Zakup oprogramowania komputerowego

Transkrypt

Zakup oprogramowania komputerowego
Zakup oprogramowania komputerowego
Wpisany przez Beata Piotrowska
Jak poprawnie ująć ten zakup w księgach rachunkowych?
Jak ująć zakupione oprogramowanie „Office" oraz program „Vademecum głównego
księgowego", które zostały dodane do komputera z oprogramowaniem Windows XP?
Programy komputerowe stanowią aktywa trwałe Twojej jednostki, a konkretnie wartości
niematerialne i prawne. Do ewidencji tych wartości służy Ci konto 020 „Wartości niematerialne i
prawne".
Na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne" ujmujesz wszystkie zakupione lub
nieodpłatnie otrzymane przez Twoją jednostkę programy komputerowe, bez względu na ich
wartość. Pamiętaj jednak, że w zależności od wartości amortyzujesz je jednorazowo bądź w
czasie.
Wyjątek stanowi taki program komputerowy (system operacyjny) zakupiony wraz z
komputerem, bez którego komputer nie byłby urządzeniem kompletnym i zdatnym do
użytkowania, a więc nie spełniałby definicji środka trwałego. Ten program z reguły zwiększa
wartość początkową środka trwałego (komputera) i jest ewidencjonowany razem z komputerem
na koncie 011 „Środki trwałe". W Twoim przypadku jest to oprogramowanie systemu
operacyjnego „Office" do komputera.
Przyjęcie zakupionych środków trwałych (w Twoim przypadku komputera wraz z
oprogramowaniem) księgujesz:
Wn konto 011 „Środki trwałe",
1/3
Zakup oprogramowania komputerowego
Wpisany przez Beata Piotrowska
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" lub konto 300 „Rozliczenie
zakupu".
Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i masz możliwość dokonania odliczenia VAT, w związku z tym,
że zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną, dokonujesz następującego
księgowania:
Zakup środka trwałego:
1. wartość netto
Wn konto 011 „Środki trwałe",
2. podatek VAT
Wn konto 225 „Rozrachunki z budżetami",
3. wartość brutto
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".
W przypadku zakupu środka trwałego o wartości początkowej poniżej 3.500 zł operację taką
ewidencjonujesz na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" i dokonujesz jednorazowego
umorzenia środka trwałego.
Zwróć uwagę, że Twoja jednostka może w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosować
uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie
sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy. Na tej podstawie
kierownik Twojej jednostki może podjąć decyzję o wyłączeniu programów komputerowych o
wartości niższej niż 3.500 zł z ewidencji ilościowo-wartościowej (czyli na koncie 020) i objęcie
ich wyłącznie ewidencją ilościową.
2/3
Zakup oprogramowania komputerowego
Wpisany przez Beata Piotrowska
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych (w Twoim przypadku programu „Vademecum
głównego księgowego") może być następująca:
1. Zakup programu komputerowego o wartości poniżej 3.500 zł (na podstawie faktury
VAT):
Wn konto 020 „Wartości niematerialne i prawne",
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".
2. Umorzenie programu komputerowego jednorazowo w koszty:
Wn konto 400 „Koszty według rodzajów",
Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych".
3. Zapłata za zakupiony program komputerowy:
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych".
Podstawa prawna:
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76,
poz.694 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020
z późn. zm.).
3/3