masterson, Jeff Fahey,
Robert Beltran
Erotyczne opętanie - film erottyczny, USA, 2012
Mega Chichot
STOP Drogówka
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Disco Polo Life
Disco Polo Life
Stopklatka
6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki
7.50 Pizza w Auschwitz - film dok. 9.15
Faraon cz. 2 - film historyczny 11.00 Historia Oręża - serial 12.05 Kobra: Oddział
specjalny - serial 13.10 Katastrofy w przestworzach - serial 14.20 Stawka większa
niż życie cz. 2 - 4 - serial 18.20 Madeline
- komedia familijna 20.00 Sezon strachu
20.00 Księga krwi - horror 22.05 Liczą się
tylko Frankliny - komedia
TV TRWAM
15.00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
Koronką do Bożego Miłosierdzia 15.20
Mocni w wierze 15.50 Pytasz i wiesz
16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 Chryste ratuj 17.00 Na
tropie 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00
Warto zauważyć… w mijającym tygodniu
19.30 Przygody Monster Trucków 19.45
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Król Dawid 22.55 Święty na
każdy dzień 23.00 Z Benedyktem XVI rok
po roku 23.30 Świętość w codzienności
- św. Joanna Beretta Molla
18.00
19.00
20.00
22.40
1.00
3.05
3.40
4.05
4.45
5.05
5.30
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
Niania w akcji - komedia, Hongkong 2006, reż. Benny Chan,
wyk. Jackie Chan, Michael Hui,
Louis Koo
Dublerzy - komedia kryminalna,
Polska 2006, reż. Marcin Ziębiński, wyk. Andrzej Grabowski,
Robert Gonera, Zbigniew Zamachowski, Kayah, Krystyna Feldman, Marek Perepeczko, Krzysztof Kowalewski
Sobowtór diabła - dramat sensacyjny, Belgia, Holandia 2011, reż.
Lee Tamahori, wyk. Dominic Cooper, Ludivine Sagnier, Raad Rawi
Kręcimy z gwiazdami
JRG w akcji
Taki jest świat
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP
Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00
Czarodzieje z Waverly Place 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45
Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu
16.15 Przygody Merlina 17.15 Czarodziejki
18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00
Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku 23.25 Halloween - horror
TVP KULTURA
7.05 Eurokultura 7.25 Noce i dnie - Babcia - serial 8.35 Sam przeciwko światu
- serial dok. 9.40 Fantomas kontra Scotland Yard - film fabularny 11.30 Program
do czytania 11.50 Wydarzenie aktualne
12.25 Studio R - Gaba Kulka 13.05 Eurokultura 13.25 West Side Story - musical
16.05 Noce i dnie - serial 17.15 Sam przeciwko światu - serial dok. 18.25 Głos - film
TVP 19.40 Galapagos - film anim. 20.05
Mad Men s. VII A - serial 21.05 Starsza
pani znika - film sensacyjny 23.00 Więcej niż fikcja - Izrael - droga do apartheidu
- film dok. 0.45 Mad Men s. VII A - serial
1.45 Filmy Alfreda Hitchcocka - Starsza
pani znika - film sensacyjny
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 16.7.1988
7.30 Ocalony świat (8) - cykl dok. 8.10
Ginące cywilizacje (19) - cykl dok. 9.10
Czas honoru (38) - serial 10.00 Snowdonia 1890 (2) - serial 10.40 Makłowicz
w podróży 11.20 Tajemnicza królowa Peru - film dok. 12.20 Wyrok na Franciszka Kłosa - dramat wojenny 14.10 Polska
i świat z historią w tle - Klucze bez domu
14.30 Dzieje kultury polskiej - cykl dok.
15.45 Spór o historię - debata 16.20 Były sobie odkrycia - serial 17.00 Zestrzelony nad Czechosłowacją - film dok. 18.05
Czas honoru (39) - serial 19.00 Snowdonia 1890 (2) - serial dok. 19.45 Zagadkowy władca Peru - film dok. 21.00 Było, nie
minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40
Szerokie tory - reportaż 23.15 Prywatne
śledztwa 0.15 Drezno - miasto w ogniu
- reportaż 0.45 Ocalony świat (8) Pełzająca mądrość - cykl dok. 1.25 Ostatni król
- film kostiumowy, Włochy, reż. Aurelio
Grimaldi, wyk. Moni Ovadia, Isabel Russinova, Edoardo Sinavo 2.55 Wspaniałe
stulecie (49) - serial
Piątek, 17.07.2015
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
PULS
6.00
7.00
8.55
9.55
10.55
12.00
14.00
16.00
17.00
TTV
11.45 Sąd rodzinny 12.40 Kartoteka 13.40
Drogowi piraci 14.10 DeFacto 14.45 Insekty atakują - serial 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Komornik
17.45 Express - informacje 18.05 Remont
w stylu Vegas 19.10 Wojny przewoźników
19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje 22.00 Usterka 23.00
Handlarze 23.45 Przepustka - serial
TV TRWAM
13.20 To przychodzi od Boga 14.00 Grunwald 1410 - rys historyczny i znaczenie bitwy pod Grunwaldem 14.45 Effetha - okno na świat 15.30 Uroczysta prezentacja
obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” 15.50
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35
Z pamiętnika podróżnika 17.05 Moja Mongolia 17.30 Reportaż dnia 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30
Królewna Śnieżka 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Ocalić od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Joanna d’Arc 23.00 Święty na
każdy dzień 23.05 Sanktuarium Matki
Bożej w La Salette 0.00 Świat w obrazach
21.50
21.55 Hellboy - film fantasy, USA,
2004, reż. Guillermo del Toro,
wyk. Ron Perlman, Biddy Hodson,
Jeffrey Tambor, Karel Roden
Pod koniec II wojny światowej,
kiedy dni Rzeszy były już policzone,
zdesperowani naziści próbowali
ratować się wszelkimi sposobami,
uciekając się nawet do wykorzystania magii. Podczas jednego z sekretnych rytuałów okrutny szaleniec,
Grigori Rasputin przywołał demona
nazwanego później Hellboy’em
z zamysłem czynienia zła.
0.35 Jesse Stone: Przemiana - thriller kryminalny, USA, 2007, reż.
Robert Harmon, wyk. Tom Selleck,
Rebecca Pidgeon, Sean Young,
Kathy Baker, Kohl Sudduth
2.15 Tajemnice losu
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Michał Urbaniak
- talk show
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Selena - film obyczajowy, USA
1997, reż. Gregory Nava, wyk.
Jennifer Lopez, Edward James
Olmos, Jon Seda, Constance
Marie, Jacob Vargas
22.45 Skazany na śmierć - serial kryminalny
23.50 Pogrzebana żywcem - horror,
USA 2007, reż. Robert Kurtzman,
wyk. Leah Rachel, Erin Reese,
Tobin Bell
1.55 Sekrety Magii
4.00 Druga strona medalu - talk show
4.35 Druga strona medalu - talk show
Stopklatka
POLSAT
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
20.05
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
Okręt, cz. 2 - dramat wojenny,
Niemcy, 1981, reż. Wolfgang
Petersen, wyk. Herbert Grönemeyer, Jurgen Prochnov, Klaus
Wennemann
Cyberatak, cz. 2 - miniserial,
2012, reż. Bradford May, wyk.
Justin Baldoni, Kevin Ketcham,
Thai Edwards
Kroniki facetów z klasą
Mega Chichot
Graffiti
Gość wydarzeń
TAK czy NIE
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Disco Polo Life
Disco Polo Life
6.40 Bajki 7.50 Miłość silniejsza niż wszystkie - film familijny 9.45 Faraon cz. 1 - film
historyczny 11.20 Historia Oręża - serial 12.25 Kobra: Oddział specjalny - serial
13.40 Katastrofy w przestworzach - serial
14.50 Stawka większa niż życie cz. 1 - serial 16.05 Słodka zemsta - komedia romantyczna 17.55 I kto to mówi 3 - komedia
20.00 Liczą się tylko Frankliny - komedia
22.00 VI Batalion - film wojenny
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48
Pogoda 22.55 Godzina po godzinie
- podsumowanie dnia 23.45 Sport 0.00
Teleexpress Extra 0.25 To jest temat - magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła
20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
Czwartek, 16.07.2015
TV 4
22.30
TVN
5.55
6.15
8.00
8.35
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.00 Pamiętnik księżniczki - komedia familijna, USA, 2001, reż.
Garry Marshall, wyk. Julie
Andrews, Caroline Goodall, Anne
Hathaway, Hector Elizondo
Mia Thermopolis jest bystrą, lecz
nieśmiałą nastolatką jakich wiele.
Mieszka w San Francisco z matką,
malarką Helen, a jej jedyną przyjaciółką jest koleżanka z klasy, Lilly.
Nieoczekiwanie w życiu Mii pojawia się dystyngowana królowa
Clarisse Renaldi, która oświadcza
zdumionej dziewczynie, że jest
jej rodzoną babką. Okazuje się
bowiem, że Mia jest córką króla
niewielkiego europejskiego państewka Genovii…
22.25 CSI: Kryminalne zagadki Miami
0.25 Wyjdź za mnie cz. 2 - komedia romantyczna, USA, 2010, reż.
James Hayman, wyk. Lucy Liu,
Steven Pasquale, Bobby Cannavale
2.00 Tajemnice losu
EUROSPORT
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 8.00 Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Magazyn
lekkoatletyczny 10.00 Golf The Open
Championship 2015 11.00 Golf The Open
Championship 2015 12.00 Golf The Open
Championship 2015 13.00 Golf The Open
Championship 2015 14.30 Siatkówka Liga
Światowa 15.30 Siatkówka Liga Światowa 16.30 Siatkówka Liga Światowa 17.30
Siatkówka Liga Światowa 18.30 Siatkówka Liga Światowa 20.30 Siatkówka
Liga Światowa 23.00 Siatkówka World
Grand Prix 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Siatkówka
World Grand Prix
POLSAT
TVN
TVP 2
TVN 7
5.10
6.30
7.00
8.10
9.10
10.10
11.15
12.50
13.50
14.50
15.50
16.55
18.00
19.00
21.50
0.10
2.20
3.25
5.30
We Dwoje - program rozrywkowy
Męski Typ 2: Artur Boruc
Brzydula - serial obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Dr House I - serial obyczajowy
Mango Telezakupy
Sąd rodzinny - program sądowy
Szpital - program obyczajowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Prawo Agaty - serial obyczajowy
Brzydula - serial obyczajowy
Dr House I - serial obyczajowy
Bitwa o Anglię - film wojenny,
Wielka Brytania 1969, reż. Guy
Hamilton, wyk. Laurence Olivier,
Robert Shaw, Michael Caine, Christopher Plummer, Kenneth More,
Susannah York, Trevor Howard,
Ralph Richardson, Curt Jurgens,
Michael Redgrave, Nigel Patrick,
Edward Fox
Plan bez skazy - film sensacyjny, Wielka Brytania/Luksemburg 2007, reż. Michael Radford,
wyk. Demi Moore, Michael Caine,
Lambert Wilson, Nathaniel Parker
Impreza na krawężniku - film
dok. 2005, reż. Michel Gondry,
wyk. Dave Chappelle, Erykah
Badu, Lauryn Hill, Mos Def
Skazany na śmierć - serial kryminalny
Sekrety Magii
Koniec programu
PULS
6.00
7.00
7.55
8.55
9.55
10.55
12.05
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.50
23.50
1.30
2.00
2.30
3.00
3.25
3.50
4.15
4.40
5.05
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny - serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
Krwawe wyzwanie - film akcji,
USA 2010, reż. Daniel Zirilli, wyk.
Dean Cain, Louis Herthum, Talise
Zirilli, Tony Schiena
Najlepsi z najlepszych - film
akcji, USA 1989, reż. Robert
Radler, wyk. Eric Roberts, Sally
Kirkland, Phillip Rhee, James Earl
Jones
Motel 2: Pierwsze cięcie - horror, USA 2009, reż. Eric Bross, wyk.
Trevor Wright, Agnes Bruckner,
David Moscow, Brian Klugman
Dyżur
No problem!
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
TTV
TV6
13.40 Drogowi piraci 14.10 Usterka 14.45
Damy i wieśniaczki 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Odlotowy
ogród 17.45 Express - informacje 18.05
Luksusowe zachcianki 19.10 Anatomia
głupoty według Richarda Hammonda
19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje 22.00 Handlarze 22.45
Usterka 23.45 Kossakowski. Inicjacja
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Czarodzieje z Waverly Place
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.30 Bestia z mokradeł - horror
TVP KULTURA
7.05 Afisz kulturalny 7.15 Noce i dnie - serial 8.20 Teledyski zmieniły muzykę 9.20
Fantomas wraca - komedia 11.05 Iluzja
- impresja filmowa 11.30 To nie tak - Wolność słowa, bluźnierstwo, mowa nienawiści 12.10 Libera - Przewodnik po sztuce - Henryk Stażewski 12.25 1KwieKulik
- film dok. 13.30 Śmierć w ogrodzie - dramat 15.25 Koncert - film TVP 16.05 Noce
i dnie - serial 17.15 Teledyski zmieniły muzykę 18.10 Jasne błękitne okna - dramat
20.05 Mad Men s. VII A - serial 21.00 Informacje kulturalne 21.20 Jedz i pij, mężczyzno i kobieto - film obyczajowy 23.40
Przeznaczenie pani Yuki - dramat 1.15 Informacje kulturalne
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 17.7.1984
7.30 Podróżnik - Mexicas 8.00 Ginące
cywilizacje (20) - cykl dok. 9.05 Czas honoru (39) - serial 10.05 Snowdonia 1890
(3) - serial 10.45 Okrasa łamie przepisy
11.25 Zagadkowy władca Peru - film dok.
12.30 Tajemnice początków Polski - cykl
dok. 13.25 Polska i świat z historią w tle
14.30 Dzieje kultury polskiej, cz. 2 - cykl
dok. 15.45 Spór o historię 16.20 Były sobie odkrycia - Heron z Aleksandrii - serial
16.55 Tadeusz Komorowski „Bór” 18.05
Czas honoru (40) - serial 19.00 Snowdonia 1890 (3) - serial 19.45 Pradzieje
Celtów - film dok. 21.00 Było, nie minęło
21.40 Sensacje XX wieku 22.40 Szerokie tory - reportaż 23.20 Przesyłka - film
dok. 0.15 Zwyciężyć śmierć - prof. Rudolf
Weigl, reż. Halina Szymura 0.55 Podróżnik
- Mexicas, Mexicas 1.30 Widziane na Ziemi - Tanzania - cykl dok. 2.35 Nieznana
Białoruś. - Nieukorzona, cz. 1 - cykl dok.
3.20 Wspaniałe stulecie (51 - 52) - serial
5.20 Marian Podgóreczny. Byłem w zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim
TVP 1
7.05 Pełnosprawni (114) - magazyn
7.25 Las bliżej nas (66) - magazyn
7.50 Odnawialne źródła energii
- Niewyczerpalne energie
- Pompy ciepła
8.15 Rok w ogrodzie
8.45 Naszaarmia.pl (170) - magazyn
9.10 Innowacje dla Ciebie - magazyn
9.30 Chichot losu (6) - Zdrada
- serial
10.30 Przystań (5) - Spóźnieni
kochankowie - serial
11.20 Volare - Historia Domenico
Modugno (1) - serial
12.25 Teo - ria smaku Teo Vafidisa
(16) - magazyn
13.05 Opole 2015 na bis /8/ - koncert
14.00 Tajemnice ptaków, cz. 3. Życie
na krawedzi - cykl dok.
14.40 Północ - Południe I (9) - serial
15.40 Downton Abbey II (1) - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Komisarz Alex (41) - Niebezpieczne związki - serial
18.25 Dama w czarnym welonie (5)
Woman with the Black Veil
- serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Europy - Rajd
Estonii
20.07 GOL
20.14 Pogoda
20.25 Śmierć nadejdzie jutro - film
sensacyjny, 2002, USA, Wielka
Brytania, reż. Lee Tamahori, wyk.
Pierce Brosnan, Halle Berry, Judi
Dench, John Cleese
22.45 Osaczony - thriller, USA, Niemcy,
reż. Florent Emilio Siri, wyk. Bruce
Willis, Kevin Pollack, Jimmy Bennett
0.45 Zemsta (9 - 10) - serial
2.25 Downton Abbey II (1) - serial
3.45 Do białego rana (11 - 12) - serial
4.40 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Dwa koła, jedna pasja - magazyn
kolarski - felieton 8.20 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Chorzów 9.20 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Chorzów
10.15 Złot transmisje 12.05 boks - Megafights 14.45 Żeglarska Kadra Narodowa
15.15 Piłka nożna - Mecz towarzyski. GKS
Tychy - FC Koeln 17.35 Z archiwum 17.55
Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015.
