19 listopada

Komentarze

Transkrypt

19 listopada
NR 47(80)/1
PO GÓRACH, DOLINACH...
19 listopada 1995 r.
NR 47(80) 19 listopada 1995
O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA
O R Ę D ZI E FATIM S KI E
„Chcemy by innych surowo napominano,
sami zaś napominani być nie chcemy. Nie
podoba nam się duŜa swoboda innych, a
przecieŜ nie znosimy, aby nam czegoś
odmawiano”.
zawiera naukę o zbawieniu i konieczności wynagradzania za
grzechy własne i bliźnich.
Zainicjowana w swej istocie przez Anioła Pokoju, w swoich
wymaganiach ukazana przez Matkę Najświętszą, była
praktykowana w sposób heroiczny przez troje Pastuszków.
Dzisiaj ta wzniosła nauka jest wcielana w Ŝycie przez tysiące
osób, pragnących osiągnąć ten cel, to jest Niebo.
Treść Orędzia Fatimskiego:
- Oddanie się w duchu wynagradzania Niepokalanemu Sercu
Maryi;
- Stała modlitwa - przez codzienne odmawianie RóŜańca;
- Duch ofiary - w wiernym spełnianiu codziennych
obowiązków.
Modlitwy, podane przez Anioła i Matkę Najświętszą jak
równieŜ akt Oddania - stanowi dla kaŜdego pomoc w
Tomasz a Kempis
FIGURA MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ
Figura Matki Boskiej Fatimskiej przybyła 14 października 1995 r.
do Polski. Słynąca łaskami statuę przywiozła do naszego kraju
Narodowa Pielgrzymka Kościoła Polskiego na czele z kard. Józefem
Glempem. „Z uczuciem największej czci, z zaufaniem otwieramy
przed Tobą polskie drogi poczynając od Warszawy aŜ po wszystkie
diecezje” - tymi słowami w obecności kilkunastu tysięcy wiernych
witał figurę w warszawskim kościele św. Dominika Prymasa Polski.
15 października figurę MB Fatimskiej przewieziono na Jasną Górę.
Od archidiecezji częstochowskiej rozpoczęło się nawiedzenie figury
po wszystkich polskich diecezjach.
27 listopada Figura Matki Boskiej Fatimskiej przybędzie do
Wspólnoty św. Klemensa w Ustroniu. KaŜdy parafianin poprzez
rekolekcje uświadamia sobie jeszcze raz objawienia z Portugalii.
W 1917 roku Matka Najświętsza objawia się trojgu dzieciom w
Fatimie. Wzywała do modlitwy róŜańcowej oraz do pokuty w intencji
nawrócenia grzeszników. W 1930 r. Objawienia Fatimskie” zostały
uznane przez kościół za prawdziwe, za szczególny znak BoŜego
miłosierdzia. Podczas objawień Matka BoŜa uczyła Hiacyntę, Łucję i
Franciszka modlitw i powierzyła im tzw. „Sekret Fatimski”,
składający się z trzech części, z których ostatnia jest do dzisiaj
nieujawniona. Matka BoŜa nawołuje do walki z grzechem i do
świętości osobistej jako najlepszej odpowiedzi na pokusy szatana, do
pokoju wewnętrznego, który owocowałby pokojem zewnętrznym
zagroŜonym przez wojny.
Matko BoŜa Fatimska, przez Serce Twoje tak zatrwoŜone, błagamy
Cię, uproś nam cnotę i dar świętej bojaźni BoŜej.
J. Węgrzyn
„Tobie przynoszę Matko! moje szare dni
i ptaka lęku co przestrzeń kaleczy,
bo gdy zabrniemy kiedyś aŜ po śmierć jedynie Twoja miłość moŜe
nas uleczyć...”
Daniela Łabuz
PEREGRYNACJA MATKI BOśEJ
Obecnie na terenie Polski przebywa wędrująca figurka Matki BoŜej
Fatimskiej. Figurka ta juŜ po raz trzeci przywędrowała do Polski.
Obecnie peregrynuje po wszystkich diecezjach. Ma być przez 40
tygodni w Polsce. W związku z tym W kaŜdej diecezji ma być przez
jeden tydzień.
W naszej diecezji Bielsko-śywieckiej przypada, Ŝe Figura będzie w
dniach od 25 listopada do 2 grudnia br.
W sobotę, 25 listopada będzie przywieziona do katedry św.