1, Francja 19.25 Piłka nożna plażowa - MŚ
Portugalia 2015. 2, Francja 21.00 piłka
nożna - Eliminacje LM 23.00 Sportowa
Sobota 23.25 Piłka nożna plażowa - MŚ
Portugalia 2015. 1, Francja 0.30 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 2, Francja 1.30 Zakończenie dnia
TVP 1
7.00 Msza Święta
8.00 Tydzień
8.35 Paweł z Tarsu. Pojednanie światów - Do Żydów i do Pogan
9.10 Ziarno - Św. Wacław
9.45 Piękniejsza Polska w Unii
Europejskiej - /32/ - cykl dok.
10.15 Alternatywy 4 (5) - Dwudziesty stopień zasilania - serial
11.30 Dwa koła, jedna pasja - magazyn kolarski
11.50 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański, Watykan
12.10 Między ziemią a niebem
12.50 Opole 2015 na bis /9/ - koncert
13.50 Pingwiny w ukrytej kamerze
Odc. 2. Pierwsze kroki - serial
14.55 Korzenie (5) - serial
15.55 Afryka - za głosem serca, cz. 1
- serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ptaki ciernistych krzewów (6)
- serial
18.30 Rolnik szuka żony - dokument
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Europy - Rajd
Estonii
20.09 Kronika 72. Tour de Pologne
20.25 Sisi, cz. 1 - film kostiumowy,
Niemcy, Włochy, Austria, reż.
Xaver Schwarzenberger, wyk.
Cristiana Capotondi, Martina
Gedeck, Herbert Knaup
22.15 Śmierć nadejdzie jutro - film
sensacyjny, USA, Wielka Brytania,
reż. Lee Tamahori, wyk. Pierce
Brosnan, Halle Berry, Judi Dench
0.35 Do białego rana (11 - 12) - serial
1.30 Dekalog - Dziewięć - film TVP,
reż. Krzysztof Kieślowski, wyk.
Ewa Błaszczyk, Piotr Machalica,
Jan Jankowski, Jolanta Piętek
- Górecka, Artur Barciś
2.40 Osaczony - thriller, USA, Niemcy,
reż. Florent Emilio Siri
4.35 Piękniejsza Polska w Unii
Europejskiej - /32/ - cykl dok.
TVP SPORT
8.00 Żeglarska Kadra Narodowa - Portugalia 8.30 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. 1, Francja 9.40 Piłka nożna
plażowa - MŚ Portugalia 2015. 2, Francja 10.50 Piłka nożna - Mecz towarzyski.
GKS Tychy - FC Koeln 12.55 Z archiwum
13.15 Jeździectwo - Liga Mistrzów - Jakubowice - relacja 15.30 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź 17.55 Piłka nożna
plażowa - MŚ Portugalia 2015. o 3 miejsce,
Francja 19.25 Piłka nożna plażowa - MŚ
Portugalia 2015. Finał, Francja 21.00 Tenis
ziemny - Turniej ATP w Poznaniu - Finał
gry pojedynczej 22.45 Sportowa niedziela 23.25 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Łódź 1.15 Zakończenie dnia
TVN
POLSAT
5.30 Uwaga! - program interwencyjny
5.50 Mango - Telezakupy
7.55 Top wings - program rozrywkowy
8.30 Dzień Dobry Wakacje
11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
12.50 Mali giganci
14.45 Żony Hollywood
15.55 Project Runway
17.00 Ugotowani - dokładka - program kulinarno - rozrywkowy
18.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
8.30 Scooby - Doo: Wakacje
z duchami - film anim., USA
10.00 Ewa gotuje
10.35 Małolaty u taty - komedia familijna, USA, 2003, reż. Steve Carr
12.35 Dirty dancing - melodramat,
USA, 1987, reż. Emile Ardolino,
wyk. Jennifer Grey, Jack Weston,
Patrick Swayze, Jerry Orbach
14.40 Dzień, który zmienił moje życie
15.40 Trudne sprawy
16.45 Dlaczego ja?
17.40 Nasz nowy dom
18.40 Mistrz Zakupów
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Kabaretobranie 2014 - VI Zielonogórska Noc Kabaretowa na bis
TVP 2
5.20 Bliskie i groźne spotkania
Steve’a (16) - serial dok.
6.00 Prawo natury - W lasach strefy
umiarkowanej - serial dok.
7.05 M jak miłość (1138) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.35 Dom (5) - Ponad 200 czwartków - serial
12.25 Czarne chmury (5) - Czarna
sakwa - serial
13.25 Misja natura - Wyżyna
Zachodniowołyńska 6 - serial
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Rodzinka.pl (138) - Nowocześni dziadkowie - serial
15.10 Rejs z kabaretem - widowisko
16.00 Słowo na niedzielę
16.15 Beethoven 5 - komedia, USA,
reż. Mark Griffiths, wyk. Dave
Thomas, Faith Ford, Daveigh
Chase
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Międzynarodowy Festiwal
Kultury i Muzyki Romów - Ciechocinek 2015
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 Międzynarodowy Festiwal
Kultury i Muzyki Romów - Ciechocinek 2015 - widowisko
21.10 Międzynarodowy Festiwal
Kultury i Muzyki Romów - Ciechocinek 2015 - widowisko
23.20 As w rękawie 2. Bal zabójców
- film sensacyjny, USA, Kanada,
reż. P.J. Pesce, wyk. Autumn
Reeser, Tommy Flanagan, Tom
Berenger
0.55 Republika - Nowe Sytuacje
- Jarocin Live 2014 - koncert,
reż. Mateusz Winkiel
2.05 Kaliber 45 - thriller, USA, reż.
Gary Lennon, wyk. Milla Jovovich,
Angus MacFadyen, Stephen
Dorff
3.50 Grimm (5 - 6) - serial
5.35 Zakończenie dnia
20.00 List w butelce - film obyczajowy, USA 1999, reż. Luis Mandoki, wyk. Kevin Costner, Robin
Wright Penn, Paul Newman, John
Savage, Illeanna Douglas, Robbie
Coltrane
22.45 Medium - film obyczajowy, USA
2010, reż. Clint Eastwood, wyk.
Matt Damon, Cecile De France,
Jay Mohr, Bryce Dallas Howard,
Thierry Neuvic, Marthe Keller
1.20 Cela - film sensacyjny, USA,
Niemcy 2000, reż. Tarsem Singh,
wyk. Jennifer Lopez, Vince Vaughn, Vincent D’Onofrio, Jake
Weber, Dylan Baker, Marianne
Jean - Baptiste
3.35 Uwaga! - program interwencyjny
3.50 Sekrety Magii
EUROSPORT
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Golf The Open Championship 2015 8.00
Golf The Open Championship 2015 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Magazyn Magazyn lekkoatletyczny 10.00
Golf The Open Championship 2015
1200 Golf The Open Championship 2015
14.00 Golf The Open Championship 2015
15.00 Siatkówka World Grand Prix 18.00
Siatkówka World Grand Prix 20.00 Polsat
Sport News Sport Flash 20.07 Siatkówka World Grand Prix 21.00 Polsat Sport
News Sport Flash 21.07 Golf The Open
Championship 2015 23.00 Siatkówka
World Grand Prix 1.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Siatkówka World Grand Prix
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 13.
10.30 Szermierka. MŚ, Rosja 12.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali,
Kolumbia 13.00 Kolarstwo. Tour of France 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
14.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 14.
17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45
Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF,
Cali, Kolumbia 18.45 Jeździectwo. Horse Excellence 18.50 Jeździectwo. Global
Champions Tour, Chantilly, Francja 20.10
Jeździectwo. Horse Excellence 20.15
Sporty walki. Superkombat, World Grand
Prix Series 22.00 Kolarstwo. Tour of France 23.00 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, Estonia 23.30
Szermierka. MŚ, Rosja
TVN
TVP 2
6.05 100% Natury (10) - Gmina Witnica - cykl dok.
6.35 M jak miłość (1139) - serial
7.35 Stawiam na Tolka Banana (5)
Cygan - serial
8.25 Beethoven 5 - komedia, USA,
reż. Mark Griffiths, wyk. Dave
Thomas, Faith Ford, Daveigh
Chase
10.05 Tajemnice skrzypłoczy - film
dokumentalny
11.05 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat
11.40 Makłowicz w podróży
- Madera „Goście archipelagu”
- magazyn kulinarny
12.20 Siódma kompania znów
w komplecie - komedia, Francja, reż. Robert Lamoureux, wyk.
Pierre Mondy, Aldo Maccione,
Jean Lefebvre
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Rodzinka.pl (139) - serial
15.15 Latający Klub 2, czyli wieczór
kabaretowy
16.30 Na dobre i na złe (597) - serial
17.25 Na sygnale (57) - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Hity kabaretu - Konczita i inne
hity kabaretu Ani Mru Mru
20.05 Lato Zet i Dwójki 2015
- Gdańsk - koncert
21.10 Lato Zet i Dwójki 2015 - Przebój Lata - koncert
22.10 Paranienormalni Tonight
- Bartek Kasprzykowski
23.05 Warsaw Summer Jazz Days
2015 - koncert
0.50 Killshot - film sensacyjny,
USA, reż. John Madden, wyk.
Mickey Rourke, Joseph Gordon
- Levitt, Diane Lane, Thomas Jane,
Rosario Dawson
2.35 Czas honoru (48) - Niemieckie
porachunki - serial
3.30 Czas honoru (49) - Wyprawa
do Rzeszy - serial
4.20 Zakończenie dnia
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Golf The Open Championship 2015 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka World Grand Prix 10.00 Polsat
Sport News Sport Flash 11.07 Golf The
Open Championship 2015 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka
World Grand Prix 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.07 Lekkoatletyka Diamond
League 17.00 Polsat Sport News Sport
Flash 17.07 Siatkówka World Grand Prix
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07
Golf The Open Championship 2015 21.00
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka Liga światowa 23.00 Piłka nożna
Liga ukraińska 1.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia
5.30
5.50
7.55
8.25
8.30
11.00
11.40
12.40
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry Wakacje
Co za tydzień - magazyn
Piekielny hotel
Nie rób scen - serial
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
10.25
13.25
14.30
16.30
19.00
20.00
22.00
23.00
0.55
22.00 Uliczny wojownik - film akcji,
USA, 1994, reż. Steven E. de
Souza, wyk. Jean - Claude Van
Damme, Raul Julia, Ming - Na
0.20 Potwór - horror, Korea Płd, 2006,
reż. Joon - ho Bong, wyk. David
Joseph Anselmo, Doona Bae, Hae
- il Park, Hie - bong Byeon
Trzypokoleniowa rodzina Park
prowadzi mały bar nad brzegiem
rzeki Han. Pewnego słonecznego
dnia tłumy wypoczywających nad
wodą spacerowiczów zaatakowane zostają przez tajemniczego
potwora z głębin. Jego ofiarą
pada także Hyun - seo - najmłodsza z rodu, oczko w głowie całej
familii. Przybyłe na pomoc wojsko
zamyka cały teren wokół rzeki.
2.50
3.10
4.00
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France 9.45 Piłka
nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja
11.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ
IAAF, Cali 13.00 Kolarstwo. Tour of France
14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15
Kolarstwo. Tour de France 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Szermierka.
MŚ, Rosja 19.00 Piłka nożna. Mistrzostwa
Europy U - 19, Grecja 22.00 Kolarstwo.
Tour of France 23.00 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone Wyścig 1. 23.30 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone Wyścig 2. 0.30
Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, Estonia Podsumowanie
1.00 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych Wiadomości 1.15 Watts
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info weekend 19.15 Serwis sportowy 19.20 Pogoda 19.25 Prawdę
mówiąc - magazyn 19.53 Dziś wieczorem
20.10 Minęła 20ta 20.30 Serwis Info
weekend 20.40 Bez retuszu - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.45
Sportowa niedziela 23.15 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 0.00 Pogoda
0.10 Teleexpress Extra 0.35 Woronicza 17
1.45 Bez retuszu - magazyn
14.40
17.00
19.00
21.20
23.30
2.15
3.15
11.10
13.20
15.00
21.55
0.15
2.00
3.00
Strażnik Teksasu
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Kung Pow: Wejście wybrańca
- komedia, USA, Hong Kong
Galileo
Zaginiony skarb Wielkiego
Kanionu - film fantasy, Kanada,
2008, reż. Farhad Mann, wyk.
Michael Shanks, Shannen Doherty
Zagadki Sfinksa - film sci - fi,
Kanada, Wielka Brytania, 2008,
reż. George Mendeluk
Eryk Wiking - komedia przygodowa, Szwecja, Wielka Brytania,
1989, reż. Terry Jones, wyk. John
Cleese, Mickey Rooney
Galileo
Łowca obcych - thriller sci - fi,
USA, 2003, reż. Ron Krauss, wyk.
James Spader, Aimee Graham,
Nikolai Binev, John Lynch
Odznaka - film kryminalny,
USA, 2002, reż. Robby Henson,
wyk. Billy Bob Thornton, Patricia
Arquette, William Devane
Skasowane wiadomości - thriller, Kanada, 2009, reż. Rob
Cowan, wyk. Deborah Unger,
Matthew Lillard
Zagadki kryminalne
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Stopklatka
6.00 Dzień Tryfidów, cz. 1 - film sensacyjny 8.00 Konopielka - komedia obyczajowa 10.00 Ziemiomorze cz. 2 - serial 11.50
Madeline - komedia familijna 13.40 Rozbitkowie - komedia romantyczna 15.35
Policyjna opowieść 3 - film sensacyjny
17.40 Czterej pancerni i pies cz. 3 - 4/8
- serial 20.00 Szkoła czarownic - dramat
22.05 Amerykański Ninja 4 - film sensacyjny 0.05 21 gramów - dramat
TV TRWAM
10.30 Legenda o Wielkiej Stopie z pustyni
11.25 Filipiny 11.50 Święty na każdy dzień
12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Sól ziemi 14.30 Usłyszcie nas 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00
Nasz Max i jego przygoda z Biblią 17.30
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Latający dom 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Ocalić od zapomnienia
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Vatican Magazine 22.10 Jak
My to widzimy 22.40 Historia Królowej
Estery 23.30 Prorok mediów masowych
- błogosławiony ks. Jakub Alberione 0.00
Świat w obrazach 0.05 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia 0.10 Informacje
Szymon Majewski Show
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial komediowy
Bananowy doktor IV - serial
Kamuflaż II - serial sensacyjny
Gwiazdy wierzą w duchy
- reality show
Wielka ucieczka - film wojenny,
USA 1963, reż. John Sturges, wyk.
Steve McQueen, James Garner,
Charles Bronson, Richard Attenborough, James Donald
Ostatnie wakacje - komedia,
USA 2006, reż. Wayne Wang, wyk.
Queen Latifah, LL Cool J, Timothy
Hutton, Giancarlo Esposito
W krzywym zwierciadle: Europejskie wakacje - komedia, USA
1985, reż. Amy Heckerling, wyk.
Chevy Chase, Beverly D’Angelo,
Dana Hill, Jason Lively, John Astin
Stare lwy - film obyczajowy,
USA 2003, reż. Tim McCanlies, wyk. Michael Caine, Robert
Duvall, Haley Joel Osment
Wakacje w Las Vegas - komedia, USA 1997, reż. Stephen
Kessler, wyk. Chevy Chase,
Beverly D’Angelo, Randy Quaid
Sztandar chwały - film wojenny,
USA 2006, reż. Clint Eastwood,
wyk. Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach, John Slattery
Alcatraz - serial sensacyjny, USA
Sekrety Magii
PULS
6.00
7.00
7.50
11.05
12.30
14.10
16.30
19.00
20.00
21.45
23.40
2.00
2.50
3.35
4.00
4.20
8.45 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 9.40
Garfield Show 10.35 Pradawny Ląd 8:
Wielki chłód - film anim. 12.05 Ciekawość:
Pranie mózgu - cykl dok. 13.05 Skład osobliwości 14.05 To niemożliwe 16.05 Jak
zmieniliśmy świat 17.05 Ciekawość: Megahuragan - cykl dok. 18.05 Zatopione skarby 19.05 Air Force 1 zaginął, cz. 2
- miniserial 21.00 Rude Tube 21.35 Szczury
- horror sci - fi 23.30 Seks i polityka
TVP KULTURA
7.05 Informacje kulturalne 7.30 Bajki 8.35
Style życia - Design - Pociąg TGV - cykl
dok. 9.15 Sztuczki - film obyczajowy
11.00 Dekalog 89 + - Street feeling - film
TVP 11.30 Cappuccino z książką 12.00
Informacje kulturalne 12.25 Włochy. kochaj albo rzuć - film dok. 14.00 Porcelana
w składzie słonia - film TVP 14.55 Koncert
życzeń - Anna German - recital 16.05 Studio Kultura - Rozmowy 16.45 Zmruż oczy
- film obyczajowy 18.15 Kobiela na plaży
- film TVP 19.00 Klasyczne albumy rocka
20.05 Essential Killing - dramat , Irlandia
21.45 Europejski Stadion Kultury 2015
23.20 Skóra, w której żyję - dramat 1.30
Cafe de flore - film fabularny
Dyżur
Taki jest świat
Boso przez świat - serial dok.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Kopciuszek - baśń,
Niemcy 2011, reż. Uwe Janson,
wyk. Barbara Auer, Harald Krassnitzer, Aylin Tezel
Bestia z Wolfsberga - film
familijny, USA, Kanada 2010, reż.