Mikołaja w Bielsku. Potem zostanie przeniesiona do kościoła
Opatrzności BoŜej w Bielsku, a w niedzielę - 26 listopada przewiezie
się Ją do Skoczowa do kościoła św. Marii Magdaleny.
W poniedziałek 27 listopada Figura przybędzie do naszego kościoła
św. Klemensa w Ustroniu. Od nas pojedzie do Czechowic-Dziedzic do
kościoła Matki BoŜej Królowej Polski. We wtorek będzie w
Oświęcimiu w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz
w kościele Matki BoŜej WspomoŜycielki Wiernych. W środę - 29
listopada w Andrychowie w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa, a potem w kościele św. Małgorzaty. W sobotę będzie w Rajczy
w kościele św. Wawrzyńca oraz w śywcu w Konkatedrze Narodzenia
Najświętszej Marii Panny. I stąd w sobotę popołudniu odjedzie do
Archidiecezji Krakowskiej.
W Ustroniu figura ma być 27 listopada w poniedziałek od godziny
10.00 do godziny 19.00. O godz. 10.00 przywitamy figurę Matki BoŜej
Fatimskiej i zostanie odprawiona Msza św. Koncelebrowana, a potem
rozpocznie się RÓśANIEC FATIMSKI, czuwanie modlitewne i na
zakończenie ok. godz.17.00 będzie Msza św. z Aktem Poświęcenia
19 listopada 1995 r.
PO GÓRACH, DOLINACH...
Modlitwa Anioła
BoŜe mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę Cię
o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie
ufają i Ciebie nie miłują.
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej
pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie PrzenajdroŜsze Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnie na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność,
którymi On jest obraŜany. Przez nieskończone zasługi Jego
Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o
nawrócenie biednych grzeszników.
Modlitwa Matki BoŜej
O mój Jezu, przebacz nam grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te,
które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i
za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Akt oddania się Niepokalanemu
Sercu Maryi
Maryi, Dziewico Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu
Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.
Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i
Syna BoŜego a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. DąŜyć
Będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, Ŝe
Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a
posłani przez Niego, będziemy nieśli, aŜ po krańce ziemi poznanie i
miłość ku Niemu.
I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca
Staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i
świadkami Jego Zmartwychwstania i przez niego prowadzeniu ku
Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy,
wychwalamy i wielbimy. Amen.
PEREGRYNACJA MATKI BOśEJ
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. Potem odbędzie się
procesja ze świecami, a po niej nastąpi poŜegnanie ok. godz. 19.00.
Dla parafii w Ustroniu nawiedzenie figury Fatimskiej jest czymś
niezwykłym. Co prawda istnieje u nas bardzo Ŝywy kult Matki BoŜej
Pomocy Nieustającej: odmawiamy róŜaniec fatimski, pielegnujemy
pierwsze soboty miesiąca modląc się przez wstawiennictwo
Niepokalanego Serca Maryi, jednak ORĘDZIE FATIMSKIE jest czymś
odległym dla nas. Dlatego ta wizyta figury Matki BoŜej Fatimskiej w
naszej parafii będzie okazją do tego, abyśmy lepiej poznali orędzie
Matki BoŜej, które wygłosiła do dzieci w Fatimie, a takŜe byśmy
mocniej do Niej przylgnęli poprzez modlitwę róŜańcową, poprzez
poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Ŝe Jej apel z Fatimy musi być
podejmowany z pokolenia na pokolenie. Trzeba do niego nieustannie
powracać, trzeba go podejmować wciąŜ na nowo.
Ks. Proboszcz
NR 47(80)/2
NASZE IMIONA I NASI PATRONOWIE
19 XI - bł. Salomei, św. Matyldy. Św. Matylda była niem.
benedyktynką, prekursorką naboŜeństwa ku czci Serca
Jezusowego. Jego tajemnice poznała dzięki wizjom, w których
m. in. widziała Serce Jezusa. Salomea - bibl. hebr. shalom
<pokój lub podłoŜyć>, Matylda - germ. meht <moc i męstwo>,
hit <walka>
20 XI - bł. Rafała, św. Edmunda. Św. Edmund był królem Anglów
Wsch. zginął śmiercią męczeńską w 866 roku. Edmund - germ.
ed <majątek>, mund <opieka>. Rafał - bibl. <Bóg uzdrawia>
21 XI - Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Święto to jest znane
jako ofiarowanie Maryi jako dziecka w świątyni jerozolimskiej.