Eric Bross, wyk. Brooke Shields,
Brooke D’Orsay, Chase Ellison
Nieustraszeni bracia Grimm
- film przygodowy, Czechy, USA
Zbroja Boga II - film przygodowy, Hongkong 1991
Fineasz i Ferb - serial
Ninja - film akcji, USA 2009,
reż. Isaac Florentine, wyk. Scott
Adkins, Tsuyoshi Ihara, Mika Hijii,
Togo Igawa
Oczy smoka - film akcji, USA
2012, reż. John Hyams, wyk.
Cung Le, Jean - Claude Van
Damme, Johnny Holmes
Czerwona gorączka - film
sensacyjny, USA 1988, reż. Walter Hill, wyk. Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Laurence
Fishburne, Peter Boyle
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Dyżur
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
TTV
15.15 Wojny magazynowe 15.45 Express
- informacje 16.00 Handlarze 16.45 Remont w stylu Vegas 17.45 Express - informacje 18.00 Tymczasem na plaży 18.05
Kossakowski. Nieoczywiste 18.40 Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 19.45 Express - informacje 20.00 Wojny przewoźników 21.00 Usterka 22.00
Gogglebox. Przed telewizorem 22.30 Mój
pierwszy… 23.00 Kto poślubi mojego syna?
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 18.7.1984
7.25 Zaproszenie - Goni bocian żabę 8.00
Śladami starej kroniki 9.00 Czas honoru (40) - serial 9.55 Snowdonia 1890 (4)
- serial dok. 10.35 Pradzieje Celtów - film
dok. 11.40 Widziane na Ziemi - Tanzania
- cykl dok. 12.45 Wyprawa do Wielkiego
Rowu, cz. 4 - film dok. 13.50 Szerokie tory - reportaż 14.25 Encyklopedia II wojny światowej - Daleko na Wschodzie, cz.
1 - cykl dok. 14.55 Inscenizacja Bitwy pod
Grunwaldem 16.15 Wielka Gra - teleturniej 17.10 Spór o historię - Debata 17.45
Cafe Historia 18.15 Czas honoru (41) - serial 19.10 Snowdonia 1890 (4) - serial dok.
19.50 Ostatni powrót Stanisława Mikołajczyka - film dok. 20.55 Maria Skłodowska
- Curie - film dok. 21.40 Żegnajcie Towarzysze (3) - cykl dok. 22.45 Encyklopedia
II wojny światowej, cz. 2 - cykl dok. 23.20
Dzwony wojny (2) - serial 0.15 Partyzanci trzech puszcz - film dok. 0.50 Skazani
na Owczą Górę (5) - reality show 1.35
Widziane na Ziemi - Tasmania - cykl dok.
2.40 Nieznana Białoruś, cz. 2 - cykl dok.
Niedziela, 19.07.2015
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.35
19.00
20.00
20.00 Galimatias czyli Kogel - Mogel 2
- komedia, Polska, 1989, reż.
Roman Załuski, wyk. Grażyna
Błęcka - Kolska, Katarzyna
Łaniewska, Dariusz Siatkowski,
Stanisława Celińska, Jerzy Turek,
Zdzisław Wardejn
Po ślubie Kasia i Paweł Zawadowie urządzają się na wsi. Ojciec
dziewczyny obiecuje przepisać
na nich swoją ziemię. Stawia
jednak warunek. chce doczekać
się w końcu wnuka. Jego córka
ma jednak inne plany. Marzy
o powrocie na studia pedagogiczne i nie chce jeszcze zostać
mamą. Jest to przyczyną konfliktu między Kasią a Pawłem.
Tymczasem w życiu Zawadów
ponownie pojawia się ekscentryczna rodzina Wolańskich.
22.05 Kości - serial
0.05 Zdrady
1.05 Magazyn sportowy
3.00 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
12.35
TV TRWAM
13.45 Święty na każdy dzień 13.50
Z Gdańska do Monte San Angelo 14.00
Król Dawid 14.50 Święty na każdy dzień
14.55 Opowieść o świętym Augustynie
15.30 Powrót do Domu Ojca 16.00 Informacje dnia 16.10 W Naszej Rodzinie 17.00
Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 19.30 Spotkanie z Magdą Buczek 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Przegląd Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Dotyk przyjaźni 23.40 Święty na każdy dzień 23.45
Berlin 0.00 Świat w obrazach
17.00
13.50 Street Dance II - film obyczajowy, Wielka Brytania 2012, reż.
Max Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Falk Hentschel, Sofia Boutella,
Stephanie Nguyen
15.40 Harry Potter i Komnata Tajemnic
- film przygodowy, USA, Wielka
Brytania 2002, reż. Chris Columbus, wyk. Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Kenneth
Branagh, Richard Harris, Maggie
Smith, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Tom Felton
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Egzekutor - film sensacyjny, USA
1996, reż. Charles Russell, wyk.
Arnold Schwarzenegger, James
Caan, Vanessa Williams, James
Coburn, Robert Pastorelli
22.30 Dowód życia - film sensacyjny,
USA 2000, reż. Taylor Hackford,
wyk. Meg Ryan, Russell Crowe,
David Morse, Pamela Reed, David
Caruso, Anthony Heald
1.15 Partnerki - serial kryminalny
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.30 Sekrety Magii
3.50 Rozmowy w toku - talk show
TVN 7
5.55
7.00
9.05
9.35
10.35
11.35
Stopklatka
POLSAT
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
8.15 Scooby - Doo: Wielka draka
wilkołaka - film anim., USA
9.40 Mistrz Zakupów
9.50 Roboty - film anim., USA, 2005
11.40 Powrót do Błękitnej Laguny
- melodramat, USA, 1991
13.45 Nagi peryskop - komedia, USA
15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
17.45 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
Strażnik Teksasu
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Kapitan Drake i drzewo życia
- film przygodowy, Bułgaria, USA,
2009, reż. David Flores, wyk.
Adrian Paul, Temuera Morrison,
Wes Ramsey
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Sekret mumii - thriller, Niemcy,
2000, reż. Curt Faudon, wyk.
Tobias Moretti
Przyczajony tygrys, ukryty
smok - film fantasym Hongkong,
USA, 2000, reż. Ang Lee, wyk.
Yun - Fat Chow, Chen Chang, Fa
Zeng Li, Pei - pei Cheng
Galileo
Policjantki i Policjanci
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Mantykora: legendarny
potwór - film fantasy, USA,
2005, reż. John Werner, wyk.
Chase Masterson, Jeff Fahey,
Robert Beltran
Belfer: przegrana nie wchodzi
w grę - film akcji, USA, 2001, reż.
Robert Radler, wyk. Treat Williams,
Bill Nunn, Patrick Kilpatrick
Interwencja
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Disco Polo Life
6.00 Zakochane zwierzęta - film dok.
7.55 Dinotopia cz. 3 - serial 9.45 Stawka
większa niż życie cz. 11 - 12 - serial 12.10
Policyjna opowieść 2 - film sensacyjny
14.25 Mali agenci. Wyścig z czasem 4D
- film przygodowy 16.05 I kto to mówi
3 - komedia 18.00 Konopielka - komedia
obyczajowa 20.00 Amerykański Ninja 4
- film sensacyjny 22.05 Księga krwi - horror 0.20 Wtorek - komedia
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa
18.50 Serwis Info 19.25 Serwis sportowy 19.30 Pogoda 19.35 Eurowiadomości
19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta
20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.10 Pogoda 21.15
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina
po godzinie - podsumowanie dnia 23.45
Sportowa Sobota 0.05 Teleexpress Extra
0.30 Puls Polski - magazyn
Sobota, 18.07.2015
TV 4
TVN 7
5.25
6.35
7.10
9.15
10.15
11.15
12.15
13.15
15.05
17.15
20.00
22.45
23.45
2.20
Szymon Majewski Show
Męski Typ 2: Zbigniew Boniek
Mango - Telezakupy
Bananowy doktor IV - serial
Kamuflaż II - serial sensacyjny
Gwiazdy wierzą w duchy
- reality show
Idiota za granicą - serial
Czy leci z nami pilot? - komedia, USA 1980, reż. Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker,
wyk. Robert Hays, Julie Hagerty,
Kareem Abdul - Jabbar, Lloyd
Bridges, Leslie Nielsen
Godzina ognia - western, USA
1967, reż. John Sturges, wyk.
James Garner, Jason Robards,
Robert Ryan, Albert Salmi
Bitwa o Anglię - film wojenny,
Wielka Brytania 1969, reż. Guy
Hamilton, wyk. Laurence Olivier,
Robert Shaw, Michael Caine
Sztandar chwały - film wojenny,
USA 2006, reż. Clint Eastwood,
wyk. Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach, John Benjamin
Hickey, John Slattery
Tajemnice Laury - serial
Dzieci z Jedwabnego Szlaku
- film obyczajowy, Australia,
Chiny, Niemcy, USA 2008, reż.
Roger Spottiswoode, wyk. Jonathan Rhys Meyers, Radha Mitchell,
Chow Yun - Fat, Michelle Yeoh
Sekrety Magii
PULS
5.50
6.20
8.00
10.05
11.00
11.55
13.20
16.00
18.00
20.00
22.50
1.00
2.50
3.30
4.15
Dyżur
Twój Puls - program lifestylowy
Boso przez świat - serial dok.
Aukcja w ciemno
Łowcy okazji - serial dok.
Asterix w Brytanii - film anim.
Niania w akcji - komedia, Hongkong 2006, reż. Benny Chan,
wyk. Jackie Chan, Michael Hui,
Louis Koo
Jack Hunter i zaginiony skarb
Ugaritu - film przygodowy, USA
2008, wyk. Ivan Sergei, Joanne
Kelly, Susan Ward, Mario Bassil,
Thure Riefenstein
Wyścig armatniej kuli - film
przygodowy, Hongkong, USA
1981, reż. Hal Needham, wyk.
Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dom DeLuise
Patrol - dramat, USA 2006, reż.
Andrew Davis, wyk. Clancy Brown,
Kevin Costner, Ashton Kutcher,
Sela Ward, Melissa Sagemiller
Red Rock West - thriller, USA
1992, reż. John Dahl, wyk. Craig
Reay, Dennis Hopper, Nicolas
Cage, Vance Johnson
Krwawe wyzwanie - film akcji,
USA 2010, reż. Daniel Zirilli, wyk.
Dean Cain, Louis Herthum, Talise
Zirilli, Tony Schiena
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Menu na miarę
TTV
TV6
13.00 Mistrz ślubnych ceremonii 14.05
Orzeł czy reszka? 15.00 Ostre cięcie 15.45
Express - informacje 16.00 Usterka 16.35
Damy i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.00 Tymczasem na plaży 18.05
Handlarze 18.50 Wojny magazynowe
19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00
Przepustka - serial 22.35 Taboo - serial
23.35 Gogglebox. Przed telewizorem
7.30 Benny Hill 8.50 Garfield Show 10.10
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 11.05 Mistrzowie miecza, cz. 2 - film przygodowy
13.20 Zaklinacz psów 14.25 To nie ja, to
kto inny - komedia 16.10 Japońskie wilki - komedia sensacyjna 18.25 Zatopione skarby 19.30 Pradawny Ląd 8: Wielki
chłód - film anim. 21.00 Śmierć na 1000
sposobów 21.30 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 23.55 Anioł śmierci - thriller
TVP KULTURA
7.05 Informacje kulturalne 7.25 Bajki 7.50
Abba - film dok. 9.35 Spóźniona miłość
- film obyczajowy 11.30 Pies na środku
drogi - film kr.metr. 12.15 Informacje kulturalne 12.35 Pociąg TGV - cykl dok. 13.20
New York, New York - film fabularny
16.10 Koncert Trzech Tenorów w Termach
Karakalii w Rzymie 17.15 Niedziela z… Katarzyną Figurą - Pociąg do Hollywood komedia obyczajowa 20.05 Niedziela z…
Katarzyną Figurą - Yuma - film obyczajowy 22.10 Studio Kultura - Filmy Tomasza Wolskiego 22.15 Lekarze - film dok.
23.50 Galapagos - film anim. 0.15 Co
słonko widziało - film obyczajowy 2.10
Jestem ok - dramat
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 19.7.1984
7.25 Z naturą na co dzień (3) 8.05 Pasterz - Kazimierz Kardynał Świątek - film
dok. 9.05 Czas honoru (41) - serial 10.00
Snowdonia 1890 (5) - serial dok. 10.40
Śladami złotego - film dok. 11.45 Maria
Skłodowska - Curie - film dok. 12.25 Polska i świat z historią w tle 12.45 Ocalony
świat (9 - 10) - cykl dok. 13.55 Szerokie
tory - reportaż 14.30 Siedem czerwonych
róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych - film TVP 15.55 Szach i mat! - film
TVP 16.25 Encyklopedia II wojny światowej - Mussolini - cykl dok. 16.55 Teatr historii - Malbork 1410. Oblężenie - widowisko, reż. Bogusław Wołoszański, Ewa
Dejmek 17.45 Ex Libris 18.00 Czas honoru
(42) „Kim Pani jest?” - serial 19.00 Snowdonia 1890 (5) - serial dok. 19.40 Przesyłka - film dok. 20.40 Pocałunek Putina - film dok. 21.50 Bez jednego drzewa
las lasem zostanie 23.00 Encyklopedia II
wojny światowej 23.35 Dzwony wojny
(3) - serial 0.30 Snowdonia 1890 (1) - serial dok. 1.15 Na koniec świata - dramat
8.00
8.15
8.35
9.00
9.55
11.00
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.20
15.50
16.50
17.00
17.25
18.30
19.30
20.00
20.05
20.10
20.25
22.00
23.50
0.30
2.35
2.50
3.55
4.20
TVP 1
TVP 2
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Telezakupy
Egzamin z życia (22) - serial
Północ - Południe I (9) - serial
Blondynka (26) - Coś się kończy, coś się zaczyna - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Smaki polskie - Figle z mąką
Pingwiny w ukrytej kamerze
Odc. 2. Pierwsze kroki - serial
Miłość nad rozlewiskiem (13)
- serial
Wiadomości, Pogoda
Teo - ria smaku Teo Vafidisa (17)
- magazyn
Wspaniałe stulecie (51) - serial
Europa to My - felieton
Teleexpress, Pogoda
Wspaniałe stulecie (52) - serial
Ranczo (91) - Droga przez stos
- serial
Wiadomości
Sport
Kronika 72. Tour de Pologne
Pogoda
Angelika wśród piratów - film
przygodowy, Francja, reż. Bernard
Borderie, wyk. Michelle Mercier,
Roger Pigaut, Robert Hossein
Sisi, cz. 1 aka Sissi - film kostiumowy, Niemcy, Włochy, Austria,
reż. Xaver Schwarzenberger, wyk.
Cristiana Capotondi, Martina
Gedeck, Herbert Knaup
Ballada o lekkim zabarwieniu
erotycznym (16) - serial dok.
Boża podszewka II (15 - 16)
- serial
Jan Englert. Mam konstrukcje
dziewiętnastowieczną
Kameleon (1) - serial
Zagadkowa Jedynka
Zakończenie dnia
6.10 Mikołajek (103) - Kleofas się
przeprowadza - serial anim.
6.30 Mikołajek (104) Tomcio Paluch
- serial anim.
6.45 Coś dla Ciebie - magazyn
7.20 Chłopi (9) - Wielkanoc - serial
8.20 M jak miłość (853) - serial
9.20 M jak miłość (854) - serial
10.20 O mnie się nie martw - s. II (3)
- serial komediowy
11.10 Barwy szczęścia (1279) - serial
11.45 Na dobre i na złe (578) - Ocena
ryzyka - serial
12.45 Na sygnale (27) - Groźny
kaszel - serial fabularyzowany
13.25 Lato Zet i Dwójki
14.25 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - reportaż
14.55 O mnie się nie martw - s. II (3)
- serial komediowy
15.55 M jak miłość (1122) - serial
16.55 Rodzinka.pl (144 - 145) - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2011 W GÓRĘ
SMYKI!
21.25 Urok kłamstwa - thriller,
Kanada, reż. George Erschbamer,
wyk. Josie Davis, Marc Menard,
Lochlyn Munro
23.05 Czy świat oszalał? - Chiny.
triumf i chaos - Supermocarstwo (3) - serial dok.
0.05 Dr House - s. VIII (166) - serial
obyczajowy, USA
0.55 Dr House - s. VIII (167) - serial
obyczajowy, USA
1.50 Urok kłamstwa - thriller,
Kanada, reż. George Erschbamer,
wyk. Josie Davis, Marc Menard,
Lochlyn Munro
3.30 Chiny. triumf i chaos - Supermocarstwo (3) - serial dok.
4.30 O mnie się nie martw (6)
- serial
5.25 Zakończenie programu
TVP SPORT
8.00 Sportowa niedziela 8.40 Piłka nożna
plażowa - MŚ Portugalia 2015. o 3 miejsce 9.50 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. Finał 11.05 Jeździectwo - Liga Mistrzów - Jakubowice - relacja 12.50
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź
14.45 Tenis ziemny - Turniej ATP w Poznaniu - Finał gry pojedynczej 16.30 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Polski - Kraków
2015 dz. 1 19.35 Rallycross Cup 20.10 Koszykówka mężczyzn - Mecz towarzyski. Gortat Team - Wojsko Polskie 21.55
Z piłką przez świat 23.00 Echa stadionów 23.25 Lekkoatletyka - Mistrzostwa
Polski - Kraków 2015 dz. 1 1.20 Zakończenie dnia
TVP 1
TVP 2
5.35 Klan (2735) - telenowela
6.05 Lato z Polskim Dokumentem
- Bocznica - film dok.
6.55 Europa to My
7.35 Telezakupy
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
9.00 Egzamin z życia (23) - serial
9.55 Korzenie (5) - serial
11.00 Blondynka (27) - Nic nigdy nie
jest na zawsze - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Smaki polskie - Chleb, naturalnie! - magazyn kulinarny
12.55 Planeta Ziemia, seria II - Płytkie morza (4) II 4 - serial dok.
14.00 Życie nad rozlewiskiem (1)
- serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (18)
- magazyn
15.50 Wspaniałe stulecie (53) - serial
16.50 Europa to My - felieton
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (54) - serial
18.35 Ranczo (92) - Radio Mamrot
- serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.04 GOL
20.05 Kronika 72. Tour de Pologne
20.15 Pogoda
20.30 Uwikłani (4) - Iza - w obronie
własnej - serial
21.25 Wygnani do raju (5) - serial
22.30 07 zgłoś się (15) - Skok śmierci
- serial
23.55 Ballada o lekkim zabarwieniu
erotycznym (17) - serial dok.
0.30 Angelika wśród piratów - film
przygodowy, Francja, reż. Bernard
Borderie, wyk. Michelle Mercier,
Roger Pigaut, Robert Hossein
2.00 Andrzej Łapicki. Dobry aktor
mówi prosto
2.15 Kameleon (2) - serial
3.20 Zagadkowa Jedynka
6.05 Lokatorzy (136) - Sublokator
6.40 Czas na bunt - reportaż
7.15 Chłopi (10) - Śmierć Boryny
- serial
8.20 M jak miłość (855 - 856) - serial
10.15 O mnie się nie martw - s. II (4)
- serial komediowy
11.10 Barwy szczęścia (1280) - serial
11.40 Na dobre i na złe (579) - serial
12.45 Na sygnale (28) - serial
13.20 Lato Zet i Dwójki
14.20 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (18)
14.55 O mnie się nie martw - s. II (4)
- serial komediowy
15.55 M jak miłość (1123) - serial
16.50 Rodzinka.pl (146 - 147) - serial
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2011 W GÓRĘ
SMYKI!
21.25 Z podniesionym czołem - film
akcji, USA, reż. Kevin Bray, wyk.
The Rock …, Johnny Knoxville, Kristen Wilson, Ashley Scott
23.00 Służby specjalne (5) - serial
0.00 Autyzm - miłość ponad
wszystko - film dok.
1.10 Z podniesionym czołem - film
akcji, USA, reż. Kevin Bray, wyk.
The Rock …, Johnny Knoxville, Kristen Wilson, Ashley Scott
2.50 Dr House - s. VIII (166) - serial
3.45 Dr House - s. VIII (167) - serial
4.40 Paradoks (1) Czat - serial kryminalny TVP, reż. Greg Zgliński, wyk.
Bogusław Linda, Anna Grycewicz,
Cezary Łukaszewicz, Arkadiusz
Jakubik, Witold Dębicki, Jakub
Dmochowski, Ewa Skibińska,
Gabriela Muskała, Sebastian
Pawlak, Mariusz Ostrowski
5.30 Zakończenie programu
TVP SPORT
8.05 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Polski - Kraków 2015 dz. 1 9.55 Piłka nożna
- Copa America. Chile - Ekwador 11.00
Piłka nożna - Copa America. Chile - Ekwador 12.00 Piłka nożna - Copa America. Meksyk - Boliwia 14.05 Koszykówka mężczyzn - Mecz towarzyski. Gortat
Team - Wojsko Polskie 15.50 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Polski - Kraków 2015 dz.
2 19.30 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. o 3 miejsce, Francja 20.40 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015.
Finał, Francja 21.40 Piłka nożna plażowa
- MŚ Portugalia 2015. Finał, Francja 21.55
Droga do Londynu 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Lekkoatletyka - Mistrzostwa
Polski - Kraków 2015 dz. 2
5.55
6.15
8.00
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50
21.30
22.30
23.15
23.50
0.50
1.50
2.20
2.45
4.05
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Lekkoatletyka Diamond League 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Siatkówka World
Grand Prix 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Golf The Open Championship
2015 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Golf The Open Championship 2015
17.07 Siatkówka World Grand Prix 19.00
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka
Liga światowa 23.00 Piłka nożna Liga rosyjska 1.00 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia 1.15 Golf The Open
Championship 2015
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Sekrety lekarzy - reality show
Ostre cięcie
Usterka
Revolution - serial S - F, USA
Kamuflaż III - serial kryminalny
Co za tydzień - magazyn
Uwaga! - program interwencyjny
Sekrety Magii
Rozmowy w toku - talk show
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
8.30 Szermierka. MŚ, Rosja 9.30 Kolarstwo. Tour of France 10.30 Superbike.
MŚ, Stany Zjednoczone 11.00 Superbike.
MŚ, Stany Zjednoczone 11.45 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja Finał 13.00 Kolarstwo. Tour of France 14.00
Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 16. 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Piłka nożna.
Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja Finał
19.45 Watts 20.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali 22.00 Kolarstwo.
Tour of France 23.00 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja Finał 0.30
Kolarstwo. Tour of France 1.30 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.50 Krwawy sport - film sensacyjny,
USA 1988, reż. Newt Arnold,
wyk. Jean - Claude Van Damme,
Donald Gibb, Leah Ayres, Norman Burton, Forest Whitaker,
Bolo Yeung
22.40 Żony Hollywood
23.40 Kuba Wojewódzki - talk show
0.40 Sekrety lekarzy - reality show
1.40 Gra pozorów II - serial
2.40 Uwaga! - program interwencyjny
3.05 Sekrety Magii
4.25 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France 10.30 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19,
Grecja Finał 12.00 Watts Najlepsze z kolarstwa 13.00 Kolarstwo. Tour of France
14.00 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone
15.15 Kolarstwo. Tour of France 16.15 Piłka
nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja Finał 17.45 Kolarstwo. Tour of France 18.45 Lekka Atletyka. Młodzieżowe
MŚ IAAF, Cali 19.45 Superbike. MŚ, Stany
Zjednoczone 21.00 Watts Najlepsze z kolarstwa 22.00 Kolarstwo. Tour of France
23.00 Rajdy Samochodowe. ERC od środka Magazyn 23.30 Żużel. Mistrzostwa
Europy, Landshut, Niemcy 2. runda 0.30
Kolarstwo. Tour of France 1.30 Watts 1.45
Watts 2.00 Watts
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
2.10
2.45
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje
dnia 12.20 Sól ziemi 13.20 Koncert życzeń 14.10 Historia Królowej Estery 15.05
Sanktuarium Maryjne Rywałd Królewski 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30
Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie
17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Świętej
Wodzie 19.30 Jezus - Królestwo bez granic 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Felieton 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Nasze dzikie serca 23.30
Namiot spotkania 0.00 Świat w obrazach
0.05 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii
dnia 0.10 Informacje dnia 0.30 Reportaż
dnia 1.00 Anioł Pański 1.05 Pytasz i wiesz
1.15 Rozmowy niedokończone
POLSAT
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.05 W cywilu - film akcji, USA, 2006,
reż. John Bonito, wyk. John Cena,
Abigail Bianca, Anthony Ray Parker, Kelly Carlson, Robert Patrick
22.00 Rozrachunek - thriller, USA,
Niemcy, 2004, reż. Pieter Jan
Brugge, wyk. Robert Redford,
Alessandro Nivola, Matt Craven
Życie Wayne’a i Eileen Hayesów to
spełnienie amerykańskiego snu. Są
udanym małżeństwem, wspólnie
wychowują dwójkę dorastających
dzieci, a ich firma znakomicie prosperuje. Czar pryska, gdy Wayne
zostaje porwany w biały dzień ze
swojej posiadłości.
0.05 Ekspres śmierci - film akcji, USA,
2002, reż. Terry Cunningham,
wyk. Sean Flanery, David Lea, Eyal
Podell, Joel West, Stevie Johnson,
Ursula Karven, Arnold Vosloo
2.20 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
Śmierć na 1000 sposobów
Ice Road Truckers: Drogi
śmierci
Galileo
Galileo
Kroniki facetów z klasą
STOP Drogówka
Graffiti
TAK czy NIE
Eliminacje ME 2016 Piłka
nożna: Słowenia - Anglia
(14.06.2015)
Disco Polo Life
6.40Bajki 7.50 Mulligan - komedia 9.45
Kazimierz Wielki cz. 1 - film historyczny
11.25 Historia Oręża - serial 12.30 Kobra:
Oddział specjalny - serial 13.45 Katastrofy w przestworzach - serial 14.50 Stawka
większa niż życie cz. 3 - serial 16.10 Supernowa cz. 1 - serial 17.55 Elżbieta I - Królowa dziewica cz. 1 - serial 20.00 Cesarstwo
cz. 3 - serial 21.00 Szkoła czarownic - dramat 23.05 Wtorek - komedia
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski
21.40 Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Echa stadionów
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
TVN
5.55
6.15
8.00
8.35
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.00 MEGA HIT - XXX - film akcji,
USA, 2002, reż. Rob Cohen, wyk.
Vin Diesel, Asia Argento, Marton
Csokas, Samuel L. Jackson
Xander występujący pod pseudonimem XXX jest zapalonym miłośnikiem sportów ekstremalnych.
Intensywny wysiłek, ryzyko i kłopoty z wymiarem sprawiedliwości
są dla niego codziennością. Pewnego dnia zostaje zwerbowany
przez amerykański rząd i jako
tajny agent wyjeżdża do Pragi.
22.30 Nożownik - thriller sensacyjny,
USA, 2003, reż. William Friedkin, wyk. Tommy Lee Jones, John
Finn, Jose Zuniga, Benicio Del
Toro, Connie Nielsen
0.45 Człowiek sukcesu - komediodramat, USA, 2009, reż. Brian
Koppelman, David Levien, wyk.
Danny DeVito, Eisenberg Jesse,
Jenna Fischer, Imogen Poots
2.40 Tajemnice losu
EUROSPORT
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Golf The Open Championship 2015 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka World Grand Prix 11.00 Polsat
Sport News Sport Flash 11.07 Golf The
Open Championship 2015 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka World Grand Prix 15.00 Polsat Sport
News Sport Flash 15.07 Lekkoatletyka
Diamond League 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 17.07 Siatkówka World Grand
Prix 19.00 Polsat Sport News Sport Flash
19.07 Golf The Open Championship 2015
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07
Piłka nożna Liga ukraińska 23.00 Golf
The Open Championship 2015 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
POLSAT
TVN
Poniedziałek, 20.07.2015
TVN 7
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
0.10
1.10
1.40
2.00
2.10
2.30
3.05
3.55
4.25
5.00
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Ice Road Truckers: Drogi śmierci
Odznaka - film kryminalny,
USA, 2002, reż. Robby Henson,
wyk. Billy Bob Thornton, Patricia
Arquette, William Devane
Kroniki facetów z klasą
Śmierć na 1000 sposobów
Interwencja
Graffiti
Gość wydarzeń
TAK czy NIE
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Magazyn Atleci Polsat Sport
2015
Magazyn European Tour
Weekly 2015
Disco Polo Life
Stopklatka
7.50 Rozbitkowie - komedia romantyczna 9.45 Kazimierz Wielki cz. 2 - film historyczny , 11.15 Historia Oręża - serial 12.20
Kobra: Oddział specjalny - serial 13.30 Katastrofy w przestworzach - serial 14.45
Stawka większa niż życie cz. 4 - serial
16.15 Supernowa cz. 2 - serial 18.05 Legenda Johnnyego Lingo - film przygodowy 20.00 Gniazdo os - dramat 21.55 Ręka Boga - thriller 0.00 Rain Man - dramat
TV TRWAM
12.03 Informacje dnia 12.20 Maria Magdalena 13.45 Chingola 13.55 Święty na
każdy dzień 14.00 Nasze dzikie serca
15.30 Restauracja 15.45 Święty na każdy dzień 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Kultura życia. Problemy
bioetyczne 16.40 Aktualności akademickie WSKSiM w Toruniu 16.45 Jan Paweł
II i cud w Kostaryce 17.20 Dobra wiara,
dobre tricki 17.30 Reportaż dnia 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to
potrafi 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Felieton 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Święta Barbara 23.55 Święty na każdy dzień
5.50
6.20
6.45
7.45
8.45
9.40
10.40
11.45
12.45
13.45
16.10
17.05
18.00
19.00
20.00
20.55
21.55
22.55
1.50
2.45
3.30
4.15
4.40
5.05
5.30
Kasia i Tomek - serial
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Patrol - dramat, USA 2006,
reż. Andrew Davis, wyk. Clancy
Brown, Kevin Costner, Ashton
Kutcher, Sela Ward, Melissa Sagemiller
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Taki jest świat - pod lupą
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
TTV
14.45 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje
16.05 Kartoteka 17.10 blisko ludzi 17.45
Express - informacje 18.05 Orzeł czy
reszka? 19.10 Gry uliczne 19.45 Express
- informacje 20.05 Who would be a billionaire - serial 21.10 Gogglebox. Przed
telewizorem 21.45 Express - informacje
22.00 Michniewicz. Inny Świat 22.30 DeFacto 23.30 Panny młode na gigancie
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Czarodzieje z Waverly Place
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 Pająki 2: Morski koszmar - horror
23.35 Robokrokodyl - film sci - fi
TVP KULTURA
TVP HISTORIA
7.15 Noce i dnie - Uśmiechy losu - serial 8.25 Teledyski zmieniły muzykę 9.25
Start - dramat, Belgia 11.00 Profesor Zazul - film TVP 11.30 Niedziela z… Katarzyną Figurą 12.30 Jonas Kaufmann - Arie
niemieckie - koncert, Niemcy 13.40 Ludzie i bestie, cz. 2 - dramat wojenny, ZSRR,
Niemcy 15.40 Dróżnik - film anim. 16.00
Noce i dnie - Uśmiechy losu - serial 17.15
Teledyski zmieniły muzykę 18.20 Spokój
- film TVP, Polska 20.05 Mad Men s. VII
B - serial 21.05 Dzień kobiet - film obyczajowy, Polska 22.55 Kino kobiet - Trzy
światy - dramat, Francja 0.45 Performance 1.30 Mad Men s. VII B - serial 2.20
Młoda Polska - Bóg zapłać - film kr.metr.
6.45 Dziennik telewizyjny - 20.7.1987
7.30 Zaproszenie - Spoza Słonnych Gór
8.00 Ginące cywilizacje (21) - cykl dok.
9.05 Czas honoru (42) - serial 10.00
Snowdonia 1890 (6) - serial 10.40 Makłowicz w podróży 11.15 Żegnajcie Towarzysze (3) - cykl dok. 12.20 Przesyłka - film
dok. 13.20 Polski Liwiusz - film dok. 13.50
Moja Ameryka będzie tutaj - film dok.
14.15 Polska i świat z historią w tle 14.40
Dzieje kultury polskiej, cz. 3 - cykl dok.
15.45 Spór o historię - debata 16.25 Były
sobie odkrycia - Jak mierzono czas - serial
17.00 Sprawiedliwi, wierni, prawi - reportaż 17.40 Flesz historii 18.00 Czas honoru (43) - serial 19.00 Snowdonia 1890 (6)
- serial 19.45 Pierwsza wojna światowa
(1) - serial 20.30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX 22.40 Tajemnice początków Polski - cykl dok. 23.35 Rok 1863 - film dok.