Św. German powiedział w homilii: Dziś zostaje oddana
kapłanowi dziewczynka, która ma ofiarować jedynego
Arcykapłana Boga, który stał się dla nas dzieckiem według ciała
22 XI - Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata, św. Cecylii. PoniewaŜ
nie chciała wyprzeć się wiary została poddana torturom, a potem
ścięta. Z legend wiadomo, Ŝe grywała na organach. Jest uznana
za patronkę muzyki i śpiewu kościelnego. Jest to imię rzym., z
łac. oznacza ceaucus <ślepy, wątpliwy>
23 XI - św. Klemensa, św. Kolumbana. Kolumban, opat, irlandzki mnich
oparty na regule benedyktyńskiej. Imię z łac. oznacza columba
<gołębica>
24 XI - św. Flory i Marii, dziewice, męczennice, ścięte za wiarę przez
Maurów. Flora - od greckiej bogini wiosny - Flory
25 XI - św. Katarzyny. Jest uwaŜana za patronkę Filozofów i
W oprac. ” Księga Imion” - Kupisa i “Twoje Imię” H. Frosa
oprac M.P.
„ś ywo t Ś wi ętego Kle me ns a”
Święty Klemens był uczniem św. Piotra i Pawła w Rzymie. Św.
Pawłowi towarzyszył w podróŜach, i pomagał opowiadać Ewangelię.
Łagodnością swą umiał pociągać i nawracać pogan.
- Trzech papieŜy zginęło śmiercią męczeńską; on 91 r. wybrany
papieŜem, wiedział Ŝe czeka go los poprzedników. Mimo to przejęty
gorącą miłością Boga i ludzi, wziął na swe barki trudny urząd, i gorliwie
zajął się sprawami Kościoła.
- Podzielił Rzym na 7 okręgów, i w kaŜdym ustanowił notariusza, aby
spisywał cierpienia, prześladowania za wiarę. Te dzieje męczeńskie
odczytywano na zebraniach chrześcijan dla nauki i zachęty wiernych.
Wysyłał teŜ misjonarzy w obce kraje, aby tam głosili naukę Chrystusa.
- Pod rządami Klemensa rósł Kościół widocznie. śydzi buntowali
cesarza Trojana Ŝe Klemens zakłada nowe państwo w jego państwie. Dał
posłuch donosom Trojan, i chcąc się pozbyć rywala, wysłał Klemensa
na wygnanie do Cherzonezu <Krym>, gdzie pracować musiał cięŜko z
wygnanymi w kamieniołomach marmurowych.
- Czcigodny starzec nie szemrał, o ile starczy mu sił pracował,
zachęcał chrześcijan do wytrwałości w wierze, a pogan nawracał. Nie
mieli robotnicy wody do picia, więc udali się z prośbą do Klemensa. Ten
błagał Boga o pomoc, i wśród skał ukazało się źródło wody. Widząc ten
cud poganie coraz liczniej poczęli się nawracać. Wskutek tego oskarŜyli
Klemensa kapłanie pogańscy w Rzymie, Ŝe nie przestaje budować
nowego państwa w państwie rzymskim. Trojan wysłał do Cherzonezu
nowego namiestnika z poleceniem, aby Klemensa śmiercią ukarał, a
chrześcijan zmusił do powrotu do pogaństwa. Namiestnik okuł
Klemensa w kajdany, wywiózł go na morze, uwiązał mu kotwicę u szyi i
rzucił do wody 23 listopada 100 roku. Błagali chrześcijanie Boga o
relikwie św. Klemensa. Cofnęło się morze, zabrali je ze czcią i ukryli.
- Święci Cyryl i Metody, gdy w roku 870 opowiadali Ewangelię w
kraju, w Kozarji, Ŝydom i muzułmanom, wywieŜli je z Krymu i zanieśli
do Rzymu, gdzie zbudowano dla nich kościół.
Wyjątki z pism św. Klemensa:
„Noc idzie na spoczynek, a dzień powstaje. Podobnie umrzeć
musimy, jeŜeli chcemy zmartwychwstać”.
„Miłość Chrystusa ułatwia nam miłość Boga. Ona czyni nas
doskonałymi, i jednoczy nas z Bogiem”.
ZbliŜmy się do Boga w pokorze; wznośmy ku niemu dłonie czyste i
niepokalane, i miłujmy całym sercem naszego Ojca, który uczynił nas
cząstką wybranych swoich
.Ks. J. A. Łukaszkiewicz /1904 rok/
NR 47(80)/3
PO GÓRACH, DOLINACH...