0.50 Zaproszenie - Spoza Słonnych Gór
1.20 Siedem czerwonych róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych - film TVP
2.45 Szach i mat! - film TVP
Wtorek, 21.07.2015
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
PULS
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski
- talk show
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Czułe słówka - film obyczajowy,
USA 1983, reż. James L. Brooks,
wyk. Shirley MacLaine, Debra
Winger, Jack Nicholson, Danny
DeVito, Jeff Daniels, John Lithgow
22.45 Wybrani - serial sensacyjny, USA
23.45 Recepta na szczęście - komedia, USA 2008, reż. Noam Murro,
wyk. Dennis Quaid, Sarah Jessica
Parker, Thomas Haden Church,
Ellen Page, Christine Lahti
1.45 Sekrety Magii
3.50 Druga strona medalu - talk show
4.15 Druga strona medalu - talk show
4.40 Koniec programu
TVN 7
4.55 We Dwoje - program rozrywkowy
6.15 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Czterej bracia - film sensacyjny,
USA 2005, reż. John Singleton,
wyk. Mark Wahlberg, Tyrese
Gibson, Garrett Hedlund, André
Benjamin, Terrence Howard, Josh
Charles, Sofia Vergara, Fionnula
Flanagan, Chiwetel Ejiofor
22.20 Mr. Majestyk - film sensacyjny,
USA 1974, reż. Richard Fleischer,
wyk. Charles Bronson, Al Lettieri,
Linda Cristal, Lee Purcell
0.30 Tajemnice Laury - serial
1.30 Fringe: Na granicy światów
- serial S - F
2.30 Sekrety Magii
4.40 Koniec programu
TTV
14.45 Sekretne operacje - serial 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10
blisko ludzi 17.45 Express - informacje
18.05 Wojny magazynowe 19.30 DeFacto
- Flesz 19.45 Express - informacje 20.00
Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 20.35 Damy i wieśniaczki 21.45
Express - informacje 22.00 Ostre cięcie
22.45 Bitwa o dom 23.45 Kossakowski.
Inicjacja 0.15 Seksklinika - serial dok.
TVP KULTURA
7.15 Noce i dnie - serial 8.20 Teledyski
zmieniły muzykę 9.30 Baza ludzi umarłych - dramat 11.30 Poeci - Bohdan Zadura 12.05 Co Ty wiesz o religii? 12.30 10
lat TVP Kultura - Spotkania sentymentalne - Spotkanie z Bohdanem Łazuką
13.20 10 lat TVP Kultura - Obrazy i obrazki 14.10 Elena - dramat 16.10 Noce i dnie
- serial 17.15 Teledyski zmieniły muzykę
18.25 Skutki noszenia kapelusza w maju - film obyczajowy 20.05 Mad Men
s. VII B - serial 21.05 Metropolitan Opera w Nowym Jorku przedstawia - Don
Pasquale 23.45 Poeci - Bohdan Zadura
0.25 Z ostatniej chwili - film dok. 2.05
Mad Men s. VII B - serial
PULS
5.55
6.50
7.50
8.45
9.40
10.35
11.45
12.45
13.40
16.10
17.05
18.00
19.00
20.00
20.55
21.55
22.50
0.55
3.15
3.55
4.45
5.10
5.35
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Jeździec bez głowy - serial
Red Rock West - thriller, USA
1992, reż. John Dahl, wyk. Craig
Reay, Dennis Hopper, Nicolas
Cage, Vance Johnson
Dublerzy - komedia kryminalna,
Polska 2006, reż. Marcin Ziębiński, wyk. Andrzej Grabowski,
Robert Gonera, Zbigniew Zamachowski, Kayah, Krystyna Feldman, Marek Perepeczko, Krzysztof Kowalewski
Taki jest świat
Muzyczne życzenia
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Czarodzieje z Waverly Place
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.30 Policyjny cyborg 3 - thriller
TVP HISTORIA
6.45 Dziennik telewizyjny - 21.7.1987 7.30
Ocalony świat (9) - cykl dok. 8.05 Ginące
cywilizacje (22) - cykl dok. 9.05 Czas honoru (43) - serial 10.00 Snowdonia 1890
(7) - serial 10.40 Makłowicz w podróży
11.20 Pierwsza wojna światowa (1) - serial
12.15 Pocałunek Putina - film dok. 13.20
Workuta - portret zbiorowy 13.55 Polska
z bocznej drogi - reportaż 14.10 Polska
i świat z historią w tle 14.35 Dzieje kultury
polskiej, cz. 4 - cykl dok. 15.40 Spór o historię - debata 16.20 Były sobie odkrycia
- serial 16.55 Towarzysz Wiesław od agitatora do dyktatora - film dok. 18.05 Czas
honoru (44) - serial 19.05 Snowdonia
1890 (7) - serial dok. 19.45 Pierwsza wojna światowa (2) - serial dok. 20.30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 21.00 Było, nie
minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.40
Moja krew - dramat 0.30 Ocalony świat
(9) Szaraka szukaj w polu - cykl dok. 1.10
Eduardo - film dok. 2.10 Prywatne śledztwa 2.35 Prywatne śledztwa 3.10 Wspaniałe stulecie (59) - serial 4.15 Wspaniałe
stulecie (60) - serial
TVP 1
TVP 2
5.20 Klan (2736) - telenowela
5.45 Planeta Ziemia, seria II - Płytkie morza (4) II 4 - serial dok.
6.40 Telezakupy
6.55 Europa to My
7.40 Expo dla Ciebie - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
9.00 Egzamin z życia (24) - serial
9.55 Anna German (5) - serial
11.00 Blondynka (28) - Tam
i z powrotem - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Magazyn Rolniczy
12.55 Planeta Ziemia - Tam gdzie
lasy zmieniają szatę - serial
14.00 Życie nad rozlewiskiem (2)
- serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa (19)
- magazyn
15.50 Wspaniałe stulecie (55) - serial
16.50 Europa to My - felieton
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (56) - serial
18.35 Ranczo (93) - Wykapany ojciec
- serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Kronika 72. Tour de Pologne
20.07 Biało - czerwonych droga do
Rosji - felieton
20.10 Pogoda
20.25 Szepty przeszłości (6) - serial
21.35 Anna German (5) - serial
22.40 07 zgłoś się (16) - Ślad rękawiczki - serial
0.05 Ballada o lekkim zabarwieniu
erotycznym (18) - serial dok.
0.35 Ziemia obiecana (4) - serial
1.40 Notacje - Wojciech Piotrowicz.
Wileńskie wspomnienia
1.50 Innowacje dla Ciebie - magazyn
2.10 Wygnani do raju (5) - serial
3.05 Zagadkowa Jedynka
3.50 Zakończenie dnia
6.10 Lokatorzy (137) - Kompleks
męskości
6.45 Lokatorzy (138) - Oko za oko
7.20 Chłopi (11) - Scheda - serial
8.25 M jak miłość (857 - 858) - serial
10.25 O mnie się nie martw - s. II (5)
- serial komediowy
11.15 Barwy szczęścia (1281) - serial
11.50 Na dobre i na złe (580) - serial
12.50 Na sygnale (29) - serial
13.25 Przygarnij mnie (5) - reality show
14.20 Narodowy Instytut Audiowizualny - 10 lat
14.55 O mnie się nie martw - s. II (5)
- serial komediowy
15.50 M jak miłość (1124) - serial
16.50 Rodzinka.pl (148) - Święty
spokój nie istnieje - serial
komediowy
17.20 Rodzinka.pl (149) - Nerwy
w konserwy - serial komediowy
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.35 Pogoda
18.45 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Sabat Czarownic - 6 Kielce
2015 - program rozrywkowy
21.25 Prezydent - Miłość w Białym
Domu - film obyczajowy, USA,
reż. Rob Reiner, wyk. Michael
Douglas, Annette Benning, Martin Sheen
23.25 O mnie się nie martw 2 - s. II
(6) - serial komediowy
0.25 Zabójcze umysły (56) - serial
1.20 Zabójcze umysły (57) - serial
2.15 Świat bez tajemnic - Chory
świat , Indie, reż. Dylan Mohan
Gray
3.30 Świat bez tajemnic - Cienie
wolności - film dok.
4.30 Sabat Czarownic - 6 Kielce
2015 - program rozrywkowy
5.40 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Polski - Kraków 2015 dz. 2 9.55 Piłka nożna
- Copa America. Urugwaj - Jamajka 11.00
Piłka nożna - Copa America. Urugwaj - Jamajka 12.00 Piłka nożna - Copa America.
Argentyna - Paragwaj 13.00 Piłka nożna - Copa America. Argentyna - Paragwaj 14.10 Skandia Maraton Lang Team
14.30 X Games 15.30 Jeździectwo - Liga Mistrzów - Jakubowice - relacja 16.30
Jeździectwo - Liga Mistrzów - Jakubowice - relacja 17.10 jeździectwo - WKKW
18.05 Złote transmisje. Polska - Francja
20.05 piłka nożna - Eliminacje Ligi Mistrzów 23.00 Sportowy Wieczór 23.25
Koszykówka mężczyzn - Mecz towarzyski. Gortat Team - Wojsko Polskie
TVP 1
5.20 Klan (2737) - telenowela
5.45 Planeta Ziemia - Tam gdzie
lasy zmieniają szatę (5) - serial
6.40 Telezakupy
6.55 Europa to My
7.40 Innowacje dla Ciebie
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
9.00 Egzamin z życia (25) - serial
9.55 Dama w czarnym welonie (6)
- serial
11.00 Blondynka (29) - Droższa niż
perły - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Smaki polskie - Roladki
i sałatki - magazyn kulinarny
12.55 Planeta Ziemia - W głębinach
oceanu (6) - serial dok.
14.00 Życie nad rozlewiskiem (3)
- serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Teo - ria smaku Teo Vafidisa
(20) - magazyn
15.50 Wspaniałe stulecie (57) - serial
16.50 Europa to My - felieton
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (58) - serial
18.35 Ranczo (94) - Wybacz mnie
- serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Kronika 72. Tour de Pologne
20.08 Biało - czerwonych droga do
Rosji - felieton
20.10 Pogoda
20.30 Ojciec Mateusz (118) - serial
21.20 Sprawa dla reportera
22.20 07 zgłoś się (17) - Morderca
działa nocą - serial
23.50 Lato z Polskim Dokumentem
- Przywódcy - film dok.
0.45 Naszaarmia.pl (170) - magazyn
1.10 Sprawa dla reportera
2.00 Głową w mur (9) - serial
2.50 Notacje - Roma Ligocka. Zatoczyło się koło - cykl dok.
3.05 Szepty przeszłości (6) - serial
TVP SPORT
7.55 piłka nożna - Eliminacje Ligi Mistrzów 10.00 Piłka nożna - Copa America.
Kolumbia - Wenezuela 12.05 Piłka nożna - Copa America. Brazylia - Peru 14.00
Skandia Maraton Lang Team 14.30 X Games 15.30 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015. o 3 miejsce, Francja 16.40 Piłka nożna plażowa - MŚ Portugalia 2015.
Finał, Francja 18.00 Żeglarstwo - Extreme
Sailing Series 18.30 Tenis ziemny - Turniej
ATP w Poznaniu - Finał gry pojedynczej
20.10 jeździectwo - WKKW 21.05 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Polski - Kraków
2015 dz. 2 23.00 Sportowy Wieczór 23.20
piłka nożna - Eliminacje Ligi Mistrzów 1.10
Zakończenie dnia
5.55
6.15
8.00
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Golf
The Open Championship 2015 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Golf The
Open Championship 2015 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 15.00 Polsat Sport
News Sport Flash 15.07 Lekkoatletyka
Diamond League 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 17.07 Piłka nożna Liga rosyjska 19.00 Polsat Sport News Sport Flash
19.07 Siatkówka World Grand Prix 21.00
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Golf
The Open Championship 2015 23.00 Siatkówka Liga światowa 1.00 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.20
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.10
20.50
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
21.50 48 godzin - film sensacyjny, USA
1982, reż. Walter Hill, wyk. Nick
Nolte, Eddie Murphy, Annette
O’Toole, Frank McRae, James
Remar, David Patrick Kelly
23.50 Następne 48 godzin - film
sensacyjny, USA 1990, reż. Walter Hill, wyk. Eddie Murphy, Nick
Nolte, Brion James, Kevin Tighe, Ed
O’Ross, David Anthony Marshall
1.55 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Sekrety Magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
3.00 Watts 4.00 Watts 4.15 Watts 4.30
Sporty walki. Fight Club 6.30 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali 8.30
Kolarstwo. Tour of France 10.00 Watts
Najlepsze z kolarstwa 11.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali 12.30 Kolarstwo. Tour of France 14.00 Kolarstwo.
LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo. Tour de
France Etap 18. 17.30 Kolarstwo. LeMond
on Tour 17.45 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali 19.00 Kolarstwo. Tour de
France Etap 18. 20.00 Sporty walki. Fight
Club 21.30 Kolarstwo. Tour of France
23.00 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ
IAAF, Cali 0.00 Kolarstwo. Tour of France 1.30 Watts Najlepsze z kolarstwa 2.30
Watts 2.45 Watts
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
22.40
20.35 Oficer Blart - komedia, USA,
2009, reż. Steve Carr, wyk.
Kevin James, Cannavale Bobby,
O’Donnell Keir
Łagodnie usposobiony Paul Blart
od zawsze marzył, aby zostać oficerem policji. Zanim jego marzenie
się spełni, patroluje lokalne centrum
handlowe jako pracownik ochrony.
Uzbrojony w krótko przycięty
wąsik, osobisty wózek i bojowe
nastawienie Blart - jako jedyny
- traktuje swoją pracę poważnie.
22.25 Ja, szpieg - komedia przygodowa, USA, 2002, reż. Betty Thomas, wyk. Eddie Murphy, Owen
Wilson, Famke Janssen, Gary Cole
0.45 41 - letni prawiczek zalicza wpadkę z Sarą Marshall
- komedia, USA, 2010, reż. Craig
Moss, wyk. Bryan Callen, Michael
Austin, Mircea Monroe
2.35 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
0.30
1.30
2.00
2.10
2.30
3.05
4.00
Stopklatka
TV TRWAM
11.10 Jerash - starożytne miasto Jordanii 11.25 Felieton 11.35 Tak Go pamiętam
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Maria Magdalena 13.40 Trzy wyspy
- trzy światy 15.50 Pytasz i wiesz 16.00
Informacje dnia 16.10 Na zdrowie 16.30
Bioetyczny detektyw 16.50 Polska artystka 17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na
każdy dzień 19.30 Jay Jay Odrzutowiec
19.45 Modlitwa z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Felieton 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Niebieska jabłoń
23.35 Ciepły powiew południa 0.00 Świat
w obrazach 0.05 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia 0.10 Informacje dnia
POLSAT
6.00
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50
16.20
16.40
17.40
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TV 4
6.00
7.05
7.35
8.05
8.35
9.05
9.35
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00 To tylko seks - komedia romantyczna, USA, 2011, reż. Will Gluck,
wyk. Bryan Greenberg, Jenna Elfman, Justin Timberlake
Jamie to młoda, żyjąca pełnią
życia specjalistka od rekrutacji. Dzięki swojej pracy poznaje
Dylana, dyrektora artystycznego
z Los Angeles i namawia go na
zmianę pracy i przeprowadzkę
do Nowego Jorku, gdzie sama
mieszka. Przy okazji oboje odkrywają, że „nadają na tych samych
falach” - szybko się zaprzyjaźniają i, jako wrogowie romantycznej miłości, postanawiają
wykorzystać wzajemne zauroczenie i spróbować związku bez
zobowiązań. Sytuacja komplikuje
się, kiedy odkrywają, że ich wzajemne relacje są bardziej romantyczne niż im się wydawało.
22.20 CSI: Kryminalne zagadki Miami
0.15 Kabaretowa Ekstraklasa
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz - Serwis Info
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Sekrety Sąsiadów
Sekrety Sąsiadów
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Ice Road Truckers: Drogi
śmierci
Policjantki i Policjanci
Narodziny bohaterów - film
sci - fi, Niemcy, 2013
Belfer: przegrana nie wchodzi
w grę - film akcji, USA, 2001, reż.
Robert Radler, wyk. Treat Williams,
Bill Nunn, Patrick Kilpatrick, Tim
Abell, Angie Everhart
Kroniki facetów z klasą
Śmierć na 1000 sposobów
Graffiti
Gość wydarzeń
TAK czy NIE
Rodzice na skraju załamania
nerwowego
Disco Polo Life
7.50 Jej własny miesiąc miodowy - komedia romantyczna 9.45 Historia żółtej ciżemki - baśń historyczna 11.25 Historia
Oręża - serial 12.30 Kobra: Oddział specjalny4 - serial 13.45 Katastrofy w przestworzach4 - serial 14.50 Stawka większa niż życie cz. 54 - serial 16.00 Tragedia
Posejdona cz. 1 - serial 17.50 Projekt A 2
- film sensacyjny 20.00 Krwawa forsa
- thriller 22.10 Stacja - film sensacyjny
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 To jest temat - magazyn 17.56
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja
Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina
po godzinie - podsumowanie dnia 23.45
Sportowy Wieczór 0.05 Teleexpress Extra
0.25 To jest temat - magazyn 0.55 Dziś
wieczorem 1.10 Minęła 20ta
TVN
5.55
6.15
8.00
8.35
Nowy dzień z Polsat News
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Środa, 22.07.2015
TV 4
19.00
20.00
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour of France 9.30 Lekka Atletyka. Młodzieżowe MŚ IAAF, Cali 11.30 Watts 11.45 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone 13.00 Kolarstwo. Tour of
France 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
14.15 Kolarstwo. Tour de France 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.50 Jeździectwo. Magazyn Riders Club 17.55 Golf.
Turniej z cyklu US PGA, Barbasol Championship 18.55 Golf Club 19.00 Magazyn.
Lucia S Selection 19.10 Yacht Club 19.15
Kolarstwo. Tour de France 20.00 Piłka
nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja Finał 21.30 Kolarstwo. Tour of France
23.00 Watts Najlepsze z kolarstwa 0.00
Kolarstwo. Tour of France 1.30 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 19, Grecja
TVP 2
6.15 Lokatorzy (139) - Granica szaleństwa
6.40 Lokatorzy (140) - Sąsiedzka
pomoc
7.20 Chłopi (12) - Powroty - serial
8.25 M jak miłość (859 - 860) - serial
10.20 O mnie się nie martw - s. II (6)
- serial komediowy
11.15 Barwy szczęścia (1282) - serial
11.45 Na dobre i na złe (581) - serial
12.50 Na sygnale (30) - serial
13.25 Paranienormalni Tonight
- Dariusz Michalczewski
14.20 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat
14.55 O mnie się nie martw - s. II (6)
- serial komediowy
15.50 M jak miłość (1125) - serial
16.50 Rodzinka.pl (150) - Kosmos
- serial komediowy
17.25 Rodzinka.pl (151) - Zima,
zima…ach to TY! - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Wakacje z Kabaretem - Szczecin 2014 - program rozrywkowy
21.25 Skandal (11) - serial
22.15 Skandal (12) - serial
23.05 Ostatni Mohikanin - film przygodowo - historyczny, USA, reż.
Michael Mann, wyk. Daniel Day
- Lewis, Madeleine Stowe, Pete
Postlethwaite
1.10 Prezydent - Miłość w Białym
Domu - film obyczajowy, USA,
reż. Rob Reiner, wyk. Michael
Douglas, Annette Benning, Martin Sheen
3.10 Aida (5) - serial komediowy
4.05 Art Noc. Jarocin po latach
- Lech Janerka - koncert
4.35 Zakończenie dnia
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Szkoła - serial
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Szkoła - serial
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.50 W sieci zła - film sensacyjny, USA
1998, reż. Gregory Hoblit, wyk.
Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland, Embeth
Davidtz, James Gandolfino
23.30 Krwawy sport - film sensacyjny,
USA 1988, reż. Newt Arnold,
wyk. Jean - Claude Van Damme,
Donald Gibb, Leah Ayres, Norman Burton, Forest Whitaker,
Bolo Yeung
1.20 You Can Dance - po prostu
tańcz! - program rozrywkowy
3.10 Uwaga! - program interwencyjny
3.35 Sekrety Magii
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Golf
The Open Championship 2015 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Golf
The Open Championship 2015 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Lekkoatletyka Diamond League 15.00 Polsat
Sport News Sport Flash 15.07 Piłka nożna Liga ukraińska 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 17.07 Piłka nożna Liga rosyjska
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07
Siatkówka Liga światowa 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 23.00 Golf The Open
Championship 2015 1.00 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia
POLSAT
TVN
21.50
0.00
Kłamczuch
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Klub przyjaciół Myszki Miki
Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
Kacper i przyjaciele
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Czarodzieje z Waverly Place
Dzikie serce
Na Patrolu
Na Patrolu
Policjantki i Policjanci
STOP Drogówka
Dom nie do poznania
Dom nie do poznania
Dzikie serce
Ice Road Truckers: Drogi
śmierci
Policjantki i Policjanci
Zgon na pogrzebie - czarna
komedia, USA, Niemcy, Wielka
Brytania, 2007, reż. Frank Oz,
wyk. Matthew Macfadyen, Alan
Tudyk, Andy Nyman, Daisy Donovan, Ewen Bremner, Kris Marshall,
Rupert Graves
Metamorfoza - horror, Austria,
Kanada, Niemcy, Węgry, Wielka
Brytania, 2007, reż. Jeno Hodi,
wyk. Christopher Lambert, Charlie Hollway, Corey Sevier, Gábor
Koncz
Spadkobiercy
Stopklatka
6.40 Bajki 7.50 Sprytne ciasteczka - film
przygodowy 9.45 O dwóch takich, co
ukradli księżyc - baśń 11.20 Historia Oręża - serial 12.25 Kobra: Oddział specjalny
- serial 13.40 Katastrofy w przestworzach
- serial 14.50 Stawka większa niż życie cz.
6 - serial 16.00 Tragedia Posejdona cz. 2
- serial 17.55 Dwa miliony dolarów napiwku - komedia 20.00 Zajście awaryjne - komedia 22.20 Rain Man - dramat
TV TRWAM
12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Chłopcy z Namugongo 14.00 Niebieska jabłoń 15.30 Salezjańskie lato 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35
Z pamiętnika podróżnika 17.05 Prorok mediów masowych - błogosławiony
ks. Jakub Alberione 17.30 Reportaż dnia
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 Królewna Śnieżka 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Ocalić
od zapomnienia 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Prawdziwie spadła z nieba 23.00 Sanktuarium Dobrej Matki Marsylczyków de la Garde
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Maciej Wisławski
- talk show
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House I - serial obyczajowy
20.00 Dzieci z Jedwabnego Szlaku
- film obyczajowy, Australia,
Chiny, Niemcy, USA 2008, reż.
Roger Spottiswoode, wyk. Jonathan Rhys Meyers, Radha Mitchell,
Chow Yun - Fat, Michelle Yeoh
22.35 Alcatraz - serial sensacyjny, USA
23.35 Uwikłana - film sensacyjny, USA
2008, reż. Amanda Gusack, wyk.
Melissa George, Oded Fehr, Christian Campbell, Alice Krige, Connor Levins
1.40 Pamiętniki wampirów - serial
grozy
2.40 Sekrety Magii
4.55 Koniec programu
PULS
6.00
7.00
7.55
8.55
9.55
10.50
11.50
13.45
16.10
17.05
18.00
19.00
20.00
22.05
23.00
23.55
1.10
1.30
2.00
2.30
3.00
3.25
3.50
4.15
4.30
5.05
5.30
TV6
TTV
15.45 Express - informacje toteka 17.10
blisko ludzi 17.45 Express - informacje
18.05 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 19.10 Wojny przewoźników 19.45
Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35
Wakacyjny galimatias - serial 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski.
Nieoczywiste 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem 23.00 Michniewicz. Inny Świat
23.30 Kto poślubi mojego syna?
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Czarodzieje z Waverly Place
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Przygody Merlina 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Hawaje 5 - 0 23.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
TVP KULTURA
7.15 Noce i dnie - serial 8.20 Teledyski
zmieniły muzykę 9.25 Sceny nocne - film
fabularny 11.30 Cappuccino z książką
12.00 Kulturanek 12.30 Rozmowy o literaturze i nie tylko - Yrsa Sigurdardottir 13.05 Sen o Afryce - dramat 14.45
Ostatnie okrążenie - film TVP 16.05 Noce i dnie - serial 17.15 Teledyski zmieniły muzykę 18.15 Goodbye Rockefeller
- film fabularny 20.05 Mad Men s. VII
B - serial 21.00 Eurokultura 21.25 Dzieci
w czasach ADHD - film dok. 23.05 Brutalna siła - film sensacyjny 0.55 Eurokultura
1.25 Mad Men s. VII B - serial 2.25 Osiołek Magdany - film obyczajowy 3.25 Złodzieje rowerów w CDQ - koncert
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
W poszukiwaniu Świętego
Graala - film przygodowy,
Niemcy 2004, reż. Florian
Baxmeyer, wyk. Harald Krassnitzer, Mirko Lang, Catherine H.
Flemming, Alicja Bachleda - Curuś
CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Jeździec bez głowy - serial
Objawienia - serial
No problem!
W blasku fleszy
No problem!
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
6.50 Dziennik telewizyjny - 22.7.1984
7.25 Zaproszenie - Od Zdroju do Zdroju z przygodami 7.55 Ginące cywilizacje (23) - cykl dok. 9.05 Czas honoru
(44) - serial 10.00 Snowdonia 1890 (8)
- serial dok. 10.40 Makłowicz w podróży
11.15 Pierwsza wojna światowa (2) - serial
dok. 12.20 Prywatne niebo - film obyczajowy 13.45 Program jubileuszowy. Polska
50, 40, 30, 20, 10 lat temu - Festiwal młodzieży 1955 - cykl dok. 14.10 Kłamstwo
PKWN 14.40 Dzieje kultury polskiej 15.50
Spór o historię - Złote lata Gierka? - debata 16.25 Były sobie odkrycia - Gutenberg
i pismo - serial 17.05 Defilada Tysiąclecia
- reportaż 18.05 Czas honoru (45) „Nowy świadek” - serial 19.00 Snowdonia
1890 (8) - serial dok. 19.45 Pierwsza wojna światowa (3) - serial dok. 20.35 Historia dla Ciebie - pamięć.pl - magazyn 21.00
Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.45 Baza ludzi umarłych - dramat
0.45 Zaproszenie - Od Zdroju do Zdroju
z przygodami 1.15 Nasz reportaż - Z biegiem Bugu
Czwartek, 23.07.2015
TVN 7
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Ryszard Kalisz
- talk show
7.00 Brzydula - serial obyczajowy
7.35 Brzydula - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House I - serial obyczajowy
11.15 Mango Telezakupy
12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
13.50 Szpital - program obyczajowy
14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.50 Prawo Agaty - serial obyczajowy
16.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.25 Brzydula - serial obyczajowy
18.00 Dr House I - serial obyczajowy
19.00 Dr House II - serial obyczajowy
20.00 Interkosmos - komedia, USA
1987, reż. Joe Dante, wyk. Dennis
Quaid, Martin Short, Meg Ryan,
Kevin McCarthy, Fiona Lewis
22.30 Skazany na śmierć - serial kryminalny
23.35 Numer 23 - film sensacyjny,
USA 2007, reż. Joel Schumacher,
wyk. Jim Carrey, Virginia Madsen,
Logan Lerman, Danny Huston,
Lynn Collins, Rhona Mitra
1.40 Sekrety Magii
3.45 Druga strona medalu - talk show
4.20 Druga strona medalu - talk show
4.55 Koniec programu
TTV
12.40 Kartoteka 13.40 Remont dla zysku 14.10 DeFacto 14.45 Insekty atakują
- serial 15.45 Express - informacje 16.05
Kartoteka 17.10 Komornik 17.45 Express
- informacje 18.05 Remont w stylu Vegas
19.10 Wojny przewoźników 19.45 Express
- informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny
magazynowe 21.45 Express - informacje
22.00 Usterk 22.30 Usterka 23.00 Handlarze 23.45 Przepustka - serial
TVP KULTURA
7.05 Eurokultura 7.25 Noce i dnie - serial
8.35 Teledyski zmieniły muzykę 9.35 Fundacja - komediodramat 11.30 Program
do czytania 11.50 Wydarzenie aktualne
12.25 10 lat TVP Kultura - Studio R - Sam
jestem cudem 13.05 Eurokultura 13.25
Brutalna siła - film sensacyjny 15.10 Wieczór u Abdona - film obyczajowy 16.05
Noce i dnie - serial 17.15 Teledyski zmieniły muzykę 18.10 Kraj świata - film TVP
19.35 Arytmia - film anim. 19.45 Lunapark - film anim. 20.05 Mad Men s. VII B
- serial 21.05 Sabotaż - thriller 23.10 Więcej niż fikcja - Mój syn z dżungli - film dok.
0.15 Mad Men s. VII B - serial 1.15 Filmy
Alfreda Hitchcocka - Sabotaż - thriller
PULS
6.00
7.00
8.55
9.55
10.50
11.45
13.45
16.05
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.55
1.40
2.30
3.00
3.25
3.50
4.30
5.05
5.30
Kasia i Tomek - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Nash Bridges - serial
Za głosem serca - telenowela
Sekret - telenowela
Santa Diabla - telenowela
Sezon na miłość - telenowela
Za głosem serca - telenowela
Kobra - oddział specjalny
- serial
Łowcy skarbów - serial
Fineasz i Ferb - serial
Blondynka w koszarach
- komedia, USA 2008, reż. Steve
Miner, wyk. Jessica Simpson,
Vivica A. Fox, Steve Guttenburg
Najlepsi z najlepszych - film
akcji, USA 1989, reż. Robert
Radler, wyk. Eric Roberts, Sally
Kirkland, Phillip Rhee, James Earl
Jones
Motel 2: Pierwsze cięcie - horror, USA 2009, reż. Eric Bross,
wyk. Trevor Wright, Agnes Bruckner, David Moscow, Brian Klugman
Kręcimy z gwiazdami
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
Taki jest świat
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TV6
7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00
Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 16.15 Przygody Merlina 17.15
Przygody Merlina 18.15 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.35
Łowca obcych - thriller sci - fi 0.30 Śmierć
na 1000 sposobów
TVP HISTORIA
6.45 Dziennik telewizyjny - 23.7.1986
7.30 Ocalony świat (10) - cykl dok. 8.05
Ginące cywilizacje (24) - cykl dok. 9.10
Czas honoru (45) - serial 10.00 Snowdonia 1890 (9) - serial dok. 10.40 Okrasa łamie przepisy 11.20 Pierwsza wojna
światowa (3) - serial 12.20 Zawrócony
- dramat 14.05 Polska i świat z historią
w tle 14.30 Dzieje kultury polskiej - cykl
dok. 15.40 Spór o historię - debata 16.20
Były sobie odkrycia - serial 17.00 Betar
- film dok. 18.00 Czas honoru (46) - serial 19.00 Snowdonia 1890 (9) - serial
dok. 19.45 Pierwsza wojna światowa (4)
- serial dok. 20.35 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku 22.45 Szerokie tory - reportaż 23.15 Prywatne śledztwa 23.45
Prywatne śledztwa 0.20 Ocalony świat
(10) - cykl dok. 1.05 Dni chwały - dramat wojenny 3.20 Wspaniałe stulecie (63
- 64) - serial 5.30 Notacje - Symcha Ratajzer - Rotem. Wspomnienia z dzieciństwa - cykl dok. 5.40 Zakończenie dnia
Gry i Zabawy Osób Niepełnosprawnych
Walne zebranie członków klubu KKS „Granica”
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kętrzynie zaprasza na sierpniowe Gry
i Zabawy Osób Niepełnosprawnych w Hali Mistrzów
ul. Moniuszki 1.
Tomasz Komorowski nowym prezesem 30 czerwca w sali konferencyjnej Hali WidowiskowoSportowej MOSiR odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków KKS „Granica”.
W jego trakcie członkowie klubu zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2014 r., bilans
oraz rachunek wyniku, a także udzielili absolutorium
Zarządowi Klubu za 2014 r. Dokonano także wyboru
nowego Zarządu oraz (związku z rezygnacją Andrzeja
Klimowicza z funkcji prezesa) wybrano także nowego
prezesa klubu. Został nim Tomasz Komorowski.
fot. Robert Majchrzak
Członkowie KKS Granica rozmawiają z nowym prezesem Tomaszem
Komorowskim (z prawej) o najbliższycz planach drużyny.
OGŁOSZENIE
W skład nowego Zarządu Klubu, oprócz nowego prezesa
weszli: Arkadiusz Książek, Ireneusz Żukowski, Andrzej
Klimowicz. Ponadto podczas zebrania wyłoniono Komisję
Rewizyjną w składzie: Mirosław Piłat - przewodniczący,
Tomasz Rałowiec - sekretarz i Janusz Tomczak - członek.
Najważniejszym
zadaniem
nowego
Zarządu
i prezesa klubu są negocjacje z trenerem Mariuszem Niedziółką o warunkach przedłużenia umowy trenerskiej na
następny sezon.
- Cieszę się z wyboru na tę funkcję. Jest to dla mnie duże
wyzwanie, ale i ciekawe doświadczenia. Postaram się nie
zawieść swoich kolegów, drużyny oraz kibiców - zapernia
Tomasz Komorowski, nowy prezes klubu KKS Granica.
Na zebraniu Burmistrza Miasta Krzysztofa Hećmana reprezentował jego zastępca Damian Nietrzeba, który zadeklarował, że klub może być spokojny o sfinansowanie gry
w III lidze, a celem „Granicy” w najbliższym sezonie powinno być zajęcie 1-6 miejsca w lidze, co zagwarantuje jej,
aby w następnym sezonie (po reformie) dalej w niej pozostać. Zapewnił także, że miasto pomoże w sfinansowaniu
gry Granicy II w A-klasie, o ile wyjdzie zwycięsko z najbliższych baraży.
Franciszek Jaroński
Propozycja zajęć skierowana
jest do osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności
intelektualnej oraz ruchowej. Zajęcia są bezpłatne, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest oświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki, środy oraz piątki
w godzinach 10.00- 11.00 w sierpniu. Pierwsze zajęcia organizacyjne odbędą się 3 sierpnia.
Cele zajęć:
- kształtowanie orientacji przestrzennej oraz zdolności dostosowania się do zmiennych warunków i sytuacji
- doskonalenie umiejętności precyzyjnego manewrowania
wózkiem
- kształtowanie poczucia równowagi
- rozwijanie szybkości reakcji
- kształtowanie cech motorycznych takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa.