Nowenna do Matki Najświętszej
Fatimskiej
O Dziewico Najświętsza, któraś w
Fatimie raczyła
ukazać Twym
niewinnym
pastuszkom
skarby łask zawarte w praktyce św.
RóŜańca, napełnij serca nasze wielkim
zamiłowaniem do tego świętego
naboŜeństwa, abyśmy, rozwaŜając
tajemnice naszego odkupienia, odnieśli
wielką korzyść i otrzymali łaskę, o którą
Cię prosimy w tej nowennie na większą
chwałę BoŜą, cześć Twoja i poŜytek
naszej duszy. Amen.
1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maria, 1
Chwała Ojcu.
O Dziewico Najświętsza, na
wspomnienie świętej radości, jakąś miała
przez obecność Słowa BoŜego,
wcielonego w Twym najczystszym łonie
i kar mio nego T wym mlekiem
dziewiczym, spraw, abyśmy, naśladując
czystość jaśnieniącą w tajemnicy św.
ElŜbiety, miłość ku Jezusowi złoŜonemu
w Ŝłobku, pokorę i posłuszeństwo, z
jakim ofiarowałaś Jezusa w świątyni
jerozolomskiej, mogli w nagrodę za stałą
troskę w szukaniu Jezusa w ciągu
naszego ziemskiego Ŝycia, znaleźć Go w
końcu w świątyni chwały niebieskiej.
Amen.
5 Zdrowaś Mario.
O Dziewico najboleśniejsza, Ŝywy
obrazie boleści u stóp krzyŜa Twojego
Boskiego Syna, który w Ogrójcu Pocił
się krwawym potem, był okrutnie
biczowany i cierniem koronowany,
dźwigał cięŜki krzyŜ na górę Kalwarii i w
końcu na nim ukrzyŜowany umarł w
Twojej obecności, naucz nas cnoty
boskiej cierpliwości, która Cię uczyniła
Współodkupicielką rodzaju ludzkiego,
abyśmy idąc za Tobą drogą kalwaryjską,
ukochali krzyŜ Twego Boskiego Syna i
wszystkie cierpienia i krzyŜe nasze znosi
19 listopada 1995 r.
w duchu pokuty za grzechy. Amen.
5 Zdrowaś Mario.
O Dziewico najchwalebniejsza, któraś
pierwsza za wszystkich uczestniczyła w
chwale
Zmartwychwstania
i
wniebowstąpienia Jezusa, a Wieczerniku
wraz z Apostołami dostąpiła łaski
zesłania Ducha św., któraś po Ŝyciu
najdoskonalszym i najświętszym
przeniesiona do nieba z duszą i ciałem,
została ukoronowaną koroną Królowej
Świata, spraw, abyśmy uczestnicząc w
Tajemnicach Twego chwalebnego Ŝycia,
zasłuŜyli sobie być zaliczani w poczet
Twych sług i czcicieli. Amen
5 Zdrowaś Mario.
BoŜe, którego Jednorodzony Syn
Ŝyciem Swoim,
Śmiercią
i
Zmartwychwstaniem wysłuŜył nam
nagrodę wiecznej szczęśliwości, spraw,
abyśmy, rozwaŜając tajemnice św.
RóŜańca, naśladowali przykład, który
zawierają i otrzymali błogosławieństwo,
które obiecują. Amen
S E RW IS INF O RM A C YJ N Y
19 listopada 1995 r.
PO GÓRACH, DOLINACH...
NR 47(80)/4
I n t e n c j e M s za l n e
KOCHANE DZIECIAKI
Na podst. „Promyk Jutrzenki” - ElŜbieta
"Po górach, dolinach..."
Redaguje kolegium: ElŜbieta KoŜdoń-Buchta (sekr.red.), Jolanta Kamińska,
Daniela Łabuz (red.naczelny), Maria Pasterna, Halina Puchowska-Ryrych, Anna Suchanek,
ks.Zygmunt Siemianowski (red.odpowiedzialny), Mirosław Mańczyk (red.techniczny), Józef Twardzik.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów.
Wydawca: Fundacja "Źródło" Kraków, Adres Redakcji Gazety: 43-450 Ustroń ul. M.Konopnickiej 1, tel 54-23-23 i 54- 22-31.

Podobne dokumenty