Zapisy na zajęcia trwają do 30 lipca w recepcji Hali Mistrzów przy ul. Moniuszki 1, tel. 89 751 31 98. Przy zapisach
należy podać imię, nazwisko, rodzaj niepełnosprawności
oraz numer kontaktowy.
Michał Kasperowicz
Kalendarz Imprez Kulturalnych
11.07. (sobota), godz.20.00
Koncert Teresy Werner
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
12.07. (niedziela), godz.18.00
Kętrzyńska Niedziela Artystyczna - mini recital Aleksandry Jeznach i Dominiki Siwek
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
17.07. (piątek), godz.18.00
Koncert „Offensive of rock” – Analogs , Farben Lehre,
Krusher
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
18.07. (piątek), godz. 10.30
Mazurska Defilada Historyczna z udziałem Grup Rekonstrukcji Historycznej i pojazdów militarnych
Trasa defilady: Parking przy Basenach Miejskich MOSiR
Kętrzyn – Szpitalna - Marii Skłodowskiej-Curie - Wojska
Polskiego – Sikorskiego – Kajki - parking przy Basenach
Miejskich MOSiR Kętrzyn
18.07. (sobota), godz. 20.00
Koncert MARGARET
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
19.07. (niedziela), godz. 18.00
Kętrzyńska Niedziela Artystyczna – Koncert zespołów
ludowych z Piecek
Masuren Klang oraz Iskierka Nadziei
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
„Kętrzyński Wieczór Kabaretowy”
Już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w kętrzyńskim amfiteatrze. Śmiech i dobrą zabawę
zagwarantują programy dynamiczne, pełne improwizacji, a przede wszystkim śmieszne i z treścią .W tym roku
w Kętrzynie będą gościć kabarety: „Pod Wyrwigroszem”, „Świerszczychrząszcz” oraz „Słuchajcie”.
Krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. Występuje w czwórkę:
Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski, Maurycy Polaski, Łukasz Rybarski. W procesie twórczym uczestniczy także Tomasz Olbratowski, dziennikarz - satyryk z radia RMF FM.
W najnowszym, tegorocznym programie Kabaretu pod Wyrwigroszem – „Variaté” znajdują się najnowsze skecze, monologi i piosenki. Błyskawiczne tempo programu, szereg
Termin: 23.08. (niedziela), godz. 18.00
Miejsce: Amfiteatr w Kętrzynie, ul. Kajki 2
Bilety w cenie 20 zł i 30 zł są już do nabycia w Kasie
Kina „Gwiazda” od godz. 14:00 – 21:00.
inteligentnych skojarzeń i mnóstwo dowcipnych aktualności
stanowią o jego powodzeniu na estradach całego kraju.
Kabaret Słuchajcie to zielonogórska grupa, która zdobyła
Koncert Margaret
Zapraszamy na koncert Margaret, który odbędzie się 18 lipca
w kętrzyńskim amfiteatrze. Jako support wystąpi Michał Kasperowicz, młody, zdolny wokalista z Kętrzyna.
25.07.(sobota), godz. 20.00
Koncert zespołu COCHISE
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
INFORMACJA
REKLAMA
Małgorzata Jamroży znana jako
Margaret mimo młodego wieku
ma na swoim koncie sporo sukcesów, a jej piosenki promowane są nie tylko w Polsce, ale
również za granicą. Jest laureatką wielu muzycznych nagród.
Zaczynała
jako
wokalistka w zespole oNieboLepiej (2009). Później została
laureatką programu Szansa Na
większość prestiżowych nagród na najważniejszych festiwalach sztuki kabaretowej. Program Kabaretu Słuchajcie udowadnia tezę, że każda sytuacja, nawet w życiu
najnudniejszego człowieka na świecie, może się ułożyć
w naprawdę śmieszny i zaskakujący sposób. Cechą nowego
programu jest szukanie komizmu w sytuacjach pozornie normalnych.
Kabaret Świerszczychrząszcz prezentuje oryginalną formę
sceniczną, łącząc starannie zaplanowany ruch z jeszcze bardziej starannym dźwiękiem. Ich poczucie humoru, niespodziewane zwroty akcji i gagi na pograniczu abstrakcji
spotykają się zawsze ze spontanicznym przyjęciem. Z racji
tego, że treść przekazują głównie za pomocą ruchu i elementów dźwiękowych, mogą z powodzeniem występować za
granicą, jedyny problem stanowi nazwa, jednak i na nią znalazł się sposób. Kabaret Świerszczychrząszcz za granicami
naszego kraju, w miejscach gdzie wymówienie słowa nazwy
może prowadzić do zwichnięcia krtani, występuje jako “The
Worms”. Tak zapamiętali ich widzowie Festiwalu Komedii
w Grecji, Międzynarodowego Festiwalu Komedii w Waszyngtonie i Festiwalu Środkowoeuropejska Karuzela Teatralna w Wiedniu. A jak zapamięta ich Kętrzyn?
Beata Szuksztul
Sukces (2009). Następnie powstał projekt Margaret J. Project
(2010). Zaczęła prowadzić blooga o modzie (2011). Aż w końcu
powstał kawałek Thank You Very Much, dzięki któremu została
rozpoznawalna na całym świecie (2012). Teraz też w całej Europie
(i nie tylko) nucą jej najnowszy kawałek Wasted (2014).
W 2014 roku ukazał się jej debiutancki album „Add The Blonde”.
Pochodząca z niego piosenka „Start A Fire” została oficjalnym
hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Termin: 18.07. (sobota), godz. 20.00
Amfiteatr w Kętrzynie, aul. Kajki 2
Wstęp wolny
Terminator: Genisys
Film „Terminator: Genisys”
to piąta odsłona serii science
fiction „Terminator”. Za reżyserię odpowiedzialny jest
Alan
Taylor
(„Thor:
Mroczny świat”, „Gra
o tron”). Na ekranie ponownie pojawia się Arnold
Schwarzenegger, a partnerują mu Jai Courtney, Emilia Clarke oraz Jason
Clarke.
Niedaleka przyszłość. W roku
2029 John Connor stoi na
czele podziemia, walcząc
z zagrażającymi ludzkości cyborgami. W tej nierównej
walce musi zmierzyć się z si-
łami przeszłości i … przyszłości. Aby zapewnić sobie życie,
wysyła w przeszłość zaufanego porucznika Kyle'a Reese'a, który musi uratować
matkę Connora przed śmiercią. Ale to, czego się dowiaduje, zmienia wszystko.
Oprócz Ziemi A i Ziemi B istnieje jeszcze jedno uniwersum
– C, które ma stać się miejscem dla ludzkości. Tymczasem SkyNet szykuje się do
najpotężniejszej
wojny
w dziejach. Wojny, której
celem jest zgładzenie gatunku
ludzkiego.
Justyna Tokarzewska
REPERTUAR
11-12.07.2015 r.
11.00 - DZIECIĘCE PORANKI
16.00 - MINIONKI 3D -dubbing
18.00 - TERMINATOR: GENISYS 3D
20.30 - TERMINATOR: GENISYS 2D
Laureat Oscara reżyser Pete Docter zawsze w swoich filmach zabiera widzów w wyjątkowe miejsca.
Dzięki niemu odwiedziliśmy miasto potworów
(„Potwory i spółka”) i przeżyliśmy magiczną podróż balonem („Odlot”) po Ameryce Południowej.
Najnowszy film Doctera „W głowie się nie mieści” opowiada o wyprawie do najniezwyklejszego
miejsca na świecie – wnętrza ludzkiego umysłu…
Dorastanie bywa trudne, także dla Riley. Kiedy
dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco,
usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż
Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by
utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest
łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu
i szkole…
Justyna Tokarzewska
16.07.2015 r.
KINO KONESERA
18.00 - BIRDMAN
17.07.2015 r.
14.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
2D - dubbing
16.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
3D - dubbing
18.30 - RANDKA Z KRÓLOWĄ
20.30 - TERMINATOR: GENISYS 3D
W głowie się nie mieści
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 17.07.-22.07.2015 r., godz. 14.30 i 16.30
Bilety do nabycia w kasie kina „:Gwiazda”.
Ceny biletów: 2D – normalny 13 zł, ulgowy 11 zł
3D – normalny 15 zł, ulgowy 13 zł
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (10 lipca) od
godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane:
imię, nazwisko i numer telefonu.
A oto pytanie: “W ilu filmach fabularnych pełnometrażowych zagrali wspólnie Arnold Schwarzeneger i Robert Patrick?
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: ”W jakim filmie zadebiutował na kinowym ekranie Dwayne Johnson” brzmi
“Mumia powraca”.
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrała Anna Kowalska. Wejściówki do odebrania
w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.
REKLAMA
zyn.pl
r
t
e
k
.
o
n
www.ki
BIBLIOTEKA POLECA
Uwaga konkurs!
WYNIKI KONKURSU
20-22.07.2015 r.
14.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
2D - dubbing
16.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
3D - dubbing
18.30 - RANDKA Z KRÓLOWĄ
20.30 - TERMINATOR: GENISYS 3D
13-15.07.2015 r.
16.00 - MINIONKI 3D - dubbing
18.00 - TERMINATOR: GENISYS 3D
20.30 - TERMINATOR: GENISYS 2D
Termin: 10.07-15.07.2015 r., godz. 18.00 i 20.30 oraz 17.07.22.07.2015 r., godz. 20.30
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Bilety do nabycia w kasie kina „:Gwiazda”.
Ceny biletów: 2D – normalny 13 zł, ulgowy 11 zł
3D – normalny 15 zł, ulgowy 13 zł
Życiem Riley kieruje 5 emocji: Radość, Strach,
Gniew, Odraza i Smutek. Gdy przeprowadzi się
z rodzicami do San Francisco, górę nad Radością wezmą inne emocje.
18-19.07.2015 r.
12.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
2D- dubbing
14.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
3D- dubbing
16.30 - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI
3D- dubbing
18.30 - RANDKA Z KRÓLOWĄ
20.30 - TERMINATOR: GENISYS 3D
10.07.2015 r.
16.00 - MINIONKI 3D - dubbing
18.00 - TERMINATOR: GENISYS 3D
20.30 - TERMINATOR: GENISYS 2D
Mariusz Sieniewicz – Walizki hipochondryka – Wawrzyn 2014 nagroda czytelników
Każdy nieszczęśliwie
zakochany w swoich
chorobach wcześniej
czy później trafia
w ręce chirurga. Jeśli
wychodzi spod skalpela cało, to tylko po
to, by stanąć oko
w oko z bandą handlującą na oddziale ruskim
dolarganem
i sprowokować bunt wszystkich cierpiących.
Jeśli przeżyje, śmierć westchnie z respektem:
„tak, temu jednemu nie dałam rady”.
W „Walizkach hipochondryka” Sieniewicz występuje w dwóch rolach – pisarza i bohatera powieści: mężczyzny w wieku kryzysowym,
w za krótkiej piżamie, podglądanego z odrobiną czułości, goryczy, dużą dawką ironii (podawanej dożylnie) i pełnym rozbawienia
dystansem. Łączy ich nie tylko nazwisko, ale
i kobieta, o której obaj mówią wyłącznie na
klęczkach. To powieść dla prawdziwych twardzieli o słabych nerwach. Witold Gagacki
Warsztaty wakacyjne – zabawy z gliną
Od 11 sierpnia w KCK będą organizowane „Warsztaty
wakacyjne - zabawa z gliną”. Zajęcia odbywać się będą
2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki od 10.00 do
13.00. Warsztaty skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie
wykonać naczynia ceramiczne i po wypaleniu zabierze je
do domu.
Informacje i zapisy pod numerem tel. 0 89 751 25 53.
Justyna Kamińska
177
Liczba Tygodnia
Tyle lat temu 11 lipca urodził się Wojciech
Kętrzyński, od którego Miasto Kętrzyn
wzięło swoją nazwę.
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 45 m2, ul. Daszyńskiego 8, II piętro, wymienione drzwi,
okna, parkiet, łazienka i kuchnia po remoncie z wyposażeniem cena 132000 zł. Tel.
896 762 646.
• Wynajmę garaż przy ul. Uroczej, obok Polo Marketu. Tel. 503 743 544.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915 m2. Tel. 693 852 399
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu, ok. 10 ar, tel 693 852 399
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel.
503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub
660 166 192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513-027-648
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka
budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200
744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem
miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel.
692 974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
•Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel. 513 027 648
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum,
37 m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
• Sprzedam: Sprzedam mieszkanie 48 m2, 2 pokoje, kuchnia, centralne lokalne
tel. 660 117 485
• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 14,5 a w Kętrzynie ul. Tuwima. Tel.
604 861 952, 56 654 79 72
INNE
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, zabytek rok 1937. Tel. 508
750 305.
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507
427 787.
• Sprzedam nowe okna PCV, wymiary 1,5 mx1,5 m, 80 cm x 150 cm, 120 cm x
120 cm, 85 cm x 230 cm. Tel. 662 238 314.
• Sprzedam butlę do gazu z reduktorem, 11 kg, tel. 507 427 787
• Sprzedam Dyma 8, pylarka „Rema” pylarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel. 660
419 647
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35
55
• Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
• Szukamy budy dla dwóch niedużych kundelków. Kto ma niepotrzebną? Tel. 89
751 33 72
• Sprzedam butlę gazową, 50 zł. Tel: 500 663 095
• Sprzedam wirówkę do miodu (nową) ramki do uli warszawskie poszerzane oraz
podkarmiaczki. Tel: 509 777 057
• Sprzedam kuchenkę gazową do butli. Tel. 723 96 85 26
• Wynajmę domek letniskowy w Martianach. tel. 512 016 609
• Zaginął pies, sredni, ma na imię Cezar, z czerwoną obrożą. Prosze dzwonić tel.
510 158 587
MOTORYZACJA
• Sprzedam Nissan Primera 2001 r., poj. 2.0, klimatyzacja, czujniki cofania, drugi
właściciel, cena 8 tysięcy złotych. Tel. 602 595 405.
• Sprzedam koła KPL 12 cali do przyczepki samochodowej Fiata 126 p Tico. Tel.
692 490 278
USŁUGI
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież,
dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
Tel. 503 895 828
Truskawki- moc witamin dla zdrowia i urody
Sezon truskawkowy w pełni, na targach dominuje ich zapach, a piękny kolor owoców przyciąga wzrok. Prawidłowo. Dlaczego? Przeczytaj dlaczego warto jeść
truskawki!
Smak truskawek zna każdy. To jeden z najbardziej ulubionych wakacyjnych owoców jadanych od małego. Makaron
z truskawkami, placek drożdżowy, a może sernik na zimno
z dodatkiem tych czerwonych smakowitości? Brzmi znajomo? Niewiele z nas jednak wie jak wiele witamin mają
w sobie truskawki i dlaczego powinniśmy je jeść.
Truskawkowa bomba witaminowa - dlaczego warto jeść
truskawki?
Są niskokaloryczne (ok 28kcal/100g), dlatego można jeść je
bez wyrzutów sumienia. W trakcie diet odchudzających zastępują słodycze. Mają w sobie sole organiczne i dużą zawartość błonnika pokarmowego, dzięki czemu przyśpieszają
przemianę materii, przeciwdziałają zaparciom i korzystnie
wpływają na naturalną florę bakteryjną. Zawierają więcej
witaminy C niż cytryna, która wspomaga odporność, bierze
udział w produkcji kolagenu, wspomaga przyswajanie żelaza
i chroni organizm przed działaniem wolnych rodników. Dostarczają witaminy PP wpływającej korzystnie na dotlenienie
krwi. Zawierają wapń, fosfor i krzem, które wzmacniają
kości i zęby oraz poprawiają pracę mięśni. Mangan wchodzący w ich skład zapobiega zmęczeniu i poprawia pamięć.
Są źródłem żelaza, które zapobiega anemii i wzmacnia organizm. Dostarczają magnez, który korzystnie wpływa na
układ nerwowy. Posiadają właściwości odkwaszające, odtruwające i oczyszczające organizm, co korzystnie wpływa
na sylwetkę. Ze względu na właściwości moczopędne i zasadotwórcze polecane są osobą ze schorzeniami nerek, chorobach wątroby i problemach reumatycznych. Wspomagają
prawidłową pracę serca i obniżają poziom cholesterolu. Wykazują działanie antynowotworowe i hamują skoki glukozy
po posiłku. Lecznicze właściwości posiadają także liście
truskawek. Napary z nich są stosowane przy niedokrwistości
oraz kamicy żółciowej. Herbatka z liści truskawki zalecana
jest przy przeziębieniach.
Uwaga! Nie zaleca się jedzenia ich u kobiet karmiących oraz
u osób nadwrażliwych na salicylany, u których mogą wystąpić alergie skórne, duszności i napady kaszlu. Pestki zawarte
w truskawkach mogą podrażniać śluzówkę jelita dlatego należy uważać na jedzenie ich przy stanach zapalnych jelit.
Natalia Szymańska
e-mail: [email protected]
Truskawkowe przepisy
Napar z liści truskawek
•15g liści truskawek
•100g wody
Liście truskawek zalewamy wrzącą wodą. Zaparzamy pod
przykryciem ok 10 minut, po czym przecedzamy.
Smoothie truskawkowe
•0,5kg truskawek
•¼ szklanki wody (zimnej, niegazowanej)
•1 dojrzały banan
•opcjonalnie kostki lodu
Wszystkie składniki należy po uprzednim umyciu i oczyszczeniu truskawek zblendować.
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
• Poszukuję osób do pracy w charakterze Doradcy Ubezpieczeniowego, gotowych
otworzyć Działalność Gospodarczą. Oferuję atrakcyjny system wynagradzania, dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy, profesjonalny system szkoleń przygotowujących do zawodu Doradcy Ubezpieczeniowego. Teren:
Sępopol, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Bisztynek, Kiwity, Lidzbark
Warm., Orneta. Kontakt 666 887 130.
PRACA
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki lub
opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie twojego
domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel. 510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie: trzy
lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
Kupon należy
należywypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kętrzynie w czerwcu 2015 r. przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne
Wakacje”, która potrwa do 30 września
2015 r.
Celem akcji jest zwiększenie poziom bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu
przez dzieci, młodzież podczas wypoczynku letniego. W ramach Bezpiecznych Wakacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dziećmi wyjeżdżającymi na kolonie czy wycieczki, będą przeprowadzane spotkania
uświadamiające, jak ogromne znaczenie dla każdego człowieka ma jego
bezpieczeństwo oraz na ile zagrożeń narażone są dzieci podczas wakacji
i jak powinny sobie z tym radzić, aby wakacje były radosne i niosły ze sobą
tylko miłe wspomnienia.
Spotkania przeprowadzać będą pracownicy KPP w Kętrzynie, pracownik
KIS, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, terapeuta uzależnień.
Pierwsze spotkanie odbyło się 3 lipca. Kolejne spotkanie odbędzie się 29
lipca o godz. 10.00.
W ramach akcji został ogłoszony konkurs, w którym można wygrać tablet
i wiele innych niespodzianek!
Wejdź na stronę http://bezpiecznewakacje.pl a dowiesz się szczegółów.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 42/58
części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka Nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po
1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58
części nieruchomości został sprzedany w I i II przetargu.
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości: 5 300,00 zł, Wadium za udział 1/58 części nieruchomości: 600,00 zł
Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 12.00, w Urzędzie
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11 do dnia 24 lipca 2015 r. w godz. 9.00 –
14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze
Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie
zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie
adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój
nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły, przeznaczonej na realizację zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej- MNU-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka Nr 68 o pow. 1262 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00003737/5
Cena wywoławcza: 33 300,00 zł, wadium: 3 400,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości sprzedaż
działki ogranicza się do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych
do działki nr 68 posiadających dostęp do dróg publicznych tj. działek nr 66, nr 67, nr
69, nr 70 i nr 72, obręb 2.
Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać oraz złożyć oświadczenie określające sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nabywanej działki nr 68 wraz ze
wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości z której nastąpi dostęp do drogi publicznej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
pokój nr 202, do dnia 12 sierpnia 2015r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie na tablicy ogłoszeń Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej dnia 18 sierpnia 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul.
Wojska Polskiego 11, do dnia 13 sierpnia 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu
Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych
Informujemy mieszkańców miasta, że odpady
wielkogabarytowe - meble (szafy, stoły, krzesła,
komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów należy:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
Informujemy mieszkańców miasta, że posiadają możliwość nieodpłatnego
przekazywania odpadów do punktu selektywnej zbiórki zlokalizowanego
przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie.
PSZOK przyjmuje następujące odpady: papier, opakowania ze szkła,
w podziale na bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, przeterminowane leki, chemikalia, farby, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe – np.: meble (szafy, stoły, krzesła, komody) dywany,
wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych
budowlanych, odpady zielone (trwa, liście, gałęzie) oraz zużyte opony
samochodowe (tylko z samochodów osobowych).
Do PSZOK- u dostarczamy wyłącznie posegregowane odpady
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.00 – 21.00 Kętrzyn, ul.
Budowlana 1
Razem dbamy o środowisko
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wystawiać 1 raz w tygodniu (tylko w czwartek) w punktach selektywnej
zbiórki odpadów.
Odpady wielkogabarytowe można również oddać do PSZOK - punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Budowlanej 1,
w godzinach 7.00 – 21.00.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kętrzyn informuję, iż od miesiąca czerwca 2015 r.
w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-16.00 umożliwiony będzie
bezpłatny wjazd samochodem osobowym na cmentarze przy ul. Cmentarnej w Kętrzynie oraz w Nowej Małej Wsi.
Zgoda na w/w wjazd nie obejmuje:
1.Wjazdu karawanem na cmentarz,
2.Wjazdu na cmentarz celem postawienia pomnika na grobie ziemnym
dziecka i grobie ziemnym lub murowanym osoby dorosłej,
3.Wjazdu na cmentarz celem postawienia pomnika podwójnego lub celem
wykonania grobu murowanego.
Burmistrz Miasta Kętrzyn
/-/Krzysztof Hećman
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 80,22 m2 położonego na drugim piętrze budynku przy ul.
Gen. Władysława Sikorskiego 25 w Kętrzynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 133/1000 części działki nr 393 o pow. 238 m2,
obręb 6, KW- OL1K/00010615/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen.
Władysława Sikorskiego 25.
Cena wywoławcza: 129 600,00 zł, wadium: 13 000,00 zł. Udział w cenie
wywoławczej: grunt: 2,64 %, lokal: 97,36 %
Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. o godz. 12.00, w Urzędzie
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 27 lipca 2015 r. w godz.
9.00 – 14.00.
Oglądanie lokalu w dniu 27 lipca 2015 r. w godzinach 10.00 – 10.30.
Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny
udziału w działce ustalonej w wyniku przetargu.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie stanowią 1% ceny udziału w działce nr 393 ustalonej w wyniku przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze
Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie
zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie
adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój
nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Łokietka, przeznaczonej na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka Nr 232 o pow. 476 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00028665/0
Cena wywoławcza: 13 900,00 zł, wadium: 1 400,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości sprzedaż
działki ogranicza się do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych
do działki nr 232 posiadających dostęp do dróg publicznych tj. działek nr 231-230, nr
233, nr 220 i nr 219, obręb 2.
Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać oraz złożyć oświadczenie określające sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nabywanej działki nr 232 wraz ze
wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości z której nastąpi dostęp do drogi publicznej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
pokój nr 202, do dnia 13 sierpnia 2015 r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie na tablicy ogłoszeń Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej dnia 19 sierpnia 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul.
Wojska Polskiego 11, do dnia 17 sierpnia 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu
Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Franciszek Jaroński - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Współpraca: Natalia Szymańska, Beata Szuksztul, Justyna Tokarzewska, Jan Szymon Parda, Teresa Kozłowska,
Monika Szubert-Łużpińska, Maria Komosińska, Maria Rutkowska-Kupran, Daria Zecer, Aneta Janczuk, Monika Danielak, Wiesław Sopyła, Witold Gagacki
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 29,60 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Ignacego
Daszyńskiego 17 w Kętrzynie wraz ze sprzedażą udziału 41/1000 części
działek nr 471/1 o pow. 300 m2 i nr 914/8 o pow. 386 m2 , obręb 6, KWOL1K/00017614/8, położonych w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17. Do lokalu użytkowego przynależy piwnica o pow. 4,55 m2
Cena wywoławcza: 26 900,00 zł, wadium: 2 700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. o godz. 13.00, w Urzędzie
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 27 lipca 2015 r. w godz.
9.00 – 14.00.
Oglądanie lokalu w dniu 27 lipca 2015 r. w godzinach 10.30 – 11.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze
Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie
zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie
adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój
nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Łokietka, przeznaczonej na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako: działka Nr 235 o pow. 597 m2, obręb 2, KW –
OL1K / 00028664/3.
Cena wywoławcza: 17 400,00 zł, wadium: 1 800,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości
sprzedaż działki ogranicza się do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 235 posiadających dostęp do dróg publicznych tj. działek nr 216, nr 217, nr 218, nr 233, nr 234 i nr 236, obręb 2.
Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać oraz złożyć oświadczenie określające sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nabywanej
działki nr 235 wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości
z której nastąpi dostęp do drogi publicznej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
do dnia 13 sierpnia 2015 r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta w Kętrzynie na tablicy ogłoszeń Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej
dnia 19 sierpnia 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00, w Urzędzie
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, do dnia 17 sierpnia 2015 r. w godz. 9.00
– 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze
Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie
zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie
adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój
nr 202, tel. 89-752-05-43.
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Media Regionalne, Oddział w Białymstoku,
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
„Operacja Market Garden” tematem przewodnim Walkirii 2015''
W dniach 18-19 lipca w Parczu k/Kętrzyna odbędzie się VI edycja Mazurskiego
Pikniku Militarnego „Walkiria”, najbardziej widowiskowej inscenizacji historycznej na Mazurach. Największą atrakcją
będzie widowisko historyczne „Operacja
Market Garden 1944” z udziałem oryginalnych czołgów Sherman i Stuart, doskonałej repliki niemieckiego czołgi Pantera
oraz desantu spadochronowego.
W tym roku teren imprezy przemieni się
w koszary na froncie zachodnim, a w „Walkirii 2015” wezmą udział najlepsze grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzające
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – Samodzielną Brygadę Spadochronową pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego,
Dywizję Pancerną pod dowództwem gen.
Stanisława Maczka, a także wyborowe alianckie jednostki powietrznodesantowe oraz
dywizje i korpusy pancerne SS. W pokazach
wezmą również udział członkowie elitarnej
Jednostki Wojskowej GROM odtwarzający
spadochroniarzy prowadzących drugowojenny desant. Trzykrotnie podczas weekendu
widzowie będą mogli zobaczyć pokazy desantu spadochronowego. Dwukrotnie skoki
odbędą się na współczesnych spadochronach
taktycznych, a podczas inscenizacji Historycznej skoczkowie będą mieli do dyspozycji unikalne okrągłe spadochrony czaszowe.
Na nich zorganizowane zostaną również pokazy zrzutu zasobników.
Trzy czołgi i wyjątkowe pojazdy
Na Walkirii 2015 będzie można zobaczyć
sprzęt i grupy rekonstrukcji Historycznej,
które dotychczas nie były prezentowane na
żadnej imprezie historycznej w regionie.
Przez dwa dni wszyscy odwiedzający będą
mogli zobaczyć w akcji, a także dotknąć
czołgów, które zapisały się wielkimi literami
na kartach historii. Na placu boju staną
w tym roku trzy kolosy: niemiecki Panzerkampfwagen V Panther oraz symbole alianckiego sukcesu, czyli M4 Sherman i M3/M5
Stuart. Nie zabraknie również lżejszego, kultowego sprzętu tj. Jeepów Willys MB, Fordów Jeep, Renault Primaquatro, a także
jedynej w Polsce z czterech na świecie - repliki SdKfz 247b. Ciekawość i uśmiech na
twarzach wywoła na pewno również prezentacja jedynego w Polsce Fiata 126p w wersji
amfibia, który będzie ciekawostką imprezy.
Gwiazdy ekranu na polu bitwy
Za realizację widowiska odpowiadają konsultanci do spraw historycznych w filmach
i serialach tj.: „Czas honoru”, „Tajemnice
Twierdzy Szyfrów”, „Miasto 44”, „Powstanie Warszawskie”. Aktorami wydarzenia
będą członkowie najlepszych grup rekonstrukcji historycznej w Polsce. Na potrzeby
widowisk zostaną przygotowane specjalne
scenografie, których elementami będą
okopy, ziemianki, drewniane chaty, rowy
przeciwczołgowe. Dopełnieniem scenografii
będzie efektowna pirotechnika filmowa
z wykorzystaniem wybuchów benzynowych
i gazowych. Rekonstruktorzy biorący udział
w walce będą wyposażeni w oryginalną
strzelającą broń odtwarzanego okresu. Zostanie ona również udostępniona chętnym na
strzelnicy z oryginalnej broni drugowojennej
(amunicja ślepa).
Za narrację podczas „Walkirii” odpowiadają
eksperci z zakresu historii wojskowości i autorzy wielu publikacji naukowych wyspecjalizowani w prowadzeniu widowisk
historycznych.
Wydarzenia towarzyszące
W piątek 17 lipca od godz. 18.00 w kętrzyńskim amfiteatrze odbędzie się pierwsza
edycja koncertu „Offensive of rock”.
W sobotę 18 lipca od godz. 10.30 rekonstruktorzy wraz z legendarnymi pojazdami
II wojny światowej m.in. Jeep Willys, Ford
Jeep, Renault Primaquatre, SdKfz 247b
wezmą udział w defiladzie, która przejdzie
głównymi ulicami miasta.
Scenariusz głównych wydarzeń Mazurskiego Pikniku Militarnego „Walkiria”:
Sobota, 18 lipca
12.00 – 14.00 – przejażdżki pojazdami
PRL (SKOT, BRDM-2, UAZ)
13.00 - 14.00 – atrakcje w dioramach historycznych
14.00 - 15.00 – tor przeszkód: Pantera
i Sherman
15.00 – 16.00 – desant spadochronowy na
współczesnych spadochronach taktycznych
16.30 - 16.45 – potyczka czołgów Sherman vs Pantera i... żołnierz z Panzerfaustem
16.45 - 17.00 – potyczka czołgów Pantera
vs Stuart, Jeep Willys i... żołnierz
z bazooką
17.00 - 19.00 – atrakcje w dioramach historycznych
od 19.00 – wieczór na poligonie (ognisko,
military party)
11.00-19.00 – możliwość strzelania
z oryginalnej broni drugowojennej (amunicja ślepa)
Niedziela, 19 lipca
10.00 - 11.30 – atrakcje w dioramach historycznych
11.30 - 12.00 – pokaz mody wojskowej różnice w umundurowaniu, wyjaśnienie
symboliki i funkcjonalności ubioru frontowego
12.00 - 12.30 – desant spadochronowy na
współczesnych spadochronach taktycznych
12.30 - 12.45 – potyczka czołgów: Pantera
vs Stuart, Jeep Willys i... żołnierz
z bazooką
12.45 - 13.00 - potyczka czołgów: Sherman vs Pantera i... żołnierze z Panzerfaustem
13.00 – 14.00 - atrakcje w dioramach historycznych, przygotowania do inscenizacji
14.00 – 15.00 - INSCENIZACJA HISTORYCZNA „OPERACJA MARKET GARDEN”
10.00-15.00 – możliwość strzelania
z oryginalnej broni drugowojennej (amunicja ślepa).
Niezależnie od scenariusza, przez dwa dni
wszyscy odwiedzający Walkirię 2015 będą
mieli do dyspozycji następujące atrakcje:
- możliwość zakupy wyposażenia wojskowego w Markecie Militarnym
- bezpłatne korzystanie ze wszystkich atrakcji mazurskiego parku atrakcji „Mazurolandia” (Park Miniatur Warmii i Mazur, Park
Zabaw, grodzisko rycerskie, strzelnica rycerska, zwierzyniec, wystawa stadiony
w miniaturze, skansen ludowy i inne)
- możliwość strzelania z oryginalnej broni
drugowojennej (amunicja ślepa)
- przejażdżki pojazdami wojskowymi PRL
(SKOT, BRDM-2, UAZ)
- zabawy z bronią i treningi rzutu granatem
- konserwacja ekwipunku
- układanie linii telefonicznej
- strzelnica z replik broni w systemie ASG
- przymierzalnia mundurów historycznych
Termin i miejsce:
18-19 lipca 2015 roku, Mazurski Park Atrakcji Mazurolandia, Parcz k/Kętrzyna.
Bilety:
Ceny biletów: sobota: 29 zł, niedziela: 35 zł,
50 zł – bilet dwudniowy (okazjonalna koszulka gratis). Bilety można będzie nabywać
za pośrednictwem strony internetowej
www.walkiria.com.pl i na miejscu w dniu
imprezy.

Podobne dokumenty

reklama

reklama Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego czyli na przykład przy okazji orga...

Bardziej szczegółowo

Panorama Brzegu Dolnego

Panorama Brzegu Dolnego burmistrza Brzegu Dolnego. Sprawa dotyczyła sporu sąsiedzkiego na os. Fabrycznym, na nowym osiedlu domów jednorodzinnych. Skarżący wskazywał na nieprawidłowości związane z wywozem śmieci z posesji,...

Bardziej szczegółowo

Piękne głosy w ogrodach dolnobrzeskich

Piękne głosy w ogrodach dolnobrzeskich tanecznych dla zespołów artystycznych. 22 osoby z zespołu wraz z choreograf Iriną Karpenko pojechały 18 lipca na Letnią Szkołę Artystyczną do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Pro...

Bardziej szczegółowo